Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-02-Speech-2-151"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030902.7.2-151"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός αυτού του Κανονισμού έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ενάμιση χρόνο πριν συμφωνήθηκε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης η προώθηση της κινητικότητας και ότι ορισμένα σημαντικά από τα μέτρα αυτά για την προώθηση αφορούσαν την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης και όχι μόνο. Το θέμα της κινητικότητας συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την κοινωνική συνοχή και ουσιαστικά αποτελεί προϋπόθεση για μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Κατά τα προηγούμενα χρόνια που εφαρμοζόταν ο Κανονισμός αυτός, οι διατάξεις του κατέστησαν εξαιρετικά περίπλοκες, μακροσκελείς και δύσχρηστες. Έτσι, το σύστημα δεν ανταποκρίνεται πλέον στις νέες εξελίξεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, αλλά και στη νέα πραγματικότητα κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, χρειάζεται επειγόντως να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονισθεί αυτός ο Κανονισμός και η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Η απλοποίηση θα καταλήξει σε μια κοινοτική νομοθεσία η οποία θα είναι περισσότερο κατανοητή για τους πολίτες, χάριν των οποίων δημιουργείται. Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις βασικές τροποποιήσεις. Η πρώτη αφορά το προσωπικό πεδίο του Κανονισμού. Ο προτεινόμενος Κανονισμός δεν θα ισχύει μόνο για τους μετακινούμενους εργαζόμενους, αλλά θα ισχύει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι καλύπτονται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους μέλους. Η ελεύθερη κυκλοφορία δεν μπορεί να ευνοεί μόνο τους εργαζόμενους, αλλά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο προτεινόμενος Κανονισμός, και αυτή είναι η δεύτερη τροποποίηση, αποσκοπεί στη διεύρυνση του υλικού πεδίου εφαρμογής των κανόνων συντονισμού. Έτσι, περιλαμβάνονται στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης νέες μορφές παροχών, όπως οι παροχές της πρόωρης συνταξιοδότησης. Η τρίτη και σημαντική τροποποίηση που προτείνεται από την Επιτροπή αφορά τις παροχές ανεργίας για τους μεθοριακούς εργαζόμενους. Η Επιτροπή προτείνει να λαμβάνουν παροχές οι άνεργοι μεθοριακοί εργαζόμενοι από το κράτος της τελευταίας απασχόλησης. Αυτό είναι σημαντικό για να δοθεί ένα τέλος στην περίπλοκη και μη ικανοποιητική διάκριση μεταξύ πλήρους και μερικής ανεργίας, καθώς και του συνήθους και ασυνήθους μεθοριακού εργαζόμενου. Κάθε χρόνο η Επιτροπή λαμβάνει χιλιάδες διαμαρτυρίες από εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σε μια χώρα και ζουν σε μια άλλη και συνήθως γίνονται αντικείμενα διακρίσεων λόγω του μη αποτελεσματικού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή δεν θα συμβάλει μόνο στον εκσυγχρονισμό του συστήματος, που είναι απαραίτητος, αλλά και στην απλοποίηση για να λειτουργήσει πιο εύκολα και για τους πολίτες, αλλά και για τα κράτη μέλη."@el8
lpv:translated text
"Fru formand, det er meget vigtigt, at denne forordning forenkles og ajourføres, så arbejdstagernes bevægelighed i EU fremmes. Jeg kan gøre Europa-Parlamentet opmærksom på, at man for halvandet år siden med en konkret handlingsplan indgik en aftale om at fremme bevægeligheden, og at nogle af de vigtige foranstaltninger i den forbindelse drejede sig om behovet for en samordning af og et samarbejde mellem de sociale sikringsordninger, men ikke kun det. Bevægelighedsspørgsmålet hænger direkte sammen med konkurrenceevne, med oprettelse af arbejdspladser og med social samhørighed og er i virkeligheden en forudsætning for et reelt europæisk arbejdsmarked. I de foregående år, hvor forordningen har været anvendt, har dens bestemmelser været meget komplicerede, alt for lange og vanskelige at anvende. Systemet er således ikke fulgt med udviklingen inden for medlemsstaternes sociale sikringsordninger og svarer ikke til den nye situation i EU med hensyn til bevægelighed. Med andre ord er der et akut behov for at få forenklet og ajourført denne forordning, og det er netop, hvad Kommissionens forslag tager sigte på. Forenklingen vil give en fællesskabslovgivning, som bedre kan forstås af de borgere, som den skal komme til gode. Hvad opdateringen angår, vil jeg gerne fremhæve tre grundlæggende ændringer. Den første drejer sig om forordningens personlige aspekt. Den forordning, der foreslås, skal ikke kun gælde for vandrende arbejdstagere, men for alle borgere i EU, som er omfattet af den sociale sikringslovgivning i en medlemsstat. Den frie bevægelighed må ikke kun komme arbejdstagerne til gode, men alle europæiske borgere. Den foreslåede forordning - og dette er den anden ændring - har til formål at udvide samordningsreglernes anvendelsesområde. Således medtages nye former for ydelser, som f.eks. førtidspensionering, i de sociale sikringskategorier. Den tredje, vigtige ændring, som Kommissionen har foreslået, drejer sig om arbejdsløshedsstøtte til grænsearbejdere. Kommissionen foreslår, at arbejdsløse grænsearbejdere skal have understøttelse fra den stat, hvor de sidst har været i arbejde. Dette er vigtigt for at få afskaffet den vanskelige og utilfredsstillende sondring mellem fuldtids- og deltidsarbejdsløshed samt typiske og atypiske grænsearbejdere. Kommissionen modtager årligt tusindvis af klager fra arbejdstagere, der arbejder i et land og bor i et andet og som regel bliver udsat for forskelsbehandling på grund af ineffektiv samordning af de sociale sikringssystemer. Derfor tror vi, at dette forslag ikke kun vil bidrage til den nødvendige opdatering af systemet, men også til forenklingen af det, så det bliver nemmere at anvende både for borgerne og for medlemsstaterne."@da1
"Frau Präsidentin! Die Vereinfachung und Modernisierung dieser Verordnung ist für die Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer in der Europäischen Union von großer Bedeutung. Ich möchte das Parlament daran erinnern, dass vor anderthalb Jahren ein spezifischer Aktionsplan zur Förderung der Mobilität vereinbart wurde und dass eine Reihe dieser Fördermaßnahmen die Notwendigkeit der Koordinierung und Kooperation der Systeme der sozialen Sicherheit betrafen, und nicht nur das. Die Frage der Mobilität steht in direktem Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit, der Schaffung von Arbeitsplätzen und dem sozialen Zusammenhalt, und sie stellt im Wesentlichen die Voraussetzung für einen realen europäischen Arbeitsmarkt dar. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich bei der Umsetzung dieser Verordnung gezeigt, dass ihre Bestimmungen außerordentlich kompliziert, weitschweifig und schwer anwendbar sind. Folglich entspricht das System nicht mehr den neuen Entwicklungen in den sozialen Sicherungssystemen der Mitgliedstaaten bzw. den neuen Mobilitätsbedingungen in der Europäischen Union. Mit anderen Worten, diese Verordnung muss dringend vereinfacht und modernisiert werden, und darin besteht exakt das Ziel des Kommissionsvorschlages. Durch die Simplifizierung werden gemeinschaftliche Rechtsvorschriften geschaffen, die den Bürgern, für die sie aufgestellt werden, besser verständlich sind. Hinsichtlich der Modernisierung möchte ich drei grundlegende Änderungsvorschläge hervorheben. Der erste betrifft den personellen Aspekt der Verordnung. Die vorgeschlagene Verordnung gilt nicht nur für Arbeitnehmer, die umziehen, sondern auch für alle Bürger der Europäischen Union, die von der Gesetzgebung zur sozialen Sicherheit in einem Mitgliedstaat abgedeckt sind. Freizügigkeit sollte nicht nur für Arbeitnehmer von Vorteil sein, sie muss vielmehr allen europäischen Bürgern nützen. Die vorgeschlagene Verordnung – und dies ist die zweite Änderung – zielt darauf ab, den materiellen Geltungsbereich der Koordinierungsbestimmungen zu erweitern. Deshalb umfassen die Bereiche der sozialen Sicherheit neue Formen von Zulagen, wie die Vorruhestandsleistungen. Die dritte wichtige von der Kommission vorgeschlagene Änderung betrifft Arbeitslosenleistungen für Wanderarbeitnehmer. Die Kommission schlägt vor, dass Wanderarbeitnehmer von dem Staat Arbeitslosenunterstützung erhalten, in dem sie zuletzt einer Beschäftigung nachgegangen sind. Das ist wichtig, um der komplizierten und unzureichenden Unterscheidung zwischen Voll- und Teilarbeitslosigkeit sowie zwischen typischen und atypischen Wanderarbeitnehmern ein Ende zu bereiten. Jedes Jahr bekommt die Kommission Tausende von Beschwerden, die von Arbeitnehmern eingereicht werden, die in einem Land arbeiten und in einem anderen wohnen und die wegen der ineffizienten Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme häufig Opfer von Diskriminierungen sind. Deshalb wird dieser Vorschlag unserer Ansicht nach nicht nur dazu beitragen, das System zu modernisieren, was notwendig ist, sondern es auch zu vereinfachen, so dass es sowohl für die Bürger als auch für die Mitgliedstaaten reibungsloser funktionieren kann."@de7
". Madam President, simplifying and updating this regulation is of major importance in promoting the mobility of workers in the European Union. I would remind the European Parliament that, eighteen months ago, a specific action plan promoting mobility was agreed and a number of these important promotional measures concerned the need for coordination and cooperation between social security systems, but not just that. The question of mobility is directly linked to competitiveness, to job creation and to social cohesion and it essentially forms the precondition to a real European job market. During the previous years’ application of this regulation, its provisions have proven to be exceptionally complicated, long-winded and unwieldy. Thus, the system no longer responds to new developments in the Member States’ social security systems or to the new mobility conditions in the European Union. In other words, this regulation urgently needs to be simplified and updated and this is precisely the aim of the Commission proposal. Simplification will result in Community legislation which is more comprehensible to the citizens for whose sake it is created. As regards updating, I should like to highlight three basic amendments. The first concerns the personal aspect of the regulation. The proposed regulation will apply not only to workers who move but also to all citizens of the European Union covered by the social security legislation of a Member State. Freedom of movement cannot only benefit workers; it must benefit all European citizens. The proposed regulation, and this is the second amendment, aims to broaden the material aspect of the application of coordination rules. Thus, the social insurance sectors include new forms of benefits, such as early retirement benefits. The third important amendment proposed by the Commission concerns unemployment benefits for cross-frontier workers. The Commission proposes that cross-frontier workers should receive benefits from the state in which they last worked. This is important in order to put an end to the complicated and unsatisfactory distinction between full and part-time employment of both typical and atypical cross-frontier workers. Every year the Commission receives thousands of protests from workers who work in one country and live in another and who are frequently subject to discrimination due to the inefficient coordination of social security systems. Thus, we believe that this proposal will help not only to update the system, which is necessary, but also to simplify it, so that it functions more smoothly both for the citizens and the Member States."@en3
". Señora Presidenta, simplificar y actualizar esta normativa es esencial para promover la movilidad de trabajadores en la Unión Europea. Quisiera recordar al Parlamento Europeo que hace dieciocho meses se acordó un plan de acción específico de promoción de la movilidad y varias de estas importantes medidas de promoción tenían que ver con la necesidad de coordinación y cooperación entre los sistemas de seguridad social, pero no solo eso. La cuestión de la movilidad está directamente asociada a la competitividad, a la creación de empleo y la cohesión social, y constituye en esencia el requisito imprescindible para un verdadero mercado de trabajo europeo. Durante los años previos de aplicación de esta normativa, sus disposiciones han demostrado ser excepcionalmente complicadas, densas y pesadas. Por lo tanto, el sistema ya no responde a los nuevos avances de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros ni a las nuevas condiciones de movilidad de la Unión Europea. En otras palabras, esta normativa debe simplificarse y actualizarse urgentemente, y este es precisamente el objetivo de la propuesta de la Comisión. La simplificación hará que la legislación comunitaria sea más comprensible para los ciudadanos para los que ha sido creada. En lo que respecta a la actualización, me gustaría destacar tres enmiendas básicas. La primera se refiere al aspecto personal de la normativa. La normativa propuesta se aplicará no sólo a los trabajadores que se desplaza sino también a todos los ciudadanos de la Unión Europea cubiertos por la legislación sobre seguridad social de un Estado miembro. La libertad de movimientos no solo debe beneficiar a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos europeos. La normativa propuesta, y esta es la segunda enmienda, pretende ampliar el aspecto material de la ampliación de las normas de coordinación. De este modo, los sectores de la seguridad social incluyen nuevas formas de prestaciones, como prestaciones de jubilación anticipada. La tercera enmienda importante propuesta por la Comisión tiene que ver con las prestaciones de desempleo para los trabajadores transfronterizos. La Comisión propone que los trabajadores transfronterizos reciban las prestaciones del último Estado en el que han trabajado. Esto es importante para poner fin a la complicada e insatisfactoria distinción entre el trabajo a jornada completa y a media jornada de los trabajadores transfronterizos típicos y atípicos. Cada año la Comisión recibe miles de reclamaciones de trabajadores que trabajan en un país y viven en otro y que con frecuencia sufren discriminación debido a la ineficaz coordinación de los sistemas de seguridad social. Por lo tanto creemos que esta propuesta ayudará no solo a actualizar el sistema, lo cual es necesario, sino también a simplificarlo, de forma que funcione con más agilidad tanto para los ciudadanos como para los Estados miembros."@es12
". Arvoisa puhemies, tämän asetuksen selkeyttäminen ja ajan tasalle saattaminen on erittäin tärkeää työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi Euroopan unionissa. Muistutan Euroopan parlamentille, että puolitoista vuotta sitten päästiin yhteisymmärrykseen liikkuvuutta edistävästä toimintasuunnitelmasta, ja monet näistä tärkeistä edistämistoimista koskivat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja niiden välisen yhteistyön tarvetta, mutta ei ainoastaan sitä. Liikkuvuus on suoraan yhteydessä kilpailukykyyn, työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja se on todellisten eurooppalaisten työmarkkinoiden edellytys. Kun tätä asetusta on aiempina vuosina sovellettu, sen säännökset ovat osoittautuneet poikkeuksellisen sekaviksi, pitkäveteisiksi ja kömpelöiksi. Järjestelmä ei siis enää vastaa jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien kehitystä tai uusia liikkuvuutta koskevia edellytyksiä Euroopan unionissa. Asetusta on siis pikaisesti selkeytettävä ja päivitettävä, mikä juuri on komission ehdotuksen tavoite. Selkeyttäminen tekee lainsäädännöstä ymmärrettävämpää kansalaisille, joita varten se on laadittu. Asetuksen päivittämisessä korostaisin kolmea keskeistä tarkistusta. Ensimmäinen koskee asetuksen henkilöihin liittyvää ulottuvuutta. Ehdotettua asetusta ei sovelleta ainoastaan muuttaviin työntekijöihin, vaan myös kaikkiin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuuluviin Euroopan unionin kansalaisiin. Kaikkien Euroopan kansalaisten on voitava hyötyä vapaasta liikkuvuudesta, ei ainoastaan työntekijöiden. Asetusehdotuksen toisen tarkistuksen tavoitteena on laajentaa yhteensovittamissääntöjen täytäntöönpanon aineellista ulottuvuutta. Sen vuoksi sosiaaliturva-alalle on tullut uudenlaisia etuuksia, kuten varhaiseläke-etuuksia. Kolmas tärkeä komission ehdottama tarkistus koskee rajatyöntekijöiden työttömyysetuuksia. Komissio ehdottaa, että rajatyöntekijät saisivat etuuksia siitä valtiosta, jossa ovat viimeksi työskennelleet. Tämä on tärkeää, jotta voidaan poistaa sekava ja riittämätön erottelu sekä tyypillisten että epätyypillisten rajatyöntekijöiden kokopäivä- ja osa-aikatyön väliltä. Komissio saa vuosittain tuhansia valituksia työntekijöiltä, joiden työskentelyvaltio on eri kuin asuinvaltio ja jotka kärsivät usein sosiaaliturvajärjestelmien tehottomasta yhteensovittamisesta johtuvasta syrjinnästä. Mielestämme tämän ehdotuksen avulla saatetaan järjestelmä ajan tasalle, mikä on välttämätöntä, mutta myös selkeytetään sitä niin, että se toimii joustavammin sekä kansalaisten että jäsenvaltioiden kannalta."@fi5
". Madame la Présidente, il est extrêmement important de simplifier et de mettre ce règlement à jour afin de promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne. Je tiens à rappeler au Parlement européen que, voici dix-huit mois, un plan d’action spécifique pour la promotion de la mobilité a été adopté et un certain nombre de ces importantes mesures de promotion concernaient le besoin de coordination et de coopération entre les différents systèmes de sécurité sociale, mais ce n’est pas tout. La question de la mobilité est directement liée à la compétitivité, à la création d’emplois et à la cohésion sociale, et elle constitue essentiellement une condition préalable nécessaire à la mise en place d’un véritable marché européen de l’emploi. Lors de l’application de ce règlement les années précédentes, ses dispositions se sont révélées être très compliquées, inépuisables et lourdes. En conséquence, ce système ne correspond plus aux dernières évolutions des systèmes de sécurité sociale des États membres ni aux nouvelles conditions de mobilité au sein de l’Union européenne. En d’autres termes, il est urgent de simplifier ce règlement et de le mettre à jour, et tel est précisément le but de la proposition de la Commission. La simplification donnera lieu à une législation communautaire plus compréhensible pour les citoyens pour qui elle a été créée. Quant à la mise à jour, je voudrais souligner trois amendements fondamentaux. Le premier concerne l’aspect personnel du règlement. Le règlement proposé s’appliquera non seulement aux travailleurs qui circulent, mais aussi à tous les citoyens européens couverts par la législation de sécurité sociale d’un État membre. La liberté de circulation ne doit pas seulement profiter aux travailleurs; elle doit profiter à tous les citoyens européens. Le règlement proposé, et c’est le deuxième amendement, vise à élargir l’aspect matériel de l’application des règles de coordination. Ainsi, les secteurs de l’assurance sociale comprennent de nouvelles sortes d’avantages, tels que des allocations de retraite anticipée. Le troisième amendement majeur que propose la Commission concerne les prestations de chômage pour les travailleurs transfrontaliers. La Commission pense que les travailleurs transfrontaliers devraient recevoir des allocations du dernier État dans lequel ils ont travaillé. Ceci est important afin de mettre un terme aux distinctions compliquées et insatisfaisantes entre emploi à temps plein et emploi à temps partiel pour les travailleurs transfrontaliers typiques et atypiques. Chaque année, la Commission reçoit des milliers de protestations de la part de personnes qui travaillent dans un pays et vivent dans un autre et qui font souvent l’objet de discrimination en raison de l’inefficacité de la coordination entre les différents systèmes de sécurité sociale. Par conséquent, nous pensons que cette proposition aidera non seulement à mettre la système à jour, mais aussi à le simplifier afin qu’il fonctionne mieux, tant pour les citoyens que pour les États membres."@fr6
"Signora Presidente, la semplificazione e l’aggiornamento del regolamento in questione sono aspetti che rivestono particolare importanza nel processo di promozione della mobilità dei lavoratori nell’Unione europea. Desidero rammentare al Parlamento europeo che diciotto mesi fa era stato concordato uno specifico piano d’azione per promuovere la mobilità e che alcune di queste importanti misure riguardavano la necessità di sviluppare il coordinamento e la cooperazione tra i sistemi di sicurezza sociale, ma non solo questo. La questione della mobilità è direttamente collegata alla competitività, alla creazione di posti di lavoro e alla coesione sociale, e costituisce sostanzialmente la condizione fondamentale per un autentico mercato del lavoro europeo. L’esperienza degli anni passati relativa all’applicazione del regolamento in oggetto ha dimostrato che le disposizioni sono risultate eccessivamente complicate, prolisse e scomode. Di conseguenza, il sistema non è più al passo con i recenti sviluppi dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri né con le nuove condizioni che caratterizzano la mobilità nell’Unione europea. In altre parole, il presente regolamento richiede di essere semplificato e aggiornato con urgenza, obiettivo, per l’appunto, della proposta della Commissione. La semplificazione sarà visibile nella normativa comunitaria, che risulterà più comprensibile ai cittadini nel cui interesse viene elaborata. Per quanto riguarda l’aggiornamento, desidero evidenziare tre emendamenti basilari. Il primo concerne l’aspetto del regolamento relativo alle persone. Il testo proposto si applicherà non solo ai lavoratori che si spostano da uno Stato a un altro, ma anche a tutti i cittadini dell’Unione europea coperti dalla normativa in materia di sicurezza sociale di uno Stato membro. La libera circolazione non può essere un diritto di cui beneficiano solo i lavoratori, ma dev’essere prerogativa di tutti i cittadini europei. La proposta di regolamento – e mi riferisco al secondo emendamento – mira a estendere l’aspetto concreto dell’applicazione delle norme di coordinamento. I settori delle assicurazioni sociali vengono così a comprendere nuove forme di prestazioni, ad esempio le prestazioni di pensionamento anticipato. Il terzo importante emendamento proposto dalla Commissione si riferisce alle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori transfrontalieri. Secondo il testo presentato dalla Commissione, i lavoratori transfrontalieri dovrebbero ricevere le prestazioni dall’ultimo Stato in cui hanno svolto la loro attività. Si tratta di un elemento importante per porre termine alla complicata e inadeguata distinzione tra occupazione a tempo pieno e a tempo parziale di lavoratori trasfrontalieri tipici e atipici. Ogni anno la Commissione riceve migliaia di doglianze da parte dei lavoratori che svolgono l’attività in un paese e risiedono in un altro e che non di rado sono oggetto di discriminazione a causa dell’inefficienza che caratterizza i sistemi di sicurezza sociale. Riteniamo pertanto che la presente proposta ci aiuti non solo ad aggiornare il sistema, operazione peraltro necessaria, ma anche a semplificarlo, affinché il suo funzionamento risulti più agevole sia per i cittadini che per gli Stati membri-."@it9
". Madam President, simplifying and updating this regulation is of major importance in promoting the mobility of workers in the European Union. I would remind the European Parliament that, eighteen months ago, a specific action plan promoting mobility was agreed and a number of these important promotional measures concerned the need for coordination and cooperation between social security systems, but not just that. The question of mobility is directly linked to competitiveness, to job creation and to social cohesion and it essentially forms the precondition to a real European job market. During the previous years’ application of this regulation, its provisions have proven to be exceptionally complicated, long-winded and unwieldy. Thus, the system no longer responds to new developments in the Member States’ social security systems or to the new mobility conditions in the European Union. In other words, this regulation urgently needs to be simplified and updated and this is precisely the aim of the Commission proposal. Simplification will result in Community legislation which is more comprehensible to the citizens for whose sake it is created. As regards updating, I should like to highlight three basic amendments. The first concerns the personal aspect of the regulation. The proposed regulation will apply not only to workers who move but also to all citizens of the European Union covered by the social security legislation of a Member State. Freedom of movement cannot only benefit workers; it must benefit all European citizens. The proposed regulation, and this is the second amendment, aims to broaden the material aspect of the application of coordination rules. Thus, the social insurance sectors include new forms of benefits, such as early retirement benefits. The third important amendment proposed by the Commission concerns unemployment benefits for cross-frontier workers. The Commission proposes that cross-frontier workers should receive benefits from the state in which they last worked. This is important in order to put an end to the complicated and unsatisfactory distinction between full and part-time employment of both typical and atypical cross-frontier workers. Every year the Commission receives thousands of protests from workers who work in one country and live in another and who are frequently subject to discrimination due to the inefficient coordination of social security systems. Thus, we believe that this proposal will help not only to update the system, which is necessary, but also to simplify it, so that it functions more smoothly both for the citizens and the Member States."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, de vereenvoudiging en modernisering van de verordening is van groot belang voor de bevordering van de werknemersmobiliteit in de Europese Unie. Ik herinner het Europees Parlement eraan dat het anderhalf jaar geleden heeft ingestemd met een concreet actieplan voor mobiliteitsbevordering en dat enkele belangrijke maatregelen daaruit betrekking hebben op de noodzaak van coördinatie en samenwerking tussen onder meer de socialezekerheidsstelsels. Mobiliteit houdt nauw verband met mededinging, met de verwezenlijking van nieuwe arbeidsplaatsen en sociale samenhang, en is in feite een voorwaarde voor een echte Europese arbeidsmarkt. Tijdens de jaren waarin de verordening van toepassing was, zijn de bepalingen daarvan alsmaar ingewikkelder, langdradiger en moeilijker hanteerbaar geworden. Het systeem kan de nieuwe ontwikkelingen in de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten niet meer bijbenen en is evenmin opgewassen tegen de nieuwe mobiliteitssituatie in de Europese Unie. Met andere woorden, de verordening moet absoluut worden vereenvoudigd en gemoderniseerd, en dat is ook het doel van het Commissievoorstel. Deze vereenvoudiging zal uitmonden in een voor de Europese burgers begrijpelijker communautaire wetgeving. Wat de modernisering betreft zijn er drie fundamentele wijzigingen. Ten eerste de personenkring waarop de verordening van toepassing is: de onderhavige verordening zal niet enkel meer van toepassing zijn op mobiele werknemers maar op alle burgers van de Europese Unie die onder de socialezekerheidswet van een lidstaat vallen. Vrij verkeer moet niet alleen gelden voor werknemers maar voor alle Europese burgers. De tweede wijziging is dat met de onderhavige verordening gestreefd wordt naar een uitbreiding van de materiële werkingssfeer van de coördinatiebepalingen. Zo zullen nieuwe uitkeringsvormen onder de sociale zekerheid komen te vallen, zoals vroegtijdige pensioensuitkeringen. De derde belangrijke wijziging die de Commissie voorstelt betreft de werkloosheidsuitkeringen aan grensarbeiders. De Commissie stelt voor dat het land waar een werkloze grensarbeider het laatst heeft gewerkt, de uitkering betaalt. Dit is zeer belangrijk omdat een eind moet worden gemaakt aan het ingewikkeld en niet-tevredenstellend onderscheid tussen volledige en gedeeltelijke werkloosheid en tussen een gewone en ongewone grensarbeider. Elk jaar krijgt de Commissie duizenden protesten van werknemers die in een bepaald land wonen maar in een ander land hebben gewerkt en het slachtoffer zijn geworden van discriminatie ten gevolge van een inefficiënte coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Wij zijn van mening dat dit voorstel zal bijdragen aan niet alleen de noodzakelijke modernisering van het systeem maar ook diens vereenvoudiging en toepassing. Niet alleen de burgers maar ook de lidstaten zullen daar baat bij hebben."@nl2
". Senhora Presidente, a simplificação e a actualização deste regulamento são extremamente importantes para promover a mobilidade dos trabalhadores na União Europeia. Gostaria de lembrar ao Parlamento Europeu que, há dezoito meses atrás, foi aprovado um plano de acção específico para promover a mobilidade e algumas dessas importantes medidas de promoção diziam respeito à necessidade de coordenação e cooperação entre sistemas de segurança social, mas não só. A questão da mobilidade está directamente ligada à competitividade, à criação de emprego e à coesão social e constitui basicamente a condição prévia para um verdadeiro mercado de emprego europeu. Durante os anos de aplicação do presente regulamento, as suas disposições revelaram-se extremamente complicadas, prolixas e pesadas. O sistema deixou, pois, de responder à evolução verificada nos sistemas de segurança social dos Estados-Membros ou às novas condições de mobilidade no seio da União Europeia. Por outras palavras, o presente regulamento necessita urgentemente de ser simplificado e actualizado e é justamente esse o objectivo da proposta da Comissão. A simplificação tornará a legislação comunitária mais compreensível para os cidadãos que são a razão da sua existência. No que se refere à actualização, gostaria de destacar três alterações básicas. A primeira diz respeito ao aspecto pessoal do regulamento. O regulamento proposto vai ser aplicado não só aos trabalhadores móveis mas também a todos os cidadãos da União Europeia abrangidos pela legislação da segurança social de um Estado-Membro. A livre circulação não pode beneficiar apenas os trabalhadores; tem de beneficiar todos os cidadãos europeus. O regulamento proposto, e esta é a segunda alteração a que é sujeito, visa alargar o aspecto material da aplicação das regras em matéria de coordenação. Assim, os sectores da segurança social passam a incluir novos tipos de prestações, nomeadamente as prestações da pré-reforma. A terceira alteração importante proposta pela Comissão diz respeito aos subsídios de desemprego para trabalhadores transfronteiriços. A Comissão propõe que estes trabalhadores recebam os subsídios do Estado onde trabalharam pela última vez. Isto é importante para acabar com a distinção complicada e insatisfatória entre emprego a tempo inteiro e a tempo parcial, tanto dos trabalhadores fronteiriços típicos como dos atípicos. A Comissão recebe anualmente milhares de queixas de trabalhadores que trabalham num país e vivem noutro e que frequentemente são alvo de discriminação devido a uma coordenação deficiente dos sistemas de segurança social. Assim, acreditamos que esta proposta vai contribuir não só para a necessária actualização mas também para simplificação do sistema que deverá passar a funcionar mais facilmente, tanto para os cidadãos como para os Estados-Membros."@pt11
". Fru talman! En förenkling och uppdatering av denna förordning är av stor betydelse för att främja rörligheten för arbetstagarna i Europeiska unionen. Jag vill påminna Europaparlamentet om överenskommelsen för ett och ett halvt år sedan om en särskild handlingsplan för att främja rörligheten, och en del av dessa åtgärder för att främja en ökad rörlighet gällde behovet av samordning och samarbete mellan de sociala trygghetssystemen, men inte bara detta. Frågan om rörlighet har ett direkt samband med konkurrenskraften, skapandet av arbetstillfällen och den sociala sammanhållningen och utgör i själva verket ett förhandsvillkor för en verklig europeisk arbetsmarknad. Under de gångna åren då denna förordning har tillämpats har dess bestämmelser varit utomordentligt komplicerade, omständliga och svåra att tillämpa. Systemet svarar således inte längre mot den nya utvecklingen inom medlemsstaternas sociala trygghetssystem och inte heller mot de nya villkoren för rörlighet i Europeiska unionen. Det är med andra ord nödvändigt att snarast förenkla och uppdatera denna förordning, och just detta är syftet med kommissionens förslag. Förenklingen kommer att resultera i en gemenskapslagstiftning som är lättare att förstå för medborgarna, och det är ju för dem den skapas. I fråga om uppdateringen skulle jag vilja lyfta fram tre grundläggande förändringar. Den första gäller den personliga aspekten av förordningen. Den föreslagna förordningen kommer att gälla inte bara de rörliga arbetstagarna utan alla de medborgare i Europeiska unionen som omfattas av en medlemsstats trygghetslagstiftning. Den fria rörligheten måste gynna inte bara arbetstagare, utan alla europeiska medborgare. Den föreslagna förordningen, och detta är den andra förändringen, syftar till att bredda tillämpningsområdet för samordningsreglerna. Således innefattar den sociala trygghetssektorn också nya typer av förmåner, som t.ex. ersättningen vid förtidspensionering. Den tredje viktiga förändring som kommissionen föreslå rör arbetslöshetsersättningen för gränsarbetare. Kommissionen föreslår att gränsarbetare skall få ersättning av den stat där de arbetat senast. Detta är viktigt för att få ett slut på den komplicerade och otillfredsställande åtskillnaden mellan heltids- och deltidsarbete för gränsarbetare med både typiska och atypiska arbeten. Varje år tar kommissionen emot tusentals protester från arbetstagare som arbetar i ett land och bor i ett annat och som ofta diskrimineras på grund av den bristfälliga samordningen av de sociala trygghetssystemen. Vi anser således att detta förslag kommer att bidra inte bara till att uppdatera systemet, vilket är nödvändigt, utan också till att förenkla det, så att det fungerar smidigare både för medborgarna och för medlemsstaterna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph