Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-20-Speech-1-082"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031020.5.1-082"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I should like to make some comments on the amendments tabled. The Commission is aware of the need to adapt legislation to technical and scientific progress and welcomes Amendments Nos 28, 29 and 30 on the revision and adaptation of the directive. In this context, the Commission has just launched a call for proposals under the Sixth Framework Programme calling for projects on virus detection techniques in bathing waters. In conclusion, the Commission can accept, to a greater or to a lesser degree, 32 amendments of the 76 amendments tabled. I therefore look forward to the results of tomorrow's vote. I should like to conclude by expressing my thanks to the rapporteur, Mr Maaten. First of all, I thank Members for their comments, which I read as support for the basic philosophy and structure of the proposal. Actually, both Parliament and Council also confirmed their support in negotiating the Sixth Environmental Action Programme in 2002. I also thank Members for not bringing into question the health standards which the Commission has proposed. The Commission cannot accept narrowing the scope of the directive via Amendments Nos 5 or 76. What counts is the importance of a bathing site for a local community. People in northern or non-tourist regions also have the right to bathe in safety. The Commission therefore disapproves of limiting the scope for bathers to one hundred per day and restricting the scope for watersports to one hundred metres. Although the Commission appreciates that many MEPs have attempted to improve the integration of the water framework and bathing water directives, the Commission cannot agree with all amendments concerned. Amendments Nos 3, 4, 16, 21 and 33 are unacceptable because they create redundancy between the two directives. Good chemical status is already covered by the water framework directive and we do not have to duplicate that. In some cases, waters can be of excellent quality for bathing without having a good ecological status. Nevertheless, the Commission accepts in principle Amendment No 32, which extends the bathing water profile by adding elements such as hydrological characteristics in relation to the water framework directive. However, it must be kept in mind that the scales of both directives are very different. The water framework directive applies to river basins, whereas the bathing water directive has a very local scope. The Commission believes that the basis of good bathing water management is found within a well documented and updated bathing water profile. The Commission cannot, therefore, accept amendments like 43 and 44, which reduce the knowledge and control of bathing waters. The Commission welcomes Amendments Nos 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 and 36 concerning bathing water management, public participation and information to the public. However, the Commission would prefer to leave to subsidiarity the choice of symbols and logos depicting bathing water quality and therefore does not want to take on board Amendments Nos 21 and 27. On Amendment No 19, I would like to say the following: the Commission is open to a certain amount of flexibility on bathing waters which suffer from predictable and manageable short-term contamination. However, flexibility should not undermine the credibility of the directive. Bathing waters which suffer from occasional and short-term events should be identified as such to the public. It is also important for the evaluation of EU bathing sites that no bathing water remains in conformity if the pollution is neither properly identified or mastered. As regards Amendment No 19, the Commission rejects the levels proposed by paragraph 2, the unlimited exclusion of samples in paragraph 3(a) and the almost unconditional conformity as proposed in paragraph 5. I regret that some amendments aim to increase the risks people will face when bathing. Amendments Nos 62 and 66 both increase the risks of illness from 5% to 9%."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg har et par kommentarer til de stillede ændringsforslag. Kommissionen er bekendt med behovet for at tilpasse lovgivningen den teknologiske og videnskabelige udvikling og bifalder ændringsforslag 28, 29 og 30 om revisionen og tilpasningen af direktivet. Kommissionen har i den henseende netop lanceret en licitation i henhold til det sjette rammeprogram over projekter om virusdetektionsteknikker i badevand. Endelig kan Kommissionen i mere eller mindre grad acceptere 32 af de 76 stillede ændringsforslag. Jeg ser derfor frem til resultatet af morgendagens afstemning. Jeg vil gerne slutte af med at takke ordføreren, hr. Maaten. Jeg vil først og fremmest takke medlemmerne for deres kommentarer, som jeg tolker som støtte til den grundlæggende filosofi og opbygning i forslaget. Faktisk bekræftede både Parlamentet og Rådet også deres støtte under forhandlingen om det sjette miljøhandlingsprogram i 2002. Jeg takker også medlemmerne for ikke at sætte spørgsmålstegn ved de sundhedsstandarder, som Kommissionen har foreslået. Kommissionen kan ikke acceptere at indsnævre direktivets anvendelsesområde via ændringsforslag 5 og 76. Det, der tæller, er et badesteds betydning for et lokalsamfund. Mennesker i de nordlige områder eller i områder uden turister har også ret til at bade i sikkerhed. Kommissionen afslår derfor at begrænse omfanget af badende til 100 pr. dag eller begrænse omfanget af vandsport til 100 m. Selv om Kommission anerkender, at mange parlamentsmedlemmer har forsøgt at forbedre integrationen af vandramme- og badevandsdirektivet, er Kommissionen ikke enig i samtlige ændringsforslag. Ændringsforslag 3, 4, 16, 21 og 33 kan ikke accepteres, da de skaber overflødighed mellem de to direktiver. God kemisk tilstand er allerede omfattet af vandrammedirektivet, og der er ingen grund til at gentage det. I visse tilfælde kan vand være af fremragende badekvalitet uden god økologisk status. Ikke desto mindre kan Kommissionen principielt acceptere ændringsforslag 32, der udvider beskrivelsen af badevand ved at tilføje elementer som hydrologiske egenskaber i forhold til vandrammedirektivet. Man skal dog huske på, at målestoksforholdet i de to direktiver er meget forskelligt. Vandrammedirektivet finder anvendelse på flodbækkener, mens badevandsdirektivet har et meget lokalt anvendelsesområde. Kommissionen mener, at grundlaget for god styring af badevandet findes i en veldokumenteret og opdateret badevandsbeskrivelse. Kommissionen kan derfor ikke acceptere ændringsforslag som 43 og 44, der reducerer kendskabet til og kontrollen med badevand. Kommissionen bifalder ændringsforslag 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 og 36 om styringen af badevand, den offentlige deltagelse og underretning af offentligheden. Kommissionen ville imidlertid foretrække at overlade valget af symboler og logoer, der afbilder badevandskvalitet til subsidiaritet, og ønsker derfor ikke at acceptere ændringsforslag 21 og 27. Hvad angår ændringsforslag 19, har jeg følgende at sige: Kommissionen er åben for en vis fleksibilitet med hensyn til badevand, der lider under forudsigelig og overkommelig kortvarig forurening. Fleksibilitet bør imidlertid ikke underminere direktivets troværdighed. Badevand, der udsættes for tilfældige og kortvarige begivenheder, bør identificeres som sådan over for offentligheden. Det er også vigtigt for evalueringen af EU-badesteder, at ingen badesteder opfylder bestemmelserne, hvis forureningen hverken identificeres eller forvaltes korrekt. Hvad angår ændringsforslag 19, forkaster Kommissionen de niveauer, der foreslås i afsnit 2, den ubegrænsede udelukkelse af prøver i punkt 3(a) og den næsten ubetingede opfyldelse, der er foreslået i punkt 5. Jeg beklager, at visse ændringsforslag tilstræber at øge de risici, som folk står over for under badning. Ændringsforslag 62 og 66 øger begge risikoen for sygdom fra 5 % til 9 %."@da1
". Herr Präsident, ich möchte mich zu den eingereichten Änderungsanträgen äußern. Die Kommission ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Vorschriften an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen und begrüßt die Änderungsanträge 28, 29 und 30 zur Überprüfung und Anpassung der Richtlinie. In diesem Zusammenhang hat die Kommission jüngst im Rahmen des sechsten Rahmenprogramms zur Einreichung von Vorschlägen zu Projekten, die sich mit Verfahren zum Nachweis von Viren in Badegewässern beschäftigen, aufgefordert. Abschließend möchte ich sagen, dass die Kommission 32 der 76 eingebrachten Änderungsanträge mehr oder weniger akzeptiert. Daher sehe ich dem Ausgang der morgigen Abstimmung erwartungsvoll entgegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an den Berichterstatter, Herrn Maaten. Zunächst danke ich den Abgeordneten für ihre Anmerkungen, die ich als Zustimmung zum grundlegenden Ansatz und zur Struktur des Vorschlags deute. In der Tat hatten ja das Parlament und der Rat im Jahre 2002 ihre Unterstützung bei den Verhandlungen über das Sechste Aktionsprogramm für den Umweltschutz zugesagt. Ich danke den Abgeordneten überdies dafür, dass sie die von der Kommission vorgeschlagenen Gesundheitsrichtwerte nicht in Frage gestellt haben. Die Kommission kann eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, wie sie in Änderungsantrag 5 bzw. 76 vorgesehen ist, nicht akzeptieren. Was zählt, ist die Bedeutung, die eine Badestelle für einen Ort hat. Den Menschen im Norden oder in touristisch nicht erschlossenen Regionen steht das Recht auf risikofreies Baden genauso zu. Die Kommission lehnt es daher ab, den Grenzwert für Badende auf einhundert pro Tag und für die Ausübung von Wassersport auf einhundert Meter festzulegen. Obgleich es die Kommission begrüßt, dass viele Abgeordnete eine verbesserte Integration der Wasser-Rahmenrichtlinie und der Badegewässerrichtlinie anstreben, kann die Kommission nicht allen diesbezüglichen Änderungsanträgen zustimmen. Die Änderungsanträge 3, 4, 16, 21 und 33 sind inakzeptabel, weil sie eine der beiden Richtlinien überflüssig machen. Der chemische Zustand wird bereits von der Wasser-Rahmenrichtlinie abgedeckt, also brauchen wir das nicht zu wiederholen. In bestimmten Fällen können die Gewässer eine ausgezeichnete Badewasserqualität haben, aus ökologischer Sicht aber dennoch in keinem guten Zustand sein. Vom Grundsatz her akzeptiert die Kommission Änderungsantrag 32. Durch ihn wird das Badegewässerprofil im Hinblick auf die Wasser-Rahmenrichtlinie um zusätzliche Aspekte erweitert, wie beispielsweise hydrologische Eigenschaften. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass sich die Anwendungsgebiete beider Richtlinien sehr unterscheiden. Die Wasser-Rahmenrichtlinie gilt für Flussbecken, wohingegen die Badegewässerrichtlinie auf äußerst lokaler Ebene Anwendung findet. Die Kommission ist der Ansicht, dass die Grundlage für eine gute Badegewässerpolitik in einem gut dokumentierten und aktualisierten Badegewässerprofil zu finden ist. Die Kommission kann daher Änderungsanträge wie die Anträge 43 und 44, die eine Verringerung der Überwachung der Badegewässer und diesbezüglicher Kenntnisse vorsehen, nicht akzeptieren. Die Kommission begrüßt die Änderungsanträge 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 und 36 zur Badegewässerpolitik sowie zur Beteiligung und Unterrichtung der Öffentlichkeit. Die Kommission würde aber eine eigenverantwortliche Entscheidung der Mitgliedstaaten bei der Wahl der Symbole und Logos, die die Badegewässerqualität anzeigen, befürworten und lehnt daher Änderungsanträge 21 und 27 ab. Zu Änderungsantrag 19 möchte ich Folgendes sagen: Die Kommission hat nichts gegen einen bestimmten Grad an Flexibilität bei Badegewässern, die von vorübergehender Kontaminierung betroffen sind, welche vorhersehbar und beherrschbar ist. Flexibilität sollte jedoch nicht zur Untergrabung der Glaubwürdigkeit der Richtlinie führen. Badegewässer, die gelegentlich und kurzzeitig kontaminiert sind, sollten der Öffentlichkeit als solche angezeigt werden. Ferner ist es für die Bewertung der Badestellen in der EU wichtig, dass kein Badegewässer als in Übereinstimmung mit den Richtlinien eingestuft wird, wenn die Verschmutzung weder ordnungsgemäß erkannt noch bekämpft wird. Was den Änderungsantrag 19 angeht, so lehnt die Kommission die in Absatz 2 vorgeschlagenen Parameter, den in Absatz 3 Buchstabe a) vorgeschlagenen uneingeschränkten Ausschluss entnommener Proben von den Datensätzen für die Wasserqualität und die nahezu von keiner Voraussetzung abhängige Konformität, vorgeschlagen in Absatz 5, ab. Ich bedauere, dass einige Änderungsanträge das Risiko für Badende zu erkranken, erhöhen würden. Die Änderungsanträge 62 und 66 würden eine Erhöhung des Krankheitsrisikos von 5 % auf 9 % zur Folge haben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή γνωρίζει την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και χαιρετίζει τις τροπολογίες αριθ. 28, 29 και 30 σχετικά με την αναθεώρηση και την προσαρμογή της οδηγίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή μόλις δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου για έργα σχετικά με τις τεχνικές ανίχνευσης ιών στα ύδατα κολύμβησης. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 32 τροπολογίες από τις 76 που έχουν κατατεθεί. Προσβλέπω, συνεπώς, στα αποτελέσματα της αυριανής ψηφοφορίας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Maaten. Καταρχάς, ευχαριστώ τους βουλευτές για τα σχόλιά τους, τα οποία ερμηνεύω ως στήριξη της βασικής φιλοσοφίας και διάρθρωσης της πρότασης. Πράγματι, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη διαπραγμάτευση του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης το 2002. Ευχαριστώ επίσης τους βουλευτές που δεν έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα υγειονομικά πρότυπα που προτείνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί τη συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας μέσω των τροπολογιών αριθ. 5 ή 76. Αυτό που έχει σημασία είναι η σπουδαιότητα μιας τοποθεσίας κολύμβησης για μια τοπική κοινότητα. Οι άνθρωποι στις βόρειες ή τις μη τουριστικές περιοχές έχουν και αυτοί το δικαίωμα να κολυμπούν με ασφάλεια. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, αποδοκιμάζει τη συρρίκνωση του ορισμού των υδάτων κολύμβησης στις περιοχές όπου συχνάζουν περισσότεροι από 100 κολυμβητές ημερησίως και τον περιορισμό των θαλάσσιων αθλημάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την ακτή. Αν και η Επιτροπή εκτιμά ότι πολλοί βουλευτές του ΕΚ προσπάθησαν να βελτιώσουν την ολοκλήρωση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα με την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, δεν μπορεί να συμφωνήσει με όλες τις σχετικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες αριθ. 3, 4, 16, 21 και 33 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, διότι δημιουργούν περιττές επαναλήψεις μεταξύ των δύο οδηγιών. Η ικανοποιητική χημική ποιότητα καλύπτεται ήδη από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί εδώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ύδατα μπορεί να είναι εξαιρετικής ποιότητας για κολύμβηση χωρίς να έχουν ικανοποιητική οικολογική ποιότητα. Εντούτοις, η Επιτροπή κάνει καταρχήν δεκτή την τροπολογία αριθ. 32, που επεκτείνει την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης προσθέτοντας στοιχεία όπως τα υδρολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι κλίμακες των δύο οδηγιών είναι πολύ διαφορετικές. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα εφαρμόζεται στις κοιλάδες των ποταμών, ενώ η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης έχει ένα πολύ τοπικό πεδίο εφαρμογής. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η βάση για την καλή διαχείριση των υδάτων κολύμβησης μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ καλά τεκμηριωμένη και ενημερωμένη ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης. Η Επιτροπή δεν μπορεί, συνεπώς, να δεχτεί τροπολογίες όπως η αριθ. 43 και η αριθ. 44, που μειώνουν τη γνώση και τον έλεγχο των υδάτων κολύμβησης. Η Επιτροπή επικροτεί τις τροπολογίες αριθ. 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 και 36 όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης, τη συμμετοχή και την πληροφόρηση του κοινού. Ωστόσο, η Επιτροπή θα προτιμούσε να αφήσει στην επικουρικότητα την επιλογή των συμβόλων και των λογότυπων που θα απεικονίζουν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και, επομένως, δεν επιθυμεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες αριθ. 21 και 27. Όσον αφορά την τροπολογία αριθ. 19, θα ήθελα να πω τα ακόλουθα: η Επιτροπή είναι ανοικτή σε έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας για τα ύδατα κολύμβησης που έχουν προβλέψιμη και εύκολα αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμη ρύπανση. Ωστόσο, η ευελιξία δεν πρέπει να υπονομεύει την αξιοπιστία της οδηγίας. Τα ύδατα κολύμβησης που χαρακτηρίζονται από περιστασιακά και βραχυχρόνια περιστατικά πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό. Είναι επίσης σημαντικό για την αξιολόγηση των τοποθεσιών κολύμβησης της ΕΕ να μην παραμένουν τα ύδατα κολύμβησης σε συμφωνία με την οδηγία, αν η μόλυνση δεν έχει ούτε εντοπιστεί ούτε ελεγχθεί κατάλληλα. Όσον αφορά την τροπολογία αριθ. 19, η Επιτροπή απορρίπτει τα επίπεδα που προτείνει η παράγραφος 2, τον απεριόριστο αποκλεισμό δειγμάτων στην παράγραφο 3α) και τη σχεδόν άνευ όρων συμμόρφωση που προτείνεται στην παράγραφο 5. Φοβάμαι ότι ορισμένες τροπολογίες αποβλέπουν στην αύξηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όταν κολυμπούν. Οι τροπολογίες αριθ. 62 και 66 αυξάνουν και οι δύο τους κινδύνους ασθένειας από 5% σε 9%."@el8
". Señor Presidente, quisiera hacer algunos comentarios sobre las enmiendas presentadas. La Comisión es consciente de la necesidad de adaptar la legislación a los avances científicos y técnicos y celebra las enmiendas 28, 29 y 30 sobre la revisión y la adaptación de la Directiva. En este contexto, la Comisión acaba de lanzar una convocatoria de propuestas dentro del Sexto Programa Marco para la presentación de proyectos sobre técnicas de detección de virus en las aguas de baño. En conclusión, la Comisión puede aceptar, en mayor o menor grado, 32 enmiendas de las 76 presentadas. Por tanto, espero con interés los resultados de la votación de mañana. Quisiera terminar expresando mi agradecimiento al ponente, el Sr. Maaten. En primer lugar, agradezco a los diputados sus comentarios, que interpreto como un apoyo a la filosofía básica y la estructura de la propuesta. De hecho, tanto el Parlamento como el Consejo confirmaron también su apoyo a la negociación del Sexto Programa de Acción Medioambiental en 2002. Asimismo agradezco a los diputados que no hayan cuestionado las normas sanitarias que ha propuesto la Comisión. La Comisión no puede aceptar que se reduzca el alcance de la Directiva a través de las enmiendas 5 ó 76. Lo que cuenta es la importancia de un lugar de baño para la comunidad local. Los ciudadanos de las regiones del norte o no turísticas también tienen derecho a bañarse de forma segura. Por lo tanto, la Comisión no está de acuerdo con limitar los bañistas a un centenar por día y a limitar el espacio para los deportes acuáticos a cien metros. Aunque la Comisión aprecia que muchos diputados hayan tratado de mejorar la integración de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre el agua de baño, la Comisión no puede estar de acuerdo con todas las enmiendas al respecto. Las enmiendas 3, 4, 16, 21 y 33 son inaceptables porque crean redundancia entre las dos Directivas. El buen estado químico ya se contempla en la Directiva marco sobre el agua y no tenemos que duplicarlo. En algunos casos, las aguas pueden ser de excelente calidad para el baño sin hallarse en buen estado ecológico. Sin embargo, la Comisión acepta en principio la enmienda 32, que amplía el perfil de las aguas de baño mediante la incorporación de elementos como las características hidrológicas en relación con la Directiva marco sobre el agua. Sin embargo, hay que tener presente que las escalas de ambas Directivas son muy distintas. La Directiva marco sobre el agua se aplica a las cuencas fluviales, mientras que la Directiva sobre aguas de baño tiene un alcance de carácter muy local. La Comisión considera que la base de una buena gestión de las aguas de baño se sitúa en un perfil de las aguas de baño bien documentado y actualizado. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar enmiendas como la 43 y 44, que reducen el conocimiento y el control de las aguas de baño. La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 y 36 sobre la gestión de las aguas de baño, la participación pública y la información al público. Sin embargo, la Comisión preferiría dejar en manos de la subsidiariedad la elección de símbolos y logotipos que indiquen la calidad del agua de baño y por lo tanto no acepta las enmiendas 21 y 27. Respecto a la enmienda 19, me gustaría decir lo siguiente: la Comisión está abierta a cierta flexibilidad sobre las aguas de baño que sufren una contaminación a corto plazo predecible y gestionable. Sin embargo, la flexibilidad no debe socavar la credibilidad de la Directiva. Las aguas de baño que padecen incidencias ocasionales y de corta duración deberían identificarse como tales ante el público. También es importante para la evaluación de los lugares de baño de la UE que ninguna agua de baño se siga considerando conforme a las normativas si la contaminación no se ha identificado o supervisado adecuadamente. En lo que respecta a la enmienda 19, la Comisión rechaza los niveles propuestos en el apartado 2, la exclusión ilimitada de muestras en la letra (a) del apartado 3 y la conformidad casi incondicional que se propone en el apartado 5. Lamento que algunas enmiendas comporten un aumento de los riesgos a que se enfrentarán las personas cuando se bañen. Las enmiendas 62 y 66 aumentan los riesgos de enfermedad del 5% al 9%."@es12
". Arvoisa puhemies, haluaisin esittää muutaman huomautuksen esitetyistä tarkistuksista. Komissio on tietoinen tarpeesta mukauttaa lainsäädäntö tekniseen ja tieteellisen kehitykseen ja suhtautuu myönteisesti tarkistuksiin 28, 29 ja 30, jotka koskevat direktiivin tarkistamista ja mukauttamista. Tätä varten komissio on juuri käynnistänyt kuudennen puiteohjelman rajoissa ehdotuspyynnön hankkeista, joissa tutkitaan uimavesissä olevien virusten osoitustekniikoita. Yhteenvetona totean, että komissio voi jossain määrin hyväksyä 32 tarkistusta esitetyistä 76 tarkistuksesta. Odotan siten innolla huomenna toimitettavan äänestyksen tuloksia. Lopuksi haluaisin esittää kiitokseni esittelijälle, jäsen Maatenille. Ensimmäiseksi kiitän parlamentin jäseniä heidän huomautuksistaan, joiden tulkitsen merkitsevän sitä, että he kannattavat ehdotuksen perusajattelua ja -rakennetta. Itse asiassa myös parlamentti ja neuvosto vahvistivat kannattavansa ehdotusta kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta käydyissä neuvotteluissa vuonna 2002. Kiitän teitä myös siitä, ettette ole kyseenalaistaneet komission ehdottamia terveysnormeja. Komissio ei voi hyväksyä direktiivin soveltamisalan kaventamista tarkistuksilla 5 ja 76. Olennaista on uimarannan merkitys paikalliselle yhteisölle. Myös pohjoisten alueiden tai muiden kuin matkailualueiden ihmisillä on oikeus turvallisiin uimavesiin. Siksi komissio hylkää ehdotuksen rajoittaa soveltamisalaa sataan uimariin päivässä ja vesiurheilun määritelmää toimintoihin, jotka tapahtuvat 100 metrin päässä rannasta. Vaikka komissio arvostaakin monien parlamentin jäsenten pyrkimyksiä parantaa vesipuitedirektiivin ja uimavesidirektiivin yhteensovittamista, komissio ei voi hyväksyä kaikkia asiaa koskevia tarkistuksia. Tarkistuksia 3, 4, 16, 21 ja 33 ei voida hyväksyä, sillä niillä aiheutetaan päällekkäisyyttä näiden kahden direktiivin välille. Vesipuitedirektiivissä säädetään jo nyt hyvästä kemiallisesta laadusta, eikä näitä säännöksiä ole mitään syytä toistaa. Joissakin tapauksissa vesi voi soveltua laadultaan erinomaisesti uimiseen, vaikka sen ekologinen tila ei olisikaan hyvä. Tästä huolimatta komissio hyväksyy tarkistuksen 32, jossa uimavesiprofiiliin sisällytetään muun muassa hydrologisten ominaisuuksien kuvaus suhteessa vesipuitedirektiiviin. On kuitenkin pidettävä mielessä, että direktiivien soveltamisalat ovat hyvin erilaiset. Vesipuitedirektiiviä sovelletaan jokialueisiin, kun taas uimavesidirektiivin soveltamisala on hyvin suppea. Komissio katsoo, että hyvin dokumentoitu ja ajan tasalla oleva uimavesiprofiili muodostaa oikean perustan uimaveden hyvälle hallinnolle. Siksi komissio ei voi hyväksyä esimerkiksi tarkistuksia 43 ja 44, joilla heikennetään uimavesiä koskevaa tiedottamista ja niiden valvontaa. Komissio on tyytyväinen tarkistuksiin 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 ja 36, jotka koskevat uimavesien hallintaa, kansalaisten osallistumista ja kansalaisille tiedottamista. Komissio haluaa kuitenkin noudattaa toissijaisuusperiaatetta uimaveden laatua kuvaavien symbolien ja merkkien valinnassa, eikä komissio siksi halua hyväksyä tarkistuksia 21 ja 27. Tarkistuksesta 19 totean, että komissio on valmis joustamaan jossain määrin sellaisten uimavesien osalta, joiden lyhytaikainen saastuminen on ennakoitavissa ja hallinnoitavissa. Joustavuudella ei pitäisi kuitenkaan heikentää direktiivin uskottavuutta. Satunnaisesti ja lyhytaikaisesti saastuneet uimavedet olisi luokiteltava asianmukaisesti niin, että kansalaiset voivat ne tunnistaa. Unionin uimarantojen arvioinnin kannalta on myös tärkeää, että uimavettä ei luokitella vaatimukset täyttäväksi, jos saastumista ei määritellä tai hallinnoida asianmukaisesti. Komissio hylkää siten tarkistuksen 19 2 kohdassa ehdotetut tasot, 3 kohdan a alakohdassa ehdotetun näytteiden rajoittamattoman huomiotta jättämisen ja 5 kohdassa ehdotetun vaatimusten täyttymisen lähes ehdoitta. Olen pahoillani siitä, että joillakin tarkistuksilla pyritään lisäämään riskejä, joille ihmiset altistuvat uidessaan. Toteutuessaan tarkistukset 62 ja 66 lisäisivät sairauksien riskiä 5 prosentista 9 prosenttiin."@fi5
". Monsieur le Président, je voudrais émettre quelques remarques quant aux amendements qui ont été déposés. La Commission est consciente de la nécessité d’adapter la législation aux progrès technique et scientifique et se félicite des amendements 28, 29 et 30 sur la révision et l’adaptation de la directive. Dans ce contexte, la Commission vient de lancer un appel à de nouvelles proposition en vertu du sixième programme-cadre pour des projets relatifs aux techniques de détection des virus dans les eaux de baignade. En conclusion, la Commission accepte, à des degrés différents, 32 des 76 amendements qui ont été proposés. J’ai donc hâte de voir les résultats du vote de demain. Je voudrais terminer en remerciant le rapporteur, M. Maaten. Je remercie tout d’abord les députés pour leurs remarques que je prends comme un soutien à la philosophie et à la structure de base de la proposition. En fait, tant le Parlement que le Conseil ont aussi confirmé leur soutien en négociant le sixième programme d’action environnemental en 2002. Je remercie aussi les députés de ne pas avoir remis en question les normes sanitaires proposées par la Commission. La Commission ne peut accepter de réduire le champ d’application de la directive par les amendements 5 et 76. Ce qui compte, c’est l’importance d’un site de baignade pour une communauté locale. Les habitants des régions du Nord ou non touristiques ont aussi le droit de se baigner en toute sécurité. Dès lors, la Commission désapprouve la limitation du champ d’application à cent baigneurs par jour et la restriction du champ d’application pour les sports nautiques à cent mètres. Bien que la Commission soit sensible au fait que de nombreux députés européens aient tenté d’améliorer l’intégration de la directive-cadre sur les eaux et de la directive sur les eaux de baignade, elle ne peut pas accepter tous les amendements concernés. Les amendements 3, 4, 16, 21 et 33 sont inacceptables parce qu’ils créent une redondance entre les deux directives. La bonne qualité chimique est déjà couverte par la directive-cadre sur les eaux et nous n’avons pas besoin de reproduire cet aspect. Dans certains cas, les eaux peuvent être d’excellente qualité pour la baignade sans être de bonne qualité écologique. Néanmoins, la Commission accepte en principe l’amendement 32, qui étend le profil des eaux de baignade en ajoutant des éléments tels que les caractéristiques hydrologiques relatives à la directive-cadre sur les eaux. Toutefois, il faut garder à l’esprit que les échelles des deux directives sont très différentes. La directive-cadre sur les eaux s’applique aux bassins fluviaux, tandis que la directive sur les eaux de baignade a un champ d’application très local. La Commission estime que la base d’une bonne gestion des eaux de baignade réside dans un profil des eaux de baignade bien documenté et mis à jour. Dès lors, la Commission ne peut accepter les amendements 43 et 44, lesquels réduisent la connaissance et le contrôle des eaux de baignade. La Commission salue les amendements 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 et 36 concernant la gestion des eaux de baignade, la participation publique et l’information du public. Cependant, la Commission préférerait laisser à des organes subsidiaires le choix des symboles et des logos représentant la qualité de l’eau de baignade et ne veut donc pas accepter les amendements 21 et 27. Pour ce qui est de l’amendement 19, je voudrais faire la remarque suivante: la Commission est ouverte à un certain niveau de flexibilité pour les eaux de baignade qui subissent des contaminations temporaires prévisibles et gérables. Cependant, la flexibilité ne doit pas saper la crédibilité de la directive. Les eaux de baignade qui subissent des événements occasionnels et temporaires devraient être présentées comme telles au public. Il est également important pour l’évaluation des sites de baignade de l’Union européenne qu’aucune eau de baignade ne reste conforme si la pollution n’est ni identifiée ni maîtrisée de manière appropriée. En ce qui concerne l’amendement 19, la Commission rejette les niveaux proposés au paragraphe 2, l’exclusion illimitée d’échantillons figurant au paragraphe 3, point a), et la conformité presque inconditionnelle proposée au paragraphe 5. Je regrette que certains amendements visent à augmenter les risques auxquels les baigneurs devront faire face. Les amendements 62 et 66 augmentent tous deux les risques de maladie de 5% à 9%."@fr6
". Signor Presidente, desidero formulare alcuni commenti sugli emendamenti presentati. La Commissione è consapevole dell’esigenza di adeguare la legislazione al progresso tecnico e scientifico e accoglie gli emendamenti nn. 28, 29 e 30 sulla revisione e sull’adeguamento della direttiva. In tale contesto la Commissione ha appena pubblicato un invito a presentare proposte all’interno del sesto programma quadro su progetti per il rilevamento di virus nelle acque di balneazione. Per concludere, la Commissione accetta in varia misura 32 emendamenti sui 76 presentati. Attendo pertanto l’esito della votazione di domani. Rinnovo i miei ringraziamenti al relatore, onorevole Maaten. Prima di tutto, ringrazio gli onorevoli deputati per le considerazioni che hanno espresso, che accolgo come sostegno alla filosofia di base e alla struttura della proposta. Infatti sia il Parlamento che il Consiglio hanno confermato il proprio sostegno in occasione dei negoziati del sesto programma di azione ambientale nel 2002. Ringrazio inoltre gli onorevoli deputati per non aver messo in discussione i parametri sanitari che la Commissione aveva proposto. La Commissione non può accettare che il campo d’azione della direttiva sia ristretto, come indicano gli emendamenti nn. 5 o 76. Ciò che conta è l’importanza della zona di balneazione per la comunità locale. Anche la gente che vive nelle regioni settentrionali o nelle zone non turistiche ha il diritto di fare il bagno in condizioni di sicurezza. La Commissione pertanto non condivide il limite proposto al campo d’azione per zone che hanno meno di cento bagnanti al giorno e la restrizione del campo d’azione per gli sport acquatici praticati ad oltre centro metri dalla riva. Sebbene la Commissione comprenda il tentativo compiuto da molti deputati per integrare meglio la direttiva quadro con la direttiva sulle acque di balneazione, la Commissione non accoglie gli emendamenti in tale ambito. Gli emendamenti nn. 3, 4, 16, 21 e 33 non possono essere accolti, in quanto creano sovrapposizioni tra le due direttive. Lo stato qualitativo chimico rientra già nella direttiva quadro e non vogliamo creare duplicati. In alcuni casi le acque possono essere di qualità eccellente per la balneazione senza essere in uno stato ecologico ottimale. Tuttavia, la Commissione accoglie in linea di principio l’emendamento n. 32, che amplia il profilo delle acque di balneazione, aggiungendo elementi quali le caratteristiche idrologiche in relazione alla direttiva quadro sulle acque. Però, bisogna tenere presente che la portata delle due direttive è ben diversa. La direttiva quadro si applica ai bacini fluviali, mentre la direttiva sulle acque di balneazione ha un campo di applicazione ben localizzato. La Commissione ritiene che la base per gestire bene le acque di balneazione sia da ricercare in un profilo ben documentato e aggiornato. La Commissione pertanto non può accogliere gli emendamenti nn. 43 e 44, che riducono le informazioni e il controllo sulle acque di balneazione. La Commissione accoglie con favore gli emendamenti nn. 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 e 36 concernenti la gestione delle acque di balneazione, la partecipazione pubblica e le informazioni al pubblico. Tuttavia, la Commissione preferirebbe lasciare alla sussidiarietà la scelta dei simboli e dei loghi che indicano la qualità delle acque di balneazione e quindi non accoglie gli emendamenti nn. 21 e 27. Desidero formulare alcune osservazioni sull’emendamento n. 19. La Commissione è disposta ad introdurre un certo margine di flessibilità sulle acque di balneazione soggette a contaminazione di breve durata prevedibile e gestibile. Tuttavia la flessibilità non deve minare la credibilità della direttiva. Le acque di balneazione soggette a fenomeni temporanei e di breve durata devono essere identificate come tali per il pubblico. E’ altresì importante che nella valutazione delle zone balneari comunitarie nessuna zona continui ad essere considerata conforme, se l’inquinamento non viene debitamente identificato o gestito. Per quanto riguarda l’emendamento n. 19 la Commissione respinge i livelli proposti nel paragrafo 2, l’esclusione illimitata dei campioni, come previsto nel paragrafo 3, lettera (a), e la conformità quasi incondizionata indicata al paragrafo 5. Mi dispiace che alcuni emendamenti siano volti ad aumentare i rischi per i bagnanti. Gli emendamenti nn. 62 e 66 possono aumentare il rischio di contrarre una malattia dal 5 al 9 per cento."@it9
". – Mr President, I should like to make some comments on the amendments tabled. The Commission is aware of the need to adapt legislation to technical and scientific progress and welcomes Amendments Nos 28, 29 and 30 on the revision and adaptation of the directive. In this context, the Commission has just launched a call for proposals under the Sixth Framework Programme calling for projects on virus detection techniques in bathing waters. In conclusion, the Commission can accept, to a greater or to a lesser degree, 32 amendments of the 76 amendments tabled. I therefore look forward to the results of tomorrow's vote. I should like to conclude by expressing my thanks to the rapporteur, Mr Maaten. First of all, I thank Members for their comments, which I read as support for the basic philosophy and structure of the proposal. Actually, both Parliament and Council also confirmed their support in negotiating the Sixth Environmental Action Programme in 2002. I also thank Members for not bringing into question the health standards which the Commission has proposed. The Commission cannot accept narrowing the scope of the directive via Amendments Nos 5 or 76. What counts is the importance of a bathing site for a local community. People in northern or non-tourist regions also have the right to bathe in safety. The Commission therefore disapproves of limiting the scope for bathers to one hundred per day and restricting the scope for watersports to one hundred metres. Although the Commission appreciates that many MEPs have attempted to improve the integration of the water framework and bathing water directives, the Commission cannot agree with all amendments concerned. Amendments Nos 3, 4, 16, 21 and 33 are unacceptable because they create redundancy between the two directives. Good chemical status is already covered by the water framework directive and we do not have to duplicate that. In some cases, waters can be of excellent quality for bathing without having a good ecological status. Nevertheless, the Commission accepts in principle Amendment No 32, which extends the bathing water profile by adding elements such as hydrological characteristics in relation to the water framework directive. However, it must be kept in mind that the scales of both directives are very different. The water framework directive applies to river basins, whereas the bathing water directive has a very local scope. The Commission believes that the basis of good bathing water management is found within a well documented and updated bathing water profile. The Commission cannot, therefore, accept amendments like 43 and 44, which reduce the knowledge and control of bathing waters. The Commission welcomes Amendments Nos 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 and 36 concerning bathing water management, public participation and information to the public. However, the Commission would prefer to leave to subsidiarity the choice of symbols and logos depicting bathing water quality and therefore does not want to take on board Amendments Nos 21 and 27. On Amendment No 19, I would like to say the following: the Commission is open to a certain amount of flexibility on bathing waters which suffer from predictable and manageable short-term contamination. However, flexibility should not undermine the credibility of the directive. Bathing waters which suffer from occasional and short-term events should be identified as such to the public. It is also important for the evaluation of EU bathing sites that no bathing water remains in conformity if the pollution is neither properly identified or mastered. As regards Amendment No 19, the Commission rejects the levels proposed by paragraph 2, the unlimited exclusion of samples in paragraph 3(a) and the almost unconditional conformity as proposed in paragraph 5. I regret that some amendments aim to increase the risks people will face when bathing. Amendments Nos 62 and 66 both increase the risks of illness from 5% to 9%."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag enige opmerkingen maken naar aanleiding van de ingediende amendementen. De Commissie is zich bewust van de noodzaak de wetgeving aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang en juicht de amendementen 28, 29 en 30 met betrekking tot de herziening en aanpassing van de richtlijn toe. In dit verband heeft de Commissie op basis van het zesde kaderprogramma net een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen op het terrein van technieken om virussen op te sporen in zwemwater. De Commissie kan kortom 32 van de 76 ingediende amendementen in meer of mindere mate accepteren. Ik kijk dan ook uit naar de uitslag van de stemming van morgen. Ik wil tot slot de rapporteur, de heer Maaten, bedanken. Allereerst wil ik de afgevaardigden bedanken voor hun opmerkingen, die ik beschouw als steun voor de onderliggende filosofie en de structuur van het voorstel. Verder hebben zowel het Parlement als de Raad hun steun feitelijk al bevestigd in de onderhandelingen over het zesde milieuactieprogramma in 2002. Ik wil de afgevaardigden ook bedanken omdat zij de gezondheidsnormen die de Commissie heeft voorgesteld niet in twijfel hebben getrokken. De Commissie kan het verkleinen van de werkingssfeer van de richtlijn door middel van amendement 5 of 67 niet accepteren. Wat telt is het belang van een badzone voor een lokale gemeenschap. Ook mensen in noordelijke of niet-toeristische gebieden hebben immers het recht om veilig te zwemmen. De Commissie verzet zich dan ook tegen het beperken van de werkingssfeer tot badzones met meer dan honderd zwemmers per jaar en voor watersport tot honderd meter van de kust. Hoewel de Commissie het op prijs stelt dat veel afgevaardigden hebben geprobeerd de integratie van de kaderrichtlijn voor water met de zwemwaterrichtlijn te verbeteren, kan de Commissie niet instemmen met alle betreffende amendementen. De amendementen 3, 4, 16, 21 en 33 zijn onacceptabel omdat zij ervoor zorgen dat de twee richtlijnen elkaar overlappen. Een goede chemische toestand van wateren is al geregeld in de kaderrichtlijn voor water, dus dat hoeven we niet opnieuw te doen. In sommige gevallen kunnen wateren van uitstekende kwaliteit zijn om in te zwemmen zonder dat er sprake is van een goede ecologische toestand. Desalniettemin accepteert de Commissie in principe wel amendement 32, waarin het zwemwaterprofiel wordt uitgebreid door de toevoeging van elementen als hydrologische kenmerken in relatie tot de kaderrichtlijn water. Toch moet hierbij bedacht worden dat de schaal van de beide richtlijnen aanzienlijk verschilt. De kaderrichtlijn water is van toepassing op hele rivierbekkens, terwijl de zwemwaterrichtlijn slechts een zeer lokale reikwijdte heeft. De Commissie gelooft dat de basis van goed zwemwaterbeheer gelegen is een goed gedocumenteerd en bijgewerkt zwemwaterprofiel. Om die reden kan de Commissie amendementen als 43 en 44 niet accepteren, aangezien hierdoor de kennis van en de controle op zwemwateren afneemt. De Commissie juicht de amendementen 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 en 36, over zwemwaterbeheer, de participatie van en de informatie aan het publiek toe. Toch ziet de Commissie liever dat de keuze van symbolen en logo’s die de kwaliteit van het zwemwater aangeven, wordt overgelaten aan subsidiariteit. Daarom wil zij de amendementen 21 en 27 niet overnemen. Over amendement 19 wil ik het volgende zeggen: de Commissie staat open voor een bepaalde mate van flexibiliteit ten aanzien van zwemwateren die te maken hebben met voorspelbare en beheersbare verontreiniging op de korte termijn. Deze flexibiliteit mag de geloofwaardigheid van de richtlijn echter niet aantasten. Zwemwateren die last hebben van incidentele en kortdurende verschijnselen moeten als zodanig aan het publiek bekend worden gemaakt. Verder is het voor de beoordeling van EU-zwemwateren van belang dat geen enkel zwemwater geacht wordt in overeenstemming te zijn met deze richtlijn wanneer de vervuiling niet op de juiste manier wordt geïdentificeerd en bestreden. Met betrekking tot amendement 19 verwerpt de Commissie de niveaus die worden voorgesteld in lid 2, de onbeperkte uitsluiting van monsters in lid 3 bis en de bijna onvoorwaardelijke conformiteit die wordt voorgesteld in lid 5. Ik vind het jammer dat bepaalde amendementen tot doel hebben de risico’s die mensen lopen tijdens het zwemmen te vergroten. De amendementen 62 en 66 vergroten allebei de kans op ziekten met 5 tot 9 procent."@nl2
"( ) Senhor Presidente, gostaria de formular alguns comentários sobre as alterações apresentadas. A Comissão está ciente da necessidade de adaptar a legislação ao progresso técnico e científico e congratula-se com as alterações 28, 29 e 30 sobre a revisão e adaptação da directiva. Neste contexto, a Comissão acabou de lançar um convite à apresentação de propostas nos termos do Sexto Programa-Quadro para projectos sobre técnicas de detecção de vírus em águas balneares. Para concluir, a Comissão pode aceitar, em maior ou menor grau, 32 das 76 alterações propostas. Fico, assim , a aguardar os resultados da votação de amanhã. Agradeço a atenção dos senhores deputados e, naturalmente, apresento também os meus agradecimentos ao senhor deputado Maaten, relator. Em primeiro lugar, agradeço os comentários formulados pelos senhores deputados, que li como apoio para a filosofia e estrutura de base da proposta. Com efeito, tanto o Parlamento como o Conselho confirmaram o seu apoio à negociação do Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente em 2002. Agradeço igualmente aos senhores deputados por não terem questionado as normas sanitárias que a Comissão propôs. A Comissão não pode aceitar que se reduza o âmbito da directiva mediante as alterações 5 ou 76. O que conta é a importância de uma área balnear para uma comunidade local. Os povos do Norte ou as regiões não turísticas também têm o direito de tomar banho em segurança. Por conseguinte, a Comissão discorda da limitação dos banhistas a uma centena por dia e dos desportos aquáticos a cem metros. Se bem que reconhecendo o facto de um grande número de deputados ter tentado melhorar a integração da directiva-quadro relativa à água e da directiva relativa às águas balneares, a Comissão não pode concordar com todas as alterações em causa. As alterações 3, 4, 16, 21 e 33 são inaceitáveis porque tornam redundantes as duas directivas. A boa condição química já está coberta pela directiva-quadro relativa à água e não há razão para duplicações. Em certos casos, as águas podem ter uma excelente qualidade para banhos sem que tenham uma boa condição ecológica. No entanto, a Comissão aceita, em princípio, a alteração 32, que alarga o perfil das águas balneares, acrescentando-lhe, relativamente à directiva-quadro, elementos como as características hidrológicas. Contudo, há que ter em consideração que a escala das duas directivas é muito diferente. A directiva-quadro relativa à água aplica-se a bacias fluviais, ao passo que a directiva relativa às águas balneares tem um âmbito muito local. A Comissão acredita que a base para uma boa gestão das águas balneares reside num perfil bem documentado e actualizado das águas. A Comissão não pode, assim, aceitar alterações como as alterações 43 and 44, que reduzem o conhecimento e controlo das águas balneares. A Comissão acolhe com satisfação as alterações 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 e 36 respeitantes à gestão das águas balneares, à participação pública e à informação do público. No entanto, a Comissão teria preferido remeter para o princípio da subsidiariedade a escolha de símbolos e logotipos referentes à qualidade da água balnear e, por conseguinte, não pretende aceitar as alterações 21 e 27. Relativamente à alteração 19, gostaria de declarar o seguinte: a Comissão está aberta a um determinado grau de flexibilidade sobre as águas balneares que sofrem de contaminação previsível e controlável a curto prazo. Porém, a flexibilidade não deve diminuir a credibilidade da directiva. As águas balneares que sofram incidentes ocasionais e a curto prazo deverão ser identificadas perante o público como tal. É igualmente importante para a avaliação das áreas balneares da União Europeia que nenhuma água balnear permaneça em conformidade, se a poluição não for devidamente identificada ou sanada. No que toca à alteração 19, a Comissão rejeita os valores dos parâmetros propostos no nº 2, a exclusão ilimitada de amostras do nº 3 bis e a conformidade quase incondicional, tal como proposta no nº 5. Lamento que algumas das alterações visem aumentar os riscos que se colocam aos cidadãos banhistas. Tanto a alteração 62 como a alteração 66 aumentam ambas os riscos de doença de 5% para 9%."@pt11
". Herr talman! Jag skulle vilja kommentera de ändringsförslag som har lagts fram. Kommissionen är medveten om att lagstiftningen måste anpassas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och välkomnar ändringsförslagen 28, 29 och 30, som rör översyn och anpassning av direktivet. I det här sammanhanget har kommissionen nyligen begärt in förslag inom ramen för det sjätte ramprogrammet och efterlyst projekt ägnade åt teknik för virusdetektion i badvatten. Sammanfattningsvis kan kommissionen, i större eller mindre utsträckning, godta 32 av de 76 ändringsförslag som lagts fram. Jag ser därför fram emot utfallet av morgondagens omröstning. Avslutningsvis vill jag framföra mitt tack till föredraganden, Jules Maaten. Först och främst vill jag tacka ledamöterna för deras kommentarer som jag betraktar som ett stöd för förslagets grundtankar och struktur. Faktum är att både parlamentet och rådet också bekräftade sitt stöd när gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram förhandlades fram 2002. Jag tackar också ledamöterna för att de inte har ifrågasatt de hälsonormer som kommissionen har föreslagit. Kommissionen kan inte godta att direktivets räckvidd minskas genom ändringsförslagen 5 och 76. Det som räknas är hur viktig en badplats är för lokalbefolkningen. Människor i norr eller i områden som inte lockar turister har också rätt till säkra badvatten. Kommissionen motsätter sig därför att direktivet begränsas till badplatser med minst 100 badande per dag, eller högst 100 meter från land för vattensporter. Trots att kommissionen uppskattar att många parlamentsledamöter har försökt jämka samman ramdirektivet för vatten med badvattendirektivet kan kommissionen inte stödja samtliga berörda ändringsförslag. Ändringsförslagen 3, 4, 16, 21 och 33 är oacceptabla eftersom de leder till att de båda direktiven överlappar varandra. God kemisk status täcks redan av ramdirektivet för vatten, och vi behöver inte en dubbel uppsättning bestämmelser. I vissa fall kan vatten lämpa sig utmärkt för bad utan att ha god ekologisk status. Kommissionen godtar ändå principiellt ändringsförslag 32, som i jämförelse med ramdirektivet för vatten breddar badvattenprofilen med parametrar som hydrologiska egenskaper. Vi skall dock komma ihåg att skalorna mellan de båda direktiven skiljer sig åt. Ramdirektivet för vatten tillämpas på flodområden, medan badvattendirektivet tillämpas mycket lokalt. Kommissionen anser att en väldokumenterad badvattenprofil som löpande uppdateras är grunden för en hållbar förvaltning av badvatten. Kommissionen kan därför inte godta ändringsförslag som 43 och 44, som minskar kunskapen om och kontrollerna av badvatten. Kommissionen välkomnar ändringsförslagen 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 och 36 som rör förvaltning av badvatten, allmänhetens deltagande och information till allmänheten. Men kommissionen skulle föredra om valet av symboler och logotyper för badvattenkvalitet lydde under subsidiariteten och kan därför inte stödja ändringsförslagen 21 och 27. Angående ändringsförslag 19 skulle jag vilja säga följande: Kommissionen är öppen för ett visst mått av flexibilitet när det gäller badvatten som utsatts för tillfälliga föroreningar när orsaken är känd och åtgärder kan vidtas. Men flexibiliteten får inte undergräva direktivets trovärdighet. Allmänheten bör få veta vilka badvatten som emellanåt påverkas av tillfälliga händelser. För utvärderingen av EU:s badplatser är det också viktigt att inga badvatten bedöms uppfylla kraven så länge man inte vet vilka föroreningarna är eller hur man skall få dem under kontroll. Vad gäller ändringsförslag 19 avslår kommissionen de gränsvärden som föreslås i punkt 2, möjligheten att utan tidsbegränsning utesluta badvattenprover i punkt 3 (a) liksom det närmast ovillkorliga godkännande som föreslås i punkt 5. Jag beklagar att vissa ändringsförslag skulle medföra att människor utsätts för större risker när de badar. Både ändringsförslagen 62 och 66 skulle öka risken för sjukdomar från 5 procent till 9 procent."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Wallström,"8,10,3,11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph