Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.5.2-092"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A proposta da Comissão destina-se a actualizar, reforçar e alargar a Acção Comum, de Junho de 1997, relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de risco e controlo das novas drogas sintéticas graças ao Europol e ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT). Articulando-se em torno de três elementos - um sistema de alerta rápido, avaliação de risco por um comité científico, procedimento a nível da UE para subordinar as substâncias notificadas a medidas de controlo nos Estados-Membros - a Acção Comum tem provado a sua eficácia, justificando amplamente a sua existência e a clarificação de procedimentos, saudando-se, com o relator, o alargamento do âmbito de aplicação aos novos estupefacientes e a introdução de prazos para cada etapa do procedimento. Tendo sido merecedora de uma ampla maioria em sede de comissão parlamentar especializada, esta proposta, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo relator, congrega as vontades daqueles que não desistiram do combate às drogas, nem optaram pelo caminho do facilitismo desresponsabilizante. Votei a favor por considerar ser este um campo de importância crucial para o futuro das populações dos Estados-Membros, sobretudo das camadas mais jovens, amplamente justificador de acções estreitamente coordenadas por forma a permitir uma reacção célere e um acompanhamento eficaz da natureza, origem, tráfico e consumo dos novos estupefacientes e das novas drogas sintéticas."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kommissionens forslag har til formål at opdatere, styrke og udvide den fælles aktion fra juni 1997 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye syntetiske stoffer gennem Europol og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika (EONN). Den fælles aktion, der består af tre elementer - et tidligt varslingssystem, en risikovurdering foretaget af en videnskabelig komité og en EU-procedure, ved hjælp af hvilken indberettede substanser bliver stillet under kontrol i medlemsstaterne - har bevist sin effektivitet og til fulde retfærdiggjort sin eksistens og forenklingen af procedurerne, idet jeg ligesom ordføreren bifalder, at anvendelsesområdet udvides til de nye narkotiske stoffer, og at der indføres frister for hver af procedurens etaper. Dette forslag, der med de ændringer, som ordføreren har indført, er blevet støttet af et stort flertal i det korresponderende udvalg, imødekommer ønskerne hos dem, der ikke er veget tilbage i kampen mod narkotika eller har valgt den mindste modstands ansvarsløse vej. Jeg har stemt for betænkningen, da jeg mener, at dette område er helt afgørende for medlemsstaternes befolknings fremtid, især for de unge, hvilket til fulde begrunder snævert koordinerede aktioner, så der kan ske en hurtig reaktion og en effektiv overvågning af art, oprindelse, handel og forbrug for de nye narkotiske stoffers og de nye syntetiske stoffers vedkommende."@da1
". Der Kommissionsvorschlag dient der Aktualisierung, Intensivierung und Ausweitung der Gemeinsamen Maßnahme vom Juni 1997 betreffend den Informationsaustausch, die Risikobewertung und die Kontrolle bei neuen synthetischen Drogen durch Europol und die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD). Da dieser Vorschlag in den Fachausschüssen des Parlaments eine breite Mehrheit gefunden hat, entspricht er nun mit den vom Berichterstatter vorgelegten Änderungsanträgen den Wünschen derjenigen, die den Krieg gegen Drogen nicht aufgegeben bzw. sich nicht für den Weg des geringsten Widerstands entschieden haben, bei dem Verantwortlichkeit keine Rolle mehr spielt. Ich habe mit Ja gestimmt, weil dies meines Erachtens ein Bereich von erheblicher Bedeutung für die Zukunft der Menschen in den Mitgliedstaaten ist, insbesondere der Jugendlichen. Angesichts dieser Sachlage ist ein eng koordiniertes Vorgehen in jeder Hinsicht gerechtfertigt, ermöglicht es doch eine schnelle Reaktion und eine wirksame Überwachung von Art, Herkunft, Handel und Konsum neuer Suchtstoffe und neuer synthetischer Drogen."@de7
". Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της κοινής δράσης του Ιουνίου του 1997, στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών, της αξιολόγησης των κινδύνων και του ελέγχου των νέων συνθετικών ναρκωτικών με τη συνεργασία της Europol και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Ασκώντας συντονιστικό ρόλο σε τρεις πτυχές –σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, αξιολόγηση των κινδύνων από μια επιστημονική επιτροπή και μια διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ με τη βοήθεια της οποίας οι κοινοποιηθείσες ουσίες υπάγονται στον έλεγχο των κρατών μελών– η κοινή δράση έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, δικαιολογώντας πλήρως την ύπαρξή της και τις διαδικασίες αποσαφήνισης, οπότε και εγώ, όπως και ο εισηγητής, χαιρετίζω την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στα νέα ναρκωτικά και τη θέσπιση προθεσμιών για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Δεδομένου ότι εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, αυτή η πρόταση, με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σε αυτήν από τον εισηγητή, ανταποκρίνεται στις επιθυμίες όσων δεν έχουν απαρνηθεί τον αγώνα κατά των ναρκωτικών, ή έχουν επιλέξει την οδό της μικρότερης αντίστασης, η οποία καταργεί κάθε μορφής υπευθυνότητα. Υπερψήφισα την έκθεση επειδή πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τομέας μείζονος σημασίας για το μέλλον των κοινωνιών των κρατών μελών, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως τον στενό συντονισμό των ενεργειών μας ο οποίος θα καταστήσει δυνατή την ταχεία αντιμετώπιση και τον αποτελεσματικό έλεγχο του χαρακτήρα, της προέλευσης, της διακίνησης και της κατανάλωσης νέων ναρκωτικών φαρμάκων και νέων συνθετικών ναρκωτικών."@el8
". The Commission proposal seeks to update, enhance and extend the Joint Action of June 1997, on exchanging information, risk assessment and the control of new synthetic drugs through Europol and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Coordinating on three aspects – a early-warning system, risk assessment by a scientific committee, EU action to subject notified substances to control measures in the Member States – the Joint Action has proved its effectiveness, fully justifying its existence and the clarification procedures, and I, like the rapporteur, welcome extending its scope to new drugs and the introduction of deadlines for each stage of the procedure. Given that it won a broad majority in the specialist Parliamentary committee, this proposal, with the amendments tabled to it by the rapporteur, responds to the desires of those who have not renounced the war on drugs, or opted for the path of least resistance, which removes any accountability. I voted in favour because I believe that this is an area of key importance to the future of Member State communities, particularly amongst young people, which fully justifies closely coordinated actions that will enable a rapid reaction and effective monitoring of the nature, origin, trafficking and consumption of new narcotic drugs and new synthetic drugs."@en3
"La propuesta de la Comisión pretende actualizar, mejorar y ampliar la acción común de junio de 1997 sobre el intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas a través de Europol y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT). Articulándose en torno a tres elementos –un sistema de alerta rápida, la evaluación del riesgo por parte de un comité científico, la acción de la UE para someter las sustancias notificadas a medidas de control en los Estados miembros–, la acción común ha probado su eficacia, justificando totalmente su existencia y los procedimientos de aclaración, y yo, al igual que el ponente, celebro que se extienda su ámbito de aplicación a las nuevas drogas, además de la introducción de fechas límite para cada fase del proceso. Habiendo recibido el apoyo de una amplia mayoría en la comisión parlamentaria competente, esta propuesta, con las enmiendas presentadas por el ponente, responde a los deseos de aquellos que no desisten en la lucha contra las drogas ni optan por el camino de una menor resistencia, que elimina cualquier responsabilidad. He votado a favor porque considero que esta es un área de enorme importancia para el futuro de las poblaciones de los Estados miembros, sobre todo para los más jóvenes, que justifica en gran medida acciones estrechamente coordinadas que permitirán una rápida reacción y un control eficaz de la naturaleza, el origen, el tráfico y el consumo de nuevos estupefacientes y nuevas drogas sintéticas."@es12
". Komission ehdotuksen tavoitteena on ajantasaistaa, tehostaa ja laajentaa kesäkuussa 1997 hyväksyttyä yhteistä toimintaa, joka koskee tietojen vaihtoa, riskien arviointia ja Europolin sekä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) suorittamaa synteettisten huumausaineiden valvontaa. Yhteinen toiminta, jolla koordinoidaan kolmea tekijää – ennakkovaroitusjärjestelmää, tieteellisen komitean suorittamaa riskien arviointia ja EU:n toimia ilmoitettujen aineiden valvomiseksi jäsenvaltioissa – on osoittautunut tehokkaaksi ja sen käyttö ja selkeyttäminen täysin perustelluiksi. Pidän esittelijän tavoin myönteisenä toiminnan soveltamisalan laajentamista uusiin huumausaineisiin ja määräajan asettamista menettelyn kullekin vaiheelle. Koska tämä ehdotus ja esittelijän tarkistusehdotukset saivat taakseen parlamentin erityisvaliokunnan enemmistön, ehdotus on vastaus niiden toiveisiin, jotka eivät ole luopuneet taistelusta huumeita vastaan tai jotka ovat valinneet toimintatavakseen vähäisimmän vastarinnan periaatteen, jossa vältetään vastuun ottamista. Äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni kyseessä on jäsenvaltioiden yhteisöjen tulevaisuuden ja varsinkin niiden nuorison kannalta keskeinen ala, jolla toimien tiivis koordinointi on täysin perusteltua. Koordinoitujen toimien avulla pystytään reagoimaan nopeasti ja valvomaan tehokkaasti uusien synteettisten ja muiden uusien huumausaineiden ominaisuuksia, alkuperää, kauppaa ja kulutusta."@fi5
". La proposition de la Commission a pour objectif de mettre à jour, d’améliorer et d’étendre l’action commune de juin 1997 en matière d’échange d’informations, d’évaluation des risques et de contrôle des nouveaux stupéfiants et des nouvelles drogues de synthèse à travers Europol et l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). En coordonnant ces trois aspects - un système d’alerte rapide, l’évaluation des risques par un comité scientifique et l’action de l’UE pour soumettre les substances notifiées à des mesures de contrôle dans les États membres - l’action commune a prouvé son efficacité, justifiant ainsi pleinement son existence et les procédures de clarification. À l’instar du rapporteur, je salue l’élargissement de son champ d’application aux nouvelles drogues et à l’introduction de délais pour chaque étape de la procédure. Cette proposition, avec les amendements déposés par le rapporteur, a bénéficié d’une large majorité au sein de la commission compétente du Parlement et répond aux souhaits de ceux qui n’ont pas renoncé à la guerre contre les drogues ou qui n’ont pas opté pour la voie de la moindre résistance, qui élimine toute responsabilité. J’ai voté en faveur de ce rapport, car j’estime qu’il s’agit d’un domaine d’une importance clé pour l’avenir des communautés des États membres, particulièrement les jeunes, qui justifie pleinement des actions étroitement coordonnées qui permettront une réaction rapide et un contrôle efficace de la nature, de l’origine, du trafic et de la consommation de nouveaux stupéfiants et de nouvelles drogues de synthèse."@fr6
". La proposta della Commissione cerca di aggiornare, rafforzare ed estendere l’azione comune del giugno 1997, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove droghe sintetiche attraverso Europol e l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). Incentrata su tre elementi – un sistema di allarme rapido, la valutazione dei rischi tramite un comitato scientifico, l’azione dell’Unione europea per tenere sotto controllo le sostanze notificate negli Stati membri –, l’azione comune ha dimostrato la sua efficacia, giustificando pienamente la propria esistenza e la chiarificazione delle procedure, ed io, come il relatore, accolgo favorevolmente l’estensione del campo di applicazione ai nuovi stupefacenti e l’introduzione di scadenze per ogni tappa della procedura. Visto che ha ottenuto l’appoggio di una vasta maggioranza nella commissione parlamentare competente, questa proposta, con gli emendamenti presentati dal relatore, risponde agli auspici di coloro che non hanno rinunciato a combattere la droga né hanno optato per un permissivismo irresponsabile. Ho votato a favore poiché credo che sia un settore di importanza fondamentale per il futuro delle popolazioni degli Stati membri, soprattutto dei giovani, che giustifica pienamente azioni strettamente coordinate che consentiranno una reazione rapida e un controllo efficace della natura, dell’origine, del traffico e del consumo di nuovi stupefacenti e di nuove droghe sintetiche."@it9
". The Commission proposal seeks to update, enhance and extend the Joint Action of June 1997, on exchanging information, risk assessment and the control of new synthetic drugs through Europol and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Coordinating on three aspects – a early-warning system, risk assessment by a scientific committee, EU action to subject notified substances to control measures in the Member States – the Joint Action has proved its effectiveness, fully justifying its existence and the clarification procedures, and I, like the rapporteur, welcome extending its scope to new drugs and the introduction of deadlines for each stage of the procedure. Given that it won a broad majority in the specialist Parliamentary committee, this proposal, with the amendments tabled to it by the rapporteur, responds to the desires of those who have not renounced the war on drugs, or opted for the path of least resistance, which removes any accountability. I voted in favour because I believe that this is an area of key importance to the future of Member State communities, particularly amongst young people, which fully justifies closely coordinated actions that will enable a rapid reaction and effective monitoring of the nature, origin, trafficking and consumption of new narcotic drugs and new synthetic drugs."@lv10
". Dit Commissievoorstel heeft tot doel het gemeenschappelijk optreden van juni 1997 betreffende de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe synthetische drugs dankzij de activiteiten van Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) te actualiseren, te verbeteren en uit te breiden. De basisstructuur van het optreden bestaat uit drie elementen: een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, risicobeoordeling door een wetenschappelijk comité en een procedure op het niveau van de EU om de in de lidstaten aangemelde stoffen onder controle te stellen. Het optreden is doeltreffend gebleken en heeft daarmee zijn bestaansrecht volledig bewezen, evenals de noodzaak de procedures te verduidelijken. Net als de rapporteur zijn wij ingenomen met de uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle nieuwe drugs en de invoering van termijnen voor elke fase van de procedure. In de desbetreffende parlementaire commissie was er een brede meerderheid voor het voorstel en voor de amendementen van de rapporteur. Het voorstel heeft de steun van degenen die de strijd tegen drugs niet opgeven of weigeren te kiezen voor de weg van de minste weerstand, waarmee de verantwoordelijkheid uit de weg wordt gegaan. Ik heb voorgestemd daar ik van mening ben dat dit terrein cruciaal is voor de toekomst van de bevolking van de lidstaten, met name voor de jongeren. Nauwe samenwerking om snel te kunnen reageren en efficiënt toezicht te kunnen uitoefenen op de aard, oorsprong, handel en consumptie van nieuwe verdovende middelen en nieuwe synthetische drugs is dan ook volledig gerechtvaardigd."@nl2
". Kommissionens förslag syftar till att aktualisera, förbättra och utvidga den gemensamma åtgärden från juni 1997 när det gäller informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av nya syntetiska droger genom Europol och ECNN. Genom samordningen av tre aspekter – ett system för tidig varning, riskbedömning som görs av en vetenskaplig kommitté, EU-åtgärder för att anmälda ämnen skall underkastas kontrollåtgärder i medlemsstaterna – har den gemensamma åtgärden visat att den är effektiv och att den fullständigt kan rättfärdiga sin existens och förfarandena för klargöranden, och jag välkomnar liksom föredraganden att åtgärden utvidgas till att omfatta ny narkotika, och att det införs tidsbegränsningar för varje steg i förfarandet. Med tanke på att förslaget fick bred majoritet i parlamentets vetenskapliga kommitté motsvarar detta förslag, med de ändringsförslag som föredraganden lagt fram, önskemålen från dem som inte har gett upp kampen mot narkotika eller valt minsta motståndets väg, vilket fritar dem från ansvar. Jag röstade för betänkandet därför att jag tror att detta är ett nyckelområde för medlemsstaternas framtid, särskilt bland unga människor, vilket fullständigt rättfärdigar nära samordnade åtgärder som möjliggör snabb reaktion och effektiv kontroll av narkotiska droger och nya syntetiska droger när det gäller beskaffenhet, ursprung, handel och konsumtion."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Die Gemeinsame Maßnahme hat sich bei der Koordinierung von drei Elementen"7
"als effektiv erwiesen und so ihre Existenz im Klärungsverfahren in vollem Umfang gerechtfertigt. Wie der Berichterstatter begrüße auch ich die Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf neue Drogen sowie die Einführung von Fristen für jede Verfahrensphase."7
"einem Frühwarnsystem, einer Risikobewertung durch einen wissenschaftlichen Ausschuss und einem Verfahren auf EU-Ebene, mit dem gemeldete Substanzen in den Mitgliedstaaten unter Kontrolle gestellt werden"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph