Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-12-04-Speech-4-098"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031204.6.4-098"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Esta proposta da Comissão de alteração do regulamento relativo à agricultura biológica visa, sobretudo, clarificar problemas de terminologia, numa altura em que existe uma apropriação abusiva deste conceito por parte das grandes superfícies e de algumas grandes multinacionais agro-alimentares, e reforçar o controlo de todos os operadores em todas as fases de produção. Mas, apesar disso, fica aquém das expectativas deste sector, que representa, hoje, cerca de 150 mil explorações e 4% das superfícies agrícolas na UE. Neste contexto, concordo com a relatora quando afirma que os agricultores biológicos, que são os principais interessados neste modo de produção, devem participar activamente neste processo de alteração regulamentar. Concordo, igualmente, que a rotulagem não pode conter ambiguidades denominativas e, por isso mesmo, as derrogações existentes para algumas marcas (como a Danone) deviam ser anuladas imediatamente. E, obviamente, a rotulagem e as regras devem ser as mesmas para os produtos importados. Lamento profundamente que o relatório não aborde a problemática das OGM, da dita coexistência e as questões de poluição genética, e esqueça também o apoio e protecção das sementes biológicas. A introdução das OGM vai pôr em causa a escolha dos agricultores biológicos, com os riscos económicos decorrentes desta poluição afectar a elegibilidade para as ajudas existentes e sem uma definição clara das responsabilidades do poluidor. ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dette forslag fra Kommissionen om ændring af forordningen om økologisk landbrug har først og fremmest til hensigt at afklare terminologiske problemer på en tidspunkt, hvor der sker misbrug af denne betegnelse fra store kæders og visse store multinationale fødevarevirksomheders side, og stramme kontrollen med alle operatører i alle faser af produktionen. Forslaget lever dog ikke op til forventningerne hos den økologiske sektor, der i dag omfatter ca. 150.000 bedrifter og 4 % af EU's landbrugsareal. I denne sammenhæng er jeg enig med ordføreren, når hun påpeger, at de økologiske producenter, som er de vigtigste aktører i forbindelse med denne produktionsmetode, bør inddrages aktivt i ændringen af denne forordning. Jeg er ligeledes enig i, at mærkerne ikke må benytte tvetydig terminologi, og at de eksisterende undtagelser fra mærkningsreglerne (f.eks. Danone) omgående bør ophæves. Det er i øvrigt indlysende, at mærkning og bestemmelser bør være de samme for importerede varer. Jeg finder det særdeles beklageligt, at betænkningen ikke omhandler GMO-problematikken, den såkaldte sameksistens og genetisk forurening og også overser, at der bør ydes beskyttelse og støtte til økologisk frø. Indførelse af GMO'er vil bringe de økologiske producenters valg i fare, med deraf følgende økonomiske risici som følge af, at denne forurening kan afgøre, om de er berettigede til den nuværende støtte, og uden en klar placering af forurenerens ansvar. ( )"@da1
". Dieser Kommissionsvorschlag zur Änderung der Verordnung über den ökologischen Landbau stellt in erster Linie darauf ab, Probleme der Terminologie zu klären, da dieser Begriff zurzeit von Supermarktketten und einigen multinationalen Lebensmittelunternehmen falsch verwendet wird. Ein weiteres Anliegen des Vorschlags ist eine Verstärkung der Kontrolle alle Operateure auf allen Stufen der Erzeugung. Doch der Vorschlag erfüllt nicht die Erwartungen in diesem Sektor, der heute etwa 150 000 Betriebe zählt und 4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU umfasst. Diesbezüglich stimme ich der Berichterstatterin zu, wenn sie feststellt, dass die Landwirte im ökologischen Landbau eine aktive Rolle in diesem Prozess der Änderung der Verordnung spielen müssen. Ich stimme auch zu, dass die Kennzeichnung keine Unklarheiten bei Namen enthalten darf und aus diesem Grund bestehende Ausnahmen für einige Marken (z. B. Danone) unverzüglich aufgehoben werden sollten. Die Kennzeichnung und Vorschriften müssen natürlich ebenso für importierte Erzeugnisse gelten. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass der Bericht nicht auf die Fragen in Verbindung mit GVO eingeht, so etwa auf die so genannte „Koexistenz“ oder Probleme der genetischen Kontaminierung, und auch die Beihilfen und den Schutz für ökologisches Saatgut unerwähnt lässt. Die Einführung von GVO wird die Wahl von Landwirten im ökologischen Landbau in Frage stellen, da die wirtschaftlichen Risiken infolge dieser Kontaminierung ihren Anspruch auf bestehende Beihilfen beeinträchtigen kann, und es wird keine klare Definition der Verantwortlichkeiten des Verursachers vorgelegt."@de7
". Αυτή η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες επιδιώκει, πρωτίστως, τη διασάφηση των προβλημάτων ορολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία αυτή η έννοια χρησιμοποιείται με εσφαλμένο τρόπο από τις αλυσίδες υπεραγορών και από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Ένας δεύτερος στόχος της πρότασης είναι η ενίσχυση του ελέγχου όλων των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Η πρόταση, ωστόσο, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 150 000 αγροκτήματα και σε 4% του καλλιεργήσιμου εδάφους στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνώ με τη δήλωση της εισηγήτριας ότι οι αγρότες που καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα, οι οποίοι είναι οι κύριοι εμπλεκόμενοι σε αυτήν τη μορφή παραγωγής, πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών που τους αφορούν. Συμφωνώ, επίσης, ότι η επισήμανση δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία ασάφεια ως προς τις ονομασίες, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι ισχύουσες παρεκκλίσεις για ορισμένα εμπορικά σήματα, όπως της Danone, για παράδειγμα, πρέπει αμέσως να ανακληθούν. Είναι σαφές ότι η επισήμανση και οι κανόνες πρέπει να είναι οι ίδιοι και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Με δυσαρεστεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η έκθεση δεν αντιμετωπίζει το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου ζητήματος της “συνύπαρξης” ή ζητήματα γενετικής επιμόλυνσης, ενώ αγνοεί επίσης την ενίσχυση και την προστασία που παρέχονται στους βιολογικούς σπόρους. Η εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών θα θέσει σε κίνδυνο την επιλογή των αγροτών που καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα, με τους οικονομικούς κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια επιμόλυνση οι οποίοι έχουν επιπτώσεις στην επιλεξιμότητά τους για τις προσφερόμενες ενισχύσεις, ενώ δεν παρέχεται σε κανένα σημείο σαφής ορισμός της ευθύνης του υπευθύνου για την επιμόλυνση. ( )"@el8
". This Commission proposal to amend the regulation on organic farming seeks, primarily, to clarify problems of terminology, at a time when this concept is being used wrongly by supermarket chains and by some multinational agri-food companies. Another of the proposal’s aims is to tighten control over all operators at all stages of production. The proposal nevertheless fails to meet expectations in this sector, which today accounts for around 150 000 farms and 4% of farmland in the EU. In this context, I agree with the rapporteur when she states that organic farmers, who are the main actors involved in this form of production, must play an active role in this process of amending regulations. I also agree that the labelling must contain no ambiguity over names and for this very reason, existing derogations for some brands, such as Danone, for example, should be immediately revoked. Clearly, labelling and rules must be the same for imported products too. I am extremely unhappy that the report does not address the set of issues surrounding GMOs, including what is known as ‘coexistence’ or issues of genetic pollution and also overlooks the aid and protection given to organic seeds. Introducing GMOs will call into question the choice of organic farmers, with the economic risks ensuing from this pollution affecting their eligibility for existing aid, and no clear definition of the polluter’s responsibilities is provided. ( )"@en3
". Esta propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento sobre agricultura biológica pretende, en primer lugar, aclarar los problemas de terminología, en un momento en que este concepto está siendo utilizado de manera inapropiada por cadenas de supermercados y por algunas empresas agroalimentarias multinacionales. Otro de los objetivos de la propuesta es reforzar el control sobre todos los operadores en todas las fases de la producción. Sin embargo, la propuesta no cumple las expectativas de este sector, que representa actualmente unas 150 000 explotaciones y el 4% de las tierras de cultivo de la Unión Europea. En este contexto, estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que los agricultores biológicos, que son los principales actores implicados en esta forma de producción, deben desempeñar un papel activo en este proceso de modificación del Reglamento. También estoy de acuerdo en que el etiquetado no debe contener ninguna ambigüedad con respecto a los nombres, y precisamente por esta razón las excepciones de las que disfrutan algunas marcas, como Danone por ejemplo, deberían anularse inmediatamente. Sin duda, el etiquetado y las normas también deben ser las mismas para los productos importados. Estoy sumamente decepcionada por el hecho de que el informe no mencione el conjunto de cuestiones relativas a los OMG, incluido lo que se conoce por «coexistencia» o cuestiones de contaminación genética, y de que ignore también la ayuda y protección otorgadas a las semillas biológicas. La introducción de los OMG comprometerá la elección de los agricultores biológicos, dado que los riesgos económicos derivados de esta contaminación afectarán a sus posibilidades de acogerse a la ayuda existente y no hay una definición clara de las responsabilidades de quien contamina."@es12
". Luonnonmukaisesta maanviljelystä annetun asetuksen muuttamista koskevan komission ehdotuksen tarkoituksena on ennen kaikkea selkeyttää terminologiaongelmia ajankohtana, jolloin valintamyymäläketjut ja jotkin ylikansalliset elintarvikealan suuryritykset käyttävät näitä nimikkeitä väärin. Lisäksi asetuksen tarkoituksena on tiukentaa kaikkien toimijoiden valvontaa kaikissa tuotantovaiheissa. Tästä huolimatta ehdotus ei täytä tämän alan odotuksia. Luonnonmukaisia tiloja on nykyään noin 150 000, ja niiden osuus EU:n koko viljelyalasta on 4 prosenttia. Tältä osin olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että luomuviljelijöiden, jotka tätä viljelytapaa ensi sijassa käyttävät, on osallistuttava aktiivisesti tähän säännösten muutosprosessiin. Olen samaa mieltä myös siitä, ettei pakkausmerkinnöissä saa olla tarkoituksellista epäselvyyttä, ja joillekin merkeille (kuten Danonelle) myönnetyt poikkeukset olisi tämän vuoksi kumottava välittömästi. Pakkausmerkintöjen ja sääntöjen on tietenkin oltava samat myös tuontituotteissa. Pahoittelen syvästi sitä, ettei mietinnössä käsitellä muuntogeenisiin organismeihin (GMO) sekä niiden ja luonnonmukaisen viljelyn rinnakkaisuuteen liittyviä ongelmia eikä myöskään geneettiseen saastumiseen liittyviä kysymyksiä. Samoin siinä unohdetaan luonnonmukaisten siementen tuotannon tuki ja suojelu. GMO:ien käyttöönotto asettaa luonnonmukaisten viljelijöiden valinnat kyseenalaiseksi: saastumisesta aiheutuvat taloudelliset riskit saattavat heikentää heidän mahdollisuuksiaan saada käytettävissä olevia tukia, eikä saastuttajan vastuuta ole määritelty selkeästi."@fi5
". Cette proposition de la Commission visant à modifier le règlement sur l’agriculture biologique cherche principalement à clarifier des problèmes de terminologie, alors que ce concept est utilisé à tort par des chaînes de supermarchés et par certaines multinationales de l’agroalimentaire. Cette proposition vise également à renforcer le contrôle de tous les opérateurs à toutes les étapes de la production. La proposition n’arrive toutefois pas à répondre aux attentes dans ce secteur, qui compte aujourd’hui près de 150 000 exploitations, pour 4% de surfaces cultivées dans l’Union. Dans ce contexte, je suis d’accord avec le rapporteur lorsqu’elle déclare que les agriculteurs biologiques, qui sont les principaux acteurs de cette forme de production, doivent jouer un rôle actif dans cette procédure de modification des règlements. Je conviens également que l’étiquetage ne doit présenter aucune ambiguïté dénominative et c’est pour cette raison que les dérogations accordées à certaines marques, comme Danone, par exemple, doivent disparaître immédiatement. L’étiquetage et les règles doivent clairement être les mêmes, également pour les produits importés. Je regrette fortement que le rapport n’aborde pas la problématique des OGM, notamment ce qui est connu sous le nom de "coexistence" ou des questions de pollution génétique et qu’il néglige également l’aide et la protection accordées aux semences biologiques. L’introduction d’OGM remettra en question le choix des agriculteurs biologiques, avec les risques économiques découlant de cette pollution qui affectent leur éligibilité à l’aide existante et aucune définition claire des responsabilités du pollueur n’est donnée."@fr6
"La proposta della Commissione di modifica del regolamento relativo all’agricoltura biologica è volta soprattutto a chiarire i problemi di terminologia, tenuto conto che il concetto di biologico viene erroneamente utilizzato dalle catene di supermercati e da alcune imprese agroalimentari multinazionali, nonché a rafforzare il controllo su tutti gli operatori in ogni fase di produzione. La proposta non riesce tuttavia a soddisfare le aspettative del settore, che oggi rappresenta circa 150 000 aziende e il 4 per cento delle superfici agricole nell’Unione europea. In questo contesto, concordo con la relatrice quando afferma che gli agricoltori biologici, che sono le principali parti interessate in questa forma di produzione, devono svolgere un ruolo attivo nel processo di modifica del regolamento. Concordo altresì che l’etichettatura debba essere priva di qualsiasi ambiguità sulle denominazioni e per questo stesso motivo le deroghe esistenti per alcune marche, come la devono essere immediatamente revocate. E’ ovvio inoltre che l’etichettatura e le norme devono essere le stesse anche per i prodotti importati. Sono estremamente insoddisfatta che la relazione non affronti la problematica degli OGM e della cosiddetta “coesistenza” o la questione dell’inquinamento genetico e che non faccia alcun riferimento agli aiuti e alla tutela previsti per le sementi biologiche. L’introduzione degli OGM metterà in discussione la scelta degli agricoltori biologici, con i rischi economici derivanti dal relativo inquinamento che ne potranno compromettere l’ammissibilità agli aiuti esistenti e l’assenza di una chiara definizione delle responsabilità di chi inquina. ( )"@it9
". This Commission proposal to amend the regulation on organic farming seeks, primarily, to clarify problems of terminology, at a time when this concept is being used wrongly by supermarket chains and by some multinational agri-food companies. Another of the proposal’s aims is to tighten control over all operators at all stages of production. The proposal nevertheless fails to meet expectations in this sector, which today accounts for around 150 000 farms and 4% of farmland in the EU. In this context, I agree with the rapporteur when she states that organic farmers, who are the main actors involved in this form of production, must play an active role in this process of amending regulations. I also agree that the labelling must contain no ambiguity over names and for this very reason, existing derogations for some brands, such as Danone, for example, should be immediately revoked. Clearly, labelling and rules must be the same for imported products too. I am extremely unhappy that the report does not address the set of issues surrounding GMOs, including what is known as ‘coexistence’ or issues of genetic pollution and also overlooks the aid and protection given to organic seeds. Introducing GMOs will call into question the choice of organic farmers, with the economic risks ensuing from this pollution affecting their eligibility for existing aid, and no clear definition of the polluter’s responsibilities is provided. ( )"@lv10
". Dit Commissievoorstel tot wijziging van de verordening inzake de biologische landbouw heeft vooral tot doel een aantal begrippen te verduidelijken en de controle op alle deelnemers in de productieketen te versterken. Het verduidelijken van begrippen is belangrijk, daar op dit moment een gedeelte van het grootwinkelbedrijf en enkele grote agri-food-multinationals zich illegaal meester maken van het concept biologische landbouw. Desalniettemin beantwoordt het voorstel niet aan de verwachtingen van deze sector, die op dit moment zo’n 150 duizend bedrijven telt en 4% van het landbouwareaal in de EU voor zijn rekening neemt. Daarom ben ik het eens met de rapporteur dat de direct belanghebbenden bij deze productiemethode - de biologische boeren - actief deel moeten nemen aan de wijziging van deze regelgeving. Ik ben het ook met haar eens dat er op het etiket geen dubbelzinnige aanduidingen mogen staan. Daarom dienen de bestaande afwijkingen voor een aantal merken (zoals Danone) met onmiddellijke ingang te verdwijnen. Het spreekt vanzelf dat de voorschriften en de etiketteringsregels voor ingevoerde producten dezelfde moeten zijn. Ik betreur het ten zeerste dat het verslag niet ingaat op GGO-kwesties als de coëxistentie van gewone en GGO-gewassen en de genetische verontreiniging, en evenmin de steun aan en de bescherming van biologisch zaaigoed behandelt. De introductie van GGO-gewassen zal de keuzevrijheid van biologische boeren in gevaar brengen. De economische risico’s van deze verontreiniging kunnen effecten hebben voor het in aanmerking komen voor de bestaande steun, terwijl er geen duidelijke definitie is van de aansprakelijkheid van degene die verontreinigt."@nl2
". I sitt förslag om att ändra förordningen om ekologisk odling försöker kommissionen i första hand klargöra vissa terminologifrågor, i en tid när detta begrepp används felaktigt av varuhuskedjor och av vissa multinationella livsmedelsföretag. Ett annat av förslagets syften är att skärpa kontrollen över samtliga operatörer i alla led av produktionen. Men förslaget lyckas inte uppfylla förväntningarna i denna sektor, som i dag står för cirka 150 000 gårdar och 4 procent av den brukade jorden inom EU. I det sammanhanget håller jag med föredraganden när hon säger att ekologiska jordbrukare, som är huvudaktörerna i denna typ av produktion, måste spela en aktiv roll i förfarandet för att ändra förordningar. Jag håller också med om att märkningen inte får innehålla några oklarheter när det gäller namn och av just den anledningen borde de befintliga undantagen för vissa varumärken, till exempel Danone, omedelbart dras tillbaka. Märkning och regler måste helt klart vara desamma även för importerade produkter. Det är extremt olyckligt att betänkandet inte alls tar upp frågorna kring GMO, inklusive vad som kallas samexistens, eller frågorna om genetisk förorening och även bortser från det stöd och skydd som ges ekologiskt utsäde. Att införa GMO kommer att leda till ett ifrågasättande av de ekologiska jordbrukarnas val, med de ekonomiska risker som uppkommer på grund av denna förorening som påverkar deras möjligheter att komma i fråga för befintliga bidrag, och det ges ingen tydlig definition av förorenarens ansvar. ( )"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Stemverklaring ingekort krachtens artikel 137, lid 1 van het Reglement)"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph