Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-24-Speech-3-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030924.2.3-122"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor. Na verdade, estamos perante um quadro financeiro (para o período 2002-2007) em vista da prossecução de uma política de protecção dos consumidores, nomeadamente pelo financiamento de projectos dirigidos à informação dos consumidores. É um importante instrumento para se alcançar o triplo objectivo político da UE, assumido pela Comunicação da Comissão Europeia de 2002 (Estratégia da Política dos Consumidores para 2002-2006), de: esforçar-se por alcançar um elevado nível comum de defesa do consumidor, prosseguir a aplicação efectiva das regras de defesa do consumidor e garantir a participação das organizações de consumidores nas políticas da UE. Embora os montantes anunciados não favoreçam grandes alterações de fundo – em especial ao nível das grandes acções –, considerei caminhar-se na boa direcção no que respeita, nomeadamente, a questões da segurança do consumidor relativamente a produtos não alimentares, à protecção dos interesses económicos dos consumidores, à promoção das organizações de consumidores a nível europeu e à sua participação nas políticas comunitárias com incidência nos seus interesses. O exercício desejado de uma cidadania activa e inclusiva passa pela disponibilidade por parte dos cidadãos de instrumentos de defesa dos seus interesses (difusos ou particulares) e pela efectiva melhoria da protecção desses interesses através de acções concertadas, a nível europeu, nacional ou regional."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for, da der er tale om en finansieringsramme (for perioden 2002-2007) for gennemførelse af en forbrugerbeskyttelsespolitik, navnlig for finansiering af projekter inden for forbrugeroplysning. Det er et vigtigt redskab til at indfri EU's tredobbelte politiske mål, som blev opstillet i Kommissionens meddelelse fra 2002 (strategi for forbrugerpolitikken 2002-2006), om at nå et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau, sørge for en effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne og sikre en bedre inddragelse af forbrugerorganisationerne i EU's politikker og integrering af forbrugerbeskyttelsesmålsætninger i EU's politikker. Selv om de angivne beløb ikke befordrer større fundamentale ændringer - især gennem store aktioner - mener jeg, at man bevæger sig i den rigtige retning særlig med hensyn til spørgsmål om forbrugersikkerhed i forhold til nonfoodprodukter, beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, fremme af forbrugerorganisationer på europæisk plan og deres inddragelse i EU's politikker, når disse angår deres interesser. Den ønskede udøvelse af et aktivt og deltagende borgerskab forudsætter, at borgerne råder over redskaber til at varetage deres interesser (fælles eller individuelle), og at disse interesser beskyttes væsentlig bedre gennem en samordnet indsats på europæisk, nationalt og regionalt plan."@da1
". Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil das Ziel dieses Finanzierungsrahmens (für den Zeitraum 2002-2007) die Verfolgung einer Verbraucherschutzpolitik ist, indem insbesondere Vorhaben zur Aufklärung der Verbraucher gefördert werden. Dieses Instrument wird eine wichtige Rolle für das Erreichen der drei politischen Ziele der EU spielen, wie sie in der Mitteilung der Europäischen Kommission von 2002 (die verbraucherpolitische Strategie für den Zeitraum 2002-2006) festgelegt worden sind. Dabei handelt es sich um ein hohes allgemeines Verbraucherschutzniveau, die wirksame Durchsetzung der Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucher und die Beteiligung der Verbraucherverbände an der Gestaltung der EU-Politik. Zwar lassen sich mit den angekündigten Beträgen keine tiefgreifenden Veränderungen fördern – insbesondere im Hinblick auf große Projekte –, doch meines Erachtens geht man in die richtige Richtung, vor allem in Bezug auf die Verbrauchersicherheit bei Produkten, die keine Lebensmittel sind, den Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher, die Förderung von Verbraucherverbänden auf EU-Ebene und die Einbeziehung dieser Organisationen in einschlägige Politikbereiche der EU. Wir fördern die von uns angestrebte aktive Beteiligung der Bürger nur, wenn den Bürgern ein Instrument zum Schutz ihrer gemeinsamen oder individuellen Interessen und zur wirksamen Verbesserung des Schutzes dieser Interesses durch gemeinsame Anstrengungen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene zur Verfügung steht."@de7
". Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι ο σκοπός του χρηματοδοτικού πλαισίου που συζητείται (για την περίοδο 2002-2007) είναι να προωθήσει μια πολιτική προστασίας των καταναλωτών, ιδιαίτερα χρηματοδοτώντας προγράμματα για την ενημέρωση των καταναλωτών. Το εργαλείο αυτό θα είναι σημαντικό για την επίτευξη τριών πολιτικών στόχων της ΕΕ, οι οποίοι καθορίστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2002 με τίτλο “Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών για τα έτη 2002-2006”. Οι στόχοι αυτοί είναι η επιδίωξη ενός υψηλού κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και η αποτελεσματική επιβολή κανόνων προστασίας των καταναλωτών, καθώς και η εξασφάλιση ότι οι οργανώσεις καταναλωτών θα συμμετέχουν στις πολιτικές της ΕΕ. Αν και τα ποσά που έχουν αναγγελθεί δεν ενθαρρύνουν σοβαρές θεμελιώδεις αλλαγές –ιδιαίτερα όσον αφορά μεγάλης έκτασης προγράμματα– έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση, ειδικότερα όσον αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας των καταναλωτών σχετικά με προϊόντα εκτός τροφίμων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, την προώθηση των οργανώσεων καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στις κοινοτικές πολιτικές που είναι σχετικές με τα συμφέροντά τους. Θα καλλιεργήσουμε την ενεργή και χωρίς αποκλεισμούς ιθαγένεια που επιθυμούμε μόνο αν οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα για την προώθηση των, συλλογικών ή ατομικών, συμφερόντων τους και την ενίσχυση της αποτελεσματικής προστασίας αυτών των συμφερόντων μέσω των συντονισμένων προσπαθειών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο."@el8
". I voted in favour of this report, because the aim of the financial framework on the table (for 2002-2007) is to pursue a consumer protection policy, particularly by financing consumer information projects. This tool will be important for achieving the EU’s three political objectives, set by the European Commission’s 2002 communication (the Consumer Policy Strategy for 2002-2006). These objectives are to strive for a high common level of consumer protection and effective enforcement of consumer protection rules, and to ensure that consumer organisations are involved in EU policies. Although the sums that have been announced do not encourage major fundamental changes – especially in terms of major projects – I felt that things were moving in the right direction, especially as regards questions of consumer safety relating to non-food products, protecting the economic interests of consumers, and promoting consumer organisations at European level, as well as the involvement of those organisations in Community policies which are relevant to their interests. We will nurture the active and inclusive citizenship we desire only if citizens have at their disposal the means of promoting their interests, common or individual, and enhancing the protection of those interests effectively through concerted efforts at European, national and regional levels."@en3
"He votado a favor de este informe, porque el objetivo del marco financiero que debatimos (para 2002-2007) es aplicar una política de protección de los consumidores, sobre todo a través de la financiación de proyectos de información a los consumidores. Esta herramienta será importante para alcanzar los tres objetivos políticos comunitarios fijados por la comunicación de 2002 de la Comisión Europea (la Estrategia en materia de política de los consumidores para 2002-2006). Dichos objetivos son luchar por un elevado nivel común de protección del consumidor y la aplicación efectiva de las normas de protección de los consumidores, así como garantizar que las organizaciones de consumidores participen en las políticas comunitarias. A pesar de que las cantidades anunciadas no fomentan grandes cambios fundamentales –sobre todo en lo que respecta a proyectos de envergadura– creo que se está avanzando en la dirección correcta, especialmente en lo relativo a las cuestiones de seguridad de los consumidores en relación con los productos no alimentarios, la protección de los intereses económicos de los consumidores y la promoción de las organizaciones de consumidores en el ámbito comunitario, así como la participación de esas organizaciones en políticas comunitarias relevantes para sus intereses. Solo conseguiremos la ciudadanía activa e incluyente que deseamos si los ciudadanos tienen a su disposición los medios para promover sus intereses, colectivos o individuales, y para mejorar la protección efectiva de esos intereses mediante esfuerzos concertados en los ámbitos europeo, nacional y regional."@es12
". Äänestin mietinnön puolesta, koska esitetyn rahoituskehyksen (kaudelle 20022007) tavoitteena on kuluttajansuojapolitiikan harjoittaminen erityisesti rahoittamalla kuluttajille suunnattuja tiedotuskampanjoja. Tämä väline on tärkeä Euroopan komission vuoden 2002 tiedonannossa (kuluttajapoliittinen strategia vuosille 20022006) asetettujen EU:n kolmen poliittisen tavoitteen saavuttamisessa. Nämä tavoitteet ovat seuraavat: on pyrittävä korkeatasoiseen ja yhtenäiseen kuluttajansuojaan ja kuluttajansuojasääntöjen tehokkaaseen soveltamiseen ja on varmistettava, että kuluttajajärjestöt osallistuvat EU:n politiikkaan. Vaikka esitetyt määrärahat eivät rohkaise perinpohjaisiin muutoksiin – eivätkä etenkään suuriin hankkeisiin – katsoin, että suunta on oikea, erityisesti siltä osin, mikä liittyy niihin kuluttajansuojakysymyksiin, jotka koskevat non-food -tuotteita, kuluttajien taloudellisten etujen suojaamista ja Euroopan laajuisten kuluttajajärjestöjen edistämistä, sekä näiden järjestöjen osallisuutta niissä yhteisön hankkeissa, jotka ovat kunkin intressien mukaisia. Edistämme tavoittelemaamme aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta vain jos kansalaisilla on käytettävänään joko yhteisiä tai yksilöllisiä keinoja, joilla he voivat ajaa omaa etuaan, tai siten, että lisäämme näiden etujen suojaamista tehokkaasti yhteisin ponnisteluin Euroopan laajuisesti, kansallisesti ja alueellisesti."@fi5
"J’ai voté pour, car nous nous trouvons face à un cadre financier (pour la période 2002-2007) en vue de la poursuite d’une politique de protection des consommateurs, notamment à travers le financement de projets visant l’information des consommateurs. Il s’agit d’un instrument important pour le triple objectif politique de l’UE, qui a été fixé dans la communication de la Commission européenne en 2002 (stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006), qui consiste à: s’efforcer de parvenir à un niveau commun élevé de protection des consommateurs, poursuivre l’application effective des règles de protection du consommateur et garantir la participation des organisations de consommateurs à l’élaboration des politiques communautaires. Bien que les montants annoncés ne favorisent pas de grands changements de fond - surtout au niveau des grands projets -, j’ai considéré qu’on allait dans la bonne direction en ce qui concerne notamment les questions de la sécurité des consommateurs par rapport aux produits non alimentaires, la protection des intérêts économiques des consommateurs, la promotion des organisations de consommateurs au niveau européen et leur participation aux politiques communautaires ayant une influence sur leurs intérêts. Nous ne parviendrons à une citoyenneté active et inclusive qu’en mettant à disposition des citoyens les moyens de promouvoir leurs intérêts (communs et individuels) et en promouvant la protection de ces intérêts à travers des actions concertées aux niveaux européen, national ou régional."@fr6
"Ho votato a favore di questa relazione perché lo scopo del quadro finanziario in esame per il periodo 2002-2007 è garantire una politica di tutela del consumatore, soprattutto mediante il finanziamento di progetti per l’informazione dei consumatori. Questo strumento sarà importante per raggiungere i tre obiettivi politici dell’Unione europea stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 2002 (la strategia di politica dei consumatori per il 2002-2006): lottare per un elevato livello comune di tutela dei consumatori e per un’applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori nonché garantire il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche comunitarie. Anche se le somme cui si è fatto riferimento non promuovono grandi cambiamenti di fondo – specialmente nel quadro dei progetti più consistenti – penso che le cose stiano andando nella giusta direzione soprattutto nell’ambito delle questioni di sicurezza dei consumatori in materia di prodotti non alimentari, della tutela degli interessi economici dei consumatori, della promozione delle organizzazioni dei consumatori a livello europeo e della loro partecipazione nelle politiche comunitarie in cui sono direttamente coinvolte. Potremo promuovere il concetto di cittadinanza attiva e partecipe che tanto desideriamo solo se i cittadini avranno a disposizione gli strumenti per promuovere i propri interessi, personali o comuni, e se riusciremo a garantire efficacemente una maggiore tutela di questi interessi mediante iniziative concertate a livello europeo, nazionale e regionale."@it9
". I voted in favour of this report, because the aim of the financial framework on the table (for 2002-2007) is to pursue a consumer protection policy, particularly by financing consumer information projects. This tool will be important for achieving the EU’s three political objectives, set by the European Commission’s 2002 communication (the Consumer Policy Strategy for 2002-2006). These objectives are to strive for a high common level of consumer protection and effective enforcement of consumer protection rules, and to ensure that consumer organisations are involved in EU policies. Although the sums that have been announced do not encourage major fundamental changes – especially in terms of major projects – I felt that things were moving in the right direction, especially as regards questions of consumer safety relating to non-food products, protecting the economic interests of consumers, and promoting consumer organisations at European level, as well as the involvement of those organisations in Community policies which are relevant to their interests. We will nurture the active and inclusive citizenship we desire only if citizens have at their disposal the means of promoting their interests, common or individual, and enhancing the protection of those interests effectively through concerted efforts at European, national and regional levels."@lv10
". Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat het doel van het voorgestelde financieel kader (voor de periode 2002-2007) is garanties te bieden voor de tenuitvoerlegging van een doeltreffend consumentenbeleid, en met name voor de financiering van voorlichtingsprojecten. Dit is ongetwijfeld een belangrijk instrument om de drievoudige politieke doelstelling van de Unie te verwezenlijken die is vastgesteld in de mededeling van de Europese Commissie van 2002 (Strategie voor het consumentenbeleid voor de periode 2002-2006): ontwikkeling van een hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming, doeltreffende handhaving van de voorschriften inzake consumentenbescherming en versterking van de participatie van consumentenorganisaties in het beleid van de Unie. Ofschoon de aangekondigde financiële middelen ontoereikend zijn om ingrijpende veranderingen aan te brengen – met name in termen van grootschalige acties –, ben ik van oordeel dat het voorstel in de goede richting gaat, vooral wat betreft de veiligheid van non-foodproducten, de bescherming van de economische belangen van de consument, de versterking van de consumentenorganisaties op Europees niveau en de participatie van deze organisaties in het communautair beleid, hetgeen uiteraard de kwaliteit van hun belangenbehartiging ten goede komt. De mate waarin wij een actief en solidair burgerschap bevorderen is afhankelijk van de beschikbaarheid van instrumenten die de burgers in de gelegenheid stellen hun algemene of particuliere belangen te behartigen en die een daadwerkelijke bescherming van deze belangen mogelijk maken via gecoördineerde acties op Europees, nationaal en regionaal niveau."@nl2
". Jag röstade för detta betänkande eftersom syftet med den finansieringsram som lagts fram (för 2002–2007) är att främja en politik för konsumentskydd, framför allt genom att finansiera informationsprojekt som riktar sig till konsumenterna. Detta verktyg kommer att bli viktigt för att nå EU:s tre politiska mål som fastslogs i Europeiska kommissionens meddelande 2002 (En strategi för konsumentpolitiken 2002–2006). Målen är att sträva efter en hög allmän nivå på konsumentskyddet och ett effektivt genomförande av bestämmelserna på området för konsumentskydd samt att se till att konsumentorganisationerna görs delaktiga i EU: politik. Även om de belopp som diskuterats inte uppmuntrar till större grundläggande förändringar – framför allt vad gäller större projekt – så anser jag att utvecklingen har gått åt rätt håll, framför allt vad gäller frågan om konsumentskyddet i samband med andra produkter än livsmedel, att skydda konsumenternas ekonomiska intressen och främja konsumentorganisationerna på europeisk nivå samt att engagera dessa organisationer i gemenskapens politik på områden som är av betydelse för dem. För att vi skall kunna uppmuntra det aktiva och deltagande medborgarskap vi vill ha måste medborgarna förfoga över medel för att odla sina intressen, gemensamma eller individuella, och för att effektivt stärka skyddet för dessa intressen genom gemensamma ansträngningar på europeisk, nationell och regional nivå."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph