Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-04-Speech-4-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030904.7.4-217"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Let me start by say something about the evolution of payments. I agree that this has been quite a problem in the start-up phase, but I can also inform you that the amount invoiced in 2002 was nearly EUR 41.5 million. This represents nearly seven times more than the amounts invoice in 1999 and more than three times the amount invoiced in 2001. Although we cannot draw clear conclusions yet for the current year, the overall trend is quite positive and a similar disbursements of some EUR 40 million is expected for this year, taken as a whole. We are now at a level of activity that corresponds reasonably well to expectations. All this is quite complex, there are so many different interests deserving protection, many historical, social and political factors in everything that relates to bananas. The Commission is well aware of the difficulties in combining the principle of equitable market access with consideration for the structural problems faced by small vulnerable economies. The Special Framework of Assistance stems from those concerns and addresses them in a tangible manner. Also it should be noted that this was not something imposed on our partners in this area but reflects thorough negotiations. After the undeniable difficulties of the start-up phase, substantial progress can now be observed in the implementation of the scheme: I have just given these figures. Now we have reached a satisfactory rate in terms of payment. In response to the repeated suggestions by the Commission, several ACP banana suppliers are changing their strategies and seeking more financial support to fund diversification where the banana industry is no longer sustainable. It is expected that this process will continue, with the least competitive banana suppliers using the available funds exclusively for diversification and social compensation. As far as the possible increase in imports following enlargement, which is an important discussion, is concerned, it was agreed at the Copenhagen summit that appropriate arrangements would be made in order to ensure a sufficient supply of bananas to EU consumers in conformity with WTO rules. Any increase in the banana quotas, which would be subject to negotiations in the WTO framework, would take account of the interests of these producers. The Commission is well aware of its obligations resulting from the Cotonou Agreement including those relating to ensuring the continuing outlet for ACP bananas on the European market and we are of course committed to do anything we can to respect this."@en3
lpv:translated text
"Lad mig begynde med at sige noget om udviklingen af betalingerne. Jeg er enig i, at dette har været noget af et problem i startfasen, men jeg kan også fortælle Dem, at det beløb, der blev faktureret i 2002, var på næsten 41,5 millioner euro. Det er næsten syv gange mere end det beløb, der blev faktureret i 1999, og mere end tre gange så meget, som der blev faktureret i 2001. Selv om vi ikke kan drage klare konklusioner endnu for indeværende år, er den generelle tendens ganske positiv, og der forventes lignende betalinger på ca. 40 millioner euro for dette år som helhed. Vi er nu på et aktivitetsniveau, der svarer meget godt til det forventede. Alt dette er ganske kompliceret. Der er så mange forskellige interesser, der fortjener beskyttelse, og der er mange historiske og sociale og politiske faktorer i alt, hvad der vedrører bananer. Kommissionen er udmærket klar over vanskelighederne ved at forene principperne om ligelig adgang til markederne med hensyntagen til de strukturelle problemer, som små, sårbare økonomier står over for. Den særlige ramme for bistand skyldes disse bekymringer og tager fat på dem på en håndfast måde. Man bør også notere sig, at dette ikke er noget, som vores partnere på dette område er blevet påtvunget, men afspejler grundige forhandlinger. Efter de ubestridelige vanskeligheder i startfasen kan man nu se, at der sker betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af ordningen. Jeg har lige givet tallene. Nu har vi nået et tilfredsstillende niveau, når det gælder betalinger. Som svar på de gentagne henstillinger fra Kommissionen er adskillige leverandører af bananer inden for AVS ved at ændre deres strategi og søge mere finansiel bistand til at finansiere diversificering dér, hvor banandyrkningen ikke mere er bæredygtig. Det forventes, at denne proces vil fortsætte, sådan at de mindst konkurrencedygtige leverandører af bananer udelukkende vil benytte de midler, der er til rådighed, til diversificering og sociale kompensationer. For så vidt angår den mulige forøgelse af importen i forlængelse af udvidelsen, hvilket er en vigtig diskussion, blev der ved topmødet i København opnået enighed om, at der skulle tilvejebringes passende ordninger for at sikre en tilstrækkelig forsyning af bananer til EU's forbrugere i overensstemmelse med WTO's bestemmelser. Enhver forøgelse af banankvoterne, der ville skulle forhandles inden for rammerne af WTO, ville tage hensyn til disse producenters interesser. Kommissionen er udmærket klar over de forpligtelser, den har i henhold til Cotonou-aftalen, herunder dem, der drejer sig om at sikre fortsat afsætning af AVS-bananer til det europæiske marked, og vi er naturligvis indstillede på at gøre alt, hvad vi kan, for at respektere dette."@da1
"Lassen Sie mich eingangs etwas zur Entwicklung der Zahlungen sagen. Ich gebe zu, dass das in der Anfangsphase ein ziemliches Problem war, aber ich kann Ihnen auch mitteilen, dass sich der 2002 in Rechnung gestellte Betrag auf fast 41,5 Millionen Euro belief. Das ist nahezu das Siebenfache der 1999 in Rechnung gestellten Summen und mehr als das Dreifache des 2001 berechneten Betrags. Zwar lassen sich noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen für das laufende Jahr ziehen, doch ist der generelle Trend recht positiv, und für dieses Jahr sind insgesamt ähnlich hohe Auszahlungen von etwa 40 Millionen Euro zu erwarten. Wir befinden uns jetzt auf einem Aktivitätsniveau, das den Erwartungen im Großen und Ganzen entspricht. All dies ist ziemlich komplex; in allem, was mit Bananen im Zusammenhang steht, gibt es so viele unterschiedliche schützenswerte Interessen, viele historische, soziale und politische Faktoren. Die Kommission ist sich der Schwierigkeiten wohl bewusst, wenn es darum geht, den Grundsatz des gleichberechtigten Marktzugangs mit der Berücksichtigung der vor kleinen, schwachen Volkswirtschaften stehenden Strukturprobleme zu verbinden. Der Besondere Rahmen zur Unterstützung entsprang solchen Bedenken und geht spürbar auf sie ein. Erwähnt werden sollte auch, dass das nicht etwas war, was unseren Partnern auf diesem Gebiet aufgezwungen wurde, sondern etwas, dem gründliche Verhandlungen vorausgingen. Nach den unleugbaren Schwierigkeiten der Anfangsphase können nun bei der Durchführung des Programms wesentliche Fortschritte festgestellt werden. Ich habe diese Zahlen gerade genannt. Jetzt haben wir bei den Auszahlungen ein zufrieden stellendes Tempo erreicht. Als Reaktion auf die wiederholten Vorschläge der Kommission ändern mehrere AKP-Bananenlieferanten jetzt ihre Strategien und ersuchen um eine verstärkte finanzielle Unterstützung zur Absicherung der Diversifizierung, wo die Bananenindustrie nicht länger aufrechterhalten werden kann. Es ist zu erwarten, dass dieser Prozess anhält und die am wenigsten wettbewerbsfähigen Bananenlieferanten die verfügbaren Mittel ausschließlich für die Diversifizierung und für sozialen Ausgleich einsetzen. Was die mögliche Zunahme der Einfuhren nach der Erweiterung – ein wichtiges Diskussionsthema – angeht, so war man sich auf dem Kopenhagener Gipfel einig, dass geeignete Vorkehrungen im Einklang mit den WTO-Regelungen getroffen würden, um eine ausreichende Versorgung der Verbraucher in der EU mit Bananen zu sichern. Bei jeder Erhöhung der Bananenquoten, die im Rahmen der WTO zu verhandeln wäre, würden die Interessen dieser Produzenten berücksichtigt. Die Kommission ist sich ihrer Verpflichtungen aufgrund des Cotonou-Abkommens wohl bewusst. Dazu gehören auch die Verpflichtungen zur Sicherung eines ständigen Absatzes von AKP-Bananen auf dem europäischen Markt, und wir sind natürlich bereit, alles nur Mögliche zu tun, um dem gerecht zu werden."@de7
"Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας κάτι για την εξέλιξη των πληρωμών. Συμφωνώ ότι αποτέλεσε πρόβλημα στο αρχικό στάδιο, αλλά μπορώ επίσης να σας πληροφορήσω ότι το ποσό που τιμολογήθηκε το 2002 ήταν σχεδόν 41,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν επταπλάσιο από εκείνο που τιμολογήθηκε το 1999 και υπερτριπλάσιο από το ποσό που τιμολογήθηκε το 2001. Αν και δεν μπορούμε να εξαγάγουμε σαφή συμπεράσματα ακόμη για το τρέχον έτος, η γενική τάση είναι θετική και συνολικά αναμένεται για φέτος παρόμοια εκταμίευση περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα επίπεδο δραστηριοποίησης που αντιστοιχεί στις προβλέψεις. Όλα αυτά είναι περίπλοκα, είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα που δικαιούνται προστασίας, πολλοί ιστορικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τις μπανάνες. Η Επιτροπή γνωρίζει καλά τις δυσκολίες συνδυασμού της αρχής της δίκαιης πρόσβασης στην αγορά με την προσεκτική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές ευάλωτες οικονομίες. Το Ειδικό Πλαίσιο Συνδρομής απορρέει από αυτές τις ανησυχίες και τις αντιμετωπίζει κατά τρόπο συγκεκριμένο. Θα μπορούσαμε επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο επιβλήθηκε στους εταίρους μας στον τομέα αυτό, αλλά αντανακλά διεξοδικές διαπραγματεύσεις. Μετά από τις αναμφισβήτητες δυσκολίες του αρχικού σταδίου, μπορεί τώρα να διαπιστωθεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του σχεδίου: μόλις έδωσα τα σχετικά στοιχεία. Έχουμε τώρα επιτύχει έναν ικανοποιητικό ρυθμό όσον αφορά τις πληρωμές. Σε απάντηση των επανειλημμένων υποδείξεων της Επιτροπής, πολλοί προμηθευτές μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ αλλάζουν τη στρατηγική τους και αναζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να χρηματοδοτήσουν την επέκταση σε νέους τομείς όπου η βιομηχανία της μπανάνας δεν είναι πλέον βιώσιμη. Αναμένεται ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί, με τους λιγότερο ανταγωνιστικούς προμηθευτές μπανάνας να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια αποκλειστικά για την επέκταση σε νέους τομείς και την κοινωνική αποζημίωση. Όσον αφορά την πιθανή αύξηση των εισαγωγών μετά τη διεύρυνση, κάτι το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα, συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός των καταναλωτών της ΕΕ με μπανάνες σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΠΟΕ. Η όποια αύξηση στις ποσοστώσεις μπανάνας, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, θα λάβει υπόψη τα συμφέροντα αυτών των παραγωγών. Η Επιτροπή γνωρίζει καλά τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία του Κοτονού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διασφάλιση της συνεχούς διάθεσης μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ στην ευρωπαϊκή αγορά και φυσικά έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωση."@el8
". Quisiera empezar hablando sobre la evolución de los pagos. Es cierto que esta cuestión ha sido un problema en la fase de puesta en marcha, pero también puedo informarles de que el importe facturado en 2002 se aproximó a los 41,5 millones de euros. Esto supone casi siete veces más que las cantidades facturadas en 1999 y más de tres veces el importe facturado en 2001. Aunque todavía no podemos sacar conclusiones claras sobre el año en curso, la tendencia global es bastante positiva y se prevén unos desembolsos similares, de unos 40 millones de euros, para este año en su conjunto. En estos momentos estamos en un nivel de actividad que se corresponde razonablemente bien con las previsiones. Todo esto es bastante complejo, hay muchos intereses distintos que deben protegerse, así como muchos factores históricos, sociales y políticos en todo lo relacionado con los plátanos. La Comisión es plenamente consciente de las dificultades existentes para combinar el principio de un acceso equitativo al mercado con la atención a los problemas estructurales presentes en las vulnerables economías de menor tamaño. El régimen especial de ayuda surge a raíz de esas preocupaciones y las aborda de una forma tangible. También es preciso recordar que no se trata de algo impuesto a nuestros socios en esta zona, sino que refleja exhaustivas negociaciones. Tras las innegables dificultades de la fase de puesta en marcha, ahora se pueden observar sustanciales avances en la aplicación del programa: acabo de darles las cifras. En estos momentos hemos alcanzado un porcentaje satisfactorio en lo relativo al pago. En respuesta a las reiteradas sugerencias de la Comisión, varios proveedores de plátanos de los Estados ACP están cambiando sus estrategias y tratando de conseguir más ayuda financiera para financiar la diversificación allí donde la industria del plátano ha dejado de ser sostenible. Se espera que este proceso continúe y que los proveedores de plátanos menos competitivos utilicen los fondos disponibles exclusivamente para la diversificación y la compensación social. En lo que respecta al posible incremento de las importaciones tras la ampliación, que es un debate importante, en la cumbre de Copenhague se acordó que se tomarán medidas adecuadas para garantizar un suministro suficiente de plátanos a los consumidores de la Unión de conformidad con las normas de la OMC. Cualquier incremento de las cuotas del plátano, que estaría sujeto a negociaciones en el marco de la OMC, tendría en cuenta los intereses de esos productores. La Comisión es plenamente consciente de sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Cotonú, incluidas las relacionadas con garantizar la viabilidad permanente de las empresas exportadoras de plátanos de los Estados ACP en el mercado europeo y, por supuesto, mantenemos nuestro compromiso de hacer todo lo que podamos para respetar esa obligación."@es12
". Haluan sanoa aluksi muutaman sanan maksujen kehittymisestä. Olen samaa mieltä siitä, että käynnistysvaiheessa oli maksujen kanssa melkoisia ongelmia, mutta voin myös ilmoittaa teille, että vuonna 2002 laskutettiin lähes 41,5 miljoonaa euroa. Se on miltei seitsemän kertaa enemmän kuin vuonna 1999 ja yli kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 2001. Vaikka kuluvan vuoden tilanteesta ei vielä voida tehdä suoria päätelmiä, yleinen kehitys vaikuttaa melko myönteiseltä, ja kokonaisuudessaan summan odotetaan olevan tänä vuonna samaa, noin 40 miljoonan euron tasoa. Nykyinen toiminta vastaa kohtuullisen hyvin odotuksia. Kaikki tämä on melko monimutkaista, sillä suojeltavia etuja on kovin monia – kaikki banaaneihin liittyvät historialliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset tekijät. Komissio on erittäin tietoinen ongelmista, joita aiheutuu, kun pyritään yhdistämään tasapuolisen markkinoille pääsyn periaate ja pienten heikossa asemassa olevien talouksien rakenneongelmien huomioiminen. Erityinen tukikehys luotiin juuri näitä huolenaiheita varten, ja se vaikuttaakin niihin kouriintuntuvasti. Lisäksi on huomattava, ettei kyse ollut alan kumppaneillemme tyrkytetystä asiasta, vaan se on perusteellisten neuvottelujen tuloksesta. Käynnistysvaiheen kiistattomien vaikeuksien jälkeen voimme nyt huomata, että järjestelmän täytäntöönpano on kehittynyt huomattavasti. Mainitsin juuri lukuja, jotka osoittavat tämän. Maksuaste on nyt tyydyttävä. Komission toistuvien ehdotusten ansiosta useat AKT-banaanien toimittajat muuttavat strategioitaan ja hakevat enemmän taloudellista tukea tuotannon monipuolistamiseen, kun banaanintuotanto ei enää ole kannattavaa. Tämän kehityssuuntauksen odotetaan jatkuvan, ja vähiten kilpailukykyisten banaanintuottajien odotetaan käyttävän saatavilla olevat varat yksinomaan tuotannon monipuolistamiseen ja sosiaaliseen tasoitukseen. Laajentumisesta mahdollisesti aiheutuva tuonnin lisääntyminen on tärkeä keskustelunaihe, ja Kööpenhaminan huippukokouksessa sovittiin, että tuonnin osalta toteutetaan asianmukaiset järjestelyt, jotta banaanitarjonta EU:n kuluttajille on WTO:n sääntöjen mukaisesti riittävää. Banaanikiintiöiden lisäämisestä on neuvoteltava aina WTO:ssa, ja lisäämisen yhteydessä on otettava huomioon tuottajien edut. Komissio tietää varsin hyvin, mitä velvoitteita Cotonoun sopimus sille asettaa. Niihin kuuluu myös velvoite varmistaa AKT-banaanien jatkuva pääsy Euroopan markkinoille, ja tietenkin teemme kaikkemme noudattaaksemme tätä velvoitetta."@fi5
". Permettez-moi de parler d’abord de l’évolution des paiements. Je reconnais que cela a été un problème dans la phase de lancement, mais je peux également vous informer que le montant versé en 2002 était de près de 41,5 millions d’euros. Cela représente quasi sept fois plus que le montant de 1999 et plus de trois fois celui de 2001. Bien que nous ne puissions pas encore tirer de conclusions claires pour l’année en cours, la tendance globale est assez positive et des paiements similaires, d’un total d’environ 40 millions d’euros, sont prévus pour cette année. Nous sommes actuellement à un niveau d’activités qui correspond raisonnablement aux attentes. Tout cela est assez complexe; il existe tant d’intérêts différents qui méritent d’être protégés, beaucoup de facteurs historiques, sociaux et politiques dans tout ce qui est lié au secteur de la banane. La Commission est bien consciente des difficultés à combiner le principe de l’accès équitable au marché avec les problèmes structurels rencontrés par de petites économies vulnérables. Le cadre spécial d’assistance est né de ces préoccupations et les traite de manière tangible. Il convient également de souligner que ce cadre n’a pas été imposé à nos partenaires dans ce domaine, mais qu’il est issu de négociations poussées. Après les difficultés indéniables rencontrées lors de la phase de lancement, des progrès substantiels peuvent maintenant être observés dans la mise en œuvre de ce cadre spécial d’assistance: je viens de donner des chiffres. Nous avons désormais atteint un taux satisfaisant en termes de paiement. En réponse aux propositions répétées de la Commission, plusieurs fournisseurs de bananes ACP modifient leurs stratégies et cherchent plus de soutien financier pour diversifier leur production lorsque le secteur bananier n’est plus viable. Ce processus devrait se poursuivre, les fournisseurs de bananes les moins compétitifs utilisant les fonds disponibles exclusivement à des fins de diversification et de compensation sociale. En ce qui concerne la possible augmentation des importations au lendemain de l’élargissement - et c’est un point important - il a été convenu lors du sommet de Copenhague que des accords appropriés seraient passés afin de garantir une fourniture suffisante de bananes aux consommateurs de l’UE conformément aux règles de l’OMC. Toute augmentation des quotas de bananes, qui serait soumise à des négociations dans le cadre de l’OMC, prendrait en considération les intérêts de ces producteurs. La Commission est tout à fait consciente de ses obligations dans le cadre de l’accord de Cotonou, y compris de celles visant à garantir un débouché continu aux bananes ACP sur le marché européen et nous nous sommes évidemment engagés à faire tout ce que nous pourrons dans ce sens."@fr6
"Consentitemi di iniziare con un commento sull’evoluzione nei pagamenti. Concordo nel dire che c’è stato un problema nella fase d’avviamento, ma vi posso comunicare che nel 2002 la somma fatturata era circa 41,5 milioni di euro. Questo importo è quasi sette volte superiore a quanto fatturato nel 1999 e più di tre volte superiore alle somme fatturate nel 2001. Sebbene non si possano ancora trarre conclusioni chiare sull’anno in corso, la tendenza generale è alquanto positiva e, nel complesso, per quest’anno si prevedono esborsi per circa 40 milioni di euro. Ci troviamo ad un livello di attività che corrisponde ragionevolmente alle aspettative. La situazione è alquanto complessa in quanto vi sono tanti interessi diversi che meritano di essere protetti, nonché vari fattori storici, sociali e politici per tutto quel che riguarda le banane. La Commissione è consapevole delle difficoltà insite nel coniugare il principio dell’equo accesso al mercato con la considerazione dei problemi strutturali cui fanno fronte le piccole economie vulnerabili. La disciplina speciale per l’assistenza è espressione stessa di quelle preoccupazioni e le affronta in modo concreto. Si noti anche che ciò non è stato imposto ai nostri nella zona, ma è il frutto di lunghi negoziati. Dopo le innegabili difficoltà nella fase d’avviamento, si possono ora osservare progressi sostanziali nell’attuazione dello schema – ho appena citato i dati pertinenti. Abbiamo ormai raggiunto un livello soddisfacente in termini di pagamenti. Accogliendo i ripetuti suggerimenti della Commissione, diversi fornitori ACP di banane stanno ora cambiando strategia e cercano maggiore sostegno finanziario per sovvenzionare la diversificazione laddove il settore della banana non sia più sostenibile. Si prevede che questo processo continuerà, mentre i fornitori di banane meno competitivi useranno i fondi disponibili soltanto ai fini della diversificazione e della compensazione sociale. Per quanto concerne un possibile aumento delle importazioni dopo l’allargamento, che rappresenta un importante tema di discussione, al vertice di Copenaghen si era stabilita l’adozione di accordi adeguati per garantire ai consumatori dell’UE una fornitura sufficiente di banane, conformemente alle regole dell’OMC. Qualsiasi incremento nei contingenti di banane, eventuale oggetto di negoziato in sede di OMC, dovrebbe tener conto degli interessi di quei produttori. La Commissione è consapevole degli obblighi derivanti dall’accordo di Cotonou, tra cui quelli relativi alla garanzia di uno sbocco continuo ai mercati europei per le banane ACP; ci impegniamo dunque a fare tutto il possibile per rispettare detti obblighi."@it9
". Let me start by say something about the evolution of payments. I agree that this has been quite a problem in the start-up phase, but I can also inform you that the amount invoiced in 2002 was nearly EUR 41.5 million. This represents nearly seven times more than the amounts invoice in 1999 and more than three times the amount invoiced in 2001. Although we cannot draw clear conclusions yet for the current year, the overall trend is quite positive and a similar disbursements of some EUR 40 million is expected for this year, taken as a whole. We are now at a level of activity that corresponds reasonably well to expectations. All this is quite complex, there are so many different interests deserving protection, many historical, social and political factors in everything that relates to bananas. The Commission is well aware of the difficulties in combining the principle of equitable market access with consideration for the structural problems faced by small vulnerable economies. The Special Framework of Assistance stems from those concerns and addresses them in a tangible manner. Also it should be noted that this was not something imposed on our partners in this area but reflects thorough negotiations. After the undeniable difficulties of the start-up phase, substantial progress can now be observed in the implementation of the scheme: I have just given these figures. Now we have reached a satisfactory rate in terms of payment. In response to the repeated suggestions by the Commission, several ACP banana suppliers are changing their strategies and seeking more financial support to fund diversification where the banana industry is no longer sustainable. It is expected that this process will continue, with the least competitive banana suppliers using the available funds exclusively for diversification and social compensation. As far as the possible increase in imports following enlargement, which is an important discussion, is concerned, it was agreed at the Copenhagen summit that appropriate arrangements would be made in order to ensure a sufficient supply of bananas to EU consumers in conformity with WTO rules. Any increase in the banana quotas, which would be subject to negotiations in the WTO framework, would take account of the interests of these producers. The Commission is well aware of its obligations resulting from the Cotonou Agreement including those relating to ensuring the continuing outlet for ACP bananas on the European market and we are of course committed to do anything we can to respect this."@lv10
". Ik zou eerst iets willen zeggen over de ontwikkeling van de betalingen. Ik geef toe dat dat in de aanvangsfase een behoorlijk probleem was, maar ik kan u ook vertellen dat het in 2002 in rekening gebrachte bedrag bijna 41,5 miljoen euro bedroeg. Dat is bijna zeven keer meer dan in 1999 en meer dan drie keer het bedrag van 2001. Hoewel we momenteel nog geen duidelijke conclusies kunnen trekken, is de algehele trend vrij positief, en kunnen we voor dit jaar ongeveer 40 miljoen euro verwachten. De activiteiten lopen nu aardig zoals verwacht. Het is allemaal heel complex, er zijn zoveel verschillende belangen die beschermd moeten worden, zoveel historische sociale en politieke factoren die allemaal met bananen te maken hebben. De Commissie realiseert zich heel goed welke problemen er optreden als men het principe van gelijkwaardige toegang tot de markt combineert met de structurele problemen van kleine kwetsbare economieën. De bijzondere kaderregeling voor bijstand vloeit voort uit de aandacht voor die problemen en pakt die op een concrete manier aan. Verder dient opgemerkt te worden dat dit niet aan onze partners in die gebieden is opgelegd, maar het resultaat is van uitgebreid onderhandelen. Na de onmiskenbare problemen in de aanvangsfase zien we nu substantiële vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van het plan: ik heb de cijfers zojuist genoemd. Het tempo waarin de gelden worden uitgekeerd is nu bevredigend. In antwoord op herhaalde voorstellen van de Commissie zijn verschillende bananenleveranciers uit het ACS-gebied hun strategie aan het veranderen en zijn zij gaan zoeken naar meer financiële ondersteuning om naast de bananensector alternatieven te kunnen ontwikkelen. Naar verwachting zal dit proces voortduren en zullen de minst concurrerende bananenleveranciers de beschikbare gelden uitsluitend voor diversificatie en sociale compensatie gebruiken. Als gevolg van de uitbreiding kan de invoer toenemen. Daarom zijn bij de top van Kopenhagen maatregelen afgesproken die moeten leiden tot een voldoende aanbod van bananen aan consumenten in de Europese Unie, overeenkomstig de regels van de WTO. Bij een toename van de bananenquota, die onderwerp van WTO-onderhandelingen zou zijn, moeten de belangen van de producenten worden meegewogen. De Commissie is zich terdege bewust van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van Cotonou. Eén daarvan is het voorzien in een voortdurend aanbod van bananen uit het ACS-gebied naar de Europese markt. Uiteraard zullen we alles doen wat we kunnen om aan die verplichting te voldoen."@nl2
"Permitam-me que comece por dizer algumas palavras acerca da evolução dos pagamentos. Concordo que esta tem sido uma questão problemática na fase inicial, mas posso também informar que, em 2002, a factura atingiu quase 41,5 milhões de euros. Este montante representa praticamente sete vezes mais do que o respeitante a 1999 e mais do triplo do de 2001. Embora não possamos retirar ainda conclusões claras para o ano em curso, a tendência geral é bastante positiva, esperando-se um desembolso semelhante, de cerca de 40 milhões de euros, para o conjunto do ano em curso. O actual nível de actividade corresponde, razoavelmente, às nossas expectativas. Tudo isto é bastante complexo, pois, em matéria de bananas, existem muitos interesses diferentes que carecem de protecção, muitos factores históricos, sociais e políticos. A Comissão está perfeitamente ciente das dificuldades em combinar o princípio do acesso equitativo aos mercados e as preocupações com os problemas estruturais enfrentados pelas economias pequenas e vulneráveis. O Quadro Especial de Assistência é o resultado dessas preocupações e responde às mesmas de forma concreta. Dever-se-á também notar que, neste domínio, não se trata de uma imposição aos nossos parceiros, mas sim de algo que reflecte negociações exaustivas. Depois das inegáveis dificuldades da fase inicial, podemos agora registar progressos na implementação do regime: acabo de referir estes valores. Atingimos agora um nível satisfatório no que se refere aos pagamentos. Em resposta às repetidas sugestões da Comissão, diversos ACP fornecedores de bananas estão a alterar as suas estratégias e a procurar maior apoio financeiro para a diversificação, sempre que o sector da banana já não seja sustentável. Espera-se que este processo continue e que os fornecedores de bananas menos competitivos utilizem os financiamentos disponíveis exclusivamente para a diversificação e a compensação social. Quanto ao possível aumento das importações, na sequência do alargamento, que é uma discussão importante, ficou acordado na Cimeira de Copenhaga que seria tomada uma série de providências de forma a assegurar um abastecimento suficiente de bananas aos consumidores da UE, em conformidade com as regras da OMC. Qualquer aumento nas quotas de bananas, passível de negociações no contexto da OMC, terá em conta os interesses desses produtores. A Comissão está plenamente ciente das suas obrigações for força do Acordo de Cotonu, incluindo as que se perdem com a garantia de escoamento contínuo para as bananas ACP no mercado europeu, e estamos evidentemente empenhados em fazer o que estiver ao nosso alcance a este respeito."@pt11
". Låt mig börja med att säga något om utvecklingen av betalningar. Jag håller med om att detta har varit ett rätt stort problem under startfasen, men jag kan också informera er om att det belopp som fakturerades år 2002 var på nära 41,5 miljoner euro. Det är nära sju gånger mer än det belopp som fakturerades år 1999, och mer än tre gånger så mycket som det belopp som fakturerades år 2001. Även om vi ännu inte kan dra tydliga slutsatser för det innevarande året är den allmänna trenden relativt positiv, och en liknande utbetalning på ungefär 40 miljoner euro förväntas för hela detta år. Vi befinner oss nu på en verksamhetsnivå som motsvarar förväntningarna tämligen väl. Allt detta är ganska komplext; det finns så många olika intressen som förtjänar att skyddas, och det finns många historiska, sociala och politiska faktorer i allt som rör bananer. Kommissionen är väl medveten om svårigheterna med att kombinera principen med lika marknadstillträde med ett hänsynstagande för de strukturella problem som små sårbara ekonomier möter. Den särskilda ramen för bistånd har sitt upphov i dessa frågor och hanterar dem på ett konkret sätt. Det bör också noteras att detta inte var något som påtvingades våra partner på detta område, utan det återspeglar ordentliga förhandlingar. Efter de obestridliga svårigheterna under startfasen kan betydande framsteg nu iakttas när det gäller genomförandet av planen: jag har just angett dessa siffror. Vi har nu uppnått en tillfredsställande nivå i fråga om betalningar. Som svar på kommissionens upprepade förslag ändrar flera AVS-bananleverantörer sina strategier och söker mer ekonomiskt stöd för att finansiera en omställning där bananindustrin inte längre är hållbar. Denna process förväntas fortsätta, och de minst konkurrenskraftiga bananleverantörerna kommer enbart att använda de tillgängliga medlen för omställning och som social kompensation. När det gäller den möjliga ökade importen till följd av utvidgningen, vilket är en viktig diskussion, enades man vid toppmötet i Köpenhamn om att lämpliga åtgärder skulle vidtas för att garantera en tillräcklig banantillförsel till EU:s konsumenter i enlighet med WTO-reglerna. Alla ökade banankvoter, vilket skulle vara föremål för förhandlingar inom ramen för WTO, skulle ta hänsyn till dessa producenters intressen. Kommissionen är väl medveten om sina förpliktelser enligt Cotonouavtalet, inklusive dem som gäller att säkerställa den fortsatta avsättningen för AVS-bananer på den europeiska marknaden, och vi är förstås beslutna att göra allt vi kan för att respektera detta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"5,8,10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph