Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-17-Speech-3-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031217.4.3-124"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ciente das dificuldades desta questão, nomeadamente em termos de prova e de coordenação internacional, considero tratar-se de uma proposta positiva no sentido de assegurar a devolução integral, sempre que possível, de bens culturais saqueados. São evidentes, a este respeito, a incerteza e insegurança jurídicas que hoje aproveitam a quem se apropria e trafica ilicitamente estes bens, desprotegendo os seus legítimos titulares. É paradigmática a situação de inúmeros bens pilhados durante a segunda guerra mundial, muitos dos quais não foram ainda recuperados pelos seus proprietários ou seus herdeiros. Neste difícil equilíbrio de interesses deverá ainda ter-se em consideração os direitos adquiridos por terceiros de boa fé. Assim, subscrevo a posição do relator quanto à necessidade de atender à complexidade da questão moral e ética subjacente e quanto à necessidade de um enquadramento jurídico e institucional mais equitativo para os demandantes, actuais possuidores, entidades detidas pelo Estado e entidades sem fins lucrativos. É clara a vantagem da coordenação sobre a abordagem casuística que tem vigorado, sendo particularmente recomendável o estabelecimento de um sistema comum de catalogação, a criação de uma base de dados centralizada e a abertura de arquivos públicos e privados à investigação, permitindo maior transparência e um controlo mais efectivo da circulação deste tipo de bens. Votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I betragtning af, hvor vanskeligt dette spørgsmål er ikke mindst med hensyn til bevis og international koordinering, mener jeg, at der er tale om et positivt forslag, hvis formål er at sikre fuld tilbagelevering af plyndrede kulturgoder, så vidt det overhovedet er muligt. Der er tydeligvis stor usikkerhed om retstilstanden på dette område, som kan udnyttes af dem, der i dag tilegner sig og ulovligt forhandler disse goder, men hvor de rette ejere ikke har mulighed for at beskytte deres rettigheder. Typisk for denne situation er de mange kulturgoder, der blev plyndret under Anden Verdenskrig, og hvoraf mange endnu ikke er blevet tilbageleveret til ejerne eller deres arvinger. I denne vanskelige afvejning af interesser må man også tage hensyn til de rettigheder, som tredjemænd har erhvervet i god tro. Jeg tilslutter mig derfor ordførerens synspunkt om, at det i sidste instans drejer sig om et moralsk og etisk spørgsmål, der kræver en moralsk og etisk løsning, og om, at der er behov for retlige og institutionelle rammer, som kan sikre, at fordringshavere, nuværende ejere samt statsejede og ikke-erhvervsdrivende enheder får en mere retfærdig behandling. Koordinering vil absolut være at foretrække frem for den kasuistiske tilgang, der hidtil har rådet, og jeg bifalder særlig, at der indføres et fælles katalogiseringssystem, at der oprettes en central database, og at der sikres efterforskningen adgang til offentlige og private arkiver, så der kan skabes større gennemsigtighed og en mere effektiv kontrol med denne type varers bevægelighed. Jeg har stemt for."@da1
". Obwohl ich um die Probleme dieser Frage weiß, vor allem in Bezug auf die Nachweisführung und internationale Koordinierung, halte ich diesen Vorschlag für begrüßenswert, weil er die vollständige Rückgabe – sofern möglich – von geraubten Kunstgütern gewährleisten wird. Hier besteht eindeutig eine Rechtsunsicherheit, die heute von denen ausgenutzt wird, die sich diese Güter unrechtmäßig aneignen und illegal damit handeln, während die rechtmäßigen Eigentümer ohne Rechtsschutz sind. Ein Beispiel ist die Situation zahlloser während des Zweiten Weltkriegs geraubten Güter, von denen viele noch nicht von ihren Eigentümern oder ihren Erben wiedererlangt wurden. Bei diesem schwierigen Balanceakt zwischen unterschiedlichen Interessen sind auch die Rechte Dritter zu berücksichtigen, die Gegenstände in gutem Glauben erworben haben. Deshalb unterstütze ich die Position des Berichterstatters, dass es notwendig ist, die Komplexität der moralischen und ethischen Problematik zu berücksichtigen und einen für die Kläger, die derzeitigen Besitzer und staatseigene und gemeinnützige Einrichtungen gerechteren gesetzlichen und institutionellen Rahmen zu schaffen. Koordinierung hat eindeutige Vorteile gegenüber dem kasuistischen Ansatz, wobei besonders die Einführung eines gemeinsamen Katalogisierungssystems, die Einrichtung einer zentralisierten Datenbank und die Öffnung staatlicher und privater Archive für die Forschung zu empfehlen sind, was eine größere Transparenz und eine effektivere Kontrolle des Umlaufs dieser Art von Gütern ermöglicht. Ich habe für den Bericht gestimmt."@de7
". Μολονότι γνωρίζω τα προβλήματα που είναι συμφυή με αυτό το ζήτημα, όσον αφορά τον διεθνή συντονισμό και την απόδειξη της ιδιοκτησίας, πιστεύω ότι πρόκειται για μια θετική πρόταση, διότι θα διασφαλίσει την επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, των λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών. Από αυτήν την άποψη, υπάρχει σαφώς νομική αβεβαιότητα, την οποία καταχρώνται σήμερα άτομα που σφετερίζονται αυτά τα αγαθά και τα διακινούν παράνομα, αφήνοντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους χωρίς νομική προστασία. Μια τυπική περίπτωση περιλαμβάνει αμέτρητα αντικείμενα που λεηλατήθηκαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά από τα οποία δεν έχουν ακόμα ανακτήσει οι ιδιοκτήτες τους ή οι κληρονόμοι των ιδιοκτητών τους. Σε αυτήν τη δύσκολη εξισορροπητική πράξη μεταξύ διαφόρων συμφερόντων, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα που απέκτησαν τρίτα μέρη που έχουν αγοράσει αντικείμενα καλή τη πίστη. Συμμερίζομαι, κατά συνέπεια, τη θέση του εισηγητή σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας του υπάρχοντος ηθικού και δεοντολογικού θέματος και την ανάγκη ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου που θα είναι πιο δίκαιο για όσους ζητούν την επιστροφή αγαθών, για τους σημερινούς ιδιοκτήτες, για τα κρατικά όργανα και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ο συντονισμός έχει σαφή πλεονεκτήματα έναντι της τυχαίας προσέγγισης που έχει επικρατήσει έως σήμερα, και χαιρετίζω ιδιαίτερα την ιδέα της καθιέρωσης κοινού συστήματος καταχώρησης σε κατάλογο, δημιουργώντας μια κεντρική βάση δεδομένων και ανοίγοντας δημόσια και ιδιωτικά αρχεία προς έρευνα, γεγονός που θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των κινήσεων τέτοιων αγαθών. Υπερψήφισα την έκθεση."@el8
". Although I am aware of the problems inherent in this issue, not least in terms of international coordination and of proving ownership, I believe that this is a positive proposal because it will ensure the full return, wherever possible, of looted cultural goods. In this regard, there clearly exists legal uncertainty, which is abused today by people who appropriate these goods and traffic illegally in them, leaving their legitimate owners without legal protection. A typical situation involves countless items plundered during World War II, many of which have still not been recovered by their owners or the owners’ successors. In this difficult balancing act between various interests, account must also be taken of rights acquired by third parties who have purchased items in good faith. I therefore share the rapporteur’s position on the need to address the complexity of the underlying moral and ethical issue and on the need for a legal and institutional framework that is fairer to those asking for goods to be returned, to the current owners, to state bodies and to not-for-profit organisations. Coordination has clear advantages over the haphazard approach that has prevailed to date, and I welcome in particular the idea of establishing a common cataloguing system, creating a centralised database and opening up public and private archives to investigation, which will facilitate greater transparency and more effective monitoring of the movements of such goods. I voted in favour of the report."@en3
"Aunque soy consciente de los problemas que conlleva este asunto, sobre todo en lo que respecta a la coordinación internacional y al establecimiento de la propiedad, creo que se trata de una propuesta positiva ya que, en la medida de lo posible, garantizará la devolución de los bienes culturales robados. A este respecto, nos encontramos claramente en una situación de inseguridad jurídica, de la que se aprovechan aquellos que se apropian de este tipo de bienes para traficar con ellos de forma ilegal, sin que los propietarios legítimos puedan acogerse a protección jurídica alguna. Cabe citar como ejemplo el saqueo de innumerables artículos durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales aún no han sido recuperados por sus propietarios o los sucesores de estos. En este ejercicio de malabarismos entre diferentes intereses, hay que tener en cuenta además los derechos adquiridos por terceros que han comprado los artículos de buena fe. Por consiguiente, comparto la postura del ponente sobre la necesidad de abordar la complejidad del problema moral y ético subyacente, y de establecer un marco institucional y jurídico más justo para aquellos que solicitan la devolución de sus bienes, los propietarios actuales, los organismos estatales y las organizaciones sin ánimo de lucro. La coordinación presenta una serie de claras ventajas sobre el enfoque incoherente que reinaba hasta la fecha. En particular, celebro la idea de establecer un sistema común de catalogación, de crear una base de datos centralizada y de facilitar el acceso a los archivos públicos y privados con fines de investigación, lo cual proporcionaría una mayor transparencia y permitiría controlar de forma más eficaz la circulación de los bienes. Por tanto, he votado a favor de este informe."@es12
". Vaikka olen tietoinen tämän kysymyksen ongelmallisuudesta erityisesti kansainvälisen koordinoinnin ja omistuksen osoittamisen osalta, pidän ehdotusta myönteisenä asiana, koska sillä varmistetaan aina, kun se on mahdollista, varastetun kulttuuriomaisuuden palauttaminen kokonaan. Tältä osin oikeusvarmuudessa on selviä puutteita. Tätä tilannetta käyttävät hyväkseen ne, jotka anastavat itselleen tällaisia esineitä ja myyvät niitä laittomasti jättäen niiden lainmukaiset omistajat vaille oikeudellista suojaa. Tyypillinen esimerkki ovat lukuisat toisen maailmansodan aikana varastetut esineet, joista monia ei ole vieläkään palautettu niiden oikeille omistajille tai heidän perillisilleen. Eri intressien välisessä ristitulessa on otettava huomioon myös niiden kolmansien osapuolten oikeudet, jotka ovat ostaneet nämä esineet hyvässä uskossa. Näin ollen tuen esittelijän kantaa, jonka mukaan on otettava huomioon asian taustalla olevien moraalisten ja eettisten kysymysten monimutkaisuus ja luotava lainsäädännöllinen ja institutionaalinen kehys, joka kohtelee oikeudenmukaisemmin niitä, jotka vaativat esineiden palauttamista, nykyisiä omistajia, valtiollisia elimiä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. Koordinoiminen on selkeästi parempi lähestymistapa kuin tähän asti vallinnut sattumanvarainen lähestymistapa, ja olen erityisen tyytyväinen ajatukseen yhteisen luettelointijärjestelmän perustamisesta, keskitetyn tietokannan luomisesta sekä julkisten ja yksityisten arkistojen avaamisesta tutkijoille. Tällä lisätään avoimuutta ja tehostetaan tällaisten esineiden liikkumisen valvontaa. Äänestin mietinnön puolesta."@fi5
"Bien que je sois conscient des problèmes inhérents � cette question, notamment en matière de coordination internationale et de preuve de propriété, je considère qu’il s’agit d’une proposition utile, car elle garantira le retour complet, chaque fois que c’est possible, des biens culturels pillés. À cet égard, il existe manifestement une incertitude juridique dont profitent abusivement les gens qui s’approprient ces biens et qui exercent un trafic illégal de ceux-ci, laissant leurs propriétaires légitimes sans protection juridique. Un cas typique est celui des innombrables biens pillés pendant la seconde guerre mondiale; nombre d’entre eux n’ont toujours pas été récupérés par leurs propriétaires ou leurs successeurs. Dans ce difficile exercice d’équilibriste qui consiste � concilier différents intérêts, il convient également de tenir compte des droits acquis par des parties tierces qui ont acheté ces biens de bonne foi. C’est pourquoi je partage la position du rapporteur sur la nécessité d’aborder la complexité des questions morales et éthiques sous-jacentes ainsi que sur la nécessité d’établir un cadre juridique et institutionnel plus juste envers les personnes qui demandent la restitution de biens, les propriétaires actuels, les organismes publics ainsi que les associations sans but lucratif. La coordination des efforts présente des avantages évidents par rapport au système du petit bonheur la chance qui a prévalu jusqu’� présent. Je souscris particulièrement � l’idée d’établir un système de catalogage commun en créant une base centralisée de données et en ouvrant les archives publiques et privées aux investigations, ce qui accroîtra considérablement la transparence et améliorera le contrôle des mouvements de ces biens. J’ai voté en faveur du rapport."@fr6
"Pur essendo consapevole dei problemi insiti nella questione in esame, non ultimo in termini di coordinamento internazionale e di prova della proprietà, ritengo che si tratti di una proposta positiva in quanto potrà assicurare la piena restituzione, nei casi in cui ciò sia possibile, dei beni culturali depredati. A questo proposito, è chiara l’esistenza di una situazione di incertezza giuridica di cui oggi trae vantaggio chi si appropria di tali beni e ne pratica un commercio illegale e che lascia i legittimi proprietari privi di qualsiasi tutela giuridica. Un caso esemplare è quello degli innumerevoli beni depredati nel corso della Seconda guerra mondiale, molti dei quali non sono ancora stati recuperati dai proprietari né dai loro successori. In questo difficile equilibrio tra vari interessi si deve tener conto dei diritti acquisiti da terzi che hanno acquistato i beni in buona fede. Condivido pertanto la posizione assunta dal relatore sulla necessità di affrontare la complessità della questione morale ed etica di fondo e sull’esigenza di un quadro istituzionale e giuridico che sia più equo per i reclamanti, per i detentori attuali e per gli enti pubblici e non a scopo di lucro. Un’azione coordinata presenta chiari vantaggi rispetto all’approccio disorganizzato finora prevalso e accolgo con favore in particolare l’idea di istituire un sistema di catalogazione comune, di creare una base dati centrale e di aprire gli archivi pubblici e privati alle indagini, favorendo in tal modo una maggiore trasparenza e un controllo più efficace della circolazione di questo tipo di beni. Ho votato a favore della relazione."@it9
". Although I am aware of the problems inherent in this issue, not least in terms of international coordination and of proving ownership, I believe that this is a positive proposal because it will ensure the full return, wherever possible, of looted cultural goods. In this regard, there clearly exists legal uncertainty, which is abused today by people who appropriate these goods and traffic illegally in them, leaving their legitimate owners without legal protection. A typical situation involves countless items plundered during World War II, many of which have still not been recovered by their owners or the owners’ successors. In this difficult balancing act between various interests, account must also be taken of rights acquired by third parties who have purchased items in good faith. I therefore share the rapporteur’s position on the need to address the complexity of the underlying moral and ethical issue and on the need for a legal and institutional framework that is fairer to those asking for goods to be returned, to the current owners, to state bodies and to not-for-profit organisations. Coordination has clear advantages over the haphazard approach that has prevailed to date, and I welcome in particular the idea of establishing a common cataloguing system, creating a centralised database and opening up public and private archives to investigation, which will facilitate greater transparency and more effective monitoring of the movements of such goods. I voted in favour of the report."@lv10
"Ofschoon ik mij bewust ben van de problemen die aan dit initiatief verbonden zijn, met name wat betreft het bewijsmateriaal en de internationale coördinatie, is dit mijns inziens een goed voorstel. Het biedt immers, daar waar mogelijk, garanties voor de integrale teruggave van ontvreemde culturele goederen. Het huidige gebrek aan rechtszekerheid speelt in de kaart van degenen die deze goederen op onrechtmatige wijze verkrijgen en verhandelen, terwijl het de legitieme eigenaars in de kou laat staan. Het enorme aantal bezittingen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is geroofd, kan in dit verband als voorbeeld dienen. Een grote hoeveelheid van die goederen is nog steeds niet aan de eigenaars of hun erfgenamen terugbezorgd. Bij het zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende belangen moet zeker ook rekening worden gehouden met de rechten van derden die te goeder trouw handelen. Gelet op het voorgaande ben ik het met de rapporteur eens dat er dringend een oplossing moet worden gevonden voor het onderliggende morele en ethische probleem en dat er een eerlijker juridisch en institutioneel kader moet komen voor de eisers en de huidige eigenaars, alsmede voor overheidsinstanties en organisaties zonder winstbejag. Verder lijdt het geen twijfel dat coördinatie te verkiezen is boven het bestaande systeem, waarin geschillen per geval worden beslecht. Ik pleit voor de instelling van een gemeenschappelijk catalogiseringssysteem, de oprichting van een centrale databank en vrije toegang tot openbare en particuliere archieven voor onderzoeksdoeleinden. Deze maatregelen zullen ongetwijfeld leiden tot meer transparantie en een betere controle op het verkeer van culturele goederen. Ik heb dan ook voor het verslag gestemd."@nl2
". Även om jag är medveten om de inneboende problemen i denna fråga, inte minst när det gäller internationell samordning och bevis för ägarskap, anser jag att detta är ett positivt förslag eftersom det kommer att leda till att stulna kulturföremål återlämnas när detta är möjligt. På detta område är lagstiftningen oklar, vilket i dag missbrukas av människor som lägger beslag på dessa föremål och bedriver olaglig handel med dem medan deras rättmätiga ägare står rättslösa. Ett typiskt exempel är de oräkneliga föremål som stals under andra världskriget, varav många fortfarande inte har återbördats till sina ägare eller ägarnas ättlingar. I denna svåra balansgång mellan olika intressen måste hänsyn också tas till rättigheterna för de tredje parter som har köpt föremålen i god tro. Jag håller därför med föredraganden om att denna moraliska och etiska fråga måste redas ut och att det behövs en rättslig och institutionell ram som är mer rättvis mot dem som begär att tillhörigheter skall lämnas tillbaka, mot de nuvarande ägarna, mot statliga myndigheter och mot icke-vinstdrivande organisationer. Samordning har klara fördelar framför det slumpmässiga tillvägagångssätt som har härskat hittills och jag välkomnar i synnerhet idén att upprätta ett gemensamt katalogiseringssystem, inrätta en central databas och öppna upp offentliga och privata arkiv för undersökning, vilket kommer att ge större insyn och effektivare kontroll av rörligheten för sådana varor. Jag röstade för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph