Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-131"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor deste importante relatório, na linha do que defendi em explicação a relatórios deste “pacote nuclear”. Esta sensível matéria suscita grandes diferenças entre os Estados-Membros e o grau de aceitação dos riscos nucleares pelas populações difere sensivelmente de um Estado-Membro para outro. Parece, porém, felizmente, assentar-se a decisiva importância da promoção e comunhão das “melhores práticas” em muitos sectores da vida europeia. O objectivo da Comissão, com esta proposta, é garantir a aplicação das melhores práticas em matéria de segurança nuclear em todos os Estados-Membros e em todas as instalações nucleares civis. Estou em crer que esta proposta não se pretende substituir à Convenção sobre Segurança Nuclear - concluída sob os auspícios da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) - de que todos os países de UE são Parte, mas, antes, se dirige à preservação do princípio de uma segurança mínima elevada, sob a égide e a responsabilidade dos Estados-Membros, numa lógica de reforço de cooperação e solidariedade que se concretiza, precisamente, nas “melhores práticas”. Votaria contra se a proposta em apreço se traduzisse numa transferência, para o domínio das competências compartilhadas, de uma competência até agora tradicional e exclusivamente nacional. Preocupação bastante razoável do colega relator e que sempre serviu de “aviso à navegação”. E de clara delimitação do espírito do legislador."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for denne vigtige betænkning af samme årsager, som jeg har redegjort for i stemmeforklaringen til andre betænkninger om denne "kernekraftpakke". Der er store forskelle mellem medlemsstaterne på dette følsomme område, og befolkningens accept af nukleare risici varierer betragteligt fra en medlemsstat til den anden. Lykkeligvis synes betydningen af at fremme og dele "bedste praksis" at have vundet afgørende fæste inden for mange af tilværelsens sider i Europa. Kommissionens formål med dette forslag er at garantere gennemførelse af bedste praksis med hensyn til nuklear sikkerhed i alle medlemsstater og i alle civile nukleare anlæg. Jeg mener ikke, at dette forslag sigter på at erstatte konventionen om nuklear sikkerhed - der blev indgået under Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA) auspicier - og som alle EU-lande er parter i, men at det snarere går ud på at fastholde princippet om en høj minimumssikkerhed under medlemsstaternes ansvar, på grundlag af styrket samarbejde og solidaritet, der netop kommer til konkret udtryk i "bedste praksis". Jeg ville have stemt imod, hvis det foreliggende forslag indebar, at en beføjelse, der traditionelt har været udelukkende national, skulle blive overført til delt kompetence. Det har indgået i ordførerens overvejelser og har hele tiden tjent som "sømærke", der klart har vejledt lovgiveren i modererende retning."@da1
". Ich habe für diesen wichtigen Bericht gestimmt, und zwar aus denselben Gründen, die ich schon im meiner Erklärung zur Abstimmung zu anderen Berichten in diesem „Kerntechnikpaket“ dargelegt habe. Die Standpunkte der Mitgliedstaaten zu dieser sensiblen Problematik gehen weit auseinander. Ebenso deutliche Unterschiede bestehen auch bei der Akzeptanz der Bürger gegenüber den Gefahren der Kerntechnik. Glücklicherweise scheint in vielen Bereichen des europäischen Lebens das Hauptaugenmerk jetzt auf der zentralen Frage der Förderung und gemeinsamen Nutzung „bewährter Praktiken“ zu liegen. Die Kommission will mit diesem Vorschlag sicherstellen, dass bewährte Praktiken auf dem Gebiet der kerntechnischen Sicherheit in allen Mitgliedstaaten und in allen zivilen kerntechnischen Anlagen umgesetzt werden. Ich glaube, es geht nicht darum, das Übereinkommen über nukleare Sicherheit zu ersetzen, das unter der Ägide der Internationalen Atomenergie-Organisation abgeschlossen wurde und dem alle EU-Staaten angehören. Vielmehr soll ein hohes Mindestsicherheitsniveau geschaffen werden, und zwar unter Aufsicht und Verantwortung der Mitgliedstaaten und auf der Grundlage einer engeren Zusammenarbeit und größeren Solidarität, woraus sich dann „bewährte Praktiken“ ergeben. Ich würde gegen diesen Vorschlag stimmen, wenn er eine Verschiebung in Richtung gemeinsamer Zuständigkeit und weg von dem, was bisher und ausschließlich eine nationale Angelegenheit war, erkennen ließe. Damit verfolgt der Berichterstatter ein sehr vernünftiges Anliegen, eines, das stets eine Art „Warnsignal“ ist und den Gesetzgeber eindeutig die Schranken aufzeigt."@de7
". Υπερψήφισα τη σημαντική αυτή έκθεση, για τους ίδιους λόγους που εξέφρασα στην αιτιολόγηση της ψήφου μου επί των υπολοίπων εκθέσεων που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την πυρηνική ενέργεια. Οι απόψεις σχετικά με αυτό το ευαίσθητο ζήτημα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ομοίως, το επίπεδο αποδοχής του πυρηνικού κινδύνου εκ μέρους των πολιτών ποικίλλει εμφανώς από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ευτυχώς, ωστόσο, φαίνεται να δίδεται έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της προώθησης και της διάδοσης των “βέλτιστων πρακτικών” σε πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής ζωής. Ο στόχος της Επιτροπής, με την πρόταση αυτή, είναι να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις μη στρατιωτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Φρονώ ότι η πρόθεση στην οποία στηρίζεται αυτή η πρόταση δεν είναι η αντικατάσταση της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια –η οποία συνήφθη υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)– στην οποία όλα τα κράτη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη. Στοχεύει μάλλον στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ελάχιστης ασφάλειας, υπό την αιγίδα και ευθύνη των κρατών μελών, μέσω της στενότερης συνεργασίας και της ενίσχυσης της αλληλεγγύης, οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επικράτηση της “βέλτιστης πρακτικής”. Θα είχα καταψηφίσει την εν λόγω πρόταση εάν θεωρούσα ότι αποτελεί ένδειξη μιας στροφής προς κοινές αρμοδιότητες σε ένα θέμα το οποίο ήταν έως τώρα, παραδοσιακά και αποκλειστικά, θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Αυτή είναι μια πολύ εύλογη ανησυχία του εισηγητή, η οποία αποτελούσε πάντα κατά κάποιο τρόπο “σήμα προειδοποίησης” και σαφή οριοθέτηση του πνεύματος του νομοθέτη."@el8
". I voted in favour of this important report, for the same reasons I expressed in my explanation of vote on the other reports in this ‘nuclear package’. Views on this sensitive issue differ substantially between Member States. Similarly, the level of acceptance of nuclear risk on the part of the citizens varies markedly from Member State to Member State. Fortunately, however, emphasis appears to have been placed on the crucial issue of promoting and sharing ‘best practice’ in many areas of European life. The Commission’s aim, with this proposal, is to ensure that best practice in the field of nuclear safety is implemented in all Member States and in all civil nuclear installations. I believe that the intention of this proposal is not to replace the Convention on Nuclear Safety – concluded under the auspices of the International Atomic Energy Agency – to which all EU States are party. It is rather aimed at maintaining a high level of minimum safety, under the auspices and responsibility of the Member States, on the basis of closer cooperation and greater solidarity, thus resulting in ‘best practice’. I would vote against the proposal currently before us if it implied a shift towards shared competences from what has hitherto been traditionally and exclusively a matter of national competence. This is a very reasonable concern on the rapporteur’s part, one which has always been something of a ‘warning sign’ and a clear delimitation of the legislator’s spirit."@en3
"He votado a favor de este importante informe por los mismos motivos que he expresado en mi explicación de voto sobre los demás informes de este «paquete nuclear». Los puntos de vista sobre esta sensible cuestión difieren notablemente entre los Estados miembros. De igual modo, el nivel de aceptación del riesgo nuclear por parte de los ciudadanos varía notablemente de un Estado miembro a otro. Sin embargo, por fortuna parece haberse prestado especial atención a la cuestión crucial de promover y compartir «mejores prácticas» en numerosas ámbitos de la vida europea. El objetivo de la Comisión con esta propuesta es garantizar que se apliquen las mejores prácticas en el campo de la seguridad nuclear en todos los Estados miembros y todas las instalaciones nucleares civiles. Creo que la intención de esta propuesta no es la de sustituir a la Convención sobre seguridad nuclear –pactada bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica–, de la que todos los Estados de la UE forman parte. Esta se propone más bien mantener un alto nivel de seguridad mínima bajo los auspicios y la responsabilidad de los Estados miembros, sobre la base de una cooperación más estrecha y una mayor solidaridad, dando lugar a «mejores prácticas». Votaría en contra de la propuesta que tenemos ante nosotros si esta implicase un cambio a favor de competencias compartidas con respecto a lo que hasta la fecha ha sido tradicional y exclusivamente una cuestión de competencia nacional. Esta es una preocupación muy razonable por parte del ponente, y que ha sido siempre una especie de «señal de advertencia» y una clara delimitación del espíritu del legislador."@es12
". Äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta niistä samoista syistä, jotka esitin "ydinenergiapaketin" muista mietinnöistä laatimassani äänestysselityksessä. Jäsenvaltioiden näkemykset tästä arkaluonteisesta aiheesta vaihtelevat huomattavasti. Samoin kansalaiset hyväksyvät ydinenergiaan liittyvät riskit eri jäsenvaltioissa hyvin eri tavoin. Onneksi vaikuttaa kuitenkin siltä, että ratkaisevan tärkeää "parhaiden käytäntöjen" edistämistä ja jakamista on painotettu monilla eurooppalaisilla elämänaloilla. Komissio haluaa varmistaa ehdotuksellaan, että ydinturvallisuuden alan parhaita käytäntöjä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa siviilikäytössä olevissa ydinlaitoksissa. Mielestäni tämän ehdotuksen tarkoituksena ei ole korvata ydinturvallisuutta koskevaa Kansainvälisen atomienergiajärjestön yleissopimusta, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina. Sen tarkoituksena on pikemminkin säilyttää turvallisuuden vähimmäistaso korkeana jäsenvaltioiden ja niiden vastuun avulla. Tämä toiminta perustuu yhteistyön tiivistämiseen ja yhteisvastuullisuuden lisäämiseen, joiden tuloksena syntyy "parhaita käytäntöjä". Äänestäisin käsittelemäämme ehdotusta vastaan, jos siinä edellytettäisiin siirtymistä jaettuun toimivaltaan sellaisissa kysymyksissä, jotka ovat perinteisesti ja yksinomaan kuuluneet kansalliseen toimivaltaan. Esittelijä on tuonut tämän huolenaiheen esiin aivan perustellusti, sillä se on aina ollut eräänlainen varoitusmerkki ja asettanut selkeät rajat lainsäätäjän periaatteille."@fi5
". J’ai voté en faveur de ce rapport important, pour les mêmes raisons que j’ai exposées dans mon explication de vote sur les autres rapports de ce "paquet nucléaire". Les opinions sur cette question sensible divergent considérablement entre les États membres. De même, le niveau d’acceptation du risque nucléaire de la part des citoyens varie sensiblement d’un État membre à l’autre. Mais, heureusement, il semble que l’on ait mis l’accent sur la question cruciale de la promotion et de la diffusion des "meilleures pratiques" dans de nombreux domaines de la vie européenne. Par cette proposition, la Commission se donne pour objectif de garantir que les meilleures pratiques dans le domaine de la sûreté nucléaire soient appliquées dans tous les États membres et dans toutes les installations nucléaires civiles. Je crois que le but de cette proposition qui nous est présentée n’est pas de remplacer la convention sur la sûreté nucléaire - conclue sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique - à laquelle tous les États de l’Union européenne sont parties. Elle vise plutôt à maintenir un niveau élevé de sûreté minimale, sous les auspices et la responsabilité des États membres, sur la base d’une collaboration plus étroite et d’une plus grande solidarité, lesquelles donnent lieu à de "meilleures pratiques". Je voterais contre cette proposition si elle impliquait l’instauration de compétences partagées, au lieu des compétences qui appartiennent, jusqu’ici, traditionnellement et exclusivement à chaque État. Il s’agit d’une préoccupation tout à fait raisonnable de la part du rapporteur, une préoccupation qui a toujours été en quelque sorte un "signal d’alarme" et qui caractérise clairement l’esprit du législateur."@fr6
". Ho votato a favore di questa importante relazione, per le ragioni già esposte nella mia dichiarazione di voto sulle altre relazioni di questo “pacchetto nucleare”. Le opinioni su questo tema sensibile differiscono sostanzialmente tra gli Stati membri. Analogamente, il livello di accettazione dei rischi nucleari da parte dei cittadini varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. Fortunatamente tuttavia, sembra che l’accento sia stato posto sul problema cruciale della promozione e della condivisione delle “migliori pratiche” in molti ambiti della vita europea. L’obiettivo della Commissione, con questa proposta, è quello di garantire l’applicazione delle migliori pratiche nel settore della sicurezza nucleare in tutti gli Stati membri e in tutti gli impianti nucleari civili. Credo che l’intenzione di questa proposta non sia quella di sostituire la convenzione sulla sicurezza nucleare – conclusa sotto l’egida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) – alla quale aderiscono tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Ha invece l’obiettivo di mantenere un elevato livello di sicurezza minima, sotto l’egida e la responsabilità degli Stati membri, sulla base di una più stretta cooperazione e di una maggiore solidarietà che si concretizzano nelle “migliori pratiche”. Voterei contro la proposta in esame se comportasse una svolta verso la condivisione delle competenze per quello che è stato finora tradizionalmente ed esclusivamente un tema di competenza nazionale. E’ una preoccupazione molto ragionevole da parte del relatore e ha sempre costituito una sorta di “segnale di avvertimento” e una chiara delimitazione dello spirito del legislatore."@it9
". I voted in favour of this important report, for the same reasons I expressed in my explanation of vote on the other reports in this ‘nuclear package’. Views on this sensitive issue differ substantially between Member States. Similarly, the level of acceptance of nuclear risk on the part of the citizens varies markedly from Member State to Member State. Fortunately, however, emphasis appears to have been placed on the crucial issue of promoting and sharing ‘best practice’ in many areas of European life. The Commission’s aim, with this proposal, is to ensure that best practice in the field of nuclear safety is implemented in all Member States and in all civil nuclear installations. I believe that the intention of this proposal is not to replace the Convention on Nuclear Safety – concluded under the auspices of the International Atomic Energy Agency – to which all EU States are party. It is rather aimed at maintaining a high level of minimum safety, under the auspices and responsibility of the Member States, on the basis of closer cooperation and greater solidarity, thus resulting in ‘best practice’. I would vote against the proposal currently before us if it implied a shift towards shared competences from what has hitherto been traditionally and exclusively a matter of national competence. This is a very reasonable concern on the rapporteur’s part, one which has always been something of a ‘warning sign’ and a clear delimitation of the legislator’s spirit."@lv10,10
"Ik heb voor dit belangrijke verslag gestemd om dezelfde redenen als die welke ik heb uiteengezet in de verklaringen bij de andere verslagen van dit “nucleaire pakket”. De meningen van de lidstaten over deze gevoelige kwestie lopen nogal uiteen. Ook de houding van de publieke opinie ten opzicht van de nucleaire risico’s verschilt sterk van land tot land. Hieruit blijkt gelukkig eens te meer hoe belangrijk het is dat in een groot aantal sectoren van het Europese leven het beginsel van “beste praktijken” wordt toegepast. Met dit voorstel wil de Commissie waarborgen dat in alle lidstaten en in alle civiele nucleaire installaties de beste praktijken op het gebied van de nucleaire veiligheid worden toegepast. Mijns inziens is dit initiatief niet bedoeld als vervanging van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid dat onder auspiciën van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) tot stand is gekomen en waarbij alle landen van de Europese Unie partij zijn. Ik denk dat het veeleer gericht is op de naleving van het beginsel van strenge minimale veiligheidscriteria, onder de bescherming en de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Er wordt in hoofdzaak gestreefd naar een versterking van de samenwerking en de solidariteit die concrete vorm krijgt in de “beste praktijken”. Ik zou tegen stemmen als het zou resulteren in de overdracht van een tot dusver traditionele en exclusief nationale bevoegdheid naar het terrein van de gedeelde bevoegdheden. De rapporteur is hiervoor terecht huiverig geweest. Dit aspect is altijd een soort waarschuwingssein geweest en daarmee wordt de bedoeling van de wetgever duidelijk afgebakend."@nl2
". Jag röstade för detta viktiga betänkande av samma anledning som jag uttryckte i min röstförklaring om de andra betänkandena i detta ”kärnkraftspaket”. Åsikterna i denna känsliga fråga varierar kraftigt bland medlemsstaterna. På samma sätt finns det stora skillnader i medborgarnas acceptans av radioaktiva risker i de olika medlemsstaterna. Men lyckligtvis tycks tonvikten ha lagts på den viktiga frågan om att främja och dela ”bästa metoder” på många områden av livet i EU. Kommissionens syfte med detta förslag är att se till att bästa metoder för kärnsäkerheten genomförs i alla medlemsstater och i alla civila kärntekniska anläggningar. Jag tror att avsikten med förslaget inte är att ersätta konventionen om kärnsäkerhet – som beslutades under överinseende av Internationella atomenergiorganet – som alla EU:s medlemsstater är anslutna till. Avsikten är snarare att bibehålla en hög miniminivå för säkerheten, under överinseende av medlemsstaterna och med dem som ansvariga, på grundval av ett närmare samarbete och större solidaritet, vilket då resulterar i en bra lösning. Jag skulle rösta mot föreliggande förslag om det innebure att man övergick till delat ansvar från det som hittills traditionellt och uteslutande har varit en fråga om nationellt ansvar. Den oro som föredraganden känner är mycket rimlig och har alltid varit något av en ”varningssignal” och en klar avgränsning av lagstiftarens anda."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph