Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-04-Speech-4-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030904.6.4-197"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Liberal Group suspects that the government of Israel is applying the origin rules of the Association Agreement in a way that derives from its settlement policies. No other explanation can justify the proofs of origin being issued to both manufactured and agricultural products – produced in settlements – which we consider illegal and therefore not covered by the agreement. These include chives, non-woven textiles, wine, snack foods and so on. Although they are given customs access by the EU, they are actually produced in West Bank settlements such as Barkan, the Golan Heights settlement of Katzrin and the Gaza Strip settlement of Gush Katif. This is not a new issue. We know that the Member States are unable to reliably distinguish which consignments are eligible and which are not. We know that the Commission has compiled a list of settlement products and exporters, and is trying to expand the list. We know the list is incomplete and that Member States have not found it possible to identify, when shipments are presented for clearance, what products they contain. The situation cannot continue for two reasons. Firstly, Liberals attach great importance to rules; here we are seeing a consistent, persistent breaking of the rules. We recognise there are difficulties. The Commission and the Member States bear separate and full responsibility for this, since they both have obligations to act to solve the problem. It may be that those in the Commission who want to discharge their guardianship responsibility have insufficient political support within the Commission. The Member States that want to help have insufficient support in the Council. That is why this Parliament and the Member State parliaments need to act. Above all, it is the duty of the government of Israel not to play tricks with a signed agreement. Israel should understand that this is not the time to do that. Unless they respect the clauses of the Association Agreement, the Israelis will have difficulty in convincing the rest of the world that they are acting in good faith in issues such as the peace process as a whole."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Den Liberale Gruppe har den israelske regering mistænkt for at anvende associeringsaftalens oprindelsesregler på en måde, der tager udspring i dens bosættelsespolitikker. Ellers kan jeg ikke forklare, hvorfor der udstedes oprindelsesbeviser for både forarbejdede produkter og landbrugsprodukter - der er fremstillet i bosættelsesområder - som vi anser for ulovlige, og som derfor ikke er omfattet af aftalen. Det drejer sig bl.a. om knive, fiberdug, vin, snacks etc. Skønt disse produkter får toldadgang af EU, fremstilles de oprindeligt i bosættelser såsom Barkan på Vestbredden, Katzrin i Golanhøjderne og Gush Katif i Gazastriben. Det er ikke noget nyt spørgsmål. Vi ved, at medlemsstaterne ikke er i stand til på pålidelig vis at afgøre, hvilke partier der er kvalificerede, og hvilke der ikke er. Vi ved, at Kommissionen har udarbejdet en liste over varer og eksportører fra bosættelserne, og at den forsøger at udvide denne liste. Vi ved, at den er ufuldstændig, og at det ikke har været muligt for medlemsstaterne at identificere produkterne i de partier, der indleveres til klarering. Denne situation kan ikke fortsætte af to grunde. For det første tillægger De Liberale også reglerne stor betydning. Her er der tale om en konsekvent og vedholdende overtrædelse af reglerne. Vi erkender, at der er problemer. Kommissionen og medlemsstaterne har et fælles ansvar for situationen, fordi begge parter har en pligt til at løse problemet. Måske har de personer i Kommissionen, der ønsker at leve op til deres tilsynsmæssige ansvar, utilstrækkelig politisk støtte i Kommissionen. De medlemsstater, der ønsker at hjælpe, har utilstrækkelig støtte i Rådet. Derfor er Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer nødt til at handle. Det er først og fremmest den israelske regerings pligt ikke at lave numre med en underskreven aftale. Israel må forstå, at det ikke er tiden til at gøre det. Hvis ikke israelerne respekterer klausulerne i associeringsaftalen, vil de få svært ved at overbevise resten af verden om, at de handler i god tro i spørgsmål såsom fredsprocessen som helhed betragtet."@da1
"− Herr Präsident, die Fraktion der Liberalen vermutet, dass die Anwendung der Herkunftsregeln im Assoziierungsabkommen durch die israelische Regierung auf ihre Siedlungspolitik zurückgeht. Es gibt keine andere Erklärung dafür, dass die Ursprungsnachweise sowohl für Industrie- als auch für Landwirtschaftsprodukte – produziert in Siedlungsgebieten – ausgestellt werden, was wir als illegal und darum nicht durch das Abkommen gedeckt ansehen. Dazu gehören Waren wie Schnittlauch, Textilverbundstoffe, Wein, Snacks und anderes mehr. Sie gehen zwar durch den EU-Zoll, werden aber in Wirklichkeit in Siedlungsgebieten des Westjordanlandes, beispielsweise in Barkan, in der Siedlung Katzrin auf den Golanhöhen und in der Siedlung Gush Katif im Gaza-Streifen produziert. Dieses Problem ist nicht neu. Wir wissen, dass die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, verlässlich zu unterscheiden, welche Sendungen berechtigt sind und welche nicht. Wir wissen, dass die Kommission eine Liste von Waren und Exporteuren der Siedlungsgebiete zusammengestellt hat und an der Erweiterung der Liste arbeitet. Sie ist bekanntermaßen unvollständig, und die Mitgliedstaaten können, wie sie sagen, bei der Zollabfertigung nicht feststellen, welche Produkte die Ladungen enthalten. Die Situation darf aus zweierlei Gründen nicht so bleiben. Erstens messen Liberale Regeln große Bedeutung bei; hier erleben wir einen ständigen, fortwährenden Bruch von Regeln. Wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst. Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen, jeder für sich, die volle Verantwortung, da beide verpflichtet sind, etwas zur Lösung des Problems zu unternehmen. Mag sein, dass diejenigen in der Kommission, die ihre Überwachungsverantwortung wahrnehmen wollen, innerhalb der Kommission nicht genügend politische Unterstützung finden. Die Mitgliedstaaten, die helfen wollen, haben nicht genügend Unterstützung im Rat. Darum müssen dieses Parlament und die Parlamente der Mitgliedstaaten handeln. Vor allem ist es die Pflicht der israelischen Regierung, ein unterzeichnetes Abkommen nicht zu umgehen zu versuchen. Israel sollte begreifen, dass dafür nicht die Zeit ist. Wenn die Israelis die Bestimmungen des Assoziierungsabkommens nicht respektieren, werden sie die übrige Welt nur schwer davon überzeugen können, dass sie in Fragen wie dem Friedensprozess insgesamt in guter Absicht handeln."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των Φιλελευθέρων υποψιάζεται ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ εφαρμόζει τους κανονισμούς προέλευσης της Συμφωνίας Σύνδεσης κατά τρόπο που απορρέει από τις πολιτικές της για τους εποικισμούς. Καμιά άλλη εξήγηση δεν μπορεί να αιτιολογήσει τα αποδεικτικά προέλευσης που εκδίδονται και για τα μεταποιημένα και για τα γεωργικά προϊόντα –τα οποία παράγονται στους οικισμούς– τα οποία θεωρούμε ότι είναι παράνομα και επομένως δεν καλύπτονται από τη συμφωνία. Αυτά περιλαμβάνουν σκορδόπρασα, μη υφασμένα υφάσματα, κρασί, σνακς και λοιπά. Αν και περνούν από το τελωνείο στην ΕΕ, στην πραγματικότητα παράγονται στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης όπως το Barkan, στον οικισμό Katzrin στα Υψίπεδα του Γκολάν και στον οικισμό Gush Katif στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό δεν είναι νέο θέμα. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη μέλη αδυνατούν να διαχωρίσουν αξιόπιστα ποια φορτία πληρούν τις προϋποθέσεις και ποια όχι. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή έχει καταρτίσει έναν κατάλογο προϊόντων και εξαγωγέων των οικισμών και ότι προσπαθεί να διευρύνει τον κατάλογο αυτό. Γνωρίζουμε ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν μπορέσει να αναγνωρίσουν, όταν τα φορτία παρουσιάζονται για εκτελωνισμό, τι προϊόντα περιλαμβάνουν. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για δύο λόγους. Κατά πρώτον, οι Φιλελεύθεροι αποδίδουν μεγάλη σημασία στους κανόνες· εδώ βλέπουμε μια σταθερή, επίμονη παραβίαση των κανόνων. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φέρουν ξεχωριστά και πλήρως την ευθύνη για αυτό, αφού και οι δύο έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν για να επιλυθεί το πρόβλημα. Ίσως εκείνοι στην Επιτροπή, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το καθήκον τους ως θεματοφύλακες, να έχουν ανεπαρκή πολιτική στήριξη στο εσωτερικό της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να βοηθήσουν έχουν ανεπαρκή στήριξη στο Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενεργήσει αυτό το Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Κυρίως, είναι χρέος της κυβέρνησης του Ισραήλ να μην παίζει με μια υπογραφείσα συμφωνία. Το Ισραήλ θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν είναι τώρα η στιγμή για να το κάνει αυτό. Αν δεν σεβαστούν τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης, οι Ισραηλινοί θα δυσκολευθούν να πείσουν τον υπόλοιπο κόσμο ότι ενεργούν καλόπιστα σε θέματα όπως η ειρηνευτική διαδικασία συνολικά."@el8
"Señor Presidente, el Grupo Liberal sospecha que el Gobierno de Israel está aplicando las normas de origen del Acuerdo de Asociación de una forma que se deriva de sus políticas de asentamiento. Ninguna otra explicación puede justificar que se estén emitiendo pruebas de origen tanto para productos industriales como agrícolas –producidos en los asentamientos– que nosotros consideramos ilegales y que, por lo tanto, no están cubiertos por el acuerdo. Entre estos productos cabe citar el cebollino, textiles no tejidos, vino, aperitivos, etc. Aunque reciben la autorización aduanera de acceso por parte de la UE, realmente se producen en asentamientos de Cisjordania como Barkan, en el asentamiento Katzrin en los Altos del Golán y en el asentamiento Gush Katif en la Franja de Gaza. No estamos ante algo nuevo. Sabemos que los Estados miembros son incapaces de distinguir con fiabilidad qué envíos cumplen las condiciones y cuáles no las cumplen. Sabemos que la Comisión ha recopilado una lista de productos y exportadores de los asentamientos y está intentando ampliarla. También sabemos que la lista es incompleta y que los Estados miembros no han conseguido identificar, cuando los envíos se presentan para su despacho, qué productos contienen. Esta situación no puede seguir así por dos razones. En primer lugar, los liberales concedemos una gran importancia a las normas; en este caso se está produciendo un incumplimiento reiterado y persistente de las normas. Reconocemos que hay dificultades. Tanto la Comisión como los Estados miembros tienen una responsabilidad plena e independiente por esta situación, dado que ambos tienen la obligación de actuar para solucionar el problema. Es posible que los miembros de la Comisión que desean cumplir sus obligaciones de protección del derecho comunitario no tengan un apoyo político suficiente dentro de la Comisión. Los Estados miembros que desean ayudar cuentan con un apoyo insuficiente en el Consejo. Por eso es preciso que tomen medidas este Parlamento y los Parlamentos de los Estados miembros. Sobre todo, el Gobierno de Israel tiene la obligación de no hacer trampas con un acuerdo firmado. Israel debe entender que este no es el momento de hacer eso. Si no respetan las cláusulas del acuerdo de asociación, los israelíes tendrán problemas para convencer al resto del mundo de que actúan de buena fe en cuestiones como el proceso de paz en su conjunto."@es12
"Arvoisa puhemies, liberaaliryhmä epäilee, että Israelin hallitus soveltaa assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöjä tavalla, joka perustuu sen siirtokuntapolitiikkaan. Mikään muu ei selitä sitä, että alkuperäselvityksiä annetaan sekä jalosteille että maataloustuotteille, jotka on tuotettu siirtokunnissa, joita me pidämme laittomina ja jotka sen vuoksi eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi ruohosipuli, kuitukankaat, viini, välipalat ja niin edelleen. Vaikka EU:n tulliviranomaiset ovat myöntäneet niille pääsyn yhteisön markkinoille, tuotteet ovat itse asiassa peräisin Länsirannan siirtokunnista, kuten Barkanista, Golanin kukkuloilla sijaitsevasta Katzrinin siirtokunnasta ja Gazan alueella sijaitsevasta Gush Katifin siirtokunnasta. Tämä ei ole mikään uusi asia. Tiedämme, etteivät jäsenvaltiot pysty erottamaan luotettavasti, mihin tavaraeriin etuuskohtelua voidaan soveltaa ja mihin ei. Tiedämme, että komissio on laatinut luettelon siirtokuntien tuotteista ja viejistä ja yrittää laajentaa luetteloa. Tiedämme, ettei luettelo ole täydellinen eivätkä jäsenvaltiot pysty määrittelemään lähetysten tullessa tulliselvitykseen, mitä tuotteita ne sisältävät. Tällainen tilanne ei voi jatkua kahdesta syystä. Ensiksikin liberaalit pitävät sääntöjä erittäin tärkeinä, ja tässä on mielestämme kyse sääntöjen johdonmukaisesta ja jatkuvasta rikkomisesta. Myönnämme, että kysymys on vaikea. Komissio ja jäsenvaltiot kantavat tästä kumpikin erikseen täyden vastuun, koska ne molemmat ovat velvollisia osallistumaan tämän ongelman ratkaisuun. Saattaa olla, että ne komission virkamiehet, jotka haluavat täyttää velvollisuutensa sopimusten valvojina, eivät saa siellä riittävää poliittista kannatusta. Jäsenvaltiot, jotka haluavat auttaa, eivät saa riittävää kannatusta neuvostossa. Tämän vuoksi parlamentin ja jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten on toimittava. Ennen kaikkea on Israelin hallituksen velvollisuus olla temppuilematta tehdyn sopimuksen kanssa. Israelin olisi ymmärrettävä, ettei nyt ole sopiva aika temppuiluun. Jos israelilaiset eivät noudata assosiaatiosopimuksen lausekkeita, heidän on vaikea vakuuttaa muulle maailmalle, että he toimivat vilpittömästi muissa kysymyksissä, kuten koko rauhanprosessissa."@fi5
"Monsieur le Président, le groupe libéral soupçonne le gouvernement israélien d’appliquer les règles d’origine de l’accord d’association dans le droit fil de ses politiques de colonisation. Aucune autre explication ne peut justifier les preuves d’origine qui servent à la fois aux produits manufacturiers et agricoles - provenant des colonies - que nous considérons comme illégales et qui ne sont donc pas couvertes par l’accord. Cela concerne les civettes, les textiles non tissés, le vin, les amuse-gueule et ainsi de suite. Bien que l’UE soit ouverte à ces produits, ils sont obtenus en fait dans des colonies de Cisjordanie telles que Barkan, dans la colonie de Katzrin située sur le plateau du Golan et dans la colonie de Gush Katif située dans la bande de Gaza. Ceci n’est pas nouveau. Nous savons que les États membres sont incapables de faire la distinction de manière fiable entre les expéditions éligibles et celles qui ne le sont pas. Nous savons que la Commission a dressé une liste de produits et d’exportateurs des colonies et qu’elle tente d’élargir cette liste. Nous savons que la liste est incomplète et que les États membres ne parviennent pas à identifier les produits des expéditions lorsqu’elles sont présentées au dédouanement. Cette situation ne peut continuer pour deux raisons. Tout d’abord, les libéraux attachent une grande importance aux règlements; nous constatons dans ce cas une violation importante et persistante des règlements. Nous reconnaissons qu’il existe des difficultés. La Commission et les États membres en portent une responsabilité distincte et entière puisqu’ils ont l’obligation d’agir afin de résoudre le problème. Il se peut que les personnes au sein de la Commission qui veulent se défaire de leur responsabilité de vigilance bénéficient d’un soutien politique insuffisant au sein de la Commission. Les États membres qui souhaitent apporter un coup de main ne jouissent pas du soutien suffisant du Conseil. Voilà pourquoi notre Parlement et les parlements des États membres doivent agir. Avant tout, le gouvernement d’Israël a le devoir de ne pas tricher lorsqu’un accord a été signé. Israël devrait comprendre que le moment est mal choisi. S’ils ne respectent pas les clauses de l’accord d’association, les Israéliens auront du mal à convaincre le reste du monde qu’ils sont de bonne foi sur des questions telles que le processus de paix dans son ensemble."@fr6
"Signor Presidente, il gruppo liberale nutre il sospetto che il governo israeliano stia applicando le regole d’origine dell’accordo d’associazione in un modo che è la diretta emanazione della sua politica sugli insediamenti. Nessun’altra spiegazione può giustificare il fatto che prove d’origine vengano rilasciate per manufatti e prodotti agricoli, provenienti dagli insediamenti, che noi consideriamo illegali e che quindi esulano dall’accordo. Tali prodotti comprendono erba cipollina, tessuti non tessuti, vino, merendine, eccetera. Sebbene l’Unione conceda loro l’accesso doganale, queste merci sono in realtà prodotte negli insediamenti quali Barkan in Cisgiordania, Katzrin sulle Alture del Golan e Gush Katif nella Striscia di Gaza. Non è una novità. Sappiamo che gli Stati membri non sono in grado di stabilire per certo quali partite siano ammissibili e quali no. Sappiamo anche che la Commissione ha stilato un elenco di prodotti ed esportatori degli insediamenti e che sta cercando di incrementarlo. Siamo consapevoli del fatto che l’elenco è incompleto e che, al momento dello sdoganamento, gli Stati membri non hanno modo di identificare i prodotti effettivamente contenuti in ciascuna spedizione. La situazione è insostenibile per due motivi. Anzitutto i liberali attribuiscono una grande importanza alle regole, mentre qui si assiste ad una continua e persistente violazione delle norme. Ammettiamo che vi sono difficoltà, ma in proposito la Commissione e gli Stati membri hanno responsabilità separate e congiunte in quanto sono tenuti ad agire per risolvere il problema. Magari chi in Commissione vuole assumersi la propria responsabilità in materia di tutela non ha poi sufficiente sostegno politico nell’ambito dell’Esecutivo, e gli Stati membri che vogliono aiutare non hanno sufficienti appoggi in seno al Consiglio. Per questi motivi devono allora attivarsi il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. E’ soprattutto un dovere per il governo israeliano evitare di giocare brutti tiri con un accordo già sottoscritto. Israele dovrebbe capire che non è questo il momento per simili cose. Se non rispetteranno le clausole dell’accordo d’associazione, gli israeliani avranno difficoltà nel convincere il resto del mondo che stanno agendo in buona fede quando in ballo vi è l’intero processo di pace."@it9
"Mr President, the Liberal Group suspects that the government of Israel is applying the origin rules of the Association Agreement in a way that derives from its settlement policies. No other explanation can justify the proofs of origin being issued to both manufactured and agricultural products – produced in settlements – which we consider illegal and therefore not covered by the agreement. These include chives, non-woven textiles, wine, snack foods and so on. Although they are given customs access by the EU, they are actually produced in West Bank settlements such as Barkan, the Golan Heights settlement of Katzrin and the Gaza Strip settlement of Gush Katif. This is not a new issue. We know that the Member States are unable to reliably distinguish which consignments are eligible and which are not. We know that the Commission has compiled a list of settlement products and exporters, and is trying to expand the list. We know the list is incomplete and that Member States have not found it possible to identify, when shipments are presented for clearance, what products they contain. The situation cannot continue for two reasons. Firstly, Liberals attach great importance to rules; here we are seeing a consistent, persistent breaking of the rules. We recognise there are difficulties. The Commission and the Member States bear separate and full responsibility for this, since they both have obligations to act to solve the problem. It may be that those in the Commission who want to discharge their guardianship responsibility have insufficient political support within the Commission. The Member States that want to help have insufficient support in the Council. That is why this Parliament and the Member State parliaments need to act. Above all, it is the duty of the government of Israel not to play tricks with a signed agreement. Israel should understand that this is not the time to do that. Unless they respect the clauses of the Association Agreement, the Israelis will have difficulty in convincing the rest of the world that they are acting in good faith in issues such as the peace process as a whole."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij vermoedt dat de regering van Israël de regels omtrent herkomst uit de associatieovereenkomst gebruikt op een manier die is afgeleid van het nederzettingenbeleid. Anders valt niet te verklaren dat zij verklaringen van herkomst afgeeft voor zowel afgewerkte als agrarische producten – die in nederzettingen zijn gemaakt - , iets wat wij als illegaal beschouwen en wat daarom niet door het verdrag wordt gebillijkt. Het gaat hier onder meer om bieslook, niet-geweven textiel, wijn, snacks, enzovoort. Ofschoon ze via de douane toegang krijgen tot de EU zijn ze geproduceerd in nederzettingen op de Westoever, zoals Barkan, en in de nederzetting Katzirn op de Golan Hoogvlakte en de nederzetting Gush Katif in de Gazastrook. Dit is niets nieuws. We weten dat de lidstaten niet in staat zijn om betrouwbaar vast te stellen welke zendingen rechtmatig zijn en welke niet. We weten dat de Commissie een lijst heeft opgesteld van producten en exporteurs uit nederzettingen en ernaar streeft die lijst uit te breiden. We weten dat de lijst onvolledig is en dat het de lidstaten niet lukt om vast te stellen welke producten er precies zitten in zendingen die ter inklaring worden aangeboden. Die situatie is onaanvaardbaar om twee redenen. Ten eerste hecht de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij groot belang aan regels, en hier hebben we te maken met het voortdurend en hardnekkig overtreden van de regels. Wij erkennen dat er moeilijkheden zijn. De Commissie en de lidstaten dragen daarvoor ieder afzonderlijk de volledige verantwoordelijkheid, want zij hebben de plicht om in te grijpen en dit probleem op te lossen. Het is mogelijk dat de commissarissen die de verantwoordelijkheid van de Commissie als hoedster serieus nemen, onvoldoende politieke steun hebben. De lidstaten die bereid zijn te helpen, ondervinden onvoldoende steun in de Raad. Om die reden moeten dit Parlement en de parlementen van de lidstaten ingrijpen. Bovenal is het de plicht van de regering van Israël om geen trucjes uit te halen met een ondertekende overeenkomst. Israël moet begrijpen dat dit niet het moment is om zoiets te doen. Als de Israëliërs de clausules van de associatieovereenkomst niet respecteren, zullen zij ook problemen hebben om de rest van de wereld ervan te overtuigen dat zij wel te goeder trouw handelen in kwesties aangaande het vredesproces als geheel."@nl2
"Senhor Presidente, o Grupo ELDR suspeita que o Governo de Israel esteja a aplicar as regras de origem estabelecidas no Acordo de Associação à luz dos interesses da sua política em matéria de colonatos. Nenhuma outra explicação poderá justificar que os certificados de origem sejam emitidos, quer para os produtos manufacturados, quer para os produtos agrícolas – produzidos nos colonatos –, que consideramos ilegais e que, por conseguinte, não estão abrangidos pelo Acordo. Nestes incluem-se cebolinha, tecido-não-tecido, vinho, refeições ligeiras etc. Embora lhes seja dado acesso aduaneiro à UE, são na verdade produzidos em colonatos da Cisjordânia, como Barkan, no colonato de Katzrin, nos Montes Golan, e no colonato de Gush Katif, na Faixa de Gaza. Não se trata de uma questão nova. Sabemos que os Estados-Membros não conseguem distinguir, de forma fiável, quais os contingentes que são elegíveis e quais os que o não são. Sabemos que a Comissão compilou uma lista de produtos e exportadores dos colonatos, estando a tentar actualizar essa lista. Sabemos que a lista é incompleta e que os Estados-Membros não conseguem identificar, quando os carregamentos são apresentados na alfândega, quais os produtos que contêm. A situação não pode manter-se, por duas razões. Em primeiro lugar, os Liberais atribuem enorme importância às regras; neste caso estamos a assistir a uma violação constante e persistente das regras. Reconhecemos que existem dificuldades. A Comissão e os Estados-Membros têm responsabilidades separadas e comuns nesta matéria, pois ambos têm obrigação de actuar no sentido de se resolver o problema. É possível que, no seio da Comissão, aqueles que pretendem cumprir a sua responsabilidade de guardiães não disponham de apoio político suficiente da parte dos seus pares. Os Estados-Membros que querem ajudar não dispõem de apoio suficiente no Conselho. Essa a razão por que este Parlamento e os Parlamentos dos Estados-Membros têm de agir. Acima de tudo, é um dever do Governo de Israel não manipular um acordo assinado. Israel deveria compreender que não é tempo para actuar dessa forma. Se não respeitarem as cláusulas do Acordo de Associação, os israelitas terão dificuldades em convencer do resto do mundo de que agem de boa-fé nas questões que se prendem com a totalidade do processo de paz."@pt11
"Herr talman! Den liberala gruppen misstänker att Israels regering tillämpar ursprungsreglerna i associationsavtalet på ett sätt som härrör från dess bosättningspolitik. Ingen annan förklaring kan berättiga de ursprungsintyg som utfärdas för både tillverkade produkter och jordbruksprodukter – som framställts i bosättningar – som vi betraktar som olagliga och därför inte omfattas av avtalet. Dessa innefattar gräslök, icke-vävda textilier, vin, snacks och så vidare. Även om de får tulltillträde i EU, tillverkas de faktiskt i bosättningarna på Västbanken, som till exempel Barkan, bosättningen Katzrin på Golanhöjderna och bosättningen Gush Katif på Gazaremsan. Detta är inte någon ny fråga. Vi vet att medlemsstaterna inte kan urskilja vilka varupartier som är kvalificerade eller inte på ett pålitligt sätt. Vi vet att kommissionen har sammanställt en förteckning över produkter och exportörer från bosättningar, och att den försöker att utvidga förteckningen. Vi vet att förteckningen är ofullständig, och att medlemsstaterna inte har funnit det möjligt att identifiera vilka produkter som finns i sändningar som förs fram för förtullning. Situationen kan inte fortgå av två skäl. För det första fäster liberalerna stor vikt vid regler. Här ser vi att man konsekvent och ihållande bryter reglerna. Vi medger att det finns svårigheter. Kommissionen och medlemsstaterna bär var för sig fullt ansvar för detta, eftersom de båda har skyldighet att agera för att lösa problemet. Det kan vara så att de i kommissionen som vill avsäga sig sitt förmyndarskapsansvar har otillräckligt politiskt stöd inom kommissionen. De medlemsstater som vill hjälpa till har otillräckligt stöd i rådet. Det är därför detta parlament och medlemsstaternas parlament måste agera. Det är framför allt den israeliska regeringens plikt att inte missbruka ett undertecknat avtal. Israel borde förstå att det inte är rätt tidpunkt att göra det. Såvida de inte respekterar bestämmelserna i associationsavtalet kommer Israel att få det svårt att övertyga resten av världen om att de agerar i god tro i sådana frågor som fredsprocessen som helhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph