Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-23-Speech-4-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031023.2.4-078"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". As vantagens de instituir uma Agência Ferroviária Europeia que, junto da Comissão Europeia, concorra para a melhor coordenação dos diversos agentes envolvidos no sistema ferroviário e para criação de uma instância que a título permanente contribua para o debate através de recomendações e pareceres, resultam muito claras da votação que já tinha sido alcançada na Comissão dos Transportes: 44 votos a favor e apenas 2 abstenções. A sua criação justifica-se ainda mais pela crescente liberalização no sector e a futura emissão de normas de segurança uniformes em todos os Estados-Membros. Por outro lado, as suas actividades de consulta, proposta e observação, se devidamente divulgadas, poderão conduzir a maior sensibilização, tanto junto dos Estados-Membros como dos cidadãos europeus, para as enormes vantagens do transporte em caminho-de-ferro. Concordo com a perspectiva da Comissão dos Transportes segundo a qual os actores do sector rodoviário devem estar associados aos trabalhos da agência. Mas já me afasto dessa comissão quando, referindo-se à composição da Agência, nega que a representação do Conselho no Conselho da Administração da Agência reflicta a totalidade do espectro dos Estados-Membros – esta seria importante, pelo menos quanto a todos os que dispõem de redes ferroviárias de grandes dimensões e/ou que se incluem nas redes transeuropeias."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fordelene ved at etablere et europæisk jernbaneagentur, der skal samarbejde med Europa-Kommissionen om at opnå en bedre koordinering mellem de forskellige aktører i jernbanesystemet og om at etablere et stående udvalg, der skal stimulere forhandlingen ved hjælp af henstillinger og udtalelser, fremgår klart af afstemningsresultaterne i Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme: 44 stemmer for og kun to undlod at stemme. Etableringen af dette agentur er endnu mere berettiget i kraft af den stigende liberalisering af sektoren og den kommende udbredelse af ensartede sikkerhedsregler i medlemsstaterne. Hvis agenturets aktiviteter desuden spredes til områder som rådgivning, kan forslag og observationer føre til øget bevidsthed om de store fordele ved jernbanetransport hos medlemsstaterne og borgerne i Europa. Jeg er enig i Transportudvalgets synspunkt om, at aktørerne i vejtransportsektoren bør inddrages i agenturets arbejde. Jeg deler dog ikke udvalgets synspunkt om sammensætningen af agenturet. Udvalget er imod, at Rådets repræsentanter i bestyrelsen tages fra medlemsstaterne. En sådan repræsentation bliver sandsynligvis vigtig og bør i det mindste involvere alle lande, som har store jernbanenetværk, og/eller som er en del af de transeuropæiske net."@da1
". Die Vorteile der Errichtung einer Europäischen Eisenbahnagentur, die sich mit der Kommission für eine bessere Koordinierung der verschiedenen in das Eisenbahnsystem eingebundenen Akteure und für die Einrichtung einer Instanz einsetzt, die als ständiges Organ mit Empfehlungen und Stellungnahmen die Diskussion in Gang bringen soll, ergeben sich ganz klar aus der Abstimmung im Verkehrsausschuss: 44 Stimmen dafür und lediglich 2 Stimmenthaltungen. Die Errichtung dieser Agentur ist darüber hinaus durch die zunehmende Liberalisierung im Sektor und die zukünftige Herausgabe von einheitlichen Sicherheitsnormen in allen Mitgliedstaaten gerechtfertigt. Wenn zudem ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Konsultation, der Vorlage von Vorschlägen und der Beobachtung richtig verbreitet werden, können sie zu einer größeren Sensibilisierung sowohl der Mitgliedstaaten als auch der europäischen Bürger für die riesigen Vorteile des Eisenbahnverkehrs führen. Ich stimme der Sicht des Verkehrsausschusses zu, dass die Akteure des Straßenverkehrssektors in die Arbeit der Agentur einbezogen werden sollen. Ich bin aber anderer Meinung als dieser Ausschuss, was die Zusammensetzung der Agentur anlangt. Der Ausschuss lehnt es ab, dass die Vertretung des Rates im Verwaltungsrat der Agentur das gesamte Spektrum der Mitgliedstaaten widerspiegeln soll. Diese Vertretung scheint aber wichtig zu sein, und es sollten zumindest alle Länder vertreten sein, die über großflächige Eisenbahnnetze verfügen und/oder sich den transeuropäischen Netzen anschließen."@de7
". Τα πλεονεκτήματα από την ίδρυση ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής υπηρεσίας, η οποία θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στο σύστημα σιδηροδρόμων, καθώς και της σύστασης μόνιμης επιτροπής για την τόνωση της συζήτησης μέσω συστάσεων και γνωμών, αποδεικνύονται σαφώς από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής, μεταφορών και τουρισμού: σαράντα τέσσερις ψήφοι υπέρ και δύο μόνον αποχές. Η ίδρυση αυτής της υπηρεσίας δικαιολογείται ακόμα πειστικότερα από την αυξανόμενη ελευθέρωση του τομέα και την επικείμενη διάδοση ενιαίων κανόνων ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, αν οι δραστηριότητες της υπηρεσίας στους τομείς της διαβούλευσης, της υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων διαδοθούν κατάλληλα, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα τεράστια οφέλη των σιδηροδρομικών μεταφορών, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης. Συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής Μεταφορών ότι οι παράγοντες του κλάδου οδικών μεταφορών πρέπει να συμμετάσχουν στο έργο της υπηρεσίας. Διαφωνώ, εντούτοις, με την εν λόγω επιτροπή όσον αφορά τη σύνθεση της υπηρεσίας. Η επιτροπή αντιτίθεται στη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας εκπροσώπων του Συμβουλίου που θα επιλέγονται μεταξύ όλων των κρατών μελών. Μια τέτοια εκπροσώπηση ενδέχεται να είναι σημαντική και θα πρέπει τουλάχιστον να αφορά όλες τις χώρες που διαθέτουν μεγάλα σιδηροδρομικά δίκτυα ή/και συμμετέχουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα."@el8
". The benefits of establishing a European Railway Agency to cooperate with the European Commission on achieving better coordination between the different actors involved in the rail system, and on setting up a permanent committee to stimulate debate by means of recommendations and opinions, are clearly illustrated by the results of the vote which took place in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism: forty-four votes in favour and only two abstentions. Establishing this agency is justified still more convincingly by the growing liberalisation of the sector and the coming propagation of uniform safety rules throughout all the Member States. If disseminated properly, moreover, the agency’s activities in the fields of consultancy, proposals and observation may lead to a greater awareness of the enormous benefits of rail transport among both the Member States and the citizens of Europe. I agree with the Committee on Transport’s view that actors in the road transport sector should be involved in the work of the agency. I disagree with this committee, however, over the composition of the agency. The committee opposes the inclusion, on the agency’s Administrative Board, of Council representatives drawn from the whole range of the Member States. Such representation is likely to be important, and should, at least, involve all countries that have large rail networks and/or are part of the trans-European networks."@en3
"Las ventajas de establecer una Agencia Ferroviaria Europea para que colabore con la Comisión Europea en la consecución de una mejor coordinación entre los distintos agentes implicados en el sistema ferroviario y en la creación de una comisión permanente para estimular el debate mediante recomendaciones y opiniones, quedaron claramente ilustradas en los resultados de la votación que se celebró en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo: cuarenta y cuatro votos a favor y solamente dos abstenciones. Su creación está justificada de modo aún más convincente por la cada vez mayor liberalización del sector y la futura emisión de normas de seguridad uniformes en todos los Estados miembros. Por otra parte, si se divulgan adecuadamente, sus actividades de consulta, propuesta y observación podrían dar lugar a una mayor conciencia de los enormes beneficios del transporte ferroviario entre los Estados miembros y los ciudadanos de Europa. Estoy de acuerdo con el punto de vista de la Comisión de Transportes conforme a la que los agentes dentro del sector del transporte por carretera deberían implicarse en el trabajo de la agencia. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta comisión sobre la composición de la agencia. La comisión se opone a incluir en el consejo de administración de la agencia a representantes del Consejo procedentes de todos los Estados miembros. Es probable que esta representación sea importante y por lo menos debería implicar a todos los países que cuentan con extensas redes ferroviarias o forman parte de las redes transeuropeas."@es12
". Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnassa toimitetun äänestyksen tulos – neljäkymmentäneljä ääntä puolesta ja vain kaksi tyhjää – osoittaa selvästi Euroopan rautatieviraston perustamisen hyödyllisyyden. Viraston tehtävänähän olisi tehdä yhteistyötä Euroopan komission kanssa rautatiejärjestelmän eri osapuolten välisen koordinoinnin parantamiseksi sekä perustaa pysyvä komitea edistämään aiheesta käytävää keskustelua erilaisten suositusten ja lausuntojen avulla. Tällaisen viraston perustaminen on yhä perustellumpaa sen vuoksi, että alan vapauttaminen lisääntyy jatkuvasti ja yhtenäiset turvallisuussäännöt tulevat pian voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Sitä paitsi oikein toteutettuna viraston tekemät ehdotukset sekä neuvonta- ja seurantatehtävät voivat lisätä tietoisuutta rautatieliikenteen valtavista eduista sekä jäsenvaltioissa että Euroopan kansalaisten keskuudessa. Yhdyn aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan näkemykseen, jonka mukaan maantieliikenteen toimijat olisi otettava mukaan viraston työhön. Sen sijaan olen valiokunnan kanssa eri mieltä viraston kokoonpanosta. Valiokunta vastustaa kaikkia jäsenvaltioita edustavien neuvoston edustajien ottamista mukaan viraston hallintoneuvostoon. Jäsenvaltioiden edustuksella olisi todennäköisesti tärkeä merkitys, ja mukaan olisi vähintäänkin saatava kaikki ne jäsenvaltiot, joilla on laaja rautatieverkko ja/tai jotka kuuluvat Euroopan laajuisiin verkkoihin."@fi5
"Le vote obtenu au sein de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme - 44 votes pour et seulement 2 abstentions - illustre clairement les avantages de la création d’une Agence ferroviaire européenne, qui coopérerait avec la Commission européenne à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans le système ferroviaire et à la création d’une commission permanente qui stimule le débat à travers des recommandations et des avis. Créer cette agence se justifie encore plus par la libéralisation croissante du secteur et de la future émission de règles de sécurité uniformes dans tous les États membres. Par ailleurs, à condition qu’elles soient dûment divulguées, les activités de l’agence en matière de consultation, de propositions et d’observation peuvent conduire à une plus grande sensibilisation, à la fois des États membres et des citoyens européens, à l’égard des avantages énormes offerts par le transport ferroviaire. Je suis d’accord avec la perspective de la commission des transports, qui souhaite associer les acteurs du secteur routier aux travaux de l’agence. Cependant, je diverge lorsque, s’agissant de la composition de l’agence, la commission refuse que la représentation du Conseil au sein du conseil d’administration de l’agence couvre tout le spectre des États membres. Cette représentation pourrait être importante et devrait au moins inclure tous les pays qui disposent de réseaux ferroviaires de grandes dimensions et/ou qui font partie des réseaux transeuropéens."@fr6
"I benefici derivanti dalla creazione di un’Agenzia ferroviaria europea che, insieme alla Commissione europea, contribuisca a migliorare il coordinamento fra l’insieme degli attori del sistema ferroviario istituendo anche un comitato permanente che stimoli il dibattito con raccomandazioni e pareri, emergono chiaramente dai risultati della votazione svoltasi in seno alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo: quarantaquattro voti a favore e soltanto due astensioni. L’istituzione di tale Agenzia è ulteriormente giustificata dalla crescente liberalizzazione del settore e dalla futura diffusione di norme di sicurezza uniformi in tutti gli Stati membri. D’altro canto se le attività dell’Agenzia in termini di consulenza, proposte e osservazione verranno debitamente divulgate, potranno dar luogo ad una maggiore consapevolezza degli enormi vantaggi offerti dal trasporto ferroviario sia tra gli Stati membri che tra i cittadini europei. Concordo con l’opinione della commissione per i trasporti: gli operatori del sistema ferroviario dovranno partecipare al lavoro dell’Agenzia. Non sono invece d’accordo per ciò che riguarda la composizione dell’Agenzia. La commissione si oppone all’inclusione, nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia, di rappresentanti del Consiglio provenienti da tutti gli Stati membri. Tale organismo si rivelerà probabilmente importante e dovrebbe se non altro coinvolgere tutti i paesi che dispongono di reti ferroviarie di grandi dimensioni e/o fanno parte delle reti transeuropee."@it9
". The benefits of establishing a European Railway Agency to cooperate with the European Commission on achieving better coordination between the different actors involved in the rail system, and on setting up a permanent committee to stimulate debate by means of recommendations and opinions, are clearly illustrated by the results of the vote which took place in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism: forty-four votes in favour and only two abstentions. Establishing this agency is justified still more convincingly by the growing liberalisation of the sector and the coming propagation of uniform safety rules throughout all the Member States. If disseminated properly, moreover, the agency’s activities in the fields of consultancy, proposals and observation may lead to a greater awareness of the enormous benefits of rail transport among both the Member States and the citizens of Europe. I agree with the Committee on Transport’s view that actors in the road transport sector should be involved in the work of the agency. I disagree with this committee, however, over the composition of the agency. The committee opposes the inclusion, on the agency’s Administrative Board, of Council representatives drawn from the whole range of the Member States. Such representation is likely to be important, and should, at least, involve all countries that have large rail networks and/or are part of the trans-European networks."@lv10
"De oprichting van een Europees Spoorwegbureau dat samen met de Europese Commissie moet zorgen voor een betere coördinatie van de werkzaamheden van de deelnemers aan het spoorwegsysteem en dat voorziet in de totstandkoming van een permanente instantie die aanbevelingen en adviezen formuleert en op die manier bijdraagt aan het debat is ongetwijfeld een goede zaak. Dat blijkt onder meer uit de stemming in de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme, waar de tekst is goedgekeurd met 44 stemmen voor bij 2 onthoudingen. De oprichting van dit bureau is overigens des te noodzakelijker met het oog op de toenemende liberalisering van de sector en de toekomstige vaststelling van uniforme veiligheidsnormen voor alle lidstaten. Bovendien kan een doeltreffende verspreiding van de adviezen, voorstellen en waarnemingen van het bureau ertoe leiden dat zowel de lidstaten als de Europese burgers zich meer bewust worden van de enorme voordelen die aan het spoorwegvervoer verbonden zijn. Ik ben het met de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme eens dat alle partners in het spoorwegwezen bij de werkzaamheden van het Spoorwegbureau betrokken moeten worden. Wat de samenstelling van het bureau betreft, kan ik echter niet instemmen met de weigering van de voornoemde commissie om het aantal vertegenwoordigers van de Raad in de raad van bestuur te laten samenvallen met het aantal lidstaten. Wij verwachten op z’n minst dat de lidstaten die over grootschalige spoorwegnetten beschikken en/of deel uitmaken van de trans-Europese netwerken vertegenwoordigd zijn."@nl2
". Fördelarna med att inrätta en europeisk järnvägsbyrå som skall samarbeta med Europeiska kommissionen för att uppnå en bättre samordning mellan de olika aktörerna i järnvägssystemet och att inrätta en permanent kommitté som skall stimulera debatten genom att utfärda rekommendationer och yttranden framgår tydligt av resultatet av omröstningen i utskottet för regionalpolitik, transport och turism: fyrtiofyra ledamöter röstade för och bara två avstod. Inrättandet av denna byrå rättfärdigas på ett än mer övertygande sätt av den ökade avregleringen av sektorn och de enhetliga säkerhetsbestämmelser som skall införas i alla medlemsstaterna. Om byråns verksamhet i fråga om samråd, förslag och övervakning vidare får ordentlig spridning, kan detta leda till en större medvetenhet hos både medlemsstaterna och Europas medborgare om de enorma fördelarna med järnvägstransporter. Jag håller med transportutskottet om att aktörerna inom vägtransportsektorn bör vara delaktiga i byråns arbete. Däremot håller jag inte med utskottet i fråga om byråns sammansättning. Utskottet motsätter sig att rådsföreträdare från alla medlemsstater skall sitta med i byråns styrelse. En sådan representation kommer sannolikt att bli betydelsefull och åtminstone alla länder som har stora järnvägsnät och/eller ingår i de transeuropeiska näten bör vara företrädda."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph