Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-097"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A Convenção das Nações Unidas visa permitir a eficaz cooperação dos países signatários em matéria de luta contra o crime organizado, mediante a harmonização da definição das infracções nos diferentes sistemas jurídicos nacionais, de modo que um acto que constitua uma infracção num Estado signatário seja considerado igualmente como tal nos outros países signatários.(Close §)Neste contexto, tratar-se-á do primeiro instrumento global de luta contra as redes criminosas que fornecerá definições universais de certas noções fundamentais de direito penal em matéria de luta contra o crime organizado.(Close §)Trata-se igualmente do primeiro instrumento das Nações Unidas juridicamente vinculativo neste domínio. Quanto aos dois Protocolos, estes prevêem medidas rigorosas destinadas a combater o tráfico ilícito de migrantes e o tráfico de seres humanos, em especial mulheres e crianças, protegendo-os contra a escravidão, a exploração sexual e o trabalho clandestino. De assinalar, neste contexto, a previsão de medidas de assistência, tanto jurídica como material, às vítimas do tráfico. Assim, o artigo 6.º impõe aos Estados signatários que velem não só pelo fornecimento de informações sobre os procedimentos judiciais e administrativos em vigor, mas que tomem igualmente medidas destinadas a assegurar o restabelecimento físico e psicológico das vítimas do tráfico. Face à importância das matérias em questão e ao carácter verdadeiramente pioneiro de que se reveste esta Convenção, não posso deixar de votar a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"FN-konventionen sigter på at muliggøre et effektivt samarbejde mellem de deltagende lande inden for bekæmpelse af organiseret kriminalitet gennem harmonisering af de forskellige nationale retssystemers definitioner på lovovertrædelser, således at en handling, der betragtes som en lovovertrædelse i en af de deltagende stater, også anerkendes som en sådan i de øvrige signatarstater. Hermed vil der være tale om det første globale instrument til bekæmpelse af kriminelle netværk, der giver universelle definitioner på visse grundlæggende strafferetlige begreber inden for bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Samtidig er det FN's første juridisk bindende instrument på området. De to protokoller indeholder på deres side strenge foranstaltninger til bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, for at beskytte dem mod slaveri, seksuel udnyttelse og ulovlig beskæftigelse. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på bestemmelser, der skal sikre ofrene for menneskehandel både retshjælp og materiel støtte. Således forpligter artikel 6 de deltagende stater til ikke blot at formidle oplysninger om de gældende retslige og administrative procedurer, men også til at træffe foranstaltninger med henblik på fysisk og psykisk rehabilitering af ofrene for menneskehandel. I betragtning af hvor vigtige spørgsmål der her er på tale, og hvilken pionerstatus der tilkommer denne konvention, kan jeg kun stemme for."@da1
". Durch das Übereinkommen der Vereinten Nationen sollen die Signatarstaaten befähigt werden, im Kampf gegen die organisierte Kriminalität wirksam zusammenzuarbeiten, indem die Begriffsbestimmungen strafbarer Handlungen in den verschiedenen nationalen Rechtssystemen harmonisiert werden, so dass eine Tat, die in einem Signatarstaat eine Straftat darstellt, auch in den übrigen Signatarstaaten als solche gilt. Als solches handelt es sich um das erste globale Instrument zur Bekämpfung krimineller Netze, das eine universelle Bestimmung bestimmter strafrechtlicher Grundbegriffe im Bereich des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität enthält. Es handelt sich außerdem auch um das erste rechtlich verbindliche Instrument der Vereinten Nationen in diesem Bereich. In den beiden Protokollen sind strenge Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels – insbesondere von Frauen und Kindern – vorgesehen, wodurch diese vor Sklaverei, sexueller Ausbeutung und illegaler Beschäftigung geschützt werden. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass auch Maßnahmen für eine rechtliche und materielle Unterstützung der Opfer von Menschenhandel vorgesehen sind. So sind die Signatarstaaten gemäß Artikel 6 nicht nur verpflichtet, Informationen über die anwendbaren rechtlichen und administrativen Verfahren weiterzugeben, sondern auch dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um die physische und psychologische Genesung der Opfer des Menschenhandels zu gewährleisten. In Anbetracht der Probleme, um die es hier geht, und des wahrhaften Pioniercharakters diese Übereinkommens konnte ich nur dafür stimmen."@de7
". Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών αποσκοπεί να επιτρέψει στα υπογράφοντα κράτη να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος εναρμονίζοντας τους ορισμούς των παραβάσεων στα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα, κατά τέτοιον τρόπο ώστε μια πράξη που συνιστά παράβαση σε ένα υπογράφων κράτος να αναγνωρίζεται επίσης ως τέτοια στα άλλα υπογράφοντα κράτη. Για τον λόγο αυτόν, θα αποτελέσει το πρώτο παγκόσμιο μέσο καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων το οποίο θα παρουσιάζει οικουμενικούς ορισμούς ορισμένων θεμελιωδών εννοιών του ποινικού δικαίου όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα είναι επίσης το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο των Ηνωμένων Εθνών σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά τα δύο πρωτόκολλα, αυτά θεσπίζουν αυστηρά μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων –ιδίως γυναικών και παιδιών– προστατεύοντας έτσι αυτά τα άτομα από τη σκλαβιά, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την παράνομη απασχόληση. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι προβλέπονται και μέτρα βοηθείας, τόσο νομικής όσο και υλικής, στα θύματα της εμπορίας. Έτσι, το άρθρο 6 επιβάλλει στα κράτη συμβαλλόμενα μέρη να μεριμνούν όχι μόνο για την παροχή πληροφοριών για τις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται, αλλά επίσης για τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η φυσική και ψυχολογική αποκατάσταση των θυμάτων της εμπορίας. Δεδομένης της σπουδαιότητας των ζητημάτων που διακυβεύονται, καθώς και του πραγματικά πρωτοποριακού χαρακτήρα αυτής της σύμβασης, η ψήφος μου δεν θα μπορούσε παρά να είναι θετική."@el8
". The United Nations Convention is intended to enable signatory countries to cooperate effectively in fighting organised crime, by harmonising the definition of crimes in the various national legal systems, so that an act constituting an offence in one signatory State is also considered to be an offence in the other signatory countries. In this context, this will be the first global instrument for combating criminal networks, which will provide universal definitions of certain fundamental concepts of criminal law in the fight against organised crime. This will also be the first legally binding United Nations instrument in this field. As regards the two Protocols, these set out rigorous measures designed to combat trafficking in human beings in particular women and children thereby protecting such persons from slavery, sexual exploitation and illegal employment. It should be noted in this context that measures are included to provide both legal and material assistance to victims of trafficking. Article 6 consequently obliges signatory States not only to ensure that information is provided on the judicial and administrative procedures in force, but also to adopt measures designed to ensure the physical and psychological recovery of the victims of trafficking. Given the importance of the issues at stake, and the genuinely pioneering nature of this Convention, my vote could only be favourable."@en3
"La Convención de las Naciones Unidas tiene la intención de permitir a los países signatarios que cooperen de forma eficaz en la lucha contra el crimen organizado, mediante la armonización de la definición de crimen en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, de forma que un acto que constituye un delito en un Estado signatario también se considere un delito en los demás países signatarios. En este contexto, este será el primer instrumento global para luchar contra las redes delictivas, que proporcionará definiciones universales de determinados conceptos fundamentales de derecho penal en la lucha contra el crimen organizado. Será también el primer instrumento legalmente vinculante de las Naciones Unidas en este campo. Con respecto a los dos Protocolos, estos establecen rigurosas medidas concebidas para luchar contra el tráfico de personas –en especial mujeres y niños–, protegiéndolas de la esclavitud, la explotación sexual y el trabajo ilegal. En este contexto conviene señalar que se incluyen medidas para proporcionar asistencia jurídica y material a las víctimas del tráfico de personas. El artículo 6 obliga por lo tanto a los Estados signatarios no solo a garantizar que se facilita información sobre los procedimientos administrativos y judiciales en vigor, sino también a adoptar medidas concebidas para garantizar la recuperación física y psicológica de las víctimas del tráfico de personas. Dada la importancia de los temas en cuestión y la naturaleza auténticamente pionera de esta Convención, mi voto solamente podría ser favorable."@es12
". YK:n yleissopimuksen tavoitteena on antaa sen allekirjoittajamaille mahdollisuus tehokkaaseen yhteistyöhön järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi yhdenmukaistamalla erilaisissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä käytössä olevat rikkomusten määritelmät siten, että yhdessä allekirjoittajamaassa rikkomukseksi katsottava teko tunnustetaan sellaiseksi myös muissa allekirjoittajamaissa. Kyseessä on siis ensimmäinen maailmanlaajuinen rikollisverkostojen torjuntaa koskeva asiakirja, jossa esitetään yleismaailmallisia määritelmiä tietyille järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeville rikosoikeuden peruskäsitteille. Lisäksi se on ensimmäinen oikeudellisesti sitova YK:n yleissopimus tällä alalla. Sopimuksen kahdessa lisäpöytäkirjassa määrätään tiukoista toimenpiteistä ihmiskaupan – varsinkin naisilla ja lapsilla käytävän kaupan – torjumiseksi sekä näiden suojelemiseksi orjuudelta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja laittomalta työltä. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että lisäpöytäkirjassa määrätään myös ihmiskaupan uhreille annettavasta oikeudellisesta ja materiaalisesta avusta. Allekirjoittajavaltiot velvoitetaan 6 artiklassa paitsi antamaan tietoja voimassa olevista oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä myös toteuttamaan toimia, joilla huolehditaan ihmiskaupan uhrien fyysisestä ja psyykkisestä palautumisesta. Koska sopimuksella puututaan todella merkittäviin ongelmiin ja se on ensimmäinen laatuaan, äänestin luonnollisesti mietinnön puolesta."@fi5
". La convention des Nations unies vise à permettre aux pays signataires de coopérer efficacement en matière de lutte contre le crime organisé en harmonisant les définitions des infractions dans les différents systèmes juridiques nationaux, de telle sorte qu’un acte constituant une infraction dans un État partie soit également reconnu comme tel dans les autres pays signataires. À ce titre, il s’agira du premier instrument global de lutte contre les réseaux criminels qui présentera des définitions universelles de certaines notions fondamentales de droit pénal en matière de lutte contre le crime organisé. Il s’agit également du premier instrument juridiquement contraignant des Nations unies dans ce domaine. Les deux protocoles prévoient quant à eux des mesures strictes destinées à combattre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains - en particulier les femmes et les enfants -, en les protégeant contre l’esclavage, l’exploitation sexuelle et le travail clandestin. L’on notera dans ce contexte que le protocole sur la traite prévoit des mesures d’assistance tant juridique que matérielle aux victimes de la traite. Ainsi, l’article 6 impose aux États parties de veiller non seulement à ce que des informations soient dispensées sur les procédures judiciaires et administratives applicables, mais également à ce que des mesures soient prises afin d’assurer le rétablissement physique et psychologique des victimes de la traite. Étant donné l’importance de ces questions et la nature de cette convention véritablement pionnière, mon vote ne pouvait être que favorable."@fr6
". La Convenzione delle Nazioni Unite ha lo scopo di consentire ai paesi firmatari di cooperare efficacemente in materia di lotta contro la criminalità organizzata, armonizzando le definizioni di reati nei vari sistemi giuridici nazionali, cosicché un atto che costituisce reato in uno Stato firmatario sia riconosciuto come tale anche negli altri paesi firmatari. A detto titolo, si tratterà del primo strumento globale di lotta contro le reti criminali, con definizioni universali di taluni concetti fondamentali del diritto penale in materia di lotta contro la criminalità organizzata. Sarà anche il primo strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite in questa materia. Per quanto riguarda i due protocolli, questi prevedono misure rigorose finalizzate a combattere la tratta di esseri umani – specialmente di donne e bambini – proteggendoli così da schiavitù, sfruttamento sessuale e lavoro clandestino. In detto contesto, va osservato che sono incluse misure di assistenza sia giuridica che materiale alle vittime della tratta. L’articolo 6 impone conseguentemente agli Stati firmatari di disporre non solo che le informazioni siano diffuse secondo procedure le giudiziarie e amministrative pertinenti, ma anche che siano adottate misure per promuovere il recupero fisico e psicologico delle vittime della tratta. Vista l’importanza delle problematiche in gioco, e il carattere veramente pionieristico di questa Convenzione, il mio voto non potrebbe essere che a favore."@it9
". The United Nations Convention is intended to enable signatory countries to cooperate effectively in fighting organised crime, by harmonising the definition of crimes in the various national legal systems, so that an act constituting an offence in one signatory State is also considered to be an offence in the other signatory countries. In this context, this will be the first global instrument for combating criminal networks, which will provide universal definitions of certain fundamental concepts of criminal law in the fight against organised crime. This will also be the first legally binding United Nations instrument in this field. As regards the two Protocols, these set out rigorous measures designed to combat trafficking in human beings in particular women and children thereby protecting such persons from slavery, sexual exploitation and illegal employment. It should be noted in this context that measures are included to provide both legal and material assistance to victims of trafficking. Article 6 consequently obliges signatory States not only to ensure that information is provided on the judicial and administrative procedures in force, but also to adopt measures designed to ensure the physical and psychological recovery of the victims of trafficking. Given the importance of the issues at stake, and the genuinely pioneering nature of this Convention, my vote could only be favourable."@lv10
". Het Verdrag van de Verenigde Naties heeft als doel de ondertekenende landen in staat te stellen doeltreffend samen te werken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit door de definities van de delicten in de verschillende nationale rechtsstelsels te harmoniseren, zodat een handeling die een delict in een bepaald land oplevert ook als zodanig in de andere ondertekenende landen wordt erkend. Het gaat hier om het eerste algemene instrument in de strijd tegen criminele netwerken dat universele definities bevat van bepaalde fundamentele strafrechtbegrippen op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Het is eveneens het eerste juridisch bindende instrument van de Verenigde Naties op dit vlak. De twee protocollen voorzien in strenge maatregelen ter bestrijding van de smokkel van migranten en mensenhandel - met name de handel in vrouwen en kinderen - door middel van bescherming tegen slavernij, seksuele uitbuiting en illegale arbeid. Ook dient in dit verband gewezen te worden op de maatregelen voor juridische en materiële bijstand aan de slachtoffers. Zo dienen de ondertekenende landen op grond van artikel 6 er niet alleen op toe te zien dat informatie wordt verstrekt over de toepasselijke gerechtelijke en administratieve procedures, maar ook dat maatregelen worden genomen om het fysieke en psychische herstel van de slachtoffers van mensenhandel te waarborgen. Gezien het belang van deze materie en het pionierskarakter van het Verdrag heb ik natuurlijk voorgestemd."@nl2
". Avsikten med FN:s konvention är att göra det möjligt för de länder som ratificerar den att samarbeta effektivt vid bekämpningen av organiserad brottslighet, genom att definitionen av brott harmoniseras i de olika nationella lagstiftningssystemen, så att en handling som utgör ett brott i en av de undertecknande staterna också betraktas som ett brott i de andra undertecknande staterna. I detta sammanhang kommer det att bli det första globala instrumentet för att bekämpa brottsliga nätverk, som allmängiltigt kommer att definiera vissa grundläggande straffrättskoncept i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det kommer också att bli det första rättsligt bindande FN-instrumentet på området. I de två protokollen fastslås rigorösa åtgärder som är utformade för att bekämpa människohandel – särskilt med kvinnor och barn – och därigenom skydda sådana personer från slaveri, sexuellt utnyttjande och olaglig anställning. I detta sammanhang bör det noteras att åtgärder medtagits om att ge både rättsligt och materiellt stöd till offren för människohandel. I artikel 6 åläggs följaktligen de undertecknande staterna inte bara att se till att ge information om gällande rättsliga och administrativa förfaranden, utan också att anta åtgärder som är ägnade att bidra till att offren för människohandeln återhämtar sig fysiskt och psykiskt. Med tanke på vikten av dessa frågor, och denna konventions verkligt banbrytande beskaffenhet, kunde jag inte göra annat än rösta för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph