Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-06-Speech-4-045"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Fru formand, jeg kan støtte, hvad Lone Dybkjær har sagt om ligestilling, så jeg vil i stedet bruge taletiden til at berette om en rigtig ligestillingssucces. Jeg er valgt til Parlamentet for en tværpolitisk bevægelse, JuniBevægelsen, som nu i 10 år har arbejdet efter det princip, at halvdelen af alle kandidater til Parlamentet og halvdelen af medlemmerne i vores ledelse skal være af hvert sit køn. Vi har netop opstillet en ny liste til Parlamentet med 10 kvinder og 10 mænd, som deler pladserne med hver anden til en mandlig og hver anden til en kvindelig kandidat. I lang tid havde vi flere mænd, end vi skulle bruge, og kun halvdelen af de kvinder, vi skulle have valgt. Så begyndte vi søgningen i medlemskredsen, og til sidst fik vi den liste, vi ville og skulle have. Men resultatet ville have været en skæv liste, hvis vi ikke vedtægtsmæssigt havde bundet os til at have en liste med lige mange af hvert køn. Resultatet blev, at ligestillingen virkede til gavn for mændene. Nogle af kvinderne fik faktisk flere stemmer på landsmødet end nogle af mændene, men blev anbragt under en mand med færre stemmer, fordi vores regel siger, at hver anden på listen skal være kvinde. Det sidste var ikke tilsigtet, men jeg kan varmt anbefale alle partier og lister at indføre kønsmæssig ligestilling. Kvinderne holder sig stadig tilbage, også i de lande, som er mest udviklede ligestillingsmæssigt. Kvinder vil ikke føre sig frem, medmindre de føler sig sikre på at kunne alt, helst bedre end mænd. Vi kender det også fra jobansøgningerne: Når mænd søger et job, skal man trække fra i de mange kvalifikationer, de opremser. Når kvinder søger, skal man lægge til. Sådan er det, men det kan man altså modvirke med et krav om lige mange af hvert køn eller, som jeg vil foretrække, mindst 50 % kvinder. Hvis resultatet var, at kvalificerede mænd blev valgt fra til fordel for mindre kvalificerede kvinder, ville jeg ikke anbefale systemet, men systemet har ved hvert valg hos os i JuniBevægelsen virket ideelt og givet kvinderne det nødvendige skub og givet os en liste, som bedre afspejler vælgerne. Så det er en ordning, jeg gerne anbefaler til alle. Vi har også arbejdet bevidst med at få unge kandidater på listen. Ni af vore kandidater er under 40 år, syv af dem under 30 og vel at mærke alle kvalificerede. Vores yngste kandidat til Parlamentet, der kun er 18 år, har tilmed flere års erfaring i EU-spørgsmål. Vi har ingen særlig kvoteordning for unge, men har arbejdet bevidst med fornyelsen, så det er muligt at give kvinderne og de unge en reel chance for at konkurrere med os gamle mænd. Det er en fornøjelse at kunne blande sig i ligestillingsdebatten med en succeshistorie fra virkelighedens verden. I EU-Konventet sloges Lone Dybkjær og andre bravt for ligestillingen, men den kom desværre kun med under værdierne i den danske udgave. I de andre landes udgave står der lighed og ikke ligestilling - equality og ikke gender equality."@da1
lpv:translated text
"Fru talman! Jag kan stödja vad Lone Dybkjær har sagt om jämställdhet, så jag skall i stället använda min talartid till att tala om en verklig framgång som gäller just sådan jämlikhet. Jag valdes till parlamentet som företrädare för en partiövergripande rörelse, Junirörelsen, som nu har verkat i tio år enligt principen att hälften av våra kandidater till parlamentet och hälften av ledningen för vårt parti skall komma från vardera könet. Vi har nyligen sammanställt en ny lista med kandidater till parlamentet, med tio kvinnor och tio män, där de lediga platserna fördelas växelvis mellan manliga och kvinnliga kandidater. Under lång tid hade vi fler män än vi hade användning för och bara hälften av de kvinnor vi behövde. Vi började därför leta bland våra medlemmar och fick till slut fram de listor vi önskade och behövde. Resultatet skulle emellertid ha blivit en skev lista om vi inte hade antagit regler där vi förband oss att ha en lista med jämn fördelning mellan de båda könen. Resultatet var att jämställdheten verkade till männens fördel. Några kvinnor fick i själva verket fler röster än några av männen på partikonferensen men placerades efter män med färre röster eftersom varannan person på listan, enligt våra regler, skall vara en kvinna. Detta utfall var inte avsiktligt, men jag kan uppriktigt rekommendera alla partier att införa jämställdhet för alla sina listor. Kvinnor håller sig genomgående i bakgrunden, till och med i de länder som har kommit längst när det gäller jämställdhet. Kvinnor vill inte föra fram sig själva om de inte känner sig säkra på att verkligen klara av allt, helst bättre än deras manliga kolleger. Vi känner även till detta från platsansökningar. När män söker en tjänst måste man bortse från några av alla de meriter de räknar upp. När kvinnor söker en plats måste man lägga till meriter. Det är så det är, men det är något som vi kan motverka genom att kräva samma antal kandidater från varje kön, eller, vilket jag skulle föredra, åtminstone 50 procent kvinnor. Jag skulle inte rekommendera systemet om det leder till att män väljs bort till förmån för mindre kvalificerade kvinnor, men för oss i Junirörelsen har det fungerat perfekt vid varje val. Kvinnor har fått det stöd de behövde och vi har fått en lista som bättre återspeglar väljarkåren. Det är alltså ett arrangemang som jag kan rekommendera alla. Vi har även gjort en medveten ansträngning att få in unga kandidater på listan. Nio av våra kandidater är under 40 år och sju av dem är under 30 och alla är dessutom kvalificerade. Vår yngsta kandidat till parlamentet, som bara är 18, har också flera års erfarenhet av EU-frågor. Vi har ingen speciell kvotering för ungdomar men vi har medvetet försökt förnya oss så att kvinnor och ungdomar får en reell möjlighet att tävla med oss gamla gubbar. Det är ett nöje att kunna bidra till debatten om jämlikhet med en framgångshistoria ur verkligheten. Lone Dybkjær och andra stred tappert för jämställdhet i konventet men detta togs, tyvärr, endast med bland värdena i den danska utgåvan. I de andra ländernas utgåvor talas det bara om jämlikhet snarare än om jämställdhet."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä siitä, mitä Lone Dybkjær sanoi tasa-arvosta, joten käytän sen sijaan puheaikani kertomalla todellisesta menestyksestä tasa-arvon alalla. On miellyttävää voida kertoa tässä tasa-arvokeskustelussa tällainen todellinen menestystarina. Eurooppa-valmistelukunnassa kollega Dybkjær muiden kanssa taisteli urheasti naisten ja miesten tasa-arvon puolesta, mutta valitettavasti se kirjattiin arvojen joukkoon ainoastaan tanskankielisessä versiossa. Muunkielisissä teksteissä mainittiin vain pelkkä tasa-arvo eikä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Minut valittiin parlamenttiin monipuolueliikkeen (JuniBevægelsen) edustajana. Tämä liike on jo 10 vuoden ajan noudattanut sitä periaatetta, että puolet kaikista parlamenttivaaliehdokkaistamme ja puolet liikkeemme johtohenkilöistä on naisia ja puolet miehiä. Olemme juuri laatineet parlamenttivaaleja varten uuden ehdokaslistan, jolla on 10 nais- ja 10 miesehdokasta, joista joka toisella on nais- ja joka toisella miespuolinen varaehdokas. Meillä on pitkään ollut enemmän miesehdokkaita kuin olemme tarvinneet ja vain puolet niistä naisehdokkaista, jotka olisimme halunneet valita. Siksi ryhdyimme hakemaan ehdokkaita jäsenistömme parista ja saimme lopulta aikaiseksi haluamamme ja tarvitsemamme ehdokaslistan. Tuloksena olisi kuitenkin ollut yksipuolinen lista, jos emme tietoisesti olisi sitoutuneet siihen, että siinä pitäisi olla yhtä paljon kummankin sukupuolen edustajia. Tuloksena oli, että tasa-arvo toimi miesten eduksi. Jotkin naisista saivat puoluekokouksessa tosiaankin enemmän ääniä kuin jotkin miehistä, mutta heidät sijoitettiin listoille vähemmän ääniä saaneiden miesten jälkeen, koska sääntöjemme mukaan joka toisen ehdokkaan on oltava nainen. Tuloksen ei ollut tarkoitus olla tuollainen, mutta voin kuitenkin lämpimästi suositella kaikille puolueille sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen käyttöön ottamista kaikilla ehdokaslistoillaan. Naiset ovat edelleen taka-alalla jopa maissa, joissa tasa-arvoajattelu on edistyneintä. Naiset eivät halua tuoda itseään esiin, elleivät he ole varmoja paremmuudestaan, jopa useammin kuin miehet. Tämä on tuttua myös työpaikkahakemuksista. Miehen hakiessa työpaikkaa on suhtauduttava varauksellisesti kaikkiin niihin avuihin, joita he esittävät itsellään olevan. Naisen ollessa kyseessä heidän ansioluetteloonsa on taas lisättävä ansioita. Tilanne on tämä, mutta siihen voidaan vaikuttaa vaatimalla naisten ja miesten yhtä suurta osuutta tai, mikä minusta olisi suotavampaa, vähintään 50 prosentin naisedustusta. Jos tuloksena olisi se, että pätevien miesten sijasta valittaisiin heitä vähemmän päteviä naisia, en suosittelisi tätä järjestelyä lainkaan, mutta monipuolueliikkeemme tapauksessa se on toiminut erittäin hyvin kaikissa vaaleissa: se on antanut naisille heidän tarvitsemaansa apua, ja sen avulla olemme saaneet äänestäjäkunnan koostumusta paremmin vastaavan ehdokaslistan. Haluankin suositella tällaista järjestelyä kaikille. Olemme myös tietoisesti pyrkineet saamaan listoillemme nuoria ehdokkaita. Yhdeksän ehdokkaistamme on alle 40-vuotiaita, seitsemän alle 30-vuotiaita, ja lisäksi kaikki heistä ovat ansioituneita. Nuorin parlamenttivaaliehdokkaamme on vasta 18-vuotias, ja hänellä useiden vuosien kokemus EU-asioista. Meillä ei ole erityistä kiintiöjärjestelyä nuoria varten, mutta olemme tietoisesti pyrkineet uusiutumaan voidaksemme antaa naisille ja nuorille todellisen mahdollisuuden kilpailla meidän vanhojen miesten kanssa."@fi5
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, ik kan mij aansluiten bij de woorden van mevrouw Dybkjær over gelijke kansen, dus ik wil in plaats daarvan mijn spreektijd gebruiken om te vertellen over een echt succes op dat gebied. Ik ben in dit Parlement gekozen voor een partijgrensoverschrijdende beweging, de Junibeweging, die nu al tien jaar werkt volgens het beginsel dat de helft van alle kandidaten en de helft van de partijleiding vrouw moet zijn. We hebben net een nieuwe kieslijst voor het Parlement opgesteld met tien vrouwen en tien mannen. De vrouwelijke en mannelijke kandidaten wisselen elkaar op de lijst af. Lange tijd hadden we meer mannen dan we nodig hadden, en slechts de helft van de vrouwen die we zouden moeten kiezen. Toen begonnen we te zoeken onder de leden, en ten slotte kregen we de lijst die we wilden en moesten hebben. Het resultaat zou echter scheef geweest zijn als we ons niet statutair hadden gebonden aan een lijst met evenveel kandidaten van elk geslacht. Het resultaat was dat de gelijke kansen in het voordeel van de mannen werkten. Sommige vrouwen kregen op het partijcongres feitelijk meer stemmen dan sommige mannen, maar werden onder mannen met minder stemmen geplaatst, omdat onze regel voorschrijft dat elke tweede persoon op de lijst een vrouw moet zijn. Dat laatste was niet de bedoeling, maar ik kan alle partijen warm aanbevelen om gelijke kansen voor beide geslachten in te voeren bij de samenstelling van hun kieslijsten. De vrouwen houden zich nog steeds op de achtergrond, ook in de landen die qua gelijke kansen het verst ontwikkeld zijn. Vrouwen willen niet op de voorgrond treden, tenzij ze zich zeker voelen dat ze alles kunnen, het liefst beter dan mannen. Dat kennen we ook van sollicitaties. Als mannen solliciteren, kan men een aantal van de opgesomde kwalificaties schrappen. Als vrouwen solliciteren, moet men juist kwalificaties toevoegen. Zo is het, maar dat kan men dus tegengaan met de eis dat er evenveel mannen als vrouwen zijn, of, wat mijn voorkeur heeft, ten minste 50 procent vrouwen. Als het resultaat zou zijn dat gekwalificeerde mannen niet worden gekozen, ten voordele van minder gekwalificeerde vrouwen, dan zou ik het systeem niet aanbevelen, maar het heeft bij ons in de Junibeweging bij elke verkiezing ideaal gefunctioneerd en de vrouwen het noodzakelijke steuntje in de rug gegeven en ons een lijst verschaft die een betere afspiegeling vormt van de kiezers. Dus het is een regeling die ik iedereen graag aanbeveel. We hebben er ook bewust aan gewerkt om jonge kandidaten op de lijst te krijgen. Negen van onze kandidaten zijn onder de veertig, zeven zijn onder de dertig, en ze zijn bovendien stuk voor stuk gekwalificeerd. Ook onze jongste kandidaat voor het Parlement, die slechts achttien jaar is, heeft meerdere jaren ervaring met EU-vraagstukken. We hebben geen speciale quotumregeling voor jongeren, maar hebben bewust aan vernieuwing gewerkt om vrouwen en jongeren een reële kans te kunnen geven met ons oude mannen te concurreren. Het is een genoegen om zich te kunnen mengen in het debat over gelijke kansen met een succesverhaal uit de echte wereld. In de Conventie van de EU hebben mevrouw Dybkjær en anderen een rechtvaardige strijd gestreden voor gelijke kansen, maar helaas kwamen die alleen in de Deense uitgave goed tot hun recht. In de uitgaven van de andere landen staat er “gelijkheid” en niet “gelijke kansen” en niet ."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με όσα ανέφερε η κ. Dybkjær σχετικά με την ισότητα των φύλων, οπότε θα χρησιμοποιήσω τον χρόνο ομιλίας μου για να αναφερθώ σε πραγματικές περιπτώσεις επιτυχιών όσον αφορά αυτήν την ισότητα. Εξελέγην στο Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος ενός διακομματικού κινήματος, του Κινήματος του Ιουνίου, το οποίο έχει πλέον παρουσία μιας δεκαετίας, βάσει της αρχής ότι πρέπει να αντλούμε το ήμισυ των υποψηφίων μας για τις εκλογές και το ήμισυ των ηγετικών στελεχών του κόμματός μας εξίσου από τα δύο φύλα. Μόλις πρόσφατα προετοιμάσαμε έναν νέο κατάλογο υποψηφίων βουλευτών, ο οποίος αποτελείται από δέκα γυναίκες και δέκα άνδρες, ενώ η σειρά τους στον εκλογικό κατάλογο είναι εναλλασσόμενη μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαμε πλεόνασμα ανδρών και μόνο το ήμισυ των γυναικών που χρειαζόμασταν για τις εκλογές. Έτσι, αρχίσαμε να ψάχνουμε μεταξύ των μελών μας και, εν τέλει, καταφέραμε να συντάξουμε τον κατάλογο που επιθυμούσαμε και χρειαζόμασταν. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ενδεχομένως να ήταν ένας αντεστραμμένος κατάλογος, εάν δεν είχαμε υιοθετήσει κανόνες σύμφωνα με τους οποίους δεσμευόμασταν για έναν εκλογικό κατάλογο ο οποίος θα μοιράζεται εξίσου μεταξύ των δύο φύλων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ισότητα των φύλων λειτούργησε προς όφελος των ανδρών. Ορισμένες από τις γυναίκες στην πραγματικότητα έλαβαν περισσότερες ψήφους στη διάσκεψη του κόμματός μας από ό,τι ορισμένοι από τους άνδρες, αλλά στον κατάλογο εμφανίζονταν μετά από άνδρες που είχαν λάβει λιγότερες ψήφους επειδή, σύμφωνα με τον κανονισμό μας, κάθε δεύτερο πρόσωπο στον κατάλογο έπρεπε να είναι γυναίκα. Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν εσκεμμένο, αλλά μπορώ ειλικρινά να συστήσω σε όλα τα κόμματα να εισαγάγουν την ισότητα των φύλων σε όλους τους καταλόγους τους. Οι γυναίκες διαρκώς επιδεικνύουν διστακτικότητα, ακόμη και στις χώρες που είναι πιο προηγμένες από την άποψη της ισότητας των φύλων. Οι γυναίκες δεν θέλουν να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή εκτός εάν αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, ιδεωδώς σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες συναδέλφους τους. Αυτό το γνωρίζουμε επίσης από τις αιτήσεις για θέσεις εργασίας. Όταν οι άνδρες υποβάλλουν αίτηση για μια εργασία, ορισμένα από τα πολλά προσόντα που αραδιάζουν πρέπει να απορριφθούν. Όταν οι γυναίκες υποβάλλουν αντίστοιχες αιτήσεις, πρέπει να προσθέτουν προσόντα. Έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να αντισταθμίσουμε με την απαίτηση να είναι ίσος ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο ή, όπως θα προτιμούσα, τουλάχιστον το 50% να είναι γυναίκες. Εάν, κατά συνέπεια, άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερα προσόντα χάνουν τη θέση τους χάριν γυναικών με λιγότερα προσόντα, δεν μπορώ να προτείνω το σύστημα, αλλά, στην περίπτωση του Κινήματος του Ιουνίου, το σύστημα έχει λειτουργήσει τέλεια σε όλες τις εκλογές, προσφέροντας στις γυναίκες την απαραίτητη χείρα βοηθείας και προσφέροντάς μας έναν κατάλογο ο οποίος αντικατοπτρίζει καλύτερα το εκλογικό σώμα. Αυτή είναι, συνεπώς, μια ρύθμιση που επιθυμώ να συστήσω σε όλους. Έχουμε επίσης καταβάλει συνειδητές προσπάθειες για να προσελκύσουμε νέους υποψηφίους στον εκλογικό μας κατάλογο. Εννέα από τους υποψηφίους μας είναι κάτω των 40 ετών, επτά εκ των οποίων κάτω των 30 ετών, ενώ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, όλοι έχουν τα αναγκαία προσόντα. Ο νεότερος υποψήφιος βουλευτής μας, που είναι μόλις 18 ετών, έχει επίσης εμπειρία αρκετών ετών σε ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε ειδικές ρυθμίσεις ποσόστωσης για τους νέους, αλλά καταβάλλουμε συνειδητές προσπάθειες ανανέωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να δοθεί στις γυναίκες και στους νέους μια πραγματική ευκαιρία να ανταγωνιστούν με εμάς τους ηλικιωμένους. Είναι πολύ ευχάριστο να είναι κανείς σε θέση να συνεισφέρει αναφέροντας μια πραγματική περίπτωση επιτυχίας στη συζήτηση σχετικά με την ισότητα. Στη Συνέλευση για το μέλλον της ΕΕ, η κ. Dybkjær και άλλοι και άλλες συνάδελφοι αγωνίστηκαν θαρραλέα για την ισότητα των φύλων αλλά, δυστυχώς, αυτή η αρχή ενσωματώθηκε μόνο στις αξίες της δανικής έκδοσης. Οι εκδόσεις των υπολοίπων χωρών αναφέρονται απλώς στην ισότητα και όχι στην ισότητα των δύο φύλων."@el8
lpv:translated text
"Madam President, I am able to support what Mrs Dybkjær has said about gender equality, so I shall instead use my speaking time to talk about a genuine success where such equality is concerned. I was elected to Parliament as a representative of an all-party movement, the June Movement, which has now operated for ten years on the principle that we should draw half of all our parliamentary candidates and half of our party’s leading members equally from both sexes. We have just recently prepared a new list of parliamentary candidates, consisting of ten women and ten men, with the vacancies divided on an alternating basis between male and female candidates. For a long time, we had more men than we could make use of and only half the women we needed to have been elected. We therefore began searching through our membership, and we finally obtained the list we wanted and needed. The outcome would, however, have been a lopsided list if we had not adopted regulations committing ourselves to having a list divided equally between both sexes. The outcome was that gender equality operated to the advantage of the men. Some of the women did in fact obtain more votes at the party conference than some of the men but were listed beneath men with fewer votes because, according to our rule, every other person on the list must be a woman. This outcome was not intended, but I can sincerely recommend all parties to introduce gender equality for all their lists. Women consistently hold back, even in those countries that are most advanced in terms of gender equality. Women do not want to put themselves forward unless they feel certain of being on top of everything, ideally more so than their male colleagues. We also know this from job applications. When men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted. When women apply, qualifications have to be added. That is the way things are, but it is something we can counteract by requiring the same number of candidates from each sex or, as I would prefer, at least 50% women. If, as a result, qualified men were deselected in favour of less qualified women, I should not recommend the system, but, in the case of ourselves in the June Movement, the system has operated perfectly at each election, given women the necessary helping hand and provided us with a list that better reflects the electorate. This is, then, an arrangement I should like to recommend to everyone. We have also made a conscious effort to get young candidates onto the list. Nine of our candidates are under 40 years old and seven of them under 30 and, what is more, all of them are qualified. Our youngest parliamentary candidate, who is only 18, also has several years’ experience of EU issues. We have no special quota arrangement for young people but have made a conscious effort at renewal so that it is possible to give women and young people a real chance to compete with us old men. It is a pleasure to be able to contribute a success story from the real world to the debate on equality. In the EU Convention, Mrs Dybkjær and others fought bravely for gender equality but, unfortunately, this was only incorporated into the values of the Danish edition. The other countries’ editions just talk about equality rather than gender equality."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, I am able to support what Mrs Dybkjær has said about gender equality, so I shall instead use my speaking time to talk about a genuine success where such equality is concerned. I was elected to Parliament as a representative of an all-party movement, the June Movement, which has now operated for ten years on the principle that we should draw half of all our parliamentary candidates and half of our party’s leading members equally from both sexes. We have just recently prepared a new list of parliamentary candidates, consisting of ten women and ten men, with the vacancies divided on an alternating basis between male and female candidates. For a long time, we had more men than we could make use of and only half the women we needed to have been elected. We therefore began searching through our membership, and we finally obtained the list we wanted and needed. The outcome would, however, have been a lopsided list if we had not adopted regulations committing ourselves to having a list divided equally between both sexes. The outcome was that gender equality operated to the advantage of the men. Some of the women did in fact obtain more votes at the party conference than some of the men but were listed beneath men with fewer votes because, according to our rule, every other person on the list must be a woman. This outcome was not intended, but I can sincerely recommend all parties to introduce gender equality for all their lists. Women consistently hold back, even in those countries that are most advanced in terms of gender equality. Women do not want to put themselves forward unless they feel certain of being on top of everything, ideally more so than their male colleagues. We also know this from job applications. When men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted. When women apply, qualifications have to be added. That is the way things are, but it is something we can counteract by requiring the same number of candidates from each sex or, as I would prefer, at least 50% women. If, as a result, qualified men were deselected in favour of less qualified women, I should not recommend the system, but, in the case of ourselves in the June Movement, the system has operated perfectly at each election, given women the necessary helping hand and provided us with a list that better reflects the electorate. This is, then, an arrangement I should like to recommend to everyone. We have also made a conscious effort to get young candidates onto the list. Nine of our candidates are under 40 years old and seven of them under 30 and, what is more, all of them are qualified. Our youngest parliamentary candidate, who is only 18, also has several years’ experience of EU issues. We have no special quota arrangement for young people but have made a conscious effort at renewal so that it is possible to give women and young people a real chance to compete with us old men. It is a pleasure to be able to contribute a success story from the real world to the debate on equality. In the EU Convention, Mrs Dybkjær and others fought bravely for gender equality but, unfortunately, this was only incorporated into the values of the Danish edition. The other countries’ editions just talk about equality rather than gender equality."@en3
lpv:translated text
"Señora Presidenta, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Dybkjær acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, así que emplearé mi tiempo de uso de la palabra para hablar acerca de un verdadero éxito con respecto a esa igualdad. Fui elegido para el Parlamento como representante de un movimiento pluripartidista, el Movimiento de Junio, que ya lleva diez años siguiendo el principio de que deberíamos elegir a la mitad de todos nuestros candidatos parlamentarios y a la mitad de los principales miembros de nuestro partido de forma paritaria entre hombres y mujeres. Recientemente hemos preparado una nueva lista de candidatos parlamentarios, compuesta por diez mujeres y diez hombres, con las vacantes divididas de forma alternativa entre candidatos hombres y mujeres. Durante mucho tiempo, tuvimos más hombres de los que podíamos utilizar y solo la mitad de mujeres de las que necesitábamos para ser elegidas. Entonces, comenzamos a buscar entre nuestras afiliadas y finalmente conseguimos la lista que queríamos y necesitábamos. Sin embargo, el resultado habría sido una lista desequilibrada si no hubiéramos adoptado reglamentos comprometiéndonos a tener una lista dividida a partes iguales entre ambos sexos. El resultado fue que la igualdad de género actuaba en favor de los hombres. De hecho, algunas de las mujeres obtuvieron más votos en la conferencia del partido que algunos de los hombres, pero en la lista estaban por debajo de hombres que tenían menos votos, porque, de acuerdo con nuestras normas, en la lista debía aparecer una mujer por cada dos nombres. Este resultado no era el previsto, pero quiero recomendar sinceramente a todos los partidos que introduzcan la igualdad de género en todas sus listas. Las mujeres son constantemente refrenadas, incluso en los países más avanzados en términos de igualdad de género. Las mujeres no quieren presentarse a menos que estén seguras de llevar ventaja en todo, en el mejor de los casos más que sus colegas masculinos. También sabemos esto por las solicitudes de empleo. Cuando un hombre solicita un empleo, algunas de las muchas cualificaciones que recitan han de ser descontadas. Cuando lo solicita una mujer, hay que sumar cualificaciones. Así son las cosas, pero es algo que podemos contrarrestar exigiendo el mismo número de candidatos de cada sexo o, lo que yo prefiero, al menos el 50% de mujeres. Si, a resultas de ello, los hombres cualificados dejasen de estar seleccionados a cambio de mujeres menos cualificadas, no recomendaría el sistema, pero en nuestro caso del Movimiento de Junio, el sistema ha funcionado perfectamente en cada elección, ha dado a las mujeres la ayuda necesaria y nos ha permitido tener una lista que refleja mejor el electorado. Así pues, se trata de un sistema que quiero recomendar a todos. También hemos hecho un esfuerzo consciente para que aparezcan candidatos jóvenes en la lista. Nueve de nuestros candidatos tienen menos de 40 años, siete de ellos tienen menos de 30 y, lo que es más importante, todos ellos están cualificados. Nuestro candidato parlamentario más joven, que solo tiene 18 años, también tiene varios años de experiencia en cuestiones relacionadas con la UE. No contamos con ningún sistema de cuotas especial para la gente joven, pero hemos hecho un esfuerzo consciente a favor de la renovación, para que sea posible dar a las mujeres y a los jóvenes una oportunidad real de competir con nosotros, los hombres mayores. Es un placer poder contribuir con una historia de éxito del mundo real al debate sobre la igualdad. En la Convención de la UE, la Sra. Dybkjær y otras personas lucharon valientemente por la igualdad entre hombres y mujeres, pero desafortunadamente esta igualdad solo se incorporó en los valores de la edición danesa. Las ediciones de los demás países solo hablan de igualdad en lugar de la igualdad entre hombres y mujeres."@es12
lpv:translated text
"Senhora Presidente, subscrevo as palavras que a senhora deputada Dybkjær acaba de proferir sobre a igualdade entre homens e mulheres e por isso prefiro usar o tempo de que disponho para relatar um verdadeiro caso de sucesso relacionado com esta questão. Fui eleito para o Parlamento como representante de um movimento pluripartidário, o Movimento de Junho, que funciona desde há dez anos com base no princípio de que entre os nossos candidatos parlamentares e os nossos líderes partidários devem estar representados ambos os sexos em iguais proporções. Acabámos de elaborar recentemente uma nova lista de candidatos parlamentares, composta por dez mulheres e dez homens, com os lugares distribuídos alternadamente entre candidatos e candidatas. Durante muito tempo, tivemos mais homens do que aqueles que podíamos usar e apenas metade das mulheres de que precisávamos para lugares elegíveis. Começámos então a procurar entre os nossos filiados e acabámos por conseguir a lista que desejávamos e de que precisávamos. No entanto, o resultado teria sido uma lista desproporcionada, se não tivéssemos adoptado regulamentos em que nos comprometemos a ter uma lista repartida de forma igual por ambos os sexos. O resultado foi que o princípio da igualdade entre os sexos reverteu a favor dos homens. Efectivamente, algumas das mulheres obtiveram mais votos na conferência do partido do que alguns dos homens, mas ficaram colocadas na lista atrás de homens com menos votos porque, de acordo com o nosso regimento, a lista é composta alternadamente por homens e mulheres. Não era este o resultado pretendido, mas muito sinceramente, posso recomendar a todos os partidos que apliquem o princípio da igualdade entre os sexos em todas as suas listas. As mulheres ficam permanentemente para trás, mesmo naqueles países que estão mais avançados em termos de igualdade entre os sexos. As mulheres não querem avançar se não se sentirem seguras de que estão à frente de tudo, de preferência mais até do que os seus colegas. Também vemos que assim é através das candidaturas a emprego. Quando os homens se candidatam a um emprego, algumas das qualificações que eles desbobinam têm de ser descontadas. Quando as mulheres se candidatam, têm de se acrescentar qualificações. É assim que as coisas são, mas é algo que podemos combater, exigindo igual número de candidatos de ambos os sexos ou, como eu prefiro dizer, pelo menos 50% de mulheres. Se, em consequência, homens qualificados ficassem fora dos lugares elegíveis a favor de mulheres menos qualificadas, eu não recomendaria este sistema, mas no nosso caso específico, no Movimento de Junho, o sistema tem funcionado na perfeição em todas as eleições, dando às mulheres a ajuda necessária e proporcionando-nos uma lista que reflecte da melhor forma a composição do eleitorado. Este é, portanto, um esquema que eu gostaria de recomendar a todos. Fizemos também um esforço consciente para incluir jovens na nossa lista. Nove dos nossos candidatos têm menos de 40 anos de idade e sete deles têm menos de 30 e, o que é mais importante, todos eles são qualificados. O nosso candidato a deputado mais jovem, que tem apenas 18 anos, possui também vários anos de experiência nos assuntos da UE. Não temos qualquer disposição especial em matéria de quotas para os jovens, mas temos feito um esforço consciente de renovação para poder oferecer às mulheres e aos jovens uma verdadeira oportunidade de competirem connosco, os homens mais velhos. É um prazer poder contribuir com uma história de sucesso do mundo real para o debate sobre a igualdade. Na Convenção da UE, a senhora deputada Dybkjær e outros bateram-se pela igualdade entre homens e mulheres mas, infelizmente, esta só foi incorporada nos valores da edição dinamarquesa. As edições dos outros países falam apenas de igualdade e não fazem qualquer referência à igualdade entre homens e mulheres."@pt11
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, ich kann unterstützen, was Frau Dybkjær über die Gleichstellung der Geschlechter gesagt hat, und daher möchte ich meine Redezeit dazu nutzen, von einem wirklichen Gleichstellungserfolg zu erzählen. Ich bin für eine parteiübergreifende Bewegung, die Junibewegung, ins Parlament gewählt worden, die seit nunmehr 10 Jahren nach dem Grundsatz handelt, dass die Kandidaten für das Parlament und die Mitglieder unserer Führung zur Hälfte aus Frauen und zur Hälfte aus Männern bestehen soll. Wir haben gerade eine neue Liste von Kandidaten für das Parlament aufgestellt, mit 10 Frauen und 10 Männern, wobei die freien Stellen alternierend auf männliche und weibliche Kandidaten aufgeteilt sind. Lange Zeit hatten wir mehr Männer als wir einsetzen konnten, aber nur halb so viele Frauen als wir hätten wählen können. Dann begannen wir eine Suche unter den Mitgliedern und bekamen schließlich die Liste, die wir haben wollten und brauchten. Das Resultat wäre aber eine einseitige Liste gewesen, wenn wir uns nicht satzungsmäßig dazu verpflichtet hätten, gleich viele Vertreter jedes Geschlechts aufzustellen. Das Ergebnis besagt, dass die Gleichstellung der Geschlechter zum Vorteil für die Männer ausfiel. Einige der Frauen bekamen auf der Landesversammlung sogar mehr Stimmen als einige Männer, wurden aber hinter einem Mann mit weniger Stimmen aufgestellt, weil unsere Regeln besagen, dass jeder zweite Platz auf der Liste von einer Frau eingenommen werden muss. Der letztgenannte Effekt war nicht beabsichtigt, aber ich kann allen Parteien empfehlen, eine geschlechtliche Gleichstellung bei ihren Listen einzuführen. Die Frauen halten sich noch immer beharrlich zurück, selbst in jenen Ländern, die mit der Gleichstellung am weitesten gekommen sind. Frauen werden sich nur dann selbst als Kandidaten aufstellen lassen, wenn sie das Gefühl haben, alles zu können, am liebsten besser als die Männer. Wir kennen das auch aus den Stellenbewerbungen. Wenn sich Männer um eine Arbeitsstelle bewerben, muss man bei den zahlreich aufgeführten Qualifikationen Abstriche machen. Wenn sich Frauen bewerben, muss man Qualifikationen ergänzen. So sieht es aus, aber man kann wie gesagt gegensteuern, wenn man gleich viele Vertreter beider Geschlechter fordert, oder – was ich vorziehen würde – mindestens 50 % Frauen. Wenn im Ergebnis qualifizierte Männer ihre Plätze an weniger qualifizierte Frauen abgeben müssten, würde ich das System nicht empfehlen, aber das System hat sich bei uns in der Junibewegung bei jeder Wahl optimal bewährt, hat den Frauen die notwendige Unterstützung gegeben und zu einer Liste geführt, welche die Wähler besser repräsentiert. Diese Regelung möchte ich daher allen empfehlen. Wir haben uns auch bewusst darum bemüht, junge Bewerber auf die Liste zu setzen. Neun unserer Kandidaten sind unter 40, davon sind sieben jünger als 30, und alle sind – darauf möchte ich hinweisen – auch qualifiziert. Unser jüngster Kandidat für das Parlament, der erst 18 Jahre alt ist, hat sogar einige Jahre Erfahrung mit EU-Themen. Wir haben keine Altersquoten, haben uns aber bewusst für eine Erneuerung eingesetzt, damit die Frauen und Jungen eine echte Chance haben, mit uns alten Männern zu konkurrieren. Es ist sehr angenehm, sich an der Gleichstellungsdebatte mit einer Erfolgsgeschichte aus der Wirklichkeit beteiligen zu können. Im EU-Konvent haben sich Frau Dybkjær und andere tapfer für die Gleichstellung eingesetzt, doch leider ist dies nur in der dänischen Ausgabe angemessen dargestellt worden. In den Ausgaben der anderen Länder steht „Gleichheit“, nicht „Gleichstellung“."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signora Presidente, posso sostenere ciò che l’onorevole Dybkjær ha detto in merito alla parità tra donne e uomini e pertanto userò il tempo a mia disposizione per parlare di un autentico successo per quanto riguarda la parità. Sono stato eletto al Parlamento quale rappresentante di un movimento di tutti i partiti, lo che da dieci anni ormai opera sulla base del principio secondo cui dovremmo scegliere metà di tutti i candidati parlamentari e metà dei principali membri del partito in ugual misura tra entrambi i sessi. Poco tempo fa abbiamo preparato una nuova lista di candidati parlamentari, costituita da dieci donne e dieci uomini, in cui i posti disponibili sono divisi su una base di alternanza tra candidati femminili e maschili. Per molto tempo abbiamo avuto più uomini di quelli che avremmo potuto candidare e solo metà delle donne necessarie per la lista elettorale. Abbiamo pertanto iniziato a verificare la composizione del partito ottenendo alla fine la lista che volevamo e di cui avevamo bisogno. Il risultato sarebbe stato tuttavia squilibrato se non avessimo adottato un regolamento che richiedeva liste equamente suddivise tra entrambi i sessi. Il risultato è stato che la parità di genere è andata a vantaggio degli uomini. Alcune donne hanno infatti ottenuto alla conferenza del partito più voti di taluni candidati uomini, ma sono state inserite nella lista in una posizione inferiore a quella di uomini con un minor numero di voti in quanto, secondo il nostro regolamento, ogni due persone incluse nella lista doveva essere inserita una donna. Tale risultato non è stato intenzionale, ma posso sinceramente raccomandare a tutti i partiti di introdurre la parità di genere per tutte le loro liste. Le donne si mostrano sempre esitanti, anche in quei paesi che sono più avanzati in termini di parità di genere. Le donne non vogliono presentare la propria candidatura a meno che si sentano sicure di riuscire nel loro intento, se possibile ancor più dei loro colleghi maschi. Lo sappiamo anche dalle domande di lavoro. Quando gli uomini si candidano per un lavoro, alcune delle molte qualifiche da essi vantate devono essere ridimensionate, mentre nel caso delle donne se ne devono aggiungere. Questa è la situazione, ma possiamo porvi rimedio chiedendo lo stesso numero di candidati di ciascun sesso o, come preferirei, almeno il 50 per cento di donne. Se il risultato fosse che uomini qualificati vengono scartati a favore di donne meno qualificate, non raccomanderei il sistema, ma, nel caso dello esso ha funzionato alla perfezione in ogni elezione, ha dato alle donne l’aiuto necessario e ha consentito di stilare una lista che riflette in modo più adeguato l’elettorato. Si tratta quindi di una soluzione che vorrei raccomandare a tutti. Ci siamo anche sforzati di includere nella lista giovani candidati. Nove dei nostri candidati hanno meno di quarant’anni e sette di loro meno di trenta e, inoltre, sono tutti qualificati. Il nostro candidato parlamentare più giovane, che ha solo 18 anni, ha anche molti anni di esperienza di questioni comunitarie. Non abbiamo alcuna specifica disposizione riguardo alla riserva di quote per i giovani, ma abbiamo compiuto uno sforzo di rinnovamento in modo che sia possibile offrire a giovani e donne un’autentica opportunità di competere con gli uomini più anziani. E’ un piacere poter contribuire al dibattito sulla parità con una storia di successo tratta dal mondo reale. Nella Convenzione dell’Unione europea, l’onorevole Dybkjær ed altri hanno lottato in modo ammirevole per la parità tra donne e uomini, ma purtroppo questo concetto è stato incluso solo tra i valori dell’edizione danese. Le edizioni degli altri paesi parlano solo di parità anziché di parità tra donne e uomini."@it9
lpv:translated text
"Madame la Présidente, je me range aux propos de Mme Dybkjær concernant l’égalité des sexes. J’utiliserai donc mon temps de parole pour évoquer un véritable succès dans ce domaine. J’ai été élu au Parlement en tant que représentant d’un mouvement ouvert à tous les partis, le "Mouvement de Juin", qui opère maintenant depuis dix ans sur la base du principe selon lequel nous devons attribuer de manière équitable à chaque sexe la moitié des postes de candidats au Parlement et la moitié des postes de direction de notre parti. Récemment, nous avons préparé une nouvelle liste de candidats aux élections législatives, composée de dix femmes et dix hommes. Les postes faisaient l’objet d’une distribution alternante entre candidats masculins et féminins. Pendant longtemps, nous avons eu plus d’hommes que nous n’en avions besoin et seulement la moitié des femmes que nous devions faire élire. Nous avons par conséquent commencé à chercher parmi nos membres et nous avons en fin de compte obtenu la liste que nous souhaitions et dont nous avions besoin. Toutefois, la liste en découlant aurait été déséquilibrée si nous n’avions pas adopté des dispositions nous engageant à répartir la liste équitablement entre les deux sexes. Nous sommes parvenus à une égalité entre les sexes fonctionnant à l’avantage des hommes. Certaines femmes ont en réalité obtenu plus de voix que leurs homologues masculins au congrès du parti, mais se sont retrouvées en-dessous d’eux sur la liste car, selon notre règle, une personne sur deux doit être une femme. Ce résultat n’était pas intentionnel, mais je peux sincèrement recommander à tous les partis d’instaurer l’égalité des sexes sur l’ensemble de leurs listes. Les femmes se tiennent en retrait en permanence, même dans les pays les plus avancés en termes d’égalité des sexes. Elles ne veulent pas se mettre en avant sauf si elles se sentent certaines d’être performantes à tous les niveaux, plus que leurs homologues masculins de préférence. Nous le constatons également dans le cadre des candidatures professionnelles. Lorsque les hommes postulent à un emploi, certaines des nombreuses qualifications qu’ils présentent doivent être revues à la baisse. Lorsque les femmes postulent, les qualifications doivent être revues à la hausse. Telle est la situation, mais nous pouvons y remédier en exigeant un nombre identique de candidats pour chaque sexe ou - et c’est la solution que je préfère - au moins 50% de femmes. Je ne recommanderais pas ce système s’il débouchait sur la non-sélection d’hommes qualifiés au bénéfice de femmes qui le sont moins, mais dans notre cas particulier du Mouvement de Juin, il a parfaitement fonctionné lors de chaque élection. Il a donné aux femmes le coup de pouce nécessaire et nous a permis d’obtenir une liste reflétant mieux l’électorat. C’est donc une disposition que je souhaite recommander à chacun. Nous avons aussi fait un effort particulier pour intégrer des jeunes candidats sur la liste. Neuf de nos candidats ont moins de 40 ans et sept d’entre eux moins de 30 ans. Ils sont tous qualifiés, de surcroît. Notre plus jeune candidat député n’a que 18 ans et possède également plusieurs années d’expérience dans les questions européennes. Nous n’avons pas de quota précis en matière de jeunes, mais nous avons fait un effort particulier de renouvellement pour qu’il soit possible de donner aux femmes et aux jeunes une chance réelle de nous concurrencer, nous les hommes âgés. C’est un plaisir de pouvoir présenter une réussite du monde réel dans ce débat sur l’égalité. Dans le cadre de la Convention sur l’avenir de l’Europe, Mme Dybkjær et d’autres ont courageusement lutté pour l’égalité des sexes, mais malheureusement, la question n’a été intégrée que dans les valeurs de l’édition danoise. Les éditions des autres pays ne mentionnent que l’égalité et non l’égalité entre hommes et femmes."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031106.3.4-045"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph