Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-20-Speech-4-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031120.4.4-121"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Subscrevo a posição do relator quanto à política comunitária em matéria de equipamentos de defesa e saúdo-o pelo equilíbrio que conseguiu alcançar numa matéria de manifesta importância e sensibilidade, cenário habitual das mais profundas clivagens. Julgo que a abordagem adoptada de cooperação, não de concorrência, entre competências da NATO e União Europeia é a forma de entender com realismo e lucidez um esforço de defesa comum que, desde 1949, vem dando frutos e respeitar os Estados-Membros que não abdicam de conferir centralidade e importância às relações transatlânticas e querem valorizar em vez de destruir a Aliança Atlântica. A necessidade de reforçar e racionalizar a indústria europeia de equipamentos de defesa com vista à criação de um mercado europeu e competitivo dos equipamentos de defesa, constitui um objectivo que poderá justificar-se pela necessidade de racionalização do seu financiamento, de harmonização das normas em matéria de equipamentos, de controlo político e parlamentar, de investigação e desenvolvimento, desde que, na prática, em matérias de Defesa e Segurança, se mantenha presente a efectiva competitividade e se combata o centralismo operacional e a concentração industrial que, inevitavelmente, aproveitariam aos países mais apetrechados em técnicas e tecnologias de defesa. Este relatório permite, assim, oferecer aos Estados-Membros um bom quadro de reflexão que, não obstante ter em conta os interesses divergentes dos Estados-Membros à PESD... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg deler ordførerens holdning til EU's politik vedrørende forsvarsmateriel og lykønsker ham med den ligevægt, det er lykkedes ham at skabe på et område, der utvivlsomt er meget vigtigt og yderst følsomt, og som ofte kalder bortgemte konflikter frem. Jeg mener, at den valgte fremgangsmåde, nemlig samarbejde og ikke konkurrence mellem NATO og EU, hvad angår deres respektive kompetencer, er en metode, der giver et realistisk og klart overblik over den fælles forsvarsindsats, der har vist sig at fungere siden 1949. Det er også en måde at udvise respekt for de medlemsstater, der ikke viger tilbage fra at give de transatlantiske forbindelser deres rette plads og betydning, og som ønsker at fremme den atlantiske alliance snarere end at ødelægge den. Det må anses for ønskeligt at styrke og effektivisere den europæiske sektor for forsvarsmateriel med det formål at skabe et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel, fordi det vil indebære en rationalisering af finansieringen, en harmonisering af bestemmelserne om de forskellige former for materiel, udøvelse af politisk og parlamentarisk kontrol og støtte til forskning og udvikling, forudsat at der i praksis opretholdes virkelig konkurrence på forsvars- og sikkerhedsområdet, og forudsat at vi bekæmper operationel centralisering og industriel koncentration, som uvægerligt vil gavne de lande, der er i besiddelse af det bedste forsvarsudstyr og den bedste forsvarsteknologi. Med denne betænkning kan vi således give medlemsstaterne en solid ramme for drøftelser, som selv om de tager hensyn til FESFP's forskellige medlemsstaters interesser ... ( )"@da1
". Ich teile die Auffassung des Berichterstatters zur Gemeinschaftspolitik im Bereich der Verteidigungsgüter und beglückwünsche ihn zu der Ausgewogenheit, die er in einem offenkundig so wichtigen und sensiblen Bereich erreicht hat, der oft Anlass für die ausgeprägtesten Meinungsunterschiede bietet. Ich glaube, der gewählte Ansatz, d. h. Zusammenarbeit statt Konkurrenz zwischen NATO und Europäischer Union bei ihren jeweiligen Zuständigkeiten, ist ein Weg für eine realistische und klare Sicht auf die gemeinsamen Verteidigungsbemühungen, die seit 1949 Früchte getragen haben. Er ist auch ein Weg, die Mitgliedstaaten zu respektieren, die sich nicht scheuen, den transatlantischen Beziehungen einen besonderen Rang und Stellenwert zu geben und die das Atlantische Bündnis nicht zerstören, sondern pflegen wollen. Das Ziel der Stärkung und Straffung der europäischen Verteidigungsgüterindustrie mit Blick auf die Schaffung eines wettbewerbsfähigen europäischen Marktes für Verteidigungsgüter ließe sich mit der Notwendigkeit begründen, seine Finanzierung zu straffen, die Bestimmungen zu Ausrüstungen zu harmonisieren, politische und parlamentarische Kontrolle auszuüben und Forschung und Entwicklung zu betreiben, sofern in der Praxis eine echte Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit aufrechterhalten wird und sofern wir gegen einen operationellen Zentralismus und eine Konzentration der Industrie kämpfen, die unweigerlich den Ländern mit den besten Verteidigungsgütern und –technologien nützen würde. Somit ermöglicht es uns dieser Bericht, den Mitgliedstaaten ein fundiertes Rahmenwerk zur Diskussion zu stellen, das den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten bei der ESVP Rechnung trägt..."@de7
". Συμμερίζομαι τη θέση του εισηγητή σχετικά με μια κοινοτική πολιτική στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και τον συγχαίρω για την ισορροπία που κατόρθωσε να επιτύχει σε έναν τομέα προφανούς σημασίας και ευαισθησίας, ο οποίος παρέχει συχνά υπόβαθρο στις πιο βαθιά ριζωμένες διαφορές απόψεων. Πιστεύω ότι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε, που είναι αυτή της συνεργασίας, όχι του ανταγωνισμού, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους είναι ένας τρόπος για να δούμε ρεαλιστικά και καθαρά την κοινή αμυντική προσπάθεια που, από το 1949, έχει φέρει καρπούς. Είναι επίσης ένας τρόπος να σεβαστούμε τα κράτη μέλη που δεν διστάζουν να δώσουν εξέχουσα θέση και σημασία στις διατλαντικές σχέσεις και που επιθυμούν να αγαπούν την Ατλαντική Συμμαχία αντί να την καταστρέφουν. Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς για τον αμυντικό εξοπλισμό, είναι ένας στόχος που μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη να απλοποιηθεί η χρηματοδότησή της, να εναρμονιστούν οι κανονισμοί για τους εξοπλισμούς, να ασκηθεί πολιτικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος και να υλοποιηθούν έργα έρευνας και ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι, στην πραγματικότητα, θα διατηρηθεί αληθινή ανταγωνιστικότητα στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας και θα αγωνιστούμε κατά του λειτουργικού συγκεντρωτισμού και της βιομηχανικής συγκέντρωσης, πράγμα που θα ωφελήσει αναπόφευκτα τις χώρες με τον καλύτερο αμυντικό εξοπλισμό και τις καλύτερες τεχνολογίες. Η έκθεση μας επιτρέπει, κατά συνέπεια, να προσφέρουμε στα κράτη μέλη ένα σταθερό πλαίσιο συζήτησης που, ενώ λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών στην ΕΠΑΑ·"@el8
". I share the rapporteur’s position on Community policy in the field of defence equipment and congratulate him on the balance he has managed to achieve in an area of obvious importance and sensitivity, and which often provides the backdrop to the most deeply held differences of opinion. I believe that the approach adopted, which is one of cooperation, not of competition, between NATO and the European Union when it comes to their respective competences is one way of realistically and clearly viewing the common defence effort that, since 1949, has borne fruit. It is also a way of respecting the Member States that do not shy away from giving pride of place and importance to transatlantic relations and that wish to cherish the Atlantic Alliance rather than destroy it. Strengthening and streamlining the European defence equipment industry with a view to creating a competitive European market for defence equipment is an aim that could be justified by the need to streamline its funding, to harmonise regulations on equipment, to exercise political and parliamentary control and to engage in research and development, provided that, in practice, genuine competitiveness is maintained in the fields of defence and security and provided that we fight against operational centralism and industrial concentration, which would inevitably benefit the countries with the best defence equipment and technologies. This report consequently enables us to offer Member States a solid framework for discussion which, whilst taking account of the differing interests of the Member States in ESDP... ( )"@en3
"Comparto la posición del ponente acerca de la política comunitaria en materia de equipos de defensa y le felicito por el equilibrio que ha logrado encontrar en un campo de evidente importancia y sensibilidad, y que a menudo constituye el telón de fondo de las discrepancias más profundas. Creo que el planteamiento aprobado, que es el de cooperación, no de competencia, entre la OTAN y la Unión Europea en lo referente a sus respectivas funciones es una forma de enfocar de manera realista y nítida el esfuerzo de defensa común que, desde 1949, ha venido dando sus frutos. Es además una forma de respetar a los Estados miembros que no se avergüenzan de conceder un lugar preferente y una importancia a las relaciones transatlánticas y que desean valorar la Alianza Atlántica, en lugar de destruirla. El fortalecimiento y racionalización de la industria europea de equipos de defensa con el ánimo de crear un mercado europeo competitivo para dichos equipos es un objetivo que podría justificarse sobre la base de la necesidad de racionalizar su financiación, de armonizar las normas de equipamiento, de ejercer un control político y parlamentario y de establecer investigación y desarrollo, siempre que en la práctica se mantenga una auténtica competitividad en el campo de la defensa y la seguridad y siempre que luchemos contra el centralismo operativo y la concentración industrial, que inevitablemente favorecerían a los países con los mejores equipos de defensa y tecnologías. Por consiguiente, este informe nos permite ofrecer a los Estados miembros un encuadre sólido para el debate que, al tiempo que tiene en cuenta los diferentes intereses de los Estados miembros en la PESD..."@es12
". − Olen esittelijän kanssa samaa mieltä puolustustarvikealaa koskevasta yhteisön politiikasta ja kiitän häntä tasapainoisen lopputuloksen saavuttamisesta ilmeisen tärkeällä ja arkaluonteisella alalla, joka aiheuttaa usein suuria erimielisyyksiä. Mielestäni nyt valittu lähestymistapa, joka perustuu kilpailun sijasta yhteistyöhön Naton ja Euroopan unionin välillä kummankin toimivaltuuksien osalta, on yksi tapa suhtautua realistisesti ja selkeästi yhteiseen puolustushankkeeseen, joka on kantanut hedelmää vuodesta 1949 lähtien. Se on myös tapa kunnioittaa jäsenvaltioita, jotka eivät häpeä antaa transatlanttisille suhteille kunniapaikkaa ja pitää niitä tärkeinä ja jotka haluavat ennemmin vaalia Atlantin puolustusliittoa kuin tuhota sen. Euroopan puolustustarviketeollisuuden vahvistaminen ja tehostaminen kilpailukykyisten eurooppalaisten puolustustarvikemarkkinoiden luomiseksi on tavoite, jota voitaisiin perustella tarpeella tehostaa sen rahoitusta, yhdenmukaistaa tarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä, käyttää poliittista ja parlamentaarista valvontaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystä. Tämä kuitenkin sillä ehdolla, että pidetään käytännössä yllä aitoa kilpailukykyä puolustuksen ja turvallisuuden alalla ja vastustetaan toimintojen ja teollisuuden keskittymistä, joka hyödyttäisi väistämättä maita, joilla on parhaat puolustustarvikkeet ja -tekniikka. Mietinnön avulla jäsenvaltioille annetaan näin ollen hyvä keskustelupohja, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden eriävät intressit ETPP:n suhteen ja … ( )"@fi5
"Je soutiens la position du rapporteur sur la politique de l’UE en matière d’équipements de défense, et je le salue pour l’équilibre auquel il est parvenu dans un domaine si important et sensible, qui donne habituellement lieu aux divergences d’opinion les plus profondes. J’estime que l’approche de coopération, et non de concurrence, qui a été adoptée en matière de compétences respectives entre l’OTAN et l’Union européenne permet de comprendre avec réalisme et lucidité l’effort de défense commune qui, depuis 1949, a porté ses fruits. Il s’agit également d’un moyen de respecter les États membres qui n’ont pas eu peur d’accorder la priorité et l’importance qu’il sied aux relations transatlantiques et qui veulent valoriser et non détruire l’Alliance atlantique. Le besoin de renforcer et de rationaliser l’industrie européenne des équipements de défense en vue de créer un marché européen compétitif des équipements de défense constitue un objectif qui pourra se justifier par le besoin de rationalisation de leur financement, d’harmonisation des normes en matière d’équipements, de contrôle politique et parlementaire, de recherche et de développement, pour autant que, dans la pratique, dans les matières de défense et de sécurité, on maintienne la compétitivité effective et on lutte contre le centralisme opérationnel et la concentration industrielle, qui profitent inévitablement aux pays les mieux dotés en techniques et technologies de défense. Ce rapport permet ainsi d’offrir aux États membres un bon cadre de réflexion, qui, bien qu’il tienne compte des intérêts divergents des États membres par rapport à la PESD... ( )"@fr6
"Condivido la posizione del relatore sulla politica comunitaria nel campo delle attrezzature militari e mi complimento con lui per l’equilibrio che è riuscito a raggiungere in un campo di indiscutibile importanza e delicatezza, che spesso costituisce lo sfondo per divergenze d’opinione molto radicate. Ritengo che l’approccio adottato, che si fonda sulla collaborazione, non sulla concorrenza, tra NATO e Unione nelle rispettive competenze, sia un modo realistico e sereno di concepire lo sforzo di difesa comune che dal 1949 sta dando i suoi frutti. E’ anche un modo per rispettare quegli Stati membri che non sono restii a dare importanza e autorevolezza alle relazioni transatlantiche e che vogliono conservare con cura l’Alleanza atlantica, non smantellarla. L’esigenza di rafforzare e razionalizzare l’industria europea delle attrezzature militari, al fine di creare un mercato europeo competitivo per tali attrezzature, rappresenta uno scopo che può essere giustificato dalla necessità di razionalizzarne i fondi, armonizzare le norme sulle attrezzature, esercitare un controllo politico e parlamentare e investire in ricerca e sviluppo, a patto che si mantenga in pratica una vera competitività nel campo della difesa e della sicurezza e purché si contrastino il centralismo operativo e la concentrazione industriale, che andrebbero inevitabilmente a beneficio dei paesi con le migliori tecnologie e attrezzature di difesa. La relazione ci consente quindi di offrire agli Stati membri un quadro di discussione solido che, pur tenendo conto dei diversi interessi dei paesi nella PESD…"@it9
". I share the rapporteur’s position on Community policy in the field of defence equipment and congratulate him on the balance he has managed to achieve in an area of obvious importance and sensitivity, and which often provides the backdrop to the most deeply held differences of opinion. I believe that the approach adopted, which is one of cooperation, not of competition, between NATO and the European Union when it comes to their respective competences is one way of realistically and clearly viewing the common defence effort that, since 1949, has borne fruit. It is also a way of respecting the Member States that do not shy away from giving pride of place and importance to transatlantic relations and that wish to cherish the Atlantic Alliance rather than destroy it. Strengthening and streamlining the European defence equipment industry with a view to creating a competitive European market for defence equipment is an aim that could be justified by the need to streamline its funding, to harmonise regulations on equipment, to exercise political and parliamentary control and to engage in research and development, provided that, in practice, genuine competitiveness is maintained in the fields of defence and security and provided that we fight against operational centralism and industrial concentration, which would inevitably benefit the countries with the best defence equipment and technologies. This report consequently enables us to offer Member States a solid framework for discussion which, whilst taking account of the differing interests of the Member States in ESDP... ( )"@lv10
"Ik onderschrijf het standpunt van de rapporteur met betrekking tot het gemeenschapsbeleid op het gebied van defensiematerieel. Dit is een even belangrijk als gevoelig onderwerp waarover doorgaans ernstige meningsverschillen bestaan. De rapporteur heeft echter een zinvol evenwicht weten te vinden. De NAVO en de Europese Unie moeten met elkaar samenwerken en niet met elkaar concurreren. Dat is een verstandige en realistische benadering van onze gezamenlijke defensie-inspanning. De NAVO is vanaf het begin in 1949 steeds een succes geweest. Deze organisatie heeft alle respect voor de lidstaten die bereid blijven de transatlantische betrekkingen een centrale rol toe te kennen en mee te werken aan het Atlantisch Bondgenootschap in plaats van het te willen vernietigen. De Europese industrie voor defensiematerieel moet worden versterkt en geherstructureerd om zo de voorwaarden te scheppen voor een concurrerende Europese markt in deze sector. Voor dat doel zullen we de financiering van dit beleid - waaronder inbegrepen het beleid voor onderzoek en ontwikkeling - moeten rationaliseren. We zullen verder geharmoniseerde normen voor defensiematerieel moeten ontwerpen. Op dit alles zal politieke en parlementaire controle moeten worden uitgeoefend. Het is intussen wel van belang dat we de praktijk op het gebied van veiligheid en defensie steeds op een grondslag van onvervalste mededinging organiseren. We moeten centralisme en industriële concentratie vermijden, aangezien dat de landen die op het gebied van defensietechniek en -technologie het best uitgerust zijn een geprivilegieerde positie verschaft. Dit verslag geeft de lidstaten een kader om na te denken. Ze mogen dan strijdige belangen hebben op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid, …"@nl2
"Jag delar föredragandens uppfattning om gemenskapens politik i fråga om försvarsmateriel och gratulerar honom till att ha tagit fram ett välbalanserat betänkande inom ett uppenbart viktigt och känsligt område som ofta ligger till grund för de djupaste meningsskiljaktigheter. Jag anser att det synsätt som man har antagit, och som går ut på samarbete och inte konkurrens mellan Nato och Europeiska unionen, när det gäller dessas respektive kompetenser är ett realistiskt och tydligt sätt att betrakta den gemensamma försvarsansträngningen, som sedan 1949 har burit frukt. Det är också ett sätt att respektera de medlemsstater som inte är rädda för att sätta vikten av våra transatlantiska förbindelser i främsta rummet och som vill vårda Atlantpakten snarare än göra slut på den. Att stärka och strama upp den europeiska försvarsindustrin i syfte att skapa en konkurrensbetonad europeisk marknad för försvarsmateriel är ett mål som kan rättfärdigas utifrån behovet att strama upp dess finansiering, att harmonisera de bestämmelser som gäller för försvarsmateriel, att utöva politisk och parlamentarisk kontroll och att satsa på forskning och utveckling, förutsatt att man i praktiken upprätthåller en verklig konkurrens på försvars- och säkerhetsområdena och förutsatt att vi bekämpar en centralstyrning och industriell koncentration som annars oundvikligen skulle gynna de länder som är bäst rustade i fråga om försvarsmateriel och teknologi. Detta betänkande gör det alltså möjligt för oss att erbjuda medlemsstaterna en fast ram för diskussioner, samtidigt som man tar hänsyn till de skilda intressen som finns i ESFP:s medlemsstater ... ( )"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Testo abbreviato conformemente all’articolo 137, paragrafo1, del Regolamento)"9
"Röstförklaringen har förkortats i enlighet med artikel 13.1 i arbetsordningen"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph