Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-17-Speech-3-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031217.3.3-042"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I fully share the presidency's views. I would add some additional remarks even though it is obviously not an issue on which the Commission takes a lead, given the way in which the CFSP is operating. Nevertheless, Prime Minister Wen Jiabao of China recently said during his meeting in Harvard in the US that China's reform and opening-up aims at promoting human rights. The two are mutually dependent and reinforcing. This is encouraging language showing that they present human rights in a context which is linked to their general orientation of where they want to go and they do it on their own initiative. But we should not jump to conclusions and the reality on the ground is the real yardstick in measuring progress, also in an area like this. We have seen some real change but also there is still good reason for keeping up a systematically organised dialogue with China on human rights. We have been systematically doing this through the years. The issue here of course is that a number of Member States are favourably disposed towards considering a lifting of the arms embargo and have also made that position public. These Member States believe that there is no longer a technical need for the embargo as arms sales to China are already covered by the EU’s 1998 Code of Conduct, or that the issue should be considered in the overall context of our relations. Other Member States believe that lifting the embargo is premature. They underscore the need for further progress in human rights. Last week’s European Council referred the issue to the first General Affairs and External Relations Council under the Irish presidency. The Commission fully supports an in-depth political discussion of this matter. Developing a clear EU line on this question at the highest level is important. Factually speaking, lifting the embargo would have few practical implications for European arms exports to China, since the 1998 EU Code of Conduct prohibits arms exports to countries which have not forgone using arms for internal repression or aggressively against another country. It is in fact the Code of Conduct which applies in this issue. That said, and given the high political and symbolic value of the whole matter, any consideration of this should include an updated political assessment of how far things have moved on the human rights front since 1989. We are naturally interested in Parliament's views on that question so the Commission welcomes the discussion here today."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg deler fuldt ud formandskabets holdning. Jeg vil tilføje et par kommentarer, selv om det tydeligvis ikke er en sag, hvor Kommissionen har ført an i kraft af den måde, hvorpå FUSP fungerer. Ikke desto mindre udtalte Kinas premierminister Wen Jiabao for nylig under sit besøg på Harvard i USA, at Kinas reform og ønske om åbenhed har til formål at fremme menneskerettighederne. Disse elementer er gensidigt afhængige og forstærkende. Det er en opmuntrende udtalelse, der viser, at Kina omtaler menneskerettigheder i en kontekst, som er forbundet med dets generelle orientering af, hvor det vil hen, og det gør det på eget initiativ. Vi bør dog ikke drage forhastede konklusioner, og virkelighedens verden er den eneste rigtige målestok for fremskridt, også på et område som dette. Vi har set visse reelle ændringer, men der er også sund fornuft i at fortsætte en systematisk og organiseret dialog med Kina vedrørende menneskerettigheder. Det har vi gjort systematisk i en årrække. Sagen er, at en række medlemsstater er indstillet på at overveje en ophævelse af våbenembargoen og har desuden offentliggjort denne holdning. Disse medlemsstater mener, at der rent teknisk ikke længere er brug for embargoen, da salget af våben til Kina allerede er omfattet af EU's adfærdskodeks fra 1998, eller at spørgsmålet bør overvejes inden for de overordnede rammer for vores relationer. Andre medlemsstater mener, at det er for tidligt at ophæve embargoen. De understreger behovet for yderligere fremskridt vedrørende menneskerettigheder. På Det Europæiske Råds møde i sidste uge blev spørgsmålet henvist til det første møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) under det irske formandskab. Kommissionen støtter fuldt ud en omfattende politisk drøftelse af dette spørgsmål. Det er vigtigt på dette område at udvikle en klar EU-holdning på højeste niveau. Rent faktisk vil en ophævelse af embargoen kun have få praktiske konsekvenser for EU's våbeneksport til Kina, eftersom adfærdskodeksen fra 1998 forbyder våbeneksport til lande, som stadig bruger våben til intern undertrykkelse eller i forbindelse med konfrontationer med andre lande. I dette tilfælde er det således adfærdskodeksen, der gælder. Når det er sagt og i lyset af hele sagens betydelige politiske og symbolske værdi, bør overvejelserne af en ophævelse omfatte en opdateret politisk vurdering af udviklingen vedrørende menneskerettigheder siden 1989. Vi er naturligvis interesseret i Parlamentets holdning til dette spørgsmål, så Kommissionen hilser dagens drøftelser velkommen."@da1
"Herr Präsident, ich kann mich den Ausführungen des Ratsvorsitzes nur anschließen. Ich möchte noch einige zusätzliche Aspekte erwähnen, auch wenn dies aufgrund der Struktur der GASP kein Thema ist, das die Kommission maßgeblich mitbestimmt. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao erklärte kürzlich bei seinem Besuch im amerikanischen Harvard, Ziel der Reformen und der Öffnung seines Landes sei die Förderung der Menschenrechte. Beides sei untrennbar miteinander verbunden und verstärke sich gegenseitig. Dies sind ermutigende Worte, die zeigen, dass China aus eigenem Antrieb die Menschenrechte in einen Kontext stellt, der mit der eingeschlagenen Richtung des Landes in Einklang steht. Wir sollten jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Realität vor Ort ist auch in einem Bereich wie diesem der wirkliche Maßstab, an dem die Fortschritte gemessen werden müssen. Obwohl einige echte Veränderungen zu verzeichnen sind, gibt es weiterhin gute Gründe, den regelmäßigen Dialog mit China über die Menschenrechte fortzuführen. Wir führen diesen Dialog seit Jahren. Hier geht es jedoch darum, dass einige Mitgliedstaaten einer Aufhebung des EU-Embargos für Waffenlieferungen an China positiv gegenüberstehen und diese Position öffentlich geäußert haben. Diese Mitgliedstaaten vertreten entweder die Auffassung, dass faktisch keine technische Notwendigkeit für das Embargo mehr besteht, da Waffenlieferungen an China bereits durch den Verhaltenskodex der EU von 1998 geregelt werden, oder dass wir bei der Prüfung dieser Frage alle Aspekte unserer Beziehungen berücksichtigen sollten. Andere Mitgliedstaaten halten die Aufhebung des Embargos für verfrüht. Sie betonen die Notwendigkeit weiterer Fortschritte im Bereich der Menschenrechte. Vom Europäischen Rat wurde vergangene Woche beschlossen, dass dieses Thema in der ersten Sitzung des Rats Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen unter irischem Ratsvorsitz erörtert werden soll. Die Kommission unterstützt eine ausführliche politische Diskussion über diese Frage ausdrücklich. Es ist wichtig, dass auf höchster Ebene eine klare Position der EU in dieser Frage festgelegt wird. Die Aufhebung des Embargos hätte faktisch kaum nennenswerte praktische Auswirkungen auf europäische Waffenlieferungen an China, da nach dem Verhaltenskodex der EU von 1998 keine Waffen in Länder ausgeführt werden dürfen, die sich nicht verpflichtet haben, diese Waffen nicht zur internen Repression oder Aggression gegen andere Länder einzusetzen. Die Entscheidungsgrundlage in dieser Frage ist ganz eindeutig der Verhaltenskodex. Vor diesem Hintergrund und angesichts der großen politischen und symbolischen Bedeutung dieses Themas sollte eine Prüfung dieser Frage eine aktuelle politische Bewertung der Fortschritte beinhalten, die seit 1989 in Sachen Menschenrechte erreicht wurden. Selbstverständlich wollen wir erfahren, welche Position das Parlament in dieser Frage vertritt, und daher begrüßt die Kommission die heutige Debatte."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις της Προεδρίας. Θα κάνω ορισμένες επιπλέον παρατηρήσεις, μολονότι δεν πρόκειται προφανώς για ένα θέμα επί του οποίου η Επιτροπή έχει πρωτεύοντα ρόλο, δεδομένου του τρόπου λειτουργίας της ΚΕΠΠΑ. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της Κίνας, κ. Wen Jiabao, είπε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στο Χάρβαρντ των ΗΠΑ ότι η μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας στοχεύουν στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοενισχυόμενα. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική γλώσσα, η οποία αποδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται σε ένα πλαίσιο που συνδέεται με τον γενικό επιθυμητό προσανατολισμό και αυτό γίνεται βάσει ιδίας πρωτοβουλίας. Όμως, δεν πρέπει να εξάγουμε βεβιασμένα συμπεράσματα και η πραγματικότητα στη χώρα αυτή είναι το πραγματικό μέτρο για να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε έναν τέτοιο τομέα. Έχουμε διαπιστώσει αρκετές πραγματικές αλλαγές, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν επίσης λόγοι για τη συνέχιση ενός συστηματικού διαλόγου με την Κίνα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι που κάνουμε συστηματικά εδώ και χρόνια. Βεβαίως, το ζήτημα εδώ είναι ότι αρκετά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν θετικά την άρση του εμπάργκο όπλων και έχουν επίσης δημοσιοποιήσει αυτήν τη θέση. Αυτά τα κράτη μέλη πιστεύουν ότι δεν υφίσταται πλέον τεχνική ανάγκη για το εμπάργκο, καθώς οι πωλήσεις όπλων προς την Κίνα έχουν ήδη καλυφθεί από τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ του 1998, ή ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί στο γενικό πλαίσιο των σχέσεών μας. Άλλα κράτη μέλη πιστεύουν ότι η άρση του εμπάργκο είναι πρόωρη. Υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας παρέπεμψε το θέμα κατά το πρώτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων υπό την ιρλανδική Προεδρία. Η Επιτροπή στηρίζει πλήρως μια διεξοδική πολιτική συζήτηση αυτού του θέματος. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια σαφής γραμμή της ΕΕ επί του ζητήματος αυτού στο πιο υψηλό επίπεδο. Μιλώντας με πραγματικούς όρους, η άρση του εμπάργκο θα είχε ορισμένες πρακτικές επιπτώσεις στις εξαγωγές όπλων της Ευρώπης προς την Κίνα, καθώς ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ του 1998 απαγορεύει τις εξαγωγές όπλων σε χώρες που δεν απέχουν από τη χρήση όπλων για λόγους εσωτερικής καταστολής ή επίθεσης ενάντια σε άλλη χώρα. Στην πραγματικότητα, ο Κώδικας Συμπεριφοράς είναι αυτός που ισχύει επί του θέματος αυτού. Τούτου λεχθέντος και δεδομένης της μεγάλης πολιτικής και συμβολικής αξίας του όλου θέματος, οποιαδήποτε εξέταση του ζητήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύγχρονη πολιτική αξιολόγηση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 1989 όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά, μας ενδιαφέρουν οι απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα και, συνεπώς, η Επιτροπή επικροτεί τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα εδώ."@el8
". Señor Presidente, comparto plenamente las opiniones de la Presidencia. Quisiera añadir unos comentarios adicionales, a pesar de que obviamente no se trata de un asunto en el que la Comisión tenga una posición destacada, dada la forma en que funciona la PESC. No obstante, el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, dijo recientemente durante su reunión en Harvard que las reformas y el proceso de apertura chinos pretenden promover los derechos humanos. Se trata de dos factores interdependientes y que se refuerzan mutuamente. Son palabras alentadoras que demuestran que los chinos presentan los derechos humanos en un contexto que está vinculado a la orientación general de la evolución que desean tener, y lo hacen por propia iniciativa. Sin embargo, no podemos sacar conclusiones precipitadas y la realidad sobre el terreno es la vara de medir que debemos utilizar para medir los progresos, también en este campo. Hemos visto algunos cambios reales, pero sigue habiendo buenas razones para mantener un diálogo sistematizado con China en el campo de los derechos humanos. Llevamos años haciendo esto sistemáticamente. Por supuesto, la cuestión es que varios Estados miembros son favorables a estudiar un levantamiento del embargo de armas y han hecho pública su posición. Estos Estados miembros creen que el embargo ya no es una necesidad técnica, puesto que las ventas de armas a China ya están sujetas al Código de Conducta comunitario de 1998, o que la cuestión debería estudiarse en el contexto global de nuestras relaciones. Otros Estados miembros creen que levantar el embargo sería prematuro. Subrayan la necesidad de nuevos avances en el campo de los derechos humanos. El Consejo Europeo de la semana pasada remitió la cuestión al primer Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que se celebre bajo la Presidencia irlandesa. La Comisión apoya plenamente que se lleve a cabo un debate político en profundidad sobre esta cuestión. Elaborar una clara línea de acción comunitaria sobre esta cuestión al más alto nivel es importante. En la práctica, levantar el embargo tendría pocas consecuencias para la exportación de armas europeas a China, dado que el Código de Conducta comunitario de 1998 prohíbe las exportaciones a países que no hayan renunciado a la utilización de armas para la represión interna o de forma agresiva contra otro país. De hecho, es el Código de Conducta el que debe aplicarse en esta cuestión. Dicho eso, y dado el alto valor político y simbólico de todo el problema, cualquier análisis del mismo debe incluir una evaluación política actualizada de los avances en el frente de los derechos humanos desde 1989. Naturalmente, nos interesan las opiniones del Parlamento sobre esa cuestión, así que la Comisión acoge con agrado el debate que se está celebrando hoy en esta Cámara."@es12
"Arvoisa puhemies, yhdyn täysin puheenjohtajavaltion näkemykseen. Tekisin muutaman lisähuomautuksen, vaikka komissio ei tässä asiassa selvästikään ota ohjia käsiinsä, kun otetaan huomioon, miten YUTP toimii. Kiinan pääministeri Wen Jiabao totesi kuitenkin hiljattain osallistuessaan Yhdysvalloissa Harvardin yliopistossa pidettyyn kokoukseen, että Kiinan uudistusten ja avautumisen tavoitteena on ihmisoikeuksien edistäminen. Nämä asiat ovat toisistaan riippuvaisia ja vahvistavat toisiaan. Nämä rohkaisevat sanat osoittavat, että ihmisoikeudet esitetään Kiinan toimintaa ohjaavien yleisten suuntaviivojen yhteydessä, ja näin tehdään Kiinan omasta aloitteesta. Emme kuitenkaan saa tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, ja Kiinassa vallitsevat olosuhteet ovatkin edistymisen todellinen mittari myös tällaisella alalla. Kiinassa on tapahtunut todellisia muutoksia, mutta sen kanssa on edelleen syytä käydä säännöllistä vuoropuhelua ihmisoikeuksista. Näin olemmekin menetelleet järjestelmällisesti vuosien ajan. Ongelmana tässä on, että muutamat jäsenvaltiot ovat halukkaita harkitsemaan aseiden vientikiellon poistamista, ja ne ovat myös ilmaisseet kantansa julkisesti. Näiden jäsenvaltioiden mielestä vientikielto ei enää ole teknisesti välttämätön, sillä aseiden vienti Kiinaan kuuluu jo vuonna 1998 laadittujen EU:n aseidenviennin käytännesääntöjen soveltamisalaan, tai sitten kysymystä olisi tarkasteltava yleisesti EU:n ja Kiinan suhteiden kannalta. Toisten jäsenvaltioiden mielestä vientikiellon poistaminen on ennenaikaista. Ne korostavat, että Kiinan on vielä parannettava ihmisoikeustilannettaan. Viime viikolla pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa asia jätettiin Irlannin puheenjohtajakauden ensimmäisen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston käsiteltäväksi. Komissio tukee varauksetta perusteellista poliittista keskustelua asiasta. On tärkeää, että EU määrittelee selkeän linjan tästä kysymyksestä korkeimmalla tasolla. Tosiasiassa vientikiellon poistaminen vaikuttaisi käytännössä vain vähän Euroopan Kiinaan suuntautuvaan asevientiin, sillä EU:n vuoden 1998 käytännesäännöissä kielletään aseiden vienti valtioihin, jotka käyttävät aseita sisäisiin sortotoimiin tai hyökätäkseen toista valtiota vastaan. Tässä asiassa sovelletaan siis itse asiassa aseidenviennin käytännesääntöjä. Kun otetaan huomioon edellä sanottu sekä asian huomattava poliittinen ja symbolinen merkitys, olisi kauppasaarron purkamista harkittaessa käytettävä perusteena ajanmukaista poliittista arviota siitä, miten pitkälle ihmisoikeuskysymyksissä on edistytty sitten vuoden 1989. Olemme tietenkin kiinnostuneita parlamentin näkemyksistä, ja näin ollen komissio pitää tämänpäiväistä keskustelua tervetulleena."@fi5
". Monsieur le Président, je partage pleinement l’opinion de la présidence. Je voudrais ajouter quelques observations supplémentaires, même si, � l’évidence, la Commission ne montre pas l’exemple sur cette question, eu égard au fonctionnement de la PESC. Néanmoins, le Premier ministre chinois, M.� Wen Jiabao, a récemment affirmé, lors d’une réunion qui s’est tenue � Harvard aux États-Unis, que la politique menée par le gouvernement chinois en termes de réformes et d’ouverture visait � promouvoir les droits de l’homme. Ces deux éléments sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Il s’agit l� d’un discours encourageant qui montre que le gouvernement chinois présente, de sa propre initiative, les droits de l’homme dans un contexte lié � ses orientations générales. Cependant, nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives et la réalité observée sur le terrain constitue le véritable baromètre des progrès réalisés, également sur une question telle que celle-ci. Nous avons observé de véritables changements, mais il existe également de bonnes raisons de poursuivre un dialogue systématiquement organisé avec la Chine sur les droits de l’homme. C’est ce que nous avons fait, sans faillir, au fil des ans. Le problème qui se pose aujourd’hui est qu’un certain nombre d’États membres sont disposés � envisager une levée de l’embargo sur les ventes d’armes et ont rendu leur position publique. Ces États membres estiment qu'il n'y a plus de nécessité technique � cet embargo, dans la mesure où les ventes d’armes vers la Chine sont déj� couvertes par le code de conduite de l’Union européenne de 1998, ou que la question devrait être traitée dans le contexte plus général de nos relations avec la Chine. D’autres États membres pensent qu’une levée de l’embargo est prématurée. Ils soulignent la nécessité de progrès supplémentaires sur le plan des droits de l’homme. La semaine dernière, le Conseil européen a transmis la question au premier Conseil "Affaires générales et relations extérieures" organisé sous la présidence irlandaise. La Commission est pleinement favorable � un débat politique approfondi sur la question. Il importe d’élaborer une position claire de l’UE sur cette question au plus haut niveau. En termes concrets, la levée de l’embargo présenterait peu d’implications pratiques pour les exportations européennes d’armes vers la Chine, dans la mesure où le code de conduite de l’Union européenne de 1998 interdit les exportations d’armes vers les pays qui continuent d’utiliser les armes � des fins de répression interne ou d’agression contre un autre pays. Sur cette question, c’est le code de conduite qui est d’application. Ceci étant dit, et eu égard � la valeur politique et symbolique élevée de l'ensemble de ce dossier, toute considération devrait inclure une évaluation politique actualisée de l’évolution de la situation des droits de l’homme depuis 1989. Nous souhaitons, naturellement, entendre l’avis du Parlement sur cette question, raison pour laquelle la Commission se félicite du débat d’aujourd’hui."@fr6
"Signor Presidente, condivido appieno le osservazioni formulate dalla Presidenza. Vorrei ora aggiungere qualche altro commento, anche se su questa tematica la Commissione non intende ovviamente assumere un ruolo guida, visto il modo in cui funziona la politica estera e di sicurezza comune. In ogni caso, il Primo Ministro cinese Wen Jiabao ha dichiarato di recente, durante un incontro ad Harvard, negli Stati Uniti, che la politica di riforma e di apertura della Cina mira a promuovere i diritti umani e che questi fattori sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda. Trovo che tali affermazioni siano molto incoraggianti poiché presentano la questione dei diritti umani all’interno di un contesto collegato con un orientamento generale sulla direzione che quel paese intende prendere – peraltro di propria iniziativa. Tuttavia, non dobbiamo trarre conclusioni affrettate perché il vero parametro di valutazione dei progressi compiuti dalla Cina dev’essere la realtà concreta, anche in un settore come questo. Abbiamo visto alcuni cambiamenti reali, però ci sono tuttora validi motivi per proseguire con la Cina un dialogo sistematico e organizzato sul tema dei diritti umani. Si tratta di un dialogo che abbiamo sviluppato sistematicamente nel corso degli anni. Il problema, come è noto, è che alcuni Stati membri sarebbero disposti a considerare la possibilità di abolire l’embargo sulla vendita di armi, e hanno reso pubblica tale loro posizione. Questi Stati membri ritengono che non sussisterebbe più la necessità tecnica di mantenere in vigore l’embargo poiché le vendite di armi alla Cina sarebbero già regolamentate dal codice di condotta che l’Unione europea si è data nel 1998, oppure sostengono che questo tema andrebbe considerato nell’ambito del contesto generale delle nostre relazioni con la Cina. Altri paesi membri pensano invece che l’abolizione dell’embargo sia prematura ritenendo che occorrano ulteriori progressi nel campo dei diritti umani. Il Consiglio europeo della settimana scorsa ha rinviato la questione al primo Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” che si terrà sotto la Presidenza irlandese. La Commissione è senz’altro favorevole a compiere un’approfondita valutazione politica della materia. E’ importante che su questo tema l’Unione europea definisca una linea politica chiara al massimo livello. Da un punto di vista pratico, l’abolizione dell’embargo comporterebbe poche conseguenze per le esportazioni di armi europee in Cina dato che il codice di condotta del 1998 vieta esportazioni di armi in paesi che non hanno rinunciato all’uso delle armi a fini di repressione interna o di aggressione contro altri paesi. E’ infatti il codice di condotta la normativa da applicare a questa materia. Detto ciò, e considerato l’alto valore politico e simbolico di tutta la vicenda, qualsiasi valutazione della stessa dovrebbe comprendere un’aggiornata disamina politica degli sviluppi intervenuti sul fronte dei diritti umani a partire dal 1989. Siamo, naturalmente, interessati a conoscere la posizione del Parlamento sulla questione e quindi accogliamo con favore questa discussione."@it9
". – Mr President, I fully share the presidency's views. I would add some additional remarks even though it is obviously not an issue on which the Commission takes a lead, given the way in which the CFSP is operating. Nevertheless, Prime Minister Wen Jiabao of China recently said during his meeting in Harvard in the US that China's reform and opening-up aims at promoting human rights. The two are mutually dependent and reinforcing. This is encouraging language showing that they present human rights in a context which is linked to their general orientation of where they want to go and they do it on their own initiative. But we should not jump to conclusions and the reality on the ground is the real yardstick in measuring progress, also in an area like this. We have seen some real change but also there is still good reason for keeping up a systematically organised dialogue with China on human rights. We have been systematically doing this through the years. The issue here of course is that a number of Member States are favourably disposed towards considering a lifting of the arms embargo and have also made that position public. These Member States believe that there is no longer a technical need for the embargo as arms sales to China are already covered by the EU’s 1998 Code of Conduct, or that the issue should be considered in the overall context of our relations. Other Member States believe that lifting the embargo is premature. They underscore the need for further progress in human rights. Last week’s European Council referred the issue to the first General Affairs and External Relations Council under the Irish presidency. The Commission fully supports an in-depth political discussion of this matter. Developing a clear EU line on this question at the highest level is important. Factually speaking, lifting the embargo would have few practical implications for European arms exports to China, since the 1998 EU Code of Conduct prohibits arms exports to countries which have not forgone using arms for internal repression or aggressively against another country. It is in fact the Code of Conduct which applies in this issue. That said, and given the high political and symbolic value of the whole matter, any consideration of this should include an updated political assessment of how far things have moved on the human rights front since 1989. We are naturally interested in Parliament's views on that question so the Commission welcomes the discussion here today."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben het volledig met het voorzitterschap eens. Ik wil er enkele opmerkingen aan toevoegen, ofschoon duidelijk is dat dit geen kwestie is waarin de Commissie de leiding heeft, gezien de werkwijze van het GBVB. Niettemin heeft premier Wen Jiabao van China tijdens een bijeenkomst in Harvard, in de Verenigde Staten, gezegd dat de hervormingen en de openstelling van China ten doel hebben de mensenrechten te bevorderen. Die twee dingen zijn van elkaar afhankelijk en versterken elkaar. Dit is bemoedigende taal en laat zien dat mensenrechten nu onderdeel zijn van hun algehele toekomstoriëntatie, en ze doen dit op eigen initiatief. Maar we moeten niet op de zaken vooruitlopen en de werkelijke situatie ter plaatse moet de maatstaf blijven voor het meten van de vooruitgang, zeker op een gebied als dit. We zien dat er reële verandering zijn, maar er is nog altijd goede reden om een systematisch georganiseerde dialoog over mensenrechten met China in stand te houden. Dit hebben wij ook door de jaren heen steeds zo gedaan. De huidige kwestie is dat een aantal lidstaten welwillend staat tegenover het opheffen van het wapenembargo en dit standpunt ook publiekelijk heeft bekendgemaakt. Deze lidstaten vinden dat een wapenembargo om technische redenen niet meer nodig is, omdat de wapenverkopen aan China al geregeld worden in de EU-gedragscode van 1998, of dat deze kwestie moet worden bekeken tegen de meer algemene achtergrond van onze betrekkingen. Andere lidstaten zijn van mening dat opheffing van het embargo prematuur is. Zij beklemtonen de noodzaak van verdere vooruitgang op het gebied van de mensenrechten. De Europese Raad van afgelopen week heeft de zaak doorverwezen naar de eerste Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen onder Iers voorzitterschap. De Commissie stelt zich volledig achter een diepgaande politieke discussie over dit onderwerp. Het is belangrijk dat hiervoor een heldere lijn namens de EU wordt uitgestippeld. In feite zou opheffing van het embargo weinig praktische gevolgen hebben voor de Europese wapenexport naar China, omdat het volgens de EU-gedragscode van 1998 verboden is wapens uit te voeren naar landen die gebruik blijven maken van wapens voor binnenlandse repressie of agressie tegen een ander land. Feitelijk is de gedragscode hier van toepassing. Dat gezegd zijnde en rekening houdend met de grote politieke en symbolische betekenis van deze zaak, wil ik duidelijk maken dat elke aanpak gepaard moet gaan met een recente beoordeling van de vorderingen die sinds 1989 op het gebied van de mensenrechten zijn gemaakt. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de opvattingen van het Parlement over deze kwestie en de Commissie is dan ook blij met de discussie die hier vandaag gevoerd wordt."@nl2
"Senhor Presidente, partilho inteiramente das opiniões da Presidência. Gostaria de acrescentar algumas observações, muito embora esta não seja, obviamente, uma questão em que a Comissão assuma uma posição de liderança, dado o modo como funciona a PESC. Ainda assim, o Primeiro-Ministro da China, Wen Jiabao, afirmou recentemente, durante a reunião que teve em Harvard, nos EUA, que a reforma e a abertura da China visam a promoção dos direitos humanos. As duas coisas são interdependentes e reforçam-se mutuamente. Esta é uma linguagem encorajadora que demonstra que eles apresentam os direitos humanos num contexto ligado à orientação geral do caminho que querem seguir, e que o fazem por iniciativa própria. Não devemos, porém, tirar conclusões precipitadas e, também numa área como esta, a realidade no terreno é a verdadeira bitola para medir o progresso. Temos assistido a algumas verdadeiras mudanças, mas também ainda continua a haver bons motivos para manter um diálogo sistematicamente organizado com a China em matéria de direitos humanos. Temos vindo a fazê-lo sistematicamente ao longo dos anos. Como é evidente, aqui a questão que se coloca é que há diversos Estados-Membros que são favoráveis à possibilidade de considerar o levantamento do embargo à venda de armas e também tornaram pública essa posição. Esses Estados-Membros consideram que já não existe uma necessidade técnica para o embargo, uma vez que a venda de armas à China já se encontra abrangida pelo Código de Conduta da UE de 1998, ou que a questão deveria ser considerada no contexto global das nossas relações. Há outros Estados-Membros que consideram que o levantamento do embargo é prematuro e sublinham a necessidade de se progredir mais em matéria de direitos humanos. O Conselho Europeu da semana passada remeteu a questão para o primeiro Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas" do semestre da Presidência irlandesa. A Comissão apoia inteiramente um debate político aprofundado sobre este assunto. É importante estabelecer uma linha clara da UE sobre esta questão ao mais alto nível. Falando factualmente, o levantamento do embargo poucas implicações práticas teria para as exportações europeias de armas para a China, visto que o Código de Conduta da UE de 1998 proíbe as exportações de armas para países que não renunciaram à utilização de armas para fins de repressão interna ou de agressão a outro país. De facto, é o Código de Conduta que se aplica nesta questão. Dito isto, e dado o elevado valor político e simbólico de todo este assunto, qualquer consideração do mesmo deverá incluir uma avaliação política actualizada do avanço registado na vertente dos direitos humanos desde 1989. Estamos, naturalmente, interessados nas opiniões do Parlamento sobre essa questão, portanto a Comissão acolhe com agrado as discussões que hoje aqui têm lugar."@pt11
". Herr talman! Jag delar ordförandeskapets åsikter till fullo. Jag skulle vilja tillägga några saker, även om det naturligtvis inte är en fråga som kommissionen tar initiativ till med tanke på det sätt som GUSP fungerar på. Kinas premiärminister Wen Jiabao sade trots detta nyligen under sitt möte i Harvard i Förenta staterna att Kinas reformer och öppnande syftar till att främja mänskliga rättigheter. Dessa två är ömsesidigt beroende och håller på att förstärkas. Detta är uppmuntrande ord som visar att Kina lägger fram mänskliga rättigheter i ett sammanhang är kopplat till deras allmänna inriktning när det gäller vart de vill gå, och de gör det på eget initiativ. Men vi skall inte dra snabba slutsatser, och verkligheten på plats är den riktiga måttstocken för att mäta framsteg, också på ett område som detta. Vi har sett några ordentliga förändringar, men det finns också fortfarande goda skäl till att upprätthålla en systematiskt organiserad dialog med Kina om mänskliga rättigheter. Vi har gjort detta systematiskt genom åren. Frågan här gäller naturligtvis att ett antal medlemsstater är positivt inställda till att överväga ett upphävande av vapenembargot, och de har också offentliggjort denna ståndpunkt. Dessa medlemsstater anser att det inte längre finns ett tekniskt behov av embargot eftersom vapenförsäljning till Kina redan täcks av EU:s uppförandekod från 1998, eller att denna fråga borde bedömas i det övergripande sammanhanget för våra förbindelser. Andra medlemsstater anser att upphävandet av embargot är förhastat. De betonar behovet av ytterligare framsteg när det gäller mänskliga rättigheter. Vid förra veckans möte i Europeiska rådet hänsköts frågan till det första rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) under det irländska ordförandeskapet. Kommission stöder fullständigt en ingående politisk diskussion om denna fråga. Det är viktigt att utveckla en tydlig EU-linje på högsta nivå i detta ärende. Objektivt sett skulle upphävandet av embargot inte leda till några omfattande konkreta konsekvenser för den europeiska vapenexporten till Kina, eftersom vapenexport till länder som inte har avstått från att använda vapen för internt förtryck eller i aggressivt syfte mot ett annat land är förbjuden enligt EU:s uppförandekod från 1998. Det är i själva verket uppförandekoden som är tillämplig på denna fråga. Med detta sagt, och med tanke det höga politiska och symboliska värde som hela frågan har, borde alla överväganden i sammanhanget inbegripa en uppdaterad politisk bedömning av hur långt utvecklingen har nått sedan 1989 vad beträffar mänskliga rättigheter. Vi är naturligtvis intresserade av parlamentets åsikter i denna fråga, så kommissionen välkomnar diskussionen här i dag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph