Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-21-Speech-2-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031021.4.2-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O relatório confirma a intenção de prosseguir e reforçar a política de desestruturação das modalidades de formação presencial, da produção de produtos de ensino-aprendizagem (que caem no âmbito da indústria multimédia), seguindo o “exemplo” das experiências e políticas de países onde a privatização das escolas e a mercantilização do ensino estão mais avançadas, onde as empresas de fornecimento de tais produtos e serviços são mais experientes e adquiriram já grande peso económico e influência cultural. Em vários pontos surge o apoio a medidas que desestruturam as modalidades de ensino formais e o ensino presencial em particular. Estas medidas e o sub-financiamento dos estabelecimentos de ensino contribuem para arrasar o ensino público e facilitar o caminho à oferta privada de modalidades de ensino informais, incluindo o ensino à distância, cujo valor como qualificação escolar perde sentido, facilitando também a contratualização dos trabalhadores formados em tal “sistema de ensino” informal. Subsistem dúvidas sobre a constituição do comité de apoio à Comissão, onde, certamente, estarão “peritos”, contornando a autoridade e representatividade dos governos. Os vários programas – e-Learning, Leonardo, Sócrates, etc –, actuando conjuntamente, tendem a reduzir a margem de manobra e a autoridade em cada Estado-Membro e em cada estabelecimento de ensino, e remetem a finalidade educativa para um plano secundário ou apenas justificativo."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Betænkningen bekræfter ønsket om at videreføre og forstærke den politik, hvis formål er at destrukturere undervisningen og produktionen af undervisningsmidler (der nu gøres til en del af multimedieindustrien), idet de erfaringer og den politik, som de lande kan tilbyde, hvor privatiseringen af skolerne og kommercialiseringen af undervisningen er drevet længst, skal tjene som "eksempel". Det drejer sig om lande, hvor de virksomheder, der leverer den slags produkter og tjenester, er mest erfarne og allerede har opnået en betydelig økonomisk vægt og kulturel indflydelse. På flere punkter ytrer betænkningen sin støtte til foranstaltninger, der har destruktureret de formelle undervisningsformer og særlig undervisningen. Disse foranstaltninger og underfinansieringen af undervisningsinstitutionerne medvirker til at ødelægge den offentlig undervisning og berede vejen til privat udbud af uformelle undervisningsformer, herunder fjernundervisning, hvis værdi som ordentlig skoleundervisning er særdeles ringe, og vil også gøre det enklere at ad hoc-ansætte arbejdskraft fra et "uddannelsessystem" af denne uformelle type. Det står fortsat ikke klart, hvordan Kommissionens rådgivende udvalg skal sammensættes, men der bliver givetvis nok af "eksperter" til at omgå regeringernes myndighed og repræsentativitet. De forskellige programmer Learning, Leonardo, Socrates osv. - i aktiv forening kommer til at indskrænke den enkelte medlemsstats og de enkelte uddannelsesinstitutions manøvremuligheder og myndighed og gør det egentlige uddannelsesmål til noget sekundært eller til blot et middel, der skal tjene andre formål."@da1
". Dieser Bericht verkörpert den Plan, die Politik einer Zersetzung sowohl der Ausbildung vor Ort als auch der Mittel zur Herstellung von Lehr- und Lernmitteln (die nunmehr in den Zuständigkeitsbereich der Multimediabranche fallen) zu verfolgen und zu verfestigen. Dies geschieht als Reaktion auf das so genannte Vorbild der Erfahrungen und Konzepte von Ländern, die den Weg der Privatisierung von Schulen und der Kommerzialisierung der Bildung noch weiter gegangen sind. Dort sind die Unternehmen, die diese Waren und Dienstleistungen anbieten, erfahrener und haben bereits ein erhebliches wirtschaftliches Gewicht und kulturellen Einfluss erlangt. Die Befürwortung von Maßnahmen, die verschiedene Formen der regulären Bildung – insbesondere die Bildung vor Ort – zersetzen, tritt in mehreren Passagen des Berichts zutage. Diese Maßnahmen gehen einher mit der unzureichenden Finanzierung von Bildungseinrichtungen, um die Aushöhlung der staatlichen Bildungssysteme voranzutreiben. Außerdem ebnen sie den Weg für private Anbieter informeller Bildungsmethoden, beispielsweise Fernunterricht, deren Wert als Bildungsabschluss gleich Null ist, und auch für die Ad-hoc-Einstellung von Arbeitnehmern, die in solchen informellen „Ausbildungssystemen“ ausgebildet wurden. Es bleiben Zweifel hinsichtlich der Zusammensetzung des beratenden Ausschusses der Kommission, obwohl ihm natürlich „Sachverständige“ angehören werden, wodurch man die Vertretungsbefugnis der Regierungen umgeht. Durch die Eile bei Programmen wie Learning, Leonardo, Sokrates und anderen wird der Handlungsspielraum, die Autorität der einzelnen Mitgliedstaaten, der einzelnen Bildungseinrichtungen eher verringert. Diese Programme reduzieren den Zweck von Bildung selbst auf eine Nebenrolle oder auf ein Mittel zu einem anderen Zweck."@de7
". Η έκθεση αυτή διατηρεί το σχέδιο επιδίωξης και περιχαράκωσης της πολιτικής αναδιάρθρωσης τόσο των μεθόδων κατάρτισης όσο και των μέσων για τη δημιουργία προϊόντων διδασκαλίας και μάθησης (τα οποία εμπίπτουν τώρα στο πεδίο αρμοδιότητας της βιομηχανίας των πολυμέσων). Αυτό συμβαίνει εις απάντηση του αποκαλούμενου παραδείγματος που αποκομίζουμε από τις εμπειρίες και τις πολιτικές των χωρών που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην ιδιωτικοποίηση των σχολείων και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Εκεί, οι εταιρείες που παρέχουν τέτοια αγαθά και υπηρεσίες έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντικό οικονομικό βάρος και πολιτιστική επιρροή. Η υποστήριξη που παρέχει η έκθεση αυτή σε μέτρα αναδιάρθρωσης των τρόπων επίσημης εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, έρχεται στο προσκήνιο σε διάφορα σημεία. Τα μέτρα αυτά συνδυάζονται με την ελλιπή χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη διάλυση των συστημάτων δημόσιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, ανοίγουν τον δρόμο σε ιδιωτικούς οργανισμούς να παράσχουν άτυπες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η αξία των οποίων ως εκπαιδευτική κατάρτιση είναι ασήμαντη, και επίσης ανοίγουν τον δρόμο σε περιορισμό των εργαζομένων που καταρτίζονται σε τέτοια άτυπα “εκπαιδευτικά συστήματα”. Εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής, μολονότι θα περιλαμβάνει, βεβαίως, “εμπειρογνώμονες”, καταπατώντας έτσι την αντίστοιχη αρμοδιότητα των κυβερνήσεων. Η απερισκεψία των προγραμμάτων όπως το το κλπ. τείνει να μειώσει τα περιθώρια ελιγμών, την αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους και του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τον στόχο της ίδιας της εκπαίδευσης σε υποστηρικτικό ρόλο ή σε μέσο για την επίτευξη κάποιου άλλου στόχου."@el8
". This report enshrines the plan to pursue and entrench the policy of destructuring both training methods and the means of producing teaching and learning products (which now fall within the multimedia industry’s sphere of competence). This is happening in response to the so-called example gleaned from the experiences and policies of countries that have gone further along the path of privatising schools and of commercialising education. There, the companies that provide such goods and services are more experienced and have already accumulated considerable economic weight and cultural influence. This report’s support for measures that destructure modes of formal education, and in particular education, comes to the fore at various points. These measures combine with the under-funding of educational institutions to help dismantle public education systems. In addition, they pave the way for private organisations to supply informal educational methods such as distance learning, whose value as an educational qualification is meaningless, and also for the contracting of workers trained in such informal ‘education systems’. Doubts remain as to the composition of the Commission’s advisory committee, though it will, naturally, include ‘experts’, thereby circumventing governments’ representative authority. The rash of programmes such as Learning, Leonardo, Socrates, and so forth, tend to reduce the room for manoeuvre, the authority, of each Member State, each educational institution. These programmes reduce the purpose of education itself to a supporting role, or to being a means to some other end."@en3
"Este informe enmarca el plan para conseguir y reforzar la política de desestructuración tanto de los métodos de formación como de los medios para producir productos de enseñanza y aprendizaje (que ahora caen en el ámbito de competencia del sector multimedia). Y esto ocurre como respuesta al denominado ejemplo derivado de las experiencias y políticas de países que han ido más lejos por la vía de privatizar escuelas y comercializar la enseñanza. Allí, las empresas que ofrecen estos productos y servicios tienen más experiencia y ya han acumulado un peso económico y una influencia cultural considerables. El apoyo que este informe ofrece a medidas que desestructuran los modos de enseñanza formal, y en concreto de la enseñanza sale a relucir en varios puntos. Estas medidas, junto con la escasa financiación de las instituciones educativas, ayudan a desmantelar los sistemas de enseñanza pública. Además, allanan el camino para que las organizaciones privadas suministren métodos de enseñanza informal como el aprendizaje a distancia, cuyo valor como cualificación educativa es insignificante, y también para la contratación de trabajadores formados en estos «sistemas de enseñanza» informales. Quedan dudas en cuanto a la composición del comité asesor de la Comisión, aunque, por supuesto, estará formado por «expertos», burlando así la autoridad representativa de los gobiernos. La invasión de programas como Learning, Leonardo, Sócrates, etc., tiende a reducir el espacio de maniobra, la autoridad de cada Estado miembro, de cada institución educativa. Estos programas reducen la finalidad de la enseñanza en sí misma a un papel auxiliar, o la convierten en un simple medio para conseguir otro fin."@es12
". Mietinnöllä vaalitaan sellaisen politiikan harjoittamista ja suojelemista, jolla pyritään purkamaan sekä lähiopetuksen menetelmiä että opetus- ja opiskelumateriaalin tuotantoa (joka kuuluu nykyisin multimediateollisuuden osaamisalueeseen). Tämän taustalla on sellaisista maista otettu huonohko esimerkki, joissa koulujen yksityistämisessä ja opetuksen kaupallistamisessa on menty muita maita pitemmälle. Näissä maissa kyseisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset ovat kokeneempia ja ne ovat jo saaneet huomattavasti taloudellista painoarvoa ja kulttuurista vaikutusvaltaa. Mietinnöstä käy monessa kohtaa ilmi, että sillä tuetaan toimia, joilla puretaan muodollisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvia opetusmenetelmiä ja erityisesti lähiopetusta. Lisäksi oppilaitoksia ei rahoiteta riittävästi, mikä helpottaa julkisten koulutusjärjestelmien purkamista. Toimilla tasoitetaan myös yksityisten organisaatioiden tietä sellaisten muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolisten opetusmenetelmien – kuten etäopetuksen – toteuttamiseen, joiden merkitys koulutuksen pätevyyden kannalta on olematon, sekä tällaisissa järjestelmissä koulutetun tilapäistyövoiman palkkaamiseen. Komission neuvoa-antavan komitean koostumus on vielä epäselvä, mutta luonnollisestikin siihen kuuluu "asiantuntijoita". Tällä tavoin vähennetään hallitusten edustajien arvovaltaa. eLearning-, Leonardo- ja Sokrates-ohjelman kaltaisten ohjelmien ryöppy supistaa jokaisen jäsenvaltion ja niiden oppilaitosten toimintavapautta ja päätösvaltaa. Näiden ohjelmien vuoksi koulutukselle itselleen jää pelkkä tukeva rooli tai se nähdään vain keinona saavuttaa muita tavoitteita."@fi5
". Ce rapport consacre le plan qui doit servir à entériner et à mettre en œuvre la politique de déstructuration des méthodes de formation ainsi que des moyens de produire du matériel pédagogique et d’apprentissage (lequel relève désormais de la sphère de compétence de l’industrie des multimédia). Ceci survient en réponse à l’exemple donné par les expériences et les politiques de pays qui sont allés plus loin sur la voie de la privatisation des écoles et de la commercialisation de l’éducation. Là, les entreprises qui fournissent de tels biens et services sont plus expérimentées et ont déjà accumulé un poids économique et une influence culturelle considérables. Le soutien apporté par ce rapport à des mesures qui déstructurent les modes d’éducation classiques, en particulier l’éducation se manifeste relativement à plusieurs points. Ces mesures sont combinées au sous-financement des établissements d’enseignement pour faciliter le démantèlement des systèmes publics d’éducation. En outre, ils ouvrent la voie aux organisations privées pour qu’elles fournissent des méthodes éducatives informelles, telles que l’apprentissage à distance, dont la valeur en tant que qualification éducative est insignifiante, ainsi qu’à la passation de contrats ad hoc avec des travailleurs formés dans le cadre de tels "systèmes éducatifs" informels. Des doutes subsistent quant à la composition du comité consultatif de la Commission, bien qu’il inclue, naturellement, des "experts", circonvenant ainsi l’autorité représentative des gouvernements. L’explosion des programmes tels que l’eLearning, Leonardo, Socrates, et ainsi de suite, tend à réduire la marge de manœuvre, l’autorité de chaque État membre, de chaque établissement d’enseignement. Ces programmes réduisent le but même de l’éducation à un rôle secondaire ou à servir de moyen pour d’autres fins."@fr6
". Questa relazione contiene un piano teso a portare avanti e rafforzare la politica di destrutturazione dei metodi di formazione e dei mezzi per la realizzazione dei prodotti didattici (che ora rientrano nella sfera di competenza dell’industria multimediale). Questa è la risposta al cosiddetto esempio delle esperienze e delle politiche di paesi che sono più avanti in termini di privatizzazione delle scuole e commercializzazione dell’istruzione. In questi paesi le imprese che forniscono tali beni e servizi hanno più esperienza e hanno già acquisito un peso economico e un’influenza politica considerevoli. Il sostegno che questa relazione dà alle misure che destrutturano le modalità dell’istruzione formale, e in particolare dell’istruzione emerge in vari punti. Queste misure, unitamente al finanziamento insufficiente degli istituti scolastici, contribuiscono a smantellare i sistemi dell’istruzione pubblica. Inoltre esse permettono alle organizzazione private di offrire metodi di insegnamento informali come l’insegnamento a distanza, il cui valore, a livello di qualifica scolastica, è insignificante. Tali misure favoriscono anche la contrattualizzazione dei lavoratori formati con questi “sistemi di istruzione” informali. Rimangono dubbi sulla composizione del comitato consultivo della Commissione, anche se comprenderà sicuramente degli “esperti”, eludendo in questo modo l’autorità rappresentativa dei governi. L’abbondanza di programmi come LEARNING, LEONARDO, SOCRATES, eccetera, tende a ridurre il margine di manovra, l’autorità di ogni Stato membro e di ogni istituto scolastico. Questi programmi riducono la finalità dell’istruzione stessa ad un ruolo secondario, ad un mezzo per raggiungere un altro fine."@it9
". This report enshrines the plan to pursue and entrench the policy of destructuring both training methods and the means of producing teaching and learning products (which now fall within the multimedia industry’s sphere of competence). This is happening in response to the so-called example gleaned from the experiences and policies of countries that have gone further along the path of privatising schools and of commercialising education. There, the companies that provide such goods and services are more experienced and have already accumulated considerable economic weight and cultural influence. This report’s support for measures that destructure modes of formal education, and in particular education, comes to the fore at various points. These measures combine with the under-funding of educational institutions to help dismantle public education systems. In addition, they pave the way for private organisations to supply informal educational methods such as distance learning, whose value as an educational qualification is meaningless, and also for the contracting of workers trained in such informal ‘education systems’. Doubts remain as to the composition of the Commission’s advisory committee, though it will, naturally, include ‘experts’, thereby circumventing governments’ representative authority. The rash of programmes such as Learning, Leonardo, Socrates, and so forth, tend to reduce the room for manoeuvre, the authority, of each Member State, each educational institution. These programmes reduce the purpose of education itself to a supporting role, or to being a means to some other end."@lv10
". Het verslag beoogt enerzijds het beleid tot ontmanteling van het face-to-face onderwijs en anderzijds dat van de onder de multimedia-industrie ressorterende productie van onderwijs- en leermateriaal voort te zetten en te versterken. Daarbij worden de ervaringen en beleidslijnen van landen waar de privatisering van scholen en de commercialisering van het onderwijs reeds vergevorderd zijn als “voorbeeld” genomen. In die landen hebben de multimediabedrijven inmiddels heel wat ervaring opgedaan, zozeer zelfs dat zij een belangrijke rol spelen op zowel economisch als cultureel gebied. In het verslag wordt op verschillende vlakken steun verleend voor maatregelen die bijdragen aan de ontmanteling van het traditionele onderwijs, en met name van het face-to-face onderwijs. Die maatregelen zullen samen met de ontoereikende financiering van de onderwijsinstellingen tot de ondergang van het openbaar onderwijs leiden. Zij zetten het licht op groen voor de ontwikkeling van informele particuliere initiatieven, met inbegrip van het afstandsonderwijs. Als schoolopleiding zijn deze onderwijsvormen van generlei waarde. Bovendien bevorderen zij de aanwerving op ad hocbasis van werknemers die in dergelijke informele “onderwijsstelsels” hun vorming hebben genoten. Er heerst nog steeds twijfel over de samenstelling van het adviescomité dat de Commissie moet adviseren en dat natuurlijk zal bestaan uit “deskundigen”. Dat betekent dat het gezag en de representativiteit van de regeringen zullen worden omzeild. Het gezamenlijke effect van de diverse programma’s – eLEARNING, LEONARDO, SOCRATES, enzovoorts – dreigt te leiden tot een beperking van de bewegingsruimte en het gezag van de lidstaten en de onderwijsinstellingen, waardoor de educatieve dimensie op de achtergrond wordt geschoven en niet langer de nodige aandacht krijgt."@nl2
". Detta betänkande syftar till att främja och befästa politiken för att upplösa strukturerna både för platsbundna utbildningsmetoder och för medlen att framställa undervisnings- och inlärningsprodukter (som nu faller inom multimedieindustrins kompetensområde). Detta sker som ett svar på det så kallade exempel på erfarenheter och politik som hämtas från länder som gått längre när det gäller att privatisera skolor och kommersialisera utbildningen. De företag som där tillhandahåller dessa varor och tjänster är mer erfarna och har redan skaffat sig ansenlig ekonomisk tyngd och ansenligt kulturellt inflytande. Stödet i detta betänkande för åtgärder som upplöser strukturerna för formella utbildningsformer, särskilt platsbunden utbildning, framträder på flera punkter. Dessa åtgärder i samverkan med underfinansieringen av utbildningsanstalter bidrar till att nedmontera de offentliga utbildningssystemen. De banar dessutom väg för privata organisationer som vill erbjuda informella utbildningsmetoder såsom distansstudier, vars värde som utbildningsmerit är obetydligt, och även för särskild kontraktering av arbetstagare som utbildats i sådana informella ”utbildningssystem”. Tvivel kvarstår i fråga om sammansättningen av kommissionens rådgivande kommitté, fast den naturligtvis kommer att omfatta ”sakkunniga”, för att därigenom kringgå regeringarnas representativa myndighet. Raden av program Learning, Leonardo, Sokrates och så vidare – tenderar att minska varje medlemsstats, varje utbildningsanstalts manöverutrymme och befogenheter. Dessa program inskränker utbildningens syfte till en stödjande roll, eller till att bli ett instrument för att nå något annat mål."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Sοcrates"8
"ad hoc"8,10,3,12,11,9
"e"13,1,10,3,12,7,9
"in situ"1,8,10,3,12
"situ"6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph