Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-17-Speech-3-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031217.11.3-306"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mrs Zrihen, for the excellent cooperation and for all her efforts to secure adoption at first reading. I sincerely hope this is still a reality. Our proposal for a regulation on promoting gender equality in development cooperation is very important in providing a clear political goal and in emphasising that the achievement of gender equality is crucial for development in general. Since the Beijing Declaration and Platform for Action of the Fourth World Conference on Women in 1995, global improvement has been made in terms of promoting gender equality in developing countries. In particular, progress has been made in putting in place a comprehensive gender mainstreaming strategy within the general framework of EU development cooperation. However, even if the process is on track in setting the priorities, much remains to be done in terms of delivering results, such as improving the conditions of women in developing countries within a definite time perspective. Therefore a more comprehensive strategic approach is needed to support the present implementation strategy. In particular this regulation gives a stronger orientation that will make the process clearer and more visible and will make it easier to activate the necessary change to promote gender equality in development cooperation, building up a strong link to the achievement of the UN millennium development goals. We all know that promoting gender equality is a long-term process. Certainly it has taken a long time to get where we are, so that is the sad proof of the reality that this is long-term. It is therefore vital that the catalytic and strategic role played by the present regulation is reinforced. In fact there is a need for this regulation to fund innovative actions which are cost-effective and have the potential to be replicated in other areas or scaled up using other funding sources. This is the real key to understanding the purpose of this regulation. Parliament originally proposed to raise the budget of this regulation but I believe this is not the solution we are looking for. As I explained in a letter to the chairmen of the Committee on Budgets, the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities and the Committee on Development and Cooperation and to the rapporteur, we cannot meet the relatively small increase. The resources are simply not there. We made great efforts earlier this year in the fight against the major poverty-related diseases and in promoting sexual and reproductive health. It is simply not possible to find any more money. In any case, as a proposed amendment to the recitals makes clear, it is the whole of Community development-related funding which should contribute towards gender equality as a cross-cutting issue. I need therefore to confirm to you that the Commission, fully supported by the Council, cannot accept the proposed increase in the budget. I hope that this is also the response we will see tonight from Parliament. I am convinced that by supporting this regulation Parliament will allow us to fund operations and agencies working to reach the international development targets to promote gender equality and empower women and contribute to poverty reduction. The existence of this special budget line and regulation makes a lot of sense because this is where we find the inspiration and the impetus to inject a sense of direction into the mainstreaming effort, but we will never be able to do what needs to be done on the gender issue by a special budget line. That is the reality and I appreciate the understanding of the proportions and the mechanisms of how to do this. I hope that will be reflected in the way Parliament reacts. I hope that we can do this in one reading in Parliament. I would regret it very much if we could not."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg godt takke ordføreren, fru Zrihen, for et fremragende samarbejde og for hendes store indsats for at sikre en vedtagelse ved førstebehandlingen. Jeg håber inderligt, at det stadig er muligt. Vores forslag til en forordning om fremme af ligestilling mellem kønnene i udviklingssamarbejdet er meget vigtigt, fordi vi opstiller et klart politisk mål og understreger, at ligestilling mellem kønnene er afgørende for udvikling i almindelighed. Siden Beijing-erklæringen og den handlingsplan, der blev vedtaget på den fjerde verdenskonference om kvinder i 1995, er der sket globale forbedringer, hvad angår fremme af ligestilling mellem kønnene i udviklingslandene. Det går især fremad med at integrere kønsaspektet inden for de generelle rammer for EU's udviklingssamarbejde. Selv om prioriteringen skrider planmæssigt fremad, er der dog lang vej igen, når det gælder konkrete resultater såsom at forbedre forholdene for kvinder i udviklingslandene inden for et givet tidsrum. Derfor er der brug for en mere omfattende strategisk tilgang, der understøtter den aktuelle gennemførelsesstrategi. Forordningen er med til at tydeliggøre og synliggøre processen og vil gøre det lettere at iværksætte de nødvendige ændringer til fremme af ligestilling mellem kønnene i udviklingssamarbejdet, så der skabes en større sammenhæng med FN's millenniumudviklingsmål. Vi ved alle, at lighed mellem kønnene har lange udsigter. Det har taget lang tid blot at nå dertil, hvor vi står i dag, desværre. Derfor er det afgørende, at vi underbygger de katalytiske og strategiske elementer i denne forordning. Vi har brug for forordningen til at finansiere nyskabende aktiviteter, der er omkostningseffektive og kan brede sig til andre områder eller kan forstærkes gennem andre finansieringskilder. Deri ligger betydningen af denne forordning. Parlamentet foreslog oprindeligt at hæve budgettet for forordningen, men jeg mener ikke, det er den rigtige løsning. Som jeg har forklaret i et brev til formanden for Budgetudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder og Udvalget om Udvikling og Samarbejde samt ordføreren, er den forholdsvis lille forøgelse ikke mulig. Vi har ganske enkelt ikke ressourcerne til det. Vi gjorde tidligere på året en stor indsats for at bekæmpe de vigtigste fattigdomsrelaterede sygdomme og fremme seksuel og reproduktiv sundhed. Det er simpelthen ikke muligt at finde flere penge. Som det fremgår af et ændringsforslag til betragtningerne, bør udviklingsrelaterede EU-midler også generelt bidrage til ligestilling mellem kønnene som et tværgående aspekt. Jeg skal derfor bekræfte, at Kommissionen ikke kan godkende den foreslåede budgetforøgelse, og at Rådet står bag os. Jeg håber, at resultatet i Parlamentet her i aften bliver det samme. Jeg er sikker på, at Parlamentet ved at støtte forordningen giver os mulighed for at finansiere operationer og organisationer, der arbejder hen imod de internationale udviklingsmål om fremme af lighed mellem kønnene, styrkelse af kvindernes position og bekæmpelse af fattigdom. Denne budgetpost og forordning giver så absolut mening, for de giver os inspirationen og incitamentet til at styre integrationsindsatsen i den rigtige retning, men en særlig budgetpost vil aldrig sætte os i stand til at gøre den nødvendige indsats på kønsområdet. Det er realiteterne, og jeg sætter pris på Deres forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Jeg håber, det afspejles i Parlamentets respons. Jeg håber, vi kan nøjes med én behandling i Parlamentet. Det er meget beklageligt, hvis det ikke er tilfældet."@da1
"Herr Präsident, ich möchte zunächst der Berichterstatterin, Frau Zrihen, für die hervorragende Zusammenarbeit sowie ihr großes Engagement danken, mit dem sie sich für die Verabschiedung bei der ersten Lesung eingesetzt hat. Ich hoffe sehr, dass dieses Ziel weiterhin erreichbar ist. Unser Vorschlag für eine Verordnung zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist sehr wichtig für eine klare politische Zielsetzung und die unmissverständliche Botschaft, dass die Gleichstellung der Geschlechter für die Entwicklung im Allgemeinen von wesentlicher Bedeutung ist. Seit der Verabschiedung der Erklärung und der Aktionsplattform der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking wurden generelle Fortschritte bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in den Entwicklungsländern erzielt. Insbesondere wurden Fortschritte bei der Entwicklung einer umfassenden Gender-Mainstreaming-Strategie erreicht, die in das Gesamtkonzept der EU-Entwicklungszusammenarbeit integriert ist. Doch auch wenn bei der Prioritätensetzung die Zielrichtung inzwischen stimmt, so bleibt, was das Ergebnis anbelangt noch viel zu tun; so gilt es beispielsweise die Lebensbedingungen von Frauen in den Entwicklungsländern in absehbarer Zeit zu verbessern. Dies bedeutet, dass die gegenwärtige Umsetzungsstrategie durch einen noch umfassenderen strategischen Ansatz untermauert werden muss. Insbesondere bewirkt die vorliegende Verordnung eine gezieltere Ausrichtung, die dieser Vorgehensweise zu mehr Klarheit und größerer Außenwirksamkeit verhelfen und die nötigen Anstöße für den Wandel geben wird, der erforderlich ist, um die Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Dies ist eng mit der Verwirklichung des UN-Millenniums-Entwicklungsziels verknüpft. Wir alle wissen, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ein langfristiger Prozess ist. Es hat lange gedauert, bis wir den heutigen Stand erreicht haben, und dies zeigt die traurige Realität, dass es sich dabei um eine Langzeitaufgabe handelt. Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Katalysatorfunktion und die strategische Rolle der vorliegenden Verordnung weiter ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Verordnung müssen innovative Maßnahmen gefördert werden, die kosteneffizient sind, die auf andere Bereiche übertragen oder mit anderen Fördermitteln erweitert werden können. Das ist der eigentliche Schlüssel, um den Zweck dieser Verordnung zu verstehen. Vom Parlament wurde ursprünglich vorgeschlagen, den Finanzrahmen für diese Verordnung aufzustocken, aber ich glaube, dass dies nicht die Lösung ist, nach der wir suchen. Wie ich den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit, des Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit sowie der Berichterstatterin in einem Schreiben bereits erläutert habe, können wir dieser relativ geringen Erhöhung nicht zustimmen. Die Mittel sind ganz einfach nicht vorhanden. Wir haben Anfang dieses Jahres große Anstrengungen zur Bekämpfung der wichtigsten armutsbedingten Krankheiten und für die Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit unternommen. Es ist einfach nicht möglich, noch mehr Mittel zu beschaffen. Wie in einem Änderungsantrag zu den Erwägungen klargestellt wird, sollte die gesamte EG-Entwicklungshilfe generell zur Gleichstellung der Geschlechter als Querschnittsaufgabe beitragen. Ich muss Sie daher nochmals darauf hinweisen, dass die Kommission die vorgeschlagene Erhöhung der Mittel nicht akzeptieren kann und dass diese Position vom Rat uneingeschränkt unterstützt wird. Ich hoffe, dass dies auch die Reaktion sein wird, die wir heute Abend vom Parlament erhalten werden. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Parlament durch die Unterstützung dieser Verordnung die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen ermöglich wird, die zur Erreichung der internationalen Entwicklungsziele, zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, zur Stärkung der Rolle der Frau und zur Linderung der Armut beitragen. Diese besondere Haushaltslinie und diese Verordnung sind durchaus sinnvoll, weil wir hier die Anregungen und Impulse für die gezielte Ausrichtung des Mainstreaming-Ansatzes finden, während eine spezielle Haushaltslinie niemals ausreichen wird, um alle notwendigen Aufgaben im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter zu erfüllen. Das ist die Realität, und ich freue mich, dass klar geworden ist, welche Größenordnungen und Mechanismen zur Bewältigung dieser Aufgaben erforderlich sind. Ich hoffe, dass sich dies in der Entscheidung des Parlaments widerspiegeln wird. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Bericht in der ersten Lesung im Parlament verabschieden könnten. Es wäre aus meiner Sicht sehr bedauerlich, wenn uns das nicht gelänge."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zrihen, για την εξαιρετική συνεργασία και για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση. Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτή εξακολουθεί να είναι η πραγματικότητα. Η πρότασή μας για έναν κανονισμό σχετικά την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για να δοθεί ένας σαφής πολιτικός στόχος και να τονιστεί ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι σημαντική για την ανάπτυξη γενικότερα. Μετά τη Δήλωση και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες το 1995, έχει σημειωθεί παγκόσμια πρόοδος όσον αφορά την προαγωγή τις ισότητας των φύλων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ιδιαίτερα, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη θέση σε ισχύ μιας περιεκτικής στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο γενικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ωστόσο, ακόμα και αν η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο καθορισμού των προτεραιοτήτων, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων, όπως η βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες με ορισμένη χρονική προοπτική. Συνεπώς, απαιτείται μια πιο πλήρης στρατηγική προσέγγιση, ώστε να στηρίξουμε την παρούσα στρατηγική εφαρμογής. Ιδιαίτερα, αυτός ο κανονισμός δίνει έναν πιο ισχυρό προσανατολισμό που θα καταστήσει τη διαδικασία πιο σαφή και πιο ορατή και θα κάνει πιο εύκολη την ενεργοποίηση της απαραίτητης αλλαγής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη, οικοδομώντας έναν ισχυρό σύνδεσμο με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η προαγωγή της ισότητας των φύλων είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Βεβαίως, μας πήρε πολύ χρόνο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και έτσι αυτή είναι η θλιβερή απόδειξη της πραγματικότητας ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο καταλυτικός και στρατηγικός ρόλος που διαδραματίζει ο παρών κανονισμός. Στην πραγματικότητα, πρέπει αυτός ο κανονισμός να χρηματοδοτεί καινοτόμες δράσεις που να είναι οικονομικά αποδοτικές και να έχουν τη δυνατότητα επανάληψης σε άλλους τομείς ή μεγέθυνσης με τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων. Αυτό είναι το πραγματικό κλειδί για την κατανόηση του στόχου αυτού του κανονισμού. Το Κοινοβούλιο πρότεινε αρχικά την αύξηση του προϋπολογισμού αυτού του κανονισμού, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η λύση που αναζητούμε. Όπως εξήγησα σε μια επιστολή προς τους Προέδρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών και της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, καθώς και προς την εισηγήτρια, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη σχετικά μικρή αύξηση. Απλά δεν υπάρχουν οι πόροι. Κατεβάλαμε τεράστιες προσπάθειες στις αρχές αυτού του έτους για την καταπολέμηση των μεγάλων ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια και για την προώθηση της υγείας της σεξουαλικής ζωής και της αναπαραγωγής. Απλά δεν είναι δυνατόν να βρεθούν άλλα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, όπως καθιστά σαφές μια προτεινόμενη τροποποίηση επί των αιτιολογικών σκέψεων, η συνολική κοινοτική χρηματοδότηση που συνδέεται με την ανάπτυξη πρέπει να συμβάλει στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς δράσης. Συνεπώς, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή, με την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου, δεν μπορεί να κάνει δεκτή την προτεινόμενη αύξηση στον προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι η απάντηση που θα δώσει επίσης απόψε το Κοινοβούλιο. Είμαι πεπεισμένος ότι, υποστηρίζοντας αυτόν τον κανονισμό, το Κοινοβούλιο θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις και οργανώσεις που εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της διεθνούς ανάπτυξης, ώστε να προαχθεί η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών και να υπάρξει συμβολή στη μείωση της φτώχειας. Η ύπαρξη αυτής της ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού και του κανονισμού έχει σημασία, διότι εδώ βρίσκουμε την έμπνευση και την ώθηση να εμφυσήσουμε το αίσθημα της κατεύθυνσης στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε όσα απαιτούνται για το ζήτημα της ισότητας των φύλων με μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εκτιμώ την κατανόηση των αναλογιών και των μηχανισμών για τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου. Ελπίζω ότι θα απεικονίζεται αυτό στον τρόπο αντίδρασης του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι μπορούμε να το πράξουμε αυτό σε μία ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Θα λυπηθώ πολύ εάν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο."@el8
". Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la ponente, la Sra. Zrihen, por su excelente cooperación y por todos los esfuerzos que ha hecho para asegurar la aprobación de este Reglamento en primera lectura. Espero sinceramente que aún pueda lograrse. Nuestra propuesta de Reglamento relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo reviste una gran importancia, pues marca una clara meta política y pone de relieve que la consecución de la igualdad de hombres y mujeres es crucial para el desarrollo en general. Desde la Declaración de Pekín y la Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 se han realizado mejoras a escala mundial para fomentar la igualdad de género en los países en vías de desarrollo. Se han efectuado avances sobre todo al adoptar una amplia estrategia en materia de igualdad de hombres y mujeres en el marco general de la cooperación al desarrollo de la UE. Sin embargo, si bien este proceso va camino de fijar prioridades, aún queda mucho por hacer en lo referente a la obtención de resultados, como la mejora de las condiciones de la mujer en los países en vías de desarrollo en un plazo definido. Por ello es necesario un enfoque estratégico más amplio para apoyar la actual estrategia de ejecución. En particular, este Reglamento presenta una orientación más firme que hará que este proceso sea más claro y visible, y que le permitirá impulsar con mayor facilidad los cambios necesarios para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo, estableciendo un vínculo sólido con la consecución de los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas en materia de desarrollo. Todos sabemos que la promoción de la igualdad de hombres y mujeres es un proceso a largo plazo. No cabe duda de que hemos tardado mucho tiempo en llegar a donde nos encontramos, con lo que la realidad nos demuestra, desgraciadamente, que hablamos de largo plazo. Por ello es vital reforzar el papel de catalizador y estratégico que desempeña el presente Reglamento. De hecho, es necesario que este Reglamento financie medidas innovadoras que sean rentables y puedan ser reproducidas en otros ámbitos o ampliadas mediante otras fuentes de financiación. Esa es la verdadera clave para comprender la finalidad de este Reglamento. En un principio, el Parlamento propuso aumentar el presupuesto de este Reglamento, pero creo que esa no es la solución que buscamos. Como ya explicaba en mi carta a los Presidentes de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, así como al ponente, no podemos hacer frente a este aumento relativamente pequeño. Simplemente no disponemos de los recursos para ello. Este año ya hemos realizado grandes esfuerzos en la lucha contra las principales enfermedades relacionadas con la pobreza y en el fomento de la salud sexual y reproductiva. Simplemente resulta imposible encontrar más dinero. En todo caso, como deja claro una enmienda a los considerandos, es la totalidad de la financiación comunitaria destinada al desarrollo la que debe contribuir de forma general a la igualdad de hombres y mujeres. Por ello tengo que confirmarles que la Comisión, con el pleno apoyo del Consejo, no puede aceptar la propuesta de aumento del presupuesto. Espero que también sea esta la respuesta que dé esta noche el Parlamento. Estoy seguro de que con su apoyo a este Reglamento, el Parlamento nos permitirá financiar operaciones y organismos que trabajan para alcanzar los objetivos del desarrollo internacional a fin de fomentar la igualdad de hombres y mujeres, capacitar las mujeres y contribuir a la reducción de la pobreza. La existencia de esta línea presupuestaria y de este Reglamento tiene mucho sentido, pues es en él donde encontramos la inspiración y el impulso para orientar el esfuerzo de integración de esta igualdad en nuestras políticas, pero nunca podremos hacer lo necesario en materia de igualdad de hombres y mujeres mediante una línea presupuestaria especial. Esta es la realidad y aprecio que se comprendan las proporciones y mecanismos para hacerlo. Espero que se reflejen en la forma en que reaccione el Parlamento. Y espero que podamos hacerlo en una lectura del Parlamento. Lamentaría mucho que no pudiéramos lograrlo."@es12
". Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää esittelijä Zriheniä loistavasta yhteistyöstä ja kaikista toimista, joilla hän on pyrkinyt varmistamaan ehdotuksen hyväksymisen ensimmäisessä käsittelyssä. Toivon todellakin, että se on vielä mahdollista. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä kehitysyhteistyössä koskeva asetusehdotuksemme on erittäin tärkeä siksi, että siinä asetetaan selkeä poliittinen tavoite ja korostetaan, että sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on keskeistä kehitykselle yleensä. Sen jälkeen, kun neljännessä naisten maailmankonferenssissa hyväksyttiin vuonna 1995 Pekingin julistus ja toimintaohjelma, sukupuolten tasa-arvon edistämisessä kehitysmaissa on tapahtunut merkittävää kehitystä. Edistystä on tapahtunut etenkin siinä, että täytäntöön on pantu kattava sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisstrategia EU:n kehitysyhteistyön yleiskehyksessä. Ensisijaisia tavoitteita asetetaan parhaillaan, mutta paljon on vielä tehtävä ennen kuin toimista saadaan tuloksia ja esimerkiksi naisten oloja saadaan parannettua kehitysmaissa tiettyyn määräaikaan mennessä. Tästä syystä tarvitaan kattavampi strateginen lähestymistapa, jolla tuetaan nykyistä täytäntöönpanostrategiaa. Tällä asetuksella annetaan ennen kaikkea selvemmät suuntaviivat, joilla prosessista tehdään selkeämpi ja avoimempi. Niiden avulla on helpompi käynnistää tarvittava muutos sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kehitysyhteistyössä luomalla luja yhteys YK:n kehitysyhteistyön vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Tiedämme kaikki, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on pitkä prosessi. Nykytilanteeseen pääseminen on todellakin vienyt kauan, mikä on valitettava osoitus siitä, että kyseessä on pitkän aikavälin prosessi. Tästä syystä on tärkeää, että voimassa olevan asetuksen liikkeellepanevaa ja strategista tehtävää lujitetaan. Tällä asetuksella on itse asiassa tarjottava rahoitusta innovatiivisille toimille, jotka ovat kustannustehokkaita ja jotka voidaan toistaa muilla aloilla tai joita voidaan laajentaa hyödyntämällä muita rahoituslähteitä. Tämä on oikea tapa ymmärtää asetuksen tarkoitus. Parlamentti ehdotti alun perin asetuksessa säädettyjen määrärahojen lisäämistä, mutta mielestäni tämä ei ole tarvitsemamme ratkaisu. Kuten selitin budjettivaliokunnan, naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajille sekä esittelijälle lähettämässäni kirjeessä, tätä suhteellisen pientä korotusta ei pystytä kattamaan, sillä varoja ei yksinkertaisesti ole. Toteutimme paljon toimia aiemmin tänä vuonna köyhyyteen liittyvien vakavimpien sairauksien torjumiseksi sekä sukupuoli- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi, eikä lisämäärärahoja ole enää mahdollista saada. Kaikilla yhteisön kehitysyhteistyövaroilla olisi joka tapauksessa yleisesti edistettävä sukupuolten tasa-arvoa kaikilla aloilla, kuten johdanto-osaan esitetyssä tarkistuksessa tehdään selväksi. Tämän vuoksi haluan vakuuttaa teille, ettei komissio, jolla on neuvoston täysi tuki tässä asiassa, voi hyväksyä ehdotusta määrärahojen lisäämiseksi. Toivon, että myös parlamentti päätyy samaan tuloksen tänä iltana. Olen vakuuttunut siitä, että tukemalla tätä asetusta parlamentti antaa meille mahdollisuuden rahoittaa toimia ja niitä toimijoita, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja köyhyyden poistamista koskevien kansainvälisten kehitysyhteistyötavoitteiden saavuttamista. On erittäin hyvä, että käytössämme on tämä erityinen budjettikohta ja asetus, sillä niissä piilee innoitus ja kannustin valtavirtaistamistoimien suunnan määrittämiseksi. Emme kuitenkaan koskaan pysty tekemään kaikkea tarvittavaa sukupuolten tasa-arvon alalla ainoastaan tämän budjettikohdan avulla. Tämä on totuus, ja arvostan sitä, että osapuolet ymmärtävät, kuinka paljon se edellyttää ja mitä menetelmiä siihen tarvitaan. Toivon, että tämä käy ilmi parlamentin suhtautumisesta ja että saamme asian ratkaistuksi yhdessä käsittelyssä täällä parlamentissa. Olisin erittäin pahoillani, jos näin ei kävisi."@fi5
". Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de remercier le rapporteur, Mme Zrihen, pour son excellente coopération et pour tous les efforts fournis afin de garantir l’adoption en première lecture. J’espère sincèrement que cela demeure une réalité. Notre proposition de règlement relatif � la promotion de l’égalité des sexes dans la coopération au développement est très importante, dans la mesure où elle fournit un objectif politique clair et souligne � quel point l’obtention de l’égalité des sexes est importante pour le développement en général. Depuis la déclaration et la plate-forme d’action de Pékin adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, en 1995, une amélioration d’ensemble a été obtenue en ce qui concerne la promotion de l’égalité des sexes dans les pays en voie de développement. Plus spécifiquement, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre d’une stratégie globale d’intégration de la dimension de genre, dans le cadre général de la coopération au développement de l’UE. Néanmoins, même si le processus est en cours en ce qui concerne la définition des priorités, il reste du pain sur la planche en matière de résultats, et notamment en matière d’amélioration des conditions des femmes dans les pays en voie de développement dans un délai défini. Une approche stratégique plus circonstanciée est donc nécessaire pour soutenir la stratégie de mise en œuvre actuelle. Ce règlement donne en particulier une orientation plus forte qui rendra le processus plus clair et plus visible et facilitera l’activation du changement nécessaire pour promouvoir l’égalité des sexes dans la coopération au développement, créant un lien solide pour la réalisation des objectifs de développement adoptés lors du sommet du millénaire des Nations unies. Nous savons tous que la promotion de l’égalité des sexes est un processus � long terme. Il a certainement fallu beaucoup de temps pour en arriver où nous sommes et, par conséquent, la réalité montre bien qu’il s’agit malheureusement d’un processus � long terme. Il est donc essentiel que le rôle catalytique et stratégique joué par le règlement actuel soit renforcé. En fait, il est nécessaire que ce règlement finance des actions novatrices et rentables qui peuvent être reproduites dans d’autres régions ou étendues en utilisant d’autres sources de financement. Telle est la clé véritable qui permet de comprendre l’objectif de ce règlement. Initialement, le Parlement a proposé d’augmenter le budget de ce règlement, mais je pense que ce n’est pas la solution que nous recherchons. Comme je l’ai expliqué dans une lettre aux présidents de la commission des budgets, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances, de la commission du développement et de la coopération ainsi qu’au rapporteur, nous ne pouvons pas nous permettre cette augmentation plutôt restreinte du budget. Nous ne disposons pas des ressources nécessaires, tout simplement. Cette année, nous avons déj� fait beaucoup d’efforts pour lutter contre la plupart des maladies liées � la pauvreté et pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Trouver plus d’argent est tout simplement impossible. Comme le précise une proposition d’amendement des considérants, c’est l’ensemble du financement communautaire lié au développement qui doit également contribuer � l’égalité des sexes en tant que question transversale. Je me dois donc de vous confirmer que la Commission, soutenue intégralement par le Conseil, ne peut accepter l’augmentation budgétaire proposée. J’espère que ce soir, le Parlement en décidera de même. Je suis convaincu qu’en soutenant ce règlement, le Parlement nous permettra de financer des opérations et agences œuvrant pour la réalisation des objectifs de développement internationaux, � savoir promouvoir l’égalité des sexes, émanciper les femmes et contribuer � la réduction de la pauvreté. L’existence de cette ligne budgétaire spécifique et de ce règlement a beaucoup de sens, car c’est l� que nous puisons l’inspiration et l’élan nécessaires pour orienter quelque peu l’effort d’intégration de genre, mais nous ne pourrons jamais accomplir tout le travail nécessaire en matière de genre avec une ligne budgétaire spécifique. Telle est la réalité, et j’apprécie la compréhension des dimensions et des mécanismes permettant de réaliser cet objectif. J’espère que cela se reflétera dans la réaction du Parlement. J’espère que nous y arriverons en une seule lecture au sein du Parlement. Je serais très déçu si nous n’y arrivions pas."@fr6
"Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare la relatrice, onorevole Zrihen, per l’eccellente cooperazione e per tutti gli sforzi compiuti per garantire l’adozione del testo in prima lettura. Sinceramente spero che di fatto continui a essere così. La presente proposta di regolamento sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo è molto importante perché fornisce un chiaro obiettivo politico e perché mette in evidenza che il raggiungimento dell’uguaglianza tra uomini e donne è cruciale per lo sviluppo in generale. Dalla Dichiarazione di Pechino e dalla piattaforma d’azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne del 1995, si è registrato un miglioramento globale in termini di promozione di parità tra i sessi nei paesi in via di sviluppo. In particolare sono stati compiuti progressi nell’integrazione di una strategia globale di genere nel quadro generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo. Tuttavia, anche se il processo sta definendo le priorità, rimane molto da fare in termini di risultati finali come il miglioramento della condizione femminile nei paesi in via di sviluppo in un determinato arco di tempo. E’ pertanto necessario un approccio strategico più globale per sostenere l’attuale strategia di attuazione. In particolare questo regolamento imprime un più forte orientamento che renderà più chiaro e visibile il processo e che agevolerà la realizzazione del necessario cambiamento volto a promuovere la parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo, grazie all’instaurazione di un forte legame con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite. Sappiamo tutti che la promozione dell’uguaglianza di genere è un processo a lungo termine. Il fatto che sia occorso molto tempo per arrivare al punto in cui siamo oggi ne è la triste e tangibile riprova. Pertanto è essenziale rafforzare la funzione strategica e l’azione catalizzatrice svolta dal presente regolamento. Tale regolamento infatti deve individuare azioni innovative con un buon rapporto costi-benefici, che possano essere ripetute o diffuse in altre aree utilizzando altre fonti di finanziamento. Questo è il vero elemento chiave per comprendere lo scopo del regolamento. Il Parlamento inizialmente ha proposto di aumentare la dotazione del regolamento, ma non credo che sia la soluzione auspicabile. Come ho spiegato in una lettera indirizzata ai presidenti della commissione per i bilanci, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, nonché alla relatrice, non possiamo accogliere l’aumento della dotazione, seppure relativamente limitato. Semplicemente mancano le risorse. Quest’anno abbiamo già compiuto ingenti sforzi nella lotta contro le principali malattie legate alla povertà e nel promuovere la salute sessuale e riproduttiva. E’ semplicemente impossibile trovare altro denaro. Comunque, come chiarisce una proposta di emendamento ai considerando, il finanziamento generale comunitario in materia di sviluppo dovrebbe contribuire alla parità tra i sessi in quanto tematica trasversale. Devo pertanto confermarvi che la Commissione, pienamente sostenuta dal Consiglio, non può accettare la proposta di aumentare la dotazione di bilancio. Mi auguro che anche la risposta che questa sera esprimerà il Parlamento sarà in sintonia con tale decisione. Sono convinto che sostenendo questo regolamento il Parlamento ci permetterà di finanziare iniziative e agenzie impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo internazionale volti a promuovere la parità tra i sessi e il ruolo delle donne e a contribuire alla riduzione della povertà. L’esistenza di questa specifica linea di bilancio e del regolamento è più che mai opportuna in quanto può essere fonte di ispirazione e imprimere l’impulso atti a orientare lo sforzo di integrazione di tale strategia. Tuttavia, non saremo mai in grado di intraprendere le necessarie azioni relative alle questioni di genere con una specifica linea di bilancio. Questa è la realtà ed esprimo apprezzamento per la comprensione dell’entità e dei meccanismi relativi a tali obiettivi. Spero che tale atteggiamento si rifletterà nelle reazioni del Parlamento e che ciò avverrà nell’arco di una sola lettura in questa sede, altrimenti ne sarei estremamente rammaricato."@it9
". – Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mrs Zrihen, for the excellent cooperation and for all her efforts to secure adoption at first reading. I sincerely hope this is still a reality. Our proposal for a regulation on promoting gender equality in development cooperation is very important in providing a clear political goal and in emphasising that the achievement of gender equality is crucial for development in general. Since the Beijing Declaration and Platform for Action of the Fourth World Conference on Women in 1995, global improvement has been made in terms of promoting gender equality in developing countries. In particular, progress has been made in putting in place a comprehensive gender mainstreaming strategy within the general framework of EU development cooperation. However, even if the process is on track in setting the priorities, much remains to be done in terms of delivering results, such as improving the conditions of women in developing countries within a definite time perspective. Therefore a more comprehensive strategic approach is needed to support the present implementation strategy. In particular this regulation gives a stronger orientation that will make the process clearer and more visible and will make it easier to activate the necessary change to promote gender equality in development cooperation, building up a strong link to the achievement of the UN millennium development goals. We all know that promoting gender equality is a long-term process. Certainly it has taken a long time to get where we are, so that is the sad proof of the reality that this is long-term. It is therefore vital that the catalytic and strategic role played by the present regulation is reinforced. In fact there is a need for this regulation to fund innovative actions which are cost-effective and have the potential to be replicated in other areas or scaled up using other funding sources. This is the real key to understanding the purpose of this regulation. Parliament originally proposed to raise the budget of this regulation but I believe this is not the solution we are looking for. As I explained in a letter to the chairmen of the Committee on Budgets, the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities and the Committee on Development and Cooperation and to the rapporteur, we cannot meet the relatively small increase. The resources are simply not there. We made great efforts earlier this year in the fight against the major poverty-related diseases and in promoting sexual and reproductive health. It is simply not possible to find any more money. In any case, as a proposed amendment to the recitals makes clear, it is the whole of Community development-related funding which should contribute towards gender equality as a cross-cutting issue. I need therefore to confirm to you that the Commission, fully supported by the Council, cannot accept the proposed increase in the budget. I hope that this is also the response we will see tonight from Parliament. I am convinced that by supporting this regulation Parliament will allow us to fund operations and agencies working to reach the international development targets to promote gender equality and empower women and contribute to poverty reduction. The existence of this special budget line and regulation makes a lot of sense because this is where we find the inspiration and the impetus to inject a sense of direction into the mainstreaming effort, but we will never be able to do what needs to be done on the gender issue by a special budget line. That is the reality and I appreciate the understanding of the proportions and the mechanisms of how to do this. I hope that will be reflected in the way Parliament reacts. I hope that we can do this in one reading in Parliament. I would regret it very much if we could not."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik rapporteur Zrihen bedanken voor haar uitstekende samenwerking en voor al haar inspanningen om de verordening bij de eerste lezing goedgekeurd te krijgen. Ik hoop oprecht dat dit nog steeds kan worden bewerkstelligd. Met ons voorstel voor een verordening betreffende de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking stellen we een duidelijk politiek doel. Zo benadrukken we dat gelijke rechten een doorslaggevende rol spelen in ontwikkeling. Sinds de verklaring van Peking en het actieplatform van de vierde Wereldvrouwenconferentie in 1995 is er heel wat vooruitgang geboekt op het gebied van gelijke kansen en rechten voor vrouwen en mannen in ontwikkelingslanden. Een flinke stap vooruit is dat een alomvattende strategie inzake gendermainstreaming is opgenomen in het algemene kader voor ontwikkelingssamenwerking van de EU. De prioriteiten zijn nu weliswaar gesteld, maar het komt er nu op aan resultaten te boeken. Zo moeten de omstandigheden van vrouwen in ontwikkelingslanden binnen een bepaald tijdsbestek worden verbeterd. Een uitvoerigere strategische benadering is dan ook van groot belang om de gevolgde lijn kracht bij te zetten. Het is de bedoeling het beleid met deze verordening beter aan te sturen. Het proces wordt daarmee duidelijker en zichtbaarder, zodat de nodige veranderingen in gang kunnen worden gezet om gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. Zo wordt tevens een belangrijke koppeling gelegd naar de millenniumdoelstellingen van de VN voor ontwikkeling. We weten allemaal dat gelijke kansen voor vrouwen en mannen niet van de ene dag op de andere ontstaan. Ook wij hebben dit punt helaas pas na lange tijd bereikt. De zaken moeten met de onderhavige verordening en de gevolgde strategie dan ook absoluut in een stroomversnelling worden gebracht. In het kader van deze verordening moeten vernieuwende maatregelen worden gefinancierd die het gewenste resultaat opleveren en vervolgens op andere terreinen kunnen worden toegepast of kunnen worden versterkt met andere financieringsbronnen. Dat is wat we met deze verordening uiteindelijk voor ogen hebben. Het Parlement heeft aanvankelijk voorgesteld het budget voor deze verordening te verhogen. Ik denk dat we daarmee niet de juiste oplossing in handen hebben. Zoals ik heb uitgelegd in een brief aan de voorzitters van de Begrotingscommissie, de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de rapporteur, kunnen we het budget niet met dit betrekkelijk kleine bedrag verhogen. We hebben er gewoonweg de middelen niet voor. Eerder dit jaar hebben we ons volle gewicht in de schaal geworpen in de strijd tegen ziekten die verband houden met armoede en bij de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid. Meer geld kunnen we niet beschikbaar stellen. In een amendement dat op een van de overwegingen is ingediend, wordt in ieder geval verwoord dat álle financiële middelen die door de EU worden ingezet voor ontwikkelingsaangelegenheden moeten bijdragen aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het gaat immers om een horizontale kwestie. De Commissie kan dan ook niet akkoord gaan met de voorgestelde verhoging. Hierin wordt zij overigens volledig gesteund door de Raad. Ik hoop dat het Parlement zich daar vanavond bij aansluit. Als het Parlement groen licht geeft voor de verordening, kunnen we financiële ondersteuning bieden voor activiteiten van instanties die zich inzetten voor internationale ontwikkelingsdoelstellingen en werken aan gelijke kansen en rechten, vrouwen ontplooiingsmogelijkheden bieden en armoede bestrijden. Deze speciale begrotingslijn en de verordening zijn een goede zaak. Ze bieden ons de inspiratie en stimulans om richting te geven aan gendermainstreaming. Maar een dergelijke begrotingslijn alleen is lang niet genoeg om de genderproblematiek aan te pakken. Dat is de realiteit en ik ben blij dat de proporties van dit thema en de mechanismen die aan oplossingen ten grondslag liggen, duidelijk zijn. Hopelijk reageert het Parlement navenant. Ik hoop dat we in het Parlement met de eerste lezing kunnen volstaan. Ik zou het ten zeerste betreuren als het Parlement zich niet achter het voorstel zou opstellen."@nl2
"Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de agradecer à relatora, senhora deputada Zrihen, a sua excelente cooperação e todos os esforços que empreendeu para assegurar a aprovação em primeira leitura. Espero sinceramente que assim aconteça. A nossa proposta de regulamento sobre a promoção da igualdade entre homens e mulheres na cooperação para o desenvolvimento reveste-se de particular importância, na medida em que estabelece um objectivo político claro e põe em evidência o facto de que a consecução da igualdade entre homens e mulheres é essencial para o desenvolvimento no sentido lato. A promoção da igualdade entre homens e mulheres nos países em desenvolvimento tem, em termos gerais, registado melhorias desde a Declaração e a Plataforma de Acção de Pequim emanadas da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em 1995. Concretamente, foram realizados avanços na implantação de uma estratégia abrangente de integração da política de igualdade entre homens e mulheres nas outras políticas, isto no quadro genérico da cooperação para o desenvolvimento por parte da União Europeia. Todavia, ainda que o processo esteja bem encaminhado em termos da definição de prioridades, há ainda um longo caminho a percorrer no que toca à obtenção de resultados palpáveis, nomeadamente, a melhoria das condições de vida das mulheres nos países em desenvolvimento dentro de uma determinada perspectiva temporal. Impõe-se, por conseguinte, uma abordagem estratégica mais abrangente para apoiar a actual estratégia de execução. O presente regulamento propicia, concretamente, uma orientação mais forte, a qual contribuirá para tornar o processo mais claro e mais visível, facilitando a dinamização das mudanças necessárias para promover a igualdade entre homens e mulheres nos países em desenvolvimento e criando uma forte ligação aos objectivos de desenvolvimento do milénio, traçados pelas Nações Unidas. Todos sabemos que a promoção da igualdade entre homens e mulheres é um processo a longo prazo. Não há dúvida de que demorou muito tempo a chegar onde chegámos, e temos precisamente aí a triste prova de que se trata de um processo a longo prazo. Afigura-se pois fundamental reforçar o papel catalisador e estratégico que o presente regulamento desempenha. Com efeito, seria necessário financiar, com base neste regulamento, acções inovadoras que se revelem eficazes em termos de custos e potencialmente susceptíveis de serem reproduzidas noutras regiões ou desenvolvidas a uma escala mais alargada utilizando outras fontes de financiamento. Eis a verdadeira chave para compreender a finalidade deste regulamento. Inicialmente, o Parlamento propôs um aumento da dotação prevista ao abrigo do presente regulamento, mas creio não ser essa a solução que procuramos. Conforme expliquei numa carta enviada aos presidentes, respectivamente, da Comissão dos Orçamentos, da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades e da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação, bem como à relatora, não nos é possível fazer face ao aumento relativamente pequeno proposto pelo Parlamento. Os recursos, pura e simplesmente, não existem. Num momento anterior do ano em curso, empreendemos grandes esforços no combate às principais doenças relacionadas com a pobreza e na promoção da saúde sexual e reprodutiva. Não é de todo em todo possível arranjarmos mais dinheiro. Em todo o caso, como deixa bem claro uma alteração proposta aos considerandos, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, enquanto questão transversal que é, deveria contar com o contributo de todas as rubricas do orçamento comunitário afectas ao desenvolvimento. Cumpre-me pois informar a Assembleia de que a Comissão, plenamente apoiada pelo Conselho, não pode aceitar o aumento proposto. Espero que seja também esta a posição assumida pelo Parlamento esta noite. Estou convicto de que, ao apoiar o presente regulamento, o Parlamento nos permitirá financiar operações e agentes que trabalham com vista à consecução dos objectivos de desenvolvimento a nível mundial, de promoção da igualdade entre homens e mulheres, de capacitação das mulheres e de redução da pobreza. A existência desta rubrica orçamental e deste regulamento específicos faz todo o sentido, pois é aqui que encontramos a inspiração e o impulso para instilar um sentido de orientação aos esforços de . No entanto, jamais conseguiremos fazer o que tem de ser feito em matéria de promoção da igualdade entre homens e mulheres apenas com uma rubrica orçamental específica. É esta a realidade e é-me grato contar com a vossa compreensão quanto às proporções e aos mecanismos em jogo para alcançar aquele objectivo. Faço votos por que tal se reflicta na reacção por parte da Assembleia. Espero que possamos tratar esta questão numa só leitura no Parlamento. Seria deveras de lamentar se assim não fosse."@pt11
". Herr talman! Jag skulle inledningsvis vilja tacka föredraganden, Olga Zrihen, för ett utmärkt samarbete och för hennes ansträngningar för att få till stånd ett antagande vid första behandlingen. Jag hoppas verkligen att detta fortfarande skall vara möjligt. Vårt förslag till förordning om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet är mycket betydelsefullt eftersom det sätter upp tydliga politiska mål och framhåller jämställdheten mellan könen som avgörande för utveckling i allmänhet. Sedan Beijingdeklarationen och handlingsprogrammet från den fjärde kvinnokonferensen 1995 har allmänna förbättringar åstadkommits vad gäller främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingsländerna. I synnerhet har framsteg gjorts när det gäller att ta fram en övergripande strategi för integrering av jämställdhetsperspektivet i gemenskapens utvecklingssamarbete i stort. Och även om processen med att fastställa prioriteringar är i gång återstår mycket att göra för att resultat, i form av exempelvis förbättrade villkor för kvinnor i utvecklingsländer, skall nås inom överskådlig tid. Därför behövs ett mer övergripande strategiskt tillvägagångssätt för att understödja den nuvarande genomförandestrategin. Framför allt markerar denna förordning en klarare inriktning som skulle göra processen överskådligare och mer tydlig, vilket skulle underlätta genomdrivandet av de ändringar som är nödvändiga för främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet. Därigenom skulle förordningen kunna fungera som en stark länk till strävandena att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål. Vi vet alla att främjande av jämställdhet är en långsiktig process. Det har verkligen tagit lång tid att komma dit där vi befinner oss, och det är ett tråkigt bevis på frågans långsiktiga karaktär. Därför är det av synnerlig vikt att den strategiska roll och den katalysatorfunktion som den nu gällande förordningen har stärks. Denna förordning behövs verkligen för att vi skall kunna finansiera nyskapande åtgärder som är kostnadseffektiva och som kan tjäna som modell också inom andra områden eller vars användningsområde skulle kunna utsträckas med hjälp av andra finansieringskällor. Däri ligger den verkliga nyckeln till förståelse av syftet med den föreslagna förordningen. Parlamentet föreslog från början att budgeten för den gällande förordningen skulle ökas, men jag anser att detta inte är den lösning vi är ute efter. Som jag förklarat i min skrivelse till ordförandena i budgetutskottet, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor och utskottet för utveckling och samarbete samt till föredraganden, saknar vi täckning för denna relativt obetydliga ökning. Vi saknar helt enkelt resurser. Vi gjorde tidigare i år avsevärda ansträngningar i kampen mot de stora fattigdomsbetingade sjukdomarna och för att främja reproduktiv och sexuell hälsa. Det är helt enkelt inte möjligt att få fram mer pengar. Under alla omständigheter, vilket tydligt framgår av skälen till en av de föreslagna ändringarna, bör gemenskapens utvecklingsstöd generellt bidra till ökad jämställdhet som en övergripande fråga. Jag är således tvungen att bekräfta för er att kommissionen, med rådets fulla stöd, inte kan godta den föreslagna ökningen av budgeten. Det är också det besked jag hoppas på från parlamentet i kväll. Jag är övertygad om att stöd från parlamentets sida för föreliggande förslag till förordning skulle ge oss möjlighet att finansiera verksamheter och myndigheter i deras arbete för att nå internationella utvecklingsmål för främjande av jämställdhet mellan könen och ett ökat medinflytande för kvinnor samt till att bidra till fattigdomsminskningen. Det är mycket ändamålsenligt att vi har den här särskilda budgetposten och förordningen eftersom det är här vi kan hämta vår inspiration och vår drivkraft för att staka ut en riktning för våra integreringsansträngningar, men vi kommer aldrig att kunna göra det som måste göras för jämställdheten genom en särskild budgetpost. Så ser verkligheten ut, och jag är tacksam för den kunskap som finns om proportioner och mekanismer för hanteringen av frågan. Jag hoppas att det kommer att återspeglas i parlamentets reaktion. Jag hoppas att vi kommer att kunna klara detta vid en första behandling. Det skulle vara mycket beklagligt om vi inte skulle lyckas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph