Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-127"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Είναι καίριας σημασίας να θεσπίσουμε ένα νομικά δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μέτρων πυρηνικής ασφάλειας στα διάφορα κράτη μέλη. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ, δεδομένου ότι το σύστημα που πρόκειται να εφαρμοστεί θα εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ασφαλείας. Σκοπός του κοινοτικού συστήματος είναι η συμπλήρωση των εθνικών συστημάτων. Ο κοινοτικός έλεγχος θα συνίσταται στη διακρίβωση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούν το έργο τους οι εθνικές αρχές. Δεν υπάρχει πρόθεση διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων της ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να θεωρηθεί δικαιολογημένη. Ωστόσο, θα μπορούσαν να προβληθούν ορισμένες αντιρρήσεις από κράτη μέλη τα οποία θα θεωρούν ότι η Επιτροπή παρεμβαίνει σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, από την άποψη της αρμοδιότητας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους όρους ασφάλειας και λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό δίνεται τόσο μεγάλη προσοχή στη διατύπωση των διατάξεων για τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές ασφαλείας και τη μορφή που θα λάβει ο κοινοτικός έλεγχος, πράγμα που θεωρούμε ότι αποτελεί την αρμόζουσα προσέγγιση. Επομένως, υπερψήφισα την έκθεση."@el8
lpv:translated text
". It is essential that we create a legally binding legislative framework in the field of the safety of nuclear installations, given that there are still major discrepancies between nuclear safety measures in the various Member States. The aim is to ensure that high levels of nuclear safety are maintained in the EU, given that the system to be implemented will fall within the competencies of national safety authorities. The purpose of the Community system is to complement national systems. Community monitoring will consist of verifying the way in which national authorities are carrying out their work. The intention is not to undertake on-site safety inspections of nuclear installations. The Commission’s proposal would appear justified. Some objections, however, might be raised by Member States that feel that the Commission is interfering in matters of national sovereignty, in terms of competence to take decisions concerning conditions of securing and operating nuclear installations. This is why so much care is being taken in the wording of provisions on interaction with national safety authorities and the form that Community monitoring will take, which we believe to be the right approach. I therefore voted in favour."@lv10
lpv:translated text
". Det är viktigt att vi skapar ett rättsligt bindande ramverk för säkerheten i de kärntekniska anläggningarna, med tanke på att det fortfarande förekommer stora avvikelser i de olika medlemsstaternas säkerhetsåtgärder i samband med kärnkraften. Syftet är att se till att det upprätthålls höga nivåer för kärnkraftssäkerheten i EU, med tanke på att det system som skall genomföras kommer att ligga inom de nationella säkerhetsmyndigheternas ansvarsområde. Syftet med gemenskapens system är att komplettera de nationella systemen. Gemenskapens kontroll kommer att bestå i granskning av hur de nationella myndigheterna utför sitt arbete. Avsikten är inte att göra lokala inspektioner av kärntekniska anläggningar. Kommissionens förslag förefaller berättigat. Vissa invändningar kan emellertid komma från medlemsstaterna, som anser att kommissionen lägger sig i frågor som faller under den nationella suveräniteten, när det gäller behörighet att fatta beslut om villkor för att säkra och driva kärntekniska anläggningar. Det är därför man fäster så stor vikt vid ordalydelsen i de villkor som rör samarbete med nationella säkerhetsmyndigheter och den form gemenskapens granskning skall ha, vilket vi anser är rätt metod. Jag röstade därför för betänkandet."@sv13
lpv:translated text
"Det handler om at indføre en juridisk bindende retsramme vedrørende sikkerheden i nukleare anlæg, da foranstaltningerne for nuklear sikkerhed stadig er meget forskellige medlemsstaterne imellem. Formålet er at sikre, at der opretholdes et højt nukleart sikkerhedsniveau i EU, og det system, der skal indføres, vil henhøre under de nationale sikkerhedsmyndigheders beføjelser. Fællesskabssystemet skal supplere de nationale systemer. Kontrollen fra Fællesskabets side vil angå måden, hvorpå de nationale sikkerhedsmyndigheder udfører deres opgaver. Den skal ikke besigtige sikkerhedsforholdene på de enkelte nukleare anlæg. Kommissionens forslag synes velbegrundet. Der kan måske rejses indvendinger fra visse medlemsstater, der kan føle, at Kommissionen blander sig for meget i spørgsmål, der falder inden for den nationale suverænitet, hvad angår beføjelsen til at træffe beslutninger om betingelserne for opførelse og drift af nukleare anlæg. De bestemmelser, der vedrører samarbejdet med de nationale sikkerhedsmyndigheder og den måde, hvorpå Fællesskabets overvågning skal finde sted, er derfor meget omhyggeligt formuleret, hvilket vi bifalder. Derfor har jeg stemt for."@da1
lpv:translated text
". Koska jäsenvaltioiden toimenpiteet ydinlaitosten turvallisuuden alalla ovat vielä hyvin erilaisia, on oleellista laatia tälle alalle oikeudellisesti sitova lainsäädäntökehys. Tavoitteena on varmistaa ydinturvallisuuden korkean tason säilyminen EU:ssa, sillä käyttöön otettava järjestelmä kuuluu kansallisten turvallisuusviranomaisten toimivaltaan. Yhteisön järjestelmällä on tarkoitus täydentää kansallisia järjestelmiä. Yhteisön seurannan avulla tarkistetaan, miten kansalliset viranomaiset hoitavat työnsä. Ydinlaitoksissa ei ole tarkoitus tehdä turvallisuustarkastuksia. Komission ehdotus vaikuttaa aiheelliselta. Jotkin jäsenvaltiot saattavat kuitenkin esittää siitä vastalauseita, joiden mielestä komissio puuttuu kansallisen suvereniteetin piiriin kuuluviin kysymyksiin siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden toimivallasta tehdä ydinvoimaloiden turvallisuutta ja toimintaa koskevia päätöksiä. Tämän vuoksi sanamuoto harkitaan tarkoin niiden säännösten kohdalla, jotka koskevat yhteydenpitoa kansallisiin turvallisuusviranomaisiin sekä yhteisön seurantamenetelmiä. Mielestämme se on oikea lähestymistapa, ja siksi äänestämmekin mietinnön puolesta."@fi5
lpv:translated text
". It is essential that we create a legally binding legislative framework in the field of the safety of nuclear installations, given that there are still major discrepancies between nuclear safety measures in the various Member States. The aim is to ensure that high levels of nuclear safety are maintained in the EU, given that the system to be implemented will fall within the competencies of national safety authorities. The purpose of the Community system is to complement national systems. Community monitoring will consist of verifying the way in which national authorities are carrying out their work. The intention is not to undertake on-site safety inspections of nuclear installations. The Commission’s proposal would appear justified. Some objections, however, might be raised by Member States that feel that the Commission is interfering in matters of national sovereignty, in terms of competence to take decisions concerning conditions of securing and operating nuclear installations. This is why so much care is being taken in the wording of provisions on interaction with national safety authorities and the form that Community monitoring will take, which we believe to be the right approach. I therefore voted in favour."@en3
lpv:translated text
"Es esencial que creemos un marco legislativo legalmente vinculante en el terreno de la seguridad de las instalaciones nucleares, dado que todavía existen importantes discrepancias entre las medidas de seguridad nuclear en los distintos Estados miembros. El objetivo es garantizar que se mantengan altos niveles de seguridad nuclear en la UE, dado que el sistema que se pondrá en marcha estará dentro de las competencias de las autoridades nacionales de seguridad. El objetivo del sistema comunitario es complementar a los sistemas nacionales. El control comunitario consistirá en verificar el modo en que las autoridades nacionales realizan su trabajo. La intención no es realizar inspecciones de seguridad sobre el terreno en las instalaciones nucleares. La propuesta de la Comisión podría parecer justificada. Sin embargo, los Estados miembros que consideran que la Comisión está interfiriendo en cuestiones de soberanía nacional podrían plantear algunas objeciones, desde el punto de vista de la competencia para tomar decisiones relativas a las condiciones para garantizar la seguridad y el funcionamiento las instalaciones nucleares. Por este motivo se está teniendo tanto cuidado en la redacción de las disposiciones sobre la interacción con las autoridades nacionales de seguridad y la forma que adoptará el control comunitario, lo cual consideramos el enfoque correcto. Por lo tanto, he votado a favor."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Ein rechtsverbindlicher Rahmen im Bereich der Sicherheit kerntechnischer Anlagen ist unerlässlich, wenn man bedenkt, dass die Maßnahmen der verschiedenen Mitgliedstaaten im Bereich der nuklearen Sicherheit weiterhin große Unterschiede aufweisen. In der EU muss ein hohes Sicherheitsniveau gesichert wird, da das zu verwirklichende System in die Zuständigkeit der nationalen Sicherheitsbehörden fallen wird. Das Gemeinschaftssystem dient der Ergänzung der nationalen Systeme, und mit der Überwachung auf Gemeinschaftsebene wird kontrolliert, in welcher Weise die nationalen Behörden ihre Arbeit ausführen. Es besteht nicht die Absicht, Vor-Ort-Inspektionen kerntechnischer Anlagen durchzuführen. Der Vorschlag der Kommission erscheint gerechtfertigt. Einwände könnten jedoch von Mitgliedstaaten erhoben werden, die der Meinung sind, dass sich die Kommission in Angelegenheiten nationaler Souveränität einmischt, was die Zuständigkeit für Entscheidungen zu den sicherheits- und betriebstechnischen Bedingungen kerntechnischer Anlagen betrifft. Aus diesem Grund ging man bei der Formulierung der Bestimmungen zum Kontakt mit den nationalen Sicherheitsbehörden und der Form, in der die Gemeinschaftskontrolle erfolgen wird, was wir für den richtigen Weg halten, mit so großer Sorgfalt vor. Darum habe ich mit Ja gestimmt."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". Trata-se de estabelecer um quadro normativo juridicamente vinculativo no capítulo da segurança das instalações nucleares, chamando-se a atenção para a circunstância de as medidas de segurança nuclear se manterem ainda muito díspares entre os Estados-Membros. O objectivo é assegurar a manutenção de um nível elevado de segurança nuclear na União, sendo que o sistema a implementar se apoiará nas competências das autoridades de segurança nacionais. O sistema comunitário será complementar aos sistemas nacionais. O controlo comunitário consistirá em verificar a forma como as autoridades de segurança nacionais cumprem a sua missão. Não pretende ir verificar as condições de segurança das instalações nucleares. A proposta da Comissão parece justificada. Entretanto há a ideia de que levantará objecções de certos Estados-Membros que considerarão que poderá haver intromissão excessiva da Comissão na esfera da soberania nacional no que respeita à competência para decidir em matéria de condições de instalação e operação de instalações nucleares. Daí os cuidados que transparecem na formulação das disposições que têm a ver com a interacção com as autoridades de segurança nacionais e a forma como o controlo comunitário terá lugar, o que nos parece correcto. Daí o voto favorável."@pt11
lpv:translated text
". E’ essenziale che si crei un quadro legislativo giuridicamente vincolante nel settore della sicurezza degli impianti nucleari, visto che ci sono ancora grosse discrepanze tra le misure in materia di sicurezza nucleare nei vari Stati membri. L’obiettivo è quello di garantire che nell’Unione europea siano mantenuti elevati livelli di sicurezza, visto che il sistema che dovrà essere introdotto sarà di competenza delle autorità di sicurezza nazionali. Lo scopo del sistema comunitario è quello di completare i sistemi nazionali. Il controllo comunitario consisterà nel verificare il modo in cui le autorità nazionali svolgono il loro lavoro. L’intenzione non è quella di effettuare ispezioni sulla sicurezza presso gli impianti nucleari. La proposta della Commissione sembrerebbe giustificata. Potrebbero tuttavia essere sollevate alcune obiezioni dagli Stati membri che ritengono che la Commissione interferisca in questioni di sovranità nazionale, in termini di competenza per le decisioni relative alle condizioni di installazione e funzionamento degli impianti nucleari. Per questo si sta facendo tanta attenzione alla redazione delle disposizioni sull’interazione con le autorità di sicurezza nazionali e alla forma che assumerà il controllo della Comunità, e crediamo che sia l’approccio corretto. Ho pertanto votato a favore."@it9
lpv:translated text
". Il est essentiel que nous créions un cadre législatif juridiquement contraignant dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, étant donné qu’il existe encore des divergences majeures entre les mesures des États membres concernant la sécurité nucléaire. L’objectif est d’assurer le maintien de niveaux élevés de sûreté nucléaire dans l’UE, vu que le système à mettre en œuvre relèvera de la compétence des autorités nationales de sécurité. Le but du système communautaire est de compléter les systèmes nationaux. La surveillance communautaire consistera à vérifier la manière dont les autorités nationales réalisent leur travail. Le but n’est pas de procéder sur place à des inspections sur la sûreté des installations nucléaires. La proposition de la Commission semblerait justifiée. Cependant, certains États membres, qui pourraient soulever des objections, pensent que la Commission interfère dans des questions relevant de la souveraineté nationale, s’agissant de la compétence pour prendre des décisions relatives aux conditions d’établissement et d’exploitation des installations nucléaires. C’est pourquoi un grand soin est apporté à la formulation des dispositions concernant l’interaction avec les autorités nationales de sécurité et à la manière dont se déroulera le suivi communautaire, qui est, selon nous, la bonne approche. Mon vote est donc favorable."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-127"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:translated text
"Het gaat hier om de vaststelling van een bindend juridisch regelgevingskader op het gebied van de veiligheid van nucleaire installaties. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de maatregelen voor nucleaire veiligheid nog steeds sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat. Doel is om binnen de Unie een hoog niveau van nucleaire veiligheid te waarborgen. Er zal een systeem geïmplementeerd worden dat steunt op de bevoegdheden van de nationale veiligheidsinstanties. Het communautaire systeem moet gezien worden als een aanvulling op de nationale systemen. In het kader van de communautaire controlemaatregelen wordt nagegaan op welke wijze de nationale veiligheidsinstanties zich van hun taak kwijten. Het is niet de bedoeling de veiligheidsomstandigheden van de nucleaire installaties ter plaatse te controleren. Het voorstel van de Commissie lijkt mij volkomen gerechtvaardigd. De vrees bestaat echter dat sommige lidstaten zich tegen dit initiatief zullen verzetten omdat zij van oordeel zijn dat de inmenging van de Commissie een reële bedreiging vormt voor de nationale soevereiniteit en de nationale bevoegdheden. Vooral de beslissingen betreffende de voorwaarden voor de installatie en exploitatie van nucleaire installaties liggen in dit verband nogal gevoelig. Daarom is er veel zorg besteed aan de formulering van de voorschriften die van toepassing zijn op de interactie met de nationale veiligheidsinstanties en de wijze waarop de communautaire controle zal plaatsvinden. Dat is een goede zaak. Daarom heb ik voor het verslag gestemd."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph