Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-20-Speech-4-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031120.4.4-067"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor, pese embora recear que algumas linhas sugeridas para a reforma do actual modelo de gestão do Sistema de Informação Shengen (SIS) possam vir a redundar ou em excessos de controlo – limitadores da liberdade de circulação dos cidadãos – ou excessos interventivos por parte deste Sistema. Acredito que a solução poderá passar pela proposta de criação de uma Agência Europeia dirigida por um Conselho de Administração composto por representantes das instituições europeias e de todos os Estados signatários e controlada pelo Parlamento Europeu. Assim se caminhará muito mais de acordo com o compromisso entre a segurança e liberdade de circulação de pessoas e bens, acompanhando também o controlo dos Estados sobre as suas próprias fronteiras. Conscientes da nova realidade emergente após o 11 de Setembro de 2001, importa garantir a boa utilização dos mecanismos de controlo e de partilha de informação ao nosso dispor - nomeadamente as novas tecnologias – para controlo das nossas fronteiras. Pode preocupar, em especial, a agilização dos instrumentos de segurança colectiva a que se dirige a presente proposta. Aqui, confio na moderação e rigor no acesso de um maior número de autoridades aos dados do SIS na certeza de que apenas as entidades claramente indicadas (Europol, Eurojust e Autoridades Policiais) poderão aceder e de que a justificação para o fazer será objectiva e documentada, além... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Jeg stemte for, selv om jeg frygter, at flere af de aktuelle forslag om ændring af Schengen-informationssystemet (SIS) kan føre til overdreven overvågning - hvilket vil begrænse borgernes bevægelsesfrihed - eller overdreven udnyttelse af systemet. Jeg mener, at en løsning kunne være bl.a. at oprette et europæisk kontor med en bestyrelse bestående af repræsentanter for de europæiske institutioner og medlemsstater, udelukkende finansieret over EU-budgettet og underlagt kontrol fra Europa-Parlamentets side. Det ville give os en betydelig bedre balance mellem sikkerheden og den frie bevægelighed for personer og varer såvel som inden for den kontrol, medlemsstaterne udfører ved deres egne grænser. Som følge af de nye betingelser, der har gjort sig gældende siden den 11. december 2001, må vi sikre, at vores systemer til kontrol med og formidling af oplysninger angående grænsekontrol - især de nye teknologier - fungerer tilfredsstillende. Det er især vigtigt at strømline de fælles sikkerhedsinstrumenter, der genstand for dette forslag. På dette punkt har jeg tillid til, at få nye og nøje udvalgte instanser vil få adgang til SIS-data, og jeg er overbevist om, at systemet kun vil være tilgængeligt for klart angivne organer (Europol, Eurojust og politimyndigheder), og at begrundelsen for denne adgang vil være objektiv og begrundet ud over ... ( )"@da1
". Ich habe dafür gestimmt, obwohl ich befürchte, dass einige der zur Reformierung des aktuellen Verwaltungsmodells für das Schengener Informationssystem (SIS) vorgeschlagenen Formulierungen entweder zu einer übermäßigen Kontrolle – und damit zur Einschränkung der Freizügigkeit für die Bürger – oder zu einem Übermaß der Tätigkeiten im Rahmen dieses Systems führen könnten. Ich glaube, eine Lösung könnte in dem Vorschlag liegen, eine europäische Agentur zu errichten, die von einem Verwaltungsrat geleitet wird, der sich aus Vertretern der europäischen Institutionen und der Mitgliedstaaten zusammensetzt, vollständig aus EU-Mitteln finanziert und vom Europäischen Parlament kontrolliert wird. Damit hätten wir ein wesentlich größeres Gleichgewicht zwischen der Gewährleistung der Sicherheit und dem freien Personen- und Warenverkehr, und auch bei den Kontrollen, welche die Staaten an ihren eigenen Grenzen durchführen. In Anbetracht der neuen Sachlage, die sich seit dem 11. September 2001 herausgebildet hat, muss die ordnungsgemäße Nutzung unserer Kontroll- und Informationsaustauschmechanismen zur Überwachung unserer Grenzen – insbesondere der neuen Technologien – gewährleistet sein. Ein Problem von besonderem Belang ist die Straffung des gemeinsamen Sicherheitsinstrumentariums, um das es in diesem Vorschlag geht. Hier vertraue ich darauf, dass der Zugang einer größeren Zahl von Behörden zu SIS-Daten mäßig und streng geregelt sein wird, und bin gewiss, dass nur eindeutig genannte Einrichtungen (Europol, Eurojust und Polizeibehörden) ihn erhalten und dass die Begründung für diesen Zugriff objektiv ist und dokumentiert wird, zudem..."@de7
"Ψήφισα υπέρ, αν και φοβάμαι ότι κάποιες από τις γραμμές που προτείνονται για τη μεταρρύθμιση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε υπερβολική παρακολούθηση –που θα περιόριζε την ελευθερία κίνησης των πολιτών–ή σε υπερβολές στις δραστηριότητες αυτού του Συστήματος. Πιστεύω ότι μια λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πρόταση για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας, η οποία θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών και θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και, συνεπώς, θα υπόκειται σε έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα μας έδινε μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας κυκλοφορίας των προσώπων και των εμπορευμάτων, και επίσης στους ελέγχους που διεξάγονται από τα κράτη στα δικά τους σύνορα. Έχοντας κατά νου τη νέα πραγματικότητα που προέκυψε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση των μηχανισμών παρακολούθησης και ανταλλαγής πληροφοριών για την παρακολούθηση των συνόρων μας, ειδικότερα των νέων τεχνολογιών. Ένα ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι ο εκσυγχρονισμός των συλλογικών οργάνων ασφάλειας που είναι το αντικείμενο αυτής της πρότασης. Σχετικά με το σημείο αυτό, πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόσβαση ενός μεγαλύτερου αριθμού αρχών στα δεδομένα του SIS θα είναι μετρημένη και αυστηρή και φαίνεται βέβαιο ότι μόνο σαφώς ενδεικνυόμενοι φορείς (Europol, Eurojust και Αστυνομικές Αρχές) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και ότι η αιτιολογία για αυτήν την πρόσβαση θα είναι αντικειμενική και τεκμηριωμένη, επιπροσθέτως·"@el8
". I voted in favour, although I am afraid that some of the lines suggested for reforming the current management model of the Schengen Information System (SIS) could lead either to excessive monitoring – which would limit citizens’ freedom of movement – or to excesses in the activities of this System. I believe that a solution could involve proposing to create a European agency steered by a management board composed of representatives of the European institutions and Member States, and financed entirely from the EU budget and subject to control by the European Parliament. This would give us much greater balance between ensuring security and the freedom of movement of persons and goods, and also in the checks carried out by States at their own borders. Bearing in mind the new reality that has emerged since 11 September 2001, the proper use of our monitoring and information-sharing mechanisms for monitoring our borders – in particular the new technologies – must be guaranteed. One issue of particular concern is the streamlining of the collective security instruments that are the subject of this proposal. On this point I have confidence that access for a greater number of authorities to SIS data will be moderate and rigorous and feel certain that only clearly indicated bodies (Europol, Eurojust and Police Authorities) will be able to access it and that the justification for this access will be objective and documented, in addition... ( )"@en3
". He votado a favor, aunque temo que algunas de las líneas propuestas para reformar el actual modelo de gestión del Sistema de Información Schengen (SIS) puedan redundar en un control excesivo –que vendría a limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos– o en excesos por parte de las actividades de este Sistema. Creo que una solución podría consistir en una propuesta de creación de una agencia europea dirigida por un consejo de administración compuesto por representantes de las instituciones europeas y los Estados miembros, y financiada totalmente con cargo al presupuesto de la UE y sometido al control del Parlamento Europeo. Ello nos proporcionaría un equilibrio mucho mayor entre la seguridad y la libertad de movimientos de personas y bienes, favoreciendo asimismo los controles realizados por los Estados en sus propias fronteras. Conscientes de la nueva situación que ha surgido a partir del 11 de septiembre de 2001, hay que garantizar el buen uso de nuestros mecanismos para gestionar y compartir la información, sobre todo las nuevas tecnologías, al fin de controlar nuestras fronteras. Un tema de especial preocupación lo constituye la agilización de los instrumentos de seguridad colectiva a que se refiere esta propuesta. A este respecto, confío en que el acceso de un número mayor de autoridades a los datos del SIS sea moderado y riguroso y estoy convencido de que únicamente podrán acceder los organismos claramente indicados (Europol, Eurojust y las autoridades policiales) y que la justificación para tal acceso será objetiva y documentada, además..."@es12
". Äänestin mietinnön puolesta, vaikka pelkäänkin, että jotkin ehdotukset Schengenin tietojärjestelmän (SIS) nykyisen hallintotavan uudistamiseksi saattavat johtaa joko liialliseen valvontaan – joka rajoittaisi kansalaisten liikkumisen vapautta – tai ylilyönteihin järjestelmän toiminnassa. Mielestäni ratkaisu voisi olla perustaa EU:n erillisvirasto, jonka johdossa on Euroopan unionin elinten ja jäsenvaltioiden edustajista koostuva johtokunta. Virastoa rahoitettaisiin täysin EU:n talousarviosta, ja se olisi Euroopan parlamentin valvonnan alainen. Näin saavutettaisiin parempi tasapaino turvallisuuden takaamisen ja henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välillä, myös valtioiden omilla rajoillaan suorittamien tarkastusten yhteydessä. Kun pidetään mielessä syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen syntynyt uusi tilanne, on taattava, että rajojen valvonnassa käytetään asianmukaisesti kaikkia käytössämme olevia valvonnan ja tiedon jakamisen menetelmiä – erityisesti uutta tekniikkaa. Erityinen huolenaihe liittyy tämän ehdotuksen aiheena olevien, yhteistä turvallisuutta koskevien säännösten tehostamiseen. Tässä asiassa uskon, että käyttöoikeus SIS:n tietoihin annetaan viranomaisille kohtuullisesti ja valvotusti, ja olen varma, että vain tietyillä elimillä (Europolilla, Eurojustilla ja poliisiviranomaisilla) on niihin käyttöoikeus, jonka myöntämisessä käytetään puolueettomia ja dokumentoituja perusteluja, minkä lisäksi... ( )"@fi5
". J’ai voté en faveur du rapport, bien que je craigne que certaines lignes suggérées pour la réforme du modèle actuel de gestion du système d’information Schengen (SIS) entraînent soit des contrôles excessifs - qui entraveraient la libre circulation des citoyens - soit des excès au niveau des activités de ce système. À mon sens, la solution pourrait passer par la création d’une agence européenne dirigée par un conseil d’administration composé de représentants des institutions européennes et des États membres, financée entièrement par le budget communautaire et contrôlée par le Parlement européen. De la sorte, nous obtiendrions un bien meilleur équilibre entre la sécurité et la libre circulation des personnes et des marchandises ainsi qu’au niveau des contrôles réalisés par les États membres à leurs propres frontières. Compte tenu de la nouvelle réalité qui s’est fait jour après le 11 septembre 2001, il importe de garantir la bonne utilisation de nos mécanismes de contrôle et de partage des informations - notamment les nouvelles technologies - aux fins du contrôle de nos frontières. Une question revêtant un intérêt particulier est la rationalisation des instruments de sécurité collective qui font l’objet de la présente proposition. Sur ce point, je suis convaincu que l’accès d’un plus grand nombre d’autorités aux données du SIS se fera de manière modérée et rigoureuse, que seules les entités clairement mentionnées (Europol, Eurojust et les autorités policières) pourront y accéder et que la justification de cet accès sera objective et documentée. En outre,..."@fr6
"Ho votato a favore, malgrado il timore che alcuni tra gli orientamenti suggeriti per riformare l’attuale modello di gestione del Sistema d’informazione Schengen (SIS) possano portare ad un controllo eccessivo, che limiterebbe la libertà di movimento dei cittadini, o ad eccessi nelle attività del sistema. Credo che una soluzione sia quella di proporre la creazione di un’agenzia europea guidata da un consiglio d’amministrazione con rappresentanti delle Istituzioni europee e degli Stati membri, finanziata totalmente mediante il bilancio dell’UE e soggetta al controllo del Parlamento europeo. Ciò ci consentirebbe di avere un maggiore equilibrio sia tra la garanzia di sicurezza e la libertà di movimento di persone e beni, sia nei controlli effettuati dagli Stati alle frontiere. Considerando la nuova realtà emersa dopo l’11 settembre 2001, si deve garantire un uso adeguato dei meccanismi di monitoraggio e condivisione delle informazioni per vigilare sui nostri confini, in particolare le nuove tecnologie. Una questione di particolare rilevanza è la razionalizzazione degli strumenti di sicurezza collettivi che sono l’oggetto della presente proposta. A tale proposito confido che l’accesso ai dati SIS a vantaggio di un maggior numero di autorità sarà un processo moderato e rigoroso; sono certo che soltanto gli organismi chiaramente individuati (Europol, Eurojust e autorità di polizia) potranno accedervi e che la giustificazione par tale accessi sarà obiettiva e documentata. Inoltre…"@it9,9
". I voted in favour, although I am afraid that some of the lines suggested for reforming the current management model of the Schengen Information System (SIS) could lead either to excessive monitoring – which would limit citizens’ freedom of movement – or to excesses in the activities of this System. I believe that a solution could involve proposing to create a European agency steered by a management board composed of representatives of the European institutions and Member States, and financed entirely from the EU budget and subject to control by the European Parliament. This would give us much greater balance between ensuring security and the freedom of movement of persons and goods, and also in the checks carried out by States at their own borders. Bearing in mind the new reality that has emerged since 11 September 2001, the proper use of our monitoring and information-sharing mechanisms for monitoring our borders – in particular the new technologies – must be guaranteed. One issue of particular concern is the streamlining of the collective security instruments that are the subject of this proposal. On this point I have confidence that access for a greater number of authorities to SIS data will be moderate and rigorous and feel certain that only clearly indicated bodies (Europol, Eurojust and Police Authorities) will be able to access it and that the justification for this access will be objective and documented, in addition... ( )"@lv10
"Ik heb voor gestemd, ofschoon ik vrees dat een aantal ideeën voor de hervorming van het huidige model voor het beheer van het Schengen Informatiesysteem (SIS) aanleiding kan geven ofwel tot een overdadige controle (met als gevolg een belemmering van het vrije verkeer van personen), ofwel tot een overdaad aan interventies uit hoofde van het SIS. Ik geloof dat de oplossing gelegen ligt in het voorstel om een Europees Agentschap op te richten, met een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese instellingen en de lidstaten die het akkoord van Schengen hebben ondertekend. Het Europees Parlement zou dan de controle op dit agentschap moeten uitoefenen. Op die manier kan een goed evenwicht worden gevonden tussen veiligheid en het vrije verkeer van personen, terwijl je zo ook de lidstaten een handje helpt bij de controle op de eigen grenzen. We hebben sinds 11 september 2001 met een nieuwe werkelijkheid te maken en het komt er nu op aan dat we voor het toezicht op onze grenzen verstandig gebruik maken van de controlemechanismen en de mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie waarover we nu beschikken. Daarbij moet het accent liggen op de nieuwe technologieën. Het steeds verfijnder worden van de instrumenten voor collectieve veiligheid - en dat is waar het in dit voorstel over gaat - kan vragen oproepen. Ik geloof daarom dat we heel voorzichtig te werk moeten gaan bij het verlenen van toegang tot SIS-gegevens. Die moet beperkt blijven tot de aangegeven instanties (Europol, Eurojust en de politieautoriteiten) en deze moeten een goed onderlegde rechtvaardigingsgrond presenteren, terwijl …"@nl2
". Jag röstade för, även om jag är rädd att en del av de föreslagna reformeringslinjerna för den nuvarande styrmodellen i Schengens informationssystem (SIS) skulle kunna leda till antingen för mycket övervakning – vilket skulle begränsa medborgarnas rörelsefrihet – eller till överdrifter i fråga om systemets verksamhet. Jag menar att en lösning skulle kunna vara ett förslag att inrätta en europeisk byrå som leds av en styrelse bestående av företrädare för EU:s institutioner och för medlemsstaterna. Denna skulle helt finansieras via EU:s budget och stå under Europaparlamentets kontroll. Detta skulle ge oss en mycket bättre balans mellan tryggandet av säkerheten och den fria rörligheten för människor och varor, liksom i de kontroller som staterna genomför vid sina egna gränser. Med tanke på den nya verklighet som uppstått efter den 11 september 2001 måste vi se till att våra mekanismer för att övervaka och dela med oss av information i syfte att bevaka våra gränser – särskilt den nya tekniken – kan användas ordentligt. En särskilt viktig fråga är att göra de gemensamma säkerhetsinstrument som detta förslag handlar om mer effektiva. På den punkten litar jag på att tillgången till SIS-data för ett större antal myndigheter kommer att bli måttlig och noggrant kontrollerad. Jag är säker på att endast de klart utpekade organen (Europol, Eurojust och polismyndigheterna) kommer att få tillgång till data och att denna tillgång kan motiveras med objektiva och dokumenterade skäl, förutom ..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 137, παράγραφος 1 του Κανονισμού)"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph