Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-16-Speech-2-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031216.3.2-077"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor do presente relatório por considerar que há que ter em conta as especiais circunstâncias e necessidades desta belíssima região insular portuguesa, a Região Autónoma dos Açores, na qual o sector leiteiro assume um papel muitíssimo relevante. Considero que o processo de estabilização do mercado do leite e produtos lácteos deverá fazer-se sem impedir que se assegure aos produtores açoreanos um prazo razoável de adaptação aos constrangimentos impostos pelos instrumentos reguladores e o respeito pelas suas tradições e modo de vida, num quadro geral de compreensão pelas especiais dificuldades decorrentes da sua localização ultraperiférica. Conhecedor da realidade açoreana, considero essencial a atribuição a esta região de uma quota suplementar, assim como a extensão temporal deste regime derrogatório julgando que, em coordenação com as autoridades nacionais e regionais, a União deverá promover a divulgação e adopção quer de produções alternativas viáveis, quer de outras formas de rentabilizar o espaço agrícola sem o condenar ao abandono e à desertificação, a bem da tão propalada e pouco cumprida coesão económica e social. Sem este esforço, o desemprego, a descaracterização e a (e)migração decorrentes do eventual declinar do sector leiteiro poderão ameaçar os Açores, tal como já aconteceu, nomeadamente aquando da “crise da laranja” que afectou profundamente aquele arquipélago no século XIX."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for denne betænkning, fordi jeg mener, at der må tages hensyn til de særlige forhold og behov, der kendetegner denne så smukke portugisiske øregion, Den Autonome Region Azorerne, hvor mælkesektoren spiller en helt afgørende rolle. Jeg mener, at stabiliseringen af mælkemarkedet og mælkeprodukterne bør foregå uden at hindre, at de azoriske producenter får en rimelig frist til at tilpasse sig de begrænsninger, som reguleringsinstrumenterne pålægger, og med respekt for traditioner og livsmåde i sammenhæng med en forståelse for de særlige vanskeligheder, der følger af beliggenheden i den yderste periferi. Da jeg kender Azorernes forhold, finder jeg det afgørende, at regionen tildeles en ekstra kvote, og at undtagelsesordningen forlænges, idet jeg også mener, at EU i samvirke med de regionale myndigheder bør fremme udvikling og igangsættelse af alternative realistiske produktioner, herunder andre måder at udnytte landbrugsjorden på, så den ikke forlades eller bliver til ødemark, og til gavn for den så ofte proklamerede, men sjældent gennemførte økonomiske og sociale samhørighed. Uden en sådan indsats vil arbejdsløshed, kulturtab og (e)migration som følge af den eventuelle nedgang inden for mælkesektoren kunne true Azorerne, som det skete ikke mindst under "appelsinkrisen", der ramte øgruppen hårdt i 1800-tallet."@da1
". Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da meiner Meinung nach die besonderen Gegebenheiten und die Bedürfnisse dieser schönen portugiesischen Inselregion, der Autonomen Region der Azoren, berücksichtigt werden müssen, in der der Milchsektor eine zentrale Rolle spielt. Als Kenner der Realität der Azoren halte ich die Zuteilung einer Sonderquote sowie die zeitliche Verlängerung dieser Ausnahmeregelung für diese Region für wesentlich, da die Union in Abstimmung mit den nationalen und regionalen Behörden die Verbreitung und Übernahme möglicher alternativer Formen der Erzeugung und anderer Wege zur Erhaltung der Rentabilität der landwirtschaftlichen Nutzfläche fördern muss, ohne sie der Aufgabe und Desertifikation zu überlassen, was dem so viel gerühmten und kaum erreichten wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt dienlich wäre. Ohne dieses Bemühen können die Arbeitslosigkeit, der Verlust ihres Charakters und die (E)Migration, die aus dem möglichen Niedergang des Milchsektors resultieren, zu einer Gefahr für die Azoren werden, wie es bereits während der „Orangenkrise“ geschah, die im 19. Jahrhundert verheerende Auswirkungen für diese Inselgruppe hatte."@de7
". Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες και ανάγκες αυτής της όμορφης νησιωτικής περιφέρειας της Πορτογαλίας –της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών– όπου ο τομέας του γάλακτος διαδραματίζει έναν αποφασιστικά σημαντικό ρόλο. Η διαδικασία σταθεροποίησης της αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διασφάλιση ότι οι αγρότες των Αζορών θα έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στους περιορισμούς που επιβάλουν τα ρυθμιστικά όργανα και ότι θα γίνουν σεβαστά οι παραδόσεις και ο τρόπος ζωής τους, σε ένα ευρύ πλαίσιο κατανόησης για τα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Καθώς γνωρίζω την κατάσταση στις Αζόρες, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εκχωρηθεί σε αυτήν την περιοχή μια συμπληρωματική ποσόστωση και να επεκταθεί προσωρινά αυτό το σύστημα των παρεκκλίσεων διότι, σε συντονισμό με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, η Ένωση πρέπει να προάγει τη διάχυση και υιοθέτηση τόσο βιώσιμων εναλλακτικών μορφών παραγωγής όσο και άλλων τρόπων διατήρησης της κερδοφορίας της γεωργίας χωρίς να την καταδικάσει σε εγκατάλειψη και ερημοποίηση, για χάρη της πολυσυζητημένης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής την οποία σπάνια τηρούμε. Χωρίς αυτήν την προσπάθεια, η ανεργία, η απώλεια του χαρακτήρα και η μετανάστευση που θα προκύψουν από την πιθανή παρακμή του τομέα του γάλακτος θα μπορούσαν να απειλήσουν τις Αζόρες, όπως έχει ήδη συμβεί, ειδικά κατά την περίοδο της “κρίσης των πορτοκαλιών” που είχε ήδη καταστρεπτικές συνέπειες για το αρχιπέλαγος τον 19o αιώνα."@el8
". I voted in favour of this report because I believe that account must be taken of the special circumstances and needs of this beautiful Portuguese island region – the Autonomous Region of the Azores – where the milk sector plays a crucially important role. The process of stabilising the milk and dairy products market must be achieved whilst ensuring that Azorean farmers have a reasonable amount of time in which to adapt to the constraints imposed by the regulatory instruments and that their traditions and way of life are respected, in a broad framework of understanding for the specific problems arising from their location in an outlying region. Because I am aware of the reality of the situation in the Azores, I believe it is crucial to allocate to this region a supplementary quota and temporarily to extend this derogative system because, in coordination with national and regional authorities, the Union must promote the dissemination and adoption both of viable alternative forms of production and of other ways of keeping farmland profitable without condemning it to abandonment and desertification, for the sake of the much-trumpeted and rarely observed economic and social cohesion. Without this effort, the unemployment, loss of character and the (e)migration that result from the potential decline in the milk sector could threaten the Azores, as has already happened, specifically at the time of the ‘orange crisis’, which had a devastating effect on the archipelago in the nineteenth century."@en3
"He votado a favor de este informe porque creo que hay que tener en cuenta las circunstancias especiales y las necesidades de esta preciosa región insular portuguesa –la Región Autónoma de las Azores– donde el sector lácteo desempeña un papel crucial. Es preciso alcanzar el proceso de estabilización del mercado de la leche y de los productos lácteos, al tiempo que se garantiza que los campesinos de las Azores tengan una cantidad razonable de tiempo para adaptarse a las limitaciones impuestas por los instrumentos reguladores y que se respeten sus tradiciones y su estilo de vida, en un marco amplio de comprensión de los problemas específicos que surgen de su situación en una región ultraperiférica. Dado que soy consciente de la realidad de la situación en las Azores creo que es crucial asignar a esta región una cuota suplementaria y ampliar temporalmente este sistema derogatorio porque, en coordinación con las autoridades nacionales y regionales, la Unión ha de promover la diseminación y la adopción tanto de formas de producción alternativas viables como de otras formas para rentabilizar el espacio agrícola sin condenarlo al abandono y la desertización, por el bien de la muy anunciada y poco observada cohesión económica y social. Sin este esfuerzo, el desempleo, la pérdida de carácter y la (e)migración que resultan del posible declive del sector lácteo podrían amenazar a las Azores, como ya sucedió anteriormente, en especial durante la «crisis de la naranja» que tuvo efectos devastadores en el archipiélago en el siglo XIX."@es12
". Äänestin mietinnön puolesta, koska unionin on mielestäni otettava huomioon tämän Portugalin kauniin saariryhmän erityisolot ja -tarpeet. Juuri maitoalalla on ratkaisevan tärkeä asema Azorien autonomisella alueella. Samalla kun yhteisössä jatketaan maito- ja meijerituotteiden markkinoiden vakauttamista, on varmistettava, että Azorien maidontuottajille annetaan kohtuullisesti aikaa mukautua sääntelyvälineiden mukanaan tuomiin rajoituksiin ja että Azorien väestön perinteitä ja elämäntapaa kunnioitetaan. Tässä yhteydessä on ymmärrettävä myös alueen syrjäisen sijainnin aiheuttamat erityisongelmat. Olen tietoinen Azoreilla vallitsevasta tilanteesta, joten mielestäni on erittäin tärkeää, että tälle alueelle myönnetään lisäkiintiö ja poikkeusjärjestelmää laajennetaan tilapäisesti. Unionin on tuettava yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa kannattavien vaihtoehtoisten tuotantomuotojen ja muiden sellaisten keinojen leviämistä ja käyttöönottoa, joilla viljelymaa voidaan pitää autioitumisen ja aavikoitumisen sijasta tuottavana, jotta edistetään paljon puhuttua mutta harvemmin nähtyä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ellei näihin toimiin ryhdytä, Azoreita saattavat maitoalan mahdollisen pienenemisen seurauksena uhata työttömyys, alueen hyvän maineen menetys ja (maasta)muuttoliike. Näin on tapahtunut myös aiemmin, erityisesti niin sanotun appelsiinikriisin aikana, jolla oli tuhoisia vaikutuksia Azorien saariryhmään 1800-luvulla."@fi5
"J’ai voté pour ce rapport parce que j’estime qu’il faut prendre en considération les circonstances et les besoins spécifiques de cette très belle région insulaire portugaise - la région autonome des Açores - où le secteur laitier joue un rôle capital. Le processus de stabilisation du marché du lait et des produits laitiers doit se poursuivre tout en s’assurant que les producteurs des Açores disposent d’un délai raisonnable d’adaptation aux contraintes imposées par les instruments législatifs et que leurs traditions et modes de vie sont respectés, dans un contexte général de compréhension des difficultés spécifiques liées à leur situation ultrapériphérique. Connaissant la réalité des Açores, il me semble essentiel d’accorder à cette région un quota supplémentaire et d’étendre temporairement ce régime dérogatoire. En effet, en coordination avec les autorités nationales et régionales, l’Union doit promouvoir la diffusion et l’adoption à la fois de productions alternatives viables et d’autres formes de rentabilisation de l’espace agricole sans le condamner à l’abandon et à la désertification, dans l’intérêt de la cohésion économique et sociale tant proclamée et rarement observée. Sans cet effort, le chômage, la perte de caractère et l’émigration due à l’éventuel déclin du secteur laitier pourraient menacer les Açores, comme cela s’est déjà passé, notamment au moment de la "crise de l’orange", qui a profondément touché l’archipel au XIXe siècle."@fr6
"Ho votato a favore della presente relazione perché ritengo che si debbano prendere in considerazione le particolari circostanze ed esigenze di questa bellissima regione insulare portoghese, la regione autonoma delle Azzorre, nella quale il settore lattiero-caseario svolge un ruolo di fondamentale importanza. Ritengo che il processo di stabilizzazione del mercato del latte e dei suoi derivati debba essere attuato garantendo, nel contempo, ai produttori delle Azzorre un periodo di tempo ragionevole per consentire loro di adattarsi ai vincoli imposti dagli strumenti normativi, nonché il rispetto delle loro tradizioni e del loro modo di vivere, in un quadro generale di comprensione delle difficoltà specifiche derivanti dalla collocazione ultraperiferica. Poiché conosco bene la realtà delle Azzorre, ritengo indispensabile attribuire a questa regione una quota supplementare, nonché estendere temporaneamente questo regime di deroghe affinché, in coordinamento con le autorità nazionali e regionali, l’Unione promuova la divulgazione e l’adozione sia di produzioni alternative fattibili, sia di altri modi per mantenere fruttuoso lo spazio agricolo senza condannarlo all’abbandono e alla desertificazione, nell’interesse della tanto sbandierata, quanto raramente rispettata, coesione economica e sociale. Senza uno sforzo in questo senso, la disoccupazione, la perdita di carattere e la (e)migrazione derivanti dal potenziale declino del settore lattiero-caseario potrebbero rappresentare gravi minacce per le Azzorre, com’è già accaduto, in particolare ai tempi della “crisi dell’arancia” che ebbe tragiche ripercussioni su questo arcipelago nel diciannovesimo secolo."@it9
". I voted in favour of this report because I believe that account must be taken of the special circumstances and needs of this beautiful Portuguese island region – the Autonomous Region of the Azores – where the milk sector plays a crucially important role. The process of stabilising the milk and dairy products market must be achieved whilst ensuring that Azorean farmers have a reasonable amount of time in which to adapt to the constraints imposed by the regulatory instruments and that their traditions and way of life are respected, in a broad framework of understanding for the specific problems arising from their location in an outlying region. Because I am aware of the reality of the situation in the Azores, I believe it is crucial to allocate to this region a supplementary quota and temporarily to extend this derogative system because, in coordination with national and regional authorities, the Union must promote the dissemination and adoption both of viable alternative forms of production and of other ways of keeping farmland profitable without condemning it to abandonment and desertification, for the sake of the much-trumpeted and rarely observed economic and social cohesion. Without this effort, the unemployment, loss of character and the (e)migration that result from the potential decline in the milk sector could threaten the Azores, as has already happened, specifically at the time of the ‘orange crisis’, which had a devastating effect on the archipelago in the nineteenth century."@lv10
". Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat er volgens mij rekening gehouden dient te worden met de specifieke behoeften en omstandigheden van deze wonderschone Portugese archipel. In de autonome regio de Azoren speelt de zuivelsector een uiterst belangrijke rol. Volgens mij dient de stabilisatie van de zuivelmarkt noch een sta-in-de-weg te zijn voor het respecteren van de tradities en de levenswijze op de Azoren noch een redelijke termijn uit te sluiten voor de Azoriaanse producenten om zich aan te passen aan de beperkingen van de regelgeving. Meer in het algemeen dient de stabilisering begrip te hebben voor de specifieke moeilijkheden ten gevolge van de ultraperifere ligging van de Azoren. Daar ik de realiteit op de Azoren goed ken, acht ik het essentieel dat deze regio een extra quotum krijgt. Bovendien vind ik het verlengen in de tijd van deze uitzonderingsregeling fundamenteel. In samenspraak met de nationale en regionale autoriteiten moet de Unie informatie over levensvatbare alternatieve producten en het gebruik daarvan stimuleren. Ook het promoten van andere mogelijkheden om de landbouwgronden rendabel te maken zonder bedrijfsbeëindigingen en trek naar de stad is van belang. Dat zou in overeenstemming zijn met de rondgebazuinde maar weinig waargenomen economische en sociale samenhang. Zonder deze inspanning zullen werkloosheid, verloedering en (e)migratie het gevolg zijn van de achteruitgang van de zuivelsector en een bedreiging kunnen vormen voor de Azoren. In het verleden is dat al gebeurd met de “sinaasappelcrisis”, die in de 19e eeuw deze archipel zwaar heeft getroffen."@nl2
". Jag röstade för detta betänkande därför att jag tror att man måste ta hänsyn till de särskilda förhållandena och behoven inom denna vackra portugisiska öregion – den autonoma regionen Azorerna – där mjölksektorn spelar en mycket viktig roll. Förfarandet för att stabilisera marknaden för mjölk och mjölkprodukter måste genomföras, medan man samtidigt ser till att jordbrukarna på Azorerna får tillräcklig tid på sig för att anpassa sig till de restriktioner de ålagts genom de rättsliga instrumenten, och ser till att deras traditioner och livsstil respekteras, med stor förståelse för de specifika problem som beror på deras geografiska läge i en avsides belägen region. Eftersom jag är medveten om verkligheten bakom situationen på Azorerna tror jag det är mycket viktigt att tilldela regionen en extra kvot, och temporärt utvidga detta undantagssystem, därför att unionen, i samarbete med nationella och regionala myndigheter, måste främja spridningen och godkännandet både av genomförbara alternativa produktionsformer och andra sätt att hålla jordbruksmarken lönsam, och inte döma den till att överges och omvandlas till en öken, som konsekvens av den ekonomiska och sociala sammanhållning som man talat vitt och brett om, men som knappast synts till. Utan denna ansträngning skulle arbetslöshet, förlust av egenart och (e)migration, som blir ett resultat den eventuella nedgången inom mjölksektorn, kunna hota Azorerna, vilket har hänt tidigare, särskilt under ”apelsinkrisen”, vilken hade en förödande effekt på ögruppen under 1800-talet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Der Prozess der Stabilisierung des Marktes für Milch und Milcherzeugnisse muss vonstatten gehen, indem gleichzeitig gewährleistet wird, dass die Landwirte der Azoren ausreichend Zeit haben, sich an die durch die Regulierungsinstrumente auferlegten Zwänge anzupassen und dabei ihre Traditionen und Lebensart in einem allgemeinen Rahmen des Verständnisses für die spezifischen aus der äußersten Randlage resultierenden Schwierigkeiten gewahrt werden."7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph