Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-21-Speech-2-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031021.6.2-202"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". I fully share the concerns of the honourable Member on this important question. Alcohol is one of the most important health determinants in the Community. I should like to assure you that the Commission, in further developing the Community public health strategy, will also focus on reducing alcohol-related harm. In making progress at Community level, we should not forget the central role of our Member States in tackling these phenomena. An integrated approach to combating alcohol-related issues needs concerted action by all stakeholders, including families, schools, employers, industry, advertisers and national regulators. Effective enforcement of existing national legislation on issues ranging from drink-driving to age limits could make a significant difference. The Community adopted two important documents on alcohol policy during the Swedish presidency in June 2001. The Council conclusions of 5 June 2001 on a Community strategy to reduce alcohol-related harm, referred to by the honourable Member, and the Council recommendation on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents (2001/458/EC). One major step in preparing these documents was the Stockholm Conference on Alcohol and Young People in February 2001. It has to be emphasised that, besides being an important health policy issue, alcohol is also a controversial and politically sensitive issue both at the Community level and in the Member States. A Community strategy must be carefully planned in co-operation with the Member States. It must also be evidence based. Hence we have to assess the different measures as well as the different situations in the Member States. The adoption of the new public health programme has provided the Commission with an efficient instrument in preparing the strategy. First, a report on alcohol is going to be completed by the end of 2004 under the health information part of the new programme. This report will deal with the economic and social costs of alcohol, including issues of promotion of alcohol, protection of children and young people. Second, hopefully from the beginning of next year, we will create a network of expert organisations to support the implementation of the Council recommendation on the drinking of alcohol by young people, and to develop further a Community strategy on alcohol foreseen in the Council conclusion referred to by the honourable Member. The Commission has recently created a working party on alcohol and health, where the Member States' representatives discuss different aspects of alcohol policy in the Community and, specifically, how the Member States are implementing the Council recommendation on alcohol and young people. The working party will also allow us to monitor the situation in the new Member States. A Commission report on the implementation of the Council recommendation on alcohol and young people is due to be presented at the end of 2005. This report will consider the extent to which the proposed measures are working effectively and the need for revision or further action. The Commission is also exploring with the WHO euro-region and the Member States the possibility of holding a conference on alcohol and health in 2005 as a follow up to the Stockholm Conference in 2001. The results of this conference, together with the report on the application of the Council recommendation on young people and alcohol, will allow us to define the strategy, which will reflect the situation of the larger European Union."@en3
lpv:translated text
"Jeg deler fuldt ud det ærede medlems bekymring over dette spørgsmål. Alkohol er en af de mest afgørende faktorer for folkesundheden i Fællesskabet. Jeg vil gerne forsikre Dem om, at Kommissionen i sit fortsatte arbejde med en fællesskabsstrategi for folkesundheden vil fokusere på at mindske alkoholrelaterede skader. Selv om vi gør fremskridt på fællesskabsniveau, bør vi ikke glemme, at medlemsstaterne spiller en central rolle på dette område. En fælles tilgang til håndtering af alkoholrelaterede problemer kræver fælles handling af alle de involverede parter, herunder familier, skoler, arbejdsgivere, erhvervsliv, annoncører og nationale lovgivere. Effektiv håndhævelse af gældende national lovgivning om alt fra spirituskørsel til aldersgrænser kan gøre en betydelig forskel. Under det svenske formandskab vedtog Fællesskabet i juni 2001 to vigtige dokumenter om alkoholpolitik. Rådets konklusioner af 5. juni 2001 om en fællesskabsstrategi til mindskelse af alkoholrelaterede skader, som det ærede medlem henviser til, og Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug (2001/458/EF). Konferencen i Stockholm i februar 2001 om unges alkoholforbrug var et vigtigt skridt i udarbejdelsen af disse dokumenter. Det skal understreges, at alkohol ud over at være et vigtigt sundhedspolitisk spørgsmål også er et kontroversielt og politisk følsomt område både på fællesskabsniveau og i medlemsstaterne. En fællesskabsstrategi skal planlægges nøje i samarbejde med medlemsstaterne. Den skal ydermere være veldokumenteret. Derfor er vi nødt til at vurdere de forskellige foranstaltninger og de forskellige forhold i medlemsstaterne. Med vedtagelsen af det nye folkesundhedsprogram har Kommissionen fået et effektivt instrument til at udarbejde en strategi. For det første skal der i henhold til sundhedsoplysningsdelen i det nye program foreligge en færdig rapport om alkohol inden udgangen af 2004. Denne rapport skal omhandle alkohols økonomiske og sociale omkostninger, herunder spørgsmål om reklamer for alkohol og beskyttelse af børn og unge. For det andet vil vi, forhåbentlig fra begyndelsen af næste år, etablere et netværk af ekspertorganisationer med henblik på at støtte gennemførelsen af Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug og videreudvikle en fællesskabsstrategi om alkohol som anført i Rådets konklusioner, som det ærede medlem henviser til. Kommissionen har for nylig etableret en arbejdsgruppe om alkohol og sundhed, hvor repræsentanter fra medlemsstaterne drøfter forskellige aspekter af alkoholpolitik i Fællesskabet, og specifikt hvordan medlemsstaterne gennemfører Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug. Arbejdsgruppen giver desuden mulighed for at overvåge situationen i de nye medlemsstater. En rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug skal foreligge inden udgangen af 2005. I denne rapport vurderes de foreslåede foranstaltningers effektivitet og behovet for ændringer eller yderligere tiltag. Kommissionen undersøger desuden sammen med WHO i Europa og medlemsstaterne, hvorvidt det er muligt at holde en konference om alkohol og sundhed i 2005 som en opfølgning på konferencen i Stockholm i 2001. Resultatet af denne konference og rapporten om gennemførelsen af Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug giver os mulighed for at definere en strategi, som afspejler forholdene i hele EU."@da1
". Ich teile die Sorge der verehrten Abgeordneten in dieser wichtigen Frage voll und ganz. Alkohol ist einer der wichtigsten für die Gesundheit bestimmenden Faktoren in der Gemeinschaft. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Kommission bei der Weiterentwicklung der gesundheitspolitischen Gemeinschaftsstrategie auch der Minderung alkoholbedingter Schäden Vorrang einräumen wird. Bei allen Fortschritten auf Gemeinschaftsebene sollten wir nicht die zentrale Rolle aus den Augen verlieren, die die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung dieser Probleme spielen. Für einen einheitlichen Ansatz bei der Bekämpfung von alkoholbedingten Problemen bedarf es konzertierter Aktionen seitens aller Betroffener, einschließlich von Familien, Schulen, Arbeitgebern, der Branche, der Werbeindustrie und der nationalen Regulierungsbehörden. Dabei könnte die wirksame Durchsetzung einzelstaatlicher Regelungen in Bezug auf Fragen, die von der Trunkenheit am Steuer bis zur Beachtung von Altersgrenzen reichen, einen entscheidenden Beitrag leisten. Während des schwedischen Ratsvorsitzes nahm die Gemeinschaft zwei wichtige Dokumente zur Alkoholpolitik an, und zwar die von der verehrten Abgeordneten erwähnten Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juli 2001 zu einer Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der schädlichen Wirkungen des Alkohols und die Empfehlung des Rates zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen (2001/458/EG). Die Konferenz über Jugendliche und Alkohol, die im Februar 2001 in Stockholm stattfand, stellte einen wichtigen Schritt bei der Erarbeitung dieser Dokumente dar. Dabei muss betont werden, dass Alkohol nicht nur aus gesundheitspolitischer Sicht eine wichtige Rolle spielt, sondern sowohl auf der Ebene der Gemeinschaft als auch der Mitgliedstaaten ein kontroverses und politisch heikles Thema darstellt. Eine Gemeinschaftsstrategie muss in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sorgfältig geplant werden. Ihr müssen konkrete Tatsachen zugrunde liegen. Deshalb müssen wir uns einen genauen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen und die verschiedenen Situationen in den Mitgliedstaaten verschaffen. Mit dem neuen Programm im Bereich der öffentlichen Gesundheit verfügt die Kommission über ein effizientes Instrument bei der Erarbeitung der Strategie. Zunächst ist vorgesehen, bis Ende 2004 im Rahmen des der Gesundheitsinformation gewidmeten Teils des neuen Programms einen Bericht über Alkohol fertig zu stellen. Dieser Bericht wird sich mit den wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Problematik Alkohol befassen, einschließlich der Werbung für Alkohol und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen. Zweitens hoffen wir, Anfang des nächsten Jahres den Aufbau eines Netzwerks von Expertenorganisationen in Angriff zu nehmen, das die Umsetzung der Empfehlung des Rates zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen unterstützen und eine Gemeinschaftsstrategie zu Alkohol weiterentwickeln soll, die in der von der verehrten Abgeordneten erwähnten Schlussfolgerung des Rates vorgesehen ist. Die Kommission hat unlängst eine Arbeitsgruppe „Alkohol und Gesundheit“ gebildet, in deren Rahmen Vertreter der Mitgliedstaaten die verschiedenen Aspekte der Alkoholpolitik der Gemeinschaft erörtern und konkret prüfen, wie die Mitgliedstaaten die Empfehlung des Rates zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen umsetzen. Die Arbeitsgruppe wird uns zudem die Überwachung der Situation in den neuen Mitgliedstaaten ermöglichen. Für Ende 2005 ist die Vorlage eines Berichts der Kommission über die Umsetzung der Empfehlung des Rates zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen vorgesehen. Der Bericht wird prüfen, inwieweit die vorgeschlagenen Maßnahmen wirksam und ob eine Revision oder weitere Maßnahmen erforderlich sind. Gemeinsam mit der europäischen Region der WHO und den Mitgliedstaaten prüft die Kommission Möglichkeiten der Durchführung einer Konferenz über Alkohol und Gesundheit, die 2005 als Nachfolgekonferenz der Stockholmer Konferenz von 2001 stattfinden könnte. Die Ergebnisse dieser Konferenz und der Bericht über die Umsetzung der Empfehlung des Rates zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen werden uns die Erarbeitung einer Strategie ermöglichen, die die Situation in der erweiterten Europäischen Union widerspiegeln wird."@de7
"Συμφωνώ απόλυτα με τις ανησυχίες της αξιότιμης βουλευτού σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η κατανάλωση οινοπνεύματος είναι ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας στην Κοινότητα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή, αναπτύσσοντας περαιτέρω την κοινοτική στρατηγική για τη δημόσια υγεία, θα επικεντρωθεί στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της κατανάλωσης οινοπνεύματος. Παράλληλα με την πρόοδο σε κοινοτικό επίπεδο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κεντρικό ρόλο των κρατών μελών μας στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση των προβλημάτων που οφείλονται στην υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος απαιτεί συντονισμένη δράση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι εργοδότες, η βιομηχανία, οι διαφημιστές και οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. Η αποτελεσματική επιβολή της ισχύουσας κρατικής νομοθεσίας για ζητήματα που κυμαίνονται από την οδήγηση μετά από κατανάλωση οινοπνεύματος μέχρι την καθιέρωση ορίων ηλικίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η Κοινότητα ενέκρινε δύο σημαντικά έγγραφα αναφορικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας τον Ιούνιο του 2001: τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 για μια κοινοτική στρατηγική περιορισμού των επιβλαβών επιπτώσεων της κατανάλωσης οινοπνεύματος, που ανέφερε η αξιότιμη βουλευτής, και τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος από νέους, και ιδιαίτερα από τα παιδιά και τους εφήβους (2001/458/EΚ). Ένα σημαντικό βήμα για την εκπόνηση αυτών των εγγράφων ήταν η Διάσκεψη της Στοκχόλμης για τα Οινοπνευματώδη και τους Νέους το Φεβρουάριο του 2001. Πρέπει να τονιστεί ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος, εκτός από σημαντικό ζήτημα της πολιτικής για την υγεία, είναι επίσης ένα πολιτικώς ευαίσθητο ζήτημα που διχάζει τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Μια κοινοτική στρατηγική πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να στηρίζεται σε στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εκτιμήσουμε τα διαφορετικά μέτρα καθώς και τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη. Η έγκριση του νέου προγράμματος δημόσιας υγείας παρέχει στην Επιτροπή ένα αποτελεσματικό όργανο για την εκπόνηση της στρατηγικής. Πρώτον, η έκθεση για την κατανάλωση οινοπνεύματος πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2004, καθώς υπάγεται στο τμήμα του νέου προγράμματος που αφορά την πληροφόρηση για την υγεία. Η έκθεση αυτή θα εξετάζει το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κατανάλωσης οινοπνεύματος και θα περιλαμβάνει θέματα όπως η προώθηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος και η προστασία των παιδιών και των νέων. Δεύτερον, ελπίζουμε ότι από την αρχή του επόμενου έτους, θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο οργανισμών εμπειρογνωμόνων για τη στήριξη της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος από τους νέους και για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας κοινοτικής στρατηγικής καταπολέμησης της κατανάλωσης οινοπνεύματος, η οποία προβλέπεται στο συμπέρασμα του Συμβουλίου που ανέφερε η αξιότιμη βουλευτής. Η Επιτροπή συνέστησε πρόσφατα ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος και την υγεία, όπου οι εκπρόσωποι των κρατών μελών συζητούν διαφορετικές πτυχές της πολιτικής για την καταπολέμηση της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος στην Κοινότητα και, ειδικά, για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη σύσταση του Συμβουλίου για την κατανάλωση οινοπνεύματος και τους νέους. Η ομάδα εργασίας θα μας επιτρέψει επίσης να παρακολουθούμε την κατάσταση στα νέα κράτη μέλη. Στα τέλη του 2005, πρόκειται να παρουσιαστεί έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την κατανάλωση οινοπνεύματος και τους νέους. Η έκθεση αυτή θα εξετάζει το βαθμό αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων και την ανάγκη για επανεξέταση ή περαιτέρω δράση. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης με το αρμόδιο για την Ευρώπη τμήμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τα κράτη μέλη την πιθανότητα διεξαγωγής διάσκεψης για την κατανάλωση οινοπνεύματος και την υγεία το 2005 ως συνέχεια της Διάσκεψης της Στοκχόλμης το 2001. Τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης, μαζί με την έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τους νέους και την κατανάλωση οινοπνεύματος, θα μας επιτρέψουν να καθορίσουμε τη στρατηγική που θα αντανακλά την κατάσταση της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el8
"Comparto plenamente la preocupación de su Señoría por esta cuestión tan importante. El alcohol es uno de los factores de salud más importantes en la Comunidad. Quiero asegurarle que la Comisión, a la hora de seguir desarrollando la estrategia sobre salud pública comunitaria, también se centrará en la reducción de los problemas derivados del alcohol. A la hora de avanzar en el plano comunitario, no debemos olvidar el papel central de nuestros Estados miembros en la respuesta a estos fenómenos. Un planteamiento integrado para hacer frente a las cuestiones relacionadas con el alcohol precisa una acción concertada de todas las partes interesadas, incluidas las familias, los colegios, los empresarios, la industria, los publicitarios y los legisladores nacionales. El cumplimiento eficaz de la legislación nacional vigente en materias que van desde la conducción bajo los efectos del alcohol hasta los límites de edad para el consumo podría marcar una diferencia significativa. La Comunidad aprobó dos documentos importantes sobre política en materia de alcohol durante la Presidencia sueca en junio de 2001. Las conclusiones del Consejo del 5 de junio de 2001 acerca de la estrategia comunitaria para reducir los problemas derivados del alcohol, a que ha hecho referencia su Señoría, y la recomendación del Consejo sobre el consumo de alcohol por los jóvenes, en concreto los niños y adolescentes (2001/458/CE). La Conferencia de Estocolmo sobre Alcohol y Juventud, celebrada en febrero de 2001, supuso un avance notable en la elaboración de dichos documentos. Debemos reseñar que, aparte de constituir un asunto importante en materia de salud pública, el alcohol es además un tema controvertido y políticamente sensible tanto en la Comunidad y en cada uno de los Estados miembros. Hemos de proyectar cuidadosamente una estrategia comunitaria en colaboración con los Estados miembros. Además tiene que basarse en pruebas reales. Por tanto, hemos de evaluar las diferentes medidas, así como las distintas situaciones en los Estados miembros. La aprobación del nuevo programa de salud pública ha venido a dotar a la Comisión de un instrumento eficiente para elaborar dicha estrategia. En primer lugar está previsto completar para finales de 2004 un informe sobre el alcohol en el contexto de la parte informativa del nuevo programa. Este informe tratará de los costes económicos y sociales del alcohol, incluyendo las cuestiones de la promoción del alcohol, la protección de los niños y de los jóvenes. En segundo lugar, y esperemos que a partir de principios del año que viene, crearemos una red de organizaciones expertas para apoyar la puesta en práctica de las recomendación del Consejo sobre el consumo de alcohol por los jóvenes, así como para seguir desarrollando una estrategia comunitaria sobre el alcohol prevista en la conclusión del Consejo y al que se ha referido su Señoría. La Comisión ha creado recientemente un grupo de trabajo sobre alcohol y salud, en el que los representantes de los Estados miembros debaten los diferentes aspectos de la política en materia de alcohol en la Comunidad y, de forma específica, la forma en que los Estados miembros están poniendo en práctica la recomendación del Consejo en cuanto al alcohol y los jóvenes. El grupo de trabajo nos permitirá además controlar la situación en los nuevos Estados miembros. A finales de 2005 está prevista la presentación de un informe de la Comisión sobre la puesta en práctica de la recomendación del Consejo sobre el alcohol y los jóvenes. Este informe evaluará hasta qué punto las medidas propuestas están funcionando de forma eficiente, así como la necesidad de revisarlas o de emprender acciones nuevas. La Comisión está estudiando, junto con la región europea de la OMS y los Estados miembros, la posibilidad de celebrar una conferencia sobre alcohol y salud en el año 2005 como seguimiento de la Conferencia de Estocolmo de 2001. Los resultados de esta conferencia, junto con el informe sobre la aplicación de la recomendación del Consejo sobre los jóvenes y el alcohol, nos permitirá definir la estrategia que reflejará la situación de la Unión Europea ampliada."@es12
". Yhdyn täysin arvoisan jäsenen ilmaisemaan huoleen tästä tärkeästä kysymyksestä. Alkoholi on yksi huomattavimmista terveyteen vaikuttavista tekijöistä yhteisössä. Vakuutan teille, että komissio keskittyy yhteisön kansanterveysstrategiaa kehittäessään myös vähentämään alkoholihaittoja. Samalla kun yhteisössä edistytään alkoholin haittavaikutusten vähentämisessä, emme saisi unohtaa jäsenvaltioidemme keskeistä asemaa näiden ilmiöiden torjunnassa. Integroitu lähestymistapa alkoholinkäyttöön liittyvien ongelmien torjumiseksi edellyttää kaikkien asianosaisten, siis perheiden, koulujen, työnantajien, alkoholiteollisuuden, mainostajien ja kansallisten lainsäätäjien yhteistoimintaa. Alkoholinkäyttöön liittyvien ongelmien torjumiseen voitaisiin myötävaikuttaa merkittävästi panemalla tehokkaasti täytäntöön voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, jossa säännellään alkoholinkäyttöön liittyviä kysymyksiä rattijuopumuksesta alkoholin ostamisen ikärajoihin. Yhteisö hyväksyi Ruotsin puheenjohtajakauden aikana kesäkuussa� 2001 kaksi tärkeää alkoholipolitiikkaa käsittelevää asiakirjaa, nimittäin arvoisan jäsenen mainitsemat neuvoston 5.� kesäkuuta� 2001 tekemät päätelmät yhteisön strategiasta alkoholin haittavaikutusten vähentämiseksi sekä neuvoston suosituksen lasten ja nuorten alkoholinkäytöstä (2001/458/EY). Yksi tärkeä askel näiden asiakirjojen valmistelussa oli Tukholmassa helmikuussa� 2001 pidetty nuorten alkoholinkäyttöä koskeva konferenssi. On korostettava, että alkoholi on paitsi tärkeä terveyspoliittinen kysymys myös kiistanalainen ja poliittisesti arkaluonteinen aihe sekä yhteisön tasolla että jäsenvaltioissa. Yhteisön strategiaa on suunniteltava huolellisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja tämän strategian on myös tukeuduttava todisteisiin. Meidän on näin ollen arvioitava eri toimenpiteitä samoin kuin jäsenvaltioissa vallitsevia erilaisia tilanteita. Uuden kansanterveysalan toimintaohjelman hyväksyminen on antanut komissiolle tehokkaan välineen alkoholin haittavaikutusten vähentämistä koskevan strategian valmistelemiseksi. Ensinnäkin uuden kansanterveysalan toimintaohjelman terveyttä koskevaa tietoa ja tietämystä käsittelevässä osiossa mainittu alkoholiraportti on määrä saada valmiiksi vuoden 2004 loppuun mennessä. Raportissa käsitellään alkoholin aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia rasituksia, mukaan luettuina kysymykset alkoholin mainonnasta sekä lasten ja nuorten suojelusta. Toiseksi: toivottavasti jo ensi vuoden alussa perustetaan asiantuntijaorganisaatioiden verkosto tukemaan nuorten alkoholinkäyttöä koskevan neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa ja kehittämään alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävää yhteisön strategiaa, johon on viitattu arvoisan jäsenen mainitsemissa neuvoston päätelmissä. Komissio on asettanut äskettäin alkoholia ja terveyttä käsittelevän työryhmän, jossa jäsenvaltioiden edustajat keskustelevat yhteisön alkoholipolitiikan eri näkökohdista ja erityisesti siitä, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön nuorten alkoholinkäyttöä koskevaa neuvoston suositusta. Työryhmä antaa meille myös mahdollisuuden seurata tilannetta uusissa jäsenvaltioissa. Komission on määrä antaa vuoden 2005 lopussa kertomus nuorten alkoholinkäyttöä koskevan neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa tarkastellaan sitä, missä määrin ehdotetut toimenpiteet toimivat tehokkaasti, sekä pohditaan toimenpiteiden tarkistamisen tai lisätoimien tarpeellisuutta. Komissio tutkii myös yhdessä WHO:n Euroopan aluetoimiston ja jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta järjestää vuonna� 2005 alkoholia, terveyttä ja yhteiskuntaa koskeva Tukholman vuoden� 2001 konferenssin seurantakonferenssi. Tämän konferenssin tulosten sekä nuorten alkoholinkäyttöä koskevan neuvoston suosituksen täytäntöönpanoon liittyvän kertomuksen avulla voimme määritellä strategian, joka vastaa tilannetta laajentuneessa Euroopan unionissa."@fi5
"Je partage entièrement les préoccupations de l’honorable députée concernant cet important dossier. L’alcool est l’un des principaux facteurs affectant la santé au sein de la Communauté. Je tiens à vous assurer que la Commission mettra également l’accent, dans le cadre de la poursuite du développement de la stratégie communautaire en matière de santé publique, sur la réduction des méfaits de l’alcool. Les progrès accomplis au niveau communautaire ne doivent pas nous faire oublier le rôle crucial des États membres dans la lutte contre ces phénomènes. Une approche intégrée de la lutte contre les problèmes liés à l’alcool exige une action concertée de toutes les parties concernées, y compris les familles, les écoles, les employeurs, l’industrie, les publicitaires et les organes nationaux de régulation. Le respect effectif des législations nationales existantes sur des questions telles que l’alcool au volant ou les limites d’âge pourrait faire une différence notable. La Communauté a adopté deux documents importants sur la politique en matière d’alcool en juin 2001, dans le cadre de la présidence suédoise: les conclusions du Conseil du 5 juin 2001 sur une stratégie communautaire visant à réduire les dommages liés à l’alcool - document évoqué par l’honorable députée - et la recommandation du Conseil concernant la consommation d’alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (2001/458/CE). La conférence de Stockholm sur l’alcool et les jeunes, organisée en février 2001, a constitué une étape essentielle dans la préparation de ces documents. Il faut souligner qu’en plus de constituer une question cruciale de la politique en matière de santé, l’alcool est aussi une question controversée et politiquement sensible, tant au niveau communautaire qu’au sein des États membres. Toute stratégie communautaire doit donc être soigneusement planifiée, en collaboration avec les États membres. Elle doit en outre reposer sur des faits. Il nous faut dès lors évaluer les différentes mesures et les situations différentes qui prévalent dans les États membres. L’adoption du nouveau programme de santé publique a doté la Commission d’un instrument efficace en vue de l’élaboration de cette stratégie. Primo, un rapport sur l’alcool sera rédigé d’ici la fin 2004, dans le cadre du volet "informations sur la santé" du nouveau programme. Ce rapport traitera des coûts économiques et sociaux de l’alcool et envisagera les questions de promotion de l’alcool et de protection des enfants et des adolescents. Secundo, nous créerons - je l’espère, dès le début de l’année prochaine - un réseau d’organisations spécialisées en vue d’appuyer la mise en œuvre de la recommandation du Conseil concernant la consommation d’alcool chez les jeunes et d’œuvrer à la poursuite du développement de la stratégie communautaire prévue dans les conclusions du Conseil, évoquées par l’honorable députée. Récemment, la Commission a mis en place un groupe de travail sur l’alcool et la santé, au sein duquel les représentants des États membres discutent de divers aspects de la politique relative à l’alcool dans la Communauté et, plus précisément, de la manière dont les États membres mettent en œuvre la recommandation du Conseil sur l’alcool et les jeunes. Le groupe de travail nous permettra aussi de contrôler la situation dans les nouveaux États membres. La Commission devrait présenter un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil concernant la consommation d’alcool chez les jeunes à la fin de l’année 2005. Ce document envisagera le degré d’efficacité réelle des mesures proposées et la nécessité de les revoir ou d’aller plus loin. La Commission envisage aussi, avec l’Eurorégion OMS et les États membres, la possibilité de tenir, en 2005, une conférence sur l’alcool et la santé pour faire suite à la conférence de Stockholm de 2001. Une fois associés au rapport sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil, les résultats de cette conférence nous permettront de définir la stratégie qui reflétera la situation de l’Union européenne élargie."@fr6
". Condivido pienamente le preoccupazioni dell’onorevole deputata su questa importante questione. L’alcol è uno dei fattori determinanti della salute all’interno della Comunità. Vorrei rassicurarla sul fatto che, quando la Commissione svilupperà ulteriormente la strategia comunitaria per la sanità pubblica, si concentrerà anche sugli effetti dannosi imputabili al consumo di alcol. Procedendo a livello comunitario, non dobbiamo dimenticare che gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale quando si tratta di affrontare fenomeni di questo tipo. Un approccio integrato per combattere i problemi relativi al consumo di alcol richiede l’azione comune di tutte le parti interessate: famiglie, scuole, datori di lavoro, industrie, pubblicitari e autorità nazionali di regolamentazione. Se le vigenti normative nazionali su questioni come la guida in stato di ebbrezza e i limiti di età venissero applicate in modo efficace, la differenza sarebbe notevole. Nel giugno 2001, durante il semestre di Presidenza svedese, la Comunità ha adottato due importanti documenti sulla politica in materia di alcol: le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001, su una strategia comunitaria tesa a ridurre gli effetti dannosi imputabili al consumo di alcol, di cui ha parlato l’onorevole parlamentare, e la raccomandazione del Consiglio sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (2001/458/CE). Una delle tappe fondamentali per la preparazione di questi documenti è stata la Conferenza di Stoccolma sui giovani e l’alcol, tenutasi nel febbraio 2001. Occorre sottolineare che, oltre a costituire un importante aspetto della politica sanitaria, l’alcol è anche una questione controversa e delicata dal punto di vista politico, sia a livello comunitario che negli Stati membri. E’ necessario elaborare attentamente una strategia comunitaria in cooperazione con gli Stati membri, che dev’essere anche suffragata da dati certi. Di conseguenza dobbiamo valutare le diverse misure e le varie situazioni degli Stati membri. L’adozione del nuovo programma sulla sanità pubblica ha fornito alla Commissione un valido strumento per l’elaborazione di questa strategia. Innanzi tutto, entro il 2004 verrà ultimata una relazione sull’alcol secondo le informazioni sanitarie contenute nel nuovo programma. Questa relazione si occuperà del costo economico e sociale dell’alcoolismo, comprese le questioni di promozione dell’alcool, di protezione dei giovani e dei bambini. In secondo luogo, a partire dall’inizio dell’anno prossimo, speriamo di riuscire a creare una rete di organismi di esperti per sostenere l’attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa al consumo di alcol da parte dei giovani e per contribuire all’ulteriore elaborazione di una strategia comunitaria sull’alcol, come previsto dalle conclusioni del Consiglio, di cui ha parlato l’onorevole parlamentare. La Commissione ha recentemente creato il gruppo di lavoro “alcol e salute”, nell’ambito del quale i rappresentanti degli Stati membri si occupano dei diversi aspetti della politica in materia di alcol all’interno della Comunità e, nello specifico, delle modalità con cui gli Stati membri attuano la raccomandazione del Consiglio sull’alcol e i giovani. Il gruppo di lavoro ci permetterà anche di controllare la situazione nei nuovi Stati membri. Alla fine del 2005 dovrà essere presentata una relazione della Commissione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio sull’alcol e i giovani. Questa relazione valuterà l’effettiva validità delle misure proposte e la necessità di rivederle o di avviare ulteriori azioni. La Commissione, congiuntamente all’Organizzazione mondiale della sanità a livello di regioni europee e di Stati membri, sta inoltre valutando la possibilità di tenere una conferenza sull’alcol e la sanità nel 2005, a seguito della Conferenza di Stoccolma del 2001. I risultati di questa conferenza, unitamente alla relazione sull’applicazione della raccomandazione del Consiglio sull’alcol e i giovani, ci permetteranno di definire una strategia, che rispecchierà la situazione dell’Unione europea allargata."@it9
". I fully share the concerns of the honourable Member on this important question. Alcohol is one of the most important health determinants in the Community. I should like to assure you that the Commission, in further developing the Community public health strategy, will also focus on reducing alcohol-related harm. In making progress at Community level, we should not forget the central role of our Member States in tackling these phenomena. An integrated approach to combating alcohol-related issues needs concerted action by all stakeholders, including families, schools, employers, industry, advertisers and national regulators. Effective enforcement of existing national legislation on issues ranging from drink-driving to age limits could make a significant difference. The Community adopted two important documents on alcohol policy during the Swedish presidency in June 2001. The Council conclusions of 5 June 2001 on a Community strategy to reduce alcohol-related harm, referred to by the honourable Member, and the Council recommendation on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents (2001/458/EC). One major step in preparing these documents was the Stockholm Conference on Alcohol and Young People in February 2001. It has to be emphasised that, besides being an important health policy issue, alcohol is also a controversial and politically sensitive issue both at the Community level and in the Member States. A Community strategy must be carefully planned in co-operation with the Member States. It must also be evidence based. Hence we have to assess the different measures as well as the different situations in the Member States. The adoption of the new public health programme has provided the Commission with an efficient instrument in preparing the strategy. First, a report on alcohol is going to be completed by the end of 2004 under the health information part of the new programme. This report will deal with the economic and social costs of alcohol, including issues of promotion of alcohol, protection of children and young people. Second, hopefully from the beginning of next year, we will create a network of expert organisations to support the implementation of the Council recommendation on the drinking of alcohol by young people, and to develop further a Community strategy on alcohol foreseen in the Council conclusion referred to by the honourable Member. The Commission has recently created a working party on alcohol and health, where the Member States' representatives discuss different aspects of alcohol policy in the Community and, specifically, how the Member States are implementing the Council recommendation on alcohol and young people. The working party will also allow us to monitor the situation in the new Member States. A Commission report on the implementation of the Council recommendation on alcohol and young people is due to be presented at the end of 2005. This report will consider the extent to which the proposed measures are working effectively and the need for revision or further action. The Commission is also exploring with the WHO euro-region and the Member States the possibility of holding a conference on alcohol and health in 2005 as a follow up to the Stockholm Conference in 2001. The results of this conference, together with the report on the application of the Council recommendation on young people and alcohol, will allow us to define the strategy, which will reflect the situation of the larger European Union."@lv10
". Ik deel de bezorgdheid van de geachte afgevaardigde in deze belangrijke kwestie geheel. Alcohol is een van de belangrijkste gezondheidsdeterminanten in de Gemeenschap. Ik kan u verzekeren dat de Commissie zich bij de verdere ontwikkeling van de communautaire strategie ten aanzien van de volksgezondheid, ook zal concentreren op de bestrijding van schade als gevolg van alcoholgebruik. In ons streven naar vooruitgang op communautair niveau mogen we de centrale rol van de lidstaten in de aanpak van deze zaken niet uit het oog verliezen. Voor een integrale aanpak van problemen als gevolg van alcoholgebruik dient er gezamenlijk te worden opgetreden door alle belanghebbenden, zoals gezinnen, scholen, werkgevers, het bedrijfsleven, adverteerders en nationale regelgevende instanties. Een doeltreffende naleving van de bestaande nationale wetgeving betreffende kwesties als rijden onder invloed en leeftijdsgrenzen zou al een groot verschil maken. De Gemeenschap heeft in juni 2001 tijdens het Zweedse voorzitterschap twee belangrijke documenten aangenomen betreffende alcoholbeleid: de conclusies van de Raad van 5 juni 2001 ten aanzien van een communautaire strategie ter bestrijding van schade als gevolg van alcoholgebruik, waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst, en de aanbeveling van de Raad (2001/458/EG) betreffende alcoholgebruik onder jongeren, in het bijzonder kinderen en adolescenten. Een belangrijke stap in de voorbereiding van deze documenten was de Conferentie in Stockholm over alcohol en jongeren in februari 2001. Er dient ook te worden onderstreept dat alcohol niet alleen een belangrijk onderwerp is in gezondheidsbeleid, maar daarnaast ook een controversieel en politiek gevoelig onderwerp vormt op communautair niveau en in de lidstaten. Een communautaire strategie dient zeer zorgvuldig en in samenwerking met de lidstaten te worden geformuleerd. Een dergelijke strategie dient ook te worden gebaseerd op feiten. Derhalve dienen we vast te stellen welke verschillende maatregelen in de lidstaten van kracht zijn en welke verschillende situaties er gelden. De aanneming van het nieuwe volksgezondheidsprogramma heeft de Commissie een efficiënt instrument voor de voorbereiding van de strategie verschaft. Ten eerste zal er tegen eind 2004 in het kader van het onderdeel gezondheidsvoorlichting van het nieuwe programma een verslag over alcohol gereed zijn. In dit verslag zal worden ingegaan op de economische en maatschappelijke kosten van alcohol en zullen tevens onderwerpen als de promotie van alcohol en de bescherming van kinderen en jonge mensen aan bod komen. Ten tweede zullen we hopelijk aan het begin van volgend jaar een netwerk van deskundigenorganisaties opzetten ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad betreffende alcoholgebruik door jongeren, alsmede van de verdere ontwikkeling van een communautaire strategie betreffende alcohol, waarvan gewag wordt gemaakt in de conclusie van de Raad waarnaar door de geachte afgevaardigde is verwezen. De Commissie heeft recentelijk een werkgroep alcohol en gezondheid opgericht, waarin vertegenwoordigers uit de lidstaten diverse aspecten van het alcoholbeleid in de Gemeenschap bespreken en waarin speciaal wordt gepraat over de manier waarop de lidstaten gestalte geven aan de aanbeveling van de Raad betreffende alcoholgebruik door jongeren. Via deze werkgroep zullen we ook in staat zijn de situatie in de nieuwe lidstaten te beoordelen. Een verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad betreffende alcoholgebruik door jongeren zal naar planning tegen eind 2005 worden gepresenteerd. In dit verslag zal worden onderzocht in welke mate de voorgestelde maatregelen effect sorteren en of er een behoefte bestaat aan herziening of uitbreiding van deze maatregelen. De Commissie studeert in samenwerking met de Europese WHO-regio en de lidstaten ook op de mogelijkheid van een conferentie over alcohol en gezondheid in 2005, bij wijze van follow-up van de Conferentie in Stockholm van 2001. De resultaten van deze conferentie zullen ons tezamen met het verslag over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad betreffende alcoholgebruik en jongeren, in staat stellen een strategie te bepalen die de toestand in de uitgebreide Europese Unie weergeeft."@nl2
"Partilho inteiramente das preocupações da senhora deputada no que se refere a esta importante questão. O álcool é uma das determinantes mais importantes da saúde na Comunidade. Gostaria de lhe assegurar que a Comissão, ao procurar desenvolver mais a estratégia comunitária em matéria de saúde pública, irá também concentrar-se em formas de reduzir os efeitos nocivos do consumo de álcool. Ao procurarmos fazer progressos a nível comunitário, não podemos esquecer o papel fundamental dos Estados-Membros no que se refere a estes fenómenos. Uma abordagem integrada de luta contra as questões relacionadas com o consumo de álcool requer uma acção concertada de todas as partes interessadas, incluindo as famílias, as escolas, os empregadores, a indústria, o sector da publicidade e as autoridades reguladoras nacionais. A eficaz aplicação da legislação nacional existente em matéria de questões que vão desde a condução sob o efeito do álcool aos limites de idade pode produzir resultados significativos. A Comunidade adoptou dois importantes documentos sobre a política anti-álcool durante a Presidência sueca, em Junho de 2001: as conclusões do Conselho de 5 de Junho de 2001 sobre uma estratégia comunitária destinada a reduzir os efeitos nocivos do consumo de bebidas alcoólicas, a que a senhora deputada alude, e a recomendação do Conselho sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens, em particular crianças e adolescentes (2001/458/EC). Uma iniciativa que contribuiu decisivamente para a preparação destes documentos foi a Conferência sobre o Álcool e os Jovens, realizada em Estocolmo em Fevereiro de 2001. É importante sublinhar também que, para além de ser uma importante questão de política de saúde, o álcool é também uma questão controversa e politicamente sensível, tanto a nível comunitário como nos Estados-Membros. A estratégia comunitária tem de ser cuidadosamente planeada em colaboração com os Estados-Membros. É necessário que se baseie também em provas. Por conseguinte, temos de avaliar medidas diferentes, bem como as diferentes situações que se verificam nos Estados-Membros. A adopção do novo programa no domínio da saúde pública deu à Comissão um instrumento eficiente para a preparação da estratégia. Em primeiro lugar, até ao final de 2004, será preparado um relatório sobre o álcool no âmbito do capítulo relativo à informação do novo programa. Este relatório ocupar-se-á dos custos económicos e sociais do consumo de álcool, incluindo questões relacionadas com a promoção de bebidas alcoólicas e a protecção das crianças e dos jovens. Em segundo lugar, esperamos que, a partir do princípio do próximo ano, seja criada uma rede de organizações especializadas para apoiar a implementação da recomendação do Conselho sobre o consumo de álcool pelos jovens, e para ajudar a desenvolver mais a estratégia comunitária em matéria de consumo de álcool, prevista na conclusão do Conselho a que a senhora deputada alude. A Comissão constituiu recentemente um grupo de trabalho sobre o consumo de álcool e a saúde, em que os representantes dos Estados-Membros discutem diferentes aspectos da política anti-álcool na Comunidade e, especificamente, a forma como os Estados-Membros estão a implementar a recomendação do Conselho sobre o consumo de álcool e os jovens. O grupo de trabalho irá também permitir-nos acompanhar a situação nos novos Estados-Membros. O relatório da Comissão sobre a implementação da recomendação do Conselho relativa ao consumo de álcool e os jovens deverá ser apresentado no final de 2005. Neste relatório, irá examinar-se em que medida as medidas propostas estão a funcionar eficazmente e a necessidade de as rever ou de empreender novas acções. A Comissão está também a explorar, em conjunto com a região europeia da OMS e os Estados-Membros, a possibilidade de realizar uma conferência sobre o consumo de álcool e a saúde em 2005, como forma de dar seguimento à conferência realizada em Estocolmo em 2001. Os resultados dessa conferência, juntamente com o relatório sobre a aplicação da recomendação do Conselho sobre o consumo de álcool e os jovens, permitir-nos-ão definir uma estratégia que reflectirá a situação em toda a União Europeia."@pt11
". Jag delar fullständigt den ärade ledamotens oro i denna viktiga fråga. Alkohol är en av gemenskapens viktigaste och mest avgörande faktorer när det gäller hälsan. Jag kan försäkra er om att kommissionen, under vidareutvecklandet av en gemenskapsstrategi på folkhälsoområdet, även kommer att inrikta sig på att minska alkoholrelaterade skador. När vi gör framsteg på gemenskapsnivå får vi inte glömma bort den centrala roll som våra medlemsstater spelar för att ta itu med detta problem. En integrerat tillvägagångssätt för att bekämpa alkoholrelaterade problem kräver gemensamma åtgärder av samtliga aktörer, däribland familjer, skolan, arbetsgivare, näringslivet, annonsörer och nationella lagstiftare. Ett effektivt genomförande av rådande nationell lagstiftning om frågor alltifrån rattfylleri till åldersgränser, kan göra stor skillnad. Gemenskapen antog i juni 2001 två viktiga dokument om alkoholpolitik under det svenska ordförandeskapet: rådets slutsatser av den 5 juni 2001 om en gemenskapsstrategi för att minska alkoholrelaterade skador, som den ärade ledamoten hänvisar till, och rådets rekommendation om unga människors, i synnerhet barns och tonåringars, alkoholkonsumtion (2001/458/EG). Ett viktigt steg i utarbetandet av dessa dokument var Stockholmskonferensen om ungdomar och alkohol i februari 2001. Det måste betonas att alkoholfrågan, förutom att den är en viktig hälsopolitisk fråga, också är en kontroversiell och politiskt känslig fråga både på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna. En gemenskapsstrategi måste noggrant formuleras i samarbete med medlemsstaterna. Den måste också grunda sig på faktiska omständigheter. Vi måste följaktligen utvärdera olika åtgärder såväl som medlemsstaternas olika förhållanden. I och med antagandet av ett nytt program för folkhälsa har kommissionen fått ett effektivt instrument för att utarbeta strategin. För det första kommer en rapport om alkohol att slutföras till årsslutet 2004, vilken ingår i det nya programmets avsnitt om hälsoinformation. I denna rapport kommer kostnaden för alkohol i ekonomiska och sociala termer att behandlas, däribland frågor om marknadsföring av alkohol, samt hur barn och ungdomar kan skyddas. För det andra, förhoppningsvis från början av nästa år, kommer vi att inrätta ett nätverk av expertorganisationer för att stödja genomförandet av rådets rekommendation om unga människors alkoholkonsumtion, och vidareutveckla den gemenskapsstrategi för alkohol som förutses i den slutsats från rådet som den ärade ledamoten hänvisar till. Kommissionen har nyligen inrättat en arbetsgrupp om alkohol och hälsa, inom vilken företrädare från medlemsstaterna diskuterar olika aspekter av alkoholpolitik i gemenskapen och särskilt hur medlemsstaterna genomför rådets rekommendation om unga människors alkoholkonsumtion. Arbetsgruppen kommer också ge oss möjlighet att följa förhållandena i de nya medlemsstaterna. En rapport från kommissionen om genomförandet av rådets rekommendation om unga människors alkoholkonsumtion skall enligt planerna läggas fram i slutet av 2005. I denna rapport kommer de föreslagna åtgärdernas verkningsgrad och behovet av översyn eller ytterligare åtgärder att beskrivas. Tillsammans med Världshälsoorganisationens Europaavdelning undersöker kommissionen även möjligheterna till att genomföra en konferens om alkohol och hälsa under 2005 som en uppföljning till konferensen i Stockholm 2001. Resultaten av denna konferens, tillsammans med rapporten om genomförandet av rådets rekommendation om unga människors alkoholkonsumtion, kommer att ge oss möjlighet att utforma strategin, vilken kommer att återspegla läget i den utvidgade Europeiska unionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"8,10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph