Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-04-Speech-4-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030904.6.4-194"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, the European Union policy towards Israel lies in partnership and cooperation. It aims to contribute to a resolution of the ongoing conflict, along with other international partners, and in close collaboration with the parties involved. The Commission is aware of the difficult circumstances in which the business communities are currently working in the Middle East region. At the same time, the European Commission, as guardian of the Treaty, is responsible for guaranteeing the full and correct application of Community law, including international agreements concluded by the Community and therefore the implementation of the EU-Israel Association Agreement. I can confirm then that in applying the EU-Israel Association Agreement, the EU relies on international law for the territorial definition of the State of Israel, thus excluding the territories under Israeli administration since 1967 in the West Bank, Gaza Strip, East Jerusalem and the Golan Heights. Therefore, products originating in these areas are not entitled to benefit from preferential treatment under the EU-Israel Association Agreement. Following confirmation from Israel that its customs authorities certified goods coming from the settlements as being of Israeli origin, the Commission published a notice to the importers in the Official Journal of the European Union in November 2001, in order to inform them of the situation. According to the provisions of the bilateral agreement, it is the responsibility of the customs administrations of the EU Member States to check the origin of goods with the Israeli authorities through the post-verification procedure. It is also their responsibility to take the necessary precautions where a customs debt is due. It is in this context that the recovery of duties is now undertaken by the customs administrations of the Member States. These measures, initiated by the Commission, aim to protect the financial and legal interests of the Community. At the same time, I can only reiterate that the Commission has always declared its willingness to cooperate and examine any technical proposal from the Israeli authorities to find a solution for this issue which would respect the terms of the Association Agreement. In other words, one can conclude that the Commission has taken the necessary measures to ensure correct application of Community law. As a result, Member States are imposing duties on products from the settlements. We keep this regularly under review with Member States' customs authorities and we are also continuing to talk to Israel about technical issues related to customs certificates."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, EU-politikken over for Israel bygger på partnerskab og samarbejde. Formålet med denne politik er at bidrage til en løsning af den igangværende konflikt sammen med andre internationale partnere og i tæt samarbejde med de berørte parter. Kommissionen er opmærksom på de vanskelige forhold, som erhvervslivet i øjeblikket arbejder under i Mellemøsten. Samtidig har Europa-Kommissionen som traktatens vogter ansvaret for at sikre en fuldstændig og korrekt anvendelse af EF-retten inklusive internationale aftaler indgået af EU og dermed også for gennemførelsen af associeringsaftalen EU-Israel. Jeg kan bekræfte, at EU med anvendelsen af associeringsaftalen EU-Israel benytter sig af den internationale rets geografiske definition på Staten Israel, hvilket udelukker de områder, der har været under israelsk administration siden 1967 på Vestbredden, i Gazastriben, i Østjerusalem og i Golanhøjderne. Derfor er produkter, der stammer fra disse områder, ikke berettigede til fortrinsbehandling i henhold til associeringsaftalen EU-Israel. Efter at Israel bekræftede, at dets toldmyndigheder attesterede varer fra bosættelserne som værende af israelsk oprindelse, udsendte Kommissionen en meddelelse til importørerne i De Europæiske Fællesskabers Tidende i november 2001 for at underrette dem om situationen. Ifølge bestemmelserne i den bilaterale aftale er EU-medlemsstaternes toldmyndigheder ansvarlige for sammen med de israelske myndigheder at kontrollere varernes oprindelse gennem postverifikationsproceduren. Det er også deres ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler, hvor en toldskyld er forfalden til betaling. Det er på denne baggrund, at inddrivelsen af afgifter nu varetages af medlemsstaternes toldmyndigheder. Disse foranstaltninger, som Kommissionen indledte, har til formål at beskytte EU's økonomiske og juridiske interesser. Samtidig kan jeg kun gentage, at Kommissionen altid har erklæret sig villig til at samarbejde og undersøge alle tekniske forslag fra de israelske myndigheder for at finde en løsning på dette spørgsmål, der lever op til betingelserne i associeringsaftalen. Med andre ord kan man konkludere, at Kommissionen har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre en korrekt gennemførelse af fællesskabsretten. Som følge heraf opkræver medlemsstaterne told af produkter, der stammer fra bosættelserne. Vi tager det op til løbende revision sammen med medlemsstaternes toldmyndigheder, og vi taler også fortsat med Israel om tekniske spørgsmål vedrørende toldattester."@da1
". Herr Präsident, die Politik der Europäischen Union gegenüber Israel besteht in Partnerschaft und Kooperation. Es ist ihr Ziel, gemeinsam mit anderen internationalen Partnern und in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Parteien zu einer Lösung des fortdauernden Konflikts beizutragen. Die Kommission weiß um die schwierigen Umstände, unter denen die Geschäftswelt gegenwärtig in der Nahost-Region tätig ist. Gleichzeitig ist die Europäische Kommission als Hüterin des Vertrags für die Gewährleistung der umfassenden und korrekten Anwendung des Gemeinschaftsrechts, einschließlich der seitens der Gemeinschaft abgeschlossenen internationalen Abkommen, und demzufolge auch für die Umsetzung des Assoziierungsabkommens EU/Israel verantwortlich. Ich kann also bestätigen, dass sich die EU bei der Anwendung des Assoziierungsabkommens EU/Israel hinsichtlich der territorialen Definition des Staates Israel auf internationales Recht stützt, und somit die seit 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete im Westjordanland, im Gaza-Streifen, in Ost-Jerusalem und auf den Golanhöhen ausschließt. Somit genießen Waren, die aus diesen Gebieten stammen, keine Präferenzbehandlung nach dem EU/Israel-Assoziierungsabkommen. Nach der Bestätigung seitens Israels, dass seine Zollbehörden Waren aus den Siedlungsgebieten als solche israelischer Herkunft zertifiziert haben, veröffentlichte die Kommission im November 2001 im Amtsblatt der Europäischen Union eine Mitteilung an die Importeure, um sie über die Situation zu informieren. Gemäß den Bestimmungen des bilateralen Abkommens liegt es in der Verantwortung der Zollbehörden der EU-Mitgliedstaaten, den Ursprung der Waren mit den israelischen Behörden durch das nachgängige Prüfverfahren zu kontrollieren. Ebenfalls in deren Verantwortung liegt es, bei fälligen Zollabgaben die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. In diesem Kontext nehmen die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten nunmehr eine Beitreibung von Zöllen vor. Diese von der Kommission eingeleiteten Maßnahmen haben den Schutz der finanziellen und rechtlichen Interessen der Gemeinschaft zum Ziel. Gleichzeitig kann ich nur wiederholen, dass die Kommission stets ihren Willen zur Zusammenarbeit und zur Prüfung aller technischen Vorschläge seitens der israelischen Behörden erklärt hat, um eine Lösung für dieses Problem zu finden, mit der die Bedingungen des Assoziierungsabkommens respektiert würden. Schlussfolgernd kann man also sagen: Die Kommission hat die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der korrekten Anwendung des Gemeinschaftsrechts ergriffen. Als Ergebnis erheben die Mitgliedstaaten Zölle auf Produkte aus den Siedlungsgebieten. Das wird von uns mit den Zollbehörden der Mitgliedstaaten regelmäßig kontrolliert, und wir setzen auch das Gespräch mit Israel über technische Fragen im Zusammenhang mit Zollbescheinigungen fort."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ισραήλ έγκειται στην εταιρική σχέση και τη συνεργασία. Στόχος της είναι να συμβάλει σε μια επίλυση της συνεχιζόμενης διένεξης, από κοινού με άλλους διεθνείς εταίρους, και σε στενή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Επιτροπή γνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν σήμερα οι επιχειρηματικές κοινότητες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συγχρόνως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της πλήρους και σωστής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Κοινότητα και επομένως την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Μπορώ συνεπώς να επιβεβαιώσω ότι στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η ΕΕ βασίζεται στο διεθνές δίκαιο για τον εδαφικό καθορισμό του Κράτους του Ισραήλ, αποκλείοντας έτσι τα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή διοίκηση από το 1967 στη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν. Επομένως, προϊόντα που προέρχονται από αυτές τις περιοχές δεν δικαιούνται να απολαμβάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης σύμφωνα με τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Κατόπιν επιβεβαίωσης από το Ισραήλ ότι οι τελωνειακές αρχές του πιστοποίησαν αγαθά τα οποία προέρχονταν από τους οικισμούς εποίκων ως αγαθά ισραηλινής προέλευσης, η Επιτροπή δημοσίευσε γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 2001, προς τους εισαγωγείς προκειμένου να τους ενημερώσει για την κατάσταση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της διμερούς συμφωνίας, αποτελεί αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ να ελέγχουν την προέλευση των αγαθών με τις ισραηλινές αρχές μέσω της διαδικασίας της εκ των υστέρων εξακρίβωσης. Είναι επίσης αρμοδιότητά τους να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν οφείλεται τελωνειακό χρέος. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστροφή των δασμών υπάγεται πλέον στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία της Επιτροπής, στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών και νομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Συγχρόνως, μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα αυτό η οποία θα σέβεται τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης, η Επιτροπή έχει επανειλημμένως εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί και να εξετάσει κάθε τεχνική πρόταση των ισραηλινών αρχών. Με άλλα λόγια, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη επιβάλλουν δασμούς σε προϊόντα από τους οικισμούς εποίκων. Επανεξετάζουμε το θέμα τακτικά με τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και συνεχίζουμε τις συζητήσεις με το Ισραήλ για τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις τελωνειακές διασαφήσεις."@el8
". Señor Presidente, la política de la Unión Europea hacia Israel se basa en la asociación y la cooperación. Tiene por objeto contribuir a una resolución del actual conflicto, junto con otros socios internacionales y en estrecha colaboración con las partes afectadas. La Comisión es consciente de las complicadas circunstancias en que trabajan actualmente las comunidades empresariales de la región de Oriente Próximo. Al mismo tiempo, la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, es la responsable de garantizar la aplicación completa y correcta del derecho comunitario, incluidos los acuerdos internacionales firmados por la Comunidad y, por lo tanto, la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Les confirmo que, a la hora de aplicar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, la Unión se basa en el Derecho internacional para la definición territorial del Estado de Israel, excluyendo así los territorios bajo administración israelí desde 1967 en Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Por lo tanto, los productos procedentes de esas zonas no tienen derecho a beneficiarse de un trato preferencial al amparo del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Tras la confirmación por parte de Israel de que sus autoridades aduaneras certificaban productos procedentes de los asentamientos como si fueran de origen israelí, la Comisión publicó una notificación a los importadores en el Diario Oficial de la Unión Europea en noviembre de 2001, con el fin de informarles de la situación. De conformidad con las disposiciones del acuerdo bilateral, corresponde a las administraciones aduaneras de los Estados miembros de la UE comprobar el origen de los productos con las autoridades israelíes mediante el procedimiento de verificación posterior a la entrega. También es responsabilidad suya adoptar las precauciones necesarias cuando vence una deuda aduanera. Es en este contexto en el que las autoridades aduaneras de los Estados miembros están llevando a cabo en estos momentos la recuperación de los derechos. Estas medidas, iniciadas por la Comisión, están destinadas a proteger los intereses financieros y jurídicos de la Comunidad. Al mismo tiempo, no puedo sino reiterar que la Comisión siempre ha declarado su voluntad de cooperar y examinar cualquier propuesta técnica que hagan las autoridades israelíes con el fin de encontrar una solución para este problema que respete los términos del Acuerdo de Asociación. En otras palabras, se puede llegar a la conclusión de que la Comisión ha tomado las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación del derecho comunitario. A causa de esas medidas, los Estados miembros están imponiendo derechos a los productos procedentes de los asentamientos. Revisamos periódicamente esta cuestión con las autoridades aduaneras de los Estados miembros y también vamos a seguir hablando con Israel sobre cuestiones técnicas relacionadas con los certificados de aduanas."@es12
". Arvoisa puhemies, Euroopan unionin suhteet Israeliin perustuvat kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää meneillään olevan konfliktin ratkaisua yhdessä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa ja tiiviissä yhteistyössä prosessin osapuolten kanssa. Komissio on tietoinen vaikeista olosuhteista, joissa taloudelliset toimijat nykyään toimivat Lähi-idän alueella. Samaan aikaan Euroopan komission on perustamissopimuksen noudattamisen valvojana taattava yhteisön lainsäädännön, myös yhteisön tekemien kansainvälisten sopimusten, täysimääräinen ja asianmukainen soveltaminen ja näin ollen myös EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano. Voin vahvistaa, että EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen soveltamisessa EU tukeutuu Israelin valtion maantieteellisten rajojen määrittelemisen osalta kansainväliseen oikeuteen ja jättää näin sen rajojen ulkopuolelle Israelin hallinnassa vuodesta 1967 olleet Länsirannan, Gazan alueen, Itä-Jerusalemin ja Golanin kukkuloiden alueet. Tämän vuoksi näiltä alueilta peräisin oleviin tuotteisiin ei voida soveltaa EU:n ja Israelin välisessä assosiaatiosopimuksessa tarkoitettua etuuskohtelua. Sen jälkeen kun Israel vahvisti, että sen tulliviranomaiset ilmoittivat siirtokunnista lähtöisin olevien tuotteiden olevan israelilaista alkuperää, komissio julkaisi ilmoituksen maahantuojille Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä marraskuussa 2001 ja tiedotti heille tilanteesta. Kahdenvälisen sopimuksen määräysten mukaan EU:n jäsenvaltioiden tullihallintojen on tarkistettava tuotteiden alkuperä Israelin viranomaisilta jälkitarkastusmenettelyn avulla. Niiden on myös toteutettava tarvittavat varmuustoimenpiteet, jos tilanne voi johtaa tullivelan syntymiseen. Juuri tässä yhteydessä jäsenvaltioiden tullihallinnot perivät nyt tulleja. Näiden komission käynnistämien toimenpiteiden tavoitteena on suojella yhteisön taloudellisia ja oikeudellisia etuja. Samaan aikaan voin vain toistaa, että komissio on aina ilmoittanut olevansa halukas tekemään yhteistyötä ja tarkastelemaan Israelin viranomaisten tekemiä teknisiä ehdotuksia, jotta tähän kysymykseen löydettäisiin assosiaatiosopimuksen ehtojen mukainen ratkaisu. Tästä voidaan toisin sanoen päätellä, että komissio on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen yhteisön lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen. Tämän perusteella jäsenvaltiot määräävät tulleja siirtokunnista lähtöisin oleville tuotteille. Tarkkailemme tilannetta säännöllisesti jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa ja lisäksi jatkamme Israelin kanssa keskusteluja tullitodistuksiin liittyvistä teknisistä kysymyksistä."@fi5
"Monsieur le Président, la politique de l’Union européenne vis-à-vis d’Israël repose sur le partenariat et la coopération. Elle entend contribuer au règlement du conflit actuel, avec d’autres partenaires internationaux et en étroite collaboration avec les parties impliquées. La Commission est consciente des circonstances difficiles dans lesquelles les milieux d’affaires doivent opérer actuellement au Moyen-Orient. En même temps, la Commission européenne, en tant que gardienne du Traité, doit garantir la bonne et entière application du droit communautaire, y compris les accords internationaux signés par la Communauté et, partant, l’application de l’accord d’association UE-Israël. Je peux confirmer que, dans l’application de l’accord d’association UE-Israël, l’Union européenne s’appuie sur le droit international pour ce qui concerne la définition territoriale de l’État d’Israël, définition qui exclut les territoires placés sous administration israélienne depuis 1967 et situés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est et sur le plateau du Golan. Ainsi, les produits provenant de ces zones ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel prévu par l’accord d’association UE-Israël. Après avoir reçu confirmation par Israël que les autorités douanières de ce pays ont certifié des marchandises provenant des colonies comme étant d’origine israélienne, la Commission a publié dans le en novembre 2001 une note destinée aux importateurs pour les informer de la situation. Conformément aux dispositions de l’accord bilatéral, il incombe aux administrations des douanes des États membres de l’UE de vérifier l’origine des marchandises auprès des autorités israéliennes à travers la procédure de vérification après livraison. Il leur incombe également de prendre les précautions nécessaires en cas de dette envers les douanes. C’est dans ce contexte que les administrations des douanes des États membres ont entrepris de recouvrer des droits de douanes. Ces mesures initiées par la Commission, visent à protéger les intérêts financiers et juridiques de la Communauté. En même temps, je répète que la Commission s’est toujours déclarée prête à coopérer et à examiner toute proposition technique émanant des autorités israéliennes visant à trouver à ce problème une solution qui respecte les termes de l’accord d’association. En conclusion, on peut dire que la Commission a pris les mesures nécessaires en vue de la bonne application du droit communautaire. Chaque État membre impose donc des droits de douane aux produits provenant des colonies. Nous suivons ce dossier avec les autorités douanières des États membres et nous continuons également de dialoguer avec Israël sur les questions techniques liées aux certificats de douane."@fr6
"Signor Presidente, la politica dell’Unione europea nei confronti d’Israele si fonda sul partenariato e la cooperazione e intende contribuire alla soluzione del conflitto in corso assieme ad altri internazionali e in stretta collaborazione con le parti interessate. La Commissione è consapevole delle difficili circostanze in cui si trova attualmente ad operare il mondo economico nella regione del Medio Oriente. Nel contempo la Commissione europea, in quanto custode del Trattato, ha la responsabilità di garantire una piena e corretta applicazione del diritto comunitario, ivi compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità, ed anche l’attuazione dell’accordo d’associazione UE-Israele. Posso poi confermare che, nell’applicare l’accordo d’associazione UE-Israele, per la definizione territoriale dello Stato d’Israele l’Unione si basa sul diritto internazionale, escludendo quindi i territori sotto amministrazione israeliana dal 1967, cioè Cisgiordania, Striscia di Gaza, Gerusalemme est e Alture del Golan. Pertanto i prodotti originari di queste zone non hanno il diritto di beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’accordo d’associazione UE-Israele. A seguito della conferma di Israele secondo cui le autorità doganali hanno certificato prodotti provenienti dagli insediamenti come se fossero di origine israeliana, nella Gazzetta ufficiale dell’UE del novembre 2001 la Commissione ha pubblicato una nota rivolta agli importatori al fine di informarli della situazione. Ai sensi delle disposizioni dell’accordo bilaterale, spetta alle amministrazione doganali negli Stati membri dell’Unione controllare l’origine dei prodotti presso le autorità israeliane mediante la procedura di post-verifica. Spetta loro anche adottare le necessarie cautele qualora sussista un debito doganale. E’ in questo contesto che la riscossione dei dazi viene ora effettuata dalle amministrazioni doganali degli Stati membri. Le misure adottate dalla Commissione mirano a proteggere gli interessi finanziari e giuridici della Comunità. Nel contempo posso solo ribadire che la Commissione ha sempre manifestato la propria volontà a collaborare, esaminando qualsiasi proposta tecnica delle autorità israeliane per trovare una soluzione al problema che rispetti i termini dell’accordo d’associazione. In altre parole, possiamo concludere che la Commissione ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Di conseguenza, gli Stati membri stanno imponendo dazi sui prodotti originari degli insediamenti. Assieme alle autorità doganali degli Stati membri effettuiamo regolari verifiche e continuiamo a discutere con Israele degli aspetti tecnici relativi ai certificati doganali."@it9
". Mr President, the European Union policy towards Israel lies in partnership and cooperation. It aims to contribute to a resolution of the ongoing conflict, along with other international partners, and in close collaboration with the parties involved. The Commission is aware of the difficult circumstances in which the business communities are currently working in the Middle East region. At the same time, the European Commission, as guardian of the Treaty, is responsible for guaranteeing the full and correct application of Community law, including international agreements concluded by the Community and therefore the implementation of the EU-Israel Association Agreement. I can confirm then that in applying the EU-Israel Association Agreement, the EU relies on international law for the territorial definition of the State of Israel, thus excluding the territories under Israeli administration since 1967 in the West Bank, Gaza Strip, East Jerusalem and the Golan Heights. Therefore, products originating in these areas are not entitled to benefit from preferential treatment under the EU-Israel Association Agreement. Following confirmation from Israel that its customs authorities certified goods coming from the settlements as being of Israeli origin, the Commission published a notice to the importers in the Official Journal of the European Union in November 2001, in order to inform them of the situation. According to the provisions of the bilateral agreement, it is the responsibility of the customs administrations of the EU Member States to check the origin of goods with the Israeli authorities through the post-verification procedure. It is also their responsibility to take the necessary precautions where a customs debt is due. It is in this context that the recovery of duties is now undertaken by the customs administrations of the Member States. These measures, initiated by the Commission, aim to protect the financial and legal interests of the Community. At the same time, I can only reiterate that the Commission has always declared its willingness to cooperate and examine any technical proposal from the Israeli authorities to find a solution for this issue which would respect the terms of the Association Agreement. In other words, one can conclude that the Commission has taken the necessary measures to ensure correct application of Community law. As a result, Member States are imposing duties on products from the settlements. We keep this regularly under review with Member States' customs authorities and we are also continuing to talk to Israel about technical issues related to customs certificates."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het beleid van de Europese Unie ten aanzien van Israël berust op partnerschap en samenwerking. Het beoogt bij te dragen aan de oplossing van het aanhoudende conflict, samen met andere internationale partners en in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. De Commissie is zich bewust van de moeilijke omstandigheden waaronder het bedrijfsleven momenteel in het Midden-Oosten moet opereren. Dat neemt niet weg dat de Europese Commissie, als hoedster van het Verdrag, verantwoordelijk is voor het volledig en correct toepassen van het Gemeenschapsrecht, inclusief de door de Gemeenschap gesloten internationale overeenkomsten, en derhalve ook de uitvoering van de associatieovereenkomst EG-Israël. Ik wijs erop dat de EU bij de toepassing van de associatieovereenkomst EG-Israël uitgaat van het internationaal recht ten aanzien van de territoriale definitie van de staat Israël, en derhalve van de uitsluiting van de gebieden die sinds 1967 onder Israëlisch bestuur staan op de Westoever, in de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en op de Golan Hoogvlakte. Daarom komen producten uit deze gebieden niet in aanmerking voor een voorkeursbehandeling in het kader van de associatieovereenkomst EG-Israël. Nadat Israël had bevestigd dat zijn douanedienst goederen afkomstig van de nederzettingen als afkomstig uit Israël had gecertificeerd, heeft de Commissie de importeurs in november 2001 via het Publicatieblad van de Europese Unie van de situatie op de hoogte gesteld. Overeenkomstig de bepalingen in de bilaterale overeenkomst dragen de douanediensten van de EU- lidstaten de verantwoordelijkheid om de herkomst van goederen bij de Israëlische autoriteiten door middel van de post-verificatieprocedure na te trekken. Het is tevens hun verantwoordelijkheid de vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen als er nog een douaneschuld open staat. Het is tegen deze achtergrond dat de douanediensten van de lidstaten nu bezig zijn niet betaalde heffingen te innen. Deze maatregelen, die door de Commissie zijn geïnitieerd, hebben tot doel de financiële en juridische belangen van de Gemeenschap te beschermen. Tezelfdertijd kan ik alleen maar herhalen dat de Commissie zich altijd bereid heeft verklaard tot samenwerking en dat zij elk technisch voorstel van de Israëlische autoriteiten om deze kwestie tot een oplossing te brengen binnen de bepalingen van het associatieverdrag wil bestuderen. Met andere woorden, we kunnen concluderen dat de Commissie de nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast, met als gevolg dat de lidstaten invoerrechten heffen op producten uit de nederzettingen. We houden hierover regelmatig de vinger aan de pols bij de douanediensten van de lidstaten en we blijven ook in gesprek met Israël over technische kwesties ten aanzien van de verklaringen van de douane."@nl2
"Senhor Presidente, a política da União Europeia relativamente a Israel assenta na parceria e na cooperação. Visa contribuir para a resolução do conflito em curso, juntamente com outros parceiros internacionais, e em estreita colaboração com as partes envolvidas. A Comissão está ciente das difíceis circunstâncias em que as comunidades empresariais hoje trabalham na região do Médio Oriente. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia, na qualidade de guardiã do Tratado, é responsável pela garantia da aplicação integral e cabal do direito comunitário, inclusivamente dos acordos internacionais concluídos pela Comunidade e, por conseguinte, da implementação do Acordo de Associação UE-Israel. Posso, pois, confirmar que, para os efeitos da aplicação do Acordo de Associação UE-Israel, a UE tem em conta o direito internacional no que se refere à definição territorial do Estado de Israel, excluindo, por conseguinte, os territórios sob administração israelita deste 1967 na Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e Montes Golan. Deste modo, os produtos originários desses territórios não beneficiam de tratamento preferencial ao abrigo do Acordo de Associação UE-Israel. Na sequência da confirmação, por parte de Israel, de que as suas autoridades alfandegárias certificam produtos oriundos dos colonatos como sendo de origem israelita, a Comissão publicou um aviso aos importadores no Jornal Oficial da União Europeia, em Novembro de 2001, alertando-os para a situação. Nos termos do Acordo Bilateral, cabe às autoridades alfandegárias dos Estados-Membros da UE verificar a origem dos produtos junto das autoridades israelitas através do procedimento de verificação posterior. Cabe-lhes ainda tomar as precauções necessárias sempre que esteja em causa uma dívida aduaneira. É neste contexto que a recuperação de direitos aduaneiros é agora levada a cabo pelas autoridades alfandegárias dos Estados-Membros. Estas medidas, iniciadas pela Comissão, visam proteger os interesses financeiros e jurídicos da Comunidade. Simultaneamente, não posso deixar de reiterar que a Comissão sempre manifestou a sua disponibilidade para cooperar e analisar quaisquer propostas técnicas apresentadas pelas autoridades israelitas, no sentido de encontrar uma solução para esta questão, no respeito pelas disposições do Acordo de Associação. Por outras palavras, podemos concluir que a Comissão tomou as medidas necessárias para assegurar a correcta aplicação do direito comunitário. Consequentemente, os Estados-Membros cobram direitos aduaneiros sobre os produtos oriundos dos colonatos. Este assunto é acompanhado permanentemente com as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros, e continuamos também a dialogar com Israel no que respeita às questões técnicas relacionadas com os certificados."@pt11
". Herr talman! Europeiska unionens policy gentemot Israel består i partnerskap och samarbete. Vår policy syftar till att bidra till en lösning av den pågående konflikten, tillsammans med andra internationella partner, och i nära samarbete med de berörda parterna. Kommissionen är medveten om de svåra omständigheter under vilka branschgrupperingarna för närvarande arbetar i Mellanösternregionen. Samtidigt ansvarar Europeiska kommissionen, som fördragets väktare, för att garantera att gemenskapsrätten tillämpas fullt ut och korrekt, däribland internationella avtal som gemenskapen ingått och därigenom tillämpningen av associationsavtalet mellan EU och Israel. Jag kan därefter bekräfta att genom att tillämpa associationsavtalet mellan EU och Israel förlitar sig EU till internationell rätt beträffande den territoriella definitionen av staten Israel, och utesluter sålunda de territorier som varit under israelisk administration sedan 1967 på Västbanken, Gazaremsan, i Östra Jerusalem och på Golanhöjderna. Därför är produkter från dessa områden inte berättigade till förmånsbehandling enligt associationsavtalet mellan EU och Israel. Till följd av att Israel bekräftat att dess tullmyndigheter utfärdade intyg för varor från bosättningarna såsom av israeliskt ursprung offentliggjorde kommissionen ett meddelande till importörerna i Europeiska unionens officiella tidning i november 2001 för att informera dem om situationen. Enligt villkoren i det bilaterala avtalet åligger det tullförvaltningarna i EU-medlemsstaterna att kontrollera varors ursprung med de israeliska myndigheterna genom efterhandskontrollförfarandet. Det är också deras ansvar att vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna i de fall där en tullskuld skall erläggas. Det är i detta sammanhang som uppbörd av tullar nu genomförs av medlemsstaternas tullförvaltningar. Dessa åtgärder, som kommissionen tagit initiativ till, syftar till att skydda gemenskapens finansiella och rättsliga intressen. Samtidigt kan jag bara upprepa att kommissionen alltid har visat sin vilja att samarbeta och undersöka alla tekniska förslag från de israeliska myndigheterna för att finna en lösning på denna fråga som skulle beakta villkoren i associationsavtalet. Med andra ord kan man dra slutsatsen att kommissionen har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att garantera en korrekt tillämpning av gemenskapsrätten. Till följd av detta påför medlemsstaterna tullar för produkter från bosättningarna. Vi ser regelbundet över detta tillsammans med medlemsstaternas tullmyndigheter, och vi fortsätter också samtalen med Israel om de tekniska frågor som hänger samman med tullintygen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph