Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-23-Speech-4-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031023.2.4-130"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor deste importante relatório que, na esteira da comunicação da Comissão Europeia, vem colocar na ordem do dia e, de novo, na agenda europeia a decisiva questão da política industrial na Europa do futuro, especialmente atento o actual processo de alargamento. A política industrial da União, que se encontra em plena mutação e que neste momento é confrontada com as consequências do euro e do alargamento, deve ser objecto, de facto, de uma nova abordagem, que deverá articular-se em torno das prioridades que se seguem: manter o esforço em matéria de educação, formação e qualificação, reduzir os obstáculos fiscais, aumentar os investimentos em matéria de investigação e inovação, assegurar a qualidade das infra-estruturas (transportes, comunicações e energia), facilitar o financiamento das empresas, facilitar o diálogo social, agilizar os processos de constituição de empresas, etc. Só na medida em que estes diferentes aspectos forem respeitados será possível alcançar os objectivos fixados na estratégia de Lisboa e proceder a uma harmonização na Europa alargada, baseada nas normas de trabalho da actual União. Por último, é imperativo reforçar, promover e ajudar aquela dimensão industrial que é, de facto, empresarial, buscando sempre a eficiência económica num quadro também de eficiência social e humana. A Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia elaborou um relatório equilibrado, pelo que votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg stemte for denne vigtige betænkning. I kølvandet på Europa-Kommissionens meddelelse har den igen bragt det afgørende spørgsmål om den fremtidige industripolitik i Europa, navnlig i forbindelse med den igangværende udvidelsesproces, på dagsordenen i dag og på den europæiske dagsorden. Der er store omskiftelser i Unionens industripolitik, som i øjeblikket står over for følgerne af indførelsen af euroen og udvidelsen. Det er nødvendigt at finde en ny tilgang til industripolitikken baseret på følgende prioriteter: at fastholde indsatsen inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og kvalifikation, begrænse de skattemæssige hindringer, forøge investeringerne i forskning og innovation, sikre kvaliteten af infrastrukturer (transport, kommunikation og energi), lette finansieringen af virksomhederne og den sociale dialog, gøre procedurerne for etablering af virksomheder mere fleksible osv. Det vil kun være muligt at nå målene i Lissabon-strategien og opnå harmonisering i et udvidet Europa baseret på Unionens nuværende arbejdsstandarder, hvis disse forskellige forhold bliver respekteret. Endelig er det afgørende at forøge, fremme og bistå iværksætterdelen af industrien, altid med et mål om økonomisk effektivitet kombineret med social og menneskelig effektivitet. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi har udarbejdet en afbalanceret betænkning, og derfor stemte jeg for den."@da1
". Ich habe für diesen wichtigen Bericht gestimmt, der, der Mitteilung der Europäischen Kommission folgend, die entscheidende Frage der Industriepolitik im künftigen Europa auf die Tagesordnung und erneut auf die europäische Agenda setzt und dabei dem derzeitigen Erweiterungsprozess besondere Beachtung schenkt. Die voll im Wandel befindliche Industriepolitik der Union, die sich zurzeit mit den Folgen des Euros und der Erweiterung konfrontiert sieht, muss in der Tat Gegenstand eines neuen Ansatzes sein, die folgende Prioritäten betonen muss: Fortsetzung der Bemühungen im Bereich der Bildung, Ausbildung und Qualifizierung, Abbau der steuerlichen Hemmnisse, Erhöhung der Investitionen in Forschung und Innovation, Sicherstellung der Qualität der Infrastrukturen (Verkehr, Kommunikation und Energie), Erleichterung der Unternehmensfinanzierung, Erleichterung des sozialen Dialogs, Flexibilisierung der Verfahren zur Unternehmensgründung usw. Nur wenn diese unterschiedlichen Aspekte beachtet werden, wird es möglich sein, die in der Strategie von Lissabon festgelegten Ziele zu erreichen und zu einer Harmonisierung in dem erweiterten, auf den Arbeitsvorschriften der gegenwärtigen Union basierenden Europa überzugehen. Schließlich muss die industrielle Dimension gestärkt. gefördert und unterstützt werden, die ein Unternehmen tatsächlich ausmachen, indem stets wirtschaftliche Effizienz gepaart mit sozialer und menschlicher Effizienz angestrebt wird. Der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie hat einen ausgewogenen Bericht ausgearbeitet, weshalb ich für ihn gestimmt habe."@de7
". Ψήφισα υπέρ αυτής της σημαντικής έκθεσης, η οποία, στον απόηχο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε στη σημερινή ημερήσια διάταξη και, για άλλη μια φορά, στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη το αποφασιστικής σημασίας ζήτημα της μελλοντικής βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης, ειδικότερα στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας διεύρυνσης. Η βιομηχανική πολιτική της Ένωσης, που βρίσκεται σήμερα σε πλήρη μετάλλαξη, αντιμετωπίζει τις συνέπειες της εισαγωγής του ευρώ και της διεύρυνσης. Πρέπει πράγματι να βρεθεί μια νέα προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική που να διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες: υποστήριξη των προσπαθειών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων· μείωση των φορολογικών εμποδίων· αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία· εξασφάλιση της ποιότητας των υποδομών (μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας)· διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και του κοινωνικού διαλόγου· μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων κλπ. Μόνον αν τηρηθούν αυτοί οι όροι θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι που καθόρισε η στρατηγική της Λισαβόνας και να σημειωθεί πρόοδος προς την εναρμόνιση μιας διευρυμένης Ευρώπης που βασίζεται στις ισχύουσες εργασιακές προδιαγραφές της Ένωσης. Τέλος, έχει ζωτική σημασία να τονωθεί, να ενθαρρυνθεί και να υποβοηθηθεί η επιχειρηματική πλευρά της βιομηχανίας, καταβάλλοντας διαρκώς προσπάθεια για οικονομική αποτελεσματικότητα παράλληλα με την κοινωνική και ανθρώπινη αποτελεσματικότητα. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας εκπόνησε μια ισόρροπη έκθεση, την οποία συνεπώς υπερψήφισα."@el8
". I voted in favour of this important report. In the wake of the communication by the European Commission, it has put on today’s agenda and, once again, on the European agenda, the decisive question of future industrial policy in Europe, particularly in the context of the current enlargement process. The changes are currently being rung on the Union’s industrial policy, which is confronted at present with the consequences of the introduction of the euro and of enlargement. A new approach must indeed be found to industrial policy, hinging on the following priorities: sustaining efforts in the field of education, training and skills, reducing tax obstacles, increasing investment in research and innovation, assuring the quality of infrastructure (transport, communications and energy), facilitating the financing of businesses and social dialogue, making the procedures for starting up businesses more flexible, and so on. It will only be possible to achieve the objectives laid down in the Lisbon strategy and move towards harmonisation in an enlarged Europe, based on current Union labour standards, if these different considerations are respected. Lastly, it is indeed crucial to enhance, encourage and assist the entrepreneurial side of industry, always seeking economic effectiveness at the same time as social and human effectiveness. The Committee on Industry, External Trade, Research and Energy has drawn up a balanced report, and I therefore voted in favour of it."@en3
"He votado a favor de este importante informe. A raíz de la comunicación de la Comisión Europea, ha incluido en la agenda de hoy y, de nuevo, en la agenda europea, la cuestión decisiva de la futura política industrial en Europa, especialmente en el contexto del actual proceso de ampliación. Los cambios se ensalzan actualmente en la política industrial de la Unión, que en la actualidad afronta las consecuencias de la introducción del euro y de la ampliación. Realmente es preciso encontrar un nuevo planteamiento para la política industrial, que gire alrededor de las siguientes prioridades: mantener los esfuerzos en el campo de la educación, la formación y la capacitación, reducir los obstáculos fiscales, aumentar la inversión en investigación e innovación, garantizar la calidad de las infraestructuras (transporte, comunicaciones y energía), facilitar la financiación de las empresas y el diálogo social, flexibilizar los procedimientos para la puesta en marcha de empresas, etcétera. Solamente será posible alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia de Lisboa y avanzar hacia la armonización en una Europa ampliada, basada en los actuales estándares laborales de la Unión, si se respetan estas distintas consideraciones. Por último, es realmente crucial mejorar, fomentar y prestar asistencia a la parte emprendedora de la industria, buscando siempre la eficacia económica al tiempo que la eficacia social y humana. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha preparado un informe equilibrado y por lo tanto he votado a favor del mismo."@es12
". Äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Euroopan komission annettua aiheesta tiedonannon tämän päivän esityslistalle ja yleisemminkin eurooppalaiselle esityslistalle on jälleen otettu ratkaiseva kysymys Euroopan teollisuuspolitiikan tulevaisuudesta erityisesti käynnissä olevan laajentumisprosessin yhteydessä. Unionin teollisuuspolitiikka on parhaillaan muutosten kourissa. Se joutuu kohtaamaan niin euron käyttöönoton kuin laajentumisenkin vaikutukset. Teollisuuspolitiikkaan on todellakin löydettävä uudenlainen lähestymistapa, jossa keskeisessä asemassa ovat muun muassa opetukseen, koulutukseen ja pätevyyteen keskittyvien toimien jatkaminen, verotusesteiden vähentäminen, tutkimukseen ja innovaatioihin kohdistuvien investointien lisääminen, infrastruktuurin laadun takaaminen (liikenne, viestintä ja energia), yritysten rahoituksen helpottaminen ja sosiaalinen vuoropuhelu, yrityksen perustamismenettelyjen tekeminen entistä joustavammiksi. Vain näitä edellytyksiä noudattamalla on mahdollista saavuttaa Lissabonin strategiassa määritellyt tavoitteet ja lisätä yhdenmukaistamista laajentuneessa Euroopassa unionin nykyisten työtä koskevien normien pohjalta. Lopuksi on syytä mainita, miten ratkaisevan tärkeää on lisätä, kannustaa ja tukea teollisuusyrittäjyyttä sekä pyrkiä aina taloudelliseen tehokkuuteen sosiaalisen ja inhimillisen tehokkuuden ohella. Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta on laatinut tasapainoisen mietinnön, ja siksi äänestin sen puolesta."@fi5
"J’ai voté pour cet important rapport. Dans le sillage de la communication de la Commission européenne, il remet à l’ordre du jour d’aujourd’hui et, une fois encore, à l’ordre du jour européen la question décisive de la future politique industrielle de l’Europe, spécialement dans le cadre du processus actuel d’élargissement. La politique industrielle de l’Union actuellement, confrontée aux conséquences de l’euro et de l’élargissement, est en pleine mutation. Il faut en effet trouver une nouvelle approche pour la politique industrielle qui devra s’articuler autour des priorités suivantes: maintenir les efforts en matière d’éducation, de formation et de qualification; réduire les obstacles fiscaux; augmenter les investissements dans la recherche et l’innovation; assurer la qualité des infrastructures (transports, communications et énergie); faciliter le financement des entreprises et le dialogue social; assouplir les procédures de constitution d’entreprises, etc. Ce n’est que si ces différents aspects seront respectés qu’il sera possible d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de Lisbonne et de progresser vers une harmonisation au sein d’une Europe élargie, basée sur les actuelles règles de travail de l’Union. Enfin, il est impératif de renforcer, de promouvoir et d’aider le côté esprit d’entreprise de l’industrie, en recherchant toujours l’efficacité économique ainsi que l’efficacité sociale et humaine. Comme la commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie a élaboré un rapport équilibré, j’ai voté pour."@fr6
". Ho votato a favore di questa relazione importante. Sulla scia della comunicazione della Commissione europea, la relazione ha rimesso all’ordine del giorno europeo il tema cruciale della prossima politica industriale per l’Europa alla luce dell’attuale processo di allargamento. I cambiamenti riguardano oggi la politica industriale dell’Unione che sta facendo i conti con gli effetti dell’introduzione dell’euro e dell’allargamento. Occorre trovare un nuovo approccio per la politica industriale, basato sulle seguenti priorità: sostenere gli sforzi nel campo della formazione, qualificazione e formazione professionale; ridurre gli ostacoli fiscali; aumentare gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione; garantire la qualità delle infrastrutture (trasporto, comunicazioni ed energia); agevolare il finanziamento alle imprese e il dialogo sociale; rendere più flessibili le procedure per le nuove imprese, eccetera. Sarà possibile raggiungere gli obiettivi sanciti dalla strategia di Lisbona e procedere verso l’armonizzazione di un’Europa allargata, basata sugli attuali di lavoro dell’Unione, solo a condizione che queste diverse priorità siano rispettate. In ultima analisi è indispensabile rafforzare, promuovere e sostenere quella dimensione industriale che è di fatto imprenditoriale, integrando sempre l’efficacia economica con un altro tipo di efficacia, quella sociale e umana. La commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia ha elaborato una relazione equilibrata che ho deciso di avallare con il mio voto."@it9
". I voted in favour of this important report. In the wake of the communication by the European Commission, it has put on today’s agenda and, once again, on the European agenda, the decisive question of future industrial policy in Europe, particularly in the context of the current enlargement process. The changes are currently being rung on the Union’s industrial policy, which is confronted at present with the consequences of the introduction of the euro and of enlargement. A new approach must indeed be found to industrial policy, hinging on the following priorities: sustaining efforts in the field of education, training and skills, reducing tax obstacles, increasing investment in research and innovation, assuring the quality of infrastructure (transport, communications and energy), facilitating the financing of businesses and social dialogue, making the procedures for starting up businesses more flexible, and so on. It will only be possible to achieve the objectives laid down in the Lisbon strategy and move towards harmonisation in an enlarged Europe, based on current Union labour standards, if these different considerations are respected. Lastly, it is indeed crucial to enhance, encourage and assist the entrepreneurial side of industry, always seeking economic effectiveness at the same time as social and human effectiveness. The Committee on Industry, External Trade, Research and Energy has drawn up a balanced report, and I therefore voted in favour of it."@lv10
"Ik heb voor dit belangrijke verslag gestemd. Naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie wordt het thema van het industriebeleid in het Europa van de toekomst opnieuw op de agenda van het Parlement en de Europese Unie geplaatst. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het huidige uitbreidingsproces. Het industriebeleid van de Unie, dat onderhevig is aan ingrijpende veranderingen en geconfronteerd wordt met de gevolgen van de invoering van de euro en de uitbreiding, is toe aan een grondige herziening. Ik ga dan ook akkoord met de prioritaire aandachtspunten die in het verslag worden genoemd: voortzetting van de inspanningen inzake onderwijs, beroepsopleiding en kwalificatie, toename van de investeringen in onderzoek en innovatie, verbetering van de kwaliteit van de infrastructuur (vervoer, communicatie en energie), beschikbaarstelling van financiering voor ondernemingen, versterking van de sociale dialoog, vereenvoudiging van de procedures voor de oprichting van ondernemingen, enzovoorts. Het is van essentieel belang dat al deze elementen in aanmerking genomen worden. Dat is de enige manier om de doelstellingen van de strategie van Lissabon te verwezenlijken en in het uitgebreide Europa een geharmoniseerde wetgeving op basis van de arbeidsregeling van de huidige Unie in te voeren. Ten slotte is het noodzakelijk dat de ondernemerschapsdimensie van de industrie versterkt, bevorderd en gesteund wordt. In dit verband moet het streven naar economische doeltreffendheid hand in hand gaan met het streven naar sociale en menselijke doeltreffendheid. Ik heb voor dit evenwichtige verslag van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie gestemd."@nl2
". Jag röstade för detta viktiga betänkande. I kölvattnet efter meddelandet från Europeiska kommissionen har det fört upp den avgörande frågan om den framtida näringspolitiken i Europa, särskilt i samband med den pågående utvidgningsprocessen, på dagordningen för dagens sammanträde och tillbaka på den europeiska dagordningen. Unionens näringspolitik upplever för närvarande konsekvenserna av införandet av euron och utvidgningen och genomgår en förändring. Det fordras verkligen en ny syn på näringspolitiken, grundad på följande prioriterade frågor: stöd till insatser på området utbildning, yrkesutbildning och kompetens, minskade skattehinder, ökade investeringar i forskning och innovation, garanterad infrastrukturkvalitet (transporter, kommunikationer och energi), att underlätta finansiering av företagen och den sociala dialogen, flexiblare förfaranden för att starta företag, och så vidare. Det kommer bara att bli möjligt att uppnå målen i Lissabonstrategin och närma sig en harmonisering i ett utvidgat Europa, på grundval av de nuvarande standarderna för arbetslivet i unionen, om dessa olika överväganden tas med i beräkningen. Slutligen är det sannerligen av yttersta vikt att främja, uppmuntra och bistå entreprenörssidan av industrin och att alltid sträva efter ekonomisk effektivitet kombinerad med social och mänsklig effektivitet. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi har sammanställt ett balanserat betänkande och således röstade jag för det."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph