Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-19-Speech-3-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031119.5.3-094"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A Comissão apresentou a proposta em apreço para incorporar no direito comunitário as disposições adoptadas no âmbito da Assembleia Geral da Organização Marítima Internacional, cuja versão definitiva foi adoptada em Londres (Dezembro 2002) pela Conferência Diplomática Marítima dos Governos Contratantes da Convenção Internacional para a Segurança da Vida Humana no Mar (Convenção SOLAS de 1974). É uma convenção muito importante. Na prática, transferem-se para os transportes marítimos os princípios aplicados nos transportes aéreos, devendo os Estados-Membros elaborar planos nacionais de segurança marítima que prevejam normas de segurança e designar uma autoridade nacional competente, que será a única autoridade responsável pela matéria e terá a missão específica de garantir o estado de segurança dos navios, mediante a emissão de certificados. Ciente da enorme vulnerabilidade deste sector e atendendo às medidas de segurança acauteladas pelo relatório entre os navios e as instalações portuárias, constituídas pelo interface navio-porto, mas não quanto aos portos propriamente ditos, insto a Comissão a perseverar no desejo de apresentar uma iniciativa legislativa para regulamentar a protecção dos portos da Comunidade. Acompanho a relatora na preocupação quanto às implicações financeiras que estas medidas de segurança acarretarão, apoiando o convite que fez à Comissão para que apresentasse um estudo acerca desta matéria. Votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kommissionen har stillet det foreliggende forslag om at inkorporere de bestemmelser i fællesskabsretten, som IMO's generalforsamling har vedtaget, og hvis endelige version blev vedtaget i London (december 2002) af IMO's diplomatiske konference (SOLAS-konventionen fra 1974). Det er en meget vigtig konvention. I praksis overføres luftfartens principper til søtransporten, og medlemsstaterne skal vedtage nationale planer for maritim sikring, der omfatter sikkerhedsregler, og oprette en nationalt ansvarlig myndighed, der bliver den eneste ansvarlige myndighed på området og som sin særlige opgave får at godkende skibes sikkerhed gennem udstedelse af certifikater. På grund af denne sektors enorme sårbarhed, og da jeg er enig i de sikkerhedsforanstaltninger, som forordningen foreskriver for skibe og havnefaciliteter, der fungerer som grænseflade mellem havnen og skibet, men ikke selve havnene, opfordrer jeg Kommissionen til at fastholde sin hensigt om at udarbejde et lovgivningsinitiativ om sikring af EU's havne. Jeg støtter ordførerens overvejelser om de finansieringsmæssige spørgsmål, som disse sikkerhedsforanstaltninger rejser, og støtter hans opfordring til Kommissionen om at gennemføre en undersøgelse heraf. Jeg har stemt for."@da1
". Die Kommission hat uns den Vorschlag vorgelegt, damit die im Rahmen der Generalversammlung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation angenommenen Bestimmungen, deren Endversion in London (Dezember 2002) von der Diplomatenkonferenz für Seeschifffahrt der Unterzeichnerstaaten des Internationalen Übereinkommens zum Schutz menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen von 1974) beschlossen wurde, in das Gemeinschaftsrecht aufgenommen werden können. Das ist ein sehr wichtiges Übereinkommen. Praktisch werden die im Luftverkehr zur Anwendung kommenden Grundsätze auf den Seeverkehr übertragen, und die Mitgliedstaaten müssen nationale Seeverkehrssicherheitspläne ausarbeiten, in denen Sicherheitsvorschriften vorgesehen sind und eine zuständige nationale Behörde bezeichnet wird, die als einzige Behörde für diese Frage zuständig ist und deren spezielle Aufgabe die Gewährleistung des Sicherheitszustandes der Schiffe durch die Ausstellung von Bescheinigungen ist. Ich bin mir über die enorme Verwundbarkeit dieses Sektors im Klaren, und angesichts der Sicherheitsmaßnahmen zwischen den Schiffen und den Hafeneinrichtungen, vor denen der Bericht aufgrund der Schnittstelle Schiff-Hafen, jedoch nicht im Zusammenhang mit den Häfen als solchen warnt, ersuche ich die Kommission, auf ihrem Wunsch der Vorlage einer legislativen Initiative zur Regelung des Schutzes der Häfen der Gemeinschaft zu bestehen. Ich teile die Auffassung der Berichterstatterin hinsichtlich der finanziellen Probleme, die diese Sicherheitsmaßnahmen in sich bergen, und unterstütze ihre Aufforderung an die Kommission, eine diesbezügliche Studie vorzulegen. Ich habe für den Bericht gestimmt."@de7
". Η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση που βρίσκεται τώρα ενώπιόν μας, προκειμένου να ενσωματώσει στο κοινοτικό δίκαιο τις διατάξεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η οριστική μορφή της οποίας εγκρίθηκε στο Λονδίνο (τον Δεκέμβριο του 2002) από τη Διεθνή Διπλωματική Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων στη Διεθνή Σύμβαση περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής εν Θαλάσση (Σύμβαση SOLAS του 1974). Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική σύμβαση. Στην πράξη, οι αρχές που ισχύουν για τις εναέριες μεταφορές μεταφέρονται στις θαλάσσιες μεταφορές και τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια θαλάσσιας ασφάλειας, τα οποία θα θέτουν προδιαγραφές ασφαλείας και θα διορίζουν μια αρμόδια εθνική αρχή, η οποία θα είναι η μόνη αρμόδια αρχή σε αυτόν τον τομέα και έργο της θα είναι συγκεκριμένα η εγγύηση της ασφάλειας των πλοίων με την έκδοση πιστοποιητικών. Γνωρίζω τη μεγάλη τρωτότητα αυτού του τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα ασφαλείας που υποστηρίζει η έκθεση για τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνονται στο δίπολο πλοίο-λιμένας, αλλά όχι και στους ίδιους τους λιμένες, ζητώ μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να επιμείνει στην επιθυμία της να παρουσιάσει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση της προστασίας των κοινοτικών λιμένων. Συμμερίζομαι την ανησυχία της εισηγήτριας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων ασφαλείας και στηρίζω την έκκλησή της προς την Επιτροπή να παρουσιάσει μια μελέτη σχετικά με το θέμα αυτό. Ψηφίζω υπέρ."@el8
"The Commission presented the proposal now before us in order to incorporate into Community law the provisions adopted by the General Assembly of the International Maritime Organisation, the definitive version of which was adopted in London (December 2002) by the International Diplomatic Conference of the Governments that are signatories to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention of 1974). This is an extremely important convention. In practice, the principles applied to air transport are transferred to maritime transport, with the Member States having to draw up national maritime security plans that lay down security standards and appoint a competent national authority, which will be the sole authority responsible in this field and will have the specific task of guaranteeing the security of vessels, by issuing certificates. I am aware of the enormous vulnerability of this sector and taking account of the security measures advocated by the report for vessels and port facilities, as constituted by the vessel/port interface, but not for ports themselves properly speaking, I urge the Commission to persevere with its desire to present a legislative initiative to regulate protection of Community ports. I share the rapporteur's concern about the financial implications of these safety measures and I support her call to the Commission to present a study of this matter. I voted in favour."@en3
"La Comisión presentó la propuesta que hoy nos ocupa para incorporar al Derecho comunitario las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, cuya versión definitiva fue aprobada en Londres (diciembre de 2002) por la Conferencia Diplomática Internacional de los Gobiernos signatarios del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS de 1974). Se trata de un convenio de suma importancia. En la práctica, los principios aplicados al transporte aéreo se trasladan al transporte marítimo, correspondiendo a los Estados miembros la elaboración de planes nacionales de seguridad marítima y la designación de una autoridad nacional competente, que será la única autoridad responsable en este ámbito y tendrá la tarea concreta de garantizar la seguridad de los buques mediante la expedición de certificados. Soy consciente de la enorme vulnerabilidad de este sector, y teniendo en cuenta las medidas de seguridad que se proponen en el informe para los buques y las instalaciones portuarias, en tanto que punto de contacto entre buque y puerto, pero no para los puertos propiamente dichos, insto a la Comisión a que mantenga su intención de presentar una iniciativa legislativa para regular la protección de los puertos comunitarios. Comparto la preocupación de la ponente por las consecuencias financieras de estas medidas de seguridad, y apoyo la petición que ha hecho a la Comisión de presentar un estudio sobre esta materia. He votado a favor."@es12
"Komissio teki nyt käsiteltävänämme olevan ehdotuksen, jotta yhteisön oikeuteen voitaisiin siirtää kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n täysistunnossa hyväksytyt määräykset, joiden lopullinen versio hyväksyttiin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna� 1974 tehdyn kansainvälisen SOLAS-yleissopimuksen allekirjoittaneiden hallitusten kansainvälisessä diplomaattikonferenssissa Lontoossa joulukuussa� 2002. Kyseessä on erittäin tärkeä yleissopimus. Käytännössä se tarkoittaa, että lentoliikenteessä noudatettavia periaatteita ryhdytään nyt soveltamaan myös merenkulussa. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisen merenkulun turvasuunnitelmat, joissa määritellään turvallisuusnormit, ja nimettävä yksi ainoa tällä alalla toimivaltainen kansallinen viranomainen, jonka tehtävänä on erityisesti taata alusten turvallisuus myöntämällä turvatodistuksia. Tiedän, että tämä on erityisen herkkä ala. Ottaen huomioon mietinnössä esitetyt turvatoimet, jotka kohdistuvat aluksiin ja niihin satamarakenteisiin, jotka muodostavat sataman ja aluksen välisen vuorovaikutuksen mutta eivät varsinaisesti kohdistu itse satamiin, kehotan komissiota pysymään aikomuksessaan esittää lainsäädäntöaloite yhteisön satamien suojelun sääntelemiseksi. Olen esittelijän tavoin tietoinen kyseisten turvatoimien talousvaikutuksista ja kannatan hänen pyyntöään siitä, että komissio esittäisi selvityksen tästä asiasta. Äänestin mietinnön puolesta."@fi5
"La Commission a présenté la proposition aujourd’hui sur la table afin d’incorporer au droit communautaire les dispositions adoptées par l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, dont la version définitive a été adoptée à Londres en décembre 2002 par la conférence diplomatique internationale des gouvernements signataires de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974). Il s’agit d’une convention extrêmement importante. Dans la pratique, les principes appliqués au transport aérien sont transférés au transport maritime, les États membres devant rédiger des plans nationaux de sûreté maritime définissant les normes de sécurité et désignant une autorité nationale compétente, qui sera l’autorité responsable unique dans ce domaine et qui aura la tâche spécifique de garantir la sûreté des navires en délivrant des certificats. Je suis conscient de l’énorme vulnérabilité de ce secteur et prenant note des mesures de sécurité défendues par le rapport pour les navires et les installations portuaires, constituées par l’interface navire - port, mais pas pour les ports à proprement parler, je demande instamment à la Commission de persévérer et de présenter une initiative législative visant à réglementer la sûreté des ports de la Communauté. Je partage la préoccupation du rapporteur quant aux implications financières de ces mesures de sécurité et je me joins à sa demande formulée à la Commission de présenter une étude à ce propos. J’ai voté pour."@fr6
"La Commissione ha presentato la proposta in esame per inglobare nel diritto comunitario le disposizioni approvate dall’assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, la cui versione definitiva è stata adottata a Londra (dicembre 2002) dalla Conferenza diplomatica marittima dei governi firmatari della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974). Si tratta di una convenzione molto importante. In pratica, vengono trasferiti ai trasporti marittimi i principi applicati ai trasporti aerei e gli Stati membri devono elaborare piani nazionali di sicurezza marittima che prevedano norme di sicurezza e designare un’autorità nazionale competente che sarà l’unica responsabile in materia, con il compito specifico di garantire lo stato di sicurezza delle navi mediante l’emissione di appositi certificati. Consapevole dell’enorme vulnerabilità del settore e tenendo conto delle norme di sicurezza invocate dalla relazione per le navi e gli impianti portuali costituiti dall’interfaccia nave-porto, ma non per i porti propriamente detti, esorto la Commissione a perseverare nell’intento di presentare un’iniziativa legislativa al fine di regolamentare la protezione dei porti della Comunità. Condivido le preoccupazioni della relatrice quanto alle implicazioni finanziarie di tali misure di sicurezza e sostengo l’invito rivolto alla Commissione di presentare uno studio in merito. Ho votato a favore della relazione."@it9
"The Commission presented the proposal now before us in order to incorporate into Community law the provisions adopted by the General Assembly of the International Maritime Organisation, the definitive version of which was adopted in London (December 2002) by the International Diplomatic Conference of the Governments that are signatories to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention of 1974). This is an extremely important convention. In practice, the principles applied to air transport are transferred to maritime transport, with the Member States having to draw up national maritime security plans that lay down security standards and appoint a competent national authority, which will be the sole authority responsible in this field and will have the specific task of guaranteeing the security of vessels, by issuing certificates. I am aware of the enormous vulnerability of this sector and taking account of the security measures advocated by the report for vessels and port facilities, as constituted by the vessel/port interface, but not for ports themselves properly speaking, I urge the Commission to persevere with its desire to present a legislative initiative to regulate protection of Community ports. I share the rapporteur's concern about the financial implications of these safety measures and I support her call to the Commission to present a study of this matter. I voted in favour."@lv10
"De Commissie heeft dit voorstel gepresenteerd om de maatregelen die in het kader van de algemene vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie zijn aangenomen om te zetten in Gemeenschapsrecht. De definitieve versie van deze voorstellen werd op 12 december 2002 aangenomen door de Diplomatieke Conferentie inzake maritieme veiligheid van de regeringen die het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS-Verdrag van 1974) hebben ondertekend. Dat is een bijzonder belangrijk verdrag. In de praktijk komt het erop neer dat de beginselen die op het luchtvervoer van toepassing zijn naar het zeevervoer worden overgeheveld. Het voorstel verplicht de lidstaten een nationaal veiligheidsplan op te stellen dat voorziet in maritieme veiligheidsvoorschriften. Bovendien moeten zij één centrale nationale autoriteit aanwijzen die verantwoordelijk is voor de maritieme beveiliging en belast wordt met een specifieke taak, namelijk het waarborgen van de veiligheid van schepen via de afgifte van certificaten. Ik ben mij bewust van de enorme kwetsbaarheid van deze sector. Bovendien stel ik vast dat de veiligheidsmaatregelen die in het verslag worden genoemd betrekking hebben op de wisselwerking tussen schepen en havenfaciliteiten, op de interface schip/haven, maar niet op de havens zelf. Daarom roep ik de Commissie op haar plan door te zetten en een wetgevingsinitiatief te presenteren waarin de beveiliging van de communautaire havens wordt gereguleerd. Ik deel de bezorgdheid van de rapporteur over de financiële gevolgen van deze veiligheidsmaatregelen. Samen met haar verzoek ik de Commissie hierover een studie voor te leggen. Ik heb voor het verslag gestemd."@nl2
"Kommissionen lade fram förslaget i syfte att införliva de bestämmelser som antogs av Internationella sjöfartsorganisationens generalförsamling i gemenskapsrätten. Den slutliga versionen av dessa bestämmelser antogs i London i december 2002 av den internationella diplomatkonferensen mellan de regeringar som har undertecknat 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS). Detta är en oerhört viktig konvention. I praktiken överförs de principer som tillämpas på lufttransporter till sjötransporter i och med att medlemsstaterna måste utarbeta nationella sjösäkerhetsplaner i vilka man anger säkerhetsstandarder och utser en behörig nationell myndighet som blir den enda ansvariga myndigheten på området och som har den särskilda uppgiften att garantera fartygssäkerheten genom att utfärda certifikat. Jag är medveten om denna sektors väldiga sårbarhet, och med hänsyn tagen till de säkerhetsåtgärder som förespråkas i betänkandet för fartyg och hamnanläggningar – säkerhetsåtgärder som gäller där samverkan mellan fartyg och hamn äger rum, men egentligen inte för själva hamnarna – uppmanar jag kommissionen att gå vidare med sin önskan att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ för reglering av säkerheten vid gemenskapens hamnar. Jag delar föredragandens oro över de ekonomiska konsekvenserna av dessa säkerhetsåtgärder, och jag stöder hennes uppmaning till kommissionen att lägga fram en undersökning av denna fråga. Jag röstade för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph