Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-04-Speech-4-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030904.8.4-226"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The communication about the untying of aid dates back to 18 November 2002 and we still have quite some work to do, even though we have made good political progress on the issue since last year. The Commission is complying, and in fact over-achieving, in relation to what it has to do in order to carry out this agreement. But we take a different view: one reason being that we do not want to discriminate between least developed countries and the rest. We are ready to untie all aid and we have legal obligations vis-à-vis the ACP countries, for instance, which means that as a group, they have access to bid on everything relating to all seventy-eight countries. In preparation for the Monterrey Conference on Financing for Development, the Member States committed themselves to continue discussions on the further untying of bilateral aid. The Commission recognises that we need both to increase the volume of aid and its effectiveness through measures like those we are discussing today. I am really pleased to have the signal from Parliament and I look forward to moving this forward. It is true that we have to insist on some reciprocity, because this issue is also about taking care of trade interests opening up on our part, if, for instance, the United States is not doing the same thing. It is clearly not something we have a mandate to do. Our policy is now clear we want to go for the big solution on this issue. This issue may appear to be very technical and difficult to address, but it can have quite an impact in the field concerning the effectiveness, the value for money of our aid and also the dynamics of the cooperation with our partner countries – exactly in the way Mr Fernández Martin has made clear. I am grateful for the work he has done on this subject. His report reflects broad agreement between us. We have achieved consensus in Council on the untying of Community aid, and with the resolution on the table now in Parliament we can start working on implementation. We will focus on concrete proposals to change the different relevant legal instruments. The proposal to implement changes in the existing regulations will fall under the co-decision procedure and therefore Parliament's role in moving this forward will be fundamental. I look forward to discussing it with Parliament during the course of this coming year. We will continue our work on establishing the facts relating to untying. One of the problems is that it is very difficult to find concrete, reliable data on the impact of untying. We will begin a study on this before the end of the year. We will try to convince other donors who are still reluctant to join us, particularly through the work of the OECD ’s Development Assistance Committee and its new Working Group on Aid Effectiveness. While welcoming the Council’s agreement on the untying of Community aid, I would like to express disappointment at the reluctance of some Member States – and especially that of one Member State – to commit themselves to untying bilateral aid. This has two dimensions; one is the well-established discussion as to whether or not official development assistance and the procurement there is part of the Single Market. This is an internal EU discussion. In the Commission's view the answer is clearly 'yes', the public procurement directive does indeed cover development aid. Some countries that have been doubting this over the years, including my own, clearly no longer doubt this. However, one Member State still maintains a different view. My reply would be 'okay, we will meet in Court'. The other element where a discussion is more open and more legitimate is what Member States do in the broader global discussion in the framework of OECD about the untying of aid. There we have an agreement to untie aid to the group of least developed countries. The volume of what has been agreed on corresponds to about 2% of global ODA – not a big deal."@en3
lpv:translated text
"Meddelelsen om afbinding af bistanden går tilbage til den 18. november 2002, og vi har stadig en hel del arbejde at gøre, selv om vi har gjort gode politiske fremskridt vedrørende denne sag siden sidste år. Kommissionen bøjer sig, og gør faktisk mere, end der kræves med hensyn til, hvad den skal gøre for at gennemføre denne aftale. Men vi har en anden opfattelse. En grund hertil er, at vi ikke ønsker at diskriminere mellem de mindst udviklede lande og resten. Vi er parat til at afbinde al bistand, og vi har juridiske forpligtelser over for f.eks. AVS-landene, hvilket betyder, at de som gruppe har adgang til at byde på hvad som helst, der har med alle 78 lande at gøre. Under forberedelserne til Monterey-konferencen om finansiering af udvikling forpligtede medlemsstaterne sig til at fortsætte drøftelsen af yderligere afbinding af bilateral hjælp. Kommissionen erkender, at vi har behov for både at forøge omfanget af bistanden og dens effektivitet gennem foranstaltninger som dem, vi drøfter i dag. Det glæder mig virkelig meget at få dette signal fra Parlamentet, og jeg ser frem til at gå videre med dette. Det er sandt, at vi må insistere på en vis gensidighed, fordi dette spørgsmål også drejer sig om at sørge for, at der åbner sig handelsmuligheder for os, hvis USA f.eks. ikke gør det samme. Det er klart ikke noget, vi har mandat til at gøre. Vores politik er nu klar: Vi ønsker at gå efter den store løsning på dette problem. Dette spørgsmål kan forekomme at være meget teknisk og vanskeligt at tage fat på, men det kan have en ganske vigtig indvirkning på de områder, der vedrører effektivitet, hvad vi får for vores bistandspenge, og ligeledes dynamikken i samarbejdet med vores partnerlande - på nøjagtig den måde, hr. Fernández Martin har forklaret. Jeg er taknemmelig for det arbejde, han har gjort vedrørende dette emne. Hans betænkning afspejler bred enighed mellem os. Vi har nået enighed i Rådet om afbinding af fællesskabsbistanden, og med dette beslutningsforslag i Parlamentet kan vi begynde at arbejde på gennemførelsen. Vi vil fokusere på konkrete forslag om at ændre de forskellige relevante juridiske instrumenter. Forslaget om at gennemføre forandringer i de eksisterende forordninger vil falde ind under proceduren med fælles beslutningstagning, og derfor vil Parlamentets rolle i forbindelse med fremme heraf være afgørende. Jeg ser frem til at drøfte det med Parlamentet i løbet af det kommende år. Vi vil fortsætte vores arbejde med at fastslå de kendsgerninger, der har med afbindingen at gøre. Et af problemerne er, at det er meget vanskeligt at finde konkrete, pålidelige data om virkningerne af afbinding. Vi vil begynde at studere dette inden årets udgang. Vi vil forsøge at overbevise andre donorer, der stadig er betænkelige ved at slutte sig til os, i særdeleshed gennem arbejdet i OECD's Komité for Udviklingsbistand og dens nye arbejdsgruppe om bistandseffektivitet. Samtidig med at vi glæder os over Rådets tilslutning til afbinding af fællesskabsbistand, vil jeg gerne give udtryk for min skuffelse over den modvilje, visse medlemsstater - og i særdeleshed en medlemsstat - har udvist med hensyn til at afbinde bilateral bistand. Der er to dimensioner i dette. Den ene er den klassiske diskussion af, om officiel udviklingsbistand og indkøbene i denne forbindelse er en del af det indre marked. Det er en intern EU-diskussion. Efter Kommissionens opfattelse er svaret klart ja. Direktivet om offentlige indkøb dækker faktisk udviklingsbistand. Nogle lande, der i årenes løb har betvivlet dette, herunder mit eget, tvivler øjensynlig ikke længere. Men en medlemsstat opretholder stadig en anden opfattelse. Mit svar vil være: "Okay, så ses vi i retten". Det andet element, hvor diskussionen er mere åben og mere legitim, er, hvad medlemsstaterne gør inden for den bredere globale drøftelse af rammerne for OECD med hensyn til afbinding af bistand. Der har vi en aftale om at afbinde bistand til gruppen af mindst udviklede lande. Omfanget af det, der er opnået enighed om, svarer til ca. 2 % af den globale udviklingsbistand - ikke ret meget."@da1
"Die Mitteilung über die Aufhebung der Lieferbindungen datiert vom 18. November 2002, und uns bleibt noch einiges zu tun, auch wenn wir im vergangenen Jahr in der Frage gute politische Fortschritte erzielt haben. Die Kommission hält ihre Verpflichtungen zur Einhaltung dieser Vereinbarung ein, ja, sie übererfüllt diese Vereinbarung. Aber wir haben eine andere Auffassung: Ein Grund ist der, dass wir nicht zwischen den am wenigsten entwickelten Ländern und den übrigen Ländern unterscheiden wollen. Wir sind bereit zur Aufhebung aller Lieferbindungen, und wir haben gesetzliche Verpflichtungen, zum Beispiel gegenüber den AKP-Ländern; das heißt, sie haben als Gruppe das Recht, zu allem, was alle 78 Länder betrifft, Angebote zu machen. In Vorbereitung auf die Konferenz von Monterrey zur Finanzierung der Entwicklung haben die Mitgliedstaaten die Fortführung der Diskussionen über die weitere Aufhebung der Lieferbindungen für die bilaterale Hilfe zugesagt. Die Kommission stellt fest, dass wir sowohl den Umfang als auch die Wirksamkeit der Hilfe durch Maßnahmen, wie wir sie heute erörtern, erhöhen müssen. Ich freue mich wirklich über das vom Parlament gegebene Signal und will das gern weiter vorantreiben. Natürlich müssen wir auf einer gewissen Reziprozität bestehen, denn es geht in dieser Frage auch um die Wahrung der sich für uns ergebenden Handelsinteressen, wenn zum Beispiel die Vereinigten Staaten nicht ein Gleiches tun. In dieser Frage haben wir selbstverständlich kein Mandat. Unsere Politik ist jetzt klar: Wir streben in dieser Frage die große Lösung an. Dieses Thema mag etwas sehr technisch und schwer zugänglich erscheinen, aber es kann, was die Wirksamkeit, das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Hilfe und auch die Dynamik der Zusammenarbeit mit unseren Partnerländern betrifft, eine nicht unerhebliche Wirkung haben – genau so wie Herr Fernández Martín es verdeutlicht hat. Ich bin ihm für seine Arbeit zu diesem Thema dankbar. Sein Bericht zeugt von einer weit gehenden Übereinstimmung zwischen uns. Wir haben im Rat Einstimmigkeit zur Aufhebung der Lieferbindungen für die Gemeinschaftshilfe erreicht, und mit der nun auf dem Tisch des Parlaments liegenden Entschließung können wir an die Umsetzung gehen. Wir werden uns konkreten Vorschlägen zur Änderung der unterschiedlichen einschlägigen Rechtsinstrumente zuwenden. Der Vorschlag zur Vornahme von Änderungen in den bestehenden Verordnungen fällt unter das Mitentscheidungsverfahren, und daher kommt dem Parlament eine entscheidende Rolle dabei zu, das voranzubringen. Ich freue mich auf die Diskussion darüber mit dem Parlament während des kommenden Jahres. Wir werden unsere Arbeit zur Beibringung der Fakten in der Frage der Bindungsaufhebung fortführen. Ein Problem besteht darin, dass es sehr schwierig ist, konkrete, zuverlässige Daten über die Auswirkungen der Bindungsaufhebung zu ermitteln. Vor Ablauf des Jahres werden wir eine Studie dazu in Angriff nehmen. Wir werden versuchen, andere Geber, die noch zögern, zu überzeugen, sich mit uns zusammenzutun, insbesondere durch die Arbeit des Entwicklungshilfeausschusses der OECD und seiner neuen Arbeitsgruppe zur Wirksamkeit der Hilfe. Während ich die Einigung im Rat über die Aufhebung der Lieferbindung für die Gemeinschaftshilfe begrüße, möchte ich meine Enttäuschung über das Widerstreben einiger Mitgliedstaaten – und besonders eines Mitgliedstaats –, sich zur Bindungsaufhebung in der bilateralen Hilfe zu bekennen, zum Ausdruck bringen. Das hat zwei Dimensionen; die eine ist die zur Genüge bekannte Diskussion darüber, ob die offizielle Entwicklungshilfe und die Beschaffung dort Teil des Binnenmarkts ist oder nicht. Das ist eine interne Diskussion in der EU. Nach Auffassung der Kommission lautet die Antwort eindeutig „Ja“, die Richtlinie zum öffentlichen Beschaffungswesen umfasst in der Tat die Entwicklungshilfe. Einige Länder, auch mein eigenes, die das seit Jahren angezweifelt haben, haben in dieser Frage keine Zweifel mehr. Ein Mitgliedstaat hat jedoch noch immer eine andere Auffassung. Meine Antwort wäre „Okay, wir sehen uns vor Gericht wieder“. Der andere Problembereich, bei dem eine Diskussion offener verläuft und legitimer ist, besteht darin, wie sich die Mitgliedstaaten in der breiteren, globalen Diskussion im Rahmen der OECD in der Frage der Bindungsaufhebung verhalten. Wir haben da eine Vereinbarung, die Lieferbindung für die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder aufzuheben. Das vereinbarte Volumen entspricht etwa 2 % der globalen offiziellen Entwicklungshilfe – nicht gerade umwerfend."@de7
"Η ανακοίνωση για την αποσύνδεση της βοήθειας χρονολογείται από τις 18 Νοεμβρίου 2002 και έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε, αν και έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πολιτική πρόοδο στο θέμα από πέρσι. Η Επιτροπή συμμορφώνεται, και στην πραγματικότητα πετυχαίνει περισσότερα, όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει ώστε να φέρει σε πέρας τη συμφωνία. Έχουμε όμως διαφορετική άποψη: ένας λόγος για αυτό είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των υπολοίπων. Είμαστε έτοιμοι να αποδεσμεύσουμε κάθε βοήθεια και έχουμε νομικές υποχρεώσεις απέναντι στις χώρες ΑΚΕ, για παράδειγμα, πράγμα που σημαίνει ότι ως ομάδα, μπορούν να πλειοδοτήσουν για όλα όσα σχετίζονται και με τις εβδομήντα οκτώ χώρες. Κατά την προετοιμασία της Διάσκεψης του Μοντερέι για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για την περαιτέρω αποσύνδεση της διμερούς βοήθειας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να αυξήσουμε και το μέγεθος της βοήθειας και την αποτελεσματικότητά της μέσω μέτρων όπως αυτά που συζητάμε σήμερα. Χαίρομαι πραγματικά που έχω το πράσινο φως από το Κοινοβούλιο και προσβλέπω στην προώθηση του θέματος. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια αμοιβαιότητα, γιατί το θέμα είναι επίσης να φροντίσουμε τα εμπορικά συμφέροντα που ανοίγονται για εμάς, αν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν το ίδιο. Πρόκειται σαφώς για κάτι το οποίο δεν έχουμε εντολή να κάνουμε. Η πολιτική μας είναι τώρα σαφής, θέλουμε να πετύχουμε τη μέγιστη λύση στο θέμα. Το θέμα μπορεί να φαίνεται πολύ τεχνικό και δύσκολο στον χειρισμό, αλλά μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις στο πεδίο της αποτελεσματικότητας, της αξιοποίησης της βοήθειας που χορηγούμε, καθώς και της δυναμικής της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους μας – ακριβώς όπως το αποσαφήνισε ο κ. Fernández Martin. Είμαι ευγνώμων για το έργο που έχει επιτελέσει σχετικά με το θέμα. Η έκθεσή του αντανακλά ευρεία συμφωνία μεταξύ μας. Έχουμε επιτύχει συναίνεση στο Συμβούλιο για την αποσύνδεση της κοινοτικής βοήθειας και με το ψήφισμα που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα στο Κοινοβούλιο μπορούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για την υλοποίηση. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγή των διαφόρων σχετικών νομικών εργαλείων. Η πρόταση για εφαρμογή αλλαγών στους ισχύοντες κανονισμούς θα υπαχθεί στη διαδικασία της συναπόφασης και, επομένως, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην προώθηση του θέματος θα είναι θεμελιώδης. Προσβλέπω στη συζήτηση με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του ερχόμενου έτους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την τεκμηρίωση των στοιχείων που σχετίζονται με την αποσύνδεση. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε συγκεκριμένα, αξιόπιστα δεδομένα για τις επιπτώσεις της αποσύνδεσης. Θα ξεκινήσουμε σχετική μελέτη πριν από το τέλος του έτους. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε άλλους χορηγούς οι οποίοι διστάζουν ακόμη να μας ακολουθήσουν, ιδιαίτερα μέσω του έργου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ και της νέας του Ομάδας Εργασίας για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας. Αν και επικροτώ την επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο για την αποσύνδεση της κοινοτικής βοήθειας, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την απροθυμία μερικών κρατών μελών –και ιδιαίτερα την απροθυμία ενός κράτους μέλους– να δεσμευτούν για την αποσύνδεση της διμερούς βοήθειας. Αυτό έχει δύο διαστάσεις· η μία είναι η καλά εδραιωμένη συζήτηση για το αν η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και οι δημόσιες συμβάσεις εκεί αποτελούν μέρος της Ενιαίας Αγοράς. Αυτή είναι μια συζήτηση στο εσωτερικό της ΕΕ. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απάντηση είναι σαφώς “ναι”, η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις καλύπτει πράγματι την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι σαφές ότι μερικές χώρες οι οποίες για χρόνια το αμφισβητούσαν, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, δεν το αμφισβητούν πλέον. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος συνεχίζει να έχει διαφορετική άποψη. Η απάντησή μου θα ήταν “πολύ καλά, θα τα πούμε στο δικαστήριο”. Το άλλο στοιχείο στο οποίο η συζήτηση είναι πιο ανοιχτή και πιο εύλογη είναι το τι κάνουν τα κράτη μέλη στην ευρύτερη γενική συζήτηση στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την αποσύνδεση της βοήθειας. Εκεί έχουμε συμφωνία για την αποσύνδεση της βοήθειας στην ομάδα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Το μέγεθος αυτού που έχει συμφωνηθεί αντιστοιχεί περίπου στο 2% της συνολικής ΔΑΒ (Δημόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας) – δεν είναι σπουδαίο."@el8
". La comunicación acerca de la desvinculación de la ayuda data del 18 de noviembre de 2002 y todavía hay trabajo pendiente, a pesar de que hemos realizado importantes avances políticos sobre esta cuestión desde el año pasado. La Comisión está cumpliendo lo estipulado en ese acuerdo, e incluso está yendo más lejos. Pero tenemos una opinión distinta: una de las razones que sustentan nuestro punto de vista es que no queremos hacer distinciones entre los países menos desarrollados y el resto. Estamos dispuestos a desvincular toda la ayuda y tenemos obligaciones legales con los Estados ACP, por ejemplo, que hacen que, como grupo, tengan acceso a cualquier licitación relacionada sobre cualquier contrato relacionado con los 78 países. En preparación de la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo, los Estados miembros se comprometieron a seguir hablando sobre una mayor desvinculación de la ayuda bilateral. La Comisión reconoce que tenemos que incrementar tanto el volumen de ayuda como su eficacia mediante medidas como las que estamos debatiendo hoy. Estoy realmente satisfecho de tener el visto bueno del Parlamento y espero poder seguir avanzando en este asunto. Es cierto que tenemos que insistir en cierta reciprocidad, porque el problema también está relacionado con el cuidado que debemos tener con la apertura de los intereses comerciales por nuestra parte si, por ejemplo, los Estados Unidos no hacen lo mismo. Está claro que no estamos obligados a hacerlo. Nuestra política es clara: queremos encontrar la solución perfecta para este tema. Este tema puede parecer muy técnico y difícil de abordar, pero puede tener una incidencia bastante significativa en el ámbito de la ayuda al desarrollo en lo que respecta a la eficacia, el valor obtenido por el dinero de nuestras ayudas y también la dinámica de la cooperación con nuestros países asociados, precisamente tal y como ha dejado claro el Sr. Fernández Martín. Le agradezco mucho el trabajo que ha realizado sobre este tema. Su informe refleja un amplio acuerdo entre nosotros. Hemos conseguido alcanzar un consenso en el Consejo sobre la desvinculación de la ayuda comunitaria y ahora, con la resolución que está sobre la mesa del Parlamento, podemos empezar a trabajar en su aplicación. Nos centraremos en propuestas concretas de modificación de los distintos instrumentos jurídicos relevantes. La propuesta para implantar cambios en los reglamentos actuales se regirá por el procedimiento de codecisión y, por lo tanto, el papel del Parlamento para conseguir que este asunto salga adelante será fundamental. Espero poder debatir este tema con el Parlamento durante este próximo año. Seguiremos trabajando para determinar los hechos relacionados con la desvinculación. Uno de los problemas es que es muy difícil encontrar datos concretos y fiables sobre la incidencia de la misma. Empezaremos a estudiar este tema antes de que concluya el año. Intentaremos convencer a otros donantes que de momento se muestran reticentes a unirse a nosotros, sobre todo mediante el trabajo del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y su nuevo Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda. Aunque acogemos con agrado el acuerdo del Consejo sobre la desvinculación de la ayuda comunitaria, quisiera dejar constancia de mi decepción por la escasa disposición de algunos Estados miembros –y sobre todo de un Estado miembro– a comprometerse a desvincular la ayuda bilateral. Esto tiene dos dimensiones: una es la arraigada discusión sobre si la ayuda oficial al desarrollo y el abastecimiento allí es parte del Mercado Único. Éste es un debate interno de la Unión. En opinión de la Comisión, la respuesta es claramente afirmativa, ya que la Directiva sobre contratación pública incluye en efecto la ayuda al desarrollo. Algunos países que han puesto esto en duda durante años, incluido el mío, han despejado claramente todas sus dudas al respecto. Sin embargo, un Estado miembro mantiene todavía una opinión distinta. Mi respuesta sería: «De acuerdo, nos veremos en los Tribunales.» El otro tema en el que es más abierto y más legítimo un debate es qué hacen los Estados miembros en la discusión mundial en el marco de la OCDE sobre la desvinculación de la ayuda. En ese marco se ha llegado al acuerdo de desvincular la ayuda al grupo de los países menos desarrollados. El volumen sobre el que se ha llegado a ese acuerdo se corresponde aproximadamente con el 2% de la ayuda oficial al desarrollo mundial; no se puede decir que sea mucho."@es12
". Tiedonanto sidonnaisuuksien purkamisesta annettiin 18. marraskuuta 2002, ja vaikka viime vuonna edistyttiinkin poliittisesti hyvin, työtä on edelleen paljon jäljellä. Komissio pitää lupauksensa ja tekee itse asiassa enemmänkin sopimuksen toteuttamiseksi. Näkökantamme on kuitenkin erilainen: yksi syy on se, ettemme halua kohdella vähiten kehittyneitä maita eri tavoin kuin muita maita. Olemme valmiita purkamaan kaikkia tukia koskevat sidonnaisuudet, ja meillä on oikeudellinen velvoite esimerkiksi AKT-maita kohtaan, mikä tarkoittaa, että ryhmänä näillä mailla on mahdollisuus tehdä tarjous mistä tahansa, mikä liittyy näihin 78 maahan. Kehitysrahoitusta käsitelleeseen Monterreyn konferenssiin valmistautuessaan jäsenvaltiot sitoutuivat jatkamaan keskusteluja kahdenvälisen avun sidonnaisuuksien purkamisesta edelleen. Komissio tunnustaa, että avun määrän ja vaikutuksen lisäämiseen tarvitaan esimerkiksi sellaisia toimenpiteitä, joista tänään keskustelemme. Olen erittäin tyytyväinen parlamentilta saamaani viestiin ja odotan innolla asian edistymistä. On totta, että edellytämme jonkinasteista vastavuoroisuutta, sillä kyse on myös kaupallisista intresseistä, joita tarjoutuu, jos esimerkiksi Yhdysvallat ei toimi samoin. Siinä asiassa meillä ei selvästikään ole valtuuksia. Kantamme asiaan on nyt selvä, ja tavoittelemme asialle lopullista ratkaisua. Aihe saattaa vaikuttaa todella tekniseltä ja vaikeasti lähestyttävältä, mutta kyseessä saattaa olla erittäin merkittävä asia alan tehokkuuden, tukien kannattavuuden ja kumppanuusmaiden kanssa harjoitettavan yhteistyön dynaamisuuden kannalta – aivan kuten jäsen Fernández Martin on selkeästi todennut. Olen kiitollinen esittelijälle aiheen käsittelystä. Mietintö kuvastaa laajaa yhteisymmärrystä. Neuvosto on päässyt yksimielisyyteen yhteisön avun sidonnaisuuksien purkamisesta, ja nyt kun päätöslauselma on parlamentin käsittelyssä, voimme ryhtyä valmistelemaan täytäntöönpanoa. Ensisijaisesti teemme käytännön ehdotuksia asiaankuuluvan lainsäädännön muuttamiseksi. Nykyisten asetusten muuttamista koskevat ehdotukset käsitellään yhteispäätösmenettelyssä, joten parlamentti voi vaikuttaa merkittävästi asian edistämiseen. Odotan innolla asiaa koskevia keskusteluja tulevana vuonna parlamentin kanssa. Jatkamme sidonnaisuuksien purkamiseen liittyvien tosiasioiden selvittämistä. Ongelmana on muun muassa se, että on vaikea saada konkreettista ja luotettavaa tietoa sidonnaisuuksien purkamisen vaikutuksista. Asiaa aletaan tutkia ennen vuoden loppua. Yritämme saada vastahakoiset avunantajat vakuuttuneiksi, ja siinä meitä auttavat etenkin OECD:n kehitysapukomitea ja komitean uusi kehitysavun tehokkuuden parantamista käsittelevä työryhmä. Olen tyytyväinen neuvoston sopimukseen yhteisön avun sidonnaisuuksien purkamisesta, mutta olen pettynyt siihen, että jotkut jäsenvaltiot – etenkin eräs jäsenvaltio – ovat vastahakoisia sitoutumaan kahdenvälisen avun sidonnaisuuden purkamiseen. Asialla on kaksi ulottuvuutta. Toisaalta keskustelemme säännöllisesti siitä, kuuluvatko virallinen kehitysapu ja hankintamenettelyt sisämarkkinoille. Tätä keskustelua käydään EU:n sisällä. Komissio vastaa kysymykseen selkeästi "kyllä". Julkisia hankintamenettelyjä koskeva direktiivi kattaa todellakin kehitysavun. Jotkut maat, kuten omanikin, ovat olleet vuosia epävarmoja tästä, mutta enää ei näy epäilyksen häivääkään. Yksi jäsenvaltio kuitenkin on edelleen eriävällä kannalla. Sille sanon: "tavataan oikeudessa". Toista ulottuvuutta koskevat keskustelut ovat avoimempia ja oikeutetumpia, ja ne liittyvät siihen, miten jäsenvaltiot toimivat avun sidonnaisuuksien purkamiseksi OECD:n maailmanlaajuisissa keskusteluissa. Niissä keskusteluissa on päästy yksimielisyyteen kehitysavun sidonnaisuuksien purkamisesta vähiten kehittyneiltä mailta. Sovittu määrä vastaa noin kahta prosenttia julkisen kehitysavun kokonaismäärästä, eli määrä ei ole kovinkaan suuri."@fi5
"La communication sur le déliement de l’aide remonte au 18 novembre 2002 et, bien que nous ayons réalisé des progrès politiques sensibles en la matière depuis l’année dernière, il nous reste encore du pain sur la planche. La Commission respecte ses engagements - et elle en fait même plus - en vue de la mise en œuvre de l’accord, mais nous adoptons un point de vue différent, entre autres parce que nous ne voulons pas faire de discrimination entre les pays les moins avancés et les autres. Nous sommes prêts à délier l’ensemble de l’aide et nous avons des obligations légales à l’égard des pays ACP, par exemple, ce qui signifie qu’en tant que groupe, ils ont accès aux offres concernant tout ce qui a trait à l’ensemble des 78 pays. Dans le cadre de la préparation de la Conférence de Monterrey sur le financement du développement, les États membres se sont engagés à poursuivre les discussions sur le déliement futur de l’aide bilatérale. La Commission reconnaît la nécessité d’accroître à la fois le volume de l’aide et son efficacité par le biais de mesures telles que celles que nous examinons aujourd’hui. Je suis ravi d’avoir le feu vert du Parlement et je ne manquerai pas de faire avancer les choses. Il est vrai que nous devons insister sur une certaine réciprocité, car nous devons aussi veiller à nos intérêts commerciaux si, par exemple, les États-Unis n’agissent pas dans le même sens. Il est évident que nous ne disposons pas d’un mandat. Notre position est sans ambiguïté: nous voulons qu’une solution optimale soit trouvée à ce problème. Cette question peut sembler très technique et difficile à aborder, mais elle peut avoir un impact sur l’efficacité de notre aide, son rapport qualité-prix ainsi que sur la dynamique de la coopération avec nos pays partenaires, et c’est exactement ainsi que l’a présenté M. Fernández Martín. Je remercie le rapporteur pour le travail réalisé à ce sujet. Son rapport reflète le vaste consensus qui existe entre nous. Nous sommes parvenus à atteindre un consensus au Conseil sur le déliement de l’aide communautaire et la résolution qui est actuellement examinée par l’Assemblée nous permet à présent de nous pencher sur sa réalisation. Nous nous concentrerons sur des propositions concrètes en vue de modifier les différents instruments juridiques concernés. La proposition visant à modifier les réglementations existantes relèvera de la procédure de codécision; c’est pourquoi le rôle du Parlement en vue de faire avancer les choses sera fondamental. Je me réjouis à l’idée d’en discuter avec l’Assemblée au cours de l’année qui vient. Nous continuerons à établir les faits concernant le déliement. Un des problèmes a trait à la difficulté de trouver des données concrètes fiables sur l’impact du déliement. Nous commencerons à étudier cette question avant la fin de l’année. Nous essayerons de convaincre d’autres donateurs, qui hésitent encore à se joindre à nous, en particulier grâce aux travaux réalisés par le Comité d’aide au développement de l’OCDE et par son nouveau groupe de travail sur l’efficacité de l’aide. Je me félicite de l’accord conclu au sein du Conseil sur le déliement de l’aide communautaire, mais je tiens à faire part de ma déception par rapport à la réticence témoignée par certains États membres - et en particulier par un État membre - de s’engager dans la voie du déliement de l’aide bilatérale. Il y a deux volets à cette question. Il y a d’abord la discussion bien connue quant à savoir si l’aide publique au développement et la passation de marchés qui y sont liés font partie du marché unique. Il s’agit d’une discussion interne au sein de l’Union. Aux yeux de la Commission, la réponse est clairement "oui": la directive sur la passation de marchés publics couvre effectivement l’aide au développement. Certains pays qui avaient émis des doutes à ce sujet pendant plusieurs années - et mon pays en fait partie - n’ont plus le moindre doute. Un État membre continue cependant à avoir un point de vue différent. Je dirai simplement: "pas de problème, nous irons devant la Cour de justice". L’autre élément à propos duquel la discussion est plus ouverte et plus légitime concerne le rôle joué par les États membres dans les discussions internationales plus larges, qui ont lieu dans le cadre de l’OCDE à propos du déliement de l’aide. Un accord a été conclu en vue de délier l’aide en faveur du groupe des pays les moins avancés. Le volume de l’accord correspond à environ 2% du total de l’aide publique au développement, c’est-à-dire peu de chose."@fr6
". La comunicazione “Svincolare gli aiuti” risale al 18 novembre 2002 e, dopo quella data, sono stati registrati ottimi progressi a livello politico su tale questione. Tuttavia, il lavoro da fare è ancora molto. La Commissione sta facendo il proprio dovere e, anzi, ha fatto anche più di quanto stabilito per dare corso all’accordo, ma riteniamo di dover esprimere una posizione differenziata. In primo luogo, non vogliamo discriminare tra paesi meno sviluppati e tutti gli altri. Siamo pronti a svincolare tutti gli aiuti e, inoltre, dobbiamo rispettare una serie di obblighi giuridici nei confronti dei paesi ACP, per esempio, il che significa che, costituendo essi un gruppo, hanno facoltà di partecipare a gare d’appalto di qualsiasi genere in tutti i settantotto paesi associati. Nella fase preparatoria della Conferenza di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo, gli Stati membri si erano impegnati a proseguire la discussione sull’ulteriore svincolo degli aiuti bilaterali. La Commissione considera certamente necessario sia aumentare il volume degli aiuti, che migliorarne l’efficacia tramite le misure oggi in discussione. Sono davvero molto lieto di constatare la disponibilità del Parlamento e sono pronto a dar corso alle proposte. Concordo sul fatto che sia necessario insistere su una certa reciprocità, considerato che, se ad esempio gli Stati Uniti non dovessero adeguarsi a questo percorso, la questione implicherebbe anche la difesa dei nostri interessi commerciali eventualmente presenti. E’ evidente che si tratta di una questione sulla quale noi non abbiamo mandato per intervenire. La nostra politica ora è chiara: vogliamo che la questione trovi una soluzione complessiva e definitiva. L’argomento può apparire molto tecnico e difficile da affrontare, ma si deve tenere presente che esso può avere certamente un impatto, le cui modalità l’onorevole Fernández Martin ha descritto con precisione e chiarezza, in termini di efficacia, di valore del denaro concesso a titolo di aiuto e anche di dinamiche della cooperazione con i nostri paesi . Voglio esprimere la mia gratitudine al relatore per l’opera svolta. Il testo riflette l’ampio accordo tra la Commissione e il Parlamento. Abbiamo ottenuto il consenso del Consiglio sulla necessità di svincolare gli aiuti comunitari e la risoluzione oggi all’esame nel Parlamento ci permetterà di avviare l’opera di attuazione. Concentreremo la nostra attività su una serie di proposte concrete mirate a modificare gli strumenti giuridici riguardanti la materia. La proposta volta a introdurre modifiche ai regolamenti già esistenti dovrà seguire la procedura di codecisione e, quindi, il ruolo del Parlamento in questo senso sarà fondamentale. Sarò dunque ben lieto di avviare una discussione con il Parlamento nel corso del prossimo anno. Continueremo l’opera già avviata concernente la definizione dei dati relativi allo svincolo. Poiché uno dei problemi presenti è la grande difficoltà di reperire dati concreti ed affidabili sull’impatto dello svincolo, entro la fine dell’anno avvieremo uno studio in materia. Cercheremo di convincere i donatori ancora restii a seguire il nostro percorso, in particolare per mezzo dell’opera del Comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE e del relativo gruppo di lavoro sull’efficacia degli aiuti, di nuova istituzione. Pur accogliendo con favore l’accordo in seno al Consiglio in materia di svincolo degli aiuti comunitari, vorrei esprimere la mia delusione per la riluttanza dimostrata da alcuni Stati membri, in particolare da uno di essi, ad assumere l’impegno di svincolare gli aiuti bilaterali. La questione ha due dimensioni. Una riguarda la nota discussione sulla legittimità o meno di considerare l’Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e i relativi appalti come parte integrante del mercato unico. Si tratta di un dibattito tutto interno all’UE e la Commissione ritiene che la risposta sia positiva, ovvero che l’ambito della direttiva sulle gare pubbliche d’appalto includa senz’altro l’aiuto allo sviluppo. Alcuni paesi, tra cui il mio, nel corso degli anni passati hanno espresso dubbi al riguardo, ma si sono ormai convinti. Tuttavia, uno Stato membro mantiene ancora una posizione diversa. La mia replica non può che essere questa: “ci vedremo in tribunale”. L’altro aspetto, su cui la discussione è più aperta e niente affatto priva di fondamento, riguarda il ruolo degli Stati membri nel quadro più ampio del dibattito mondiale in seno all’OCSE sul tema dello svincolo degli aiuti. In quella sede, abbiamo raggiunto un accordo sul fatto di svincolare gli aiuti nei confronti del gruppo dei paesi meno sviluppati. Il volume di aiuti interessati da questo accordo ammonta a circa il 2 per cento del totale dell’Aiuto pubblico allo sviluppo. Non si tratta quindi di gran cosa."@it9
". The communication about the untying of aid dates back to 18 November 2002 and we still have quite some work to do, even though we have made good political progress on the issue since last year. The Commission is complying, and in fact over-achieving, in relation to what it has to do in order to carry out this agreement. But we take a different view: one reason being that we do not want to discriminate between least developed countries and the rest. We are ready to untie all aid and we have legal obligations vis-à-vis the ACP countries, for instance, which means that as a group, they have access to bid on everything relating to all seventy-eight countries. In preparation for the Monterrey Conference on Financing for Development, the Member States committed themselves to continue discussions on the further untying of bilateral aid. The Commission recognises that we need both to increase the volume of aid and its effectiveness through measures like those we are discussing today. I am really pleased to have the signal from Parliament and I look forward to moving this forward. It is true that we have to insist on some reciprocity, because this issue is also about taking care of trade interests opening up on our part, if, for instance, the United States is not doing the same thing. It is clearly not something we have a mandate to do. Our policy is now clear we want to go for the big solution on this issue. This issue may appear to be very technical and difficult to address, but it can have quite an impact in the field concerning the effectiveness, the value for money of our aid and also the dynamics of the cooperation with our partner countries – exactly in the way Mr Fernández Martin has made clear. I am grateful for the work he has done on this subject. His report reflects broad agreement between us. We have achieved consensus in Council on the untying of Community aid, and with the resolution on the table now in Parliament we can start working on implementation. We will focus on concrete proposals to change the different relevant legal instruments. The proposal to implement changes in the existing regulations will fall under the co-decision procedure and therefore Parliament's role in moving this forward will be fundamental. I look forward to discussing it with Parliament during the course of this coming year. We will continue our work on establishing the facts relating to untying. One of the problems is that it is very difficult to find concrete, reliable data on the impact of untying. We will begin a study on this before the end of the year. We will try to convince other donors who are still reluctant to join us, particularly through the work of the OECD ’s Development Assistance Committee and its new Working Group on Aid Effectiveness. While welcoming the Council’s agreement on the untying of Community aid, I would like to express disappointment at the reluctance of some Member States – and especially that of one Member State – to commit themselves to untying bilateral aid. This has two dimensions; one is the well-established discussion as to whether or not official development assistance and the procurement there is part of the Single Market. This is an internal EU discussion. In the Commission's view the answer is clearly 'yes', the public procurement directive does indeed cover development aid. Some countries that have been doubting this over the years, including my own, clearly no longer doubt this. However, one Member State still maintains a different view. My reply would be 'okay, we will meet in Court'. The other element where a discussion is more open and more legitimate is what Member States do in the broader global discussion in the framework of OECD about the untying of aid. There we have an agreement to untie aid to the group of least developed countries. The volume of what has been agreed on corresponds to about 2% of global ODA – not a big deal."@lv10
". De mededeling over de ontkoppeling van hulp dateert van 18 november 2002 en er valt nog heel wat werk te verzetten, ook al hebben we sinds vorig jaar politiek een behoorlijke vooruitgang geboekt. De Commissie doet alles en zelfs meer dan wat van haar verwacht kan worden om dit akkoord uit te voeren. Maar wij hebben een andere invalshoek: een van de redenen daarvan is dat we geen onderscheid willen maken tussen minst ontwikkelde landen en de rest. We zijn bereid alle hulp te ontkoppelen en we hebben wettelijke verplichtingen tegenover bijvoorbeeld de ACS-landen. Dit betekent dat zij, als groep, kunnen bieden op alle offertes uit alle 78 landen. Ter voorbereiding op de conferentie van Monterrey over ontwikkelingsfinanciering hebben de lidstaten het op zich genomen de discussie over het verder ontkoppelen van bilaterale hulp voort te zetten. De Commissie erkent dat we zowel de mate als de doeltreffendheid van hulp moeten opvoeren door middel van maatregelen zoals we die vandaag bespreken. Ik ben verheugd dat het Parlement mij het groene licht geeft en zal met genoegen de uitwerking op me nemen. Het klopt dat we op enige reciprociteit moeten aandringen, want dit onderwerp betreft ook het afhandelen van handelsbelangen die aan onze kant spelen als, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten ons voorbeeld niet volgen. Daar hebben we duidelijk geen mandaat voor. Ons beleid is nu duidelijk gericht op een integrale oplossing voor deze kwestie. De kwestie mag dan zeer technisch zijn en moeilijk te behandelen, maar zij kan in de praktijk aanzienlijke invloed hebben op de doeltreffendheid en rentabiliteit van onze hulp en ook op de dynamiek van de samenwerking met onze partnerlanden – precies zoals de heer Fernández Martin heeft uitgelegd. Ik ben erkentelijk voor het werk dat hij in het kader van dit onderwerp heeft verricht. Uit zijn verslag blijkt dat wij het grotendeels met elkaar eens zijn. We hebben in de Raad consensus bereikt over de ontkoppeling van communautaire hulp, en met de resolutie die nu in het Europees Parlement voor ons ligt kunnen we aan de tenuitvoerlegging daarvan beginnen. We zullen ons richten op concrete voorstellen om de verschillende wetgevingsinstrumenten te wijzigen. Het voorstel voor het invoeren van wijzigingen in de bestaande regelgeving valt onder de medebeslissingsprocedure; daarbij is de rol van het Parlement dus essentieel. Ik kijk uit naar de bespreking van dit voorstel met het Parlement in de loop van het komende jaar. We zullen doorgaan met onze inspanningen om de feiten vast te stellen die samenhangen met ontkoppeling. Een van de problemen daarbij is dat het erg moeilijk is, concrete en betrouwbare gegevens te vinden over de gevolgen van ontkoppeling. We zullen dit voor het eind van het jaar gaan bestuderen. We zullen proberen andere donoren die nog aarzelen over de streep te trekken, in het bijzonder door middel van het werk van het Comité voor ontwikkelingsbijstand van de OESO en zijn nieuwe Werkgroep Hulpevaluatie. Enerzijds verwelkom ik het akkoord van de Raad over de ontkoppeling van communautaire hulp, anderzijds wil ik mijn teleurstelling uitspreken over de terughoudendheid van sommige lidstaten – en één in het bijzonder – om daadwerkelijk tot ontkoppeling van de bilaterale hulp over te gaan. Daar zitten twee kanten aan. Een daarvan is de vanouds bekende discussie of officiële ontwikkelingshulp en de aanbesteding daarvan hoort bij de interne markt. Dit is een interne EU-discussie. In de optiek van de Commissie is het antwoord duidelijk ‘ja’, de richtlijn voor openbare aanbesteding dekt ontwikkelingshulp inderdaad. Sommige landen, ook het mijne, hebben hier jarenlang aan getwijfeld, maar doen dat nu niet meer. Er is echter één land dat er anders over denkt. Mijn antwoord zou zijn: ‘Goed, dan gaan we maar naar de rechter’. Het andere aspect betreft hetgeen lidstaten doen in de bredere algemene discussie binnen de OESO over ontkoppeling van hulp. De discussie die op dit punt wordt gevoerd is opener en ook legitiemer. Er bestaat een afspraak om hulp aan de groep van minst ontwikkelde landen te ontkoppelen. Het afgesproken volume komt overeen met ongeveer 2 procent van de wereldwijde ODA – en dat valt dus wel mee."@nl2
"A comunicação sobre a desvinculação da ajuda data de 18 de Novembro de 2002, e temos ainda bastante trabalho a fazer, embora tenhamos realizado já importantes progressos políticos, nesta matéria, desde o ano passado. A Comissão tem cumprido e, na verdade, superado o necessário para dar cumprimento a este acordo. Porém defendemos uma opinião diferente: uma das razões da nossa posição reside no facto de não queremos fazer uma discriminação entre os países menos desenvolvidos e dos demais. Estamos prontos para desvincular toda a ajuda e temos obrigações legais relativamente aos países ACP, por exemplo, o que significa que, como grupo, têm possibilidade de apresentar candidaturas a tudo o que se relacione com a totalidade dos setenta e oito países. Na preparação para a Conferência de Monterrey sobre o financiamento do desenvolvimento, os Estados-Membros comprometeram-se a prosseguir os debates sobre uma maior desvinculação da ajuda bilateral. A Comissão reconhece que precisamos, quer de aumentar o volume da ajuda, quer a sua eficácia através de medidas tais como as debatidas hoje. Apraz-me muito receber este sinal do Parlamento e aguado com expectativa a realização de progressos neste domínio. É verdade que temos de insistir nalguma reciprocidade, porque esta questão também se prende com a necessidade de acautelar os interesses comerciais que se abrem da nossa parte se, por exemplo, os Estados Unidos não fizerem o mesmo. Claramente não é algo para o qual disponhamos de um mandato. A nossa política actualmente é clara: pretendemos ir até a solução desta questão. Esta questão poderá parecer demasiadamente técnica e difícil de abordar, mas pode ter um impacto considerável no terreno em matéria de eficácia, de rendimento da nossa ajuda e também de dinâmica da cooperação com os países nossos parceiros – exactamente da forma claramente descrita pelo senhor deputado Fernández Martin. Agradeço-lhe o trabalho que desenvolveu nesta matéria. O seu relatório reflecte o acordo geral que existe entre nós. Chegámos a um consenso no Conselho sobre a desvinculação da ajuda comunitária, e com a resolução que o Parlamento tem agora em mãos poderemos começar a trabalhar na implementação. Concentrar-nos-emos em propostas concretas de modificação dos diferentes instrumentos jurídicos relevantes. A proposta de introdução de modificações nos regulamentos existentes inserir-se-á no âmbito do procedimento de co-decisão, pelo que o papel do Parlamento será determinante. Aguardo com expectativa o debate desta questão com o Parlamento durante o próximo ano. Continuaremos o nosso trabalho de levantamento dos factos relacionados com a desvinculação da ajuda. Um dos problemas que se coloca é a extrema dificuldade em encontrar dados concretos e fiáveis sobre o impacto da desvinculação. Daremos início a um estudo sobre esta questão antes do final do ano. Tentaremos convencer outros dadores, que ainda se mostram relutantes em juntar-se a nós, sobretudo através do trabalho do Comité de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE e do seu novo Grupo de Trabalho sobre a Eficácia da Ajuda. Embora me congratule com o acordo do Conselho em matéria de desvinculação da ajuda comunitária, gostaria de expressar o meu desapontamento face à relutância de alguns Estados-Membros – e especialmente de um dos Estados-Membros – em se comprometer a desvincular a ajuda bilateral. Isso tem duas dimensões; uma é a conhecida controvérsia sobre se a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) e os correspondentes contratos de direito público fazem parte do mercado único. Trata-se de uma discussão interna da UE. Na opinião da Comissão a resposta é claramente “sim”, a Directiva relativa aos contratos de direito público abrange efectivamente a ajuda pública ao desenvolvimento (APD). Alguns dos países que têm levantado dúvidas a este respeito ao longo dos anos, incluindo o meu próprio país, deixaram claramente de ter dúvidas. No entanto, um dos Estados-Membros persiste numa visão diferente. A minha resposta seria “muito bem, ver-nos-emos em tribunal”. Outro aspecto, em que o debate é mais aberto e mais legítimo, a posição dos Estados-Membros no contexto mais amplo do debate mundial, no quadro da OCDE, no que se refere à desvinculação da ajuda. Neste contexto, dispomos de um acordo que nos permite desvincular a ajuda a um grupo de países menos desenvolvidos. O volume acordado corresponde a cerca de 2% da APD – não é grande coisa."@pt11
". Meddelandet om obundet bistånd lades fram den 18 november 2002, och det kvarstår fortfarande en hel del arbete för oss, även om vi gjort goda politiska framsteg i frågan sedan förra året. Kommissionen uppfyller vad den måste göra för att genomföra denna överenskommelse, och presterar faktiskt ännu mer. Men vi har en annan åsikt: ett skäl är att vi inte vill göra skillnad mellan de minst utvecklade länderna och resten av länderna. Vi är redo att göra allt bistånd obundet, och vi har rättsliga förpliktelser gentemot AVS-länderna till exempel, vilket innebär att som grupp har de möjlighet att lämna anbud på allt som rör samtliga 78 länder. Inför konferensen om utvecklingssamarbete i Monterrey har medlemsstaterna förbundit sig att fullfölja diskussionerna om ytterligare obundet bilateralt bistånd. Kommissionen medger att vi både måste öka biståndsomfattningen och dess effektivitet genom åtgärder som de som vi diskuterar i dag. Det gläder mig verkligen att ha fått en signal från parlamentet, och jag ser fram emot att föra frågan vidare. Det är sant att vi måste insistera på viss ömsesidighet, eftersom den här frågan också handlar om att ta hand om handelsintressen som öppnar sig för vår del, om till exempel Förenta staterna inte gör samma sak. Det är tydligt att det inte är något som vi har mandat att göra. Det är nu tydligt att vår policy är att vi vill sträva efter den stora lösningen i frågan. Denna fråga kan framstå som mycket teknisk och svår att hantera, men den kan ha en tämligen stor inverkan på området i fråga om effektiviteten, valuta för pengarna när det gäller vårt bistånd och också dynamiken i samarbetet med våra partnerländer – exakt på det sätt som Fernández Martin har tydliggjort. Jag är tacksam för hans arbete i den här frågan. Hans betänkande återspeglar en bred enighet oss emellan. Vi har uppnått en enighet i rådet om obundet gemenskapsbistånd, och när nu resolutionen har lagts fram i parlamentet kan vi börja att arbeta med tillämpningen. Vi kommer att inrikta oss på konkreta förslag för att förändra de olika berörda rättsliga instrumenten. Förslaget om att införa ändringar i de befintliga förordningarna kommer att falla under medbeslutandeförfarandet, och därför kommer parlamentets roll när det gäller att föra frågan framåt att vara grundläggande. Jag ser fram emot att diskutera detta med parlamentet under loppet av det kommande året. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att fastställa fakta beträffande obundet bistånd. Ett av problemen är att det är mycket svårt att finna konkreta, pålitliga uppgifter om inverkan av obundet bistånd. Vi kommer att inleda en studie i frågan före slutet av året. Vi kommer att försöka att övertyga andra givare som fortfarande tvekar att ansluta sig till oss, särskilt genom arbetet i OECD:s kommitté för utvecklingssamarbete och dess nya arbetsgrupp för biståndseffektivitet. Samtidigt som jag välkomnar rådets samtycke när det gäller obundet gemenskapsbistånd, vill jag uttrycka min besvikelse över vissa medlemsstaters ovillighet – och särskilt en medlemsstats ovillighet – att förbinda sig i fråga om obundet bilateralt bistånd. Detta har två aspekter: en är den väletablerade diskussionen om huruvida det officiella utvecklingsstödet och upphandlingen där utgör en del av den inre marknaden eller inte. Detta är en intern EU-diskussion. Enligt kommissionens åsikt är svaret tydligt ”ja”, upphandlingsdirektivet omfattar förvisso utvecklingsstöd. Vissa länder som har tvivlat på detta under åren, inklusive mitt eget, tvivlar tydligen inte längre på det. En medlemsstat står emellertid fortfarande fast vid en annan åsikt. Jag skulle svara dem: ”Okej, vi ses i rätten”. Den andra punkten där en diskussion är mer öppen och mer befogad gäller vad medlemsstaterna gör i den bredare globala diskussionen inom ramen för OECD i fråga om obundet bistånd. Där har vi en överenskommelse om obundet bistånd till gruppen med minst utvecklade länder. Omfattningen av vad man har enats om motsvarar ungefär 2 procent av det totala offentliga utvecklingsbiståndet – det är inte mycket."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph