Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-115"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Acompanho as orientações deste relatório relativo à transferência de navios de carga e de passageiros entre registos de Estados-Membros da UE, que consegue um bom equilíbrio entre as várias vertentes implicadas. O objectivo da redução dos encargos administrativos na mudança de pavilhão no interior dos Estados-Membros, concretizado através da actualização do Regulamento de 1991, não fez olvidar, nem o relator, nem a Comissão Europeia na sua proposta, da imprescindível exigência com a segurança, tragicamente confirmada pelo desastre do petroleiro em 2002. Acredito que é possível tornar aliciantes os pavilhões dos Estados-Membros - porque é igualmente importante que a UE disponha de uma frota considerável - sem que sejam descurados os cuidados com a segurança. Fugindo à deriva de tudo centralizar, o relator optou por não sugerir a criação de um registo comunitário único. Se daí poderia resultar uma redução de gastos, isso só seria válido se o registo comunitário pudesse substituir completamente os registos nacionais, o que, segundo especialistas, não parece atingível. Assim, a preferência pela cooperação entre as autoridades marítimas nacionais, estabelecendo, nomeadamente, uma série de deveres entre si, é mais favorável e irá certamente contribuir para a criação de uma rotina de interacção, também reforçada pela sugestão do relator, de elaboração pela Comissão de um relatório ao PE e ao Conselho sobre a aplicação das novas regras."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg støtter denne betænkning om overflytning af fragt- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet, der har formået at finde en god balance mellem de forskellige hensyn, der skal tages på dette område. Ønsket om at mindske de administrative byrder ved overflytning mellem medlemsstaterne, der blev virkeliggjort gennem forordningen fra 1991, har ikke fået hverken ordføreren eller Kommissionen til i deres forslag at glemme det uomgængelige behov for øget sikkerhed, som blev så tragisk bekræftet ved katastrofen med olietankskibet i 2002. Jeg mener, at medlemsstaternes flag kan gøres tiltrækkende - fordi det også er vigtigt, at EU råder over en betydelig flåde - uden at sikkerhedsforholdene behøver at blive forringet. Idet ordføreren undlader at følge tendensen til at centralisere alting, har han valgt ikke at foreslå, at der oprettes et europæisk skibsregister. Det ville kun indebære lavere omkostninger, hvis det europæiske skibsregister erstattede de nationale skibsregistre fuldstændigt, hvilket ifølge sagkyndige ikke synes gennemførligt. Samarbejde mellem de nationale søfartsmyndigheder og navnlig fastsættelse af en række forpligtelser dem imellem er mere hensigtsmæssigt og vil givetvis medvirke til, at der opstår en samarbejdsrutine, der også kan styrkes af ordførerens forslag om, at Kommissionen skal forelægge en beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af de nye bestemmelser."@da1
". Ich glaube, mit dem in diesem Bericht gewählten Ansatz zur Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb der EU gelingt es, die einzelnen Faktoren in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu versetzen. Zwar erreichte die Verordnung von 1991 ihr Ziel, den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Umregistrierung innerhalb der Union zu reduzieren, doch haben der Berichterstatter und die Europäische Kommission in ihrem Vorschlag das unerlässliche Erfordernis der Sicherheit nicht aus dem Auge verloren, ein Erfordernis, das auf tragische Weise durch die Havarie des Öltankers „Prestige“ im Jahre 2002 bestätigt wurde. Ich halte es für möglich, das Fahren unter Flaggen von Mitgliedstaaten attraktiv zu machen – die EU braucht eine bedeutende Flotte –, ohne Sicherheitsbelange zu vernachlässigen. Damit nicht alles zentralisiert würde, entschied sich der Berichterstatter, nicht die Schaffung eines einheitlichen EU-Registers vorzuschlagen. Durch ein solches Register ließen sich zwar Kosten einsparen, doch dies träfe nur dann zu, wenn es die nationalen Register vollständig ersetzen würde, was Fachleuten zufolge undurchführbar zu sein scheint. Vorzuziehen sind die Zusammenarbeit und insbesondere die Festlegung wechselseitiger Zuständigkeiten zwischen den nationalen Seebehörden, was gewiss zur Herstellung regelmäßiger Kontakte beitragen wird. Förderlich wäre hier auch der Vorschlag des Berichterstatters, dass die Kommission dem EP und dem Rat über die Anwendung der neuen Bestimmungen Bericht erstattet."@de7
". Φρονώ ότι η προσέγγιση που υιοθετείται σε αυτήν την έκθεση, σχετικά με τη μετανηολόγηση φορτηγών και επιβατικών πλοίων στο εσωτερικό της Κοινότητας, κατορθώνει να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων επιμέρους στοιχείων. Αν και ο κανονισμός του 1991 πέτυχε τον στόχο του για μείωση των διοικητικών βαρών κατά τις μετανηολογήσεις μεταξύ κρατών μελών, ο εισηγητής, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της, δεν παρέβλεψαν την αδήριτη ανάγκη για ασφάλεια, η οποία επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο από την καταστροφή του πετρελαιοφόρου Prestige το 2002. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να καταστεί ελκυστική η εγγραφή στα νηολόγια των κρατών μελών –η ΕΕ έχει ανάγκη έναν μεγάλο στόλο– χωρίς αυτά να παραμελούν τα θέματα ασφάλειας. Αποφεύγοντας σαφώς τη συγκέντρωση των πάντων, ο εισηγητής επέλεξε να μην προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού νηολογίου της ΕΕ. Αν και ένα τέτοιο νηολόγιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών, αυτό θα ίσχυε μόνον εάν το νηολόγιο της ΕΕ θα είχε τη δυνατότητα να αντικαταστήσει πλήρως τα εθνικά νηολόγια, κάτι που, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Η συνεργασία και ειδικότερα η θέσπιση αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ των εθνικών ναυτιλιακών αρχών είναι προτιμότερες και θα συμβάλουν ασφαλώς στην καθιέρωση της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτό θα ενισχυόταν επίσης από την πρόταση του εισηγητή να παρουσιάσει η Επιτροπή μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων."@el8
". I believe that the approach taken by this report, regarding the transfer of cargo and passenger ships between EU Member State registers, manages to strike the right balance between the various elements involved. While the 1991 Regulation succeeded in its aim of reducing administrative duties regarding changes of flag within Member States, the rapporteur, and the European Commission in its proposal, have not lost sight of the indispensable need for safety, tragically confirmed by the oil tanker disaster in 2002. I believe it is possible to make it attractive to fly the flags of Member States – the EU needs to have a considerable fleet – without being negligent on matters of safety. Shying away from centralising everything, the rapporteur chose not to suggest creating a single EU register. While such a register might cut costs, this would only be valid if the EU register could replace national registers completely, which according to experts does not appear to be feasible. Cooperation and in particular establishing reciprocal responsibilities between national maritime authorities are preferable and will certainly contribute towards establishing regular interaction. This would also be reinforced by the rapporteur’s suggestion that the Commission draft a report to the EP and the Council regarding the implementation of the new rules."@en3
"Creo que el planteamiento adoptado por este informe, relativo a la transferencia de los barcos de mercancías y pasajeros entre registros de los Estados miembros de la UE, consigue alcanzar el equilibrio adecuado entre los diversos elementos implicados. Mientras el Reglamento de 1991 logró su objetivo de reducir las obligaciones administrativas relativas a los cambios de bandera entre los Estados miembros, el ponente, y la Comisión Europea en su propuesta, no han perdido de vista la indispensable necesidad de seguridad, trágicamente confirmada por la catástrofe del petrolero en 2002. Creo que es posible hacer que resulte atractivo navegar bajo las banderas de los Estados miembros –la UE necesita tener una flota considerable– sin ser negligentes en cuestiones de seguridad. Lejos de centralizar todo, el ponente optó por no proponer la creación de un único registro de la UE. Pese a que un registro así podría abaratar los costes, solamente sería válido si pudiese sustituir a los registros nacionales por completo, lo cual no parece ser posible de acuerdo con los expertos. Son preferibles la cooperación y, en concreto, el establecimiento de responsabilidades recíprocas entre las autoridades marítimas nacionales, que realmente contribuirán al establecimiento de la interacción regular. Esto también se verá reforzado por la propuesta del ponente de que la Comisión prepare un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las nuevas normas."@es12
". Tässä mietinnössä, joka koskee lasti- ja matkustaja-alusten siirtämistä EU:n jäsenvaltioiden rekistereiden välillä, on mielestäni saavutettu tasapaino useiden asiaan liittyvien näkökohtien välillä. Vaikka vuonna 1991 annetulla asetuksella onnistuttiinkin sen tavoitteen mukaisesti vähentämään hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden välisiin lippuvaltion siirtoihin, mietinnössä ja komission ehdotuksessa ei ole unohdettu ehdotonta turvallisuuden vaatimusta, jonka vuonna 2002 tapahtunut öljysäiliöalus Prestigen katastrofi osoitti perustelluksi. EU tarvitsee varteenotettavan laivaston, ja uskonkin, että aluksia voidaan houkutella purjehtimaan jäsenvaltioiden lipun alla siten, ettei turvallisuudesta tarvitse tinkiä. Välttääkseen liiallista keskittämistä esittelijä päätti luopua eurooppalaisen alusrekisterin perustamista koskevasta ehdotuksesta. Tällainen rekisteri vähentäisi kustannuksia, mutta vain siinä tapauksessa, että EU:n rekisteri korvaisi kokonaan kansalliset rekisterit, mikä ei asiantuntijoiden mukaan vaikuta mahdolliselta. Yhteistyö ja varsinkin kullekin kansalliselle merenkulkuviranomaiselle kuuluvien velvoitteiden vahvistaminen ovat suositeltavampia keinoja ja edistävät varmasti omalta osaltaan säännöllisen vuorovaikutuksen aikaansaamista. Tälle antaisi lisäpontta myös esittelijän ehdotus, jonka mukaan komission on laadittava Euroopan parlamentille ja neuvostolle uusien säännösten täytäntöönpanoa koskeva kertomus."@fi5
". Je pense que l’approche adoptée par ce rapport relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté permet d’atteindre le bon équilibre entre les différents éléments en présence. Alors que le règlement de 1991 a atteint son objectif de réduction des charges administratives liées au changement de pavillon au sein des États membres, le rapporteur, et la Commission européenne dans sa proposition, n’ont pas perdu de vue la nécessité indispensable de sécurité, tragiquement confirmée par la catastrophe du pétrolier en 2002. Je pense qu’il est possible de rendre plus intéressants les pavillons des États membres - l’Union européenne a besoin d’une flotte considérable - sans négliger les questions de sécurité. Répugnant à tout centraliser, le rapporteur a choisi de ne pas proposer la création d’un registre européen unique. Bien qu’un tel registre réduirait les coûts, il ne serait valable que s’il pouvait remplacer complètement les registres nationaux, ce qui, selon les experts, ne semble pas être faisable. La coopération et, tout particulièrement, la mise en place de responsabilités réciproques entre les autorités maritimes nationales sont préférables et contribueront certainement à l’établissement d’une interaction régulière. Cela a également été renforcé par la proposition du rapporteur suggérant que la Commission rédige un rapport à l’attention du Parlement européen et du Conseil concernant l’application des nouvelles règles."@fr6
". Credo che l’approccio di questa relazione, in merito al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri degli Stati membri dell’Unione europea riesca a stabilire il giusto equilibrio tra i vari elementi in gioco. L’obiettivo raggiunto dal regolamento del 1991 di ridurre gli oneri amministrativi legati al cambiamento di bandiera all’interno degli Stati membri non ha messo in secondo piano, come del resto il relatore e la Commissione europea nella sua proposta, l’indispensabile necessità di sicurezza, tragicamente confermata dal disastro della petroliera nel 2002. Credo che sia possibile rendere appetibili le bandiere degli Stati membri – l’Unione europea deve avere una flotta importante – senza trascurare gli aspetti legati alla sicurezza. Rifuggendo l’idea di centralizzare tutto, il relatore ha scelto di non proporre la creazione di un registro comunitario unico. Tale registro potrebbe ridurre i costi, ma questo avverrebbe in realtà solo se il registro comunitario potesse sostituire completamente i registri nazionali, cosa che, secondo gli esperti, non sembra essere fattibile. La cooperazione e in particolare la definizione di responsabilità reciproche tra le autorità marittime nazionali sono preferibili e contribuiranno certamente ad avviare un’interazione regolare che sarebbe anche rafforzata dalla proposta del relatore che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle nuove regole."@it9
". I believe that the approach taken by this report, regarding the transfer of cargo and passenger ships between EU Member State registers, manages to strike the right balance between the various elements involved. While the 1991 Regulation succeeded in its aim of reducing administrative duties regarding changes of flag within Member States, the rapporteur, and the European Commission in its proposal, have not lost sight of the indispensable need for safety, tragically confirmed by the oil tanker disaster in 2002. I believe it is possible to make it attractive to fly the flags of Member States – the EU needs to have a considerable fleet – without being negligent on matters of safety. Shying away from centralising everything, the rapporteur chose not to suggest creating a single EU register. While such a register might cut costs, this would only be valid if the EU register could replace national registers completely, which according to experts does not appear to be feasible. Cooperation and in particular establishing reciprocal responsibilities between national maritime authorities are preferable and will certainly contribute towards establishing regular interaction. This would also be reinforced by the rapporteur’s suggestion that the Commission draft a report to the EP and the Council regarding the implementation of the new rules."@lv10
"Ik onderschrijf de aanbevelingen van dit verslag over de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers binnen de Gemeenschap. Mijns inziens is de rapporteur erin geslaagd een goed evenwicht te bereiken tussen de verschillende invalshoeken. Doel is de verordening van 1991 te moderniseren en de administratieve lasten van omvlaggen binnen de Unie te verlagen. Zowel de rapporteur als de Europese Commissie houden in hun tekst echter ook terdege rekening met de veiligheidseisen. Dat is na de tragische ramp met de olietanker Prestige in 2002 noodzakelijk gebleken. Ik denk dat de vlaggen van de lidstaten aantrekkelijk kunnen worden gemaakt - het is immers ook belangrijk dat de Europese Unie over een aanzienlijke vloot beschikt - zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Om niet alles te centraliseren, ziet de rapporteur af van de oprichting van één gemeenschappelijk register voor de EU. Die optie zou overigens slechts tot een kostenvermindering leiden als de nationale registers volledig zouden worden vervangen door het communautaire register en volgens de deskundigen is dat niet haalbaar. Daarom kunnen wij inderdaad maar beter de samenwerking tussen de nationale maritieme instanties versterken door hun een reeks wederzijdse taken op te leggen. Dat zal ongetwijfeld bijdragen aan de totstandkoming van een regelmatig interactieproces. Hetzelfde geldt voor het verzoek van de rapporteur aan de Commissie om aan het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van de nieuwe regelgeving voor te leggen."@nl2
". Jag tror att ansatsen i detta betänkande beträffande överflyttning av frakt- och passagerarfartyg mellan registren i EU:s medlemsstater lyckas åstadkomma en bra jämvikt mellan de olika beståndsdelarna. Medan man med hjälp av förordningen 1991 lyckades minska de administrativa åtagandena när det gäller byte av flagg inom medlemsstaterna har föredraganden, och kommissionen i sitt förslag, inte förlorat det oundgängliga behovet av säkerhet ur sikte, som tragiskt bekräftades av olyckan med oljetankfartyget ”Prestige” 2002. Jag tror att det är möjligt att göra det attraktivt att segla under medlemsstaternas flagg – EU behöver en stor flotta – utan att försumma säkerhetsfrågorna. Föredraganden skyggade för att centralisera allting, och valde att inte föreslå att det skulle inrättas ett enda EU-register. Ett sådant register skulle minska kostnaderna, men det skulle bara bli fallet om EU-registret fullständigt kunde ersätta de nationella registren, vilket enligt experterna inte förefaller möjligt. Samarbete är att föredra, och särskilt inrättande av ömsesidigt ansvar mellan de nationella sjöfartsmyndigheterna, vilket säkert kommer att bidra till etablerandet av regelbundna kontakter. Detta skulle också förstärkas av föredragandens förslag att kommissionen skall avfatta en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av de nya reglerna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"1,10,3,12,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph