Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-23-Speech-2-124"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Kannatimme Kirkhopen mietintöä Saksan aloitteesta yhteistyön lisäämiseksi jäsenvaltioiden välillä silloin, kun toteutetaan toimenpiteitä unionissa laittomasti asuvien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi lentoteitse. Nämä ovat hyödyllisiä mutta suhteellisen teknisiä toimenpiteitä, mitä Yhdistyneen kuningaskunnan viimeisimmässä konservatiivihallituksessa istuneen entisen maahanmuuttoministerin Kirkhopen on kuitenkin ollut äärimmäisen vaikeaa myöntää komissiolle ja Euroopan parlamentille. Olemme kuulleet vasemman puoleisilta penkkiriveiltä kohtuuttomia puheenvuoroja, joissa on tuomittu "karkotukset", "epäinhimilliset menetelmät" ja "joukkokarkotukset". Tällainen näkemys ei vastaa todellista tilannetta, sillä näillä palauttamistoimenpiteillä on selkeä laillinen peruste. Etenkään tässä ei ole kyse joukkokarkotuksista (kokonaisen sosiaalisen ryhmän karkotuksesta ottamatta huomioon yksilöitä). Kyseessä ovat laittomassa tilanteessa olevien henkilöiden yksilölliset karkotukset oikeusjärjestelmän valvonnassa. Tässä mielessä Krivinen, Boumediene-Thieryn ja muiden jäsenten vähemmistöön jäänyt mielipide on varsin valaiseva. Heidän mielestään nämä karkotukset loukkaavat maahanmuuttajien ihmisoikeuksia, ja he haluavat selvästi avata Euroopan rajat kaikkialta maailmasta tuleville maahanmuuttajille."@fi5
lpv:translated text
". Στηρίξαμε την έκθεση του κ. Kirkhope σχετικά με τη γερμανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η λήψη μέτρων σχετικά με την απομάκρυνση, διά της αεροπορικής οδού, υπηκόων τρίτου κράτους οι οποίοι διαμένουν παρανόμως στην Ένωση. Πρόκειται για χρήσιμα, αλλά μάλλον τεχνικής φύσεως, μέτρα για τα οποία ο κ. Kirkhope, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα για θέματα μετανάστευσης στην τελευταία συντηρητική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δυσκολεύτηκε εξαιρετικά να κερδίσει την έγκριση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούσαμε, από τα έδρανα της αριστεράς, παράλογες αγορεύσεις στις οποίες καταδικάζονταν οι “απελάσεις”, οι “απάνθρωπες μέθοδοι” και οι “μαζικές απελάσεις”. Αυτές οι απόψεις βρίσκονται σε δυσαρμονία με την πραγματικότητα της κατάστασης, διότι τα εν λόγω μέτρα απομάκρυνσης έχουν σαφή νομική θεμελίωση. Συγκεκριμένα, δεν συνιστούν μαζικές απελάσεις (απέλαση του συνόλου των μελών μιας κοινωνικής ομάδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιμέρους άτομα). Πρόκειται για ατομικές απελάσεις, υπό δικαστική επίβλεψη, ατόμων τα οποία διαμένουν παρανόμως σε μια χώρα. Επί του θέματος αυτού, η άποψη της μειοψηφίας, την οποία αποτελούν ο κ. Krivine, η κ. Boumediene-Thiery και άλλοι, οι οποίοι θεωρούν αυτές τις απελάσεις “παραβίαση των δικαιωμάτων των μεταναστών”, και οι οποίοι επιθυμούν προφανώς το άνοιγμα των συνόρων της Ευρώπης σε μετανάστες από όλον τον κόσμο, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική."@el8
lpv:translated text
"Vi har støttet Timothy Kirkhopes betænkning om initiativet fra Forbundsrepublikken Tyskland, som tager sigte på at styrke samarbejdet medlemsstaterne imellem, når tredjelandsstatsborgere, som uretmæssigt opholder sig i EU, skal udsendes ad luftvejen. Der er tale om nyttige, men også forholdsvis tekniske foranstaltninger, og det lykkedes kun med stort besvær hr. Kirkhope, som var minister med ansvar for indvandringsspørgsmål i Storbritanniens seneste konservative regering, at få den igennem Kommissionen og Europa-Parlamentet. Fra venstrefløjen har vi hørt helt urimelige udtalelser om "deportationer", "umenneskelige metoder" og "kollektiv udvisning". Intet af dette har hold i virkeligheden, for der er selvsagt retlige rammer for de omhandlede udsendelsesforanstaltninger. Det skal især understreges, at der ikke er tale om kollektiv udvisning (udvisning af en samlet social gruppe uden hensyn til den enkelte), men om individuel udvisning under retslig kontrol af personer, som uretmæssigt opholder sig i EU. Den mindretalsudtalelse, der er afgivet af hr. Krivine, fru Boumediene-Thiery m.fl., taler i den forbindelse sit tydelige sprog, idet man er af den opfattelse, at de omhandlede udvisninger "krænker migranters menneskerettigheder", og tydeligvis drømmer om at åbne EU's grænser for indvandrere fra hele verden."@da1
lpv:translated text
". Wij hebben onze steun gegeven aan het verslag van de heer Kirkhope over het Duitse initiatief om de samenwerking tussen de lidstaten te versterken bij het nemen van maatregelen tot verwijdering, door de lucht, van vreemdelingen uit derde landen die illegaal in de Unie verblijven. De maatregelen zijn nuttig maar betrekkelijk technisch. Niettemin heeft de heer Kirkhope – die als staatssecretaris in de vorige, conservatieve Britse regering belast was met de immigratieproblematiek – deze slechts met de grootst mogelijke moeite door de Commissie en het Europees Parlement kunnen loodsen. Van linkerzijde is in schreeuwerige interventies geprotesteerd tegen de “deportaties”, de “onmenselijke werkwijze” en de “collectieve uitzettingen”. Dat heeft allemaal niets van doen met de werkelijkheid, want natuurlijk blijven deze uitzettingsmaatregelen binnen de grenzen van het recht. Bovendien betreft het geen collectieve uitzettingen (de uitzetting van een gehele sociale groep zonder onderscheid des persoons), maar echt individuele uitzettingen van personen die illegaal in een land verblijven, onder toeziend oog van justitie. Wat dat betreft zegt het minderheidsstandpunt van de heer Krivine, mevrouw Boumediene-Thiery en consorten genoeg. Volgens hen worden bij deze uitzettingen “de mensenrechten van de migranten (...) geschonden”. Het is kennelijk hun droom om de grenzen wijd open te zetten zodat de hele wereld in Europa kan immigreren."@nl2
lpv:translated text
". Vi stöder Kirkhopes betänkande om det tyska initiativet beträffande ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna då åtgärder behöver vidtas för att med flyg återsända tredje lands medborgare som olagligen vistas inom gemenskapen. Dessa utgörs av värdefulla, men relativt tekniska åtgärder som Kirkhope, tidigare migrationsminister i Förenade kungarikets senaste konservativa regering, trots detta har haft oerhört svårt att godta som kommissionens och Europaparlamentets ståndpunkt. Vi har, från bänkarna till vänster, hört sanslösa anföranden som fördömt ”avvisningar”, ”omänsklig behandling” samt ”kollektiva utvisningar”. Detta synsätt stämmer inte överens med hur det förhåller sig i verkligheten, eftersom dessa åtgärder för återsändande vilar på en uttrycklig rättslig grund. I synnerhet kan dessa inte sägas handla om någon kollektiv utvisning (utvisning av en hel social grupp utan att hänsyn tas till individerna). Det handlar om individuella utvisningar, som sker i enlighet med det rättsliga regelverket, och de omfattar personer vars vistelse är olaglig. I denna del är den reservation som Krivine, Boumediene-Thiery med flera lagt in, enligt vilken utvisning skall betraktas som ett brott mot ”invandrarnas rättigheter”, och vars författare uppenbarligen skulle vilja att Europas gränser öppnades för invandrare från hela världen, ganska upplysande."@sv13
lpv:translated text
". We have supported Mr Kirkhope’s report on the German initiative to increase cooperation between Member States when measures need to be adopted on the removal, by air, of third country nationals residing illegally in the Union. These are useful, but relatively technical measures that, Mr Kirkhope, a former Secretary of State for immigration under the UK’s last Conservative government, has nevertheless found it extremely difficult to admit to the Commission and the European Parliament. We have heard, from the benches on the left, unreasonable speeches denouncing the ‘deportations’, ‘inhumane methods’ and ‘mass expulsions’. This is a view that is out of step with the reality of the situation, because these removal measures have a clear basis in the law. In particular, these are not mass expulsions (expulsion of an entire social group without taking individuals into account). These are individual expulsions, overseen by the legal system, of persons in an illegal situation. On this subject, the minority opinion of Mr Krivine, Mrs Boumediene-Thiery and others, who see these expulsions as a ‘violation of the rights of migrants’, and who clearly wish to open Europe’s borders to immigrants from the entire world, is quite enlightening."@lv10
lpv:translated text
". We have supported Mr Kirkhope’s report on the German initiative to increase cooperation between Member States when measures need to be adopted on the removal, by air, of third country nationals residing illegally in the Union. These are useful, but relatively technical measures that, Mr Kirkhope, a former Secretary of State for immigration under the UK’s last Conservative government, has nevertheless found it extremely difficult to admit to the Commission and the European Parliament. We have heard, from the benches on the left, unreasonable speeches denouncing the ‘deportations’, ‘inhumane methods’ and ‘mass expulsions’. This is a view that is out of step with the reality of the situation, because these removal measures have a clear basis in the law. In particular, these are not mass expulsions (expulsion of an entire social group without taking individuals into account). These are individual expulsions, overseen by the legal system, of persons in an illegal situation. On this subject, the minority opinion of Mr Krivine, Mrs Boumediene-Thiery and others, who see these expulsions as a ‘violation of the rights of migrants’, and who clearly wish to open Europe’s borders to immigrants from the entire world, is quite enlightening."@en3
lpv:translated text
". Hemos apoyado el informe del Sr. Kirkhope sobre la iniciativa alemana encaminada a reforzar la cooperación de los Estados miembros cuando hay que tomar medidas de expulsión por vía aérea de extranjeros de terceros países que residan ilegalmente en la Unión. Son medidas útiles, pero relativamente técnicas, que el Sr. Kirkhope, ex Secretario de Estado encargado de las cuestiones de inmigración en el último Gobierno conservador del Reino Unido, tuvo grandes dificultades en hacer admitir a la Comisión y al Parlamento Europeo. Hemos oído, procedentes de la izquierda, intervenciones desmedidas denunciando las «deportaciones», los «métodos inhumanos» o las «expulsiones colectivas». Todo esto no tiene nada que ver con la realidad, ya que las medidas de expulsión tienen un evidente fundamento jurídico. En particular, no se trata de expulsiones colectivas (expulsiones de todo un grupo social sin consideración de los individuos), sino de expulsiones individuales, supervisadas por el sistema legal, de personas en situación ilegal. A este respecto, resulta esclarecedora la opinión minoritaria del Sr. Krivine, la Sra. Boumediene-Thiery y otros, que ven en estas expulsiones una «violación de los derechos de los inmigrantes», y por lo que se ve sueñan con abrir las fronteras de Europa a la inmigración de todo el mundo."@es12
lpv:translated text
"Apoiámos o relatório do deputado Kirkhope sobre a iniciativa alemã que visa reforçar a cooperação entre Estados-Membros quando se torna necessário tomar medidas de afastamento, por via aérea, de cidadãos de países terceiros que se encontram ilegalmente na Europa. Trata-se de medidas úteis mas relativamente técnicas, que o deputado Kirkhope, antigo Secretário de Estado para a imigração no último governo conservador britânico, teve a maior dificuldade em fazer aceitar pela Comissão e o Parlamento Europeu. Ouvimos, das bancadas da esquerda, intervenções exageradas, que denunciavam as "deportações", os "métodos desumanos" ou as "expulsões colectivas". Todas essas expressões nada têm a ver com a realidade, pois as presentes medidas de afastamento estão, claramente, enquadradas pelo Direito. Não se trata, em particular, de expulsões colectivas (expulsões de todo um grupo social sem tomar em consideração os indivíduos). Trata-se de expulsões individuais, controladas pelo sistema judicial, de pessoas em situação ilegal. A este respeito, a opinião minoritária dos deputados Krivine, Boumediene-Thiery e outros, que vêem nestas expulsões uma "violação dos direitos dos migrantes" e que sonham, visivelmente, com a abertura das fronteiras da Europa à imigração de todo o mundo, é bastante esclarecedora."@pt11
lpv:translated text
". Wir haben den Bericht von Timothy Kirkhope über die deutsche Initiative zur Verstärkung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen es notwendig ist, sich illegal in der Union aufhaltende Ausländer auf dem Luftweg zurückzuführen, unterstützt. Es handelt sich um sinnvolle, aber relativ technische Maßnahmen, für die Herr Kirkhope, ehemaliger Minister für Einwanderungsfragen in der letzten konservativen britischen Regierung, jedoch nur mit größter Mühe die Zustimmung der Kommission und des Europäischen Parlaments finden konnte Wir haben von Seiten der Linken maßlose Anschuldigungen vernommen, in denen von „Deportierung“, „unmenschlichen Methoden“ oder „kollektiven Abschiebungen“ die Rede war. All dies entspricht keineswegs der Realität, denn diese Rückführungsmaßnahmen sind natürlich rechtlich abgesichert. Insbesondere handelt es sich nicht um kollektive Abschiebungen (Abschiebung einer gesamten sozialen Gruppe ohne Berücksichtigung jedes Einzelfalls), sondern eindeutig um die durch die Justiz kontrollierte individuelle Rückführung von Menschen, die sich hier illegal aufhalten. Bezeichnend dafür ist die Minderheitenansicht von Herrn Krivine, Frau Boumediene-Thiery und anderen, die in diesen Rückführungen eine Verletzung der Menschenrechte von Migranten sehen und die offensichtlich davon träumen, die Grenzen Europas für die Einwanderung aus der gesamten Welt zu öffnen."@de7
lpv:translated text
". Abbiamo dato il nostro sostegno alla relazione dell’onorevole Kirkhope sull’iniziativa tedesca mirata a rafforzare la cooperazione fra Stati membri nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea di cittadini di paesi terzi immigrati clandestinamente nell’Unione. Si tratta di misure utili, ma relativamente tecniche, che l’onorevole Kirkhope, ex segretario di Stato per l’immigrazione nell’ultimo governo conservatore britannico, ha tuttavia faticato molto a fare accettare alla Commissione e al Parlamento europeo. Abbiamo ascoltato dai banchi della sinistra interventi farneticanti, che denunciavano le “deportazioni”, i “metodi disumani” e le “espulsioni di massa”. Tutto questo non ha nulla a che vedere con la realtà, poiché queste misure di allontanamento hanno una chiara base giuridica. In particolare, non si tratta di espulsioni collettive (espulsioni di un intero gruppo sociale senza considerazione dei singoli individui), ma piuttosto di espulsioni individuali, disciplinate giuridicamente, di persone in situazione illegale. A tale proposito, è significativo il parere minoritario degli onorevoli Krivine, Boumediene-Thiery e altri, che vedono in queste espulsioni una “violazione dei diritti umani dei migranti” e sognano evidentemente di aprire le frontiere dell’Europa all’immigrazione da tutto il mondo."@it9
lpv:spoken text
". Nous avons soutenu le rapport de Timothy Kirkhope sur l’initiative allemande visant à renforcer la coopération des États membres lorsqu’il faut prendre des mesures d’éloignement, par voie aérienne, d’étrangers de pays tiers en séjour illégal dans l’Union. Il s’agit de mesures utiles, mais relativement techniques, que M. Kirkhope, ancien secrétaire d’État chargé des questions d’immigration dans le dernier gouvernement conservateur britannique, a eu pourtant le plus grand mal à faire admettre à la Commission et au Parlement européen. Nous avons entendu, venant des bancs de la gauche, des interventions sans mesure, dénonçant les "déportations", les "méthodes inhumaines" ou les "expulsions collectives". Tout cela n’a rien à voir avec la réalité, car ces mesures d’éloignement sont évidemment encadrées par le droit. En particulier, il ne s’agit pas d’expulsions collectives (expulsion d’un groupe social tout entier sans considération des individus), mais bien d’expulsions individuelles, contrôlées par la justice, de personnes en situation illégale. À ce sujet, on trouvera instructive l’opinion minoritaire de M. Krivine, Mme Boumediene-Thiery et autres, qui voient dans ces expulsions une "violation des droits des migrants", et qui rêvent visiblement d’ouvrir les frontières de l’Europe à l’immigration du monde entier."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030923.4.2-124"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph