Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-130"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Στην ψηφοφορία επί των τριών εκθέσεων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, επέλεξα κάτι που θεωρώ ότι αποτελεί την πλέον συνετή πολιτική γραμμή για όσους, όπως εγώ, τάσσονται υπέρ αυτής της πηγής ενέργειας, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας. Αυτό συνεπάγεται ασφαλείς εγκαταστάσεις –όχι μόνο λειτουργικές εγκαταστάσεις– και ασφαλή αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα – τόσο στον τελικό προορισμό όσο και σε όλα τα επιμέρους στάδια της μεταφοράς στον τόπο διάθεσης. Όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα από πυρηνικά εργοστάσια, ερευνητικούς αντιδραστήρες και διάφορες ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Δεν αρκεί που τα υλικά αυτά αποθηκεύονται σε προσωρινές εγκαταστάσεις, αλλά, ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει κανένα άμεσο σχέδιο για τη δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων διάθεσης σε κανένα κράτος μέλος. Στις προτάσεις της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, στις περιπτώσεις αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας για εμπορικούς λόγους, πρέπει να διασφαλίζονται επαρκή επίπεδα ασφαλείας, ενώ οι χώρες πρέπει αντιστοίχως να υποχρεώνονται να επιβάλλουν μια σειρά κανόνων. Αυτή ακριβώς η έννοια της υποχρέωσης είναι που διακρίνει αυτές τις προτάσεις από τις διεθνείς συμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Επομένως, υπερψήφισα και εγώ αυτές τις προτάσεις."@el8
". Lors du vote sur les trois rapports relatifs à l’énergie nucléaire, j’ai opté pour ce que je considère être la ligne politique la plus prudente pour ceux qui, comme moi, sont favorables à cette source d’énergie, à condition que les niveaux de sécurité les plus élevés soient garantis. Cela signifie des installations sûres - pas uniquement les installations de production - ainsi que des combustibles nucléaires irradiés et des déchets radioactifs sûrs, tant sur le lieu de destination finale qu’à chaque étape du transfert vers le site d’évacuation. Tous les États membres produisent des déchets radioactifs au travers de leurs installations nucléaires, de leurs réacteurs de recherche et de diverses applications médicales et industrielles. Il est déjà regrettable que ces déchets soient stockés dans des installations temporaires, mais il est encore plus déplorable qu’aucun État membre n’ait élaboré de plan immédiat de construction d’installations permanentes d’évacuation des déchets. Dans ses propositions, la Commission défend le fait que lorsque l’énergie nucléaire est exploitée à des fins commerciales, des niveaux de sécurité adéquats doivent être garantis et que les pays doivent par conséquent être contraints d’appliquer une série de règles. C’est ce concept de contrainte qui différencie ces propositions des conventions internationales déjà en vigueur. J’ai donc, moi aussi, voté en faveur de ces propositions."@fr6
". I omröstningarna om de tre betänkandena om kärnkraft röstade jag för det som jag betraktar som den klokaste politiska linjen för dem som, liksom jag, förespråkar denna energikälla, under förutsättning att man upprätthåller högsta säkerhetsnivåer. Det skulle innebära säkra anläggningar – inte bara installationer som rör funktionen – och säkert använt kärnbränsle och radioaktivt avfall – både för den slutliga förvaringen och under varje steg på vägen dit. Alla medlemsstater producerar radioaktivt avfall från kärntekniska anläggningar, forskningsreaktorer och olika typer av medicinsk och industriell användning. Det är tillräckligt illa att detta material förvaras i temporära anläggningar, men det som är ännu värre är att det inte finns några omedelbara planer på att bygga permanenta förvaringsanläggningar i någon medlemsstat. I sina förslag hävdar kommissionen att när än kärnkraft används för kommersiella ändamål måste tillfredsställande säkerhetsnivåer garanteras, och länderna är i enlighet med detta förpliktade att se till att ett antal bestämmelser. upprätthålls. Det är detta koncept med åtaganden som skiljer dessa förslag från de internationella konventioner som redan är i kraft. Därför röstade jag också för dessa förslag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph