Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-17-Speech-1-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031117.8.1-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je vais m’en tenir à un seul point: faut-il une régulation européenne pour les télécommunications? Nick Clegg répond: "Elle doit être seulement provisoire". Je réponds: "Elle doit être permanente et plus solide que l’actuelle régulation". J’aurais aimé que Nick prenne mieux en compte des analyses d’éminents économistes d’Oxford et de Cambridge, qui soulignent que, si la politique de la concurrence agit la régulation est nécessaire pour répondre à des finalités économiques, sociales et écologiques. Le rapporteur souligne que les opérateurs historiques doivent faire place à la concurrence. Oui, mais celle-ci ne sera pas automatiquement efficiente, ni même effective, en situation d’oligopole. Le secteur européen des Télécoms vient de traverser une Bérésina en termes d’investissements et d’emplois et de gâcher son avance avec la norme GSM. Une régulation pour l’UMTS aurait permis de partager l’usage des infrastructures, au lieu que les investisseurs les dupliquent en s’endettant lourdement. D’autre part, la contradiction entre le critère "prix" et le critère "qualité" a obligé le régulateur anglais à imposer des obligations de qualité accrue à British Telecom. Sur l’objectif de cohésion sociale et territoriale, le rapport de la Commission est particulièrement faible. Y a-t-il vraiment un accès universel? On ne sait pas. Faut-il l’étendre avec une couverture territoriale effective pour les mobiles, avec l’accès de tous à la connexion internet rapide? Là aussi, pas de position. Généraliser la procédure d’appel d’offres peut favoriser toutes les pressions visant à l’élimination du service universel. Quant à la question du calcul des coûts pour les financements spéciaux, les réponses sont extrêmement différentes selon le choix du territoire pertinent. Tout ceci prend plus d’importance encore dans le cadre de l’élargissement. Qui oserait dire que la libéralisation suffira pour que les capitaux privés s’investissent en masse? Je plaide donc vigoureusement pour une régulation européenne renforcée. L’idée d’une indépendance pure et simple des autorités nationales de régulation et d’une autorégulation ne résiste pas à l’évidence. Ces autorités doivent s’inscrire dans un cadre législatif et réglementaire d’intérêt public."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, jeg vil holde mig til et enkelt punkt: Er der behov for en europæisk lovpakke for telesektoren? Ifølge Nick Clegg skal den kun være midlertidig. Jeg mener, at den skal være permanent og mere håndfast end de nuværende regler. Jeg havde gerne set, at Nick Clegg i højere grad tog hensyn til analyserne fra de eminente økonomer fra Oxford og Cambridge. De påpeger, at hvis konkurrencepolitikken er skal reglerne være hvis de skal leve op til de økonomiske, sociale og miljømæssige mål. Ordføreren understreger, at de etablerede operatører skal gøre plads for konkurrencen. Ja, men konkurrencen virker ikke automatisk og er ikke automatisk effektiv på et marked med begrænset konkurrence. Den europæiske telesektor er netop kommet ud af en katastrofal periode med hensyn til investeringer og beskæftigelse og har sat sit forspring over styr med GSM-standarden. Med en lovpakke for UMTS ville det have været muligt at dele infrastrukturerne, men i stedet har investorerne duplikeret dem og derved sat sig i dyb gæld. Derudover har uoverensstemmelserne mellem kriterierne pris og kvalitet tvunget den engelske lovgivende myndighed til at skærpe kvalitetskravene for British Telecom. For så vidt angår målet om social og territorial samhørighed, er Kommissionens rapport yderst vag. Kan man virkelig tale om universel adgang? Det ved man ikke. Skal den udvides med en egentlig territorial dækning for mobiltelefoner, så alle får adgang til hurtig internetopkobling? Heller ikke dét bliver der taget stilling til. En generalisering af udbudsproceduren kunne imødekomme de pressioner, der har til formål at ophæve forsyningspligtydelserne. Med hensyn til spørgsmålet om omkostningsberegning i forbindelse med særlige finansieringer varierer svarene markant alt efter de valgte områder. Alt dette bliver endnu mere vigtigt i lyset af udvidelsen. Hvem tør sige, at en liberalisering vil være nok til at tiltrække privat kapital en masse? Jeg er derfor i høj grad for et styrket europæisk regelsæt. Idéen om de nationale tilsynsmyndigheders fuldstændige uafhængighed og om selvregulering holder ikke. Disse myndigheder skal underlægges en lovgivnings- og reguleringsramme i offentlighedens interesse."@da1
"Frau Präsidentin, ich möchte mich lediglich zu einer Frage äußern: benötigen wir eine europäische Regulierung für den Telekommunikationssektor? Nach Aussage von Nick Clegg ist sie lediglich vorübergehend erforderlich, ich dagegen sage, dass sie dauerhaft und strenger als die bisherige Regulierung sein muss. Ich hätte mich gefreut, wenn Nick Clegg den Untersuchungen namhafter Wirtschaftswissenschaftler aus Oxford und Cambridge mehr Beachtung geschenkt hätte, die darauf hinweisen, dass die Wettbewerbspolitik reagiert und die Regulierung erforderlich ist, um wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielsetzungen gerecht zu werden. Der Berichterstatter hebt hervor, dass die bisherigen Betreiber dem Wettbewerb weichen müssen, was zwar stimmt, aber nicht zwangsläufig effizient oder auch nur effektiv sein wird, solange der Wettbewerb begrenzt ist. Der europäische Telekommunikationssektor hat eine wahre Katastrophe in Bezug auf Investitionen und Beschäftigung erlebt und seinen Vorsprung aufgrund des GSM-Standards vertan. Mit einer UMTS-Regelung hätte man die Infrastrukturen gemeinsam nutzen können und sie hätten nicht von den Investoren verdoppelt werden müssen, wobei diese sich stark verschuldet haben. Anderseits hat die Diskrepanz zwischen dem Preis- und dem Qualitätskriterium die britische Regulierungsbehörde dazu gezwungen, British Telecom verschärfte Qualitätsvorschriften aufzuerlegen. Zum Ziel des sozialen und territorialen Zusammenhalts ist der Bericht der Kommission besonders schwach. Gibt es wirklich universalen Zugang? Wir wissen es nicht. Muss er durch eine volle territoriale Abdeckung beim Mobilfunknetz sowie durch den Zugang aller zu schnellen Internetverbindungen erweitert werden? Auch dazu wird nichts gesagt. Die generelle Einführung des Ausschreibungsverfahrens kann dazu führen, dass sich insgesamt der Druck erhöht, den Universaldienst abzuschaffen. Bei der Frage der Kostenberechnung für Sonderfinanzierungen unterscheiden sich die Antworten in Abhängigkeit von den jeweiligen Gebieten deutlich voneinander. All dies erhält im Zusammenhang mit der Erweiterung eine noch viel größere Bedeutung. Wer würde es wagen zu sagen, dass die Liberalisierung allein ausreicht, damit massiv Privatkapitel investiert wird? Ich spreche mich daher mit aller Deutlichkeit für eine strengere europäische Regulierung aus. Die Vorstellung, dass die nationalen Regulierungsbehörden einfach nur unabhängig sein und sich selbst regulieren müssen, hält den Tatsachen nicht stand. Diese Behörden müssen an einen rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmen gebunden sein, der dem öffentlichen Interesse gerecht wird."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε ένα μόνο σημείο: υπάρχει ανάγκη για μια ευρωπαϊκή ρύθμιση για τις τηλεπικοινωνίες; O Nick Clegg απαντά ότι αυτή πρέπει να είναι προσωρινή, ενώ εγώ απαντώ ότι πρέπει να είναι μόνιμη και αυστηρότερη από την ισχύουσα. Θα ήθελα ο Nick Clegg να έδινε μεγαλύτερη προσοχή στις αναλύσεις διακεκριμένων οικονομολόγων της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι, εάν η πολιτική του ανταγωνισμού υφίσταται εκ των υστέρων, τότε η εκ των προτέρων ρύθμιση είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι οικονομικοί, κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι. Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι οι κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να κάνουν χώρο για τον ανταγωνισμό και, αν και αυτό είναι αληθές, ο ανταγωνισμός αυτός δεν θα είναι αυτομάτως αποτελεσματικός, ούτε καν πραγματικός, εκεί όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. Ο ευρωπαϊκός τομέας των τηλεπικοινωνιών πέρασε μια καταστροφική περίοδο από άποψη επενδύσεων και απασχόλησης και σπατάλησε τη διαφορά προόδου που είχε επιτύχει με την παροχή υπηρεσιών GSM. Μια ρύθμιση για τα UMTS θα επέτρεπε να είναι μοιρασμένη η χρήση των υποδομών, αντί οι επενδυτές να τις δημιουργούν εις διπλούν και να επιβαρύνονται με υπερβολικό χρέος. Αφετέρου, η αντίθεση μεταξύ του κριτηρίου “τιμή” και του κριτηρίου “ποιότητα” υποχρέωσε τη ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβάλει υποχρεώσεις αυξημένης ποιότητας στην British Telecom. Σχετικά με τον στόχο της κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής, η έκθεση της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα ασθενής. Υπάρχει όντως καθολική πρόσβαση; Δεν το γνωρίζουμε. Θα πρέπει μήπως να την επεκτείνουμε με αποτελεσματική κάλυψη για τα κινητά, με πρόσβαση όλων στην ταχεία σύνδεση στο Διαδίκτυο; Ούτε σε αυτό εκφράζεται κάποια θέση. Η γενίκευση της διαδικασίας των ανοικτών διαγωνισμών μπορεί να ευνοήσει τις πιέσεις που στοχεύουν στην κατάργηση της καθολικής υπηρεσίας. Όσον αφορά το θέμα υπολογισμού του κόστους για ειδική χρηματοδότηση, οι απαντήσεις ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με την επιλογή των αντιστοίχων περιφερειών. Όλα αυτά αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Ποιος θα τολμήσει να ισχυριστεί ότι η ελευθέρωση θα είναι αρκετή για να διασφαλιστεί ότι θα επενδυθούν μαζικά ιδιωτικά κεφάλαια; Θα υποστηρίξω λοιπόν σθεναρά μια αυστηρότερη ευρωπαϊκή ρύθμιση. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έπρεπε απλώς να είναι ανεξάρτητες και να αυτορυθμίζονται. Αυτές οι αρχές πρέπει να εντάσσονται σε ένα νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο δημοσίου συμφέροντος."@el8
"Madam President, I will focus on just one point: is a European regulation for telecommunications needed? Nick Clegg is saying that it only has to be provisional and I am saying that it must be permanent and firmer than the current regulation. I would have liked Nick Clegg to give greater consideration to the analyses of distinguished economists from Oxford and Cambridge, who stress that if competition policy is then the regulation has to be to meet the economic, social and environmental aims. The rapporteur stresses that incumbent operators must give way to competition and, although this is true, it will not automatically be efficient, nor will it even be effective where competition is limited. The European telecoms sector has just come through a disastrous period in terms of investment and employment and has frittered away its lead with the GSM provision. A UMTS regulation would have allowed the use of infrastructure to be shared, instead of investors duplicating them and getting heavily into debt by doing so. Furthermore, the discrepancy between the ‘price’ criterion and the ‘quality’ criterion forced the UK regulator to impose greater quality obligations on British Telecom. As regards the social and territorial cohesion objective, the Commission report is particularly weak. Is there really universal access? We do not know. Does it need to be extended with effective territorial coverage for mobile phones with access for everyone to a fast Internet connection? There again, there is no opinion. Generalising the call for tenders procedure could favour all the pressures for eliminating universal service. As regards the issue of calculating the costs for special financing, the answers vary significantly depending on the choice of the relevant territory. All this becomes all the more important in the context of enlargement. Who will dare to say the liberalisation will be enough to ensure that private capital is invested . I will therefore speak strongly in favour of more stringent European regulation. There is no evidence to support the idea that the national regulatory authorities should simply be independent and regulate themselves. These authorities must be part of a legislative and regulatory framework in the public interest."@en3
"Señora Presidenta, me ceñiré a un solo punto: ¿es necesaria una normativa europea para las telecomunicaciones? El Sr. Clegg dice que debe ser tan solo provisional, y yo digo que debe ser permanente y más firme que la normativa actual. Me habría gustado que tuviera más en cuenta los análisis de eminentes economistas de Oxford y Cambridge, que destacan que si la política de competencia actúa la normativa es necesaria para responder a metas económicas, sociales y ecológicas. El ponente destaca que los operadores históricos deben dejar espacio a la competencia. Sí, pero esta no será automáticamente eficiente, ni siquiera efectiva, en condiciones de oligopolio. El sector europeo de las telecomunicaciones acaba de atravesar un periodo desastroso en términos de inversiones y de empleo, y ha echado a perder su liderazgo con la norma GSM. Una normativa para la UMTS habría permitido compartir el uso de las infraestructuras, en vez de que los inversores las dupliquen endeudándose por grandes importes. Por otra parte, la contradicción entre el criterio de «precio» y el criterio de «calidad» ha obligado al regulador inglés a imponer obligaciones de mayor calidad a British Telecom. En cuanto al objetivo de cohesión social y territorial, el informe de la Comisión es especialmente flojo. ¿Hay realmente un acceso universal? No se sabe. ¿Hay que ampliarlo con una cobertura territorial efectiva para los móviles, con el acceso de todos a la conexión rápida a Internet? En este terreno tampoco se toma ninguna postura. Generalizar el procedimiento de licitación puede favorecer las presiones encaminadas a eliminar el servicio universal. Por lo que respecta al cálculo de los costes de las financiaciones especiales, las respuestas son extremadamente diferentes en función de la elección del territorio pertinente. Todo esto cobra aún más importancia en el marco de la ampliación. ¿Quién se atrevería a decir que la liberalización bastará para generar una inversión en masa de capitales privados? Abogo pues enérgicamente por una normativa europea reforzada. La idea de una independencia pura y simple de las autoridades nacionales de regulación y de una autorregulación no resiste a la evidencia. Dichas autoridades deben encuadrarse en un marco legislativo y reglamentario en interés del público."@es12
"Arvoisa puhemies, tarkastelen yhtä ainoaa asiaa eli sitä, tarvitseeko televiestintää säännellä Euroopan tasolla. Nick Clegg totesi, että sääntely voi olla väliaikaista, mutta minusta sen pitää olla pysyvää ja sitovampaa kuin nykyisen lainsäädännön. Olisin toivonut, että Nick Clegg olisi ottanut paremmin huomioon Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen ansioituneiden taloustieteilijöiden tekemät analyysit, joissa korostetaan, että jos kilpailupolitiikka on jälkikäteistä, sääntelyn on oltava ennakoivaa, jotta saavutetaan taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset tavoitteet. Esittelijä painottaa, että nykyisten toimijoiden on tehtävä tilaa kilpailulle. Vaikka tämä onkin totta, se ei tarkoita automaattisesti, että kilpailu olisi tehokasta, saati sitten tosiasiallista, jos sitä rajoitetaan. Euroopan televiestintäala on juuri selvinnyt kaudesta, joka on ollut tuhoisa sijoitusten ja työllisyyden kannalta, ja GSM-alalla saavutettu etumatka on haaskattu. UMTS-lainsäädännön avulla olisi voitu hyödyntää yhteisiä perusrakenteita sen sijaan, että niihin sijoitetaan kaksin verroin rahaa, jolloin sijoittajat velkaantuvat raskaasti. Lisäksi "hintavaatimusten" ja "laatuvaatimusten" välinen ristiriita johti siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomainen kohdisti korkeampia laatuvaatimuksia British Telecom -yhtiöön. Komission kertomus on erityisen heikkotasoinen, kun on kyse sosiaalisen ja alueellisen koheesion tavoitteesta. Kuuluvatko palvelut tosiaan kaikille? Sitä emme tiedä. Onko tilannetta parannettava siten, että matkapuhelinten alueellista kattavuutta tehostetaan, jolloin kaikki hyötyvät nopeasta Internet-yhteydestä? Tästäkään ei ole esitetty mielipiteitä. Tarjouspyyntömenettelyjen yleistäminen voisi suosia yleispalvelun poistamista. Erityisrahoituksesta aiheutuvien kustannusten laskemiseen on reagoitu hyvin vaihtelevasti alueen valinnasta riippuen. Tämä kaikki korostuu entisestään laajentumisen yhteydessä. Kuka uskaltaa sanoa, että vapauttamisen avulla voidaan varmistaa, että yksityisiä varoja sijoitetaan runsain mitoin? Tuen tästä syystä voimakkaasti ankaramman eurooppalaisen lainsäädännön hyväksymistä. Mikään ei tue sitä, että kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi toimia riippumattomasti ja säännellä itse itseään. Näiden viranomaisten on oltava osa lainsäädännöllistä ja sääntelevää kehystä yleisen edun nimissä."@fi5
"Signora Presidente, mi limiterò ad affrontare un unico punto: la normativa europea sulle telecomunicazioni è veramente necessaria? L’onorevole Clegg nella relazione afferma che si tratta di una normativa di natura transitoria. Io, invece, ritengo che debba essere permanente e più solida rispetto alle norme attualmente in vigore. Avrei preferito che l’onorevole Clegg tenesse in maggiore considerazione le analisi degli autorevoli economisti di Oxford e di Cambridge, i quali sottolineano che la politica sulla concorrenza va realizzata mentre la normativa deve essere elaborata per conseguire gli obiettivi economici, sociali e ambientali. Secondo il relatore, gli attuali operatori devono fare spazio alla concorrenza e, sebbene ciò sia vero, non ci sarà né efficienza né efficacia se la concorrenza è limitata. Il settore europeo delle telecomunicazioni sta uscendo da un periodo disastroso per gli investimenti e l’occupazione ha perso la nella prestazione dei servizi GSM. Una normativa sull’UMTS avrebbe permesso di condividere l’uso delle infrastrutture, invece gli investitori hanno optato per la sovrapposizione, indebitandosi pesantemente. Inoltre la discrepanza tra il criterio del “prezzo” e quello della “qualità” ha obbligato il legislatore britannico a imporre maggiori obblighi qualitativi alla . Per quanto concerne l’obiettivo di coesione sociale e territoriale, la relazione della Commissione è particolarmente debole. Esiste veramente un accesso universale? Non lo sappiamo. Bisogna estenderlo, assicurando un’effettiva copertura del territorio per i telefoni cellulari e un accesso ad veloce per tutti? Neanche su questo punto è stata definita una posizione. Generalizzando le procedure di appalto si potrebbero favorire le pressioni volte a sopprimere il servizio universale. Quanto al calcolo dei costi per i finanziamenti speciali, le risposte variano in maniera significativa a seconda della scelta del territorio di competenza. La questione assume un’importanza ancora maggiore nel contesto dell’allargamento. Chi può affermare con certezza che la liberalizzazione sarà sufficiente a garantire investimenti massicci di capitale privato? Sostengo quindi con vigore la necessità di una normativa europea più severa. L’idea per cui le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere indipendenti e autodisciplinarsi non è corroborata dai fatti concreti. Tali autorità devono collocarsi all’interno di un quadro normativo nel rispetto dell’interesse pubblico."@it9
"Madam President, I will focus on just one point: is a European regulation for telecommunications needed? Nick Clegg is saying that it only has to be provisional and I am saying that it must be permanent and firmer than the current regulation. I would have liked Nick Clegg to give greater consideration to the analyses of distinguished economists from Oxford and Cambridge, who stress that if competition policy is then the regulation has to be to meet the economic, social and environmental aims. The rapporteur stresses that incumbent operators must give way to competition and, although this is true, it will not automatically be efficient, nor will it even be effective where competition is limited. The European telecoms sector has just come through a disastrous period in terms of investment and employment and has frittered away its lead with the GSM provision. A UMTS regulation would have allowed the use of infrastructure to be shared, instead of investors duplicating them and getting heavily into debt by doing so. Furthermore, the discrepancy between the ‘price’ criterion and the ‘quality’ criterion forced the UK regulator to impose greater quality obligations on British Telecom. As regards the social and territorial cohesion objective, the Commission report is particularly weak. Is there really universal access? We do not know. Does it need to be extended with effective territorial coverage for mobile phones with access for everyone to a fast Internet connection? There again, there is no opinion. Generalising the call for tenders procedure could favour all the pressures for eliminating universal service. As regards the issue of calculating the costs for special financing, the answers vary significantly depending on the choice of the relevant territory. All this becomes all the more important in the context of enlargement. Who will dare to say the liberalisation will be enough to ensure that private capital is invested . I will therefore speak strongly in favour of more stringent European regulation. There is no evidence to support the idea that the national regulatory authorities should simply be independent and regulate themselves. These authorities must be part of a legislative and regulatory framework in the public interest."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ik zal mij beperken tot een enkel punt, namelijk of Europese regulering nodig is in de telecommunicatie. In tegenstelling tot de heer Clegg, die regulering slechts tijdelijk nodig acht, vind ik dat permanente regulering vereist is en dat deze strikter moet zijn dan de huidige. Ik had graag gezien dat de heer Clegg zich meer rekenschap had gegeven van de analyses van eminente economen uit Oxford en Cambridge. Zij wijzen erop dat, hoewel het mededingingsbeleid opereert, er regulering nodig is om economische, sociale en milieuredenen. De rapporteur wijst erop dat de gevestigde exploitanten moeten inschikken voor concurrentie. Dat is allemaal goed en wel, maar de resulterende oligopoliesituatie zal niet automatisch tot meer efficiëntie of effectiviteit leiden. De Europese telecomsector heeft zojuist een flinke stap gezet als het gaat om investeringen en werkgelegenheid, en heeft zijn voorsprong met de GSM-norm verspeeld. Met regulering voor UMTS had het gebruik van de infrastructuur gedeeld kunnen worden in plaats van dat de investeerders hier dubbel voor moeten betalen en zich diep in de schulden moeten steken. Overigens heeft de Engelse regelgever vanwege de contradictie tussen het prijscriterium en het kwaliteitscriterium strengere kwaliteitseisen moeten opleggen aan British Telecom. Op het punt van de sociale en territoriale cohesie is het verslag van de Commissie buitengewoon zwak. Heeft werkelijk iedereen toegang? Dat blijft ongewis. Moet de toegankelijkheid in Europa worden uitgebreid door een volledige dekking voor mobiele telefoons of door iedereen toegang te geven tot een snelle internetverbinding? Opnieuw geen standpunt. Als de aanbestedingsprocedure wordt uitgebreid, kan dat de krachten die de universele dienstverlening tegenwerken in de kaart spelen. Als het gaat om het berekenen van de kosten voor speciale financieringen, pakt het van gebied tot gebied totaal anders uit. Dit alles wordt nog belangrijker in het licht van de uitbreiding. Durft iemand nog zeggen dat liberalisering alleen voldoende zal zijn om massaal particuliere investeringen aan te trekken? Ik pleit dan ook vurig voor een verdergaande Europese regulering. Het beeld van volstrekt onafhankelijke nationale regelgevende instanties en zelfregulering is niet vol te houden. Het is in het algemeen belang dat deze instanties een wetgevings- en regelgevingskader krijgen."@nl2
"Senhora Presidente, vou concentrar-me num único ponto: será necessária uma regulamentação europeia para as telecomunicações? Nick Clegg afirma que ela deve ser apenas provisória. Eu digo, pelo contrário, que ela deve ser permanente e mais firme do que a actual regulamentação. Teria gostado de que Nick Clegg tivesse mais em conta as análises de eminentes economistas de Oxford e Cambridge, que sublinham que, se a política de concorrência é a regulamentação tem de ser para responder aos objectivos económicos, sociais e ecológicos. O relator sublinha que os operadores históricos devem dar lugar à concorrência. Muito embora seja verdade, isso não será automaticamente eficaz, nem mesmo eficiente, se a concorrência for limitada. O sector europeu das telecomunicações acaba de atravessar um período desastroso, em termos de investimento e de emprego, tendo malbaratado a sua posição com a cláusula relativa ao GSM. Uma regulamentação para o UMTS teria permitido a utilização compartilhada das infra-estruturas, em vez de os investidores as duplicarem, ficando profundamente endividados pelo facto. Além disso, a discrepância entre o critério "preço" e o critério "qualidade" obrigou o regulador do Reino Unido a impor à British Telecom maiores obrigações em matéria de qualidade. Relativamente ao objectivo da coesão social e territorial, o relatório da Comissão é particularmente débil. Será que existe realmente acesso universal? Não sabemos. Será necessário alargá-lo com uma cobertura territorial efectiva para telemóveis, com acesso a todos a uma ligação rápida à Internet? Também nesse caso, não existe uma opinião. Generalizar os procedimentos de ofertas públicas de aquisição pode favorecer todas as pressões que visam a eliminação do serviço universal. Quanto à questão do cálculo dos custos para financiamentos especiais, as respostas variam significativamente, dependendo da escolha do território pertinente. Tudo isto adquire ainda mais importância no quadro do alargamento. Quem ousará dizer que a liberalização irá ser suficiente para assegurar o investimento de capitais privados em grande escala? Vou, portanto, defender energicamente uma regulamentação europeia mais rigorosa. Não há qualquer prova que apoie a ideia de que as autoridades reguladoras nacionais devam ser independentes e regularem-se a si próprias. Estas autoridades devem fazer parte de um quadro legislativo e regulamentar de interesse público."@pt11
"Fru talman! Jag koncentrerar mig på endast en punkt: behöver vi europeisk lagstiftning på telekommunikationsområdet? Nick Clegg säger att sådan lagstiftning endast behöver vara provisorisk, men jag anser att den måste vara bestående och fastare än de nuvarande bestämmelserna. Jag hade velat att Nick Clegg hade tagit större hänsyn till analyserna av framstående ekonomer från Oxford och Cambridge, vilka betonar att om konkurrenspolitiken sker måste bestämmelserna fastställas för att motsvara de ekonomiska, sociala och miljörelaterade målen. Föredraganden betonar att de nuvarande operatörerna måste lämna utrymme för konkurrens, och även om det stämmer kommer detta inte automatiskt att medföra effektivitet. Det kommer inte heller att ens vara verkningsfullt i de fall där konkurrensen begränsas. Den europeiska telekommunikationssektorn har nyligen klarat sig ur en katastrofal period i fråga om investeringar och sysselsättning och har slösat bort sin ledning när det gäller GSM-anskaffningarna. En reglering av UMTS hade tillåtit en fördelning av infrastrukturanvändningen, i stället för att investerare skulle duplicera infrastrukturen och därigenom dra på sig stora skulder. Skillnaderna mellan ”priskriteriet” och ”kvalitetskriteriet” tvingade dessutom den brittiska lagstiftaren att införa större kvalitetskrav för British Telecom. När det gäller målet att uppnå social och lokal sammanhållning är kommissionens rapport särskilt svag. Finns det verkligen något allmänt tillträde? Det vet vi inte. Måste det utvidgas med verklig lokal täckning för mobiltelefoner med allmänt tillträde till en snabb Internetanslutning? Här finns det heller ingen åsikt. Att generalisera upphandlingsförfarandet skulle kunna gynna alla påtryckningar att avskaffa samhällsomfattande tjänster. När det gäller frågan att beräkna kostnaderna för specifik finansiering varierar svaren betydligt beroende på valet av relevant område. Allt detta får ännu större betydelse i samband med utvidgningen. Vem vågar påstå att avregleringen är en tillräcklig försäkring för att privat kapital skall investeras . Därför talar jag varmt för en strängare gemenskapslagstiftning. Det finns inga belägg som stöder idén om att nationella tillsynsmyndigheter helt enkelt borde vara självständiga och själva upprätta bestämmelser. Dessa myndigheter måste vara delaktiga i lagstiftningsmässiga och rättsliga ramar i allmänhetens intresse."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"en masse"13,10,3
"ex ante"13,1,10,3,7,11,9,6
"ex post"1,2,12,7,11,9,6
"ex post,"13,10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph