Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-18-Speech-2-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031118.7.2-205"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, the Commission recalls that, according to its terms, the EU-Israel Association Agreement applies solely to the territory of the State of Israel. Therefore products obtained in Israeli settlements in the West Bank and Gaza Strip, East Jerusalem and the Golan Heights are not entitled to preferential tariff treatment when entering the EU and proof of preferential origin issued by Israel for those products cannot be accepted by the Communities customs authorities. In a notice published in the Official Journal of the European Communities in November 2001, the Commission informed the customs authorities of the Member States and European importers that Israel issues proof of preferential origin for products coming from places brought under Israeli administration such 1967. As a follow-up to that notice, the customs authorities of the EU Member States are screening all imports from Israel in order to identify the unlawfully issued proofs of origin and return the proofs of origin concerned to Israel in accordance with the verification procedure provided for in Article 32 of Protocol 4 to the Agreement. The Israeli replies, in the context of these verification procedures, do not distinguish between production in the settlements and production in the territory of the State of Israel. According to Article 32 of Protocol 4 to the Agreement, entitlement to the preferences is refused if there is no reply to the request for verification within ten months, or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the proof of origin in question or the real origin of the products. It falls within the competence of the national customs authorities to determine, for each and every individual consignment, whether, under those provisions, the elements of fact and law allow refusal of the preferential tariff treatment. Refusal of the preference gives rise to a customs debt which the customs authorities of the Member States must recover, since, under Community law, they are responsible for the collection of the custom duties which are the Communities' traditional own resources. The EU takes every opportunity to find a solution to the problem of the imports of products from the Israeli settlements and considers that this issue should be resolved before amending the EU-Israel protocol on rules of origin for the extension of the pan-European cumulation of origin to the Mediterranean countries. As to the creation of qualified industrial zones in the EC's trade relations with Jordan and Israel, the Commission is at the stage of carrying out a technical analysis and no conclusions have been drawn. If an additional question is put forward here, asking why the Commission has not formally proposed the arbitration procedure which is part of all this, I would respond by saying that arbitration is, indeed, a possible measure planned in our Association Agreement in case there are differences in interpretation. Nevertheless, the Commission has so far taken the necessary steps to protect the financial and legal interests of the Community. In this regard, it should be noted that launching this procedure requires the unanimous assent of the Member States."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen er klar over, at associeringsaftalen mellem EU og Israel udelukkende finder anvendelse på Israels territorium. Produkter, der stammer fra de israelske bosættelser på Vestbredden og Gazastriben, den østlige del af Jerusalem og Golan-højderne, er ikke berettiget til præferencebehandling, hvad angår afgifter, ved eksport til EU, og Israels udstedelse af oprindelsesbeviser for disse produkter kan ikke accepteres af EU's toldmyndigheder. I en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende i november 2001 informerede Kommissionen medlemsstaternes toldmyndigheder og de europæiske importører om, at Israel udsteder oprindelsesbeviser for produkter, der kommer fra områder, som siden 1967 har været under israelsk administration. Som opfølgning på meddelelsen har EU-medlemsstaternes toldmyndigheder screenet al import fra Israel for at kunne identificere de ulovlige oprindelsesbeviser og returnere de pågældende beviser til Israel i overensstemmelse med den verifikationsprocedure, der er fastsat i artikel 32 i protokol 4 til aftalen. I de israelske myndigheders svar i forbindelse med disse verifikationsprocedurer skelnes der ikke mellem produktion i bosættelser og produktion i staten Israels territorium. I henhold til artikel 32 i protokol 4 til associeringsaftalen er man ikke berettiget til præferencebehandling, hvis der ikke foreligger svar på anmodning om verifikation inden for 10 måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til bestemmelse af gyldigheden af det pågældende oprindelsesbevis eller den reelle oprindelse af produkterne. De nationale myndigheder skal træffe afgørelse om hver enkelt sending, uanset om dokumentation eller lovbestemmelser i henhold til disse bestemmelser giver ret til at tillade eller nægte præferencebehandling. Afslag vedrørende præferencebehandling medfører toldskyld, som medlemsstaternes toldmyndigheder skal betale, idet de i henhold til fællesskabsretten er ansvarlige for opkrævning af toldafgifter, der traditionelt hører under Fællesskabets egne ressourcer. EU benytter enhver lejlighed til at finde en løsning på problemet med import af produkter fra de israelske bosættelser og mener, at problemerne skal løses, inden protokollen (EU-Israel) om regler vedrørende oprindelse ændres med henblik på at udvide de paneuropæiske kumulationsbestemmelser vedrørende oprindelse til at omfatte Middelhavslandene. Med hensyn til oprettelsen af kvalificerede industrizoner i EU's handelsaftaler med Jordan og Israel foretager Kommissionen i øjeblikket en teknisk undersøgelse, og der er ikke draget endelige konklusioner. Som svar på eventuelle yderligere spørgsmål om, hvorfor Kommissionen ikke formelt har foreslået voldgiftsproceduren, der er en del af dette, kan jeg sige, at voldgiftsproceduren bestemt er en mulighed, for hvilken der er taget højde i vores associeringsaftale i tilfælde af, at der er fortolkningsafvigelser. Kommissionen har dog indtil nu truffet de nødvendige foranstaltninger til at beskytte EU's økonomiske og retlige interesser. Det bør i denne forbindelse bemærkes, at iværksættelse af denne procedure kræver godkendelse fra samtlige medlemsstater."@da1
". Herr Präsident, die Kommission stellt erneut fest, dass das Assoziationsabkommen EU-Israel ausschließlich für das Hoheitsgebiet des Staates Israel gilt. Daher haben Produkte aus israelischen Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen bei Einfuhr in die EU keinen Anspruch auf Vorzugsbehandlung, und die von Israel für diese Produkte ausgestellte Präferenzursprungsnachweise können von den Zollbehörden der Gemeinschaft nicht akzeptiert werden. In einem im November 2001 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Hinweis informierte die Kommission die Zollbehörden der Mitgliedstaaten und die europäischen Importeure, dass Israel Ursprungsnachweise für Waren ausstellt, die aus Gebieten stammen, die seit 1967 unter israelischer Verwaltung stehen. Ausgehend von diesem Hinweis unterziehen die Zollbehörden der EU-Mitgliedstaaten alle Einfuhren aus Israel einer Prüfung, um unrechtmäßig ausgestellte Ursprungsnachweise zu ermitteln und diese gemäß dem in Artikel 32 von Protokoll 4 des Abkommens vorgesehenen Nachprüfverfahren an Israel zurückzuschicken. In ihrer Antwort unterscheiden die israelischen Behörden in Bezug auf diese Nachprüfverfahren nicht zwischen einer Herstellung in den Siedlungen und einer Herstellung im Hoheitsgebiet des Staates Israel. Laut Artikel 32 des Protokolls 4 des Abkommens wird die Präferenzbehandlung verwehrt, wenn nicht innerhalb von zehn Monaten eine Antwort auf das Nachprüfersuchen vorliegt oder die Antwort keine ausreichenden Angaben enthält, um feststellen zu können, ob der betreffende Nachweis echt oder welches der tatsächliche Ursprung der Waren ist. Es ist Aufgabe der nationalen Zollbehörden, bei jeder Lieferung zu entscheiden, ob unter diesen Bedingungen die Tatsachen und das geltende Recht eine Ablehnung der Vorzugsbehandlung zulassen. Bei Ablehnung der Vorzugsbehandlung entsteht eine Zollschuld, die die Zollbehörden der Mitgliedstaaten beitreiben müssen, da sie gemäß Gemeinschaftsrecht für die Erfassung von Zöllen zuständig sind, die zu den traditionellen Eigenmitteln der Gemeinschaft zählen. Die EU nutzt jede Gelegenheit, um eine Lösung für das Problem der Einfuhren von Produkten aus israelischen Siedlungen zu finden, und ist der Ansicht, dass diese Frage geklärt werden sollte, bevor das Protokoll EU-Israel über die Ursprungsregeln dahingehend geändert wird, dass die europaweite Kumulierung auf die Mittelmeerländer ausgedehnt wird. Was die Einrichtung von „Qualified Industrial Zones“ in den Handelsbeziehungen der EG mit Jordanien und Israel angeht, so befindet sich die Kommission noch im Stadium der technischen Analyse, und es wurden noch keine Schlussfolgerungen gezogen. Sollte eine dahingehende Zusatzfrage gestellt werden, weshalb die Kommission kein offizielles Schiedsverfahren vorgeschlagen hat, das ja Bestandteil dieses Prozesses ist, so würde ich antworten, dass das Assoziierungsabkommen tatsächlich die Möglichkeit von Schiedsverfahren im Falle von Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung des Abkommens vorsieht. Allerdings hat die Kommission bisher alle erforderlichen Schritte zum Schutz der finanziellen und rechtlichen Interessen der Gemeinschaft unternommen. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass ein solches Verfahren nur mit einstimmiger Zustimmung der Mitgliedstaaten eingeleitet werden kann."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, σύμφωνα με τους όρους της, εφαρμόζεται μόνο στο κράτος του Ισραήλ. Συνεπώς, τα προϊόντα που παράγονται στους ισραηλινούς οικισμούς εποίκων στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα Υψώματα του Γκολάν δεν απολαύουν προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ και τα αποδεικτικά προτιμησιακής προέλευσης που εκδίδονται από το Ισραήλ για τα εν λόγω προϊόντα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από τις κοινοτικές τελωνειακές αρχές. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Νοέμβριο του 2001, η Επιτροπή ενημέρωσε τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και τους ευρωπαίους εισαγωγείς ότι το Ισραήλ εκδίδει αποδεικτικά προτιμησιακής προέλευσης για προϊόντα προερχόμενα από περιοχές που τέθηκαν υπό ισραηλινή διοίκηση από το 1967 και μετά. Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ελέγχουν όλες τις εισαγωγές από το Ισραήλ, προκειμένου να εντοπίσουν τα αποδεικτικά προέλευσης που έχουν εκδοθεί παράνομα και να τα επιστρέψουν στο Ισραήλ, βάσει της διαδικασίας ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 32 του τέταρτου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης. Οι ισραηλινές απαντήσεις, στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ελέγχου, δεν κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στα προϊόντα που παράγονται στους οικισμούς εποίκων και σε εκείνα που παράγονται στο έδαφος του κράτους του Ισραήλ. Βάσει του άρθρου 32 του τέταρτου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης, τα κράτη μέλη αρνούνται την προτιμησιακή μεταχείριση, αν δεν δοθεί απάντηση στο αίτημα ελέγχου εντός 10 μηνών, ή αν η απάντηση δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες, ώστε να καθοριστεί η γνησιότητα του σχετικού αποδεικτικού προέλευσης ή η πραγματική προέλευση των προϊόντων. Εναπόκειται στη δικαιοδοσία των εθνικών τελωνειακών αρχών να καθορίσουν, για κάθε συγκεκριμένο φορτίο εμπορευμάτων, αν, βάσει αυτών των διατάξεων, τα πραγματικά και νομικά στοιχεία δικαιολογούν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση. Η άρνηση προτιμησιακής μεταχείρισης σημαίνει επιβολή τελωνειακού δασμού, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών που, βάσει του κοινοτικού δικαίου, είναι υπεύθυνες για την είσπραξη των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι αποτελούν τους παραδοσιακούς ίδιους κοινοτικούς πόρους. Η ΕΕ δράττεται κάθε ευκαιρίας για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των εισαγωγών προϊόντων από τους οικισμούς ισραηλινών εποίκων και θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να επιλυθεί πριν από την τροποποίηση του πρωτοκόλλου ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με τους κανόνες προέλευσης για την επέκταση της πανευρωπαϊκής σώρευσης προέλευσης στις μεσογειακές χώρες. Όσον αφορά τη δημιουργία αναγνωρισμένων βιομηχανικών ζωνών στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων της ΕΚ με την Ιορδανία και το Ισραήλ, η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης τεχνικής ανάλυσης και δεν έχει ακόμα εξαγάγει συμπεράσματα. Αν ετίθετο η συμπληρωματική ερώτηση, γιατί η Επιτροπή δεν πρότεινε επίσημα τη διαδικασία διαιτησίας, η οποία συνιστά μέρος του όλου θέματος, θα απαντούσα λέγοντας ότι η διαιτησία είναι, πράγματι, ένα μέτρο που προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία. Εντούτοις, η Επιτροπή έχει ως τώρα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να προασπίσει τα οικονομικά και νομικά συμφέροντα της Κοινότητας. Πρέπει να σημειώσω σχετικά ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής προϋποθέτει την ομόφωνη συγκατάθεση των κρατών μελών."@el8
"Señor Presidente, la Comisión recuerda que el Acuerdo de Asociación UE-Israel, como se establece en sus cláusulas, únicamente se aplica al territorio del Estado de Israel. Por lo tanto, los productos obtenidos en los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza y Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán no tienen derecho a que se les dé un trato arancelario preferente al entrar en la UE y las autoridades aduaneras comunitarias no pueden aceptar la justificación del origen preferencial expedido por Israel para estos productos. En un Aviso publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en noviembre de 2001, la Comisión informaba a las autoridades aduaneras de los Estados miembros y a los importadores europeos de que Israel expide justificaciones del origen preferencial para los productos que proceden de lugares sometidos a la administración israelí desde 1967. A raíz de este Aviso, las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la UE están inspeccionando todas las importaciones procedentes de Israel para identificar los certificados de origen expedidos irregularmente y devolver los certificados de origen correspondientes a Israel de conformidad con el procedimiento de verificación contemplado en el artículo 32 del Protocolo 4 del Acuerdo. Las respuestas israelíes, en el contexto de estos procedimientos de verificación, no distinguen entre producción en los asentamientos y producción en el territorio del Estado de Israel. De conformidad con el artículo 32 del Protocolo 4 del Acuerdo, se niega el derecho preferencial si no hay respuesta a la petición de verificación en un plazo de diez meses, o si la respuesta no contiene suficiente información para determinar la autenticidad del certificado de origen en cuestión o el verdadero origen de los productos. Entra dentro de la competencia de las autoridades aduaneras nacionales determinar, para todas y cada una de las consignaciones, si, con arreglo a estas disposiciones, los elementos o permiten la denegación del trato arancelario preferencial. La denegación del derecho preferencial da lugar a una deuda aduanera que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han de recuperar, puesto que, con arreglo al Derecho comunitario, son responsables del cobro de los aranceles aduaneros que constituyen los recursos propios tradicionales de las Comunidades. La UE aprovecha cualquier oportunidad que se le brinda para hallar una solución al problema de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes y considera que esta cuestión deberá resolverse antes de modificar el protocolo UE-Israel sobre las normas de origen para la extensión del sistema paneuropeo de acumulación de origen a los países mediterráneos. En cuanto a la creación de zonas industriales cualificadas en las relaciones comerciales de la CE con Jordania e Israel, en esta fase la Comisión está llevando a cabo un análisis técnico y no se han sacado conclusiones. Si se formula una nueva pregunta sobre este tema, preguntando por qué la Comisión no ha propuesto formalmente el procedimiento de arbitraje que forma parte de todo esto, responderé que el arbitraje es, de hecho, una medida posible prevista en nuestro Acuerdo de Asociación en caso de existir diferencias de interpretación. Sin embargo, la Comisión ha tomado hasta este momento las medidas necesarias para proteger los intereses financieros y jurídicos de la Comunidad. En este sentido, cabe señalar que el puesta en marcha de este procedimiento exige el consentimiento unánime de los Estados miembros."@es12
". Arvoisa puhemies, komissio palauttaa mieliin, että EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ehtojen mukaan sopimusta sovelletaan yksistään Israelin valtion alueella. Siksi tuotteet, jotka on valmistettu Israelin siirtokunnissa Länsirannalla ja Gazan alueella, Itä-Jerusalemissa ja Golanin kukkuloilla, eivät ole oikeutettuja tullietuuskohteluun, kun ne tuodaan EU:n alueelle, eivätkä yhteisöjen tulliviranomaiset voi hyväksyä Israelin tällaisille tuotteille antamaa alkuperätodistusta. Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä marraskuussa� 2001 julkaistussa ilmoituksessa komissio tiedotti jäsenvaltioiden tulliviranomaisille ja eurooppalaisille maahantuojille, että Israel antaa alkuperäselvityksiä tuotteille, jotka ovat peräisin Israelin vuodesta� 1967 hallinnassaan pitämiltä alueilta. Ilmoituksen johdosta EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaiset seulovat kaiken Israelista peräisin olevan tuonnin tunnistaakseen laittomasti annetut alkuperäselvitykset ja palauttaakseen kyseiset alkuperäselvitykset Israeliin sen tarkastusmenettelyn mukaisesti, joka on vahvistettu sopimuksen pöytäkirjassa� 4 olevassa 32� artiklassa. Tällaisia tarkastusmenettelyjä koskevissa Israelin vastauksissa ei eroteta siirtokuntien tuotantoa ja Israelin valtion alueella tapahtuvaa tuotantoa. Sopimuksen pöytäkirjassa� 4 olevan 32� artiklan mukaan oikeus etuuskohteluun evätään, jollei tarkastuspyyntöön vastata 10� kuukauden kuluessa tai jos vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen määrittämiseksi, onko kyseinen asiakirja aito tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä. Kansallisilla tulliviranomaisilla on toimivaltuudet päättää kulloisenkin yksittäisen tavaraerän osalta, onko asiaa koskevien määräysten, tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella oikeutettua evätä tullietuuskohtelu. Etuuskohtelun epääminen johtaa tullivelkaan, jonka jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on kannettava, sillä yhteisön lainsäädännön mukaan niille on annettu tehtäväksi periä tullimaksut, jotka ovat yhteisöjen perinteisiä omia varoja. EU tekee kaikkensa löytääkseen ratkaisun ongelmaan, joka koskee Israelin siirtokunnista peräisin olevia tuotteita, ja katsoo, että tämä kysymys on ratkaistava, ennen kuin EU:n ja Israelin sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevaa pöytäkirjaa tarkistetaan siten, että paneurooppalainen alkuperäkumulaatio ulotetaan kattamaan Välimeren alueen maat. EY:n Jordanian ja Israelin kanssa tekemien kauppasopimusten mukaisista Qualified Industrial Zones -teollisuusalueista totean, että komissio tekee parhaillaan teknistä arviointia, joten mitään johtopäätöksiä ei ole vielä tehty. Jos komissiolle esitettäisiin täydentävä kysymys siitä, miksei se ole ehdottanut muodollisesti sovittelumenettelyä, joka on osa tätä kaikkea, vastaisin toteamalla, että sovittelu on todellakin eräs assosiaatiosopimuksessamme vahvistettu mahdollinen väline, johon voidaan turvautua tulkintaeroissa. Komissio on nyt joka tapauksessa ryhtynyt tarvittaviin toimiin suojellakseen yhteisön taloudellisia ja oikeudellisia etuja. Tältä osin on pantava merkille, että sovittelumenettelyn käynnistäminen edellyttää jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää."@fi5
". Monsieur le Président, la Commission rappelle qu’en vertu de ses dispositions, l’Accord d’association UE- Israël ne s’applique qu’au territoire de l’État d’Israël. Donc, les produits en provenance des colonies israéliennes de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan ne peuvent être soumis au régime douanier préférentiel lors de leur entrée dans l’Union européenne et les certificats d’origine préférentielle délivrés par Israël pour ces produits ne peuvent être acceptés par les autorités douanières communautaires. Dans une note publiée au Journal officiel des Communautés européennes en novembre 2001, la Commission a informé les autorités douanières des États membres et les importateurs israéliens qu’Israël délivre des certificats d’origine préférentielle aux produits en provenance de lieux mis sous la tutelle de l’administration israélienne à partir de 1967. Faisant suite à cette note, les autorités douanières des États membres de l’Union européenne passent au crible tous les produits importés d’Israël afin de déceler les certificats d’origine délivrés illégalement et de renvoyer les certificats d’origine en question à Israël, conformément à la procédure de vérification prévue à l’article 32 du protocole 4 à l’Accord. Dans le cadre de ces procédures de vérification, les réponses israéliennes ne font pas la distinction entre les productions des colonies et les productions du territoire de l’État d’Israël. En vertu de l’article 32 du protocole 4 à l’Accord, le droit à un traitement préférentiel est refusé si aucune réponse à la demande de vérification n’est donnée dans les dix mois ou si la réponse ne comporte pas assez d’informations pour déterminer l’authenticité du certificat d’origine en question ou l’origine réelle des produits. Il appartient aux autorités douanières nationales de déterminer pour chaque importation si, en vertu de ces dispositions, les éléments de fait et de droit permettent de refuser le traitement tarifaire préférentiel. Un tel refus donne lieu au versement de droits douaniers à percevoir par les autorités douanières des États membres, dans la mesure où le droit communautaire prévoit que ces dernières sont chargées de collecter les droits de douane, qui constituent les ressources propres traditionnelles des Communautés. L’UE fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver une solution au problème des importations de produits des colonies israéliennes et estime que cette question doit être résolue avant de modifier le protocole de l’Accord UE-Israël sur les règles d’origine en vue de l’extension aux pays méditerranéens du système de cumul paneuropéen d’origine. Concernant la création de zones industrielles qualifiées dans le cadre des relations commerciales de la CE avec la Jordanie et Israël, la Commission mène actuellement une analyse technique et aucune conclusion n’a été tirée. Si une question complémentaire est posée ici, afin de savoir pourquoi la Commission n’a pas proposé officiellement la procédure d’arbitrage, qui entre dans le cadre de toute cette problématique, je répondrai en disant qu’en effet, l’arbitrage est une mesure envisageable prévue par l’Accord d’association en cas de divergence d’interprétation. Quoi qu’il en soit, la Commission a pris jusqu’à présent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers et juridiques de la Communauté. À cet égard, il convient de noter que le lancement de cette procédure exige l’unanimité des États membres."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione ricorda che le condizioni dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele stabiliscono che l’accordo stesso si applichi esclusivamente al territorio dello Stato d’Israele. Pertanto, i prodotti originari degli insediamenti israeliani lungo la sponda occidentale del Giordano e nella striscia di Gaza, di Gerusalemme est e delle alture del Golan non hanno diritto a un trattamento doganale preferenziale quando entrano nel mercato dell’Unione europea, tanto che le autorità doganali dell’Unione non possono accettare i certificati di origine preferenziale rilasciati dagli israeliani per detti prodotti. In una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del novembre 2001, la Commissione informava le autorità doganali degli Stati membri e gli importatori europei del fatto che Israele rilasciava certificati di origine preferenziale per prodotti provenienti da località poste sotto l’amministrazione israeliana a partire dal 1967. Facendo seguito a quella comunicazione, le autorità doganali degli Stati membri verificano ora tutte le importazioni da Israele per individuare i certificati di origine rilasciati in contravvenzione alle norme vigenti, che poi provvedono a rispedire alle autorità israeliane in conformità della procedura di verifica prevista dall’articolo 32 del protocollo 4 del suddetto accordo. Le risposte fornite da parte israeliana nell’ambito di queste procedure di verifica non fanno distinzioni tra i prodotti degli insediamenti e i prodotti del territorio dello Stato d’Israele. Ai sensi dell’articolo 32 del protocollo 4 dell’accordo di associazione, l’autorizzazione al trattamento preferenziale viene negata qualora alla richiesta di verifica non sia data alcuna risposta entro il termine di dieci mesi, oppure qualora la risposta non fornisca informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del certificato di origine in questione o la reale origine dei prodotti. Spetta alle autorità doganali nazionali determinare, per ogni singola partita di merce e in base alle disposizioni citate, se sussistano i requisiti di legge e di fatto per rifiutare il trattamento doganale preferenziale. La mancata concessione di tale trattamento comporta un credito per le dogane dell’Unione, il cui recupero è di competenza delle autorità doganali degli Stati membri dato che le norme comunitarie assegnano loro la responsabilità della riscossione dei diritti doganali, che costituiscono le risorse proprie tradizionali dell’Unione. L’UE coglie ogni occasione utile per trovare una soluzione al problema dell’importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani e ritiene che tale questione andrebbe chiarita prima di emendare il protocollo UE-Israele sulle norme di origine al fine di estendere l’applicazione del certificato d’origine cumulativo paneuropeo ai paesi mediterranei. Per quanto attiene alla creazione di zone industriali qualificate nell’ambito dei rapporti commerciali che l’Unione intrattiene con Giordania e Israele, la Commissione sta conducendo un’analisi tecnica e non ha quindi ancora tratto alcuna conclusione. Se venisse posta una domanda complementare per conoscere il motivo per cui la Commissione non abbia proposto formalmente di avviare una procedura di arbitrato, che è prevista in questo contesto, risponderei dicendo che l’arbitrato è effettivamente uno strumento possibile e contemplato dal nostro accordo di associazione in caso di divergenze d’interpretazione. Ad ogni modo, la Commissione ha già compiuto i passi necessari per tutelare gli interessi finanziari e legali dell’Unione. Al riguardo va precisato che, per avviare la suddetta procedura, è richiesto l’assenso unanime di tutti gli Stati membri."@it9
". – Mr President, the Commission recalls that, according to its terms, the EU-Israel Association Agreement applies solely to the territory of the State of Israel. Therefore products obtained in Israeli settlements in the West Bank and Gaza Strip, East Jerusalem and the Golan Heights are not entitled to preferential tariff treatment when entering the EU and proof of preferential origin issued by Israel for those products cannot be accepted by the Communities customs authorities. In a notice published in the Official Journal of the European Communities in November 2001, the Commission informed the customs authorities of the Member States and European importers that Israel issues proof of preferential origin for products coming from places brought under Israeli administration such 1967. As a follow-up to that notice, the customs authorities of the EU Member States are screening all imports from Israel in order to identify the unlawfully issued proofs of origin and return the proofs of origin concerned to Israel in accordance with the verification procedure provided for in Article 32 of Protocol 4 to the Agreement. The Israeli replies, in the context of these verification procedures, do not distinguish between production in the settlements and production in the territory of the State of Israel. According to Article 32 of Protocol 4 to the Agreement, entitlement to the preferences is refused if there is no reply to the request for verification within ten months, or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the proof of origin in question or the real origin of the products. It falls within the competence of the national customs authorities to determine, for each and every individual consignment, whether, under those provisions, the elements of fact and law allow refusal of the preferential tariff treatment. Refusal of the preference gives rise to a customs debt which the customs authorities of the Member States must recover, since, under Community law, they are responsible for the collection of the custom duties which are the Communities' traditional own resources. The EU takes every opportunity to find a solution to the problem of the imports of products from the Israeli settlements and considers that this issue should be resolved before amending the EU-Israel protocol on rules of origin for the extension of the pan-European cumulation of origin to the Mediterranean countries. As to the creation of qualified industrial zones in the EC's trade relations with Jordan and Israel, the Commission is at the stage of carrying out a technical analysis and no conclusions have been drawn. If an additional question is put forward here, asking why the Commission has not formally proposed the arbitration procedure which is part of all this, I would respond by saying that arbitration is, indeed, a possible measure planned in our Association Agreement in case there are differences in interpretation. Nevertheless, the Commission has so far taken the necessary steps to protect the financial and legal interests of the Community. In this regard, it should be noted that launching this procedure requires the unanimous assent of the Member States."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie wil eraan herinneren dat de Associatie-overeenkomst tussen de EU en Israël volgens haar eigen bepalingen uitsluitend betrekking heeft op het grondgebied van de staat Israël. Om die reden komen producten die afkomstig zijn van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten en in de Gazastrook en Oost-Jeruzalem niet in aanmerking voor een preferentiële tariefregeling wanneer ze in de EU worden ingevoerd, en het bewijs van preferentiële oorsprong dat door Israël voor deze producten wordt verstrekt, kan door de communautaire douaneautoriteiten niet worden aanvaard. In een mededeling die in november 2001 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is gepubliceerd, heeft de Commissie de douaneautoriteiten van de lidstaten en de Europese importeurs ervan in kennis gesteld dat Israël bewijzen van preferentiële oorsprong afgeeft voor producten die afkomstig zijn van plaatsen die na 1967 onder Israëlisch gezag zijn geplaatst. Naar aanleiding van deze mededeling controleren de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten nu alle ingevoerde goederen uit Israël op aanwezigheid van onrechtmatig afgegeven bewijzen van oorsprong en worden de betreffende bewijzen van oorsprong overeenkomstig de verificatieprocedure waarin artikel 32 van Protocol 4 van de Overeenkomst voorziet, teruggestuurd naar Israël. In de reacties van Israël wordt in verband met deze verificatieprocedures geen onderscheid gemaakt tussen productie in de nederzettingen en productie op het grondgebied van de staat Israël. Volgens artikel 32 van Protocol 4 van de Overeenkomst wordt het recht op preferentiële behandeling geweigerd indien er niet binnen tien maanden aan het verzoek om verificatie wordt voldaan, of indien het antwoord niet voldoende informatie bevat om de authenticiteit van het betreffende bewijs van oorsprong of de werkelijke herkomst van de producten vast te stellen. Het is de bevoegdheid van de nationale douaneautoriteiten om voor iedere afzonderlijke verzending vast te stellen of de feiten en de regels ertoe dwingen om de preferentiële tariefbehandeling te weigeren. Een dergelijke weigering resulteert in een douaneschuld die door de douaneautoriteiten van de lidstaten geïnd dient te worden, aangezien zij volgens de communautaire wetgeving verantwoordelijk zijn voor de inning van invoerheffingen – die van oudsher de eigen middelen van de Gemeenschappen zijn. De EU neemt elke gelegenheid te baat om een oplossing te vinden voor het probleem van de invoer van producten uit de Israëlische nederzettingen en is van mening dat deze kwestie moet zijn opgelost voordat het Protocol EU-Israël over oorsprongsregels wordt gewijzigd in het kader van de uitbreiding van het pan-Europese systeem van cumulatie van oorsprong met de landen van het Middellandse Zeegebied. Wat betreft de instelling van gekwalificeerde industriële zones in het kader van de handelsbetrekkingen van de EG met Jordanië en Israël: de Commissie bevindt zich in het stadium van een technische analyse en er zijn tot dusverre geen conclusies getrokken. Als er een aanvullende vraag wordt gesteld over de reden waarom de Commissie nog niet formeel heeft voorgesteld tot de op dit terrein van toepassing zijnde arbitrageprocedure over te gaan, kan ik zeggen dat arbitrage inderdaad een mogelijke maatregel is waarin de Associatie-overeenkomst voorziet mochten er meningsverschillen ontstaan over de uitleg van de Overeenkomst. Nochtans heeft de Commissie tot dusverre reeds de noodzakelijke stappen ondernomen om de financiële en wettelijke belangen van de Gemeenschap te verdedigen. In dit verband dient nog vermeld te worden dat voor het starten van de arbitrageprocedure de unanieme goedkeuring van de lidstaten vereist is."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão recorda que, segundo os seus próprios termos, o acordo de associação CE-Israel se aplica apenas ao território do Estado de Israel. Consequentemente, produtos provenientes dos colonatos israelitas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, em Jerusalém Oriental e nos Montes Golan não têm direito a tratamento pautal preferencial quando dão entrada na UE, e o certificado de origem preferencial emitido por Israel para esses produtos não pode ser aceite pelas autoridades alfandegárias da Comunidade. Num aviso publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em Novembro de 2001, a Comissão informava as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros e os importadores europeus de que Israel emite certificados de origem preferencial para produtos provenientes de territórios sob administração israelita desde 1967. No seguimento desse aviso, as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros da UE estão a inspeccionar todas as importações de Israel a fim de identificar os certificados de origem emitidos ilegalmente e devolver a Israel os certificados em questão, em conformidade com o procedimento de verificação previsto no artigo 32º do protocolo 4 ao acordo. As respostas israelitas, no contexto destes procedimentos de verificação, não distinguem entre produção nos colonatos dos territórios ocupados e produção no território do Estado de Israel. Nos termos do artigo 32º do protocolo 4 ao acordo, o direito à preferência é recusado caso não haja resposta ao pedido de verificação no prazo de dez meses ou caso a resposta não contenha informação suficiente para permitir determinar a autenticidade do certificado de origem em questão ou a verdadeira origem dos produtos. É da competência das autoridades aduaneiras nacionais decidir, para cada remessa, se, ao abrigo daquelas disposições, os elementos de facto e de direito permitem recusar o tratamento pautal preferencial. A recusa da preferência dá lugar a uma dívida aduaneira que as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros devem cobrar, pois, nos termos do Direito comunitário, são elas as responsáveis pela cobrança dos direitos aduaneiros, que constituem um dos recursos próprios tradicionais das Comunidades. A UE tudo tem feito para encontrar uma solução para o problema das importações de produtos dos colonatos israelitas e considera que o assunto devia ser resolvido antes de o protocolo CE-Israel sobre as regras de origem ser alterado de forma a alargar a acumulação de origem pan-europeia aos países mediterrânicos. Quanto à criação de "Zonas Industriais Qualificadas" no âmbito das relações comerciais das Comunidades Europeias com a Jordânia e Israel, a Comissão está, actualmente, a proceder a uma análise técnica mas não chegou, ainda, a qualquer conclusão. Se for aqui apresentada uma pergunta complementar inquirindo a Comissão sobre o motivo por que não propôs formalmente o procedimento de arbitragem previsto, responderei que essa arbitragem é, de facto, uma medida possível segundo o nosso acordo de associação caso se verifiquem diferenças de interpretação. No entanto, a Comissão accionou, até agora, as medidas necessárias para proteger os interesses financeiros e jurídicos da Comunidade. Note-se, a propósito, que para accionar o referido procedimento é necessário o acordo unânime dos Estados-Membros."@pt11
". Herr talman! Kommissionen påminner om att associeringsavtalet mellan EU och Israel, enligt dess villkor, endast är tillämpligt för staten Israels territorium. Produkter från de israeliska bosättningarna på Västbanken och i Gazaremsan, östra Jerusalem och Golanbergen har inte rätt att få förmånsbehandling i tullhänseende när de importeras till EU, och bevis på ursprung som medför förmånsbehandling som utfärdats av Israel för dessa produkter kan inte godtas av gemenskapens tullmyndigheter. I ett meddelande som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i november 2001 informerade kommissionen tullmyndigheterna i medlemsstaterna europeiska importörer om att Israel utfärdar bevis på ursprung som medför förmånsbehandling för produkter som kommer från platser som Israel tagit kontroll över fr.o.m. 1967. Som en uppföljning till detta meddelande kontrollerar tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater all import från Israel i syfte att identifiera de olagligt utfärdade ursprungsbevisen, och återsända de berörda ursprungsbevisen till Israel i enlighet med det kontrollförfarande som anges i artikel 32 i protokoll 4 till avtalet. I de israeliska svaren, i samband med dessa kontrollförfaranden, görs ingen åtskillnad mellan produktion i bosättningarna och på staten Israels territorium. Enligt artikel 32 i protokoll 4 till avtalet skall tullmyndigheterna vägra förmånsbehandling om det inte inkommer något svar på begäran om kontroll inom tio månader, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att avgöra om dokumentet i fråga är äkta eller produkternas verkliga ursprung. De nationella tullmyndigheterna har behörighet att i varje enskilt fall enligt dessa bestämmelser fastställa om de faktiska omständigheterna och lagstiftningen tillåter dem att vägra förmånsbehandling i tullhänseende. Denna vägran ger upphov till en tullskuld som medlemsstaternas tullmyndigheter måste driva in, eftersom de, enligt gemenskapsrätten, är ansvariga för indrivandet av tullskulder som är gemenskapernas traditionella egna medel. EU tar varje tillfälle i akt för att hitta en lösning på problemet med importen av produkter från de israeliska bosättningarna, och finner att denna fråga bör lösas innan man ändrar protokollet om ursprungsbestämmelser mellan EU och Israel så att detta omfattas av den alleuropeiska ursprungskumulationen för Medelhavsländerna. När det gäller skapandet av ”kvalificerade industrizoner” i samband med EU:s handelsförbindelser med Jordanien och Israel håller kommissionen för närvarande på att genomföra en teknisk analys, och man har ännu inte dragit några slutsatser. Om man skulle ställa en kompletterande fråga om varför kommissionen inte formellt har förslagit skiljedomsförfarandet – som är en del av allt detta – skulle jag svara att skiljedom förvisso är en möjlig åtgärd inom ramen för vårt associeringsavtal om det föreligger olika avtalstolkningar. Kommissionen har emellertid hittills vidtagit nödvändiga åtgärder för att tillvarata gemenskapens ekonomiska och rättsliga intressen. Man bör i detta avseende uppmärksamma att det för att inleda detta förfarande krävs ett enhälligt samtycke från medlemsstaterna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"iure"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph