Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-04-Speech-4-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030904.5.4-112"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei contra o presente relatório, não por considerar que as línguas europeias regionais e de menor difusão não são merecedoras de respeito, protecção e divulgação, mas por entender que a forma como o relator abordou esta questão potencia factores de desagregação interna dos Estados-Membros, motivando o recrudescer de questões políticas e territoriais, herdadas dos conflitos dos séculos XIX e XX e dos acertos territoriais que sempre lhes sucederam. Como prova cabal do que acabo de referir fica o registo do debate deste relatório, em que imperou a incapacidade de entendimento de muito do que foi dito e em que se tornou nítido o uso ostensivo das línguas minoritárias e regionais como arma de arremesso no contexto de um evidente revanchismo reivindicativo de muitas minorias nacionais, algumas das quais notoriamente envolvidas em preocupantes movimentos secessionistas ou autonomistas, de que alguns não hesitam recorrer à violência extremista e à brutalidade. Considero que à União não deve ser consentida interferência na estrutura e assuntos internos dos Estados que a compõem e, muito menos, a intervenção, ainda que por forma ínvia, nos seus equilíbrios político-institucionais. Reconheço justiça na necessidade de preservar a diversidade cultural e linguística da Europa, mas julgo que advogar a criação de mais uma Agência Europeia para o efeito constitui um sinal de que..."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt imod denne betænkning, ikke fordi jeg mener, at de regionale og mindre udbredte europæiske sprog ikke fortjener respekt, beskyttelse og udbredelse, men fordi jeg mener, at den måde, hvorpå ordføreren har behandlet dette spørgsmål, er befordrende for tendenser til intern opsplitning af medlemsstaterne og uddybning af politiske og territoriale stridsemner nedarvet fra det 19. og det 20. århundredes konflikter og de territoriale aftaler, som de resulterede i. Som utvetydigt bevis på det, som jeg just har sagt, kan jeg pege på tonen i den debat, der var om denne betænkning, hvor der herskede en manglende evne til at forstå meget af det, der blev sagt, og hvor det var tydeligt, at anvendelse af mindretals- og regionalsprogene blev brugt som angrebsvåben i mange nationale mindretals revanchistiske kamp for oprejsning, hvor nogle af disse er notorisk indblandede i bekymringsvækkende separatist- eller autonomibevægelser, af hvilke visse ikke viger tilbage fra at anvende ekstremistisk vold og brutalitet. Jeg mener, at Unionen ikke bør have ret til at blande sig i, hvorledes de stater, som den består af, er opbygget, og hvorledes de tager vare på deres indre anliggender, og endnu mindre – selv indirekte – i, hvorledes deres politisk-institutionelle ligevægt opretholdes. Jeg anser det bestemt for rimeligt, at Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed bevares, men jeg finder, at forslaget om at oprette endnu et EU-agentur til dette formål er et tegn på, at ..."@da1
". Ich habe gegen den vorliegenden Bericht gestimmt. Nicht, weil ich der Auffassung wäre, die regionalen und weniger verbreiteten europäischen Sprachen müssten nicht geachtet, geschützt und verbreitet werden, sondern weil meines Erachtens das Herangehen des Berichterstatters an diese Frage separatistische Tendenzen innerhalb der Mitgliedstaaten verstärkt und damit politische und territoriale Streitigkeiten verhärtet, die aus den Konflikten des 19. und 20. Jahrhunderts und den Gebietsanpassungen, die diesen immer folgten, hervorgegangen sind. Ein schlüssiger Beweis dafür, was ich gerade gesagt habe, ist der Tonfall der Debatte über diesen Bericht. Sie war gekennzeichnet von der Unfähigkeit, einen Großteil der gemachten Äußerungen zu begreifen, und die regionalen und Minderheitensprachen wurden unübersehbar als Angriffswaffe in einem Rachefeldzug vieler nationaler Minderheiten verwendet. Einige dieser Minderheiten sind in Besorgnis erregenden sezessionistischen und autonomistischen Bewegungen involviert, von denen einige nicht zögern, auf extremistische Gewalt und Brutalität zurückzugreifen. Nach meinem Dafürhalten darf der Union keine Einmischung in die Struktur und die inneren Angelegenheiten ihrer Mitgliedstaaten und schon gar kein Eingriff in deren politisch-institutionelles Gleichgewicht gestattet werden, auch nicht indirekt. Ich erkenne die Notwendigkeit an, die kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas zu bewahren, bin jedoch der Meinung, dass das Eintreten für die Einrichtung einer weiteren Europäischen Agentur zu diesem Zweck ein Zeichen dafür ist, dass..."@de7
". Καταψήφισα αυτή την έκθεση, όχι επειδή θεωρώ ότι οι λιγότερο ομιλούμενες ευρωπαϊκές περιφερειακές γλώσσες δεν αξίζουν σεβασμό, προστασία και διάδοση, αλλά διότι αισθάνθηκα ότι η προσέγγιση του εισηγητή στο ζήτημα δίνει ώθηση σε αυτονομιστικές τάσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια ένταση των πολιτικών και εδαφικών διενέξεων οι οποίες έχουν κληροδοτηθεί από τις διαμάχες του δέκατου ένατου και του εικοστού αιώνα και τις εδαφικές συμφωνίες οι οποίες πάντα επακολουθούσαν. Ο τόνος της συζήτησης για την έκθεση αυτή αποδεικνύει πλήρως αυτό που μόλις είπα. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ήταν μια αδυναμία κατανόησης πολλών από τα όσα ειπώθηκαν και η σαφής και αισθητή χρήση των μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών ως αμυντικό όπλο σε μια θρασύτατη αναζήτηση εκδίκησης εκ μέρους πολλών εθνικών μειονοτήτων. Κάποιες από αυτές τις μειονότητες έχουν, όπως είναι γνωστό σε όλους, εμπλακεί σε ανησυχητικά κινήματα απόσχισης ή ανεξαρτησίας, κάποια από τα οποία δεν διστάζουν να καταφύγουν σε ακραία βία και αγριότητα. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί στη δομή και τις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών της, πόσο μάλλον να παρέμβει, έστω και έμμεσα, στην πολιτική και θεσμική ισορροπία της εξουσίας τους. Αναγνωρίζω την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης, αλλά αισθάνομαι ότι το να πιέζουμε για τη δημιουργία ακόμα ενός ευρωπαϊκού οργανισμού προς το σκοπό αυτό είναι σημάδι ότι ·"@el8
". I voted against this report, not because I consider less widely-spoken European regional languages to be undeserving of respect, protection and dissemination, but because I feel that the rapporteur’s approach to this question gives impetus to separatist tendencies within the Member States. This will bring about an intensification of political and territorial disputes inherited from nineteenth- and twentieth-century conflicts and the territorial agreements which always followed them. The tone of the debate on this report provides conclusive proof of what I have just said. Its prevailing characteristics have been an inability to understand much of what was said, and the clear and conspicuous use of minority and regional languages as an offensive weapon in a brazen quest for vengeance on the part of many national minorities. Some of these minorities are, notoriously, involved in worrying secessionist or independence movements, some of which have no qualms about resorting to extremist violence and brutality. I do not believe that the European Union should be allowed to meddle in the structure and internal affairs of its Member States, much less intervene, even indirectly, in their political and institutional balance of power. I recognise the need to preserve Europe’s cultural and linguistic diversity, but I feel that pushing for the establishment of yet another European agency to that end is a signal that …"@en3
". He votado en contra del presente informe, no por considerar que las lenguas europeas regionales y de menor difusión no son merecedoras de respeto, protección y divulgación, sino por entender que la forma en la que el ponente abordó esta cuestión potencia factores de desunión interna en los Estados miembros, motivando un recrudecimiento de cuestiones políticas y territoriales, heredadas de los conflictos de los s. XIX y XX y de los acuerdos territoriales que siempre les sucedieron. Como prueba cabal de lo que acabo de decir queda el registro del debate de este informe, en el que imperó la incapacidad de entendimiento de mucho de lo que se dijo y en el que quedó claro el uso manifiesto de las lenguas minoritarias y regionales como arma arrojadiza en el contexto de un evidente revanchismo reivindicativo de muchas minorías nacionales, algunas de las cuales están notoriamente implicadas en preocupantes movimientos separatistas o independentistas, algunas de las cuales no dudan en recurrir a la violencia extrema y a la brutalidad. Considero que no se debe consentir que la Unión interfiera en la estructura y los asuntos internos de los Estados que la componen y muchos menos que intervenga, ni en la forma más mínima, en sus equilibrios político-institucionales. Reconozco justicia en la necesidad de preservar la diversidad cultural y lingüística de Europa, pero considero que defender la creación de otra agencia europea para ello constituye una señal de que..."@es12
". Äänestin mietintöä vastaan. En siksi, että Euroopan vähemmän puhutut alueelliset kielet eivät mielestäni ansaitsisi kunnioitusta, suojelua ja levitystä, vaan koska tunnen, että esittelijän tässä kysymyksessä omaksuma lähestymistapa vauhdittaa separatistisia pyrkimyksiä jäsenvaltioissa. Tämä johtaa siihen, että 1800- ja 1900-luvun konflikteista ja niitä alati seuranneista aluesopimuksista periytyvät poliittiset ja alueelliset kiistat vahvistuvat. Mietinnöstä käydyn keskustelun sävy on selvä osoitus siitä, mitä juuri sanoin. Keskustelua on hallinnut muun muassa kyvyttömyys ymmärtää paljoakaan siitä, mitä on sanottu. Lisäksi vähemmistökieliä ja alueellisia kieliä on käytetty selkeästi ja silmiinpistävästi monien kansallisten vähemmistöjen häpeämättömän kostonhalun välikappaleena. Jotkin näistä vähemmistöistä ovat tunnetusti mukana huolestuttavissa separatisti- ja itsenäisyysliikkeissä, joista osa ei epäröi hetkeäkään turvautua väkivaltaan tai julmuuteen. Euroopan unionin ei mielestäni pitäisi antaa sekaantua jäsenvaltioidensa rakenteeseen ja sisäisiin asioihin saati sitten puuttua edes epäsuorasti niiden poliittiseen ja institutionaaliseen valtatasapainoon. Tunnustan, että Euroopan kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus on säilytettävä, mutta koen, että vaatimus perustaa jälleen yksi eurooppalainen virasto tätä tarkoitusta varten on merkki siitä, että…"@fi5
". J’ai voté contre ce rapport, non que je considère que les langues européennes régionales moins répandues ne méritent pas d’être respectées, protégées et diffusées, mais parce que j’estime que l’approche de cette question par le rapporteur encourage les tendances séparatistes au sein des États membres. Cela entraînera une intensification des différends politiques et territoriaux hérités des deux siècles précédents et des accords territoriaux qui leur ont toujours succédé. Le ton du débat sur ce rapport a parfaitement démontré l’exactitude de mes propos. Il a essentiellement été caractérisé par l’incapacité de comprendre une bonne part des propos tenus et par l’utilisation délibérée de langues minoritaires et régionales en guise d’arme offensive dans une quête effrontée de vengeance de la part de maintes minorités nationales. Certaines de ces minorités sont ouvertement impliquées dans des mouvements aux tendances séparatistes et indépendantistes inquiétantes, dont certains n’hésitent pas à recourir à la brutalité et à la violence la plus extrême. Je ne crois pas que l’Union devrait être autorisée à s’ingérer dans les structures et les affaires intérieures de ses États membres et encore moins à intervenir - même indirectement - dans leur équilibre politique et institutionnel. J’admets qu’il est nécessaire de préserver la diversité culturelle et linguistique de l’Europe, mais j’estime qu’appeler à la création d’une agence européenne supplémentaire à cette fin est un signal que..."@fr6
"Ho votato contro questa relazione non perché consideri poco meritevoli di rispetto, tutela e diffusione le lingue europee regionali o minoritarie, ma perché ritengo che l’approccio del relatore a questo problema fomenti le tendenze separatistiche all’interno degli Stati membri. In tal modo si inaspriranno le dispute politiche e territoriali, retaggio dei conflitti che hanno travagliato il diciannovesimo e il ventesimo secolo, e degli accordi territoriali che ne sono scaturiti. Il tono del dibattito che si è acceso su questa relazione offre una prova irrefutabile di quanto ho appena affermato. Si è notata soprattutto l’incapacità di afferrare i ragionamenti che venivano svolti, nonché il palese e smaccato utilizzo delle lingue minoritarie e regionali come arma d’offesa nell’infuocata ricerca di vendetta da parte di numerose minoranze nazionali. Alcune di queste minoranze sono notoriamente legate a inquietanti movimenti secessionisti o indipendentisti, che talvolta non si fanno scrupolo di ricorrere all’estremismo, alla violenza e alla brutalità. Non si deve consentire, a mio avviso, che l’Unione europea interferisca nella struttura e negli affari interni dei propri Stati membri, ed ancor meno le si può permettere di turbare – anche solo indirettamente – il loro equilibrio politico ed istituzionale. Riconosco l’esigenza di conservare la diversità culturale e linguistica del nostro continente, ma ritengo che insistere per ottenere l’istituzione di un altro organismo europeo a tale scopo sia un segnale di…"@it9
". I voted against this report, not because I consider less widely-spoken European regional languages to be undeserving of respect, protection and dissemination, but because I feel that the rapporteur’s approach to this question gives impetus to separatist tendencies within the Member States. This will bring about an intensification of political and territorial disputes inherited from nineteenth- and twentieth-century conflicts and the territorial agreements which always followed them. The tone of the debate on this report provides conclusive proof of what I have just said. Its prevailing characteristics have been an inability to understand much of what was said, and the clear and conspicuous use of minority and regional languages as an offensive weapon in a brazen quest for vengeance on the part of many national minorities. Some of these minorities are, notoriously, involved in worrying secessionist or independence movements, some of which have no qualms about resorting to extremist violence and brutality. I do not believe that the European Union should be allowed to meddle in the structure and internal affairs of its Member States, much less intervene, even indirectly, in their political and institutional balance of power. I recognise the need to preserve Europe’s cultural and linguistic diversity, but I feel that pushing for the establishment of yet another European agency to that end is a signal that …"@lv10
"Ik heb tegen dit verslag gestemd. Niet omdat ik vind dat de regionale talen in Europa (of talen met een geringe spreiding) minder respect, bescherming en aandacht verdienen, maar omdat ik geloof dat de wijze waarop de rapporteur dit onderwerp benadert aanleiding kan geven tot interne wrijving in de lidstaten. Haar benadering kan namelijk leiden tot een verheviging van de politieke en territoriale problemen die we aan de conflicten van de negentiende en twintigste eeuw en de uit die conflicten voortvloeiende herverdeling van het grondgebied hebben overgehouden. Het bewijs voor de juistheid van bovenstaande stelling wordt geleverd door de toon van het debat over dit verslag. Daaruit bleek duidelijk dat men veel van hetgeen er over het gebruik van regionale of minderheidstalen is gezegd niet begrepen heeft. Aangetoond is toch wel dat zulke talen misbruikt worden om het revanchisme van nationale minderheden te voeden. Uit een aantal van deze minderheden zijn afscheidingsbewegingen voortgekomen en sommige daarvan schrikken niet terug voor extremisme en bruut geweld. Dat is allemaal heel zorgwekkend. Ik ben van mening dat de Unie zich niet moet mengen in de interne aangelegenheden en structuren van de lidstaten die de Unie vormen. En ze mag zeker niet – zelfs niet op de meest abstracte wijze – proberen te interveniëren in het politieke en institutionele evenwicht dat binnen die lidstaten heerst. Ik erken dat we de linguïstische en culturele diversiteit moeten proberen te behouden, maar ik geloof niet dat het opzetten van nóg een Europees Agentschap de juiste wijze is om …"@nl2
". Jag röstade mot detta betänkande, inte därför att jag anser att mindre använda europeiska språk inte skulle vara värda respekt, skydd och spridning, utan därför att jag anser att föredragandens sätt att behandla denna fråga uppmuntrar separatistiska tendenser inom medlemsstaterna. Detta kommer att leda till en intensifiering av politiska och territoriella tvister som ärvts från arton- och nittonhundratalets konflikter och de territoriella avtal som alltid följde på dem. Tonen i debatten om detta betänkande ger avgörande bevis för vad jag just sade. Den har karakteriserats av en oförmåga att förstå mycket av det som har sagts, och minoritetsspråk och regionala språk har på ett uppenbart och iögonenfallande sätt använts som vapen i en skamlös strävan efter revansch från många nationella minoriteter. Några av dessa minoriteter är, som bekant, inblandade i oroväckande separatistiska rörelser eller självständighetsrörelser, varav några inte drar sig för att tillgripa extremistiskt våld och brutalitet. Jag anser inte att Europeiska unionen bör få lov att blanda sig i medlemsstaternas struktur och inre angelägenheter, än mindre intervenera, inte ens indirekt, i deras politiska och institutionella maktbalans. Jag inser att det är nödvändigt att bevara Europas kulturella och språkliga mångfald, men jag anser att inrättandet av ännu en europeisk myndighet för det ändamålet är en signal att …"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Declaración de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)"12
"(Declaração de voto encurtada nos termos do n.1 do artigo 137º do Regimento)"11
"(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισμού)"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph