Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-19-Speech-3-108"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Med dette forslag til forordning indføres en ordning med individuel identifikation og partiregistrering af de givne arter, herunder med mulighed for brug af elektronisk identifikation. Formålet er at forbedre identifikationen og indføre it-baseret registrering af flytninger af får og geder for at muliggøre en hurtig og præcis sporbarhed, hvilket er nødvendigt for en bedre sygdomsbekæmpelse og for at forebygge eventuelle problemer eller ulykker, der kan påvirke folkesundheden. Da denne teknologis effektivitet endnu ikke er blevet endegyldigt godtgjort i alle medlemsstaterne, og det heller ikke er påvist, at det er praktisk eller rentabelt at anvende den i alle situationer, finder jeg det vigtigt, at Kommissionen forelægger en rapport om den erfaring, man har opnået på området, og som indeholder en analyse af de økonomiske omkostninger, der er forbundet med ordningen før en almindelig og tvungen indførelse af den elektroniske identifikation. Jeg er enig i ordførerens overvejelser angående forslagets hensigtsmæssighed og gennemførlighed, og jeg tilslutter mig hans ændringsforslag, ligesom jeg deler hans bekymringer for en fåre- og gedesektor, der er specialiseret og arbejdskraftintensiv, samtidig med at gennemsnitsalderen er stigende og rentabiliteten meget lav, og som trues af afvandring på grund af stigende produktionsomkostninger, hvilket mere end retfærdiggør, at EU bør afholde udgifterne til indførelse af ordningen med individuel identifikation. Jeg har stemt for."@da1
lpv:translated text
"I förslaget till förordning anges ett system för identifiering av enskilda djur och djurpartier för de berörda arterna, vilket ger möjlighet att använda elektronisk identifiering. Avsikten är att förbättra identifieringssystemet och inrätta ett databaserat system för registrering av förflyttningar av får och getter för att möjliggöra snabb och exakt spårbarhet, vilket är avgörande för att övervaka sjukdomar och potentiella problem eller händelser som kan påverka allmänhetens hälsa. Eftersom effektiviteten hos denna teknik inte har testats ordentligt i alla medlemsstater och den inte är praktisk eller ekonomisk att använda i alla lägen menar jag att det är viktigt att kommissionen utarbetar en rapport om erfarenheterna från detta område, där det elektroniska identifieringssystemets ekonomiska följder analyseras innan systemet införs på generell och obligatorisk basis. Jag håller med föredraganden om lämpligheten och genomförbarheten hos det förslag som har lagts fram, jag instämmer i de ändringsförslag han har lagt fram och jag kan gå i god för den omsorg han har visat denna stora specialiserade yrkesgrupp, som åldras snabbt och som har en mycket låg inkomstnivå. Dessa jordbrukare måste kanske överge sitt värv på grund av de allt större kostnader som producenterna påförs och bara detta är skäl nog för att EU skall stå för kostnaderna för att införa systemet för identifiering av enskilda djur. Jag röstade för."@sv13
lpv:translated text
"Asetusehdotuksessa esitetään järjestelmä lammas- ja vuohieläimiä käsittävien eläinerien ja yksittäisten eläinten tunnistamiseksi ja siinä säädetään mahdollisuudesta käyttää elektronista tunnistamista. Tarkoituksena on kehittää tunnistusjärjestelmää ja luoda lammasten ja vuohien siirtojen rekisteröimistä varten atk-järjestelmä nopean ja tarkan jäljitettävyyden takaamiseksi, mikä on välttämätöntä, jotta voitaisiin valvoa sairauksia ja kansanterveyteen mahdollisesti vaikuttavia ongelmia tai tapauksia. Koska tällaisen teknisen järjestelmän tehokkuutta ei ole testattu asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa eikä sitä ole hyödyllistä tai taloudellista soveltaa kaikissa tilanteissa, mielestäni olisi tärkeätä, että komissio laatisi tällä alalla saaduista kokemuksista kertomuksen, jossa tarkasteltaisiin sähköisen tunnistusjärjestelmän taloudellisia vaikutuksia ennen kuin se otetaan yleisesti käyttöön pakollisena järjestelmänä. Esittelijän tavoin minulla on epäilykseni tehdyn ehdotuksen asianmukaisuudesta ja toteutettavuudesta. Lisäksi olen samaa mieltä hänen esittämistään tarkistuksista ja yhdyn hänen huoleensa siitä, että ikääntyvää erikoistyövoimaa, jonka tulotaso on erittäin alhainen, on niin paljon ja sen osuus kasvaa nopeasti. Lampaiden ja vuohien kasvattajien on luovuttava elinkeinostaan, sillä tuottajien kustannukset ovat lisääntyneet, ja unionin on pelkästään jo tästä syystä vastattava yksilöllisestä tunnistusjärjestelmästä aiheutuvista kustannuksista. Äänestin mietinnön puolesta."@fi5
lpv:translated text
". Η πρόταση κανονισμού ορίζει ένα σύστημα ατομικής και κατά παρτίδες αναγνώρισης και για τα εν λόγω είδη, δίνοντας την ευκαιρία για τη χρήση ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Στόχος είναι η βελτίωση του συστήματος καταγραφής των κινήσεων των αιγοπροβάτων, ώστε να επιτραπεί η γρήγορη και ακριβής ανιχνευσιμότητα, η οποία είναι σημαντική για την παρακολούθηση ασθενειών και ενδεχομένων προβλημάτων ή περιστατικών που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Εφόσον η αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνολογίας δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς σε όλα τα κράτη μέλη, και εφόσον δεν είναι πρακτική ή οικονομική η εφαρμογή της σε όλες τις περιπτώσεις, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συντάξει η Επιτροπή μια έκθεση σχετικά με την εμπειρία που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα, η οποία θα ανέλυε τις οικονομικές επιπτώσεις του συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης πριν από την εισαγωγή του σε καθολική και υποχρεωτική βάση. Συμμερίζομαι την ανησυχία του εισηγητή σχετικά με την καταλληλότητα και τη σκοπιμότητα της πρότασης που έγινε, συμφωνώ με τις τροπολογίες που κατέθεσε και μπορώ να βεβαιώσω την ανησυχία που επέδειξε για το ευρέως ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διέρχεται μια γρήγορη διαδικασία γήρανσης και έχει πολύ χαμηλό εισόδημα. Οι αγρότες αυτοί αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, εξαιτίας του αυξημένου κόστους που επωμίζονται οι παραγωγοί, και αυτός είναι επαρκής λόγος προκειμένου να καλύψει η Ένωση το κόστος της εισαγωγής ενός συστήματος ατομικής αναγνώρισης. Ψήφισα υπέρ."@el8
lpv:translated text
". Het voorstel voor een verordening voorziet in een individueel en partijgewijs identificatiesysteem voor de betrokken dieren en het opent de weg naar het gebruik van elektronische identificatie. Doel is het huidige identificatiesysteem te verbeteren en een elektronisch registratiesysteem voor verplaatsingen van schapen en geiten te ontwikkelen om een snelle en nauwkeurige traceerbaarheid te waarborgen, hetgeen van essentieel belang is om ziekten en mogelijke problemen of incidenten die gevolgen hebben voor de volksgezondheid onder controle te houden. De doeltreffendheid van deze technologie is nog niet voldoende bewezen in alle lidstaten en bovendien is het nog niet duidelijk of zij in alle situaties nuttig en rendabel is. Daarom vind ik dat de Commissie in elk geval een verslag moet voorleggen over de opgedane ervaringen. Daarin moet een analyse worden gemaakt van de economische gevolgen voordat het elektronische identificatiesysteem algemeen en verplicht wordt ingevoerd. Het verheugt mij dat de rapporteur pleit voor een adequaat en uitvoerbaar voorstel. Zijn amendementen dragen dan ook mijn goedkeuring weg. Ik deel met name zijn bezorgdheid over al die gespecialiseerde arbeidskrachten die in snel tempo ouder worden en doorgaans een zeer laag inkomen hebben. Een verhoging van de kosten kan ertoe leiden dat steeds meer boeren hun activiteit opgeven. Het is dan ook wenselijk dat de Europese Unie alle kosten die verbonden zijn aan de invoering van het systeem van individuele identificatie voor haar rekening neemt. Ik heb voor het verslag gestemd."@nl2
lpv:translated text
"The proposal for a regulation sets out a system of individual and batch identification and for the species in question, providing an opportunity for using electronic identification. The intention is to improve the system of identification and to create a computerised system for recording the movements of sheep and goats so as to allow rapid and precise traceability, which is crucial to monitoring diseases and potential problems or incidents affecting public health. Since the effectiveness of this technology has not been properly tested in all the Member States, and since it is not practical or economical to apply it in all situations, I believe it is important that the Commission produces a report on the experience gained in this field, which would analyse the economic repercussions of the electronic identification system before it is introduced on a universal and mandatory basis. I share the rapporteur’s concern at the adequacy and feasibility of the proposal that has been made, I agree with the amendments he has tabled and I can vouch for the concern he has demonstrated for with the large specialised workforce, which is rapidly ageing and has a very low level of income. These farmers face having to leave the profession because of the increased costs borne by producers, and this is reason enough for the Union to cover the costs of introducing the individualised identification system. I voted in favour."@lv10
lpv:translated text
"The proposal for a regulation sets out a system of individual and batch identification and for the species in question, providing an opportunity for using electronic identification. The intention is to improve the system of identification and to create a computerised system for recording the movements of sheep and goats so as to allow rapid and precise traceability, which is crucial to monitoring diseases and potential problems or incidents affecting public health. Since the effectiveness of this technology has not been properly tested in all the Member States, and since it is not practical or economical to apply it in all situations, I believe it is important that the Commission produces a report on the experience gained in this field, which would analyse the economic repercussions of the electronic identification system before it is introduced on a universal and mandatory basis. I share the rapporteur’s concern at the adequacy and feasibility of the proposal that has been made, I agree with the amendments he has tabled and I can vouch for the concern he has demonstrated for with the large specialised workforce, which is rapidly ageing and has a very low level of income. These farmers face having to leave the profession because of the increased costs borne by producers, and this is reason enough for the Union to cover the costs of introducing the individualised identification system. I voted in favour."@en3
lpv:translated text
"La propuesta de reglamento establece un sistema de identificación individual y por lotes para las especies en cuestión, lo que permite utilizar la identificación electrónica. La intención es mejorar el sistema de identificación y crear un sistema informatizado para registrar los movimientos del ganado ovino y caprino, con el fin de conseguir una trazabilidad rápida y precisa, que es crucial para el control de enfermedades y posibles problemas o incidentes que afecten a la salud pública. Dado que la eficacia de esta tecnología no se ha verificado correctamente en todos los Estados miembros, y dado que no resulta práctico ni económico aplicarla en todas las situaciones, creo que es importante que la Comisión elabore un informe sobre la experiencia obtenida en este campo, en el que analice las repercusiones económicas del sistema de identificación electrónica antes de su introducción universal y obligatoria. Comparto la preocupación del ponente sobre la suficiencia y viabilidad de la propuesta que se ha realizado, estoy de acuerdo con las enmiendas que ha presentado y puedo dar fe de la atención que ha prestado a la amplia mano de obra especializada, que está envejeciendo rápidamente y tiene un nivel de rentas muy bajo. Estos ganaderos se enfrentan al problema de tener que dejar su profesión como consecuencia del aumento de los costes que soportan los productores, y esa es razón suficiente para que la Unión cubra los costes de introducir los sistemas de identificación individualizada. He votado a favor."@es12
lpv:spoken text
". A proposta de regulamento estabelece um sistema de identificação individual e por lote para as espécies em causa, abrindo a possibilidade de utilização da identificação electrónica. Pretende melhorar o sistema de identificação e a criação de um sistema informatizado de registo de movimentos de ovinos e caprinos por forma a permitir uma rastreabilidade rápida e precisa, essencial para controlar doenças e eventuais problemas ou incidentes de impacto na saúde pública. Dado que ainda não se provou cabalmente a eficácia desta tecnologia em todos os Estados-Membros, nem que seja prático ou rentável aplicá-la em todas as situações, julgo importante a realização de um relatório por parte da Comissão sobre a experiência adquirida na matéria, no qual sejam analisadas as repercussões económicas decorrentes do sistema antes da implantação geral e obrigatória do sistema de identificação electrónica. Saúdo a preocupação do relator com a adequação e exequibilidade da proposta apresentada subscrevendo as alterações que apresenta e corroboro o cuidado demonstrado com a extensa mão-de-obra especializada, em processo de envelhecimento e detentora de um nível de rentabilidade muito baixo, ameaçada com o abandono de actividade pelo aumento dos custos a assumir pelos produtores, motivo suficiente para que seja a União a cobrir as despesas de implantação do sistema de identificação individualizado. Votei a favor."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Der Verordnungsvorschlag legt ein System der Einzelkennzeichnung und von Tierpartien für die betreffenden Tierarten fest und eröffnet damit die Einsatzmöglichkeit der elektronischen Kennzeichnung. Er zielt auf die Verbesserung des Kennzeichnungssystems und die Schaffung eines Informatiksystems zur Erfassung und Ermittlung der Verbringungen von Schafen und Ziegen, um eine rasche und präzise Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen, die für die Kontrolle von Krankheiten und möglicher Probleme oder Vorfälle mit Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit von wesentlicher Bedeutung ist. Da die Effektivität dieser Technologie noch nicht in allen Mitgliedstaaten vollständig nachgewiesen ist, und auch nicht, ob sie praktisch und rentabel in allen Situationen angewendet werden kann, halte ich die Erarbeitung eines Berichts seitens der Kommission über die in diesem Bereich gesammelten Erfahrungen für wichtig, in dem die wirtschaftlichen Auswirkungen analysiert werden, die sich aus dem System vor der allgemeinen und obligatorischen Einführung des elektronischen Kennzeichnungssystems ergeben. Ich teile die Bedenken des Berichterstatters hinsichtlich der Anpassung und Ausführbarkeit des vorgelegten Vorschlags, ich befürworte seine Änderungsvorschläge und verstehe seine Sorge um die vielen Fachkräfte, die schnell altern und ein sehr geringes Einkommensniveau aufweisen. Diese Landwirte müssen unter Umständen wegen der wachsenden von den Erzeugern zu tragenden Kosten ihre Tätigkeit aufgeben, und das ist Grund genug für die Union, die Ausgaben für die Einführung des Einzelkennzeichnungssystems zu tragen. Ich habe dafür gestimmt."@de7
lpv:translated text
"La proposta di regolamento stabilisce un sistema di identificazione individuale e per lotto delle specie in questione e apre la possibilità all’utilizzo dell’individuazione elettronica. Intende migliorare il sistema di identificazione e creare un sistema informatizzato di registrazione dei movimenti di ovini e caprini, in modo da permettere una tracciabilità rapida e precisa, essenziale per monitorare malattie, eventuali problemi o incidenti con impatto sulla salute pubblica. Giacché non è stata ancora completamente provata l’efficacia di tale tecnologia in tutti gli Stati membri, né se sia pratico o conveniente applicarla in ogni situazione, ritengo importante che la Commissione elabori una relazione sull’esperienza acquisita in materia, nella quale vengano analizzate le ripercussioni economiche del sistema di identificazione elettronica prima della sua introduzione generalizzata e obbligatoria. Mi compiaccio delle preoccupazioni espresse dal relatore sull’adeguatezza e attuabilità della proposta presentata, sottoscrivo gli emendamenti da lui formulati e approvo l’attenzione dimostrata nei confronti dei numerosi operatori specializzati, generalmente in età avanzata e con un livello di redditività molto basso, che rischiano di abbandonare l’attività a causa dell’aumento dei costi che, come produttori, dovranno sostenere. E’ un motivo sufficiente per chiedere che sia l’Unione a coprire i costi relativi all’introduzione del sistema di identificazione individuale. Ho votato a favore della relazione."@it9
lpv:translated text
"La proposition de règlement établit un système d’identification individuelle et par lot et, pour les espèces concernées, prévoit la possibilité d’utiliser un système d’identification électronique. L’objectif est d’améliorer le système d’identification et de créer un système informatisé d’enregistrement des mouvements des ovins et des caprins afin de permettre une traçabilité rapide et précise, essentielle pour contrôler des maladies, des problèmes potentiels ou des incidents affectant la santé publique. Étant donné que l’efficacité de cette technologie n’a pas été testée de manière adéquate dans tous les États membres et vu qu’il n’est ni pratique ni économique de l’appliquer dans toutes les situations, je pense qu’il est important que la Commission rédige un rapport sur l’expérience acquise dans ce domaine, rapport qui analyserait les répercutions économiques du système d’identification électronique avant son introduction sur une base universelle et obligatoire. Je partage les préoccupations du rapporteur quant à l’opportunité et à la faisabilité de la proposition sur la table. Je suis d’accord avec les amendements qu’il a déposés et je peux confirmer les inquiétudes qu’il a soulevées quant à la grande main-d’œuvre spécialisée, qui vieillit rapidement et a un niveau de revenu très faible. Ces agriculteurs risquent de devoir quitter cette profession à cause de l’augmentation des coûts supportés par les producteurs, ce qui constitue une raison suffisante pour que l’Union couvre les frais d’introduction du système d’identification individuelle. J’ai voté pour."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031119.5.3-108"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph