Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-19-Speech-3-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031119.5.3-138"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor, por concordância com o princípio de que em matéria de ambiente devemos procurar sempre elevar os níveis de exigência. O ambiente não conhece fronteiras e diz respeito a todos. Deverá prover-se por uma maior fiabilidade e tempestividade na apresentação de dados pelos Estados-Membros sobre o tratamento, valorização ou reciclagem de resíduos. Concordo, em especial, que se instem os Estados-Membros a elaborarem planos de gestão de resíduos ou a melhorarem os planos existentes, promovendo, como primeira opção, medidas tendentes a incentivar a prevenção ou a redução da produção de resíduos. Devo, no entanto, notar a minha discordância com o tom geral do relatório quando alinha num reforço sancionatório e fiscalizador da Comissão, em matéria de ambiente, instando à abertura de processos de infracção assentes na maior ou menor quantidade/qualidade dos dados fornecidos pelos Estados-Membros. Tal acção, que se deseja mais atenta, vigilante e preventiva, e menos sancionatória, deve estar insubstituivelmente assente em dados fiáveis, em especial quanto à natureza dos resíduos tratados. Ora, como verifica o próprio colega relator, as primeiras estatísticas harmonizadas apenas estarão disponíveis em 2006. Faltam, pois, elementos para apreciar objectivamente a dimensão “relativa” do tratamento dos resíduos no espaço da União Europeia."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for, da jeg er enig i princippet om, at vi på miljøområdet altid bør stille stadig større krav. Miljøet kender ikke til grænser og angår os alle. Det er vigtigt, at de data, som medlemsstaterne indberetter om behandling, nyttiggørelse og genindvinding af affald er troværdige og aktuelle. Jeg er særlig enig i, at medlemsstaterne skal udarbejde planer til håndtering af affald eller forbedre de nuværende planer, idet de prioriterer foranstaltninger, der fremmer forebyggelse eller reduktion af affaldsproduktion. Jeg må imidlertid udtrykke min utilfredshed med betænkningens almindelige tone, når den ønsker at tildele Kommissionen yderligere straffe- og kontrolbeføjelser på miljøområdet og anmoder den om at indlede overtrædelsesprocedurer på grund af større eller mindre kvantitet/kvalitet af de data, som medlemsstaterne stiller til rådighed. Det er helt afgørende, at en sådan indsats - der bør lægge større vægt på overvågning, kontrol og forebyggelse og mindre på straf - bygger på pålidelige data, især hvad angår arten af behandlet affald. Som ordføreren imidlertid konstaterer, vil den første række harmoniserede statistiske oplysninger tidligst være tilgængelige i 2006. Der mangler således de nødvendige data til objektivt at vurdere affaldsbehandlingens "relative" dimension inden for EU."@da1
". Ich habe dafür gestimmt, weil ich dem Grundsatz zustimme, dass wir im Umweltbereich stets um höhere Anforderungen bemüht sein müssen. Die Umwelt kennt keine Grenzen und geht alle an. Man muss sich um eine zuverlässigere und rechtzeitigere Vorlage von Daten über die Behandlung, Verwertung und das Recycling von Abfällen durch die Mitgliedstaaten bemühen. Insbesondere stimme ich zu, dass die Mitgliedstaaten angewiesen werden sollten, Abfallbewirtschaftungspläne auszuarbeiten bzw. die bestehenden zu verbessern, vor allem zur Förderung von Maßnahmen, die auf eine verstärkte Vermeidung bzw. die Minderung der Abfallentstehung zielen. Nicht zufrieden bin ich jedoch mit dem allgemeinen Tenor des Berichts, wenn er empfiehlt, der Kommission größere Befugnisse zur Bestrafung und Besteuerung im Umweltbereich zu verleihen, und fordert, dass Vertragsverletzungsverfahren in Abhängigkeit von der höheren oder geringeren Quantität/Qualität der von den Mitgliedstaaten gelieferten Daten eingeleitet werden. Ein solches Vorgehen, das mehr auf Verfolgung, Kontrolle und Prävention und weniger auf Bestrafung setzen sollte, muss unbedingt auf zuverlässigen Daten beruhen, insbesondere was die Art der Abfälle betrifft. Wie der Berichterstatter allerdings selbst feststellt, werden die ersten harmonisierten Statistiken erst 2006 zur Verfügung stehen. Es fehlen uns also noch Elemente, um das „relative“ Ausmaß der Abfallbehandlung im Raum der Europäischen Union objektiv beurteilen zu können."@de7
". Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ με την αρχή ότι, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, πρέπει πάντα να προσπαθούμε να θέτουμε αυστηρά όρια. Το περιβάλλον δεν γνωρίζει σύνορα και μας αφορά όλους. Τα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση ή την ανακύκλωση αποβλήτων πρέπει να είναι πιο αξιόπιστα και να δίδονται πιο γρήγορα. Συμφωνώ ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων ή για τη βελτίωση των υπαρχόντων σχεδίων, κυρίως για την προώθηση μέτρων που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Πρέπει, ωστόσο, να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για τον γενικότερο τόνο της έκθεσης, όταν αυτή προτείνει να δοθούν στην Επιτροπή μεγαλύτερες εξουσίες για την επιβολή ποινών ή φόρων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ζητώντας να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάσει ανάλογα με την υψηλότερη ή χαμηλότερη ποσότητα/ποιότητα των στοιχείων που δίνουν τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό μια τέτοια δράση, η οποία πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στην παρακολούθηση, την ετοιμότητα και την πρόληψη και λιγότερο στην επιβολή ποινών, να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φύση των αποβλήτων που υφίστανται επεξεργασία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο εισηγητής, η πρώτη δέσμη εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων θα είναι διαθέσιμη το νωρίτερο κατά το 2006. Συνεπώς, δεν θα διαθέτουμε όλα τα στοιχεία που αντικειμενικά χρειαζόμαστε για να αξιολογήσουμε τη “σχετική” διάσταση της επεξεργασίας αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση."@el8
"I voted in favour of this report, because I agree with the principle that when it comes to environmental matters, we must always try to raise stringency levels. The environment recognises no borders and concerns everyone. Data submitted by the Member States on the processing, recovery or recycling of waste must be more reliable and provided more promptly. I agree in particular that the Member States should be instructed to draw up plans for waste management or for improving existing plans, primarily to promote measures designed to encourage the prevention or reduction of waste production. I must, however, express my unhappiness at the general tone of the report when it recommends giving the Commission greater powers to punish and to levy taxes in environmental matters, calling for infringement proceedings to be initiated depending on the higher or lower quantity/quality of the data provided by the Member States. It is crucial that such action, which should focus more on monitoring, vigilance and prevention and less on punishment, is based on reliable data, particularly as regards the nature of the waste treated. As the rapporteur himself points out, however, the first harmonised statistics will only be available in 2006. We will not, therefore, have all the elements we need objectively to evaluate the ‘relative’ dimension of waste treatment in the European Union."@en3
"He votado a favor de este informe, porque estoy de acuerdo con el principio de que, cuando se trata de asuntos medioambientales, siempre debemos intentar incrementar los niveles de exigencia. El medio ambiente no reconoce fronteras y afecta a todos por igual. Los datos presentados por los Estados miembros sobre el tratamiento, la recuperación o el reciclado de residuos deben ser más fiables y deben entregarse más rápidamente. Estoy especialmente de acuerdo en que es preciso dar instrucciones a los Estados miembros para que elaboren planes para la gestión de residuos o mejoren los planes actuales, sobre todo con el fin de promover medidas destinadas a fomentar la prevención o reducción de la producción de residuos. Sin embargo, debo expresar mi insatisfacción con el tono general del informe cuando recomienda dar a la Comisión mayores facultades para imponer sanciones y tasas en cuestiones medioambientales, solicitando el inicio de procedimientos de infracción dependiendo de la mayor o menor cantidad o calidad de los datos facilitados por los Estados miembros. Es esencial que esa acción, que debe centrarse más en el seguimiento, la vigilancia y la prevención, y menos en el castigo, se base en datos fiables, sobre todo en lo que respecta al carácter de los residuos tratados. Como indica el propio ponente, sin embargo, las primeras estadísticas armonizadas no estarán disponibles hasta 2006. Por lo tanto, no tendremos todos los elementos que necesitamos objetivamente para evaluar la dimensión «relativa» del tratamiento de residuos en la Unión Europea."@es12
"Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen sitä mieltä, että kun kyse on ympäristöasioista, meidän on aina yritettävä tiukentaa vaatimuksia. Ympäristö ei tunne rajoja, ja sen tila koskettaa meitä kaikkia. Jäsenvaltioiden on toimitettava jätteiden käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrättämisestä täsmällisempiä tietoja ja aiempaa nopeammin. Olen samaa mieltä erityisesti siitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava laatimaan jätehuoltosuunnitelmia tai esittämään, kuinka ne voisivat parantaa jo olemassa olevia suunnitelmiaan etenkin sellaisten toimien edistämiseksi, joilla voitaisiin tehokkaasti ehkäistä ja vähentää jätteiden syntymistä. Olen kuitenkin tyytymätön mietinnön yleissävyyn, sillä siinä suositellaan komissiolle annettavaksi suuremmat valtuudet rankaisutoimiin ja sakkojen määräämiseen ympäristöasioissa ja esitetään, että menettelyt sääntöjen rikkomisen selvittämiseksi voitaisiin käynnistää sen perusteella, kuinka laadukkaita tietoja tai kuinka runsaasti tietoja jäsenvaltiot ovat toimittaneet. On olennaisen tärkeätä, että tuollainen toiminta, jonka olisi painotuttava enemmän valvontaan, valppauteen ja ehkäisemiseen kuin rankaisemiseen, perustuu luotettaviin tietoihin erityisesti käsiteltyjen jätteiden lajista. Kuten esittelijä itsekin huomauttaa, ensimmäiset yhdenmukaiset tilastot ovat kuitenkin saatavilla vasta vuonna 2006. Meillä ei siis ole käsillä kaikkia niitä tietoja, joita tarvitsemme voidaksemme arvioida objektiivisesti jätteiden käsittelyn "suhteellista" laajuutta Euroopan unionissa."@fi5
"J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je suis d’accord avec le principe selon lequel, lorsqu’il s’agit de questions environnementales, nous devons toujours essayer d’accroître les niveaux d’exigence. L’environnement ne connaît aucune frontière et concerne tout le monde. Les données remises par les États membres quant aux procédés de traitement, de valorisation ou de recyclage des déchets doivent être davantage fiables et fournies plus rapidement. Je partage entièrement le fait que les États membres devraient avoir l’obligation d’élaborer des plans de gestion des déchets ou d’améliorer ceux existants, principalement afin de promouvoir des mesures conçues pour encourager la prévention et la réduction de la production de déchets. Je me dois, toutefois, d’exprimer mon mécontentement quant au ton général du rapport lorsqu’il recommande de donner à la Commission davantage de pouvoirs de sanction et de prélèvement de taxes en matière environnementale, demandant que les procédures d’infraction soient entamées selon la quantité/qualité plus élevée ou plus faible des données fournies par les États membres. Il est essentiel qu’une telle action, qui devrait se concentrer davantage sur le contrôle, la surveillance et la prévention et moins sur les sanctions, se base sur des données fiables, particulièrement en ce qui concerne la nature des déchets traités. Comme le rapporteur le souligne lui-même, toutefois, les premières statistiques harmonisées ne seront disponibles qu’en 2006. Nous ne disposerons donc pas des éléments dont nous avons objectivement besoin pour évaluer la dimension "relative" du traitement des déchets dans l’Union européenne."@fr6
"Ho votato a favore della relazione, poiché concordo sul principio che in materia ambientale si deve cercare sempre di aumentare gli richiesti. L’ambiente non conosce frontiere e riguarda tutti. Si dovrà provvedere a ottenere una maggiore affidabilità e tempestività nella presentazione di dati da parte degli Stati membri sul trattamento, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti. Sono d’accordo, in particolare, che si insista affinché gli Stati membri elaborino piani di gestione dei rifiuti o migliorino i piani già esistenti, promuovendo prioritariamente misure volte a incentivare la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti. Devo, tuttavia, sottolineare che non concordo con il tono generale della relazione laddove raccomanda di attribuire maggiori poteri sanzionatori e di tassazione alla Commissione in materia di ambiente, invocando l’apertura di procedimenti per infrazione basati sulla maggiore o minore quantità/qualità dei dati forniti dagli Stati membri. Una simile azione, che vorremmo fosse attenta, vigile e preventiva, piuttosto che punitiva, deve assolutamente basarsi su dati affidabili, soprattutto per quanto riguarda la natura dei rifiuti trattati. Come messo in evidenza dallo stesso relatore, le prime statistiche armonizzate saranno disponibili solo nel 2006. Mancano pertanto elementi per una valutazione obiettiva della dimensione “relativa” del trattamento dei rifiuti nel territorio dell’Unione europea."@it9
"I voted in favour of this report, because I agree with the principle that when it comes to environmental matters, we must always try to raise stringency levels. The environment recognises no borders and concerns everyone. Data submitted by the Member States on the processing, recovery or recycling of waste must be more reliable and provided more promptly. I agree in particular that the Member States should be instructed to draw up plans for waste management or for improving existing plans, primarily to promote measures designed to encourage the prevention or reduction of waste production. I must, however, express my unhappiness at the general tone of the report when it recommends giving the Commission greater powers to punish and to levy taxes in environmental matters, calling for infringement proceedings to be initiated depending on the higher or lower quantity/quality of the data provided by the Member States. It is crucial that such action, which should focus more on monitoring, vigilance and prevention and less on punishment, is based on reliable data, particularly as regards the nature of the waste treated. As the rapporteur himself points out, however, the first harmonised statistics will only be available in 2006. We will not, therefore, have all the elements we need objectively to evaluate the ‘relative’ dimension of waste treatment in the European Union."@lv10
"Ik heb voor het verslag gestemd in de overtuiging dat wij op milieugebied voortdurend moeten proberen de lat hoger te leggen. Het milieu kent geen grenzen en het gaat eenieder van ons aan. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat de lidstaten werkelijk betrouwbare en passende gegevens inzake behandeling, terugwinning en recycling van afval presenteren. Ik ga er met name mee akkoord dat de lidstaten worden opgeroepen alsnog afvalbeheerplannen op te stellen of de bestaande plannen te verbeteren, waarbij maatregelen voor de preventie of vermindering van afvalproductie de eerste optie moeten zijn. Ik kan mij echter niet vinden in de algemene toon die in het verslag wordt aangeslagen waar het de versterking van de bestraffende en toezichthoudende rol van de Commissie bij milieuzaken betreft. De Commissie wordt aangespoord inbreukprocedures in te leiden op grond van de hoeveelheid/kwaliteit van de gegevens die door de lidstaten worden verstrekt. Oplettendheid, waakzaamheid en preventie zijn in dit verband echter belangrijker dan sancties. Dergelijke acties moeten noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens, met name wat de aard van de verwerkte afvalstoffen betreft. De rapporteur stelt echter zelf vast dat de eerste geharmoniseerde statistieken pas in 2006 beschikbaar zullen komen. Wij beschikken dus vooralsnog niet over de elementen die nodig zijn om de “relatieve” dimensie van het afvalbeheer op het grondgebied van de Europese Unie objectief te evalueren."@nl2
"Jag röstade för detta betänkande eftersom jag håller med om principen att vi i miljöfrågor alltid måste sträva efter att skärpa kraven. Miljön känner inga gränser och berör oss alla. De uppgifter som medlemsstaterna lämnar om behandling, återvinning och återanvändning av avfall måste vara mer tillförlitliga och lämnas snabbare. Jag håller särskilt med om att medlemsstaterna bör uppmanas att utarbeta avfallshanteringsplaner eller förbättra befintliga planer, särskilt för att främja åtgärder för att uppmuntra förebyggande eller minskning av avfallsproduktion. Jag måste dock uttrycka mitt missnöje med betänkandets allmänna karaktär när det gäller rekommendationen att kommissionen bör få utökade befogenheter att vidta straffåtgärder och besluta om skatter på miljöområdet och att överträdelseförfaranden bör inledas i förhållande till den högre eller lägre kvantiteten/kvaliteten hos de uppgifter som medlemsstaterna lämnar. Det är mycket viktigt att sådana åtgärder, som i högre grad bör inriktas på kontroll, övervakning och förebyggande och mindre på straffåtgärder, baseras på tillförlitliga uppgifter, särskilt när det gäller det behandlade avfallets egenskaper. Som föredraganden själv påpekar kommer dock de första harmoniserade statistiska uppgifterna att bli tillgängliga först 2006. Vi kommer därför inte att ha alla de uppgifter som behövs för att objektivt bedöma den ”relativa” dimensionen hos avfallshanteringen i Europeiska unionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph