Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-04-Speech-4-127"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Jag röstade emot Neil MacCormicks betänkande av de skäl som anges i mitt minoritetsyttrande som bifogas betänkandet. ”avtalen” eller de ”målrelaterade trepartsöverenskommelserna” är ingenting annat än en krigsmaskin som kommissionen använder mot medlemsstaterna för att kringgå dem genom att inrätta direkta förbindelser mellan Bryssel och regionala myndigheter. Denna skapelse kommer, på sitt eget lilla vis, att utgöra en del av det stora vågstycket som går ut på att ”upplösa” medlemsstaterna, vilket leds av kommissionen och federalistiska påtryckningsgrupper. Man försöker på detta sätt systematiskt förstöra en konstruktion med långa anor, vars försvagning kommer att innebära att människor i framtiden står hjälplösa inför en illa kontrollerad europeisk makt. Man verkar i Europaparlamentets betänkande, trots dess brister, emellanåt se farorna med det nya systemet och oroas över dem. Man uppmanar till att trepartsavtal skall förbli ett undantag för att det inte skall ”ge upphov till ett mycket komplicerat system och en konkret utarmning av … regelverkets mål” när det gäller ”förvaltningen av lagar och förordningar” (punkt 8), och inte uppmuntra till att medlemsstaterna avsäger sig ansvaret (punkt 14). Om man bättre vill kunna undvika dessa faror hade det dock varit att föredra om Europaparlamentet inte själv hade godkänt det som ger upphov till dem."@sv13
lpv:translated text
"Jeg har stemt imod MacCormick-betænkningen af de årsager, der er nævnt i min mindretalsudtalelse, som er vedlagt betænkningen som bilag. "Trepartsmålkontrakter eller -overenskomster" er ikke andet end en krigsmaskine, som Kommissionen har opstillet imod medlemsstaterne for at omgås dem ved at skabe direkte forbindelser mellem Bruxelles og regionerne. Denne opfindelse ville således på sit lille felt bidrage til det omfattende arbejde med at "optrævle" medlemsstaterne, som ledes af Kommissionen og de føderalistiske pressionsgrupper. Dette arbejde forsøger systematisk at ødelægge et ældgammelt værk, hvis nedbrydning fremover vil efterlade befolkningerne afvæbnede foran en dårligt styret europæisk magt. Europa-Parlamentets betænkning synes på trods af sine mangler i glimt at øjne farerne i det nye system og forskrækkes derved. Den kræver, at trepartskontrakterne forbliver særtilfælde for ikke at "give anledning til meget stor kompleksitet og konkret udhuling af det normative mål" (stk. 8) og for ikke at fremme afledningen af medlemsstaternes ansvar (stk. 14). For bedre at undgå disse farer ville det imidlertid have været at foretrække, at Europa-Parlamentet ikke selv godkendte årsagerne til dem."@da1
lpv:translated text
"I voted against the MacCormick report for the reasons given in my minority opinion appended to it: the ‘contracts’ or ‘target-based tripartite agreements’ are nothing other than a war machine deployed by the Commission against the Member States in order to bypass them by establishing direct links between Brussels and regional authorities. This innovation will, in its own small way, be part of the vast enterprise of ‘unravelling’ the Member States, led by the Commission and federalist pressure groups. This enterprise seeks systematically to destroy an age-old creation, the diminishment of which will in future leave people helpless before a European power that is badly controlled. The European Parliament report, despite its faults, does at times seem to see the dangers of the new system and is alarmed by them. It calls for tripartite contracts to remain the exceptions, so as not to ‘give rise to extreme complexity and in practice undermine … [the] normative purpose [of the administration of the law]’ (paragraph 8), and so as not to favour Member States’ deflecting responsibility (paragraph 14). In order to better avoid these dangers it would, however, have been preferable if the European Parliament had not itself approved their causes"@lv10
lpv:translated text
"Καταψήφισα την έκθεση MacCormick για τους λόγους που αναφέρω στην άποψη της μειοψηφίας, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση: οι “συμφωνίες” ή οι “τριμερείς στοχοθετημένες συμβάσεις” δεν είναι παρά μια μηχανή πολέμου που έστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των κρατών, για να τα παρακάμψει, δημιουργώντας άμεσους δεσμούς μεταξύ Βρυξελλών και περιφερειακών αρχών. Η καινοτομία αυτή θα συμβάλει, λοιπόν, στο μικρό κομμάτι που της αναλογεί, στην τεράστια προσπάθεια “ξηλώματος” των κρατών μελών, την οποία έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ομάδες πίεσης των φεντεραλιστών. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στη συστηματική κατάργηση ενός έργου εκατονταετιών, του οποίου η σταδιακή μείωση θα αφήσει αύριο τους λαούς ανυπεράσπιστους απέναντι σε μια κακώς ελεγχόμενη ευρωπαϊκή εξουσία. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά τα ελαττώματα της, φαίνεται να διαβλέπει, ενίοτε, τους κινδύνους του νέου συστήματος και να τρομάζει. Ζητά να διατηρήσουν οι τριμερείς συμφωνίες τον εξαιρετικό τους χαρακτήρα, για να μην “υπάρχει περίπτωση · να επιφέρουν υπερβολική πολυπλοκότητα και να ακυρώσουν τον κανονιστικό στόχο [του διοικητικού δικαίου]” (παράγραφος 8) και για να μην ευνοήσουν την εξάλειψη της ευθύνης των κρατών μελών (παράγραφος 14). Για να αποφευχθούν καλύτερα αυτοί οι κίνδυνοι, θα ήταν, ωστόσο, προτιμότερο να μην ενέκρινε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους στόχους τους."@el8
lpv:translated text
"Syyt siihen, miksi äänestin MacCormickin mietintöä vastaan, esitetään mietintöön liitetyssä vähemmistöön jääneessä mielipiteessäni: "sopimukset" tai "tavoitteita koskevat kolmikantasopimukset" eivät ole mitään muuta kuin komission sotakone, jolla se hyökkää jäsenvaltioita vastaan syrjäyttääkseen ne luomalla suoran yhteyden Brysselin ja paikallisviranomaisten välille. Tämä innovaatio on omalla vähäisellä tavallaan osa komission ja federalististen painostusryhmien johtamaa mittavaa hanketta, jonka päämääränä on jäsenvaltioiden valtaoikeuksien purkaminen. Hankkeella pyritään järjestelmällisesti tuhoamaan ikiaikainen rakennelma, jonka heikentyessä kansalaisille ei jää enää keinoja suojautua huonosti hallinnoitua yhteisövaltaa vastaan. Vaikka Euroopan parlamentin mietinnössä on puutteita, siinä aika ajoin havaitaan uuden järjestelmän aiheuttamat vaarat ja tuodaan esiin huoli niistä. Kolmikantasopimusten toivotaan jäävän poikkeuksiksi, jotta ei "aiheuteta monimutkaisuutta ja käytännössä tehdä lainsäädäntötavoitetta tyhjäksi" (8 kohta), ja jotta jäsenvaltioille ei anneta tilaisuutta luistaa vastuustaan (14 kohta). Nämä vaarat olisi kuitenkin voitu välttää paremmin, jos Euroopan parlamentti ei olisi itse hyväksynyt niiden syitä."@fi5
lpv:translated text
". Ik heb tegen het verslag-MacCormick gestemd vanwege de redenen die in mijn bij het verslag gevoegde minderheidsstandpunt uiteen zijn gezet: de "tripartiete doelstellingencontracten en -overeenkomsten" zijn niets anders dan een oorlogsmachine die de Commissie tegen de lidstaten in stelling heeft gebracht om hen - door rechtstreekse betrekkingen tussen Brussel en de regio's aan te knopen - te omzeilen. Binnen haar beperkte werkingssfeer zou deze vernieuwing dan ook deel uitmaken van de omvangrijke operatie van de Commissie en de federalistische belangengroepen om de lidstaten geleidelijk af te breken. Deze operatie beoogt de gestage vernietiging van een eeuwenoud bouwwerk. Als dit in de toekomst afgebrokkeld wordt, staan de volkeren weerloos tegenover een slecht geleide Europese macht. Ondanks de gebreken lijkt er in het verslag van het Europees Parlement nu en dan oog te zijn voor de risico's van het nieuwe systeem, en schrikt men daarvan. Er wordt verzocht de tripartiete contracten een uitzondering te laten blijven om te voorkomen dat dit "zou kunnen leiden tot een uiterst grote complexiteit en uitholling van het doel van de regeling" (paragraaf 8), en dat de verantwoordelijkheid van de lidstaten zou verdwijnen (paragraaf 14). Om deze risico's te vermijden, was het evenwel beter geweest als het Europees Parlement niet zelf met de oorzaken ervan had ingestemd."@nl2
lpv:translated text
"I voted against the MacCormick report for the reasons given in my minority opinion appended to it: the ‘contracts’ or ‘target-based tripartite agreements’ are nothing other than a war machine deployed by the Commission against the Member States in order to bypass them by establishing direct links between Brussels and regional authorities. This innovation will, in its own small way, be part of the vast enterprise of ‘unravelling’ the Member States, led by the Commission and federalist pressure groups. This enterprise seeks systematically to destroy an age-old creation, the diminishment of which will in future leave people helpless before a European power that is badly controlled. The European Parliament report, despite its faults, does at times seem to see the dangers of the new system and is alarmed by them. It calls for tripartite contracts to remain the exceptions, so as not to ‘give rise to extreme complexity and in practice undermine … [the] normative purpose [of the administration of the law]’ (paragraph 8), and so as not to favour Member States’ deflecting responsibility (paragraph 14). In order to better avoid these dangers it would, however, have been preferable if the European Parliament had not itself approved their causes"@en3
lpv:translated text
"He votado en contra del informe MacCormick, por las razones explicadas en mi opinión minoritaria adjunta al mismo: los «contratos» o «convenios tripartitos basados en objetivos» no son más que un arma de la Comisión contra los Estados miembros, con el fin de pasar por encima de ellos estableciendo lazos directos entre Bruselas y las autoridades regionales. Esta innovación aportará su granito de arena a la vasta empresa de «desmantelamiento» de los Estados miembros, dirigida por la Comisión y los grupos de presión federalistas. Esta empresa pretende destruir sistemáticamente una vieja obra, cuyo menoscabo dejará indefensos en el futuro a los pueblos ante un poder europeo mal controlado. El informe del Parlamento Europeo, a pesar de sus errores, parece en ocasiones advertir los peligros del nuevo sistema y se alarma por ello. Solicita que los contratos tripartitos sigan siendo excepciones, con el fin de no «generar una complejidad extrema y vaciar de contenido concreto el objetivo normativo [de la administración del derecho]» (apartado 8), y para no favorecer que los Estados miembros eludan su responsabilidad (apartado 14). Sin embargo, para evitar más eficazmente esos peligros, habría sido preferible que el Parlamento Europeo no hubiese aprobado sus causas."@es12
lpv:translated text
"Votei contra o relatório MacCormick pelas razões expostas na minha opinião minoritária a ele anexada: os "contractos" ou "convénios tripartidos objectivos" não passam de uma máquina de guerra montada pela Comissão contra os Estados, de forma a controlá-los aos estabelecer laços directos Bruxelas/regiões. Esta inovação participaria portanto, à sua pequena escala, na vasta tentativa de "separação" dos Estados, conduzida pela Comissão e pelos grupos federalistas. Trata-se de uma tentativa que visa a destruição paciente de uma obra secular, cuja diminuição deixará amanhã os povos desarmados perante um poder europeu mal controlado. O relatório do Parlamento Europeu, apesar dos seus defeitos, parece ver por momentos os perigos do novo sistema, e assusta-se. Pede que os contractos tripartidos continuem a ser excepcionais, para não "dar lugar a uma extrema complexidade e ao afundamento concreto do objectivo normativo" (nº 8), e para não favorecer a redução da responsabilidade dos Estado (nº 14). Teria no entanto sido preferível, para evitar estes perigos, que o Parlamento Europeu não aprovasse pelo seu lado as respectivas causas."@pt11
lpv:translated text
". Ich habe aus den Gründen, die in meiner dem Bericht beigefügten Minderheitenansicht dargestellt sind, gegen den Bericht MacCormick gestimmt, denn die dreiseitigen Zielverträge bzw. Vereinbarungen sind nichts anderes als eine Kriegsmaschine, die von der Kommission gegen die Staaten gerichtet wird, um diese durch die Herstellung von Direktbeziehungen zwischen Brüssel und den Regionen auszuschalten. Diese Neuerung ist damit wieder ein kleiner Beitrag zu dem groß angelegten Versuch der Kommission und der föderalistischen Lobbygruppen, die Staaten „aufzudröseln“. Damit soll systematisch eine in Jahrhunderten gewachsene Struktur zerstört werden, nach deren Verschwinden die Völker einer ungenügend kontrollierten europäischen Macht schutzlos ausgeliefert sein werden. Trotz seiner Schwächen scheint der Bericht des Europäischen Parlaments zeitweilig die Gefahren der neuen Regelung wahrzunehmen und davor zu erschrecken. So fordert er, dass die dreiseitigen Verträge eine Ausnahmeerscheinung bleiben sollen, um zu verhindern, dass dieses Instrument „äußerst kompliziert werden und in der Praxis das mit der Rechtsetzung verfolgte Ziel aushöhlen“ könnte (Ziffer 8), und um nicht die Verwässerung der Verantwortung der Staaten zu begünstigen (Ziffer 14). Es wäre allerdings besser gewesen, um diese Gefahren sicherer zu verhüten, wenn das Europäische Parlament nicht selbst die Gründe dafür befürwortet hätte."@de7
lpv:translated text
"Ho votato contro la relazione MacCormick per le ragioni esposte nelle opinioni della minoranza da me presentate e allegate alla presente: i “contratti” o “convenzioni triparti di obiettivi” non sono null’altro che una macchina da guerra predisposta dalla Commissione contro gli Stati onde aggirarli, creando legami diretti tra Bruxelles e le regioni. Tale innovazione, nel suo piccolo, farà parte della grande impresa di “smantellamento” degli Stati condotta dalla Commissione e dai gruppi di pressione federalisti. Tale iniziativa mira infatti alla distruzione sistematica di un’opera secolare, il cui ridimensionamento un domani lascerà i popoli disarmati dinanzi a un potere europeo mal controllato. La relazione del Parlamento europeo, malgrado i suoi difetti, talvolta sembra vedere i pericoli del nuovo sistema e se ne spaventa. Chiede che i contratti tripartiti rimangano un’eccezione, per non “dar luogo a un’estrema complessità e al concreto svuotamento dell’obiettivo normativo” (paragrafo 8), e per evitare che gli Stati membri scarichino le responsabilità (paragrafo 14). Al fine di evitare simili rischi, tuttavia, sarebbe stato preferibile che il Parlamento europeo non ne avesse approvato le cause."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". J’ai voté contre le rapport MacCormick pour les raisons exposées dans mon opinion minoritaire, qui lui est annexée: les "contrats" ou "conventions tripartites d’objectifs" ne sont qu’une machine de guerre montée par la Commission contre les États, pour les contourner en établissant des liens directs Bruxelles/régions. Cette innovation participerait donc, à son petit niveau, à la vaste entreprise de "détricotage" des États, menée par la Commission et les groupes de pression fédéralistes. Cette entreprise vise à la destruction patiente d’une œuvre séculaire, dont la diminution laissera demain les peuples désarmés devant un pouvoir européen mal contrôlé. Le rapport du Parlement européen, malgré ses défauts, semble voir par moments les dangers du nouveau système, et s’en effraye. Il demande que les contrats tripartites demeurent exceptionnels, pour ne pas "donner lieu à une extrême complexité et à l’ébranlement concret de l’objectif normatif" (paragraphe 8), et pour ne pas favoriser l’effacement de la responsabilité des États (paragraphe 14). Il aurait été préférable toutefois, pour mieux éviter ces dangers, que le Parlement européen n’en approuve pas lui-même les causes."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031204.6.4-127"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph