Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-24-Speech-3-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030924.2.3-140"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A Comunicação da Comissão sobre pensões adequadas e sustentáveis veio analisar os primeiros relatórios de estratégia nacional apresentados pelos Estados-Membros no domínio das pensões. A análise da Comissão cobre a adequação dos regimes de pensão, a sua sustentabilidade financeira e a necessidade de modernização. Saúdo, desde logo, a conclusão de que os Estados-Membros deram já início aos seus processos de reforma e alguns puseram em prática reformas importantes. É, felizmente, o caso de Portugal. Existe igualmente uma clara consciência da necessidade de novas reformas, a fim de salvaguardar a sustentabilidade a longo prazo dos regimes de pensão, associada a finanças públicas sãs. Julgo da maior importância subtrair deste debate uma linguagem demagógica e intempestiva que se apresenta como “porta-estandarte da defesa dos trabalhadores”. A situação de insustentabilidade de muitos sistemas nacionais de pensões face à evolução demográfica é, isso sim, caminho certo para uma grave e, se nada fosse feito, irreparável prejuízo para o conjunto dos trabalhadores reformados, actuais e futuros. Saúdo, com o relator, a estreita colaboração entre os Estados-Membros neste domínio e por concordar com a generalidade das suas considerações em redor de três objectivos fundamentais - adequação, sustentabilidade financeira e modernização dos sistemas de pensões – votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I Kommissionens meddelelse om tilstrækkelige og bæredygtige pensioner har man analyseret medlemsstaternes første nationale strategirapporter om pensionssystemerne. Kommissionens analyse angår pensionssystemernes tilstrækkelighed, deres finansielle bæredygtighed og behovet for modernisering. Jeg bifalder selvfølgelig konklusionen om, at medlemsstaterne allerede har påbegyndt reformprocessen, og at nogle har iværksat vigtige reformer. Det er heldigvis sket i Portugal. Der er også en klar bevidsthed om behovet for nye reformer med henblik på at sikre pensionssystemernes bæredygtighed på lang sigt i sammenhæng med sunde offentlige finanser. Jeg finder det væsentligt at rense denne debat for den demagogiske og retoriske sprogbrug, der fremhæver sig selv som "bannerfører for arbejdernes rettigheder". Mange nationale pensionssystemers manglende bæredygtighed er sammen med den demografiske udvikling tværtimod den sikre vej til en situation, der ganske alvorligt og - hvis intet bliver gjort - uopretteligt vil skade alle pensionerede arbejdstagere, både de nuværende og dem, der kommer til i fremtiden. Ligesom ordføreren hylder jeg et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område, og fordi jeg er enig i de fleste af hans synspunkter om de tre fundamentale mål - tilstrækkelighed, finansiel bæredygtighed og modernisering af pensionssystemerne - har jeg stemt for."@da1
". In ihrer Mitteilung über angemessene und nachhaltige Renten analysiert die Kommission die ersten nationalen Strategieberichte der Mitgliedstaaten im Bereich der Renten. Untersucht werden die Angemessenheit der Rentensysteme, ihre finanzielle Tragfähigkeit und die Notwendigkeit einer Modernisierung. Es versteht sich von selbst, dass ich die Schlussfolgerung des Berichterstatters begrüße, dass die Mitgliedstaaten den Reformprozess bereits eingeleitet und mehrere grundlegende Reformen vollzogen haben. Erfreulicherweise ist dies in Portugal der Fall. Außerdem ist man sich eindeutig darüber im Klaren, dass weitere Reformen notwendig sind, um die langfristige Tragfähigkeit der Rentensysteme zu sichern, was mit soliden öffentlichen Finanzen verbunden ist. Ich halte es für wesentlich, jegliche demagogische und hitzige Rhetorik aus dieser Debatte herauszuhalten, die sich als „Kampf für Arbeitnehmerrechte“ stilisiert. Die mangelnde Tragfähigkeit vieler nationaler Rentensysteme ist eine Folge des demografischen Wandels, und wir können sicher sein, dass dies jetzt und künftig ohne Zweifel allen Arbeitnehmern im Ruhestand schweren – und wenn nichts dagegen unternommen wird – irreparablen Schaden zufügen wird. Wie der Berichterstatter begrüße ich die enge Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Auch weil ich mit den meisten seiner Schlussfolgerungen zu den drei Hauptzielen – Angemessenheit, finanzielle Tragfähigkeit und Modernisierung der Rentensysteme – einverstanden bin, habe ich für den Bericht gestimmt."@de7
". Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις αποτελεί την ανάλυση των πρώτων εκθέσεων εθνικής στρατηγικής που παρουσίασαν τα κράτη μέλη στον τομέα των συντάξεων. Η ανάλυση της Επιτροπής καλύπτει την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων, την οικονομική βιωσιμότητά τους και την ανάγκη εκσυγχρονισμού. Είναι αυτονόητο ότι χαιρετίζω το συμπέρασμα του εισηγητή ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει τις μεταρρυθμιστικές τους διαδικασίες, και ότι ορισμένα από αυτά πραγματοποίησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ένα από τα κράτη αυτά είναι και η Πορτογαλία, και το σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Υπάρχει επίσης σαφής συνειδητοποίηση της ανάγκης για την πραγματοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διαφυλαχθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, που συνδέεται με την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθεί από τη συζήτηση αυτή κάθε δημαγωγική και θυελλώδης ρητορική που προσαγορεύεται σε “υπερασπιστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων”. Η μη βιωσιμότητα πολλών εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων οφείλεται στις δημογραφικές μεταβολές, και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιφέρει αναμφισβήτητα σοβαρό και –αν δεν γίνει κάτι να το σταματήσει– ανεπανόρθωτο πλήγμα σε όλους τους συνταξιούχους, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Χαιρετίζω, όπως και ο εισηγητής, τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, επειδή συμφωνώ με τα περισσότερα από τα συμπεράσματά του που αφορούν τους τρεις θεμελιώδεις στόχους –επάρκεια, οικονομική βιωσιμότητα και εκσυγχρονισμός των συνταξιοδοτικών συστημάτων– ψήφισα υπέρ της έκθεσης."@el8
". The Commission communication on adequate and sustainable pensions analysed the first National Strategy Reports presented by the Member States in the field of pensions. The Commission’s analysis covers the adequacy of pension systems, their financial sustainability and the need for modernisation. It goes without saying that I welcome the rapporteur’s conclusion that the Member States have already started their reform processes, and that a number of them have put major reforms into practice. This, I am happy to say, is the case in Portugal. There is also a clear awareness of the need for further reforms in order to safeguard the long-term sustainability of pension systems, which is linked to sound public finances. I feel that it is of the essence to eliminate from this debate any demagogic and stormy rhetoric styling itself as the ‘champion of workers’ rights’. The unsustainability of many national pension systems is due to demographic change, and we may be sure that it will indubitably do serious and – unless something is done to stop it – irreparable harm to all retired workers, both now and in future. Like the rapporteur, I welcome the close cooperation between Member States in this area. Moreover, because I agree with most of his conclusions relating to three fundamental objectives – adequacy, financial sustainability and the modernisation of pension systems – I voted in favour of the report."@en3
"La comunicación de la Comisión sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones analiza los primeros Informes Nacionales de Estrategia presentados por los Estados miembros en materia de pensiones. El análisis de la Comisión abarca la adecuación de los sistemas de pensiones, su viabilidad financiera y la necesidad de modernización. Ni que decir tiene que celebro la conclusión del ponente en el sentido de que los Estados miembros ya han iniciado sus procesos de reforma y varios de ellos han realizado ya reformas importantes. Me alegra poder decir que ese es el caso de Portugal. Existe también una clara conciencia de la necesidad de nuevas reformas para salvaguardar la viabilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones, que depende de una economía pública saneada. Creo que es vital eliminar de este debate cualquier retórica demagógica y acalorada de los que pretenden erigirse en «defensores de los derechos de los trabajadores». La falta de viabilidad de muchos sistemas nacionales de pensiones se debe a los cambios demográficos y podemos estar seguros de que, sin duda, provocará daños graves y –salvo que se haga algo para detenerlo– irreparables a todos los trabajadores jubilados, tanto ahora como en el futuro. Al igual que el ponente, celebro la estrecha colaboración entre los Estados miembros en este campo. Estoy también de acuerdo con la mayor parte de sus conclusiones sobre los tres objetivos fundamentales –adecuación, viabilidad financiera y modernización de los sistemas de pensiones–, por todo lo cual he votado a favor del informe."@es12
". Komission tiedonannossa riittävistä ja kestävistä eläkkeistä analysoitiin jäsenvaltioiden esittämiä ensimmäisiä kansallisia eläkestrategiaraportteja. Komission analyysissä käsitellään eläkejärjestelmien riittävyyttä, niiden rahoituksen kestävyyttä ja uudistamistarvetta. On sanomattakin selvää, että olen tyytyväinen esittelijän toteamukseen siitä, että jäsenvaltiot ovat jo aloittaneet omia uudistusprosessejaan ja että useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet käytännössä merkittäviä uudistuksia. Tämä pätee ilokseni Portugaliin. On myös tiedostettu selvästi se, että tarvitaan lisäuudistuksia, joilla turvataan eläkejärjestelmien pitkän aikavälin kestävyys, joka on yhteydessä julkisen talouden terveyteen. Mielestäni on olennaisen tärkeää, että tässä keskustelussa irtaudutaan demagogisesta ja kiihkeästä retoriikasta, jossa lähtökohtana on "työntekijöiden oikeuksien torveaminen". Monien kansallisten eläkejärjestelmien kestämättömyys johtuu väestörakenteen muutoksesta, ja voimme olla varmoja, että tästä muutoksesta aiheutuu eittämättä – ellei jotakin tehdä asian hyväksi – vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa kaikille eläkkeelle nyt ja tulevaisuudessa siirtyville työntekijöille. Olen esittelijän tavoin tyytyväinen jäsenvaltioiden tällä alalla tekemään tiiviiseen yhteistyöhön. Äänestin hänen mietintönsä puolesta siksi, että yhdyn enimmäkseen siihen, mitä hän toteaa kolmesta perustavoitteesta, jotka ovat riittävyys, rahoituksen kestävyys ja eläkejärjestelmien uudistaminen."@fi5
"La communication de la Commission concernant des pensions viables et adéquates analyse les premiers rapports sur les stratégies nationales en matière de pension présentées par les États membres. L’analyse de la Commission couvre l’adéquation des régimes de pension, leur viabilité financière et la nécessité de les moderniser. Je salue bien entendu le fait que les États membres ont déjà entamé leurs processus de réforme et que certains ont déjà mis en œuvre des réformes importantes. Tel est le cas du Portugal, et je me réjouis de le dire. Il existe aussi une conscience claire de la nécessité de nouvelles réformes, afin de préserver la viabilité à long terme des régimes de pension, associée à des finances publiques saines. J’estime qu’il est de la plus haute importance d’éliminer de ce débat le langage démagogique et la rhétorique intempestive qui se présente comme le "porte-étendard de la défense des travailleurs". La situation insoutenable de nombreux systèmes nationaux de pensions est due à l’évolution démographique, et on peut être certain que, si rien n’est fait, elle entraînera un grave préjudice pour l’ensemble des travailleurs retraités, actuels et à venir. Comme le rapporteur, je salue l’étroite collaboration entre les États membres dans ce domaine. En outre, comme je suis également d’accord avec la plupart de ses conclusions autour de trois objectifs fondamentaux - adéquation, viabilité financière et modernisation des systèmes de pensions -, j’ai voté pour ce rapport."@fr6
"La comunicazione della Commissione in materia di pensioni adeguate e sostenibili ha preso in esame le prime relazioni di strategia nazionale presentate dagli Stati membri nel settore delle pensioni. L’analisi della Commissione verte sull’adeguamento dei regimi pensionistici, sulla loro sostenibilità finanziaria e sull’esigenza di modernizzazione. Inutile dire che mi rallegro della conclusione del relatore, secondo cui gli Stati membri hanno già dato il via ai propri processi di riforma e alcuni hanno messo in atto importanti riforme. Sono lieto di poter affermare che è stato così per il Portogallo. Vi è, inoltre, una chiara consapevolezza della necessità di nuove riforme per salvaguardare la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pensionistici, che è legata alla presenza di finanze pubbliche solide. Credo sia estremamente importante eliminare da questo dibattito qualsiasi forma di retorica demagogica e violenta che si propone come “portavoce dei diritti dei lavoratori”. L’insostenibilità di molti regimi pensionistici nazionali è dovuta al cambiamento demografico che, possiamo essere certi, danneggerà gravemente e irreparabilmente tutti i lavoratori pensionati del presente e del futuro a meno che non si faccia qualcosa per bloccarlo. Come il relatore, mi compiaccio della stretta collaborazione registrata tra gli Stati membri in questo settore. Infine, poiché concordo con la maggioranza delle conclusioni tratte su tre obiettivi fondamentali – l’adeguatezza, la sostenibilità e la modernizzazione dei sistemi pensionistici – ho votato a favore della relazione."@it9
". The Commission communication on adequate and sustainable pensions analysed the first National Strategy Reports presented by the Member States in the field of pensions. The Commission’s analysis covers the adequacy of pension systems, their financial sustainability and the need for modernisation. It goes without saying that I welcome the rapporteur’s conclusion that the Member States have already started their reform processes, and that a number of them have put major reforms into practice. This, I am happy to say, is the case in Portugal. There is also a clear awareness of the need for further reforms in order to safeguard the long-term sustainability of pension systems, which is linked to sound public finances. I feel that it is of the essence to eliminate from this debate any demagogic and stormy rhetoric styling itself as the ‘champion of workers’ rights’. The unsustainability of many national pension systems is due to demographic change, and we may be sure that it will indubitably do serious and – unless something is done to stop it – irreparable harm to all retired workers, both now and in future. Like the rapporteur, I welcome the close cooperation between Member States in this area. Moreover, because I agree with most of his conclusions relating to three fundamental objectives – adequacy, financial sustainability and the modernisation of pension systems – I voted in favour of the report."@lv10
"In haar mededeling over toereikende en betaalbare pensioenen evalueert de Commissie de eerste verslagen over de nationale strategieën van de lidstaten op pensioengebied. De analyse heeft betrekking op de vraag of de pensioenstelsels toereikend en financieel haalbaar zijn en in hoeverre zij gemoderniseerd moeten worden. Ik stel met voldoening vast dat de lidstaten reeds een begin hebben gemaakt met het hervormingsproces. In enkele landen zijn er zelfs al ingrijpende hervormingen doorgevoerd. Het verheugt mij dat dit ook in Portugal het geval is. Bovendien heerst het algemeen besef dat er nieuwe hervormingen nodig zijn om de betaalbaarheid van de pensioenstelsels op de lange termijn te garanderen. Gezonde overheidsfinanciën zijn in dit verband onontbeerlijk. In dit debat is geen plaats voor demagogische en misplaatste uitspraken van personen die zich opwerpen als “belangenbehartigers van de werknemers”. De onhoudbare situatie waarin vele nationale pensioenstelsels zich bevinden ten gevolge van de demografische ontwikkeling zal ongetwijfeld ernstige, en als er niets ondernomen wordt, onherstelbare gevolgen hebben voor de gepensioneerde werknemers van zowel de huidige als de toekomstige generaties. Net zoals de rapporteur stel ik met voldoening vast dat de lidstaten op dit gebied nauw samenwerken. Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik het in grote lijnen eens ben met de conclusies van de rapporteur, die in wezen drie fundamentele doelstellingen betreffen: toereikendheid, betaalbaarheid en modernisering van pensioenvoorzieningen."@nl2
". I kommissionens meddelande om tillräckliga och stabila pensioner analyserades de första nationella strategirapporterna som lagts fram av medlemsstaterna på pensionsområdet. Kommissionens analys omfattar pensionssystemens tillräcklighet, deras finansiella hållbarhet och behovet av modernisering. Jag behöver knappast påpeka att jag instämmer i föredragandens slutsats att medlemsstaterna redan har påbörjat sina reformprocesser och att ett antal av dem redan har genomfört omfattande reformer. Detta gäller till exempel Portugal, glädjande nog. Det finns också en stark medvetenhet om behovet av ytterligare reformer för att skydda den långsiktiga hållbarheten för pensionssystemen, som är kopplad till sunda offentliga finanser. Jag anser det vara mycket viktigt att rensa debatten från all demagogisk och högljudd retorik från dem som framträder med anspråk på att “företräda arbetstagarnas rättigheter”. Det ohållbara i många av de nationella pensionssystemen beror på demografiska förändringar, och om vi inte gör något för att stoppa detta kan vi vara säkra på att det får allvarliga och bestående följder för alla pensionerade arbetstagare, både nu och i framtiden. I likhet med föredraganden välkomnar jag det nära samarbetet mellan medlemsstaterna på detta område. Dessutom röstade jag för betänkandet därför att jag instämmer i de flesta av hans slutsatser om tre grundläggande mål – pensionssystemens tillräcklighet, ekonomiska hållbarhet och modernisering."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph