Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-02-Speech-2-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030902.6.2-145"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Poignant καθώς και όλους τους κυρίους και κυρίες ευρωβουλευτές που πήραν μέρος στη συζήτηση. Τελευταίο αλλά κυριότερο, συμφωνώ πλήρως με τις τροπολογίες 7 και 13 όπως τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο, με τις οποίες αναβαθμίζεται η εκτίμηση τρίτων χωρών με τη διασφάλιση της λήψης επαρκών μέτρων κατά της απάτης όσον αφορά τα πιστοποιητικά. Είναι πραγματικά μεγάλης σημασίας η πρόληψη δόλιων πρακτικών σε συνάφεια με πιστοποιητικά ικανότητας και γι’ αυτό το θέμα ήδη αρκετοί ευρωβουλευτές έχουν υπογραμμίσει αυτή την αναγκαιότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά τις ανωτέρω τροπολογίες. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η έγκριση της οδηγίας κατά την πρώτη ανάγνωσή της θα μας επιτρέψει να διαθέσουμε συντόμως αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα για την υποδοχή ικανών ξένων ναυτικών στα πλοία μας. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν επιβεβαιώνουν τον τρόπο αντιμετώπισης της Επιτροπής όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών και συμπίπτουν σε σημαντικό βαθμό με τη θέση του Συμβουλίου. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να αποδεχθεί σχεδόν τις μισές τροπολογίες που ψήφισε το Κοινοβούλιο, οι οποίες πράγματι βελτιώνουν την πρόταση. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις τροπολογίες που εισάγουν τη δυνατότητα ανάκλησης της αναγνώρισης μεμονωμένων ιδρυμάτων ναυτιλιακής εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες, δηλαδή τις τροπολογίες 3, 12, 15, 17 και 20. Η ενέργεια αυτή ούτε πρακτική ούτε αποδοτική θα ήταν. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας συνολικής και περιεκτικής αναγνώρισης των συστημάτων και διαδικασιών της τρίτης χώρας, η οποία χώρα εγγυάται η ίδια την εκπαιδευτική αξία των μεμονωμένων ιδρυμάτων. Η Επιτροπή εκτιμά πολύ την προσπάθεια του Κοινοβουλίου να εξετάσει την απόσυρση των τροπολογιών αυτών. Όσον αφορά το ίδιο θέμα, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την τροπολογία 19, η οποία έχει ελαφρώς τροποποιηθεί από το Συμβούλιο, όπου προβλέπεται μηχανισμός προειδοποίησης μιας τρίτης χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα μεμονωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της Σύμβασης STCW, που είναι η Σύμβαση που ουσιαστικά αφορά την εκπαίδευση και τα πιστοποιητικά. Πάντως, η Επιτροπή απορρίπτει την τροπολογία 24, με την οποία προτείνεται η απαλοιφή της υποχρεωτικής χρήσης των αγγλικών για τις επικοινωνίες μεταξύ πλοίου και ξηράς, όποτε τα συνομιλούντα μέρη δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα. Η διάταξη αυτή, η οποία έχει επιδοκιμασθεί από το Συμβούλιο, απλώς ευθυγραμμίζει την κοινοτική νομοθεσία προς τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης SOLAS που εφαρμόζεται παγκοσμίως από τον Ιούλιο του 2002. Πιστεύω ότι, για να μην υπάρχουν διφορούμενα κατά την επικοινωνία μεταξύ πλοίου και ξηράς, επιβάλλεται τα άμεσα εμπλεκόμενα στην επικοινωνία μέρη να συνεννοούνται στη γλώσσα που τους είναι περισσότερο οικεία. Έτσι, εάν τα μέρη δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, υποχρεούνται να επικοινωνούν στα αγγλικά, αλλιώς δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τις πολύ ενδιαφέρουσες τροπολογίες του όσον αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκού προτύπου συμμόρφωσης για τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις-αναγνωρίσεις των κρατών μελών, δηλαδή τις τροπολογίες 4, 5 και 6. Πράγματι, αυτή η υπόδειξη είναι πολύτιμη και θα την ενσωματώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο μιας ειδικής νομοθετικής πρότασης όσον αφορά τα πιστοποιητικά ικανότητας των κρατών μελών, όπου θα επιζητείται η διευκόλυνση της αναγνώρισης των πιστοποιητικών μεταξύ των κρατών μελών ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Πέραν αυτού, θα ήθελα να επιστήσω ειδικότερα την προσοχή σας στα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της κοινοτικής ναυτιλίας και των ναυτικών επαγγελμάτων, τα οποία ενέκριναν οι υπουργοί μεταφορών φέτος στο Λουξεμβούργο. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά την αναγνώριση των πιστοποιητικών μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο άμεσο μέλλον νομοθετική πρόταση επ’ αυτού του θέματος, επομένως οι τροπολογίες μπορούν να αποσυρθούν επειδή το αντικείμενο θα καλυφθεί συγκεκριμένα το ερχόμενο έτος. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην τροπολογία 16, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να πληροφορούν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν ανακαλέσουν οποιαδήποτε θεώρηση με την οποία βεβαιώνεται η αναγνώριση των πιστοποιητικών που εξέδωσε μια τρίτη χώρα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι με δεδομένο τον επείγοντα χαρακτήρα μιας τέτοιας κατάστασης θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να ανακαλέσουν τις θεωρήσεις τους, ακόμη και πριν πληροφορήσουν τα υπόλοιπα μέρη. Το Συμβούλιο συναινεί με τη θεώρηση αυτή και πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επανεξετάσει αυτή την τροπολογία."@el8
lpv:translated text
"Fru formand, jeg vil gerne takke hr. Poignant og alle de medlemmer, som har deltaget i forhandlingen. Sidst, men ikke mindst, er jeg helt enig i ændringsforslag 7 og 13 efter de ændringer, Rådet har foretaget, hvormed der lægges større vægt på vurderingen af tredjelande for at sikre, at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger mod svig i tilknytning til beviser. Det er meget vigtigt, at man forebygger svindel med erhvervscertifikater, og derfor har flere medlemmer af Europa-Parlamentet også understreget vigtigheden af dette spørgsmål. Vi er overbevist om, at Europa-Parlamentet vil støtte Kommissionens synspunkter, hvad angår ovennævnte ændringsforslag. Fru formand, mine damer og herrer, hvis direktivet vedtages under førstebehandlingen, vil vi snart have et effektivt og pålideligt system for ansættelse af kompetente udenlandske søfolk på vores skibe. De ændringsforslag, som er stillet, bekræfter Kommissionens indfaldsvinkel, hvad angår den konkrete procedure for anerkendelse af søfolks certifikater, og falder i væsentligt omfang også sammen med Rådets holdning. Kommissionen kan acceptere næsten halvdelen af de forslag, som Parlamentet har vedtaget, da de betyder en reel forbedring af forslaget. Kommissionen er imidlertid ikke enig i de ændringsforslag, som indfører muligheden for at inddrage anerkendelsen af enkelte søfartsuddannelsesinstitutioner, det vil sige ændringsforslag 3, 12, 15, 17 og 20. Dette ville hverken være praktisk eller hensigtsmæssigt. Kommissionen går ind for en samlet og bred anerkendelse af tredjelandets systemer og procedurer, hvis det pågældende land selv står inde for de enkelte institutioners uddannelsesmæssige værdi. Kommissionen sætter stor pris på, at Parlamentet vil undersøge, om disse ændringsforslag kan trækkes tilbage. Inden for det samme emne kan Kommissionen acceptere ændringsforslag 19, som Rådet har ændret en smule på, hvor der indføres en mekanisme med underretning af et tredjeland, hvis der er forhold, der tyder på, at en enkelt uddannelsesinstitution ikke længere opfylder kravene i STCW-konventionen, den grundlæggende konvention for uddannelse og certifikater. Kommissionen må under alle omstændigheder afvise ændringsforslag 24, som foreslår, at man afskaffer den obligatoriske anvendelse af engelsk i kommunikationen mellem skibet og landjorden, hvis de pågældende parter ikke taler samme sprog. Denne bestemmelse, som har fået tilslutning fra Rådet, bringer blot fællesskabslovgivningen i overensstemmelse med de relevante krav i Solas-konventionen, som er blevet anvendt over hele verden siden juli 2002. For at der ikke skal opstå misforståelser i kommunikationen mellem skibet og landjorden, tror jeg, at de parter, som er direkte involveret i kommunikationen, er nødt til at tale sammen på det sprog, som de er mest fortrolige med. Derfor skal parterne kommunikere på engelsk, hvis de ikke taler samme sprog, for ellers vil de ikke kunne forstå hinanden. Jeg vil også gerne takke Parlamentet for dets yderst interessante ændringsforslag vedrørende indførelsen af en europæisk overensstemmelsesattest for erhvervscertifikater og medlemsstaternes verificering og anerkendelse, det vil sige ændringsforslag 4, 5 og 6. Dette er et værdifuldt forslag, som Kommissionen vil indarbejde i et særligt lovforslag om medlemsstaternes erhvervscertifikater, som skal gøre det nemmere at anerkende erhvervscertifikater mellem medlemsstaterne, samtidig med at det sikrer overensstemmelse med de gældende krav. Derudover vil jeg især henlede opmærksomheden på Rådets konklusioner om forbedring af fællesskabssøfarten og søfartserhvervene, som transportministrene har vedtaget i år i Luxembourg. Rådet anmodede Kommissionen om at fremlægge et lovforslag om anerkendelse mellem medlemsstaterne af certifikaterne. Kommissionen vil i den nærmeste fremtid fremlægge et lovforslag om dette emne, og ændringsforslagene kan derfor trækkes tilbage, da der næste år vil være en speciel regulering af dette spørgsmål. Jeg vil også henlede Deres opmærksomhed på ændringsforslag 16, hvor det kræves, at medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater, inden de inddrager en påtegning af beviser, som er udstedt af et tredjeland. Da dette er en situation, der har akut karakter, mener Kommissionen, at medlemsstaterne bør have mulighed for at tilbagekalde deres påtegning, inden de underretter de øvrige parter. Rådet er enig i dette synspunkt, og vi synes, det er vigtigt, at Europa-Parlamentet beslutter at genoverveje dette ændringsforslag."@da1
"Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Poignant sowie allen Abgeordneten danken, die sich an der Aussprache beteiligt haben. Nicht zuletzt stimme ich voll und ganz mit den so vom Rat modifizierten Änderungsanträgen 7 und 13 überein, wonach erneut geprüft werden soll, ob die Drittländer ausreichende Maßnahmen gegen den Betrug mit Befähigungszeugnissen getroffen haben. Betrügerischen Praktiken im Zusammenhang mit Befähigungszeugnissen vorzubeugen ist tatsächlich von großer Bedeutung, und einige Abgeordnete im Europäischen Parlament haben diese Notwendigkeit bereits betont. Wir sind sicher, dass das Europäische Parlament die Ansichten der Kommission bezüglich der oben genannten Änderungsanträge unterstützen wird. Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete! Wenn diese Richtlinie in erster Lesung angenommen wird, dann werden wir bald über ein effektives und zuverlässiges System verfügen, kompetente ausländische Seeleute auf unseren Schiffen beschäftigen zu können. Die eingebrachten Änderungsanträge bestätigen die Herangehensweise der Kommission an das spezifische Verfahren zur Anerkennung der Befähigungszeugnisse von Seeleuten, und sie decken sich im hohen Maße mit dem Standpunkt des Rates. Die Kommission ist bereit, fast die Hälfte der vom Parlament angenommenen Änderungsanträge zu akzeptieren, die tatsächlich zur Verbesserung des Vorschlags beitragen. Die Kommission sieht sich jedoch außerstande, den Änderungsanträgen, die die Möglichkeit einführen, die Anerkennung einzelner, in Drittländern angesiedelter Ausbildungseinrichtungen für Seeleute zu entziehen, das heißt den Änderungsanträgen 3, 12, 15, 17 und 20, zuzustimmen. Diese Maßnahme wäre weder praktisch noch effektiv. Die Kommission befürwortet eine vollständige und umfassende Anerkennung der Systeme und Verfahren der Drittländer, die einen gleichen Bildungswert der einzelnen Ausbildungseinrichtungen garantieren. Die Kommission begrüßt sehr die Bemühungen des Parlaments, die Zurücknahme dieser Änderungsanträge zu prüfen. Die Kommission kann im Hinblick auf dasselbe Thema den durch den Rat leicht modifizierten Änderungsantrag 19 billigen, der einen Mechanismus vorsieht, durch den ein Drittland unterrichtet wird, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass eine Ausbildungseinrichtung die Anforderungen des STCW-Übereinkommens, dem maßgeblichen Übereinkommen für Ausbildung und Erteilung von Befähigungszeugnissen, nicht mehr erfüllt. Auf jeden Fall lehnt die Kommission den Änderungsantrag 24 ab, der die Abschaffung der obligatorischen Pflicht vorschlägt, für die Verständigung zwischen dem Schiff und den Behörden an Land Englisch zu verwenden, wenn die Beteiligten nicht die gleiche Sprache sprechen. Diese vom Rat gebilligte Bestimmung passt die gemeinschaftliche Gesetzgebung lediglich den einschlägigen Bestimmungen des seit Juli 2002 weltweit angewandten SOLAS-Übereinkommens an. Meiner Ansicht nach sollten die direkt miteinander kommunizierenden Parteien, um Missverständnisse bei der Kommunikation zwischen dem Schiff und den Behörden an Land zu vermeiden, in der Sprache miteinander reden, die ihnen am vertrautesten ist. Deshalb müssen sich die Beteiligten, wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen, in Englisch verständigen, da sie sich sonst nicht verstehen werden. Darüber hinaus möchte ich dem Parlament für seine sehr interessanten Änderungsanträge bezüglich der Einführung eines europäischen Konformitätszertifikates für Befähigungszeugnisse und Anerkennungsvermerke der Mitgliedstaaten, namentlich die Änderungsanträge 4, 5 und 6, danken. Dies ist in der Tat ein wertvoller Vorschlag, und die Kommission wird ihn im Rahmen eines speziellen Legislativvorschlages zu den Befähigungszeugnissen der Mitgliedstaaten berücksichtigen, der die Vereinfachung der Anerkennung von Befähigungszeugnissen unter den Mitgliedstaaten fordern und gleichzeitig sicherstellen wird, dass diese den anwendbaren Bestimmungen entsprechen. Außerdem möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Schlussfolgerungen des Rates hinsichtlich der Verbesserung der gemeinschaftlichen Schifffahrt und der seemännischen Berufe lenken, die die Verkehrsminister dieses Jahr in Luxemburg angenommen haben. Der Rat forderte die Kommission auf, einen Legislativvorschlag zur Anerkennung von Befähigungszeugnissen zwischen den Mitgliedstaaten zu unterbreiten. Die Kommission wird den diesbezüglichen Legislativvorschlag in unmittelbarer Zukunft vorlegen, folglich können die Änderungsanträge zurückgezogen werden, da das Thema im kommenden Jahr behandelt werden wird. Ich möchte Sie auch auf den Änderungsantrag 16 hinweisen, in dem gefordert wird, dass der Mitgliedstaat die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unterrichtet, bevor er einen Vermerk zurückzieht, der die Anerkennung von Zeugnissen, die von einem Drittland ausgestellt wurden, bestätigt. Die Kommission ist der Meinung, dass den Mitgliedstaaten angesichts der Dringlichkeit solcher Situationen die Möglichkeit gegeben werden sollte, ihre Anerkennungsvermerke zurückzuziehen, noch bevor sie die übrigen Mitgliedstaaten informieren. Der Rat stimmt dieser Ansicht zu, und wir glauben tatsächlich, dass es für das Parlament wichtig war, eine Überprüfung dieses Änderungsantrages zu beschließen."@de7
". Madam President, I should like to thank Mr Poignant and all the honourable Members who took part in the debate. Last but not least, I fully agree with Amendments Nos 7 and 13, as amended by the Council, whereby third countries will be reassessed in order to verify if they have taken adequate measures against fraud involving certificates. It really is of major importance to prevent fraud in connection with certificates of competency and several MEPs have already stressed this need in connection with this issue. We are certain that the European Parliament will support the Commission’s views on the above amendments. Madam President, honourable Members, if this directive is approved at first reading, we shall soon have at our disposal an effective and reliable system for receiving foreign seafarers on our ships. The amendments proposed confirm the Commission’s approach to the specific procedure for recognising seafarers’ certificates and coincide to a significant degree with the Council’s position. The Commission is prepared to accept almost half the amendments passed by Parliament, which really do improve the proposal. The Commission, however, cannot agree to the amendments introducing the possibility of withdrawing the recognition of individual maritime training institutes in third countries, namely Amendments Nos 3, 12, 15, 17 and 20. This action would be neither practical nor productive. The Commission is in favour of overall and comprehensive recognition of the systems and procedures of third countries which guarantee the same educational value of individual institutes. The Commission greatly appreciates Parliament’s efforts to examine the withdrawal of these amendments. On the same subject, the Commission can accept Amendment No 19, which has been amended slightly by the Council, making provision for a mechanism for warning a third country if there are indications that an individual training institute no longer meets the requirements of the STCW Convention, which is the basic training and certification convention. In all events, the Commission rejects Amendment No 24 proposing to annul the mandatory use of English for communications between ship and shore whenever the communicating parties do not speak the same language. This provision, which has been endorsed by the Council, simply aligns Community legislation with the relevant requirements of the SOLAS Convention, which has applied throughout the world since July 2002. I believe that, in order to avoid ambiguities during communications between ship and shore, the parties directly involved in the communication should communicate in the language with which they are most familiar. Thus, if the parties do not speak the same language, they must communicate in English; otherwise they will not be able to understand each other. In addition, I should like to thank Parliament for its very interesting amendments as regards the introduction of a European certificate of conformity for certificates of competency and endorsements and recognition by the Member States, namely Amendments Nos 4, 5 and 6. This is indeed a valuable suggestion and the Commission will incorporate it within the framework of a special legislative proposal on the Member States’ certificates of competency, which will call for the facility of recognition of certificates between the Member States and, at the same time, will safeguard compliance with the applicable requirements. In addition to this, I should like in particular to draw your attention to the Council conclusions on improving Community shipping and seafaring professions approved by the Ministers for Transport in Luxembourg this year. The Council called on the Commission to submit a legislative proposal on the recognition of certificates between Member States. The Commission will submit a legislative proposal on this matter in the immediate future; consequently, the amendments can be withdrawn because the subject will be specifically covered in the coming year. I should also like to draw your attention to Amendment No 16 requiring the Member States to inform the Commission and the other Member States before withdrawing any endorsement confirming the recognition of certificates issued by a third country. The Commission believes that, given the urgency of such situations, the Member States should be given the opportunity to withdraw their endorsement even before informing the other Member States. The Council agrees with this view and we really do believe that it is important for Parliament to decide to re-examine this amendment."@en3
". Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Sr. Poignant y a todos los diputados que han participado en el debate. Por último, estoy totalmente de acuerdo con las enmiendas 7 y 13, tal y como han sido modificadas por el Consejo, por las que los terceros países serán reevaluados con el fin de verificar si han tomado las medidas adecuadas contra el fraude relativo a los certificados. Es realmente esencial impedir el fraude con los certificados de competencia y varios diputados al Parlamento Europeo ya han recalcado esta necesidad al respecto. Estamos seguros de que el Parlamento Europeo apoyará los puntos de vista de la Comisión sobre las anteriores enmiendas. Señora Presidenta, Señorías, si esta Directiva se aprueba en primera lectura, pronto tendremos a nuestra disposición un sistema eficaz y fiable para recibir a los profesionales marítimos extranjeros en nuestros barcos. Las enmiendas propuestas confirman el planteamiento de la Comisión del procedimiento específico para el reconocimiento de los certificados de los profesionales marítimos y coinciden en gran parte con la postura del Consejo. La Comisión está dispuesta a aceptar casi la mitad de las enmiendas aprobadas por el Parlamento, que realmente mejoran la propuesta. Sin embargo, la Comisión no puede estar de acuerdo con las enmiendas que introducen la posibilidad de retirar el reconocimiento de determinados institutos de formación marítima en terceros países, es decir, las enmiendas 3, 12, 15, 17 y 20. Esta medida no sería ni práctica ni productiva. La Comisión está a favor del reconocimiento global y general de los sistemas y procedimientos de terceros países que garantizan el mismo valor educativo de los institutos individuales. Esta valora muy positivamente los esfuerzos del Parlamento por examinar la retirada de dichas enmiendas. Sobre este mismo tema, la Comisión puede aceptar la enmienda 19, que ha sido ligeramente modificada por el Consejo, que dispone un mecanismo para advertir a terceros países si existen indicios de que un instituto de formación individual deja de cumplir los requisitos del Convenio STCW, convenio básico sobre formación y certificación. En cualquier caso, la Comisión rechaza la enmienda 24, que propone anular el uso obligatorio del inglés en las comunicaciones entre el barco y la costa, siempre que las partes que se comunican no hablen la misma lengua. Esta disposición, que ha sido refrendada por el Consejo, simplemente ajusta la legislación comunitaria a los correspondientes requisitos del Convenio SOLAS, vigente en todo el mundo desde julio de 2002. Creo que, con el fin de evitar ambigüedades en las comunicaciones entre el barco y la costa, las partes directamente implicadas en la misma deberían comunicarse en la lengua que les sea más familiar. Por lo tanto, si las partes no hablan la misma lengua, deben comunicarse en inglés, ya que de otra forma no podrán entenderse. Además, quisiera agradecer al Parlamento sus enmiendas muy interesantes con respecto a la introducción de un certificado de conformidad europeo para los certificados de competencia, además de su ratificación y el reconocimiento por parte de los Estados miembros, es decir, las enmiendas 4, 5 y 6. Se trata de una sugerencia realmente valiosa y la Comisión la incorporará en el marco de una propuesta legislativa especial sobre los certificados de competencia de los Estados miembros, que solicitará la facilidad de reconocimiento de certificados entre los Estados miembros y, al mismo tiempo, salvaguardará el cumplimiento de los requisitos aplicables. Además de esto, me gustaría concretamente llamar su atención sobre las conclusiones del Consejo sobre la mejora de las profesiones marítimas y relacionadas con el transporte de mercancías aprobadas por los Ministros de Transporte en Luxemburgo este año. El Consejo solicitó a la Comisión que emitiese una propuesta legislativa sobre el reconocimiento de certificados entre los Estados miembros. La Comisión emitirá una propuesta legislativa sobre este tema en el futuro próximo; por tanto, pueden retirarse las enmiendas, ya que el tema se tratará de forma específica el año que viene. Quisiera también llamar su atención sobre la enmienda 16, que requiere a los Estados miembros que informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de retirar cualquier ratificación que confirme el reconocimiento de los certificados emitidos por un tercer país. La Comisión considera que dada la urgencia de dichas situaciones, los Estados miembros deberían tener la oportunidad de retirar su ratificación incluso antes de informar a los demás Estados miembros. El Consejo está de acuerdo con este punto de vista y realmente creemos que es importante que el Parlamento decida volver a examinar esta enmienda."@es12
". Arvoisa puhemies, kiitos esittelijä Poignantille ja kaikille keskusteluun osallistuneille jäsenille. Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä haluan mainita tarkistukset� 7� ja� 13, joita kannatan täysin, sellaisina kuin ne ovat neuvoston tekemien muutosten jälkeen. Niiden mukaan kolmannen maan tunnustaminen on arvioitava uudelleen, jotta voidaan tarkastaa, onko maa ryhtynyt asianmukaisiin toimiin pätevyyskirjapetosten torjumiseksi. On todellakin erittäin tärkeää pyrkiä torjumaan pätevyyskirjapetoksia, ja useat jäsenet ovatkin jo korostaneet tätä näkökohtaa asian käsittelyn yhteydessä. Olemme varmoja, että Euroopan parlamentti kannattaa komission näkemystä edellä mainituista tarkistuksista. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jos tämä direktiivi hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä, meillä on pian käytettävissämme tehokas ja luotettava järjestelmä ulkomaalaisten merenkulkijoiden vastaanottamiseen aluksillemme. Ehdotetut tarkistukset vahvistavat lähestymistapaa, jonka komissio on omaksunut merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustamismenettelyihin, ja ne ovat huomattavan pitkälti yhteneväisiä neuvoston kannan kanssa. Komissio on valmis hyväksymään lähes puolet parlamentin esittämistä tarkistuksista, jotka todellakin parantavat ehdotusta. Komissio ei kuitenkaan voi hyväksyä tarkistuksia, jotka antaisivat mahdollisuuden peruuttaa kolmansissa maissa toimivien yksittäisten merenkulkualan oppilaitosten tunnustaminen, eli tarkistuksia� 3, 12, 15, 17 ja 20. Se ei olisi tarkoituksenmukaista eikä kannattavaa. Komissio kannattaa kolmansien maiden yleistä ja kaikki järjestelmät ja menettelyt kattavaa tunnustamista, joka takaa sen, että yksittäisten oppilaitosten antamalle koulutukselle annetaan kaikkialla sama arvo. Komissio arvostaa suuresti parlamentin yrityksiä tutkia mahdollisuutta peruuttaa nämä tarkistukset. Samaan aiheeseen liittyen vielä, komissio voi hyväksyä tarkistuksen� 19, jota neuvosto on hieman muuttanut. Kyseisessä tarkistuksessa säädetään varoitusmenettelystä, jolla kolmannelle maalle voidaan ilmoittaa, mikäli näyttää siltä, että yksittäinen oppilaitos ei enää täytä merenkulkijoiden peruskoulutusta ja pätevyyskirjoja koskevan STCW-yleissopimuksen vaatimuksia. Joka tapauksessa komissio hylkää tarkistuksen� 24, jossa ehdotetaan englannin kielen käyttöpakon kumoamista aluksen ja maissa olevien viranomaisten välisessä viestinnässä silloin, kun osapuolilla ei ole muuta yhteistä kieltä. Tällä säännöksellä, jonka neuvosto on vahvistanut, yksinkertaisesti saatetaan yhteisön lainsäädäntö yhdenmukaiseksi SOLAS-yleissopimuksen (kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä) asiaa koskevien vaatimusten kanssa, joita on sovellettu kaikkialla maailmassa heinäkuusta� 2002 lähtien. Olen sitä mieltä, että tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi aluksen ja maissa olevien viranomaisten välisissä viestintätilanteissa suoraan mukana olevien osapuolten olisi kommunikoitava sillä kielellä, jota he osaavat parhaiten. Jos siis osapuolet eivät puhu samaa kieltä keskenään, heidän on kommunikoitava englanniksi; muutoinhan he eivät ymmärtäisi toisiaan. Lisäksi haluan kiittää parlamenttia hyvin mielenkiintoisista tarkistuksista, eli tarkistuksista� 4,� 5� ja� 6, jotka koskevat eurooppalaisen pätevyyskirjan käyttöönottoa. Tämän eurooppalaisen pätevyyskirjan tarkoituksena olisi helpottaa myönnettyjen pätevyyskirjojen ja niiden myöntämistä todistavien kelpoisuustodistusten tarkistamista ja tunnustamista jäsenvaltioissa. Tämä on todella hyödyllinen ehdotus, ja komissio sisällyttää sen jäsenvaltioiden pätevyyskirjoja koskevaan lainsäädäntöehdotukseen, jonka tarkoituksena on helpottaa pätevyyskirjojen tunnustamista jäsenvaltioiden kesken ja samalla varmistaa soveltuvien vaatimusten noudattaminen. Tämän lisäksi haluaisin kiinnittää erityistä huomiota liikenneministerien tänä vuonna Luxemburgissa hyväksymiin neuvoston päätelmiin merenkulun ja merenkulkualan ammattien edistämisestä. Neuvosto pyysi komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen todistusten tunnustamisesta jäsenvaltioiden kesken. Komissio antaa lainsäädäntöehdotuksensa aiheesta lähiaikoina. Näin ollen tarkistukset voidaan peruuttaa, koska asia tulee käsiteltäväksi ensi vuonna. Haluan myös kiinnittää huomiota tarkistukseen� 16, jossa vaaditaan jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille aikoessaan peruuttaa kolmannen maan myöntämien pätevyyskirjojen kelpoisuustodistukset. Komissio katsoo, että tilanteiden kiireellisyyden vuoksi jäsenvaltioille pitäisi antaa mahdollisuus peruuttaa kelpoisuustodistukset jo ennen kuin asiasta on ilmoitettu muille jäsenvaltioille. Neuvosto on asiasta samaa mieltä, ja meidän mielestämme olisi tärkeää, että parlamentti päättäisi ottaa tämän tarkistuksen uudelleen tarkasteltavaksi."@fi5
". Madame la Présidente, je tiens à remercier M. Poignant et tous les députés qui ont pris part au débat. Enfin et surtout, je suis tout à fait favorable aux amendements 7 et 13 tels que modifiés par le Conseil, en vertu desquels les pays tiers seront évalués afin de vérifier s’ils ont arrêté des mesures suffisantes de prévention des fraudes en matière de certificat. Il est vraiment très important de prévenir toute fraude liée aux certificats de navigabilité. Plusieurs députés ont d’ailleurs déjà insisté sur cette nécessité. Nous sommes persuadés que le Parlement européen soutiendra les positions de la Commission sur les amendements précités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, si cette directive est approuvée en première lecture, nous disposerons bientôt d’un système efficace et fiable pour accueillir les gens de mer étrangers sur nos navires. Les amendements proposés confirment l’approche de la Commission relative à la procédure spécifique de reconnaissance des brevets des gens de mer et rejoignent dans une large mesure la position du Conseil. La Commission est prête à accepter près de la moitié des amendements adoptés par le Parlement, puisqu’ils apportent une amélioration réelle à la proposition. La Commission ne peut néanmoins accepter les amendements introduisant la possibilité de révoquer la reconnaissance des établissements de formation maritime des pays tiers, c’est-à-dire les amendements 3, 12, 15, 17 et 20. En effet, cette action ne serait ni pratique ni productive. La Commission est favorable à une reconnaissance globale et complète des systèmes et procédures de pays tiers qui garantissent la même valeur éducative des établissements de formation. La Commission apprécie beaucoup les efforts déployés par le Parlement pour examiner le retrait de ces amendements. Concernant cette même question, la Commission peut accepter l’amendement 19, qui a été légèrement modifié par le Conseil. Cet amendement prévoit un mécanisme d’avertissement d’un pays tiers si des informations indiquent qu’un établissement de formation maritime ne respecte plus les exigences de la convention STCW, la convention-cadre en matière de formation et de délivrance de brevets. Dans tous les cas, la Commission rejette l’amendement 24, qui propose d’annuler le recours obligatoire à l’anglais pour les communications entre le navire et les autorités à terre lorsque les interlocuteurs ne parlent pas la même langue. Approuvée par le Conseil, cette disposition aligne simplement la législation communautaire sur les exigences pertinentes de la convention SOLAS, qui est appliquée dans le monde entier depuis juillet 2002. Selon moi, pour éviter tout malentendu lors de communications entre un navire et les autorités à terre, les parties directement concernées par la communication doivent communiquer dans la langue qu’elles connaissent le mieux. Donc, si les intéressés ne parlent pas la même langue, ils doivent communiquer en anglais. Autrement, ils ne seront pas en mesure de se comprendre. Par ailleurs, je tiens à remercier le Parlement d’avoir présenté des amendements très intéressants concernant l’introduction d’un certificat européen de conformité pour les brevets d’aptitude et les visas et la reconnaissance des États membres, à savoir les amendements 4, 5 et 6. En effet, s’agissant d’une suggestion appréciable, la Commission l’intégrera dans le cadre d’une proposition législative spéciale relative aux brevets d’aptitude des États membres. Cette proposition appellera à faciliter la reconnaissance des brevets entre États membres et, dans le même temps, préservera le respect des exigences applicables. Par ailleurs, je tiens tout particulièrement à attirer votre attention sur les conclusions du Conseil sur l’amélioration des professions maritimes dans la Communauté approuvées cette année à Luxembourg par les ministres des transports. Le Conseil a appelé la Commission à présenter une proposition législative sur la reconnaissance des brevets entre États membres. Comme la Commission présentera une proposition législative dans ce domaine très prochainement, les amendements peuvent déjà être retirés puisque la question sera abordée spécifiquement l’année prochaine. Je tiens également à attirer votre attention sur l’amendement 16, qui demande aux États membres d’informer la Commission et les autres États membres avant de révoquer les visas attestant la reconnaissance des brevets délivrés par un pays tiers. Compte tenu de l’urgence de ce genre de situation, la Commission estime que les États membres devraient avoir l’opportunité de révoquer le visa avant même d’informer les autres États membres. Le Conseil partage cette position et nous pensons vraiment qu’il est important que le Parlement décide de réexaminer cet amendement."@fr6
"Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Poignant e tutti gli onorevoli parlamentari che hanno partecipato alla discussione. Come ultimo punto, non perciò meno importante, condivido pienamente gli emendamenti nn. 7 e 13, come modificati dal Consiglio, grazie ai quali si procede a una nuova valutazione dei paesi terzi per verificare se hanno adottato misure adeguate per contrastare le frodi relative ai certificati di abilitazione. E’ davvero fondamentale prevenire le frodi collegate ai certificati di abilitazione e molti deputati hanno già sottolineato questa esigenza. Confidiamo che il Parlamento europeo sostenga la posizione della Commissione su tali emendamenti. Signora Presidente, onorevoli deputati, se la direttiva sarà approvata in prima lettura, presto avremo a disposizione un sistema affidabile e efficace per accogliere marittimi stranieri a bordo delle nostre navi. Gli emendamenti proposti confermano l’impostazione della Commissione riguardo alla procedura specifica per il riconoscimento delle qualifiche dei marittimi e coincidono in misura rilevante con la posizione del Consiglio. La Commissione è disposta ad accettare circa la metà degli emendamenti approvati dal Parlamento, che davvero migliorano la proposta. Tuttavia la Commissione non può recepire gli emendamenti che introducono la possibilità di ritirare il riconoscimento dei singoli istituti di formazione marittima nei paesi terzi, ovvero gli emendamenti nn. 3, 12, 15, 17 e 20. Ciò non sarebbe né pratico, né produttivo. La Commissione è favorevole al riconoscimento generale e completo dei sistemi e delle procedure dei paesi terzi che garantiscono il medesimo valore educativo dei singoli istituti. La Commissione apprezza enormemente gli sforzi del Parlamento di prendere in esame la possibilità di ritirare tali emendamenti. In merito a questo punto, la Commissione può accogliere l’emendamento n. 19, con piccole modifiche apportate dal Consiglio. Tale emendamento prevede un meccanismo di preavviso nei confronti di un paese terzo in caso vi siano elementi per ritenere che l’istituto di formazione non soddisfi più ai requisiti della Convenzione STCW, che è la convenzione di base sulla formazione e la certificazione. In ogni caso, la Commissione respinge l’emendamento n. 24 che propone di annullare l’utilizzo obbligatorio dell’inglese per le comunicazioni tra nave e terra quando le parti in comunicazione non parlino la stessa lingua. Tale disposizione, che ha ottenuto l’avallo del Consiglio, si limita ad allineare la legislazione comunitaria ai requisiti analoghi della Convenzione SOLAS, applicata in tutto il mondo dal luglio 2002. Ritengo che al fine di evitare ambiguità nelle comunicazioni tra nave e terra, le parti direttamente coinvolte nelle comunicazioni debbano utilizzare la lingua con cui hanno maggiore familiarità. Dunque, se le parti non hanno una lingua in comune devono comunicare in inglese, altrimenti non riuscirebbero ad intendersi. Desidero inoltre ringraziare il Parlamento per gli emendamenti interessantissimi relativi all’introduzione di un attestato europeo di conformità per i certificati di abilitazione, le convalide e il riconoscimento da parte degli Stati membri, ovvero gli emendamenti nn. 4, 5 e 6. Si tratta di un valido suggerimento e la Commissione lo includerà nel quadro di una speciale proposta legislativa sui certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri, in cui si chiederà agli Stati membri di riconoscere reciprocamente i certificati salvaguardando allo stesso tempo il rispetto dei requisiti applicabili. Vorrei altresì attirare la vostra attenzione in particolare sulle conclusioni del Consiglio concernenti il miglioramento dei trasporti marittimi e la valorizzazione delle professioni marittime nella Comunità, approvate quest’anno a Lussemburgo dai ministri dei Trasporti. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento dei certificati tra Stati membri. La Commissione presenterà una proposta legislativa in materia nel futuro immediato; di conseguenza gli emendamenti possono essere ritirati perché la questione sarà disciplinata specificamente l’anno prossimo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sull’emendamento n. 16, che chiede agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di revocare la convalida del riconoscimento dei certificati rilasciati da un paese terzo. La Commissione ritiene che, data l’urgenza di simili situazioni, gli Stati membri dovrebbero avere modo di ritirare la convalida anche prima di averlo notificato agli altri Stati membri. Il Consiglio condivide tale posizione e crediamo veramente che sia importante che il Parlamento riesamini l’emendamento in questione."@it9
". Madam President, I should like to thank Mr Poignant and all the honourable Members who took part in the debate. Last but not least, I fully agree with Amendments Nos 7 and 13, as amended by the Council, whereby third countries will be reassessed in order to verify if they have taken adequate measures against fraud involving certificates. It really is of major importance to prevent fraud in connection with certificates of competency and several MEPs have already stressed this need in connection with this issue. We are certain that the European Parliament will support the Commission’s views on the above amendments. Madam President, honourable Members, if this directive is approved at first reading, we shall soon have at our disposal an effective and reliable system for receiving foreign seafarers on our ships. The amendments proposed confirm the Commission’s approach to the specific procedure for recognising seafarers’ certificates and coincide to a significant degree with the Council’s position. The Commission is prepared to accept almost half the amendments passed by Parliament, which really do improve the proposal. The Commission, however, cannot agree to the amendments introducing the possibility of withdrawing the recognition of individual maritime training institutes in third countries, namely Amendments Nos 3, 12, 15, 17 and 20. This action would be neither practical nor productive. The Commission is in favour of overall and comprehensive recognition of the systems and procedures of third countries which guarantee the same educational value of individual institutes. The Commission greatly appreciates Parliament’s efforts to examine the withdrawal of these amendments. On the same subject, the Commission can accept Amendment No 19, which has been amended slightly by the Council, making provision for a mechanism for warning a third country if there are indications that an individual training institute no longer meets the requirements of the STCW Convention, which is the basic training and certification convention. In all events, the Commission rejects Amendment No 24 proposing to annul the mandatory use of English for communications between ship and shore whenever the communicating parties do not speak the same language. This provision, which has been endorsed by the Council, simply aligns Community legislation with the relevant requirements of the SOLAS Convention, which has applied throughout the world since July 2002. I believe that, in order to avoid ambiguities during communications between ship and shore, the parties directly involved in the communication should communicate in the language with which they are most familiar. Thus, if the parties do not speak the same language, they must communicate in English; otherwise they will not be able to understand each other. In addition, I should like to thank Parliament for its very interesting amendments as regards the introduction of a European certificate of conformity for certificates of competency and endorsements and recognition by the Member States, namely Amendments Nos 4, 5 and 6. This is indeed a valuable suggestion and the Commission will incorporate it within the framework of a special legislative proposal on the Member States’ certificates of competency, which will call for the facility of recognition of certificates between the Member States and, at the same time, will safeguard compliance with the applicable requirements. In addition to this, I should like in particular to draw your attention to the Council conclusions on improving Community shipping and seafaring professions approved by the Ministers for Transport in Luxembourg this year. The Council called on the Commission to submit a legislative proposal on the recognition of certificates between Member States. The Commission will submit a legislative proposal on this matter in the immediate future; consequently, the amendments can be withdrawn because the subject will be specifically covered in the coming year. I should also like to draw your attention to Amendment No 16 requiring the Member States to inform the Commission and the other Member States before withdrawing any endorsement confirming the recognition of certificates issued by a third country. The Commission believes that, given the urgency of such situations, the Member States should be given the opportunity to withdraw their endorsement even before informing the other Member States. The Council agrees with this view and we really do believe that it is important for Parliament to decide to re-examine this amendment."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Poignant en alle afgevaardigden die in het debat het woord hebben gevoerd van harte bedanken. Tot slot dan het belangrijkste punt: ik stem volledig in met de amendementen 7 en 13 zoals deze zijn gewijzigd door de Raad. Daarmee wordt de beoordeling van derde landen verbeterd en de mogelijkheid geboden voor toereikende maatregelen tot voorkoming van fraude met vaarbevoegdheidsbewijzen. De preventie van frauduleuze praktijken met vaarbevoegdheidsbewijzen is van cruciaal belang en talrijke afgevaardigden hebben ook gewezen op de noodzaak van deze preventie. Wij zijn ervan overtuigd dat het Europees Parlement steun zal geven aan het standpunt van de Commissie met betrekking tot bovengenoemde amendementen. Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de aanneming van de richtlijn tijdens de eerste lezing biedt ons de mogelijkheid snel gebruik te maken van dit efficiënte en geloofwaardige systeem voor de opvang van bekwame buitenlandse zeelieden op onze schepen. Uit de amendementen blijkt dat u steun geeft aan de aanpak van de Commissie met betrekking tot de procedure voor de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen van zeelieden. Deze amendementen stroken ook in belangrijke mate met het standpunt van de Raad. De Commissie kan bijna de helft van alle door het Parlement ingediende amendementen overnemen daar zij een echte verbetering van ons voorstel vormen. De Commissie kan echter niet instemmen met de amendementen waarin wordt aangedrongen op de mogelijkheid de erkenning van afzonderlijke maritieme opleidingsinstituten van derde landen in te trekken. Het gaat hierbij dus om de amendementen 3, 12, 15, 17 en 20. Iets dergelijk zou praktisch noch rendabel zijn. De Commissie is voor een algemene, veelomvattende erkenning van de systemen en procedures van een derde land en laat het aan dit land over om de opleidingskwaliteit van zijn instituten te garanderen. De Commissie heeft er grote waardering voor dat het Parlement overweegt deze amendementen in te trekken. De Commissie kan echter, wat hetzelfde onderwerp betreft, wel instemmen met amendement 19, zoals dit licht is gewijzigd door de Raad. Daarin wordt voorgesteld een mechanisme in te voeren voor waarschuwingen aan het adres van een derde land als er aanwijzingen zijn dat een bepaald opleidingsinstituut niet meer voldoet aan de vereisten van het STCW-verdrag, waarin voornamelijk sprake is van opleiding en vaarbevoegdheidsbewijzen. De Commissie verwerpt hoe dan ook amendement 24 waarmee wordt voorgesteld het verplicht gebruik van het Engels in de communicatie tussen het schip en het vasteland te schrappen. Als wij dat zouden doen, zouden de partijen die met elkaar moeten communiceren, niet meer dezelfde taal spreken. De desbetreffende bepaling is goedgekeurd door de Raad en zorgt ervoor dat de communautaire wetgeving wordt aangepast aan de vereisten van het SOLAS-verdrag dat sedert juli 2002 in heel de wereld van toepassing is. Teneinde misverstanden in de communicatie tussen het schip en het vasteland te voorkomen is het mijns inziens noodzakelijk dat de betrokken partijen met elkaar communiceren in de taal die hen het meest familiair is. Als de partijen echter niet dezelfde taal spreken moeten zij in het Engels communiceren, anders begrijpen zij elkaar niet. Ik dank het Parlement voor zijn zeer interessante amendementen met betrekking tot zowel de opstelling van een Europese conformiteitsverklaring voor de vaarbevoegdheidsbewijzen als de officiële verklaringen van de lidstaten over de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen. Het gaat hierbij om de amendementen 4, 5 en 6. Dit is een waardevolle bepaling en de Commissie zal deze opnemen in een speciaal wetgevingsvoorstel betreffende vaarbevoegdheidsbewijzen van lidstaten dat tot doel zal hebben de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen tussen de lidstaten te vergemakkelijken en tevens de eerbiediging van de gestelde eisen te verzekeren. Afgezien daarvan wil ik echter uw aandacht vooral ook vestigen op de door de ministers van Vervoer te Luxemburg aangenomen conclusies van de Raad met betrekking tot de verbetering van de communautaire scheepvaart en de zeevaartberoepen. De Raad vroeg daarin de Commissie om een wetgevingsvoorstel betreffende de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen tussen de lidstaten. De Commissie zal in de nabije toekomst een voorstel hiervoor doen, en dus kunnen de genoemde amendementen worden ingetrokken. Dit onderwerp zal immers volgend jaar worden behandeld. Ik wil eveneens uw aandacht vestigen op amendement 16. Daarin wordt de lidstaten gevraagd de Commissie en de overige lidstaten te informeren voordat zij een officiële verklaring met betrekking tot de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen van een derde land intrekken. De Commissie is van mening dat een dergelijke situatie meestal spoedeisend is en de lidstaten daarom de mogelijkheid moeten hebben hun verklaringen in te trekken nog voordat zij de overige lidstaten daarvan informeren. De Raad is het met deze verklaring eens en wij zijn inderdaad van mening dat de bereidheid van het Parlement om dit amendement te heroverwegen heel belangrijk is."@nl2
". Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Poignant e a todos os oradores que participaram no debate. Por último mas não menos importante, concordo em absoluto com as alterações 7 e 13, após as modificações introduzidas pelo Conselho, que prevêem uma reavaliação dos países terceiros a fim de se verificar se eles adoptaram medidas adequadas para combater as fraudes ligadas aos certificados. De facto, é da maior importância evitar as fraudes com certificados de competência, e vários deputados salientaram já essa necessidade em ligação com esta questão. Temos a certeza de que o Parlamento Europeu vai apoiar os pontos de vista da Comissão sobre as referidas alterações. Senhora Presidente, Senhores Deputados, se esta directiva for aprovada em primeira leitura, em breve teremos à nossa disposição um sistema eficaz e fiável para receber marítimos estrangeiros nos nossos navios. As alterações propostas confirmam a abordagem da Comissão ao processo específico de reconhecimento dos certificados dos marítimos e são em grande parte coincidentes com a posição do Conselho. A Comissão está preparada para aceitar quase metade das alterações aprovadas pelo Parlamento, que melhoram efectivamente a proposta. A Comissão não pode, porém, concordar com as alterações que introduzem a possibilidade de retirada do reconhecimento de institutos individuais de formação marítima de países terceiros, nomeadamente as alterações 3, 12, 15, 17 e 20. Esta medida não seria prática nem produtiva. A Comissão é favorável ao reconhecimento global e abrangente dos sistemas e procedimentos de países terceiros que garantam o mesmo nível educacional de cada instituto. A Comissão aprecia muito os esforços feitos pelo Parlamento para estudar a retirada destas alterações. Sobre o mesmo assunto, a Comissão pode aceitar a alteração 19, que foi ligeiramente modificada pelo Conselho e que prevê um mecanismo para alertar um país terceiro se houver indícios de que um determinado instituto de formação deixou de cumprir os requisitos da Convenção STCW, a convenção de base em matéria de formação e certificação. Em todo o caso, a Comissão rejeita a alteração 24 que propõe que deixe de ser obrigatório o uso da língua inglesa nas comunicações entre o navio e as autoridades em terra quando as pessoas envolvidas não falam a mesma língua. Esta disposição, que mereceu o apoio do Conselho, limita-se a alinhar a legislação comunitária com os requisitos relevantes da Convenção SOLAS, que tem sido aplicada em todo o mundo desde Julho de 2002. Considero que, se quisermos evitar as ambiguidades durante as comunicações navio-terra, as pessoas directamente envolvidas na comunicação devem comunicar na língua com a qual estejam mais familiarizados. Assim, se as partes não falarem a mesma língua, devem comunicar em inglês, pois de outra forma não conseguirão entender-se mutuamente. Além disso, gostaria de agradecer ao Parlamento pelas suas alterações muito interessantes em que propõe a introdução de um certificado europeu de conformidade para os certificados de competência e as autenticações e reconhecimentos pelos Estados-Membros, nomeadamente as alterações 4, 5 e 6. Trata-se efectivamente de uma sugestão valiosa que a Comissão irá ter em conta no âmbito de uma proposta legislativa especial sobre os certificados de competência dos Estados-Membros, que irá prever a possibilidade de reconhecimento de certificados entre os Estados-Membros e, simultaneamente, garantir o cumprimento dos requisitos aplicáveis. Por outro lado, gostaria de chamar especialmente a vossa atenção para as conclusões do Conselho sobre a melhoria das profissões marítimas na Comunidade, aprovadas este ano pelo Conselho de Ministros dos Transportes no Luxemburgo. O Conselho convidou a Comissão a apresentar uma proposta legislativa sobre o reconhecimento dos certificados entre Estados-Membros. A Comissão vai apresentar essa proposta no futuro imediato; consequentemente, as alterações podem ser retiradas, uma vez que o assunto vai ser objecto de tratamento específico no próximo ano. Gostaria também de chamar a vossa atenção para a alteração 16 que exige que os Estados-Membros informem a Comissão e os restantes Estados-Membros antes de procederem à retirada de qualquer autenticação que confirme o reconhecimento de certificados emitidos por um país terceiro. A Comissão considera que, atendendo à urgência dessas situações, há que dar aos Estados-Membros a possibilidade de retirarem a sua autenticação mesmo antes de informarem os restantes Estados-Membros. O Conselho concorda com este ponto de vista e estamos verdadeiramente convictos de que é importante que o Parlamento decida reexaminar esta sua alteração."@pt11
". Fru talman! Jag skulle vilja tacka Poignant och även alla de ärade ledamöter som deltagit i debatten. Sist men inte minst stöder jag helt ändringsförslag 7 och 13 efter de ändringar som gjorts av rådet, vilka innebär en förnyad granskning av tredje länder för att kontrollera om de vidtagit adekvata åtgärder mot bedrägerier med certifikat. Det är verkligen oerhört viktigt att förhindra bedrägerier med behörighetscertifikat, och flera parlamentsledamöter har redan understrukit vikten av detta. Vi är övertygade om att Europaparlamentet kommer att stödja kommissionens åsikter om ovannämnda ändringsförslag. Fru talman, ärade ledamöter, om detta direktiv antas vid den första behandlingen kommer vi mycket snart att få ett effektivt och pålitligt system för att ta emot utländska besättningsmän på våra fartyg. De ändringsförslag som framlagts ligger i linje med kommissionens uppfattning om hur man skall förfara vid erkännandet av sjöfolkets certifikat och sammanfaller i stor utsträckning med rådets ståndpunkt. Kommissionen är beredd att acceptera nästan hälften av de ändringsförslag som parlamentet har antagit och som faktiskt innebär en förbättring av förslaget. Kommissionen kan emellertid inte instämma i de ändringsförslag som gäller möjligheten att återkalla erkännandet av enskilda maritima utbildningsinstitut i tredje länder, dvs. ändringsförslag 3, 12, 15, 17 och 20. Denna åtgärd skulle varken vara praktisk eller produktiv. Kommissionen förespråkar ett heltäckande erkännande av de system och förfaranden i tredje länder som säkerställer samma utbildningsstandard hos de enskilda utbildningsinstituten. Kommissionen skulle verkligen uppskatta parlamentets ansträngningar för att undersöka tillbakadragandet av dessa ändringsförslag. I samma fråga kan kommissionen godta ändringsförslag 19, som har ändrats något av rådet och som innehåller bestämmelser om att utfärda en varning till tredje land, då det finns indikationer på att ett enskilt utbildningsinstitut inte längre lever upp till kraven i STCW-konventionen, som är den grundläggande konventionen om utbildning och utfärdande av certifikat. Kommissionen avvisar däremot ändringsförslag 24, som syftar till att slopa kravet på att använda engelska i kommunikationen mellan ett fartyg och fastlandet, när de båda parterna inte talar samma språk. Denna bestämmelse, som har godkänts av rådet, innebär helt enkelt att gemenskapens lagstiftning överensstämmer med kraven i SOLAS-konventionen, som har tillämpats i hela världen sedan juli 2002. För att det inte skall uppstå missförstånd i kommunikationen mellan ett fartyg och fastlandet menar jag att de båda parter som direkt berörs bör kommunicera på det språk som de är mest förtrogna med. Om parterna sålunda inte talar samma språk, blir de tvungna att kommunicera på engelska, annars kan de inte förstå varandra. Därtill skulle jag vilja tacka parlamentet för det mycket intressanta ändringsförslaget i fråga om införandet av ett europeiskt intyg om överensstämmelse för behörighetscertifikaten och medlemsstaternas godkännande, dvs. ändringsförslag 4, 5 och 6. Detta förslag är verkligen värdefullt, och kommissionen kommer att infoga detta inom ramen för ett särskilt lagförslag om medlemsstaternas behörighetscertifikat, som kommer att underlätta erkännandet av certifikat mellan medlemsstaterna och samtidigt skapa garantier för överensstämmelse med de krav som gäller. Dessutom skulle jag särskilt vilja rikta er uppmärksamhet på rådets slutsatser om förbättring av yrkeskunnandet inom gemenskapens sjöfart, som i år har godkänts av transportministrarna i Luxemburg. Rådet har uppmanat kommissionen att framlägga ett lagstiftningsförslag om erkännande av certifikat mellan medlemsstaterna. Kommissionen kommer inom den närmaste framtiden att lägga fram ett lagförslag i denna fråga, och således kan ändringsförslagen dras tillbaka, eftersom frågan kommer att behandlas separat nästa år. Jag skulle också vilja rikta er uppmärksamhet på ändringsförslag 16, enligt vilket medlemsstaterna skulle tvinga informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna innan de drar tillbaka ett godkännande av ett erkänt certifikat som utfärdats av ett tredje land. Med tanke på att en sådan situation kan vara brådskande anser kommissionen att medlemsstaterna bör ha möjlighet att återkalla sina godkännanden redan innan de informerar övriga medlemsstater. Rådet delar denna uppfattning, och vi tror faktiskt att det är viktigt för parlamentet att besluta om att ompröva detta ändringsförslag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph