Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-113"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-113"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Nous avons soutenu les amendements visant à renforcer la sécurité maritime. Nous approuvons l’extension du champ d’application du règlement aux navires à passagers, la coordination avec les autres outils communautaires et le renforcement de la coopération entre les administrations maritimes nationales. Au moment où l’Union Européenne s’élargit à Malte et à Chypre et devient ainsi la première puissance maritime mondiale, ces changements sont urgents et indispensables. Les deux îles-États doivent à tout prix "moraliser" leurs pavillons, qui sont de véritables pavillons de complaisance au service des "voyous des mers". Mais nous devons aussi dénoncer ceux qui, comme la France, ont instauré un "pavillon bis". Les armateurs français n’utilisent plus que le pavillon des Terres australes et antarctiques françaises. Ainsi, sur leurs navires immatriculés en France (ce qui leur permet notamment de bénéficier d’aides et de subventions conséquentes), ils font travailler jusqu’à 65% de marins de nationalité étrangère. La rémunération, les conditions de travail et de vie sont évidemment fonction du pays d’origine du marin et non en rapport avec sa qualification. Cette surexploitation autorise des profits colossaux qui se font au prix de la dignité, des droits, de la santé et parfois même de la vie des équipages issus essentiellement des pays les plus pauvres de la planète. Voilà le vrai scandale du registre des navires."@fr6
lpv:translated text
"Vi har støttet de ændringsforslag, der sigter mod at styrke sikkerheden til søs. Vi godkender udvidelsen af forordningens anvendelsesområde til passagerfartøjer, koordineringen med de andre fællesskabsværktøjer og styrkelsen af samarbejdet mellem de nationale søfartsmyndigheder. I en tid, hvor EU udvides til Malta og Cypern og således bliver den førende søfartsmagt i verden, haster det med at få indført disse absolut nødvendige ændringer. De to østater skal for enhver pris højne moralen for deres flag, som er veritable bekvemmelighedsflag i "havsvinenes" tjeneste. Men vi skal også fordømme dem, der som Frankrig har indført et "B-flag". De franske redere benytter nu kun flaget fra de franske sydlige og antarktiske territorier. På den måde har de på deres fartøjer, som er indregistreret i Frankrig (hvilket giver dem mulighed for f.eks. at modtage betydelig støtte og subventioner) ansat op til 65 % søfolk af udenlandsk nationalitet. Aflønning, arbejds- og levevilkår er naturligvis afhængig af sømandens oprindelsesland og står ikke i forhold til hans kvalifikationer. Denne udnyttelse giver mulighed for kolossale profitter på bekostning af værdighed, rettigheder, helbred og af og til ligefrem livet hos de besætninger, som hovedsagelig kommer fra jordens fattigste lande. Det er den egentlige skandale ved skibsregistret."@da1
". Wir haben die Änderungsanträge zur Verstärkung der Meeressicherheit unterstützt. Wir befürworten die Ausweitung des Geltungsbereichs der Verordnung auf Fahrgastschiffe, die Koordinierung mit den anderen Gemeinschaftsinstrumenten und die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Seebehörden. Zu einem Zeitpunkt, da die Europäische Union Malta und Zypern aufnimmt und so zur größten Seemacht der Welt wird, sind diese Veränderungen dringend erforderlich. Die beiden Inselstaaten müssen unbedingt die „moralischen“ Standards für ihre Flaggen erhöhen, die wirkliche Gefälligkeitsflaggen für die Kriminellen der Meere darstellen. Doch wir müssen auch diejenigen anprangern, die wie Frankreich eine „Zweitflagge“ eingeführt haben. Die französischen Reeder benutzen nur noch die Flagge der Französischen Süd- und Antarktisgebiete. Daher beschäftigen sie auf ihren in Frankreich eingetragenen Schiffen (was ihnen insbesondere ermöglicht, beträchtliche Beihilfen und Subventionen einzustreichen) bis zu 65 % Matrosen ausländischer Staatsangehörigkeit. Die Entlohnung, die Arbeits- und Lebensbedingungen richten sich natürlich nach denen des Herkunftslands und stehen in keinem Verhältnis zur Qualifikation dieser Seeleute. Diese Überausbeutung ermöglicht Riesenprofite, die auf Kosten der Würde, der Rechte, der Gesundheit und zuweilen auch des Lebens dieser Mannschaftsangehörigen erzielt werden, die im Wesentlichen aus den ärmsten Ländern der Erde stammen. Dies ist der wahre Skandal der Schiffsregister."@de7
". Στηρίξαμε τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα. Τασσόμαστε υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στα επιβατηγά πλοία, του συντονισμού με τα υπόλοιπα κοινοτικά μέσα και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ναυτιλιακών διοικήσεων. Σε μια περίοδο διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένταξη της Μάλτας και της Κύπρου, οπότε μετατρέπεται στη μεγαλύτερη παγκοσμίως ναυτιλιακή δύναμη, αυτές οι αλλαγές είναι καίριες και επείγουσες. Τα δύο εν λόγω νησιωτικά κράτη πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουν τα ηθικά πρότυπα των σημαιών τους, οι οποίες είναι πραγματικές σημαίες ευκαιρίας στην υπηρεσία των “ταραξιών της θάλασσας”. Πρέπει, όμως, να καταγγείλουμε επίσης χώρες οι οποίες, όπως η Γαλλία, έχουν δημιουργήσει μια “δεύτερη σημαία”. Οι γάλλοι πλοιοκτήτες τώρα χρησιμοποιούν μόνο τη σημαία των γαλλικών νοτίων και ανταρκτικών εδαφών. Τα πλοία τους εγγράφονται στα νηολόγια της Γαλλίας (γεγονός που τους καθιστά επιλέξιμους για τις σχετικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις), αλλά έως και 65% των πληρωμάτων τους είναι άτομα ξένης υπηκοότητας. Οι συνθήκες αμοιβής και εργασίας τους, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσής τους εξαρτώνται προφανώς από τη χώρα προέλευσής τους και δεν έχουν καμία σχέση με τα προσόντα τους. Αυτή η εκμετάλλευση σημαίνει ότι αποκομίζονται τεράστια κέρδη εις βάρος της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, της υγείας και ορισμένες φορές ακόμη και της ζωής των μελών των πληρωμάτων που προέρχονται κυρίως από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο του νηολογίου."@el8
". We supported the amendments seeking to improve maritime safety. We are in favour of extending the scope of application of the regulation to passenger ships, of coordinating with the other Community tools and of strengthening cooperation between national maritime administrations. At a time when the European Union is enlarging to include Malta and Cyprus, making it the world’s largest shipping power, these changes are urgent and essential. The two island States must at all costs raise the moral standards of their flags, which are real flags of convenience at the service of the ‘hooligans of the sea’. But we must also denounce those countries which, like France, have created a ‘second flag’. French shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands. Their vessels are registered in France (making them eligible for the relevant aids and subsidies), but up to 65% of the seamen on board are of foreign nationality. Their pay and working and living conditions obviously depend on their country of origin and bear no relation to their qualifications. This exploitation means that huge profits are reaped at the price of the dignity, rights, health and sometimes even the lives of crews that come in the main from the poorest countries on earth. That is the real scandal of the shipping register."@en3
". Hemos apoyado las enmiendas encaminadas a reforzar la seguridad marítima. Aprobamos la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento a los buques de pasajeros, la coordinación con los demás instrumentos comunitarios y la intensificación de la cooperación entre las administraciones marítimas nacionales. En un momento en que la Unión Europea se amplía a Malta y Chipre y se convierte así en la primera potencia marítima mundial, estos cambios son urgentes e indispensables. Los dos Estados insulares deben elevar a cualquier precio el nivel moral de sus pabellones, que son auténticos pabellones de conveniencia al servicio de los «filibusteros de los mares». Pero también debemos denunciar a aquellos que, como Francia, han instaurado un «pabellón bis». Los armadores franceses ya solo utilizan el pabellón de los Territorios Australes y Antárticos Franceses. Así, en sus buques matriculados en Francia (lo que les permite, en particular, percibir sustanciosas ayudas y subvenciones), emplean hasta un 65 % de marinos de nacionalidad extranjera. La remuneración y las condiciones de trabajo y de vida dependen, evidentemente, del país de origen del marino y no de su cualificación. Esta sobreexplotación permite obtener beneficios colosales al precio de la dignidad, de los derechos, de la salud y a veces incluso de la vida de tripulaciones procedentes esencialmente de los países más pobres del planeta. Este es el verdadero escándalo del registro de buques."@es12
". Kannatimme tarkistuksia, joiden tavoitteena on meriturvallisuuden parantaminen. Kannatamme asetuksen soveltamisalan laajentamista matkustaja-aluksiin, sen yhteensovittamista yhteisön muiden välineiden kanssa sekä kansallisten merenkulkuviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämistä. Nämä muutokset ovat kiireellisiä ja välttämättömiä, koska Malta ja Kypros ovat liittymässä Euroopan unioniin, jolloin EU:sta tulee maailman suurin merivalta. Maltan ja Kyproksen on kaikin keinoin tiukennettava lippujensa alla purjehtivilla aluksilla noudatettavia eettisiä periaatteita, sillä nämä alukset ovat varsinaisia "merten huligaanien" palveluksessa olevia mukavuuslippulaivoja. Meidän on kuitenkin tuomittava myös ne valtiot, jotka Ranskan tavoin ovat perustaneet "toisen luokan laivaston". Ranskalaiset varustamot käyttävät enää ainoastaan Ranskan eteläisten ja antarktisten alueiden lippujen alla purjehtivia aluksia. Niiden alukset on rekisteröity Ranskassa – minkä ansiosta ne ovat oikeutettuja kyseisille aluksille myönnettäviin tukiin – mutta jopa 65 prosenttia alusten miehistöstä on ulkomaalaisia. Niinpä miehistön palkat sekä työehdot ja elinolot määräytyvät sen alkuperämaan mukaan, eikä niillä ole mitään tekemistä miehistön ammattitaidon kanssa. Tällaisen riiston avulla korjataan jättimäisiä voittoja, jotka saavutetaan pääasiassa maailman köyhimmistä maista tulevan miehistön ihmisarvon, oikeuksien, terveyden ja joskus jopa elämän kustannuksella. Tämä on alusten rekisteröinnissä todellinen häpeäpilkku."@fi5
". Abbiamo appoggiato gli emendamenti tesi a migliorare la sicurezza marittima. Approviamo l’estensione del campo di applicazione del regolamento alle navi da passeggeri, il coordinamento con gli altri strumenti comunitari e il miglioramento della cooperazione tra le amministrazioni marittime nazionali. Nel momento in cui l’Unione europea sta per accogliere Malta e Cipro, diventando così la prima potenza marittima mondiale, questi cambiamenti sono urgenti ed indispensabili. I due Stati insulari devono ad ogni costo elevare il livello morale delle loro bandiere, che sono vere e proprie bandiere di comodo a servizio dei “teppisti del mare”. Tuttavia dobbiamo anche denunciare i paesi che, come la Francia, hanno creato una “seconda bandiera”. Gli armatori francesi ora utilizzano solo la bandiera di territori australi e antartici francesi. Le loro imbarcazioni sono registrate in Francia (cosa che permette loro di beneficiare di considerevoli aiuti e sovvenzioni), ma fino al 65 per cento dei marittimi a bordo è di nazionalità straniera. Le loro condizioni retributive, di lavoro e di vita dipendono evidentemente dal paese d’origine e non dalle qualifiche. Questo sfruttamento consente utili elevatissimi a scapito della dignità, dei diritti, della salute e talvolta anche della vita degli equipaggi provenienti per la maggior parte dai paesi più poveri del pianeta. Ecco il vero scandalo dei registri navali."@it9
". We supported the amendments seeking to improve maritime safety. We are in favour of extending the scope of application of the regulation to passenger ships, of coordinating with the other Community tools and of strengthening cooperation between national maritime administrations. At a time when the European Union is enlarging to include Malta and Cyprus, making it the world’s largest shipping power, these changes are urgent and essential. The two island States must at all costs raise the moral standards of their flags, which are real flags of convenience at the service of the ‘hooligans of the sea’. But we must also denounce those countries which, like France, have created a ‘second flag’. French shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands. Their vessels are registered in France (making them eligible for the relevant aids and subsidies), but up to 65% of the seamen on board are of foreign nationality. Their pay and working and living conditions obviously depend on their country of origin and bear no relation to their qualifications. This exploitation means that huge profits are reaped at the price of the dignity, rights, health and sometimes even the lives of crews that come in the main from the poorest countries on earth. That is the real scandal of the shipping register."@lv10
"Wij hebben de amendementen voor een betere veiligheid op zee gesteund. Wij zijn het eens met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot passagiersschepen, de afstemming met de andere communautaire instrumenten en de versterking van de samenwerking tussen de nationale maritieme instanties. Met de toetreding van Malta en Cyprus tot de Europese Unie wordt de Unie de grootste maritieme macht ter wereld en zijn deze aanpassingen even urgent als onontbeerlijk. Beide eilandstaten moeten hun vlaggen absoluut "zuiveren", aangezien het nu echt goedkope vlaggen zijn die worden misbruikt door het "uitschot van de zee". Maar we moeten ook een veroordeling uitspreken over landen die een soort parallelle vlag hebben ingevoerd, zoals Frankrijk. De Franse reders gebruiken alleen nog maar de vlag van de Franse zuidelijke en antarctische gebieden. Zo laten ze op hun schepen die in Frankrijk zijn ingeschreven (waardoor ze in aanmerking komen voor de bijbehorende steun en subsidie) een bemanning werken waarvan soms wel 65 procent een andere nationaliteit heeft. Bij de beloning, de arbeidsvoorwaarden, de werk- en de leefomstandigheden is het land van herkomst van de zeelieden uiteraard het criterium, niet hun kwalificaties. Deze uitbuiting levert kolossale winsten op ten koste van de waardigheid, de rechten, de gezondheid en soms zelfs het leven van bemanningsleden die voornamelijk afkomstig zijn uit de armste landen van de wereld. Dat is pas het échte schandaal van het scheepsregister."@nl2
"Apoiámos as alterações que visam reforçar a segurança marítima. Estamos de acordo com o alargamento do campo de aplicação do regulamento aos navios de passageiros, com a coordenação com os outros instrumentos comunitários e com o reforço da cooperação entre as administrações marítimas nacionais. Neste momento em que a União Europeia está a ser alargada a Malta e a Chipre, tornando-se assim a primeira potência marítima mundial, essas alterações são urgentes e indispensáveis. As duas ilhas-Estados têm a todo o custo de "moralizar" os seus pavilhões, que são verdadeiros pavilhões de conveniência ao serviço dos "delinquentes do mar". Mas temos também de denunciar aqueles países que, como a França, criaram um "segundo pavilhão". Os armadores franceses já só utilizam o pavilhão das Terras Austrais e Antárcticas Francesas. Assim, os navios encontram-se matriculados em França (o que lhes permite nomeadamente beneficiar dos respectivos subsídios e ajudas), mas têm a trabalhar até 65% de marinheiros de nacionalidade estrangeira. A remuneração e as condições de trabalho e vida são evidentemente em função do país de origem do marinheiro e sem qualquer relação com a sua qualificação. Esta exploração dá origem a lucros colossais à custa da dignidade, dos direitos, da saúde e por vezes mesmo da vida das tripulações oriundas essencialmente dos países mais pobres do planeta. Eis o verdadeiro escândalo do registo dos navios."@pt11,11
". Vi har stött ändringsförslagen för att förbättra sjösäkerheten. Vi förespråkar att man utökar förordningen till att omfatta passagerarfartyg, samordnar den med gemenskapens andra verktyg och stärker samarbetet mellan nationella sjöfartsmyndigheter. Vid en tidpunkt när Europeiska unionen utvidgas till att omfatta även Malta och Cypern, vilket gör den till världens största sjömakt, är dessa ändringar mycket viktiga och brådskande. De två östaterna måste till varje pris öka den moraliska standarden för sina flaggor, vilka är verkliga bekvämlighetsflaggor som står till tjänst för ”havets huliganer”. Men vi måste också fördöma de länder som i likhet med Frankrike har inrättat en ”andra flagga”. Franska redare använder nu bara flaggan för de franska sydliga och antarktiska områdena. Deras fartyg är registrerade i Frankrike (vilket gör att de kan få tillämpliga stöd och subventioner), men upp till 65 procent av sjömännen ombord är av utländsk härkomst. Deras lön och arbets- och levnadsförhållanden beror uppenbarligen på deras ursprungsland, och har inget samband med deras kvalifikationer. Exploateringen av dem innebär att man tar hem stora vinster till priset av besättningarnas värdighet, rättigheter, hälsa och ibland också deras liv; dessa besättningar som i huvudsak kommer från världens fattigaste länder. Det är den verkliga skandalen med fartygsregistret."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph