Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-17-Speech-3-315"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031217.11.3-315"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuerst möchte ich der Berichterstatterin für die Ausarbeitung dieses Berichts danken. Die Europäische Union hat die Gleichstellung der Geschlechter zu einem ihrer Hauptziele erklärt, und ich denke, es ist überaus wichtig, dass diese Priorität auch in die Entwicklungszusammenarbeit aufgenommen wird. Es sind noch immer überwiegend Mädchen und Frauen, die weder lesen noch schreiben können und in Fragen der Bildung benachteiligt werden. Bildung aber ist der Schlüssel für den Ausweg aus dem Teufelskreis von Armut und Krankheit. Wer nicht lesen und schreiben kann, hat in unserer Computer- und Internetwelt keine Chance. Ein wichtiger Aspekt ist auf alle Fälle, dass die Förderung der Geschlechtergleichstellung allen Frauen, gleich welchen Alters, zugute kommt. Der Bericht zielt sehr darauf ab, die bestehenden lokalen Organisationen zu stärken, denn das sind die Experten vor Ort, die Experten an der Basis, die wissen, was dort wirklich gebraucht wird. Frauen sind in allen ländlichen Gebieten unverzichtbar und für die Weiterentwicklung der Regionen unabdingbar. Frauen wird bei den Projekten und Planungsprozessen in den Entwicklungsländern zumeist eine passive Rolle zugeteilt. Das wurde auch schon von meinen Vorrednerinnen gesagt. Durch ihre dadurch bedingte unzureichende Beteiligung am Geschehen werden die Bedürfnisse von Frauen weniger berücksichtigt. Frauen müssen daher als Akteure in lokale Planungsprozesse miteinbezogen werden, damit sie ihre Situation aktiv mitgestalten, und sie sind es, die auch neue Aufgaben mit vollem Engagement annehmen. Der Finanzrahmen – und das wurde auch gesagt – für die Durchführung dieser Verordnung muss diese elf Millionen beinhalten, um effiziente Maßnahmen treffen zu können, die auch in ihrer Umsetzung greifen. Ich möchte daher bitten, dass wir morgen diesen elf Millionen unsere Zustimmung geben. ist zwar ein schon sehr viel gebrauchtes und vielleicht manchmal sogar überstrapaziertes Wort, aber nichtsdestotrotz ist das Konzept, das sich durch alle Politikbereiche ziehen muss, unabdingbar."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, lad mig starte med at takke ordføreren for at have udarbejdet denne betænkning. EU har erklæret ligestilling mellem kønnene for at være et af sine hovedmål, og jeg tror, at det er overordentlig vigtigt, at denne prioritet også kommer til at gælde for udviklingssamarbejdet. Det er fortsat hovedsageligt piger og kvinder, som hverken kan læse eller skrive og er udsat for forskelsbehandling på uddannelsesområdet. Men uddannelse er nøglen til at slippe ud af den onde cirkel af fattigdom og sygdom. Hvis man ikke kan læse og skrive, så har man ikke en chance i vores computer- og internetprægede verden. Når lige muligheder fremmes, så er det uanset hvad vigtigt at sikre, at det kommer alle kvinder til gavn, uanset alder. Betænkningen tager primært sigte på at styrke de eksisterende lokale organisationer, for de har eksperterne i marken, eksperterne på græsrodsplan, der ved, hvad der virkelig er behov for der. Kvinder er uundværlige i alle landdistrikter og uomgængelige med henblik på regionernes videreudvikling. Som de forrige talere allerede har påpeget, bliver kvinderne i udviklingslandene ofte tildelt en passiv rolle i projekter og planlægningsprocesser. Derfor delagtiggøres de ikke tilstrækkeligt i projekter, hvorfor der bliver taget mindre hensyn til kvindernes behov. Kvinder skal derfor inddrages som aktive deltagere i lokale planlægningsprocesser, så de aktivt kan forme deres livssituation og således påtage sig nye opgaver med et 100 %'s engagement. Som det allerede er blevet sagt, skal finansieringsrammen for denne forordnings gennemførelse omfatte de 11 millioner euro, så der kan blive truffet effektive foranstaltninger, som også vil have en effekt, når de er gennemført. Jeg anmoder derfor Parlamentet om at vedtage disse 11 millioner euro i morgen. Integrering af ligestillingsaspektet er ganske vist et hyppigt brugt og måske nogle gange sågar fortærsket udtryk, men det er ikke desto mindre et begreb, som skal gælde for alle politikområder."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει την ισότητα των φύλων έναν από τους κύριους στόχους της και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η προτεραιότητα και στην αναπτυξιακή συνεργασία. Κυρίως οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να είναι εκείνες που δεν γνωρίζουν ούτε γραφή ούτε ανάγνωση και υφίστανται διακριτική μεταχείριση ως προς την εκπαίδευση. Ωστόσο η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να διαφύγουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και της αρρώστιας. Στον κόσμο μας που κυριαρχείται από τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο, όποιος δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση δεν έχει καμία ελπίδα. Ό,τι και να γίνει, είναι ουσιαστικό να διασφαλίσουμε πως όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας θα επωφεληθούν από την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση των υφισταμένων τοπικών οργανώσεων, επειδή αυτές διαθέτουν εμπειρογνώμονες επί τόπου, μέσα στις βασικές δομές, που γνωρίζουν τι χρειάζεται πραγματικά εκεί. Οι γυναίκες είναι απολύτως απαραίτητες σε όλες τις αγροτικές περιοχές και αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών. Όπως ήδη επεσήμαναν προηγούμενες ομιλήτριες, συχνά δίδεται στις γυναίκες των αναπτυσσομένων χωρών ένας παθητικός ρόλος στα προγράμματα και στις διαδικασίες σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν αρκετή συμμετοχή στα προγράμματα και κατά συνέπεια δίδεται λιγότερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες πρέπει να συμπεριληφθούν ως ενεργοί παράγοντες στις τοπικές διαδικασίες σχεδιασμού προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους και να μπορούν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Όπως ήδη ειπώθηκε, το δημοσιονομικό πλαίσιο για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα 11 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ληφθούν επαρκή μέτρα που θα έχουν επίδραση και κατά την εφαρμογή του. Ως εκ τούτου, ζητώ από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει αύριο αυτά τα 11 εκατ. ευρώ. Ασφαλώς, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένας όρος που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, μερικές φορές μάλιστα ίσως φαίνεται φθαρμένος, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια βασική έννοια που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε τομέα της πολιτικής."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me start by thanking the rapporteur for producing this report. The European Union has declared gender equality to be one of its key objectives, and I think it is extremely important that this priority be factored into development cooperation. It is still predominantly women and girls who can neither read nor write and who are discriminated against in education. Education, however, is the key to escaping from the vicious cycle of poverty and illness. Anyone unable to read and write has no chance in our computer– and Internet-dominated world. Whatever happens, it is essential that in promoting equal opportunities, we ensure that all women benefit, regardless of age. The report concentrates primarily on strengthening existing local organisations, because they have the experts on the ground, the experts on the underlying structures, who know what is really needed there. Women are indispensable in all rural areas and essential to further development in the regions. As previous speakers have already pointed out, women in developing countries are often given a passive role in projects and planning processes. This means they do not have enough input into projects, and consequently less attention is given to the needs of women. Women therefore need to be included as active participants in local planning processes, so that they can actively shape their environment and so they can also take on new challenges with 100% commitment. As has already been said, the financial framework for implementing this regulation needs to contain the EUR 11 million, in order to introduce efficient measures that will also have an effect when implemented. I therefore ask Parliament to approve these EUR 11 million tomorrow. Gender mainstreaming may well be over-used as a term, and perhaps seems to have worn thin at times, but it is still a fundamental concept which must be applied to all policy areas."@en3
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme empezar agradeciendo a la ponente la preparación de este informe. La Unión Europea ha declarado que la igualdad de género es uno de sus objetivos principales y creo que es muy importante incluir esta prioridad como factor en la cooperación al desarrollo. Siguen siendo predominantemente las mujeres y las niñas quienes no saben ni leer ni escribir y a quienes se discrimina en cuanto a la educación se refiere. Sin embargo, la educación es la clave para escapar del círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad. Quienes no saben leer ni escribir no tienen ninguna oportunidad en nuestro mundo dominado por los ordenadores e Internet. Ocurra lo que ocurra, es esencial que a la hora de promover la igualdad de oportunidades, nos aseguremos de que todas las mujeres se benefician, independientemente de la edad. El informe se centra principalmente en fortalecer las organizaciones locales ya existentes, porque ellas tienen a los expertos sobre el terreno, a los expertos sobre las estructuras subyacentes, quienes saben lo que es realmente necesario. Las mujeres son indispensables en todas las áreas rurales y esenciales para desarrollar más las regiones. Tal y como han indicado oradores anteriores, a las mujeres de los países en desarrollo suelen darles un papel pasivo en proyectos y procesos de planificación. Ello significa que no pueden aportar lo suficiente en proyectos y, por consiguiente, se presta menos atención a las necesidades de las mujeres. Por tanto, es preciso incluir a las mujeres como participantes activas en los procesos de planificación local, para que puedan configurar activamente su entorno y para que también puedan afrontar nuevos retos con un compromiso del 100 %. Tal y como se ha dicho, el marco financiero para aplicar este reglamento debe contener 11 millones de euros, para introducir medidas eficaces que también tengan efectos cuando se aplican. Por lo tanto, quiero pedir al Parlamento que mañana apruebe estos 11 millones de euros. Es posible que el término de integración del género esté muy manido, y quizá parezca a veces hasta desgastado, pero sigue siendo un concepto fundamental que debe aplicarse en todas las áreas políticas."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää esittelijää mietinnön laatimisesta. Euroopan unioni on julistanut sukupuolten tasa-arvon olevan yksi sen keskeisistä tavoitteista, ja mielestäni on erityisen tärkeää, että tämä ensisijainen tavoite on sisällytetty kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Luku- ja kirjoitustaidottomuudesta kärsivät edelleen pääasiassa naiset ja tytöt, ja heitä syrjitään myös koulutuksessa. Koulutus on kuitenkin avainasemassa köyhyyden ja sairauden noidankehästä pääsemiseksi. Luku- ja kirjoitustaidottomilla ei ole sijaa tietokoneiden ja Internetin hallitsemassa maailmassa. Mitä hyvänsä tapahtuukin, olennaista on, että tasavertaisia mahdollisuuksia edistämällä varmistamme, että edunsaajina ovat kaikenikäiset naiset. Mietinnössä keskitytään pääasiassa paikallisten järjestöjen lujittamiseen, sillä niiden asiantuntijat toimivat paikalla, perusrakenteissa ja ovat tietoisia todellisista tarpeista. Naiset ovat korvaamattomia maaseudulla ja keskeisiä tekijöitä alueiden kehityksen kannalta. Kuten aikaisemmat puhujat jo totesivat, kehitysmaiden naisilla ei useinkaan ole aktiivista asemaa hankkeissa ja suunnitteluprosesseissa. Tämä tarkoittaa, etteivät he voi riittävästi vaikuttaa hankkeisiin, ja tästä syystä naisten tarpeisiin kiinnitetään vähemmän huomiota. Naiset on siksi otettava aktiivisesti mukaan paikallisiin suunnitteluprosesseihin, jotta he voivat osallistua aktiivisesti ympäristönsä muokkaamiseen ja ottaa vastaan uusia haasteita sataprosenttisella sitoumuksella. Kuten jo edellä todettiin, asetuksen täytäntöönpanoon osoitettavia määrärahoja on korotettava 11 miljoonaan euroon, jotta voimme toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä, joilla on myös jotain vaikutusta. Tästä syystä pyydän parlamenttia hyväksymään huomenna nämä 11 miljoonaa euroa. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen saattaa olla kulunut käsite ja ehkä sitä on käytetty silloin tällöin aivan liikaa, mutta se on kuitenkin keskeinen käsite, jota on sovellettava kaikilla politiikan aloilla."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, pour commencer, permettez-moi de remercier le rapporteur pour ce rapport. L’Union européenne a déclaré que l’égalité des sexes était un de ses objectifs principaux, et je pense qu’il est extrêmement important que cette priorité soit également intégrée dans la coopération au développement. L’analphabétisme et les discriminations en matière d’éducation continuent de concerner surtout les femmes et les filles. L’éducation est pourtant la clé permettant d’échapper au cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie. Dans notre monde dominé par l’ordinateur et par l’internet, les analphabètes n’ont aucune chance. Quoi qu’il advienne, il est essentiel de veiller � ce que la promotion de l’égalité des chances profite � toutes les femmes, quel que soit leur âge. Le rapport se focalise avant tout sur le renforcement d’organisations locales existantes, car ces organisations ont des experts sur le terrain, des spécialistes des structures sous-jacentes, qui connaissent les besoins réels sur place. Comme l’ont déj� souligné des experts précédents, les femmes des pays en voie de développement se voient souvent confier un rôle passif dans les projets et processus de planification. Elles ne contribuent donc pas assez aux projets et leurs besoins sont donc moins pris en considération. Les femmes doivent donc être incluses dans des processus de planification locaux, en tant que participantes actives, de telle sorte qu’elles puissent façonner activement leur environnement et relever de nouveaux défis en s’impliquant � 100%. Comme on l’a déj� souligné, le cadre financier pour l’application de ce règlement doit comprendre les 11 millions d’euros, afin d’introduire des mesures efficaces qui, une fois mises en œuvre, auront elles aussi un impact. Je demande donc au Parlement d’approuver demain ces 11 millions d’euros. L’intégration de la dimension de genre a beau être un terme trop usité qui, parfois, semble passé de mode, elle n’en demeure pas moins un concept fondamental qui doit être appliqué � tous les domaines de la politique."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare la relatrice per aver prodotto questa relazione. L’Unione europea ha posto la parità fra i sessi tra i suoi obiettivi primari, e a mio avviso è estremamente importante inserire tale questione prioritaria anche nella cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda il fenomeno dell’analfabetismo si continua a registrare una prevalenza di donne e bambine, che vengono costantemente messe in secondo piano nelle questioni relative all’istruzione. L’istruzione rappresenta tuttavia la chiave per uscire dal circolo vizioso della povertà e della malattia. Chi non sa né leggere né scrivere non ha alcuna possibilità di successo nel nostro mondo dominato dai e da . Qualunque cosa accada, è essenziale che la promozione della parità tra i generi produca vantaggi per tutte le donne, di qualunque età. La relazione si concentra soprattutto sul rafforzamento delle organizzazioni locali esistenti, in quanto sono gli esperti presenti gli esperti che operano a livello di strutture di base che sanno veramente di che cosa ci sia bisogno. Le donne sono una presenza irrinunciabile in tutte le aree rurali e sono indispensabili per lo sviluppo futuro della regione. Come hanno rilevato anche le oratrici che mi hanno preceduta, nei progetti e processi di pianificazione dei paesi in via di sviluppo alle donne viene attribuito in prevalenza un ruolo passivo. Di conseguenza, la scarsa partecipazione delle donne alla vita del paese fa sì che vengano trascurate anche le loro esigenze. Pertanto, occorre coinvolgere le donne come protagoniste nei processi di pianificazione locali, in modo da consentire loro di costruire attivamente il proprio futuro e di affrontare con dedizione totale le nuove sfide che le attendono. Ribadisco una posizione già emersa: il quadro finanziario per l’attuazione di questo regolamento deve includere gli 11 milioni di euro proposti, per poter adottare misure efficaci che sortiscano effetti positivi al momento della loro applicazione. Vorrei pertanto rivolgere un appello al Parlamento affinché domani, in sede di votazione, si esprima a favore di questi 11 milioni di euro. Il di genere è un termine molto utilizzato, forse a volte in maniera anche eccessiva, tuttavia ciò non toglie che il concetto sia indispensabile e debba necessariamente diffondersi in tutti gli ambiti politici."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me start by thanking the rapporteur for producing this report. The European Union has declared gender equality to be one of its key objectives, and I think it is extremely important that this priority be factored into development cooperation. It is still predominantly women and girls who can neither read nor write and who are discriminated against in education. Education, however, is the key to escaping from the vicious cycle of poverty and illness. Anyone unable to read and write has no chance in our computer– and Internet-dominated world. Whatever happens, it is essential that in promoting equal opportunities, we ensure that all women benefit, regardless of age. The report concentrates primarily on strengthening existing local organisations, because they have the experts on the ground, the experts on the underlying structures, who know what is really needed there. Women are indispensable in all rural areas and essential to further development in the regions. As previous speakers have already pointed out, women in developing countries are often given a passive role in projects and planning processes. This means they do not have enough input into projects, and consequently less attention is given to the needs of women. Women therefore need to be included as active participants in local planning processes, so that they can actively shape their environment and so they can also take on new challenges with 100% commitment. As has already been said, the financial framework for implementing this regulation needs to contain the EUR 11 million, in order to introduce efficient measures that will also have an effect when implemented. I therefore ask Parliament to approve these EUR 11 million tomorrow. Gender mainstreaming may well be over-used as a term, and perhaps seems to have worn thin at times, but it is still a fundamental concept which must be applied to all policy areas."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, allereerst wil ik de rapporteur bedanken voor haar verslag. De Europese Unie beschouwt de gelijke behandeling van man en vrouw als één van haar hoofddoelstellingen, en ik denk dat het heel belangrijk is dat deze prioriteit ook in het ontwikkelingsbeleid wordt opgenomen. Nog steeds zijn meisjes en vrouwen meestal degenen die niet kunnen lezen of schrijven en die gediscrimineerd worden op onderwijsgebied. Onderwijs is echter de enige manier om de vicieuze cirkel van armoede en ziekte te doorbreken. Wie niet kan lezen of schrijven maakt geen kans in onze wereld van computers en internet. Het is in ieder geval heel belangrijk dat vrouwen van alle leeftijdscategorieën kunnen profiteren van het beleid voor gelijke kansen. Dit verslag is vooral gericht op ondersteuning van de bestaande organisaties ter plaatse, want daar werken de deskundigen aan de basis, degenen die weten wat er werkelijk nodig is. Overal op het platteland spelen vrouwen een hoofdrol in de ontwikkeling van de regio’s. Meestal krijgen vrouwen een passieve rol in de projecten en de planning in ontwikkelingslanden; dat hebben de spreeksters voor mij ook al gezegd. Daardoor zijn ze onvoldoende betrokken bij het gebeuren en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de behoeften van vrouwen. Vrouwen moeten dan ook een actieve rol spelen in de planning ter plaatse, zodat ze actief kunnen helpen hun leefomgeving vorm te geven en met honderd procent inzet nieuwe uitdagingen kunnen aangaan . Om efficiënte maatregelen te kunnen nemen die echt zoden aan de dijk zetten moet het financieel kader voor de tenuitvoerlegging van deze verordening het bedrag van elf miljoen euro omvatten, zoals al is gezegd. Daarom zou ik u willen verzoeken om morgen met dit bedrag van elf miljoen euro in te stemmen. Het begrip gendermainstreaming wordt weliswaar te pas en te onpas gebruikt, maar toch is het een essentieel concept dat bij ieder beleidsterrein toegepast moet worden."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, minhas Senhoras e meus Senhores, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à relatora por ter elaborado o relatório em apreço. A União Europeia declarou a igualdade entre homens e mulheres como sendo um dos seus principais objectivos, e penso ser extremamente importante que esta prioridade seja incluída na cooperação para o desenvolvimento. Continuam a ser predominantemente as mulheres e as raparigas que não sabem ler nem escrever e que são discriminadas na educação. No entanto, a educação constitui a chave para fugir ao círculo vicioso da pobreza e da doença. Quem não sabe ler nem escrever não tem hipótese no nosso mundo dominado pelos computadores e pela Internet. Um aspecto importante é que, em qualquer caso, ao promover a igualdade de oportunidades, nos asseguremos de que todas as mulheres beneficiam independentemente da sua idade. O relatório concentra-se primordialmente no reforço das organizações locais existentes, pois estas possuem os especialistas no terreno, os especialistas nas estruturas de base e que sabem o que faz efectivamente falta naquele local. As mulheres são indispensáveis em todas as zonas rurais e são essenciais ao prosseguimento do desenvolvimento nas regiões. Tal como já foi salientado por anteriores oradores, nos países em desenvolvimento, às mulheres é frequentemente atribuído um papel passivo nos projectos e processos de planeamento. Este facto traduz-se na falta de intervenção destas nos projectos, continuando consequentemente a dar-se menos atenção às necessidades das mulheres. Daí que as mulheres tenham de ser incluídas como participantes activas nos processos locais de planeamento, por forma a poderem activamente dar forma ao meio que as rodeia e a poderem também assumir novos desafios com total empenhamento. Tal como já foi referido, o quadro financeiro para implementar este regulamento necessita de conter 11 milhões de euros, de modo a introduzir medidas eficazes e que possam fazer efeito quando implementadas. Solicito, portanto, ao Parlamento que dê a sua aprovação amanhã a estes 11 milhões de euros. A integração da dimensão do género ( ) constitui, de facto, um conceito demasiado utilizado, talvez também desgastado com o uso, mas continua a ser um conceito fundamental que tem de ser aplicado a todas as áreas políticas."@pt11
"Herr talman, herr kommissionär, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka föredraganden, som har utarbetat detta betänkande. Europeiska unionen har förklarat att jämställdhet är ett av dess viktigaste mål, och jag anser att det är oerhört viktigt att denna prioritet kommer med i utvecklingssamarbetet. Det är fortfarande i första hand kvinnor och flickor som inte kan vare sig läsa eller skriva och som blir diskriminerade i utbildningen. Men utbildning är nyckeln för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och sjukdom. Den som inte kan läsa och skriva har inte en chans i vår dator- och Internet-dominerade värld. Vad som än händer måste vi se till att vårt främjande av lika möjligheter kommer alla kvinnor till del, oavsett ålder. Betänkandet är i första hand koncentrerat på att stärka befintliga lokala organisationer, för det är de som har experter på fältet, experter som känner de djupare liggande strukturerna och som vet vad som verkligen behövs där. Kvinnor är oumbärliga i alla landsbygdsområden och de behövs för fortsatt utveckling i regionerna. Som föregående talare redan har påpekat, tilldelas kvinnor i utvecklingsländer ofta en passiv roll i projekt och planeringsprocesser. Detta innebär att de inte är tillräckligt delaktiga i projekten, och följaktligen ägnas kvinnors behov mindre uppmärksamhet. Därför måste kvinnor dras med som aktiva deltagare i lokala planeringsprocesser, så att de aktivt kan forma sin miljö och så att de kan möta nya utmaningar med ett hundraprocentigt engagemang. För att kunna introducera effektiva åtgärder som får effekt även efter genomförandet måste den ekonomiska ramen för genomförandet av denna förordning, som redan har sagts, rymma 11 miljoner euro. Jag ber därför parlamentet att godkänna dessa 11 miljoner euro i morgon. Det är möjligt att jämställdhetsperspektiv är en term som används alltför ofta och ibland förefaller lite sliten, men det är fortfarande ett grundläggande begrepp som måste tillämpas på alla politikområden."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph