Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-18-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031118.2.2-015"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, der er forskel på skyld og ansvar. Hvem har det politiske ansvar for Eurostat-skandalen? Skandalen er ikke, at nogen har taget af kassen. Den alvorligste skandale er, at vi har et regnskabssystem, som fortsat gør det muligt at tage af kassen. 47 revisorer og andre eksperter har arbejdet med Eurostat siden juni 2003. De har bedt om 78 kontrakter, men kun fået 60. Blandt de 60 har 28,5 procent været gennemført imod EU's licitationsregler. Hvor er de 18 manglende kontrakter? Hvem har ansvaret for, at de er væk? Hvem bringer dem til veje? Der må jo ligge kontraktkopier hos alle firmaer. Hvorfor er de ikke straks tilvejebragt, og hvor er bankudskrifterne for de hemmelige konti? Hvem har ansvaret for, at de 47 revisorer ikke har dem? Hvem tager ansvaret for, at alle beviser nu kommer frem? Hr. Prodi, du har lige holdt møde med Budgetkontroludvalget i min gruppes lokaler. Her lovede du åbenhed og nul tolerance over for svindel - som du også gjorde, da du tiltrådte i 1999. Men indtil nu har der først og fremmest været udvist nul tolerance over for dem, der har afsløret svindel og advaret mod det regnskabssystem, som tillader det. Kommissionen har udvist handlekraft over for Paul van Buitenen, Marta Andreasen og Dorte Smidt-Brown. De blev hurtigt og resolut frosset ud. Hvem har ansvaret for at give dem æresoprejsning? Hvornår siger du til Solbes: "Pedro, du er måske ikke den skyldige, men Eurostat er dit ansvar. Træd tilbage. Jeg accepterer Blaks forslag og overtager selv ansvaret for Eurostat-skandalens fulde opklaring.""@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Wer trägt die politische Verantwortung für den Eurostat-Skandal? Der Skandal besteht nicht darin, dass jemand in die Kasse gegriffen hat. Der größte Skandal ist, dass wir ein Buchführungssystem haben, das es immer noch möglich macht, Gelder zu veruntreuen. 47 Wirtschaftsprüfer und andere Fachleute beschäftigen sich seit Juni 2003 mit Eurostat. Sie haben 78 Verträge einsehen wollen, aber nur 60 wurden ihnen vorgelegt. Von diesen 60 sind 28,5 % entgegen den Ausschreibungsvorschriften der EU zustande gekommen. Wo sind die 18 fehlenden Verträge? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass sie verschwunden sind? Wer beschafft sie? Es muss ja Vertragskopien bei den einzelnen Firmen geben. Weshalb sind sie nicht sofort beschafft worden, und wo sind die Bankauszüge der geheimen Konten? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass sie den 47 Wirtschaftsprüfern nicht zur Verfügung stehen? Wer fühlt sich verantwortlich dafür, dass nun alle Nachweise vorgelegt werden? Herr Prodi, Sie haben sich vor kurzem mit dem Ausschuss für Haushaltskontrolle in den Räumen meiner Fraktion getroffen. Dort haben Sie Offenheit und Unnachsichtigkeit gegenüber Betrugsfällen versprochen – was Sie auch taten, als Sie 1999 Ihr Amt übernahmen. Aber bisher hat es vor allem Unnachsichtigkeit gegenüber jenen gegeben, die den Betrug aufgedeckt und vor dem Buchführungssystem gewarnt haben, das ihn möglich macht. Die Kommission hat Handlungskraft gegenüber Herrn van Buitenen, Frau Andreasen und Frau Smidt-Brown bewiesen. Sie wurden schnell und entschieden ins Abseits gedrängt. Wer fühlt sich verantwortlich dafür, sie wieder zu rehabilitieren? Wann sagen Sie zu Herrn Solbes: „Pedro, vielleicht sind Sie nicht schuldig, aber Eurostat gehört zu Ihrem Verantwortungsbereich. Treten Sie zurück. Ich akzeptiere den Vorschlag von Herrn Blak und übernehme selbst die Verantwortung für die restlose Aufklärung des Eurostat-Skandals.“"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει διαφορά μεταξύ ενοχής και ευθύνης. Ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο της Eurostat; Το σκάνδαλο δεν είναι ότι κάποιος καταχράστηκε χρήματα. Το σοβαρότερο σκάνδαλο είναι ότι διαθέτουμε ένα λογιστικό σύστημα το οποίο εξακολουθεί να επιτρέπει την κατάχρηση. Σαράντα επτά ελεγκτές και άλλοι εμπειρογνώμονες συνεργάστηκαν με τη Eurostat από τον Ιούνιο του 2003. Ζήτησαν 78 συμβάσεις αλλά έλαβαν μόνον 60. Από αυτές τις 60, το 28,5% εκτελέστηκε κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ οι οποίοι διέπουν τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πού βρίσκονται οι 18 συμβάσεις που λείπουν; Ποιος ευθύνεται για την απώλειά τους; Ποιος θα τις βρει; Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αντίγραφα των συμβάσεων σε όλες τις επιχειρήσεις που τις ανέλαβαν. Γιατί δεν ζητήθηκαν αμέσως, και πού είναι τα τραπεζικά αποκόμματα για τους μυστικούς λογαριασμούς; Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι οι 47 δεν έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλα τα αποδεικτικά έγγραφα θα έλθουν τώρα στο φως; Κύριε Πρόντι, προ ολίγου είχατε μια συνάντηση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στα γραφεία της πολιτικής μου ομάδας, στην οποία υποσχεθήκατε διαφάνεια και μηδενική ανοχή στην απάτη, όπως είχατε πράξει και όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας το 1999. Μέχρι στιγμής, όμως, μηδενική ανοχή έχει επιδειχθεί πρωτίστως και κυρίως σε όσους αποκάλυψαν περιπτώσεις απάτης και προειδοποίησαν για το λογιστικό σύστημα το οποίο την καθιστά δυνατή. Η Επιτροπή έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον Paul van Buitenen, τη Marta Andreasen και την Dorte Smidt-Brown. Εξοστρακίστηκαν με μεγάλη ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Ποιος έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση των πολιτικών τους δικαιωμάτων; Πότε θα πείτε στον κ. Solbes: “Pedro, μπορεί να μην είσαι ένοχος, αλλά έχεις την ευθύνη της Eurostat. Παραιτήσου. Δέχομαι την πρόταση του κ. Blak και αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη για την παροχή λεπτομερών εξηγήσεων όσον αφορά το σκάνδαλο της Eurostat”."@el8
"Mr President, there is a difference between guilt and responsibility. Who bears political responsibility for the Eurostat scandal? The scandal is not that someone has had their fingers in the till. The most serious scandal is that we have an accounting system that still makes embezzlement possible. Forty-seven auditors and other experts have worked with Eurostat since June 2003. They have asked for 78 contracts but only received 60. Of those 60, 28.5% were implemented in contravention of EU rules governing invitations for tenders. Where are those 18 missing contracts? Who is responsible for their not being there? Who will obtain them? There must of course be copies of the contracts in all the firms. Why have they not been obtained straight away, and where are the banks’ copies for the secret accounts? Who is responsible for the fact that the 47 auditors do not have them? Who is taking responsibility for ensuring that all the documents in proof now come to light? Mr Prodi, you have just held a meeting with the Committee on Budgetary Control in my group’s offices, where you promised openness and zero tolerance for fraud, as you also did when you came to office in 1999. Up until now, however, zero tolerance has been shown first and foremost to those who have revealed fraud and warned against the accounting system that permits it. The Commission has shown efficiency in its dealings with Paul van Buitenen, Marta Andreasen and Dorte Smidt-Brown. They were quickly and resolutely frozen out. Who has responsibility for restoring their civil rights? When will you say to Mr Solbes: ‘Pedro, you are not perhaps the guilty party, but Eurostat is your responsibility. Step down. I accept Mr Blak’s proposal and assume responsibility myself for providing a full explanation of the Eurostat scandal’."@en3
"Señor Presidente, hay diferencia entre culpa y responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad política del escándalo Eurostat? El escándalo no es que alguien haya metido la mano en la caja registradora. El escándalo más grave es que tenemos un sistema de contabilidad que todavía posibilita la malversación. Cuarenta y siete auditores y otros expertos han trabajado con Eurostat desde junio de 2003. Han pedido 78 contratos y solo han recibido 60. De esos 60, el 28,5% se ejecutaron contraviniendo las reglas de la UE que rigen las invitaciones de concursos. ¿Dónde están los 18 contratos que faltan? ¿Quién es responsable de que no estén allí? ¿Quién los obtendrá? Sin duda, debe haber copias de los contratos en todas las empresas. ¿Por qué no se han obtenido inmediatamente, y dónde están las copias de los bancos de las cuentas secretas? ¿Quién es responsable de que los 47 auditores no las tengan? ¿Quién asume la responsabilidad de garantizar que todos los documentos de prueba salgan a la luz? Señor Prodi, acaba de celebrar una reunión con la Comisión de Control Presupuestario en las oficinas de mi grupo, en la que prometió apertura y tolerancia cero para el fraude, como también hizo al comienzo de su mandato en 1999. Sin embargo, hasta ahora, la tolerancia cero se ha demostrado principalmente con los que han revelado el fraude y avisado acerca del sistema de contabilidad que lo permite. La Comisión ha demostrado eficiencia en sus tratos con Paul van Buitenen, Marta Andreasen y Dorte Smidt-Brown. Se deshicieron de ellos de forma rápida y resuelta. ¿Quién es responsable de restaurar sus derechos civiles? ¿Cuándo le dirá al Sr. Solbes: «Pedro, quizás no seas culpable, pero Eurostat es tu responsabilidad. Retírate. Acepto la propuesta del Sr. Blak y yo mismo asumo la responsabilidad de ofrecer una explicación total del escándalo Eurostat»?"@es12
"Arvoisa puhemies, syyllisyys ja vastuullisuus ovat kaksi eri asiaa. Kuka on poliittisesti vastuussa Eurostat-skandaalista? Skandaali ei ole se, että joku on näpistänyt kassasta. Vakavin skandaali on se, että meillä on kirjanpitojärjestelmä, joka yhä mahdollistaa kavallukset. Eurostatia on tutkinut kesäkuusta� 2003 lähtien 47 tilintarkastajaa ja muuta asiantuntijaa. He ovat pyytäneet nähtäväkseen 78 sopimusta, mutta saaneet vain 60. Näistä 60:sta 28,5� prosenttia on pantu täytäntöön tarjouspyyntöjä koskevien EU:n sääntöjen vastaisesti. Missä ovat 18 kadonnutta sopimusta? Kuka vastaa siitä, että niitä ei löydy? Kuka hankkii ne? Sopimuksista täytyy tietenkin olla jäljennökset kaikissa yrityksissä. Miksei niitä ole heti haettu sieltä, ja missä ovat salaisia tilejä koskevat pankkien jäljennökset? Kuka vastaa siitä, että 47 tilintarkastajalla ei ole niitä? Kuka on vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki tositteet nyt löytyvät? Puheenjohtaja Prodi, kokoonnuitte juuri äsken talousarvion valvontavaliokunnan kanssa ryhmäni tiloissa, joissa lupasitte avoimuutta ja nollatoleranssia petosten torjunnassa, kuten teitte toimikautenne alkaessa vuonna� 1999. Toistaiseksi nollatoleranssia on sovellettu ennen kaikkea niihin, jotka ovat paljastaneet petoksia ja varoittaneet kirjanpitojärjestelmästä, joka sallii ne. Komissio on ollut tehokas Paul van� Buitenenin, Marta Andreasenin ja Dorte Smidt-Brownin suhteen. Heidät savustettiin ulos nopeasti ja päättäväisesti. Kuka on vastuussa heidän kansalaisoikeuksiensa palauttamisesta? Milloin sanotte komission jäsenelle Solbesille: "Pedro, et ehkä ole syyllinen, mutta sinä olet vastuussa Eurostatista. Eroa. Hyväksyn Freddy Blakin ehdotuksen ja otan itse vastuun täyden selvityksen tekemisestä Eurostat-skandaalista"?"@fi5
"Monsieur le Président, il existe une différence entre responsabilité et culpabilité. À qui incombe la responsabilité politique du scandale Eurostat? Ce scandale tient moins au fait que l’on a pris quelqu’un la main dans le sac qu’au fait que notre système comptable ne nous met pas complètement à l’abri des détournements de fonds. Quarante-sept contrôleurs et d’autres experts ont travaillé avec Eurostat depuis juin 2003. Ils ont demandé 78 contrats, mais n’en ont reçu que 60. De ces soixante, 28,5% ont été mis en œuvre en violation des règles de l’UE concernant les appels d’offres. Que sont devenus ces 18 contrats manquants? Qui est responsable de leur absence? Qui les obtiendra? Toutes les firmes doivent, bien évidemment, avoir des copies de ces contrats. Pourquoi ne les a-t-on pas directement obtenus et où sont les copies bancaires des comptes secrets? Qui est responsable du fait qu’ils ne soient pas en possession des 47 contrôleurs? À qui incombe la responsabilité de s’assurer que tous les documents constituant les preuves seront bien exposés au grand jour? Monsieur Prodi, vous venez de tenir une réunion avec la commission du contrôle budgétaire dans les bureaux de mon groupe et vous avez promis la transparence et la tolérance zéro en matière de fraude, comme vous l’aviez déjà fait lorsque vous avez entamé votre mandat en 1999. Jusqu’à présent, cependant, la tolérance zéro n’a été appliquée, surtout, qu’aux dénonciateurs qui ont mis en garde contre le système comptable permettant cette fraude. La Commission a fait montre d’une grande efficacité lorsqu’elle s’est occupée de Paul van Buitenen, Marta Andreasen et Dorte Smidt-Brown. Ils ont rapidement et résolument été mis à la porte. À qui incombe la responsabilité de restaurer leurs droits civiques? Quand direz-vous à M. Solbes: "Pedro, vous n’êtes sans doute pas coupable, mais Eurostat est de votre responsabilité. Démissionnez. J’accepte la proposition de M. Blak et je me charge moi-même de fournir toute les explications concernant le scandale Eurostat"?"@fr6
"Signor Presidente, colpa e responsabilità non sono la stessa cosa. Chi è responsabile politicamente dello scandalo Eurostat? Il fatto scandaloso non è che qualcuno abbia prelevato i fondi dalle casse, lo scandalo più grave è che abbiamo un sistema contabile che rende ancora possibile l’appropriazione indebita. Dal giugno 2003 si stanno occupando di Eurostat 47 revisori e altri esperti che hanno chiesto di visionare 78 contratti, ma ne hanno ottenuti soltanto 60, il 28,5 per cento dei quali sono stati stipulati in violazione delle regole dell’Unione sugli appalti. Dove sono finiti i 18 contratti mancanti? Di chi è la responsabilità della loro scomparsa? Chi li recupererà? Devono esistere copie di questi contratti presso tutte le aziende. Perché non sono stati trasmessi immediatamente e dove sono gli estratti dei conti bancari segreti? Chi è il responsabile del fatto che i 47 revisori non li hanno ricevuti? Chi si assumerà la responsabilità di procurare tutte le prove documentali? Presidente Prodi, lei si è appena presentato alla commissione per il controllo dei bilanci nella sala del mio gruppo, dove ha promesso trasparenza e tolleranza zero per le frodi, come quando assunse il suo incarico nel 1999. Tuttavia, per il momento, la tolleranza zero è stata usata soprattutto nei confronti di chi ha rivelato le frodi e di chi ha lanciato un monito contro il sistema contabile che le rende possibili. La Commissione ha dato prova di saper agire efficacemente nei confronti di Paul van Buitenen, Marta Andreasen e Dorte Smidt-Brown, che sono stati rapidamente e risolutamente estromessi. Chi è responsabile della loro riabilitazione? Quando dirà a Pedro Solbes che, anche se forse non è colpevole, comunque è responsabile di Eurostat e deve dare le dimissioni? Dica che accetta la proposta dell’onorevole Blak e che si assume personalmente la responsabilità di fare piena luce sulla vicenda Eurostat."@it9
"Mr President, there is a difference between guilt and responsibility. Who bears political responsibility for the Eurostat scandal? The scandal is not that someone has had their fingers in the till. The most serious scandal is that we have an accounting system that still makes embezzlement possible. Forty-seven auditors and other experts have worked with Eurostat since June 2003. They have asked for 78 contracts but only received 60. Of those 60, 28.5% were implemented in contravention of EU rules governing invitations for tenders. Where are those 18 missing contracts? Who is responsible for their not being there? Who will obtain them? There must of course be copies of the contracts in all the firms. Why have they not been obtained straight away, and where are the banks’ copies for the secret accounts? Who is responsible for the fact that the 47 auditors do not have them? Who is taking responsibility for ensuring that all the documents in proof now come to light? Mr Prodi, you have just held a meeting with the Committee on Budgetary Control in my group’s offices, where you promised openness and zero tolerance for fraud, as you also did when you came to office in 1999. Up until now, however, zero tolerance has been shown first and foremost to those who have revealed fraud and warned against the accounting system that permits it. The Commission has shown efficiency in its dealings with Paul van Buitenen, Marta Andreasen and Dorte Smidt-Brown. They were quickly and resolutely frozen out. Who has responsibility for restoring their civil rights? When will you say to Mr Solbes: ‘Pedro, you are not perhaps the guilty party, but Eurostat is your responsibility. Step down. I accept Mr Blak’s proposal and assume responsibility myself for providing a full explanation of the Eurostat scandal’."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, schuld en verantwoordelijkheid zijn niet hetzelfde. Wie draagt de politieke verantwoordelijkheid voor het Eurostat-schandaal? Dat iemand geld uit de kas heeft gehaald is geen schandaal. Het is echter wel schandalig dat wij met een boekhoudsysteem werken dat zoiets toelaat. 47 controleurs en andere deskundigen hebben zich sinds juni 2003 met de Eurostat-zaak beziggehouden. Zij hebben 78 contracten opgevraagd, maar er slechts 60 gekregen. Van de 60 contracten voldeed 28,5 procent niet aan de aanbestedingsregels van de EU. Waar zijn de ontbrekende 18 contracten? Wie is er verantwoordelijk voor het verdwijnen van die contracten? Wie kan ze bezorgen? Er moeten toch kopieën zijn bij de betreffende firma's? Waarom zijn ze niet onmiddellijk opgedoken? Waar zijn de bankuittreksels van de geheime rekeningen? Wie is verantwoordelijk voor het feit dat de 47 controleurs deze contracten niet gekregen hebben? Wie zal ervoor instaan dat alle bewijzen nu op tafel worden gelegd? Mijnheer Prodi, u heeft zonet een gedachtewisseling met de Commissie begrotingscontrole gehouden in de lokalen van mijn fractie. U heeft beloofd dat er openheid komt en dat voor fraude nultolerantie geldt, maar dat beloofde u ook reeds in 1999. Tot nog toe is er vooral nultolerantie getoond tegenover de mensen die fraude aan het licht hebben gebracht en gewaarschuwd hebben voor het boekhoudsysteem dat zoiets toelaat. De Commissie is krachtig opgetreden tegen Paul van Buitenen, Marta Andreasen en Dorte Smidt-Brown. Zij werden snel en resoluut weggewerkt. Wie zal ze in hun eer herstellen? Wanneer zult u de heer Solbes zeggen: "Pedro, jij bent misschien niet schuldig, maar Eurostat valt onder jouw verantwoordelijkheid. Neem ontslag. Ik aanvaard het voorstel van de heer Blak en neem zelf de verantwoordelijkheid voor de volledige opheldering van het Eurostat-schandaal.""@nl2
"Senhor Presidente, existe, efectivamente, uma diferença entre culpa e responsabilidade. Quem tem a responsabilidade política relativa ao escândalo Eurostat? O escândalo não reside no facto de alguém ter tirado dinheiro do cofre. O aspecto mais gravoso deste escândalo é o facto de termos um sistema contabilístico que permite que continuem a ocorrer desvios de fundos. Quarenta e sete auditores e outros peritos estão a analisar este caso desde Junho 2003. Solicitaram a entrega de 78 contratos, mas apenas receberam 60. Entre estes 60 contratos, 28,5 por cento foram executados de modo contrário às regras comunitárias relativas aos concursos públicos. Onde estão os 18 contratos em falta? Quem é responsável pelo seu desaparecimento? Quem irá assegurar a sua disponibilização? Certamente terão de existir cópias dos contratos em todas as empresas implicadas. Qual a razão de não terem ainda sido disponibilizadas e onde estão os extractos bancários relativos às contas secretas? Quem é responsável por os 47 auditores não terem acesso aos mesmos? Quem se responsabiliza pela apresentação de todos os documentos de prova? Senhor Comissário Prodi, esteve reunido há pouco com a Comissão do Controlo Orçamental nas instalações do meu grupo, tendo na altura prometido abertura e tolerância zero para a fraude, como fez quando tomou posse em 1999. Porém, até ao momento, a tolerância zero foi aplicada essencialmente àqueles que denunciaram a fraude e que alertaram para um sistema contabilístico que permite a ocorrência de fraudes. A Comissão demonstrou eficiência na forma de lidar com Paul van Buitenen, Marta Andreasen e Dorte Smidt-Brown. Foram excluídos de uma forma rápida e resoluta. Mas quem é responsável pela reparação do seu bom-nome? Quando tenciona V. Exa. dizer ao senhor Comissário Solbes: "Caro Pedro, não será, por ventura, culpado, mas o Eurostat é, de facto, responsabilidade sua. Demita-se. Aceito a proposta do senhor deputado Blak e assumo a responsabilidade pelo esclarecimento total do Escândalo Eurostat.""@pt11
"Herr talman! Det är en viss skillnad mellan skuld och ansvar. Vem har det politiska ansvaret för Eurostatskandalen? Skandalen är inte att någon försnillat pengar ur kassan. Den allvarligaste skandalen är att vi har ett redovisningssystem som fortfarande möjliggör förskingring. Fyrtiosju revisorer och andra experter har arbetat med Eurostat sedan juni 2003. De har begärt 78 kontrakt men bara fått 60. Av dessa 60 var 28,5 procent genomförda stick i stäv mot EU:s bestämmelser om anbudsförfaranden. Var finns dessa 18 saknade kontrakt? Vem bär ansvaret för att de inte finns där? Vem kommer att få dem? Det måste naturligtvis finnas kopior av kontrakten i alla företagen. Varför har de inte erhållits direkt, och var är bankens kopior på de hemliga kontona? Vem är ansvarig för att de 47 revisorerna inte har dem? Vem tar ansvaret för att se till att allt bevismaterial nu kommer fram i ljuset? Herr Prodi! Ni har just haft ett sammanträde med budgetkontrollutskottet på min grupps kontor, där ni lovade öppenhet och nolltolerans för bedrägerier, vilket ni också gjorde när ni tillträdde ert ämbete 1999. Men hittills har nolltolerans visats först och främst dem som har avslöjat bedrägerier och varnat för det revisionssystem som medger sådana. Kommissionen har varit effektiv i sin behandling av Paul van Buitenen, Marta Andreasen och Dorte Schmidt-Brown. De blev snabbt och resolut utfrysta. Vem bär ansvaret för att se till att deras medborgerliga rättigheter återställs? När kommer ni att säga till Pedro Solbes Mira: ”Pedro, det är kanske inte du som är skyldig, men Eurostat är ditt ansvar. Träd tillbaka. Jag godtar Freddy Blaks förslag och tar själv ansvaret för att ge en full förklaring till Eurostatskandalen.”"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph