Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-11-05-Speech-3-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031105.7.3-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le président du Conseil a commencé son intervention tout à l’heure en disant que les propositions de la Convention ne doivent pas être affaiblies par la CIG, car elles ont été obtenues par une méthode démocratique. Je ne sais pas de quelle démocratie il s’agit, car la Convention n’avait pas de mandat démocratique pour rédiger une Constitution, elle n’était pas représentative des opinions publiques et elle n’a d’ailleurs pas procédé à des votes. Ce doit être une nouvelle démocratie à la sauce européenne. En fait, les dernières réunions de la CIG ont montré qu’un certain nombre de délégations nationales commencent à se poser des questions justifiées. D’abord, les extensions de vote à la majorité sur des matières essentielles, comme les contrôles aux frontières, la fiscalité, les perspectives financières, le droit pénal, les services d’intérêt économique général, etc., ne devraient pas être possibles, ou bien l’être seulement en échange d’un filet de sécurité, par exemple un droit de veto pour chaque démocratie nationale, exercé par son parlement national ou par référendum. Je parle d’un droit de veto praticable et non pas d’un droit disproportionné, comme le droit de sécession, qui n’est pas praticable, évidemment, dans les débats quotidiens de l’Union. Par ailleurs, on ne peut pas admettre telles quelles les clauses passerelles qui permettent de transformer des procédures de décision à l’unanimité en procédures à la majorité, sans avoir à passer par une révision officielle, c’est-à-dire sans avoir besoin de demander la ratification solennelle des peuples. Ce genre de disposition est taillé sur mesure pour favoriser l’implantation d’une Europe gouvernée par des prétendues élites et grossissant dans le dos des peuples. Si les clauses passerelles étaient adoptées, et elles sont très nombreuses dans le projet de la Convention, la prochaine révision des traités serait probablement la dernière. Après, il n’y aurait plus besoin que de l’avis du Conseil européen, pas de celui des peuples. C’est vraiment inadmissible."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, formanden for Rådet begyndte sit indlæg for et øjeblik siden med at sige, at konventets forslag ikke må blive svækket af regeringskonferencen, for de er udarbejdet på demokratisk vis. Jeg ved ikke, hvilket demokrati det drejer sig om, for konventet havde ikke noget demokratisk mandat til at udarbejde en forfatning, det repræsenterede ikke den offentlige opinion, og det har i øvrigt ikke benyttet sig af afstemninger. Det må være en ny form for demokrati à l'Europe. Faktisk har regeringskonferencens seneste møder vist, at en række nationale delegationer begynder at stille sig selv berettigede spørgsmål. For det første burde det ikke være muligt at udvide flertalsafgørelser til centrale områder som grænsekontrol, skattespørgsmål, finansielle overslag, strafferet, tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse osv., eller også skulle det kun være muligt, hvis man til gengæld fik et sikkerhedsnet som f.eks. vetoret til hvert nationalt demokrati, udøvet af dets nationale parlament eller ved folkeafstemning. Jeg taler om en anvendelig vetoret og ikke om en disproportioneret rettighed som udtrædelsesretten, som naturligvis ikke kan anvendes i Unionens daglige forhandlinger. Man kan i øvrigt ikke godkende overgangsklausulerne, som giver mulighed for at ændre nogle enstemmige beslutningsprocedurer til flertalsafgørelser, som de er, uden en officiel efterprøvelse, det vil sige uden at skulle bede befolkningerne om en højtidelig ratificering. Denne form for bestemmelse er skræddersyet til at fremme rodfæstelsen af et Europa, som er ledet af såkaldte eliter og vokser bag ryggen på befolkningerne. Hvis overgangsklausulerne, og der er mange af dem i udkastet til forfatning, blev vedtaget, ville den kommende revidering af traktaterne sandsynligvis blive den sidste. Efter den ville der kun være brug for Det Europæiske Råds mening, ikke befolkningernes. Det er virkelig utilladeligt."@da1
"Herr Präsident, der Ratsvorsitzende sagte eingangs, die Vorschläge des Konvents dürften durch die Regierungskonferenz nicht abgeschwächt werden, da sie mit einer demokratischen Methode erzielt worden seien. Ich weiß nicht, um welche Demokratie es sich handelt, denn der Konvent besaß kein demokratisches Mandat für die Ausarbeitung einer Verfassung, er war nicht repräsentativ für die Öffentlichkeit und er nahm keine Abstimmungen vor. Das muss eine neue Demokratie mit europäischer Soße sein. De facto haben die letzten Tagungen der Regierungskonferenz gezeigt, dass einige nationale Delegationen begannen, sich berechtigte Fragen zu stellen. Zunächst dürfte die Ausweitung der Mehrheitsabstimmung auf wesentliche Bereiche wie die Kontrollen an den Grenzen, die Steuerpolitik, die finanzielle Vorausschau, das Strafrecht, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse usw. nicht möglich sein oder zumindest nur im Austausch gegen ein Sicherheitsnetz, zum Beispiel ein Vetorecht für jede nationale Demokratie, das durch ihr einzelstaatliches Parlament oder durch Referendum ausgeübt wird. Ich spreche von einem praktikablen Vetorecht und nicht von einem disproportionierten Recht, wie das Sezessionsrecht, das natürlich in den täglichen Debatten der Union nicht praktikabel ist. Im Übrigen kann man die Überleitungsklauseln, die es ermöglichen, die einstimmige Beschlussfassung in Mehrheitsverfahren umzuwandeln, ohne eine offizielle Revision vorzunehmen, d. h. ohne die feierliche Ratifizierung durch die Völker verlangen zu müssen, in der vorliegenden Form nicht hinnehmen. Diese Art von Bestimmung ist maßgeschneidert, um die Schaffung eines Europas zu begünstigen, das von vorgeblichen Eliten regiert wird und sich hinter dem Rücken der Völker immer mehr aufbläht. Wenn die Übergangsklauseln verabschiedet würden, und es gibt im Entwurf des Konvents sehr viele davon, dann wäre die nächste Revision der Verträge wahrscheinlich die letzte. Dann wird man nur noch die Zustimmung des Europäischen Rates brauchen und nicht mehr die der Völker. Das ist wirklich nicht hinnehmbar."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου άρχισε την ομιλία του προ ολίγου λέγοντας ότι οι προτάσεις της Συνέλευσης δεν πρέπει να αποδυναμωθούν από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, αφού επιτεύχθηκαν με δημοκρατική μέθοδο. Δεν γνωρίζω περί ποιας δημοκρατίας πρόκειται, αφού η Συνέλευση δεν είχε λάβει δημοκρατική εντολή για τη σύνταξη ενός Συντάγματος, δεν ήταν αντιπροσωπευτική των διαφόρων αποχρώσεων της κοινής γνώμης και, επιπλέον, δεν προχώρησε σε ψηφοφορίες. Πρόκειται μάλλον για μια νέα δημοκρατία α λα ευρωπαϊκά. Στην πράξη, οι τελευταίες συνεδριάσεις της Διακυβερνητικής Διάσκεψης έδειξαν ότι ορισμένες εθνικές αντιπροσωπείες αρχίζουν να θέτουν δικαιολογημένα ερωτήματα. Καταρχάς, η επέκταση της λήψης αποφάσεων με πλειοψηφία για ουσιώδη θέματα, όπως οι συνοριακοί έλεγχοι, η φορολογία, οι δημοσιονομικές προοπτικές, το ποινικό δίκαιο, οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κλπ., δεν θα έπρεπε να είναι δυνατή ή τουλάχιστον θα έπρεπε να συμβαίνει μόνο με αντιστάθμισμα ένα δίχτυ ασφαλείας, όπως το δικαίωμα αρνησικυρίας για κάθε εθνική δημοκρατία, που να ασκείται από το εθνικό της κοινοβούλιο ή με δημοψήφισμα. Μιλώ εδώ για ένα εφαρμοστέο δικαίωμα αρνησικυρίας και όχι για ένα δυσανάλογο δικαίωμα, όπως το δικαίωμα αποχώρησης, που δεν είναι εφαρμοστέο, προφανώς, στις καθημερινές συζητήσεις της Ένωσης. Εξάλλου, δεν μπορούμε να δεχθούμε, ως έχουν, τις μεταβατικές ρήτρες που επιτρέπουν τη μετατροπή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με ομοφωνία σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων με πλειοψηφία, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει επίσημη αναθεώρηση, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται πανηγυρική επικύρωση σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το είδος διατάξεων είναι κομμένο και ραμμένο για να προωθήσει την εγκαθίδρυση μιας Ευρώπης που θα κυβερνάται από τις λεγόμενες ελίτ που δυναμώνουν σε βάρος των λαών. Εάν εγκρίνονταν οι μεταβατικές ρήτρες, και είναι εξαιρετικά πολλές στο σχέδιο της Συνέλευσης, η επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών θα ήταν ενδεχομένως η τελευταία. Κατόπιν τούτου, δεν θα χρειαζόταν παρά η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι εκείνη των λαών. Είναι όντως απαράδεκτο."@el8
"Mr President, the President-in-Office of the Council began his speech just now by saying that the Convention’s proposals must not be weakened by the IGC, because they had been achieved by a democratic method. I do not know what kind of democracy that could be, because the Convention did not have a democratic mandate to draft a Constitution, it was not representative of the various shades of public opinion and, what is more, it did not hold any votes. It must be a new kind of democracy served up in a European sauce. In actual fact, the latest meetings of the IGC have shown that a certain number of national delegations are starting to ask themselves some legitimate questions. First of all, the extension of majority voting to cover essential matters such as border controls, taxation, financial perspectives, criminal law, services of general economic interest etc. ought not to be possible, or at least should only be possible in exchange for a safety net, for example a right of veto for each national democracy, exercised by its national parliament or by a referendum. I am talking here about a feasible right of veto, and not a disproportionate right, such as the right to secede, which is obviously not feasible in the day-to-day debates of the Union. Moreover, we cannot allow, as they stand, bridging clauses which make it possible to turn procedures requiring a unanimous decision into procedures requiring a majority decision without going through the process of an official revision, in other words without the need to ask for solemn ratification at national level. That sort of provision is tailor-made to encourage the introduction of a Europe governed by self-styled elites who grow fat on the backs of the nations. If these bridging clauses were to be adopted – and there are a great many of them in the draft Convention – then the next revision of the Treaties would probably be the last. After that the only thing that would be needed would be the opinion of the European Council, and not the opinion of the nations. That is definitely unacceptable."@en3
"Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha comenzado su discurso diciendo que la CIG no puede debilitar las propuestas de la Convención, porque se han alcanzado por un método democrático. No entiendo de qué clase de democracia se trata, porque la Convención no tenía un mandato democrático para redactar una Constitución, no era representativa de la opinión pública y, además, no celebró ninguna votación. Debe tratarse de una nueva clase de democracia servida con una salsa europea. De hecho, las últimas reuniones de la CIG han demostrado que algunas delegaciones nacionales están comenzando a hacerse preguntas legítimas. En primer lugar, la extensión de la votación por mayoría a cuestiones esenciales como el control de las fronteras, la fiscalidad, las perspectivas financieras, el derecho penal y los servicios de interés económico general no debería ser posible, o por lo menos que lo fuera solo a cambio de una red de seguridad, por ejemplo un derecho de veto para cada democracia nacional, ejercido por su Parlamento nacional o por referendo. Me refiero a un derecho de veto practicable, y no a un derecho desproporcionado, como el derecho de secesión, que obviamente no es factible en los debates habituales de la Unión. Tampoco podemos permitir, tal como están planteadas, las cláusulas puente que permiten transformar procedimientos que exigen una decisión unánime en procedimientos que exijan una decisión mayoritaria sin pasar por una revisión oficial; dicho de otro modo, sin necesidad de pedir una ratificación solemne en el ámbito nacional. Este tipo de disposición está hecha a la medida para fomentar la introducción de una Europa gobernada por supuestas elites que engordan a costa de las naciones. Si se aprueban estas cláusulas puente –y hay muchas en el proyecto de la Convención–, la próxima revisión de los Tratados sería probablemente la última. Después de esto, solo sería necesaria la opinión del Consejo Europeo, y no la opinión de las naciones. Es verdaderamente inadmisible."@es12
"Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja aloitti äskeisen puheenvuoronsa painottamalla, ettei valmistelukunnan ehdotuksia saa heikentää HVK:ssa, sillä ne on saavutettu demokraattisin keinoin. En ymmärrä, millaisesta demokratiasta voi olla kyse, sillä valmistelukunnalla ei ollut demokraattisia valtuuksia perustuslain laatimiseen. Siinä eivät myöskään olleet edustettuina kaikki julkisen mielipiteen vivahteet, eikä siellä sitä paitsi järjestetty ainoatakaan äänestystä. Kyseessä täytyy olla uudenlainen, eurooppalaisilla mausteilla höystetty demokratia. HVK:n viimeisimmissä kokouksissa on voitu itse asiassa aistia, miten tietyt kansalliset valtuuskunnat alkavat vähitellen esittää perusteltuja kysymyksiä. Ennen kaikkea määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa ei pitäisi voida laajentaa keskeisiin kysymyksiin, kuten rajavalvontaan, verotukseen, rahoitusnäkymiin, rikosoikeuteen ja yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin – tai ainakaan laajentamisen ei pitäisi olla mahdollista, ellei samalla taata turvaverkkoa, kuten kullekin kansalliselle demokratialle kuuluvaa veto-oikeutta, jonka käyttäjänä on kukin kansallinen parlamentti tai jonka käyttö perustuu kansanäänestykseen. Tarkoitan tällä toteutettavissa olevaa veto-oikeutta enkä suhteetonta oikeutta, kuten eroamisoikeutta, joka ei luonnollisestikaan ole toteutettavissa unionin päivittäisissä keskusteluissa. Emme voi hyväksyä myöskään nykyisen kaltaisia siirtymäväylälausekkeita, joiden perusteella yksimielisyyttä edellyttävät menettelyt voidaan muuttaa määräenemmistöpäätöstä edellyttäviksi menettelyiksi ilman virallista tarkistusprosessia – toisin sanoen tarvitsematta pyytää juhlavaa ratifiointia kansallisella tasolla. Tällainen säännös on räätälöity edistämään siirtymistä kohti Eurooppaa, jota hallitsee tekaistu, kansakuntien kustannuksella vaurastuva eliitti. Mikäli nämä siirtymäväylälausekkeet hyväksytään – ja niitä on valmistelukunnan ehdotuksessa huomattava määrä – perussopimusten seuraava tarkistus on luultavasti viimeinen. Sen jälkeen tarkistuksille tarvittaisiin ainoastaan Eurooppa-neuvoston hyväksyntä, eikä jäsenvaltioiden mielipidettä kysyttäisi enää lainkaan. Tätä on täysin mahdotonta hyväksyä."@fi5
"Signor Presidente, il Presidente in carica del Consiglio ha iniziato il suo intervento poco fa dicendo che le proposte della Convenzione non devono essere affievolite dalla CIG, poiché sono state raggiunte con un metodo democratico. Non so di quale democrazia si tratti, poiché la Convenzione non aveva un mandato democratico per redigere una Costituzione, non era rappresentativa dell’opinione pubblica e non ha proceduto a votazioni. Deve trattarsi di una nuova democrazia in salsa europea. Le ultime riunioni della CIG hanno infatti dimostrato che alcune delegazioni nazionali cominciano a porsi domande giustificate. Innanzi tutto, non dovrebbe essere possibile l’estensione del voto a maggioranza su questioni essenziali, come il controllo delle frontiere, la fiscalità, le prospettive finanziarie, il diritto penale, i servizi d’interesse economico generale eccetera, oppure potrebbe esserlo solamente in cambio di una rete di sicurezza, ad esempio un diritto di veto per ogni democrazia nazionale, esercitato dal parlamento nazionale o mediante . Mi riferisco a un diritto di veto praticabile e non a un diritto sproporzionato, come il diritto di secessione, che non è praticabile, evidentemente, nei dibattiti quotidiani dell’Unione. Peraltro, non possiamo ammettere nella loro forma attuale le cosiddette clausole passerella, che permettono di trasformare procedure di decisione all’unanimità in procedure a maggioranza, senza dover passare attraverso una revisione ufficiale, in altri termini senza la necessità di chiedere una ratifica solenne a livello nazionale. Questo genere di disposizione è fatto su misura per favorire l’introduzione di un’Europa governata da sedicenti che prosperano sulle spalle dei popoli. Se le clausole passerella dovessero essere adottate – e sono molto numerose nel progetto della Convenzione – la prossima revisione dei Trattati sarebbe probabilmente l’ultima. In seguito, sarebbe sufficiente il parere del Consiglio europeo, non quello delle nazioni. E’ del tutto inaccettabile."@it9
"Mr President, the President-in-Office of the Council began his speech just now by saying that the Convention’s proposals must not be weakened by the IGC, because they had been achieved by a democratic method. I do not know what kind of democracy that could be, because the Convention did not have a democratic mandate to draft a Constitution, it was not representative of the various shades of public opinion and, what is more, it did not hold any votes. It must be a new kind of democracy served up in a European sauce. In actual fact, the latest meetings of the IGC have shown that a certain number of national delegations are starting to ask themselves some legitimate questions. First of all, the extension of majority voting to cover essential matters such as border controls, taxation, financial perspectives, criminal law, services of general economic interest etc. ought not to be possible, or at least should only be possible in exchange for a safety net, for example a right of veto for each national democracy, exercised by its national parliament or by a referendum. I am talking here about a feasible right of veto, and not a disproportionate right, such as the right to secede, which is obviously not feasible in the day-to-day debates of the Union. Moreover, we cannot allow, as they stand, bridging clauses which make it possible to turn procedures requiring a unanimous decision into procedures requiring a majority decision without going through the process of an official revision, in other words without the need to ask for solemn ratification at national level. That sort of provision is tailor-made to encourage the introduction of a Europe governed by self-styled elites who grow fat on the backs of the nations. If these bridging clauses were to be adopted – and there are a great many of them in the draft Convention – then the next revision of the Treaties would probably be the last. After that the only thing that would be needed would be the opinion of the European Council, and not the opinion of the nations. That is definitely unacceptable."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de voorzitter van de Raad begon zijn betoog zojuist met de opmerking dat de voorstellen van de Conventie niet door de IGC mogen worden afgezwakt, omdat ze door middel van een democratische methode tot stand zijn gekomen. Ik weet niet om welke democratie het gaat, want de Conventie had geen democratisch mandaat om een Grondwet op te stellen, was niet representatief voor de publieke opinie en heeft bovendien geen stemmingen gehouden. Dat moet dan een nieuwe vorm van democratie met een Europees sausje zijn. In werkelijkheid hebben de afgelopen bijeenkomsten van de IGC aangetoond dat een aantal nationale delegaties zich terecht vragen begint te stellen. Om te beginnen zou het niet mogelijk moeten zijn dat de besluitvorming bij meerderheid van stemmen wordt uitgebreid tot essentiële onderwerpen zoals grenscontroles, fiscaliteit, de financiële vooruitzichten, het strafrecht, diensten van algemeen economisch belang, enzovoort. Of het zou uitsluitend mogelijk moeten zijn in ruil voor een vangnet, zoals een vetorecht voor elke nationale democratie, dat uitgeoefend zou kunnen worden door het betreffende nationale parlement of via een referendum. Ik bedoel hiermee een bruikbaar vetorecht en niet een onevenredig recht zoals het recht van afscheiding, dat uiteraard niet uitvoerbaar is in de dagelijkse debatten van de Unie. Verder vinden wij de bepalingen die in clausules voorzien in de huidige vorm ontoelaatbaar. Met deze bepalingen kunnen besluitvormingsprocedures bij eenparigheid van stemmen worden veranderd in procedures bij gekwalificeerde meerderheid, zonder dat hiervoor een officiële herziening nodig is, oftewel zonder dat men de naties om een officiële ratificatie hoeft te vragen. Met dit soort op maat gesneden bepalingen wil men bevorderen dat een Europa dat bestuurd wordt door zelfbenoemde elites en dat terrein wint achter de rug om van de volkeren, vaste voet aan de grond krijgt. Mochten deze clausules - die royaal vertegenwoordigd zijn in het ontwerp van de Conventie - worden goedgekeurd, dan zou de volgende herziening van de Verdragen waarschijnlijk de laatste zijn. Daarna zou uitsluitend nog het oordeel van de Europese Raad vereist zijn, en niet dat van de naties. Dat is werkelijk ontoelaatbaar."@nl2
"Senhor Presidente, o Presidente em exercício do Conselho começou a sua intervenção de há pouco dizendo que as propostas da Convenção não devem ser enfraquecidas pela CIG, pois foram alcançadas mediante um método democrático. Não sei que tipo de democracia poderá ser, pois a Convenção não tinha qualquer mandato democrático para elaborar uma Constituição, não era representativa dos vários sectores da opinião pública e, além disso, não procedeu a qualquer votação. Deve ser um novo tipo de democracia, servido com um tempero europeu. De facto, as últimas reuniões da CIG mostraram que algumas delegações nacionais começam a colocar-se algumas questões justificadas. Em primeiro lugar, a extensão das votações por maioria a matérias essenciais, como os controlos nas fronteiras, a fiscalidade, as perspectivas financeiras, o direito penal, os serviços de interesse económico geral, etc., não deveria ser possível, ou pelo menos só deveria ser possível em troca de uma rede de segurança, por exemplo um direito de veto para cada democracia nacional, exercido pelo seu Parlamento nacional ou por referendo. Estou a falar de um direito de veto viável e não de um direito desproporcionado, como o direito de secessão, que obviamente não é viável nos debates quotidianos da União. Além disso, não podemos admitir, tal como estão, as cláusulas que permitem transformar procedimentos que requerem uma decisão por unanimidade em procedimentos que requerem uma decisão por maioria, sem terem de passar por uma revisão oficial, isto é, sem a necessidade de pedir a ratificação solene a nível nacional. Este tipo de disposição é feito por medida para favorecer a implantação de uma Europa governada por pretensas elites que engordam à custa das nações. A serem aprovadas estas cláusulas e existem imensas no projecto de Convenção -, a próxima revisão dos Tratados seria provavelmente a última. Depois disto, apenas seria necessário o parecer do Conselho Europeu, mas não o parecer das nações. Isso é absolutamente inadmissível."@pt11
"Herr talman! Rådets ordförande började sitt tal just nu genom att säga att konventets förslag inte får försvagas av regeringskonferensen, eftersom de hade uppnåtts med hjälp av en demokratisk metod. Jag vet inte vilken sorts demokrati det skulle vara, eftersom konventet inte hade något demokratiskt mandat för att sammanställa en konstitution, det var inte representativt för de olika sidorna av den allmänna opinionen, och dessutom genomfördes inga omröstningar. Det måste vara ett nytt slags demokrati som serveras i europeisk sås. I själva verket har de senaste mötena med regeringskonferensen visat att ett antal nationella delegationer börjar ställa sig själva några legitima frågor. För det första bör det inte vara möjligt att utvidga majoritetsomröstningen till viktiga frågor som gränskontroll, beskattning, budgetplan, straffrätt, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse etc., eller åtminstone borde det bara vara möjligt om det i gengäld skapades ett säkerhetsnät, exempelvis en rätt till veto för varje nationell demokrati, vilket skulle utövas av dess nationella parlament eller genom en folkomröstning. Jag talar här om en genomförbar rätt till veto, och inte en oproportionerlig rätt, exempelvis rätten till utträde, vilket uppenbarligen inte är möjligt i unionens dagliga debatter. Dessutom kan vi inte tillåta, i den form de har, övergångsklausuler som gör det möjligt att ändra förfaranden där det krävs ett enhälligt beslut, till förfaranden där det krävs majoritetsbeslut, utan att genomföra en officiell revidering, med andra ord utan att det behöver begäras en högtidlig ratificering på nationell nivå. Detta tillvägagångssätt är skräddarsytt för att uppmuntra till att införa ett Europa som styrs av självutnämnda, eliter som växer sig feta bakom ryggen på nationerna. Om dessa övergångsklausuler skulle antas – och det finns ganska många sådana i konstitutionsutkastet – så kommer nästa revidering av fördragen förmodligen att bli den sista. Efter det skulle det enda som behövs vara Europeiska rådets åsikt, och inte nationernas åsikt. Det är absolut oacceptabelt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph