Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-10-09-Speech-4-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20031009.2.4-107"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor do excelente relatório de iniciativa do deputado Arlindo Cunha na Comissão das Pescas que sublinha a importância de uma política comunitária mais activa vocacionada para a assinatura de acordos internacionais de pesca. Estes acordos permitem, com efeito, o acesso da frota comunitária às águas de países terceiros, o que se reveste de uma importância económica fundamental para o nosso país. De sublinhar ainda a importância específica que estes acordos têm, em geral, para as regiões periféricas e ultraperiféricas da União Europeia e o facto de assegurarem, como informa, emprego directo a 30.000 pessoas, além de um número ainda maior de postos de trabalho indirectos nas indústrias conexas e de transformação. Estes acordos, que propiciam 20% do total das capturas comunitárias, têm também servido de incentivo ao desenvolvimento do sector local da pesca e, na medida em que contribuem para um impulso na actividade económica e volume de transacções dos países co-signatários - em regra países em vias de desenvolvimento -, podem constituir-se em instrumentos complementares privilegiados de cooperação e de diálogo com a União Europeia. Apoiei as preocupações expendidas pelo relator no sentido de que a tais acordos presidam os mesmos critérios de sustentabilidade, conservação dos recursos haliêuticos e de precaução que pautam a actividade em águas comunitárias o Código de Conduta da Pesca Responsável (FAO – 1995)."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for den fremragende initiativbetænkning, som Arlindo Cunha har udarbejdet for Fiskeriudvalget, og som fremhæver betydningen af en EU-politik, der mere aktivt tager sigte på at undertegne internationale fiskeriaftaler. Sådanne aftaler giver nemlig EU-fiskerflåden adgang til tredjelandes farvande, hvilket har afgørende økonomisk betydning for Portugal. Jeg vil også gerne fremhæve den særlige betydning, som disse aftaler i almindelighed har for EU's randområder og yderste periferi, og det forhold, at de, som det fremgår, skaber direkte beskæftigelse til 30.000 personer, hvortil også kommer et endnu større antal indirekte arbejdspladser i den tilknyttede forarbejdningsindustri. Disse aftaler, der andrager 20 % af de samlede fangster i EU, har også fremmet udviklingen af den lokale fiskerisektor, og de kan, for så vidt de medvirker til at skabe økonomisk aktivitet og øget omsætning i samarbejdslandene - der som regel er udviklingslande - spille en værdifuld rolle som supplerende redskaber i samarbejdet og dialogen med EU. Jeg er enig i ordførerens bestræbelser på, at disse aftaler skal omfattes af de samme bestemmelser om bæredygtighed, bevarelse af fiskeressourcerne og forsigtighedsprincippet, der gælder for fiskeriet i EU-farvandene, navnlig FAO's adfærdskodeks om ansvarligt fiskeri fra 1995."@da1
". Ich habe für den ausgezeichneten Initiativbericht von Arlindo Cunha im Namen des Ausschusses für Fischerei gestimmt, der die Bedeutung einer aktiveren Gemeinschaftspolitik betont, die auf den Abschluss internationaler Fischereiabkommen gerichtet ist. Mit diesen Abkommen erhält die Gemeinschaftsflotte Zugang zu Gewässern von Drittstaaten, was für mein Land von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung ist. Außerdem möchte ich auf die spezielle Bedeutung hinweisen, die diese Abkommen generell für Randgebiete und Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union haben, sowie darauf, dass sie – wie es im Bericht heißt –direkt Arbeitsplätze für 30 000 Menschen und indirekt sogar noch mehr in der verarbeitenden und sonstigen nachgelagerten Industrie sichern. Diese Abkommen, auf die 20 % der Gesamtfänge der Gemeinschaft entfällt, wirken auch als Motor für die Entwicklung der lokalen Fischerei, und soweit sie dazu beitragen, die Wirtschaftstätigkeit und das Handelsvolumen in den betreffenden Drittstaaten (in der Regel Entwicklungsländer) zu erhöhen, erweisen sie sich vielleicht auch als nützliche Mechanismen für Kooperation und Dialog mit der Europäischen Union. Ich teile das Anliegen des Berichterstatters, dass für diese Abkommen die gleichen Kriterien der Nachhaltigkeit, der Erhaltung von Fischbeständen und der Vorsorge wie für die Fischerei in Gemeinschaftsgewässern gelten müssen, insbesondere der Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen – 1995)."@de7
". Υπερψήφισα την εξαιρετική έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Arlindo Cunha εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία μιας πιο ενεργής κοινοτικής πολιτικής, που θα προσανατολίζεται στην υπογραφή διεθνών αλιευτικών συμφωνιών. Πράγματι, οι συμφωνίες αυτές παρέχουν στον κοινοτικό στόλο πρόσβαση στα ύδατα τρίτων χωρών, γεγονός που έχει ζωτική οικονομική σημασία για τη χώρα μου. Πρέπει επίσης να επισημάνω την ιδιαίτερη σημασία που έχουν γενικά αυτές οι συμφωνίες για τις περιφερειακές και τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι, όπως δηλώνει η έκθεση, παρέχουν άμεση απασχόληση σε 30 000 ανθρώπους, όπως επίσης και ακόμα μεγαλύτερο αριθμό άμεσων θέσεων εργασίας στις βοηθητικές βιομηχανίες και στη βιομηχανία μεταποίησης. Αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες ανέρχονται στο 20% των συνολικών κοινοτικών αλιευμάτων, αποτελούν επίσης κίνητρο για την ανάπτυξη των τοπικών αλιευτικών βιομηχανιών και, καθώς έως τώρα βοηθούν στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορικού όγκου στις συνυπογράφουσες χώρες –που είναι, κατά κανόνα, αναπτυσσόμενες χώρες– ίσως αποδειχθεί ότι αποτελούν επιπλέον πολύτιμα μέσα συνεργασίας και διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο εισηγητής, ότι δηλαδή οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να διέπονται από τα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας, τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων και την προφύλαξη που κυριαρχεί στην αλιεία στα κοινοτικά ύδατα, ιδιαίτερα τον κώδικα συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη αλιεία (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας – 1995)"@el8
". I voted for the excellent own-initiative report by Mr Arlindo Cunha on behalf of the Committee on Fisheries, which underlines the importance of a more active Community policy geared to signing international fisheries agreements. These agreements, indeed, give the Community fleet access to third countries’ waters, which is of vital economic importance to my country. I must also point out the specific importance that these agreements generally have for the outlying and outermost regions of the European Union and the fact that, as the report states, they provide direct employment for 30 000 people, as well as an even greater number of indirect jobs in ancillary and processing industries. These agreements, which account for 20% of the total Community catch, have also been an incentive for the development of the local fishing industries and, insofar as they help boost economic activity and trading volume in the co-signatory countries – developing countries, as a rule – they may prove to be additional valuable instruments for cooperation and dialogue with the European Union. I agree with the concerns expressed by the rapporteur that these agreements should be governed by the same criteria of sustainability, conservation of fish stocks and precaution that prevail in fisheries in Community waters, particularly the Code of Conduct for Responsible Fisheries (Food and Agriculture Organisation – 1995)"@en3
". He votado a favor del excelente informe de propia iniciativa del Sr. Arlindo Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, que destaca la importancia de una política comunitaria más activa orientada hacia la conclusión de acuerdos pesqueros internacionales. En efecto, esos acuerdos permiten el acceso de la flota comunitaria a las aguas de terceros países, lo cual es de vital importancia para la economía de mi país. Debo destacar asimismo la importancia específica de tales acuerdos para las regiones periféricas y ultraperiféricas de la Unión Europea en general y el hecho de que, como señala el informe, ofrecen empleo directo a 30 000 personas, además de crear un número todavía mayor de empleos indirectos en industrias auxiliares y de transformación. Dichos acuerdos, que representan el 20% del total de las capturas comunitarias, también han contribuido a incentivar el desarrollo de las industrias pesqueras locales y, en la medida en que contribuyen a fomentar la actividad económica y el volumen de transacciones comerciales en los países cosignatarios –por regla general, países en desarrollo–, pueden constituir instrumentos adicionales valiosos para la cooperación y el diálogo con la Unión Europea. Estoy de acuerdo con la preocupación expresada por el ponente en el sentido de que dichos acuerdos se deberían regir por los mismos criterios de sostenibilidad, de conservación de las poblaciones de peces y de precaución que presiden la pesca en aguas comunitarias, en particular el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO – 1995)."@es12
". Annoin ääneni jäsen Arlindo Cunhan kalatalousvaliokunnan puolesta laatimalle erinomaiselle valiokunta-aloitteiselle mietinnölle, jossa korostetaan, että yhteisön olisi pyrittävä tekemään kansainvälisiä kalastussopimuksia nykyistä aktiivisemmin. Näillä sopimuksilla nimittäin taataan yhteisön laivastolle pääsy kolmansien maiden aluevesille, mikä on kotimaani taloudelle ensiarvoisen tärkeää. Haluan myös huomauttaa erityisestä merkityksestä, joka näillä sopimuksille yleisesti ottaen on Euroopan unionin syrjäisille alueille, ja siitä mietinnössäkin todetusta seikasta, että ne luovat välittömästi 30 000 työpaikkaa ja tätäkin enemmän välillisiä työpaikkoja liitännäis- ja jalostusteollisuuden alalle. Nämä sopimukset, jotka kattavat 20 prosenttia yhteisön kokonaissaaliista, ovat myös kannustaneet kehittämään paikallista kalastusteollisuutta, ja niillä tuetaan taloudellista toimeliaisuutta sekä lisätään kaupan määrää allekirjoittajavaltioissa – yleensä kehitysmaissa. Sopimusten avulla Euroopan unionin kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen kanssa käytävää vuoropuhelua voidaan siis täydentää arvokkaalla tavalla. Haluaisin esittelijän tavoin saada varmuuden siitä, että näissä sopimuksissa tukeudutaan samoihin kestävän kehityksen, kalavarojen säilyttämisen ja ennalta varautumisen vaatimuksiin kuin yhteisön vesillä harjoitettavassa kalastuksessa, ja viittaan tässä yhteydessä ennen kaikkea YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1995 hyväksymiin vastuullisen kalastuksen toimintasääntöihin."@fi5
". J’ai voté en faveur de l’excellent rapport d’initiative de M. Arlindo Cunha, au nom de la commission de la pêche, qui souligne l’importance d’une politique communautaire plus active orientée vers la signature d’accords de pêche internationaux. Ces accords, en effet, confèrent à la flotte communautaire un accès aux eaux des pays tiers, ce qui est d’une importance vitale pour l’économie de mon pays. Je dois aussi souligner l’importance particulière que ces accords ont, en général, pour les régions périphériques et ultrapériphériques de l’Union européenne et le fait que, comme l’explique le rapport, ils assurent un emploi direct à 30 000 personnes et représentent un nombre encore plus élevé d’emplois indirects dans les industries connexes et de transformation. Ces accords, qui représentent 20% des prises communautaires totales, sont aussi un incitant pour le développement des industries de pêche locales et, dans la mesure où ils contribuent à dynamiser l’activité économique et le volume des transactions commerciales des pays cosignataires - des pays en développement, en général -, ils peuvent s’avérer être d’excellents instruments supplémentaires de coopération et de dialogue avec l’Union européenne. Je me joins aux préoccupations exprimées par le rapporteur, selon lesquelles ces accords devraient être régis par les mêmes critères de durabilité, de conservation des stocks de poissons et de précaution qui prévalent en matière de pêche dans les eaux communautaires, en particulier le Code de conduite pour une pêche responsable (FAO - 1995)."@fr6
"Ho votato a favore dell’eccellente relazione presentata dall’onorevole Arlindo Cunha a nome della commissione per la pesca, con la quale si sottolinea l’importanza di una politica comunitaria più attiva volta alla conclusione di accordi di pesca internazionali. Tali accordi permettono, infatti, l’accesso della flotta comunitaria ad acque di paesi terzi, aspetto che riveste un’importanza economica fondamentale per il nostro paese. Occorre inoltre sottolineare il rilevante ruolo specifico che tali accordi hanno, in generale, per le regioni periferiche ed ultraperiferiche dell’Unione europea ed il fatto che, come risulta dalla relazione, occupano direttamente 30 000 persone, oltre a garantire un numero ancora maggiore di posti di lavoro indiretti nelle industrie correlate e di trasformazione. Tali accordi, che coprono il 20 per cento delle catture totali comunitarie, sono serviti anche da incentivo per lo sviluppo del settore locale della pesca e, contribuendo a dare impulso all’attività economica e al volume di transazioni dei paesi cofirmatari, di solito paesi in via di sviluppo, possono costituire strumenti complementari privilegiati di cooperazione e di dialogo con l’Unione europea. Condivido le affermazioni del relatore sul fatto che tali accordi siano disciplinati dagli stessi criteri di sostenibilità, di conservazione degli ittici e di precauzione che regolano l’attività di pesca nelle acque comunitarie, in particolare dal codice di condotta per una pesca responsabile (FAO – 1995)."@it9
". I voted for the excellent own-initiative report by Mr Arlindo Cunha on behalf of the Committee on Fisheries, which underlines the importance of a more active Community policy geared to signing international fisheries agreements. These agreements, indeed, give the Community fleet access to third countries’ waters, which is of vital economic importance to my country. I must also point out the specific importance that these agreements generally have for the outlying and outermost regions of the European Union and the fact that, as the report states, they provide direct employment for 30 000 people, as well as an even greater number of indirect jobs in ancillary and processing industries. These agreements, which account for 20% of the total Community catch, have also been an incentive for the development of the local fishing industries and, insofar as they help boost economic activity and trading volume in the co-signatory countries – developing countries, as a rule – they may prove to be additional valuable instruments for cooperation and dialogue with the European Union. I agree with the concerns expressed by the rapporteur that these agreements should be governed by the same criteria of sustainability, conservation of fish stocks and precaution that prevail in fisheries in Community waters, particularly the Code of Conduct for Responsible Fisheries (Food and Agriculture Organisation – 1995)"@lv10
"Ik heb voor het uitstekende initiatiefverslag van de heer Arlindo Cunha namens de Commissie visserij gestemd. De rapporteur onderstreept het belang van een actief communautair beleid dat gericht is op de ondertekening van internationale visserijovereenkomsten. Op grond van deze overeenkomsten krijgt de communautaire vloot toegang tot de wateren van derde landen, wat voor Portugal met name uit economisch oogpunt van wezenlijk belang is. Ook de gunstige gevolgen van deze overeenkomsten voor de perifere en ultraperifere Europese regio’s in het algemeen verdienen bijzondere aandacht. Zoals in het verslag wordt onderstreept, bieden zij directe werkgelegenheid aan maar liefst 30.000 mensen en voorzien zij in nog veel meer indirecte werkgelegenheid in de verwerkende industrie en aanverwante sectoren. Deze overeenkomsten, die 20 procent van de totale vangsten van de Europese Unie vertegenwoordigen, hebben ook een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van de lokale visserijsector. Bovendien dragen zij bij aan de versterking van de economische activiteit en het handelsvolume van de partnerlanden - waarbij het meestal gaat om ontwikkelingslanden - en kunnen zij uitgroeien tot complementaire, waardevolle instrumenten voor samenwerking en overleg met de Europese Unie. Evenals de rapporteur acht ik het van essentieel belang dat de criteria die gelden voor activiteiten in communautaire wateren ook worden toegepast op deze overeenkomsten. Ik denk dan niet alleen aan de doelstellingen van duurzaamheid en instandhouding van de visbestanden en het voorzorgsbeginsel, maar vooral ook aan de Gedragscode voor een verantwoorde visserij (Voedsel- en Landbouworganisatie – 1995)."@nl2
". Jag röstade för det utmärkta initiativbetänkandet av Arlindo Cunha på fiskeriutskottets vägnar, som understryker betydelsen av en mer aktiv gemenskapspolitik för ingående av internationella fiskeavtal. Dessa avtal ger verkligen gemenskapens fiskeflottor tillgång till tredje länders vatten, vilket är av stor ekonomisk betydelse för mitt hemland. Jag måste också påpeka den särskilda betydelse som dessa avtal i allmänhet har för Europeiska unionens mest avlägsna och perifera regioner, och det faktum – som fastställs i betänkandet – att de ger direkt sysselsättning för 30 000 personer, såväl som ett ännu större antal indirekta arbetstillfällen inom binäringar och bearbetningsindustrin. Dessa avtal, som svarar mot 20 procent av den totala fångsten i gemenskapen, har också varit ett incitament för utvecklandet av de lokala fiskeindustrierna och, i den mån som de främjar den ekonomiska verksamheten och handelsvolymen i de övriga signatärstaterna – vanligen utvecklingsländer – kan de visa sig vara kompletterande värdefulla instrument för samarbete och dialog med Europeiska unionen. Jag instämmer med föredraganden om att dessa avtal bör styras av samma kriterier vad gäller hållbarhet, bevarande av fiskbestånd och försiktighet som gäller vid fiskeverksamhet på gemenskapens vatten, i synnerhet uppförandekoden för ansvarsfullt fiske (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, 1995)."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph