Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-17-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg godt takke ordføreren, hr. Zimmerling, for hans arbejde med denne forordning og ikke mindst hans forsøg på at afslutte lovgivningsprocessen ved førstebehandlingen. Formålet med vores forslag er primært at udvide det retlige grundlag for budgetposten decentralt samarbejde i yderligere tre år. På den måde sikrer vi, at budgetposten fortsætter frem til udgangen af 2006, når de nye finansielle overslag foreligger. Dermed bliver der også tid til en mere dybdegående drøftelse med alle involverede parter om budgetpostens rolle og rammebeløb. Resultatet af drøftelsen bør danne grundlag for en revision af de strategiske retningslinjer for decentralt samarbejde i et mere langsigtet perspektiv. Den seneste vurdering af gennemførelsen af budgetposten, som blev sendt til Parlamentet i juli, understregede den store merværdi i at anvende decentraliseret samarbejde som supplement til aktiviteter i det lokale civilsamfund under de nationale indikativprogrammer. De ændringer, der foreslås af Udvalget om Udvikling, tager hovedsageligt sigte på at afklare egnetheden af visse aktører inden for decentraliseret samarbejde til at sikre bedre sammenhæng med den anvendte komitologi samt bedre rapportering om gennemførelsen af de aktiviteter, der finansieres under denne budgetpost. Kommissionen tilslutter sig disse ændringsforslag. De afspejler på glimrende vis de frugtbare drøftelser mellem ordføreren, Rådets arbejdsgruppe og Kommissionens tjenestegrene. Den eneste undtagelse er ændringsforslag 5 vedrørende en forøgelse af rammebeløbet fra 18 til 36 millioner euro. Jeg kan godt forstå, at Parlamentet vil lægge større vægt på at styrke de lokale aktører, ikke mindst de sydlige civilsamfund, i udviklingssamarbejdet. Vi gør en stor indsats på dette område. Men som jeg skrev i mit brev til Parlamentet for to uger siden, er det ikke nødvendigt at søge om ekstra midler specifikt til decentraliseret samarbejde under denne budgetpost, da det klart fremgår af vores forslag, at de foreslåede rammebeløb primært skal anvendes i situationer, hvor samarbejde vanskeliggøres. På andre områder kan de geografiske instrumenter anvendes. Jeg skal hermed bekræfte, at Kommissionen ikke kan godkende den foreslåede budgetforøgelse, og at Rådet står bag os i dette spørgsmål."@da1
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää esittelijä Zimmerlingiä hänen työstään tämän asetuksen parissa ja erityisesti hänen pyrkimyksistään saada lainsäädäntöprosessi päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä. Komission ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on jatkaa hajautetun yhteistyön budjettikohtaa koskevan oikeusperustan soveltamista kolmella vuodella. Näin varmistetaan budjettikohdan jatkuvuus vuoden 2006 loppuun saakka, jolloin määritellään uudet rahoitusnäkymät. Samalla liikenee aikaa kaikkien asianosaisten kanssa käytävään perusteellisempaan keskusteluun budjettikohdan tehtävästä ja siihen osoitettavista määrärahoista. Keskustelun tuloksen perusteella on tarkoitus tarkistaa hajautetun yhteistyön välineen strategisia suuntaviivoja pidemmällä aikavälillä. Viimeisin arviointi kyseisen budjettikohdan toteuttamisesta toimitettiin parlamentille heinäkuussa, ja siinä kiinnitettiin huomiota hajautetun yhteistyön käsitteen suureen lisäarvoon, sillä kyseinen yhteistyö on väline, joka täydentää paikallisen kansalaisyhteisön hyväksi toteutettaviin kansallisiin maaohjelmiin sisältyviä toimia. Kehitysyhteistyövaliokunnan ehdottamilla tarkistuksilla on pääasiassa tarkoitus selventää joidenkin hajautetun yhteistyön toimijoiden tukikelpoisuutta, jotta voitaisiin varmistaa käytetyn komitologiamenettelyn johdonmukaisuus ja taata se, että budjettikohdasta rahoitettujen toimien toteuttamisesta raportoidaan paremmin. Komissio voi hyväksyä kaikki nämä tarkistukset. Niistä käyvät erityisen hyvin ilmi esittelijän, neuvoston työryhmän ja komission yksiköiden välisistä keskusteluista saadut tulokset. Ainoa poikkeus on tarkistus 5, jossa esitetään määrärahojen lisäämistä 18 miljoonasta eurosta 36 miljoonaan euroon. Ymmärrän parlamentin huolen siitä, että enemmän huomiota olisi kiinnitettävä paikallistoimijoiden ja erityisesti etelän valtioiden kansalaisyhteiskunnan aseman lujittamiseen kehitysyhteistyön alalla. Pyrimme kaikin tavoin saavuttamaan tämän tavoitteen. Kuten selitin parlamentille kaksi viikkoa sitten lähettämässäni kirjeessä, lisävaroja ei kuitenkaan ole tarpeen osoittaa tähän budjettikohtaan erityisesti hajautettua yhteistyötä varten, sillä komission ehdotuksesta käy selvästi ilmi, että ehdotettu rahoitus käytetään pääasiassa vaikeissa kumppanuustapauksissa. Muilla aloilla voidaan hyödyntää maantieteellisiä välineitä. Haluan nyt vahvistaa, ettei komissio voi hyväksyä määrärahojen ehdotettua korottamista ja että neuvosto tukee komissiota tässä asiassa täysin."@fi5
lpv:translated text
". Herr talman! Jag skulle inledningsvis vilja tacka föredraganden, Jürgen Zimmerling, för hans arbete med denna förordning och särskilt för de ansträngningar han har gjort för att slutföra lagstiftningsförfarandet vid den första behandlingen. Vårt förslag syftar främst till att förlänga giltigheten av den rättsliga grunden för budgetposten decentraliserat samarbete med ytterligare tre år. Detta skulle garantera kontinuitet inom nämnda budgetpost till utgången av 2006 då den nya budgetplanen skall fastställas. Det skulle också ge tid för en mer grundlig diskussion med samtliga berörda parter om hur budgetposten fungerar och hur dess medel fördelas. Slutsatserna från denna diskussion bör kunna tjäna som grund för en översyn av de strategiska riktlinjerna för decentraliserat samarbete på längre sikt. I den senaste utvärderingen av hur denna budgetpost har genomförts som parlamentet fick del av i juli betonades det stora mervärde konceptet decentraliserat samarbete för med sig i sin egenskap av kompletterande verktyg till de åtgärder som vidtas inom ramen för nationella vägledande program till förmån för det lokala civila samhället. De ändringar utskottet för utveckling och samarbete föreslår syftar främst till att tydliggöra vilka krav som bör ställas på aktörer inom det decentraliserade samarbetet för att säkerställa bättre överensstämmelse med gällande kommittéförfarande samt för att förbättra rapporteringen om genomförandet av åtgärder som finansieras inom denna budgetpost. Kommissionen kan med glädje godta alla dessa ändringsförslag. De avspeglar de fruktbara diskussioner som förts mellan föredraganden, rådsarbetsgruppen och avdelningar inom kommissionen väl. Det enda undantaget skulle vara ändringsförslag 5 om att öka anslagen från 18 miljoner euro till 36 miljoner euro. Jag har förståelse för parlamentets inställning till behovet av att sätta mer fokus – och detta gäller i synnerhet det civila samhället i syd – på att stärka den roll lokala aktörer spelar i utvecklingssamarbetet. Vi gör omfattande ansträngningar i denna riktning. Däremot är det, som jag förklarat i den skrivelse jag översände till parlamentet för två veckor sedan, inte nödvändigt att söka ytterligare särskilda anslag för decentraliserat samarbete inom ramen för denna budgetrubrik eftersom det av vårt förslag klart framgår att de föreslagna anslagen främst skall användas i situationer där partnerskapen är problematiska. För övriga fall kan de geografiska instrumenten användas. Jag vill härmed framhärda att kommissionen – med rådets fulla stöd – inte kan godta den föreslagna ökningen av budgeten."@sv13
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik rapporteur Zimmerling bedanken voor zijn werkzaamheden ten aanzien van deze verordening en met name voor zijn inspanningen om de wetgevingsprocedure bij de eerste lezing rond te krijgen. Met dit voorstel willen wij de rechtsgrond voor de begrotingslijn voor gedecentraliseerde samenwerking met nog eens drie jaar verlengen. Hiermee wordt de continuïteit van de begrotingslijn gewaarborgd tot eind 2006, wanneer de nieuwe financiële vooruitzichten worden vastgelegd. Tevens biedt dat ruimte voor een grondigere discussie met alle betrokkenen over de rol van de begrotingslijn en de toewijzing van financiële middelen. Naar aanleiding van deze discussie kunnen we de strategische richtsnoeren voor gedecentraliseerde samenwerking op langere termijn herzien. De meest recente evaluatie van de tenuitvoerlegging van deze begrotingslijn is in juli naar het Parlement gestuurd. Daaruit komt duidelijk naar voren dat gedecentraliseerde samenwerking een belangrijke aanvulling vormt op de maatregelen in het kader van de nationale indicatieve programma's ter ondersteuning van het lokale maatschappelijk middenveld. De amendementen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking zijn bedoeld om te verduidelijken welke actoren voor gedecentraliseerde samenwerking in aanmerking komen. Zo ontstaat er meer coherentie met de comitologie en kan er beter verslag worden uitgebracht over de tenuitvoerlegging van maatregelen die krachtens deze begrotingslijn worden gefinancierd. De Commissie neemt al deze amendementen dankbaar aan. De discussies tussen de rapporteur, de werkgroep van de Raad en de diensten van de Commissie zijn zeer productief gebleken. De enige uitzondering hierop vormt amendement 5, waarin wordt voorgesteld het referentiebedrag van 18 miljoen naar 36 miljoen euro op te trekken. Ik begrijp dat het Parlement lokale actoren graag een grotere rol wil toebedelen in ontwikkelingssamenwerking, met name maatschappelijke organisaties in zuidelijke landen. Wij spannen ons daarvoor actief in. Onder deze begrotingslijn hoeven echter geen extra middelen te worden vrijgemaakt voor gedecentraliseerde samenwerking. Uit ons voorstel blijkt immers duidelijk dat de financiering hoofdzakelijk is bedoeld voor moeilijke partnerschappen. Dit heb ik ook toegelicht in de brief die ik twee weken geleden aan het Parlement heb gestuurd. Op andere gebieden kunnen geografische instrumenten worden ingezet. De Commissie gaat dan ook niet akkoord met de voorgestelde verhoging. Hierin wordt zij overigens volledig gesteund door de Raad."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Zimmerling, για το έργο του σχετικά με αυτόν τον κανονισμό και ειδικότερα για τις προσπάθειες που κατέβαλε, προκειμένου να ολοκληρώσει τη νομοθετική διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση. Ο στόχος της πρότασής μας είναι αρχικά η διεύρυνση της νομικής βάσης για τη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά την αποκεντρωμένη συνεργασία για μια επιπλέον περίοδο τριών ετών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της γραμμής του προϋπολογισμού έως τα τέλη του 2006, όταν θα θεσπιστούν οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα δώσει επίσης χρόνο για μια πιο ενδελεχή συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους σχετικά με τον ρόλο της γραμμής του προϋπολογισμού και της χρηματοδοτικής κατανομής της. Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης θα πρέπει να παρέχει τη βάση για την αναθεώρηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για το μέσο της αποκεντρωμένης συνεργασίας σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Η τελευταία εκτίμηση της υλοποίησης αυτής της γραμμής του προϋπολογισμού που εστάλη στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο επέμεινε στην ισχυρή προστιθέμενη αξία της έννοιας της αποκεντρωμένης συνεργασίας ως συμπληρωματικού εργαλείου για τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων υπέρ της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Οι τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή Ανάπτυξης έχουν κυρίως ως στόχο να αποσαφηνίσουν την καταλληλότητα ορισμένων φορέων αποκεντρωμένης συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή με την επιτροπολογία που χρησιμοποιείται και προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη αναφορά σχετικά με την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της γραμμής του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή συμφωνεί ευχαρίστως με όλες αυτές τις τροπολογίες. Απεικονίζουν με σωστό τρόπο τις καρποφόρες συζητήσεις μεταξύ του εισηγητή, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η μοναδική εξαίρεση θα είναι η τροπολογία 5 που αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης από 18 εκατ. ευρώ σε 36 εκατ. ευρώ. Κατανοώ τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών φορέων, και ιδιαίτερα της κοινωνίας των πολιτών του Νότου, στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως εξήγησα στην επιστολή που έστειλα στο Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες, δεν είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε επιπλέον κονδύλια ειδικά για την αποκεντρωμένη συνεργασία σε αυτήν τη γραμμή του προϋπολογισμού, καθώς είναι σαφές από την πρότασή μας ότι η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί πρωταρχικά σε περιπτώσεις δύσκολων εταιρικών σχέσεων. Σε άλλους τομείς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα γεωγραφικά μέσα. Πρέπει να επιβεβαιώσω εδώ ότι η Επιτροπή, που έχει σε αυτό το σημείο την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου, δεν μπορεί να κάνει δεκτή την προτεινόμενη αύξηση στον προϋπολογισμό."@el8
lpv:translated text
". – Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Zimmerling, for his work on this regulation and especially for the efforts he made to conclude the legislative process at first reading. The objective of our proposal is primarily to extend the legal basis for the decentralised cooperation budget line for an additional period of three years. This will ensure the continuity of the budget line until the end of 2006 when the new financial perspectives will be established. It will also give time for a more thorough discussion with all concerned partners on the role of the budget line and its financial allocation. The outcome of this discussion should provide the basis for a revision of the strategic guidelines for the decentralised cooperation instrument in a longer-term perspective. The latest evaluation of the implementation of this budget line which was sent to Parliament in July insisted on the strong added value of the concept of decentralised cooperation as a complementary tool for the actions implemented under the national indicative programmes in favour of the local civil society. The proposed amendments by the Committee on Development are mainly intended to clarify the eligibility of some decentralised cooperation agents to ensure better coherence with the comitology used and to guarantee better reporting on the implementation of actions financed under this budget line. The Commission is happy to agree with all these amendments. They reflect well the fruitful discussions between the rapporteur, the Council working group and the Commission services. The sole exception would be Amendment No 5 concerning the increase of the financial allocation from EUR 18 million to 36 million. I understand Parliament's concerns that greater emphasis should be given to strengthening the role of local actors, and in particular southern civil society, in development cooperation. We are making a considerable effort in this direction. However, as I explained in the letter I sent to Parliament two weeks ago, it is not necessary to seek additional funds specifically for decentralised cooperation on this budget line, as it is clear from our proposal that the financing proposed is to be used primarily in situations of difficult partnership. In other areas the geographical instruments may be used. I need to confirm here that the Commission, fully supported on this by the Council, cannot accept the proposed increase in the budget."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Zimmerling, for his work on this regulation and especially for the efforts he made to conclude the legislative process at first reading. The objective of our proposal is primarily to extend the legal basis for the decentralised cooperation budget line for an additional period of three years. This will ensure the continuity of the budget line until the end of 2006 when the new financial perspectives will be established. It will also give time for a more thorough discussion with all concerned partners on the role of the budget line and its financial allocation. The outcome of this discussion should provide the basis for a revision of the strategic guidelines for the decentralised cooperation instrument in a longer-term perspective. The latest evaluation of the implementation of this budget line which was sent to Parliament in July insisted on the strong added value of the concept of decentralised cooperation as a complementary tool for the actions implemented under the national indicative programmes in favour of the local civil society. The proposed amendments by the Committee on Development are mainly intended to clarify the eligibility of some decentralised cooperation agents to ensure better coherence with the comitology used and to guarantee better reporting on the implementation of actions financed under this budget line. The Commission is happy to agree with all these amendments. They reflect well the fruitful discussions between the rapporteur, the Council working group and the Commission services. The sole exception would be Amendment No 5 concerning the increase of the financial allocation from EUR 18 million to 36 million. I understand Parliament's concerns that greater emphasis should be given to strengthening the role of local actors, and in particular southern civil society, in development cooperation. We are making a considerable effort in this direction. However, as I explained in the letter I sent to Parliament two weeks ago, it is not necessary to seek additional funds specifically for decentralised cooperation on this budget line, as it is clear from our proposal that the financing proposed is to be used primarily in situations of difficult partnership. In other areas the geographical instruments may be used. I need to confirm here that the Commission, fully supported on this by the Council, cannot accept the proposed increase in the budget."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Zimmerling, por la labor realizada en relación con este Reglamento, y en particular por los esfuerzos que ha llevado a cabo para concluir el proceso legislativo en primera lectura. El objetivo de nuestra propuesta es primordialmente prorrogar la base jurídica de la línea presupuestaria destinada a la cooperación descentralizada durante un período adicional de tres años. Esta prórroga garantizará la continuidad de esta línea presupuestaria hasta el final de 2006, fecha en que se establecerán las nuevas perspectivas financieras. Asimismo dará tiempo para un debate más amplio con todas las partes interesadas sobre el papel de esta línea presupuestaria y su dotación financiera. El resultado de este debate deberá constituir la base para revisar las directrices estratégicas para el instrumento de la cooperación descentralizada a más largo plazo. En la última evaluación de la ejecución de esta línea presupuestaria que se envió al Parlamento en el mes de julio se insistía en el gran valor añadido que tiene la cooperación descentralizada como instrumento complementario para efectuar acciones en el marco de los programas indicativos nacionales a favor de la sociedad civil local. Las enmiendas que propuso la Comisión de Desarrollo tienen por principal intención clarificar la elegibilidad de algunos agentes de la cooperación descentralizada para lograr una mayor coherencia con la comitología empleada y para garantizar mejores informes sobre la ejecución de las acciones financiadas con cargo a esta línea presupuestaria. La Comisión acepta con mucho gusto todas estas enmiendas, pues reflejan los fructíferos debates sostenidos entre el ponente, el Grupo de Trabajo del Consejo y los servicios de la Comisión. La única excepción sería la enmienda 5 relativa al aumento de la dotación financiera de 18 a 36 millones de euros. Entiendo que el Parlamento desee que se haga más hincapié en el refuerzo del papel de los agentes locales y, en particular, a la sociedad civil de los países del Sur, en la cooperación al desarrollo. Ya estamos haciendo un esfuerzo considerable en este sentido. Sin embargo, como explicaba en la carta que envié al Parlamento hace dos semanas, no es necesario buscar fondos adicionales para la cooperación descentralizada en esta línea presupuestario, ya que en nuestra propuesta deja claro que la financiación prevista se utilizará sobre todo en situaciones de difícil cooperación. En otros ámbitos se podrán utilizar los instrumentos geográficos. Tengo que confirmar aquí que la Comisión, con el pleno apoyo del Consejo, no puede aceptar la propuesta de aumento del presupuesto."@es12
lpv:translated text
"Herr Präsident, als Erstes möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Zimmerling, für seine Arbeit an dieser Verordnung und insbesondere für seine Anstrengungen danken, das Rechtsetzungsverfahren in der ersten Lesung zum Abschluss zu bringen. Das Ziel unseres Vorschlags besteht in erster Linie darin, die Geltungsdauer der Rechtsgrundlage für die Haushaltslinie für die dezentralisierte Zusammenarbeit um weitere drei Jahre zu verlängern. Damit soll die Kontinuität der Haushaltslinie bis Ende 2006 und damit bis zur Vorlage der neuen Finanziellen Vorausschau sichergestellt werden. Diese Verlängerung wird darüber hinaus eine ausführlichere Diskussion mit allen betroffenen Partnern über die Rolle der Haushaltslinie und ihre Finanzausstattung ermöglichen. Das Ergebnis dieser Diskussion sollte die Grundlage für eine Überarbeitung der strategischen Leitlinien hinsichtlich der längerfristigen Perspektive für das Instrument der dezentralisierten Zusammenarbeit bilden. In der aktuellen Evaluierung der Durchführung dieser Haushaltslinie, die dem Parlament im Juli vorgelegt wurde, werden die enormen Vorteile des Konzepts der dezentralisierten Zusammenarbeit als ergänzendem Instrument für die Maßnahmen hervorgehoben, die im Rahmen der nationalen Richtprogramme für die lokale Zivilgesellschaft durchgeführt werden. Die vom Entwicklungsausschuss vorgeschlagenen Änderungsanträge sollen in erster Linie dazu dienen, die Förderfähigkeit einiger Akteure der dezentralen Zusammenarbeit zu klären, um eine bessere Kohärenz mit der angewandten Komitologie zu gewährleisten und eine ausführlichere Berichterstattung über die Durchführung von Maßnahmen sicherzustellen, die durch diese Haushaltslinie finanziert werden. Die Kommission freut sich, dass sie allen diesen Änderungsanträgen zustimmen kann. Diese Änderungsanträge spiegeln die fruchtbaren Diskussionen zwischen dem Berichterstatter, der Arbeitsgruppe des Rates und den Kommissionsdienststellen wider. Die einzige Ausnahme bildet Änderungsantrag 5 über die Erhöhung des Finanzrahmens von 18 auf 36 Millionen Euro. Ich verstehe das Anliegen des Parlaments, dass größere Anstrengungen unternommen werden sollen, um in der Entwicklungszusammenarbeit die Rolle der lokalen Akteure und insbesondere der Zivilgesellschaft in den Ländern der südlichen Halbkugel zu stärken. Wir unternehmen erhebliche Anstrengungen in dieser Richtung. Wie ich in meinem Schreiben an das Parlament vor zwei Wochen jedoch bereits erklärt habe, ist es nicht notwendig, für diese Haushaltslinie zusätzliche Mittel speziell für die dezentralisierte Zusammenarbeit anzufordern, da aus unserem Vorschlag klar hervorgeht, dass die vorgeschlagenen Mittel insbesondere in Situationen eingesetzt werden sollen, in denen sich die Partnerschaft schwierig gestaltet. In anderen Bereichen könnten die geografischen Instrumente eingesetzt werden. Ich möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kommission die vorgeschlagene Erhöhung des Finanzrahmens nicht akzeptieren kann und dass diese Position vom Rat uneingeschränkt unterstützt wird."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, antes de mais, quero agradecer ao relator, senhor deputado Zimmerling, o trabalho desenvolvido em relação a este regulamento e, sobretudo, os esforços que empreendeu para que o processo legislativo ficasse concluído em primeira leitura. O objectivo da nossa proposta consiste, fundamentalmente, em prorrogar por um período adicional de três anos a validade da base jurídica em que assenta a cooperação descentralizada e o respectivo enquadramento financeiro. Será assim assegurada a continuidade da rubrica orçamental em questão até ao final de 2006, altura em que serão fixadas as novas Perspectivas financeiras. Haverá também, desta forma, tempo para proceder a um debate mais aprofundado com todas as partes interessadas sobre o papel desta rubrica orçamental e da respectiva dotação financeira. É nas conclusões deste debate que irá assentar a revisão das orientações estratégicas para o instrumento de cooperação descentralizada, numa perspectiva de mais longo prazo. A última avaliação sobre a execução desta rubrica orçamental, transmitida ao Parlamento no passado mês de Julho, insistia no elevado valor acrescentado do conceito de cooperação descentralizada, enquanto instrumento complementar das acções levadas a cabo em benefício da sociedade civil local ao abrigo dos programas indicativos nacionais. As alterações propostas pela Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação visam fundamentalmente clarificar a questão da elegibilidade de determinados agentes de cooperação descentralizada, por forma a assegurar uma maior coerência com a comitologia utilizada e garantir uma melhor prestação de contas relativamente à execução das acções financiadas a coberto desta rubrica orçamental. A Comissão concorda com todas as alterações apresentadas e congratula-se com esse facto. Estas alterações são o reflexo das frutíferas discussões havidas entre o relator, o grupo de trabalho do Conselho e os serviços da Comissão. A única excepção é a alteração 5, que propõe um aumento da dotação financeira de 18 milhões de euros para 36 milhões de euros. Compreendo a preocupação do Parlamento no sentido de dever ser atribuída maior importância ao reforço do papel dos actores locais na cooperação para o desenvolvimento, sobretudo na sociedade civil do Sul. Estamos a desenvolver esforços consideráveis nesse sentido. Contudo, conforme expliquei na carta que enviei ao Parlamento há duas semanas atrás, não é necessário procurar fundos adicionais para a cooperação descentralizada nesta rubrica orçamental específica, já que a nossa proposta mostra claramente que o financiamento proposto se destina a ser utilizado especialmente em situações de parcerias difíceis. Noutras regiões, poderão ser utilizados os instrumentos geográficos. Cumpre-me informar que a Comissão, plenamente apoiada pelo Conselho, não pode aceitar o acréscimo orçamental proposto pelo Parlamento."@pt11
lpv:translated text
". Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore, onorevole Zimmerling, per il lavoro svolto in merito a questo regolamento e in particolar modo per gli sforzi da lui compiuti al fine di concludere la procedura legislativa in prima lettura. L’obiettivo della nostra proposta consiste essenzialmente nel prorogare di altri tre anni la base giuridica per la linea di bilancio relativa alla cooperazione decentralizzata. Ciò garantirà la continuità di tale linea di bilancio fino alla fine del 2006, quando verranno stabilite le nuove prospettive finanziarie. Inoltre, questa proroga ci consentirà di avere il tempo necessario per avviare un dibattito approfondito con tutte le parti interessate sul ruolo svolto dalla suddetta linea di bilancio e sulla sua dotazione finanziaria. Gli esiti di questo dibattito dovrebbero costituire la base per una revisione degli orientamenti strategici relativi allo strumento della cooperazione decentralizzata in una prospettiva più a lungo termine. L’ultima valutazione in ordine di tempo dell’attuazione di tale linea di bilancio, trasmessa al Parlamento lo scorso luglio, sottolineava l’entità del valore aggiunto correlato al concetto di cooperazione decentralizzata quale strumento complementare per gli interventi compiuti a favore della società civile locale nel quadro dei programmi indicativi nazionali. Gli emendamenti proposti dalla commissione per lo sviluppo e la cooperazione sono tesi principalmente a evidenziare l’idoneità di alcuni operatori della cooperazione decentralizzata ad assicurare una maggiore coerenza con la comitatologia utilizzata e a garantire un riscontro più immediato sull’attuazione delle misure finanziate nel quadro di questa linea di bilancio. La Commissione è lieta di approvare tutti questi emendamenti. Essi rispecchiano in maniera puntuale le proficue discussioni svoltesi tra il relatore, il gruppo di lavoro del Consiglio e i servizi della Commissione. L’unica eccezione sarebbe eventualmente rappresentata dall’emendamento n. 5 che riguarda l’incremento della dotazione finanziaria da 18 a 36 milioni di euro. Comprendo le motivazioni che inducono il Parlamento a ritenere opportuno il rafforzamento del ruolo svolto dalle organizzazioni locali – e in particolar modo dalla società civile dei paesi del sud – nella cooperazione allo sviluppo. Stiamo compiendo sforzi significativi in questo senso. Tuttavia, come ho chiarito nella lettera che ho inviato al Parlamento due settimane fa, non è necessario reperire in questa linea di bilancio fondi aggiuntivi specificatamente destinati alla cooperazione decentralizzata, in quanto dalla nostra proposta emerge chiaramente che i finanziamenti proposti dovranno essere impiegati in primo luogo per risolvere situazioni relative a partenariati difficili. In altre aree si potrà fare ricorso agli strumenti geografici. Mi vedo costretto a confermare in questa sede che la Commissione, con il pieno sostegno del Consiglio, non può accettare la proposta di incremento di bilancio."@it9
lpv:translated text
". Monsieur le Président, je tiens tout d’abord � remercier le rapporteur, M. Zimmerling, pour son travail sur ce règlement et plus particulièrement pour les efforts qu’il a fournis afin que le processus législatif soit conclu en première lecture. L’objectif premier de notre proposition est de proroger la base juridique pour la ligne budgétaire de la coopération décentralisée pour une période de trois années supplémentaires. Ceci permettrait d’assurer la continuité de la ligne budgétaire jusqu’� la fin 2006, quand les nouvelles perspectives financières auront été établies. Cela nous donnerait également le temps d’approfondir la discussion entamée avec tous les partenaires concernés � propos du rôle de la ligne budgétaire et de son enveloppe financière. L’issue de cette discussion devrait nous fournir le point de départ pour une révision des orientations stratégiques pour l’instrument de coopération décentralisée dans une perspective � long terme. La dernière évaluation de la mise en œuvre de cette ligne budgétaire, laquelle fut envoyée au Parlement en juillet dernier, insistait sur l’importante valeur ajoutée du concept de coopération décentralisée comme outil complémentaire dans les actions menées sous les programmes indicatifs nationaux en faveur de la société civile locale. Les amendements proposés par la commission du développement ont pour objectif principal de clarifier l’éligibilité de certains agents de coopération décentralisée, ceci afin d’assurer une plus grande cohérence avec la comitologie utilisée et de garantir une meilleure qualité des rapports sur la mise en œuvre des actions financées par cette ligne budgétaire. La Commission a le plaisir de souscrire � tous ces amendements. Ils sont l’exact reflet des discussions fructueuses menées entre le rapporteur, le groupe de travail du Conseil et les services de la Commission. La seule exception serait l’amendement 5 relatif � l’augmentation de l’enveloppe financière de 18� millions � 36� millions d’euros. Je comprends le souhait du Parlement qu’une plus grande attention soit accordée au renforcement du rôle des acteurs locaux, et en particulier de la société civile du Sud, dans la coopération au développement. Nous faisons un effort considérable en ce sens. Toutefois, comme je l’ai expliqué dans la lettre que j’ai adressée au Parlement il y a deux semaines de cela, il n’est pas nécessaire de chercher des fonds supplémentaires qui seraient spécifiquement alloués � la coopération décentralisée sur cette ligne budgétaire, dans la mesure où il apparaît clairement dans notre proposition que le financement proposé sera utilisé au premier chef dans des situations de partenariat difficile. Dans d’autres régions, on peut avoir recours aux instruments géographiques. Je me dois de répéter ici que la Commission, pleinement soutenue par le Conseil, ne peut accepter la proposition d’augmentation du budget."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031217.10.3-295"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph