Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-23-Speech-4-109"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Menéndez del Valles betänkande om vägarna till fred i Mellanöstern stöder med all rätt färdplanen från april 2003, som skulle leda till att två demokratiska, suveräna, livsdugliga grannstater, Israel och Palestina, skulle existera och leva i fred innanför säkra och erkända gränser. Det tillför till och med bra förslag, såsom förslaget att utnämna Jerusalem till ”ett kulturellt och religiöst världsarv”, en huvudstad för såväl Israel som den framtida nya palestinska staten, och att staden ges en internationell rättslig ställning där alla religioner respekteras (punkt 53). Till min stora sorg tvingades jag dock avstå i omröstningen om detta betänkande, eftersom det än en gång tenderar att dra allt över en kam: de palestinska terrorattackerna och Israels militära svar. I betänkandet gratuleras till och med den palestinska myndigheten för att den har hållit sig till färdplanen, trots att Yassir Arafat stöder terrororganisationerna bakom kulisserna. Slutligen fördömer man i detta betänkande den ”säkerhetsmur” som Israel har byggt, en mur som i själva verket skulle skapa en nödvändig åtskillnad under processen med att grunda en palestinsk stat. Visst finns det utrymme för att diskutera murens sträckning, men det är en detalj som kan bli föremål för förhandlingar om behov uppstår. Principen behöver inte ifrågasättas."@sv13
lpv:translated text
"In het verslag-Menéndez del Valle over het vredesproces in het Midden-Oosten wordt terecht steun uitgesproken voor de ‘road map’ van april 2003, die zou moeten leiden tot twee naburige staten, Israël en Palestina - democratische, soevereine en levensvatbare staten, waar mensen in vrede kunnen leven binnen veilige en erkende grenzen. Er worden zelfs goede voorstellen aan toegevoegd, zoals het uitroepen van Jeruzalem tot “religieus cultureel erfgoed van de mensheid, hoofdstad van zowel de staat Israël als de toekomstige nieuwe Palestijnse staat”, met een internationale status in het kader waarvan alle geloofsovertuigingen worden gerespecteerd (paragraaf 53). Toch heb ik me, tot mijn grote spijt, van stemming over dit verslag moeten onthouden, want eens te meer wordt alles over één kam geschoren: de Palestijnse terroristische aanvallen en de militaire reacties van Israëlische kant. De Palestijnse Autoriteit krijgt in het verslag zelfs een schouderklopje nu zij zich heeft uitgesproken voor de ‘road map’, terwijl Yasser Arafat achter de schermen de terroristische organisaties steunt. In dit verslag wordt, ten slotte, de door Israël gebouwde “veiligheidsmuur” veroordeeld, terwijl deze nu juist de noodzakelijke scheidingslijn zou moeten vormen in het ontwikkelingsproces naar een Palestijnse staat. Natuurlijk valt over het tracé te twisten, maar dat is een punt waarover eventueel onderhandeld kan worden; het uitgangspunt moet niet opnieuw ter discussie worden gesteld."@nl2
lpv:translated text
"Betænkningen af Menéndez del Valle om vejen mod fred i Mellemøsten støtter retteligt den "køreplan" fra april 2003, som skulle føre til eksistensen af to demokratiske, suveræne og levedygtige nabostater, Israel og Palæstina, der lever i fred inden for sikre og anerkendte grænser. Den tilføjer endda nogle gode forslag, som f.eks. at udråbe Jerusalem til "menneskehedens kulturelle og religiøse arv" og fælles hovedstad for Israel og den kommende palæstinensiske stat og at give byen en international status, der respekterer alle religioner (punkt 53). Jeg har imidlertid til min store beklagelse undladt at stemme om betænkningen, for den har endnu en gang tendens til at skære alt over samme kam, både de palæstinensiske terrorattentater og de israelske militære gengældelsesaktioner. Den lykønsker endda Den Palæstinensiske Myndighed med at have underskrevet "køreplanen" på trods af, at Yassir Arafat i det skjulte støtter terrororganisationerne. Endelig fordømmer betænkningen den "sikkerhedsmur", som Israel har bygget, på trods af, at denne mur netop skulle udgøre en nødvendig adskillelse i den palæstinensiske stats skabelsesproces. Placeringen af den kan naturligvis diskuteres, men det er et forhold, der i så fald kan forhandles, ikke en kritik af princippet."@da1
lpv:translated text
"Η έκθεση Menéndez del Valle για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή στηρίζει σωστά τον Χάρτη Πορείας του Απριλίου 2003, που βασίζεται στην ύπαρξη δύο γειτονικών, δημοκρατικών, κυρίαρχων και βιώσιμων κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα συμβιώνουν ειρηνικά εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων. Περιέχει και άλλες ωραίες προτάσεις, όπως την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ σε “Πολιτιστική και Θρησκευτική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας”, διπλή πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ και του μελλοντικού νέου παλαιστινιακού κράτους, με διεθνές καθεστώς που θα σέβεται όλες τις θρησκείες (παράγραφος 53). Παρόλα αυτά, με μεγάλη μου λύπη, επέλεξα την αποχή από την ψηφοφορία της εν λόγω έκθεσης διότι για μια ακόμη φορά τείνει να ισοπεδώσει τα πάντα: τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Παλαιστινίων και τις στρατιωτικές απαντήσεις των Ισραηλινών. Συγχαίρει μάλιστα την Παλαιστινιακή Αρχή για το γεγονός ότι αποδέχθηκε τον Χάρτη Πορείας, τη στιγμή που ο Γιασέρ Αραφάτ στηρίζει μυστικά τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Τέλος, η έκθεση αυτή καταδικάζει το “τείχος ασφαλείας” που χτίζει το Ισραήλ, τη στιγμή ακριβώς που το τείχος αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αναγκαίο διαχωριστικό στο πλαίσιο της διαδικασίας γένεσης του παλαιστινιακού κράτους. Η διαδρομή του τείχους μπορεί ασφαλώς να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, όμως πρόκειται για μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να συζητηθεί όταν παραστεί ανάγκη, και όχι προς αμφισβήτηση της ίδιας της αρχής της ύπαρξης του τείχους."@el8
lpv:translated text
lpv:translated text
"Lähi-idän rauhanmahdollisuuksia käsitelleessä Menéndez del Vallen mietinnössä kannatetaan perustellusti vuoden 2003 huhtikuussa julkistettua etenemissuunnitelmaa, jonka tuloksena on määrä syntyä kaksi naapurimaata – Israel ja Palestiina – jotka ovat demokraattisia, täysivaltaisia ja elinkelpoisia valtioita ja jotka elävät rauhassa turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä. Siinä jopa lisätään hyviä ehdotuksia, kuten että Jerusalem julistettaisiin "osaksi maailman uskonnollista kulttuuriperintöä" sekä Israelin että tulevan uuden Palestiinan valtion kaksoispääkaupungiksi, jolle on annettu jakamaton kansainvälinen oikeudellinen asema, jossa otetaan huomioon kaikkien uskontokuntien oikeudet (53 kohta). Suureksi harmikseni minun oli kuitenkin äänestettävä tyhjää tämän mietinnön kohdalla, sillä jälleen kerran siinä pyritään panemaan kaikki samalle viivalle: palestiinalaisterroristien hyökkäykset ja Israelin sotilaalliset vastaiskut. Siinä jopa onnitellaan palestiinalaishallintoa siitä, että se on pitänyt kiinni etenemissuunnitelmasta, vaikka Jasser Arafat tukee kulissien takana terroristijärjestöjä. Lopuksi mietinnössä tuomitaan Israelin rakentama "turvamuuri", kun itse asiassa tämän muurin pitäisi olla osa Palestiinan valtion synnyn kannalta välttämätöntä rajanvetoa. Muurin sijainnista voidaan tietenkin keskustella, mutta se on yksityiskohta, josta olisi neuvoteltava tarpeen vaatiessa, eikä se saa kyseenalaistaa koko periaatetta."@fi5
lpv:translated text
lpv:translated text
"The Menéndez del Valle report on the paths to peace in the Middle East rightly supports the Road Map of April 2003, which should lead to the existence of two neighbouring states, Israel and Palestine – democratic, sovereign, viable and living in peace within safe and recognised borders. It even adds good proposals, such as the proposal to declare Jerusalem part of the ‘cultural and religious heritage of mankind’, the dual capital of Israel and of the future Palestinian state, with an international statute respecting all the religions (paragraph 53). To my great regret, I had, however, to abstain from voting on this report, for, once more, it tends to put everything on the same level: the Palestinian terrorist attacks and the Israeli military responses. It even congratulates the Palestinian Authority for having stuck to the ‘Road Map’, even though Yasser Arafat is supporting the terrorist organisations behind the scenes. Finally, this report condemns the ‘Security Wall’ built by Israel when, in point of fact, this wall should constitute a necessary separation in the process of the Palestinian state’s emergence. Certainly, there is room for discussing the route to be taken by the wall, but that is a detail to be negotiated should the need arise, and not a questioning of the principle."@en3
lpv:translated text
". El informe Menéndez del Valle sobre las vías hacia la paz en Oriente Próximo apoya acertadamente la Hoja de Ruta de abril de 2003, que debería conducir a la existencia de dos Estados vecinos, Israel y Palestina, democráticos, soberanos, viables y que vivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. Añade incluso buenas propuestas, como la proclamación de Jerusalén «Patrimonio Cultural Religioso de la Humanidad, doble capital del Estado de Israel y del futuro nuevo Estado Palestino», dotada de un estatuto jurídico internacional que respete todas las religiones (apartado 53). Sin embargo, me he abstenido sobre este informe, lamentándolo mucho, porque una vez más se tiende a situarlo todo en un mismo plano, los atentados terroristas palestinos y las réplicas militares israelíes. Se felicita incluso a la Autoridad Palestina por haberse adherido a la Hoja de Ruta, cuando Yasir Arafat apoya en secreto a las organizaciones terroristas. Por último, este informe condena el «muro de seguridad» construido por Israel, cuando, precisamente, este muro debería constituir una separación necesaria en el proceso de emergencia del Estado palestino. El trazado del mismo puede discutirse, sin duda, pero esto es un detalle que debe negociarse si es preciso, sin poner en entredicho el principio mismo."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Der Bericht Menéndez del Valle über Wege zum Frieden im Nahen Osten unterstützt zu Recht die „Road Map“ von April 2003, die zur Existenz von zwei benachbarten demokratischen, souveränen, lebensfähigen Staaten, die nebeneinander in Frieden innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen leben, führen sollte. Er fügt sogar noch gute Vorschläge hinzu, wie die Idee „Jerusalem zum kulturellen und religiösen Erbe der Menschheit“ und zur doppelten Hauptstadt Israels und des künftigen neuen palästinensischen Staates mit einem internationalen Rechtsstatus auszurufen, die die Rechte der in der Stadt bestehenden Religionsgemeinschaften respektiert (Ziffer 53). Ich habe mich jedoch zu meinem großen Bedauern zu diesem Bericht der Stimme enthalten müssen, denn er hat wieder einmal die Tendenz, alles auf eine Ebene zu stellen: die palästinensischen Terroranschläge und die israelischen militärischen Vergeltungsschläge. Er beglückwünscht sogar die palästinensische Autonomiebehörde, dass sie sich der „Road Map“ angeschlossen hat, während Jassir Arafat unter der Hand die terroristischen Organisationen unterstützt. Schließlich verurteilt der Bericht die von Israel errichtete „Sicherheitsmauer“, während diese Mauer doch gerade eine notwendige Trennlinie im Prozess der Entstehung des palästinensischen Staates darstellen sollte. Über den Verlauf kann man gewiss diskutieren, aber das ist eine Modalität, über die gegebenenfalls zu verhandeln wäre, nicht eine Infragestellung des Prinzips."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) O relatório Menéndez del Valle sobre as vias da paz no Médio Oriente apoia, a justo título, o Roteiro de Abril de 2003, que deveria conduzir à existência de dois Estados vizinhos, Israel e Palestina - democráticos, soberanos, viáveis e a viver em paz no interior de fronteiras seguras e reconhecidas. O relatório acrescenta mesmo boas propostas, tais como a de proclamar a cidade de Jerusalém parte do "património Cultural e Religioso da Humanidade", dupla capital do Estado de Israel e do futuro Estado palestiniano, com um estatuto jurídico internacional que respeite todas as religiões (nº 53). Para meu grande desgosto, tive de me abster e não votar a favor deste relatório, porque, uma vez mais, ele tem tendência para colocar tudo no mesmo nível: os atentados terroristas palestinianos e as réplicas militares israelitas. Chega mesmo a felicitar a Autoridade Palestiniana, por ter aderido ao Roteiro, muito embora Yasser Arafat esteja a apoiar secretamente as organizações terroristas. Para terminar, este relatório condena o "muro de segurança" construído por Israel quando, justamente, este muro devia constituir uma separação necessária no processo de nascimento do Estado palestiniano. É verdade que se pode discutir o rumo que o muro irá tomar. Isso, porém, é um pormenor a negociar, se tal for necessário. O que não se pode é pôr em causa o princípio."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La relazione Menéndez del Valle sulla via della pace in Medio Oriente sostiene a giusto titolo la dell’aprile 2003, che dovrebbe condurre alla coesistenza di due Stati vicini – Israele e la Palestina – democratici, sovrani, vitali, che vivano in pace all’interno di frontiere sicure e riconosciute. Essa avanza altresì alcune buone proposte, come la proclamazione della città di Gerusalemme “patrimonio culturale e religioso dell’umanità”, doppia capitale dello Stato di Israele e del futuro nuovo Stato palestinese, dotata di uno statuto giuridico internazionale che rispetti tutte le religioni (paragrafo 53). Mi sono tuttavia astenuto dal votare questa relazione, con mio grande rammarico, perché ancora una volta essa tende a porre tutto sullo stesso piano, gli attentati terroristici palestinesi e le reazioni militari israeliane; essa si congratula addirittura con l’Autorità palestinese per avere accettato pubblicamente e incondizionatamente la mentre Yasser Arafat sostiene di nascosto le organizzazioni terroriste. Infine, la relazione condanna il “muro di sicurezza” costruito da Israele, mentre in realtà questo muro dovrebbe costituire una separazione necessaria nel processo di creazione dello Stato palestinese. Si può forse discutere del tracciato, ma si tratta di una modalità su cui negoziare, non certo di un principio da rimettere in discussione."@it9
lpv:spoken text
". - Le rapport Menéndez del Valle sur les voies de la paix au Proche-Orient soutient à juste titre la "feuille de route" d’avril 2003, qui devrait mener à l’existence de deux États voisins, Israël et la Palestine, démocratiques, souverains, viables, vivant en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues. Il ajoute même de bonnes propositions, comme la proclamation de Jérusalem "Patrimoine culturel et religieux de l’humanité", double capitale d’Israël et du futur État palestinien, dotée d’un statut international respectant toutes les religions (paragraphe 53). Je me suis pourtant abstenu sur ce rapport, à mon grand regret, car une fois de plus il a tendance à tout placer sur le même plan, les attentats terroristes palestiniens et les répliques militaires israéliennes. Il félicite même l’Autorité palestinienne pour avoir adhéré à la "feuille de route", alors que Yasser Arafat soutient en sous-main les organisations terroristes. Enfin, ce rapport condamne le "mur de sécurité" bâti par Israël alors que, justement, ce mur devrait constituer une séparation nécessaire dans le processus d’émergence de l’État palestinien. Le tracé peut en être discuté, certes, mais c’est là une modalité à négocier le cas échéant, pas une remise en cause du principe."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031023.2.4-109"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph