Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-20-Speech-4-128"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031120.4.4-128"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Em 16 de Junho de 2003, o Conselho Europeu de Salónica adoptou a Agenda para os Balcãs Ocidentais e, alguns dias mais tarde, os Chefes de Governo da UE, dos futuros Estados-Membros e dos países do Pacto de Estabilização e de Associação (PEA) emitiram uma Declaração Conjunta sobre a perspectiva do PEA e da adesão à União Europeia. O presente relatório toma em consideração as posições expressas nessas iniciativas, sendo o seu elemento central a perspectiva da futura adesão dos países da Europa do Sudeste à União Europeia, tendo igualmente por objectivo apresentar orientações claras aos países participantes no processo de estabilização e de associação sobre a melhor forma de abordarem os desafios específicos enfrentados por cada um desses países na sua via de aproximação à União Europeia e no quadro das negociações em curso com as Instituições europeias. Na altura em que são apresentados critérios e estabelecidos padrões àqueles Estados, não será demais aconselhar humildade e a mesma capacidade de crítica e reflexão aos Estados-Membros quanto aos temas que recomendam, nomeadamente quanto à protecção da vida humana, à condução de políticas activas contra a corrupção, ao crime organizado e ao tráfico de seres humanos, armas e drogas. Julgo que o processo de estabilização e de associação proposto poderá constituir uma estratégia de adesão ambiciosa, pelo que votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Den 16. juni 2003 vedtog Det Europæiske Råd i Thessaloniki en agenda for det vestlige Balkan, og nogle få dage senere offentliggjorde stats- og regeringscheferne for EU, de kommende medlemsstater og landene i stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP) en fælles erklæring om udsigterne for SAP-landene og disse landes tiltrædelse af EU. Betænkningen omhandler de holdninger, der kommer til udtryk gennem disse initiativer, og belyser især de sydøsteuropæiske landes mulighed for tiltrædelse. Den tager også sigte på at forelægge klare retningslinjer for, hvordan de lande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, mest hensigtsmæssigt løser de udfordringer, de enkelte lande står over for i deres bestræbelser på at nærme sig EU og i forbindelse med de forhandlinger, de har indledt med de europæiske institutioner. Vi er i færd med at fastlægge de kriterier, der skal forelægges disse stater, og fastsætte de standarder, der skal gælde, og det ville være yderst hensigtsmæssigt, hvis medlemsstaterne udviste en tilsvarende ydmyghed og modtagelighed over for kritik af de emner, de tager op til behandling, og tage den op til grundig overvejelse, især når der er tale om at beskytte menneskeliv og føre aktive politikker til bekæmpelse af korruption, organiseret kriminalitet og handel med mennesker, våben og narkotika. Den foreslåede stabiliserings- og associeringsproces vil kunne udgøre en ambitiøs tiltrædelsesstrategi, og jeg stemte således for."@da1
". Am 16. Juni 2003 beschloss der Europäische Rat in Thessaloniki die Agenda für die Westlichen Balkanstaaten, und einige Tage später gaben die Staats- und Regierungschefs der EU, der künftigen Mitgliedstaaten und der Länder des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses (SAP) eine Gemeinsame Erklärung zur Perspektive für den SAP und den Beitritt dieser Länder zur Europäischen Union heraus. Dieser Bericht berücksichtigt die in diesen Initiativen zum Ausdruck gebrachten Positionen, und sein Hauptbestandteil ist die Perspektive des künftigen Beitritts der Länder Südosteuropas. Ein weiteres Anliegen ist die Darlegung klarer Leitlinien für am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess teilnehmende Länder, wie sie die Herausforderungen, vor denen sie bei ihren Bemühungen um Annäherung an die Europäische Union sowie im Zusammenhang mit den Verhandlungen, die sie mit den europäischen Organen aufgenommen haben, jeweils konkret stehen, am besten in Angriff nehmen sollten. Zu einem Zeitpunkt, da diesen Staaten Kriterien vorgelegt und Standards festgelegt werden, würden wir gut daran tun, den Mitgliedstaaten zu raten, die gleiche Bescheidenheit und Fähigkeit, Kritik zu den von ihnen aufgebrachten Problemen anzunehmen und sorgfältig über sie nachzudenken, an den Tag zu legen, speziell in Bezug auf den Schutz menschlichen Lebens und die Durchführung aktiver Maßnahmen gegen Korruption, organisierte Kriminalität und den Menschen-, Waffen- und Drogenhandel. Der vorgeschlagene Prozess der Stabilisierung und Assoziierung könnte eine ehrgeizige Beitrittsstrategie darstellen und erhält deshalb meine Stimme."@de7
"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, στις 16 Ιουνίου 2003, ενέκρινε την ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια και, λίγες ημέρες αργότερα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, των μελλοντικών κρατών μελών και των χωρών της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ) εξέδωσαν μια κοινή δήλωση για τις προοπτικές της ΔΣΣ και για την προσχώρηση αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή εξετάζει τις θέσεις που εκφράστηκαν σε αυτές τις πρωτοβουλίες, και το βασικό στοιχείο της είναι η προοπτική της μελλοντικής προσχώρησης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιδιώκει επίσης να παρουσιάσει σαφείς προσανατολισμούς για τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων συγκεκριμένα για κάθε μία από τις χώρες αυτές, στην προσπάθειά τους να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε μια στιγμή που τίθενται κριτήρια σε αυτά τα κράτη και καθορίζονται προδιαγραφές, καλό θα ήταν να συμβουλέψουμε τα κράτη μέλη να επιδείξουν την ίδια ταπεινότητα και την ίδια ικανότητα να δέχονται κριτική για τα ζητήματα που εγείρουν και να σκέφτονται προσεκτικά σχετικά με αυτά, συγκεκριμένα σε σχέση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την άσκηση ενεργών πολιτικών κατά της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και του εμπορίου ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που προτάθηκε θα μπορούσε να αποτελέσει μια φιλόδοξη στρατηγική προσχώρησης και, συνεπώς, κέρδισε την ψήφο μου."@el8
". On 16 June 2003, the Thessaloniki European Council adopted the Agenda for the Western Balkans and, a few days later, the Heads of State or Government of the EU, of the future Member States and of the countries of the Stabilisation and Association Process (SAP) issued a Joint Declaration on prospects for the SAP and for the accession of these countries to the European Union. This report considers the positions expressed in these initiatives, and its key component is the prospect of the future accession of the countries of South East Europe. It also aims to present clear guidelines for countries participating in the stabilisation and association process on the best way of addressing the challenges specific to each of these countries in their attempts to come closer to the European Union and in the context of the negotiations they have embarked on with the European Institutions. At a time when criteria are being presented to these States and standards are being set, we would do well to advise the Member States to show the same humility and the same capacity to accept criticism about the issues they raise and to think carefully about them, specifically in relation to protecting human life and to conducting active policies against corruption, organised crime and trafficking in human beings, weapons and drugs. The process of stabilisation and association that has been proposed could constitute an ambitious accession strategy, and it therefore won my vote."@en3
". El 16 de junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica aprobó el calendario para los Balcanes Occidentales y, algunos días más tarde, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, de los futuros Estados miembros y de los países del proceso de estabilización y asociación emitieron una declaración conjunta sobre las previsiones para dicho proceso y para la adhesión de estos países a la Unión Europea. Este informe recoge las posiciones expuestas en tales iniciativas y su elemento clave es la perspectiva de la adhesión futura de los países de la Europa del Sudeste. Tiene igualmente por finalidad presentar unas directrices claras para los países que participan en el proceso de estabilización y asociación en cuanto a la mejor forma de abordar los desafíos específicos de cada uno de estos países, en su intento por aproximarse a la Unión Europea y dentro del contexto de las negociaciones que tienen entabladas con las instituciones europeas. En un momento en el que se están presentando los criterios a estos Estados y se están fijando las normas, haríamos bien en recomendar a los Estados miembros que muestren la misma humildad y la misma capacidad para aceptar las críticas sobre los asuntos que plantean y recapacitar detenidamente sobre ellas, sobre todo en relación con la protección de la vida humana y la puesta en práctica de políticas activas contra la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos, armas y drogas. El proceso de estabilización y asociación que se ha propuesto podría constituir una ambiciosa estrategia de adhesión, por lo que ha merecido mi voto a favor."@es12
". Thessalonikin Eurooppa-neuvosto antoi 16. kesäkuuta 2003 Länsi-Balkania koskevat tavoitteet, ja muutamaa päivää myöhemmin EU:n, liittyvien valtioiden, ehdokasvaltioiden sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin (SAP) maiden valtion- ja hallitusten päämiehet antoivat yhteisen julistuksen SAP:n ja EU:hun liittymisen näkymistä. Mietinnössä tarkastellaan näissä aloitteissa ilmaistuja kantoja, ja sen keskeisenä sisältönä on Kaakkois-Euroopan valtioiden mahdollisuus liittyä tulevaisuudessa EU:hun. Siinä pyritään myös esittämään vakautus- ja assosiaatioprosessissa mukana oleville valtioille selkeät suuntaviivat siitä, miten parhaiten vastata kullekin maalle ominaisiin haasteisiin niiden yrittäessä lähentyä Euroopan unionia EU:n toimielinten kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä. Kun näille valtioille nyt esitetään arvosteluperusteita ja asetetaan standardeja, meidän kannattaisi neuvoa jäsenvaltioita osoittamaan samaa nöyryyttä ja kritiikinsietokykyä niiden esille tuomien asioiden suhteen. Jäsenvaltioiden olisi mietittävä näitä asioita tarkasti, etenkin sikäli kuin ne liittyvät ihmishengen suojelemiseen ja aktiivisiin toimiin korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta sekä ihmisten, aseiden ja huumausaineiden kauppaa vastaan. Ehdotettu vakautus- ja assosiaatioprosessi voisi olla kunnianhimoinen liittymisstrategia, ja sen vuoksi äänestin sen puolesta."@fi5
"Le 16 juin 2003, le Conseil européen de Thessalonique adoptait l’agenda pour les Balkans occidentaux et, quelques jours plus tard, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE, des futurs États membres et des pays du processus de stabilisation et d’association (SAP) publiaient une déclaration commune sur les perspectives du SAP et de l’adhésion de ces pays à l’Union européenne. Le présent rapport prend en considération les positions exprimées dans ces initiatives, et sa principale composante est la perspective de l’adhésion future des pays de l’Europe du Sud-Est. Il vise également à présenter des orientations claires aux pays qui participent au processus de stabilisation et d’association quant à la meilleure manière d’aborder les défis spécifiques auxquels chacun de ces pays est confronté dans ses efforts de rapprochement à l’Union européenne et dans le contexte des négociations en cours avec les institutions européennes. À l’heure où ces États se voient présenter certains critères et où les normes sont fixées, il ne serait pas superflu de recommander l’humilité et la même capacité de critique et de réflexion aux États membres actuels vis-à-vis des thèmes qu’ils soulèvent, notamment quant à la protection de la vie humaine et à l’application de politiques actives contre la corruption, le crime organisé et le trafic d’êtres humains, d’armes et de drogues. Le processus de stabilisation et d’association proposé pourrait constituer une stratégie d’adhésion ambitieuse. C’est pourquoi j’ai voté en sa faveur."@fr6
"Il 16 giugno 2003 il Consiglio europeo di Salonicco ha adottato l’agenda per i Balcani occidentali; alcuni giorni dopo, i capi di Stato e di governo dell’UE, dei futuri Stati membri e dei paesi del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) hanno presentato una dichiarazione comune sulle prospettive del PSA e dell’adesione di detti paesi all’Unione. La relazione prende in esame le posizioni espresse in tali iniziative; la componente principale è la prospettiva di una futura adesione dei paesi dell’Europa sudorientale. Il testo intende anche fornire chiari orientamenti ai paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, in merito al modo migliore di affrontare le sfide specifiche di ciascun paese nel tentativo di avvicinamento all’Unione e nel contesto dei negoziati intrapresi con le Istituzioni europee. Oltre a presentare criteri e a fissare a beneficio di quei paesi, faremmo meglio a raccomandare agli Stati membri di dimostrare la stessa umiltà e capacità nell’accettare le critiche in merito a questioni da essi sollevate, nonché di riflettere con attenzione, specie in materia di tutela della vita umana e di politiche attive contro la corruzione, la criminalità organizzata, il traffico in esseri umani, armi e stupefacenti. Il processo di stabilizzazione e associazione che è stato proposto potrebbe costituire un’ambiziosa politica di adesione, e pertanto ha ottenuto il mio voto favorevole."@it9
". On 16 June 2003, the Thessaloniki European Council adopted the Agenda for the Western Balkans and, a few days later, the Heads of State or Government of the EU, of the future Member States and of the countries of the Stabilisation and Association Process (SAP) issued a Joint Declaration on prospects for the SAP and for the accession of these countries to the European Union. This report considers the positions expressed in these initiatives, and its key component is the prospect of the future accession of the countries of South East Europe. It also aims to present clear guidelines for countries participating in the stabilisation and association process on the best way of addressing the challenges specific to each of these countries in their attempts to come closer to the European Union and in the context of the negotiations they have embarked on with the European Institutions. At a time when criteria are being presented to these States and standards are being set, we would do well to advise the Member States to show the same humility and the same capacity to accept criticism about the issues they raise and to think carefully about them, specifically in relation to protecting human life and to conducting active policies against corruption, organised crime and trafficking in human beings, weapons and drugs. The process of stabilisation and association that has been proposed could constitute an ambitious accession strategy, and it therefore won my vote."@lv10
"De Europese Raad van Thessaloniki heeft op 16 juni 2003 de Agenda voor de Westelijke Balkan aangenomen. Een paar dagen later hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU, de kandidaat-landen en de landen van het Stabilisatie- en Associatiepact (SAP) een gezamenlijke verklaring afgegeven over de vooruitzichten voor het stabilisatie- en associatieproces en een eventuele toetreding tot de Europese Unie. Dit verslag geeft een overzicht van de standpunten die in deze initiatieven tot uitdrukking worden gebracht. Het leidsnoer wordt gevormd door de mogelijkheid dat deze Zuidoost-Europese landen eens tot de Unie zullen toetreden. Ieder land krijgt bij de toenadering tot de Europese Unie en de onderhandelingen met de Europese instellingen met specifieke problemen te maken, en dit verslag beoogt de landen die in dit stabilisatie- en associatieproces verwikkeld zijn duidelijke richtsnoeren te verschaffen met betrekking tot wijze waarop ze die problemen het beste kunnen aanpakken. Deze landen krijgen nu criteria en normen opgelegd, en het zou geen kwaad kunnen als de lidstaten nu enige nederigheid zouden betrachten en zichzelf vergelijkbare eisen zouden opleggen met betrekking tot de onderwerpen waarover ze aanbevelingen doen. Ik denk dan vooral over de bescherming van het menselijk leven, het voeren van een actief beleid tegen corruptie, georganiseerde misdaad en handel in mensen, wapens en drugs. Ik geloof dit stabilisatie- en associatieproces de basis kan vormen voor een ambitieuze toetredingsstrategie. Ik heb daarom vóór gestemd."@nl2
". Den 16 juni 2003 antog Europeiska rådet i Thessaloniki handlingsplanen för västra Balkan och några dagar senare utfärdade stats- och regeringscheferna i EU-medlemsstaterna, i de blivande medlemsstaterna och i stabiliserings- och associationsländerna en gemensam deklaration om dessas framtidsutsikter och möjlighet till anslutning till Europeiska unionen. Detta betänkande tar upp de ståndpunkter som uttrycks i dessa initiativ och i synnerhet möjligheten för länderna i sydöstra Europa att i framtiden anslutas till EU. Det syftar också till att lägga fram tydliga riktlinjer för de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen om bästa sättet att ta itu med de utmaningar som är specifika för vart och ett av dessa länder i deras ansträngningar att närma sig Europeiska unionen och i fråga om de förhandlingar som de har inlett med olika europeiska institutioner. Vid en tidpunkt när kriterier läggs fram för dessa stater och standarder fastställs gör vi klokt i att råda medlemsstaterna att visa samma ödmjukhet och samma förmåga att ta emot kritik när det gäller de frågor som de själva tar upp och att tänka igenom dem noga, särskilt i samband med försvar av människors liv och att bedriva en aktiv politik mot korruption, organiserad brottslighet och handel med människor, vapen och droger. Den föreslagna stabiliserings- och associeringsprocessen kan bli en ambitiös strategi för anslutning och jag har därför röstat för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph