Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-25-Speech-4-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030925.7.4-076"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Felicito este excelente relatório do colega Lisi. O elevado nível de protecção da saúde pública a que se propõe a UE importa enormes cuidados na colocação no mercado e/ou comercialização de produtos cuja composição comporte riscos para a saúde humana. Por outro lado, os compromissos de desenvolvimento sustentável, de introdução de Tectos Nacionais de Emissões bem como da adopção de noções de "ecocondicionalidade" (para uma maior consciência ambiental da indústria) vêem-se concretizados por este tipo de proposta. Saúdo, em especial, o facto de este "dossier", tratado com excelência pelo colega Lisi, ter sido acompanhado pelos representantes das indústrias abrangidas – o que é indispensável à efectiva consciencialização, participação e responsabilização dos operadores -; note-se que a proposta poderá abranger cerca de 50 000 instalações na Comunidade. E concordo com a abordagem de duas fases proposta para reduzir o teor em compostos orgânicos voláteis (COV) de tintas e vernizes decorativos abrangidos pela directiva, de modo a deixar aos sectores afectados tempo suficiente para se adaptarem. Bem se andou, também, em obediência ao princípio da subsidiariedade, ao permitir que os Estados-Membros possam estabelecer e aplicar mecanismos próprios de controlo do mercado. A adopção, em Plenário, de algumas alterações excessivas contra o parecer do relator levou-me, contudo, a abster-me na votação final, embora votando a favor da resolução legislativa."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg lykønsker hr. Lisi med denne fremragende betænkning. Det høje niveau for beskyttelse af folkesundheden, som EU stræber efter, betyder, at der skal udvises meget stor omhu ved markedsføring og/eller salg af produkter, der indeholder stoffer, der medfører risiko for menneskers sundhed. På den anden side bliver forpligtelsen til bæredygtig udvikling, indførelsen af nationale emissionslofter samt vedtagelsen af tværgående miljøkrav (så industrien bliver mere miljøbevidst) konkretiseret i denne slags forslag. Jeg hilser i særdeleshed den kendsgerning, at dette dossier, som hr. Lisi har behandlet så fremragende, er blevet fulgt af repræsentanter fra den berørte industri, hvilket er absolut nødvendigt for at skabe en større bevidstgørelse, deltagelse og ansvarsfølelse hos aktørerne. Forslaget omfatter trods alt ca. 50.000 anlæg i EU. Jeg er enig i forslaget om to faser for at reducere indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC) i dekorationsmalinger og lakker, som er omfattet af direktivet, så de berørte sektorer får tilstrækkelig tid til at tilpasse sig. Dette er også i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, da det tillader, at medlemsstaterne kan fastsætte deres egen kontrol af markedskæden. Parlamentets vedtagelse af betydelige ændringsforslag, der var i modstrid med ordførerens opfattelse, betød dog, at jeg undlod at stemme ved den endelige afstemning, selv om jeg stemte for den lovgivningsmæssige beslutning."@da1
". Ich gratuliere Herrn Lisi zu seinem ausgezeichneten Bericht. Das hohe Niveau des öffentlichen Gesundheitsschutzes, das die Europäische Union anstrebt, bedeutet, dass große Sorgfalt geboten ist, wenn Produkte auf den Markt gebracht und/oder vertrieben werden, die Stoffe enthalten, die die menschliche Gesundheit gefährden. Andererseits werden durch einen solchen Vorschlag die Verpflichtungen zur nachhaltigen Entwicklung, zur Einführung von nationalen Emissionsobergrenzen und zur Annahme von Konzepten zur „Auflagenbindung“ (mit dem Ziel einer stärkeren Sensibilisierung der Industrie für Umweltbelange) gefördert. Besonders begrüße ich den Umstand, dass Vertreter der betroffenen Branchen die Fortschritte bei diesem Vorgang verfolgt haben, bei dem Herr Lisi so gute Arbeit geleistet hat, eine maßgebliche Regelung, wenn wir wollen, dass Unternehmen sich ihrer Verantwortung voll bewusst sind, sich daran beteiligen und sie akzeptieren. Immerhin betrifft der Vorschlag unter Umständen bis zu 50 000 Firmen in der Union. Ich bin auch einverstanden mit dem Vorschlag, den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen in Dekorfarben und Lacken, die unter die Richtlinie fallen, in zwei Phasen zu senken, um den Sektoren genügend Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Ebenfalls zu begrüßen ist, dass – in Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip – den Mitgliedstaaten ermöglicht wird, ihre eigenen Marktkontrollmechanismen aufzubauen und umzusetzen. Doch die Annahme bestimmter übertriebener Änderungsanträge entgegen den Auffassungen des Berichterstatters durch das Parlament hat mich dazu veranlasst, mich bei der Schlussabstimmung der Stimmen zu enthalten, auch wenn ich für die legislative Entschließung gestimmt habe."@de7
". Συγχαίρω τον κ. Lisi για την εξαιρετική έκθεσή του. Το υψηλό επίπεδο της προστασίας της υγείας το οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούνται στην αγορά ή/και διανέμονται προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Από την άλλη πλευρά, αυτού του είδους η πρόταση προωθεί δεσμεύσεις για αειφόρο ανάπτυξη, εισαγωγή εθνικών ανώτατων εκπομπών και υιοθέτηση ιδεών πολλαπλής συμμόρφωσης (οι οποίες στοχεύουν στη μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας). Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων βιομηχανιών παρακολούθησαν την πρόοδο αυτής της υπόθεσης, την οποία χειρίστηκε τόσο καλά ο κ. Lisi, κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο εάν θέλουμε να έχουν πλήρη γνώση, να συμμετέχουν και να αποδέχονται τις ευθύνες τους οι χειριστές – έξάλλου, η πρόταση μπορεί να επηρεάσει περίπου 50 000 εργοστάσια στην Κοινότητα. Συμφωνώ επίσης με την προτεινόμενη προσέγγιση δύο φάσεων για τη μείωση του περιεχομένου πτητικής οργανικής ένωσης στα διακοσμητικά χρώματα και τα βερνίκια, την οποία προβλέπει η οδηγία, ούτως ώστε να διατεθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής στους τομείς που επηρεάζονται. Ήταν επίσης θετικό βήμα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, το γεγονός ότι επετράπη στα κράτη μέλη να συστήσουν και να εφαρμόσουν τους δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Η έγκριση από το Κοινοβούλιο ορισμένων υπερβολικών τροπολογιών που αντίκεινται στις απόψεις του εισηγητή με οδήγησε, ωστόσο, να απέχω από την τελική ψηφοφορία, εάν και ψήφισα το νομοθετικό ψήφισμα."@el8
". I congratulate Mr Lisi on his excellent report. The high level of public health protection to which the European Union aspires means that great care must be taken when placing on the market and/or distributing products containing substances that are hazardous to human health. On the other hand, the commitments to sustainable development, the introduction of national emission ceilings and the adoption of ‘cross-compliance’ ideas (aiming at greater environmental awareness by industry) are furthered by this type of proposal. I particularly welcome the fact that representatives of the industries affected have been following the progress of this dossier, handled so well by Mr Lisi, an essential arrangement if we want operators to be fully aware, to take part and to accept their responsibilities – after all, the proposal may affect some 50 000 plants in the Community. I also agree with the proposed two-stage approach to reduce the volatile organic compound (VOC) content in decorative paints and varnishes covered by the directive, so as to leave the sectors affected enough time to adapt. It was also a positive step, in accordance with the principle of subsidiarity, to allow the Member States to establish and implement their own market control mechanisms. Parliament’s adoption of certain excessive amendments contrary to the rapporteur’s views led me, however, to abstain in the final vote, although I voted for the legislative resolution."@en3
". Felicito al Sr. Lisi por su excelente informe. El alto nivel de protección de la salud pública al que aspira la Unión Europea exige una gran precaución a la hora de lanzar al mercado y/o distribuir productos que contengan sustancias peligrosas para la salud humana. Por otro lado, este tipo de propuesta promueve los compromisos relacionados con el desarrollo sostenible, la introducción de límites de emisiones nacionales y la adopción de ideas de «conformidad cruzada» (para concienciar más al sector industrial de los problemas del medio ambiente). Celebro especialmente que los representantes de las industrias afectadas hayan seguido el desarrollo de este expediente, tan bien llevado por el Sr. Lisi, un acuerdo esencial si queremos que los operadores sean plenamente conscientes, que participen y que asuman sus responsabilidades; después de todo, la propuesta puede afectar a unas 50.000 fábricas en la Comunidad. Estoy también de acuerdo con el proceso en dos fases que se propone para reducir el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) en las pinturas y los barnices decorativos según contempla esta Directiva, ya que deja un tiempo de adaptación suficiente a los sectores afectados. También constituye un avance positivo, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que los Estados miembros puedan establecer e implantar sus propios mecanismos de control de mercado. No obstante, la aprobación por parte del Parlamento de algunas enmiendas contrarias a las ideas del ponente me ha llevado a abstenerme en la votación final, aunque he votado a favor de la resolución legislativa."@es12
". Haluan kiittää esittelijä Lisiä erinomaisesta mietinnöstä. Korkeatasoinen kansanterveyden suojelu, johon Euroopan unioni pyrkii, tarkoittaa sitä, että on oltava erityisen huolellisia saatettaessa markkinoille ja/tai levitettäessä tuotteita, jotka sisältävät ihmisen terveydelle vaarallisia aineita. Toisaalta tämän tyyppisellä ehdotuksella tuetaan sitoutumista kestävään kehitykseen, kansallisten päästöjen enimmäismäärien käyttöönottamista ja täydentävien ympäristöehtojen hyväksymistä (ehtojen tarkoituksena on lisätä ympäristönäkökohtien huomioon ottamista teollisuudessa). Olen erityisen tyytyväinen siihen, että asianomaisten teollisuusalojen edustajat ovat seuranneet Lisin erinomaisesti laatiman mietinnön edistymistä. Tällainen järjestely on tärkeä, jos haluamme näiden toimijoiden olevan perillä asioista, osallistuvan päätöksentekoon ja hyväksyvän vastuunsa – päätöshän voi vaikuttaa noin 50 000 laitokseen unionissa. Kannatan myös ehdotettua kaksivaiheista lähestymistapaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksien vähentämiseksi rakennusmaaleissa ja rakennuslakoissa, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Näin asianomaisille aloille jää riittävästi sopeutumisaikaa. Lisäksi oli myönteistä ja toissijaisuusperiaatteen mukaista antaa jäsenvaltioiden määrätä ja toteuttaa omat markkinoiden valvontajärjestelmänsä. Parlamentin hyväksymät liian pitkälle menevät tarkistukset, jotka eivät olleet esittelijän kannan mukaisia, saivat minut äänestämään tyhjää lopullisessa äänestyksessä, vaikka äänestinkin lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta."@fi5
". Je salue cet excellent rapport de M. Lisi. Le haut niveau de protection pour la santé publique auquel aspire l’UE implique qu’un soin considérable soit accordé à la mise sur le marché et/ou à la commercialisation de produits dont la composition comporte des risques pour la santé humaine. Par ailleurs, les engagements en faveur du développement durable, l’introduction de plafonds nationaux d’émission ainsi que l’adoption de notions de "conformité croisée" (en vue d’une meilleure conscience environnementale de l’industrie) se voient favorisés par ce type de proposition. Je me félicite en particulier de ce que les représentants des industries concernées aient suivi l’avancement de ce dossier, magnifiquement traité par M. Lisi, élément indispensable à une conscientisation totale, à la participation et à la responsabilisation des opérateurs - après tout, cette proposition pourrait toucher quelque 50 000 installations au sein de la Communauté. Je me rallie également à l’approche en deux phases qui est proposée pour réduire la teneur en composés organiques volatiles (COV) des peintures et vernis décoratifs visés par la directive, de façon à laisser aux secteurs concernés le temps de s’adapter. C’est également une bonne chose que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres puissent établir et appliquer leurs propres mécanismes de contrôle du marché. L’adoption par le Parlement de certains amendements excessifs contraires à l’avis du rapporteur m’a néanmoins incité à m’abstenir lors du vote final, bien que j’aie voté en faveur de la résolution législative."@fr6
"Mi congratulo con l’onorevole Lisi per l’eccellente relazione. L’alto livello di protezione della sanità pubblica cui l’Unione europea aspira comporta necessariamente una grande cautela nel momento in cui si introducono nel mercato e/o si distribuiscono prodotti contenenti sostanze pericolose per la salute umana. D’altra parte, gli impegni assunti a favore dello sviluppo sostenibile, l’introduzione di soglie massime nazionali di emissioni e l’adozione dei concetti di ecocondizionalità (volti a favorire una maggiore coscienza ambientale dell’industria) si concretizzano con questo tipo di proposta. Constato con piacere che i rappresentanti delle industrie interessate seguono i progressi di questo trattato in maniera eccellente dall’onorevole Lisi, indispensabile se vogliamo che gli operatori del settore siano veramente consapevoli, partecipino ed accettino le proprie responsabilità – dopo tutto la proposta può interessare 50 000 impianti industriali in tutta la Comunità europea. Concordo altresì con l’approccio in due fasi, proposto dalla direttiva per ridurre il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle pitture decorative e nelle vernici, affinché i settori interessati possano godere di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi. Ritengo altresì positivo, conformemente al principio di sussidiarietà, che si consenta agli Stati membri di istituire ed applicare i propri meccanismi di controllo del mercato. L’approvazione, in sede parlamentare, di alcuni emendamenti che contrastano con il parere del relatore mi costringe però ad astenermi al momento della votazione finale, sebbene abbia votato a favore della risoluzione legislativa."@it9
". I congratulate Mr Lisi on his excellent report. The high level of public health protection to which the European Union aspires means that great care must be taken when placing on the market and/or distributing products containing substances that are hazardous to human health. On the other hand, the commitments to sustainable development, the introduction of national emission ceilings and the adoption of ‘cross-compliance’ ideas (aiming at greater environmental awareness by industry) are furthered by this type of proposal. I particularly welcome the fact that representatives of the industries affected have been following the progress of this dossier, handled so well by Mr Lisi, an essential arrangement if we want operators to be fully aware, to take part and to accept their responsibilities – after all, the proposal may affect some 50 000 plants in the Community. I also agree with the proposed two-stage approach to reduce the volatile organic compound (VOC) content in decorative paints and varnishes covered by the directive, so as to leave the sectors affected enough time to adapt. It was also a positive step, in accordance with the principle of subsidiarity, to allow the Member States to establish and implement their own market control mechanisms. Parliament’s adoption of certain excessive amendments contrary to the rapporteur’s views led me, however, to abstain in the final vote, although I voted for the legislative resolution."@lv10
"Ik feliciteer de heer Lisi met dit uitstekende verslag. De Unie streeft naar een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid. Zij moet er derhalve op toezien dat er geen producten op de markt worden gebracht en/of verhandeld worden waarvan de samenstelling risico’s voor de menselijke gezondheid inhoudt. Anderzijds geeft dit voorstel ook concrete invulling aan de verplichtingen inzake duurzame ontwikkeling, invoering van nationale emissiegrenswaarden en vaststelling van ideeën op het vlak van (ter bevordering van het milieubewustzijn van de industrie). Ik ben bovenal ingenomen met het feit dat dit dossier, dat zo uitstekend behandeld is door de heer Lisi, tot stand is gekomen in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken industrietakken. Dat is immers onontbeerlijk om het bewustzijn, de participatie en het verantwoordelijkheidsbesef van de exploitanten te versterken. In dit verband zij erop gewezen dat het initiatief binnen de Gemeenschap van toepassing is op ongeveer 50.000 installaties. Ik onderschrijf het voorstel om het gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS) in decoratieve verven en vernissen die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen te beperken in twee fasen, zodat de getroffen sectoren over voldoende tijd beschikken om zich aan te passen. Het is tevens een goede zaak dat de lidstaten, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, de gelegenheid krijgen zelf mechanismen vast te stellen en toe te passen om de markt te bewaken. Ofschoon ik voor de wetgevingsresolutie heb gestemd, heb ik mij in de eindstemming van stemming onthouden omdat er in de plenaire vergadering enkele onaanvaardbare amendementen op het advies van de rapporteur zijn aangenomen."@nl2
". Jag gratulerar Lisi till hans utmärkta betänkande. Den höga nivån på hälsoskydd som Europeiska unionen eftersträvar innebär att stor hänsyn måste tas då man på marknaden inför och/eller distribuerar produkter som innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa. Å andra sidan gynnas åtagandet för en hållbar utveckling, införandet av nationella utsläppsgränser och antagandet av idéer om ömsesidig uppfyllelse (som syftar till att industrins miljömedvetande skall ökas) av denna sorts förslag. Jag välkomnar särskilt det faktum att företrädare för de berörda industrierna har följt arbetet, som hanterats så väl av Lisi, vilket är avgörande om vi vill att verksamhetsutövarna skall vara medvetna fullt ut, delta och godta sitt ansvar – förslaget kan trots allt beröra över 50 000 anläggningar i gemenskapen. Jag håller också med om det föreslagna närmandet i två steg för att minska innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC) i dekorativa färger och lacker som täcks av direktivet, så att berörda sektorer får tid att anpassa sig. Det var också ett positivt steg, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, att tillåta medlemsstaterna att upprätta och använda sina egna marknadskontrollmekanismer. Parlamentets antagande av vissa omåttliga ändringsförslag som gick emot föredragandens uppfattning fick mig emellertid att lägga ned min röst i den slutliga omröstningen, även om jag röstade för lagstiftningsresolutionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph