Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-02-Speech-2-071"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
". Herr talman, mina damer och herrar! Det förslag vi diskuterar rekommenderar införandet av ett europeiskt kvalitetssystem för sjöfolk från tredje länder som innehar certifikat för sin kompetens utfärdade utanför gemenskapen och som tjänstgör på gemenskapsfartyg. Syftet med förslaget är att se till att de utländska besättningarna på fartyg som seglar under en av unionens medlemsstaters flagg alltid skall ha genomgått en utbildning och erhållit ett certifikat som uppfyller internationella krav. Förslaget är speciellt viktigt mot bakgrund av de katastrofer till havs som drabbat fartygen Erika och Prestige. Den mänskliga faktorn är mycket viktig för sjösäkerheten, men den är samtidigt också viktig för skyddandet av havsmiljön. Alla besättningsmän av olika kategorier som tjänstgör på gemenskapsfartyg måste därför ha lämplig utbildning. Låt mig nu i korthet kommentera huvudpunkterna i förslaget. För det första innebär förslaget ett harmoniserat europeiskt system för ett erkännande på gemenskapsnivå av maritima utbildningar och certifikat från tredje länder som helt uppfyller bestämmelserna i STCW-konventionen för sjöfolk (Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping). Min andra synpunkt rör tillhandahållandet av ett effektivt förfarande för direkta insatser gällande ändringar av tredje länders system för utbildning och utfärdande av certifikat. Två viktiga inslag i dokumentet är fortlöpande kontroller och, eventuellt, återkallande av ett erkännande om detta skulle visa sig vara befogat. Ännu viktigare är att förslaget innehåller en bestämmelse om en återkommande utvärdering av de godkända länderna vart femte år. För det tredje utgör själva grunden i förslaget den nyinrättade Europeiska sjösäkerhetsbyrån, vars expertutlåtanden och yrkeskunnande ställs till kommissionens förfogande i dessa oerhört viktiga uppgifter. Denna nya lagstiftning kommer att leda till ökad kvalitet och större effektivitet i systemet för erkännande av sjöfolkscertifikat genom ett enda gemenskapssystem. Transportministrarna nådde en enhällig politisk överenskommelse om detta förslag i mars. Rådets granskning gav oss möjlighet att införa vissa ändringar som förbättrar vårt ursprungliga förslag. Till exempel skall erkännandet av ett tredje land fortsätta att gälla såvida det inte finns bevis för att detta tredje land inte följer reglerna, vilket i så fall leder till att erkännandet återkallas. Mina damer och herrar, detta är kärnan i vårt förslag, vars främsta syfte är att se till att besättningar från tredje länder är yrkesmässigt behöriga."@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in het onderhavig voorstel is sprake van een Europees kwaliteitsmerk voor zeelieden van derde landen die beschikken over een binnen de Gemeenschap verstrekt vaarbevoegdheidsbewijs en in dienst zijn van communautaire schepen. Het doel van dit voorstel is ervoor te zorgen dat de opleiding van de buitenlandse bemanningsleden die in dienst zijn van een onder de vlag van een EU-lidstaat varend schip beantwoordt aan de internationale maatstaven en dienovereenkomstig is gecertificeerd. Dit is een zeer belangrijk voorstel, gezien de zeerampen met de en de . De menselijke factor speelt een belangrijke rol in de veiligheid op zee en de bescherming van het milieu in de kustgebieden. De bemanningen die in dienst zijn van communautaire schepen moeten derhalve voldoende zijn opgeleid. Staat u mij toe de belangrijkste onderdelen van dit voorstel kort toe te lichten. Ten eerste wordt met het voorstel voorzien in een geharmoniseerd Europees systeem voor de erkenning op communautair niveau van de maritieme opleidings- en diplomeringsystemen van derde landen als deze volledig beantwoorden aan de vereisten van de STCW-verdrag, dat wil zeggen het internationaal verdrag inzake opleiding, diplomering en wachtdienst voor de zeevaart. Ten tweede wordt voorzien in een efficiënte procedure voor het treffen van onmiddellijke maatregelen tot wijziging van de opleidings- en diplomeringssystemen van de derde landen. De geregelde bewaking en de eventuele intrekking van de erkenning, als dit nodig mocht zijn, zijn twee zeer belangrijke onderdelen van het voorstel. Men name staat hierin dat eens in de vijf jaar de erkende landen moeten worden geëvalueerd. Ten derde is het sleutelelement van het voorstel het pas opgerichte Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart, dat met zijn expertise en professionaliteit de Commissie zal bijstaan in deze zeer belangrijke taken. Met dit nieuwe wetgevingsvoorstel zullen de kwaliteit en de efficiëntie van de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen van zeelieden via het geharmoniseerde communautaire systeem worden verbeterd. De ministers van Vervoer hebben in maart jongstleden een unaniem standpunt bereikt ten aanzien van dit voorstel. De besprekingen in de Raad waren voor ons een gelegenheid om enkele wijzigingen aan te brengen en ons aanvankelijk voorstel te verbeteren. De erkenning van een derde land blijft geldig, tenzij uit gegevens zou blijken dat dit derde land niet meer beantwoordt aan de vereisten, en dan wordt zijn erkenning ingetrokken. Geachte afgevaardigden, dit zijn de hoofdpunten van dit voorstel. Het belangrijkste doel daarvan is te zorgen voor goed opgeleide bemanningen uit derde landen."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πρόταση την οποία συζητούμε εισηγείται την καθιέρωση ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας για ναυτικούς τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά ικανότητας που εκδόθηκαν εκτός Κοινότητας, και οι οποίοι υπηρετούν πάνω σε κοινοτικά πλοία. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να διασφαλίσει ότι σε κάθε περίπτωση τα ξένα πληρώματα που απασχολούνται στα πλοία υπό σημαία των κρατών μελών της Ένωσης έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Η πρόταση έχει ιδιαίτερη σημασία αν εξετασθεί υπό το πρίσμα των θαλασσίων καταστροφών που συνέβησαν με τα πλοία Erika και Prestige. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί πολύ σοβαρή πτυχή της ασφάλειας στη θάλασσα, παράλληλα όμως διαφυλάσσει το ενάλιο περιβάλλον. Έτσι, τα πάσης φύσεως πληρώματα που υπηρετούν σε κοινοτικά πλοία οφείλουν να είναι επαρκώς εκπαιδευμένα. Επιτρέψτε μου να αναλύσω εν συντομία τα κυριότερα στοιχεία της πρότασης. Πρώτον, η πρόταση θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό εναρμονισμένο σύστημα για την αναγνώριση σε κοινοτική κλίμακα των συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των τρίτων χωρών, το οποίο συμμορφούται πλήρως προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης SΤCW, δηλαδή της Διεθνούς Σύμβασης σχετικά με τον Κώδικα Εκπαίδευσης, Πιστοποιητικών και Κανονισμών Φυλακής των Ναυτικών Επαγγελμάτων. Το δεύτερο σημείο αφορά την πρόβλεψη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για άμεσες ενέργειες ως προς τις αλλαγές του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης των τρίτων χωρών. Η τακτική παρακολούθηση και, ενδεχομένως, η ανάκληση της αναγνώρισης, όποτε ενδείκνυται, αποτελούν δύο καίρια στοιχεία του κειμένου. Η πρόταση προβλέπει ειδικότερα την τακτική επαναξιολόγηση όλων των αναγνωρισμένων χωρών ανά πενταετία. Τρίτον, αυτό που αποτελεί κλειδί της πρότασης είναι ο νεοσυσταθείς Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο οποίος θα προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη και τον επαγγελματισμό του για να υποβοηθήσει την Επιτροπή σε αυτά τα ζωτικής σημασίας καθήκοντα. Με τη νέα αυτή νομοθετική πράξη, θα αναβαθμισθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών μέσω ενιαίου κοινοτικού συστήματος. Οι Υπουργοί Μεταφορών κατέληξαν ομόφωνα σε πολιτική συμφωνία επί της προτάσεως αυτής το Μάρτιο. Η εξέταση εκ μέρους του Συμβουλίου έδωσε τη δυνατότητα να εισαγάγουμε ορισμένες τροπολογίες, που βελτιώνουν την αρχική μας πρόταση. Για παράδειγμα, η αναγνώριση μιας τρίτης χώρας παραμένει σε ισχύ, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση της τρίτης αυτής χώρας, οπότε και ανακαλείται η αναγνώριση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή είναι η ουσία της πρότασής μας, πρωταρχικό μέλημα της οποίας είναι η διασφάλιση επαγγελματικώς ικανών πληρωμάτων από τρίτες χώρες."@el8
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ehdotuksessa, josta nyt keskustelemme, suositellaan luotavaksi eurooppalainen laatujärjestelmä Euroopan unionin ulkopuolisista maista lähtöisin oleville merenkulkijoille, jotka työskentelevät yhteisön aluksilla ja joilla on yhteisön ulkopuolella myönnetyt pätevyyskirjat. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen ulkomaalaisella miehistöllä on kaikissa tapauksissa kansainvälisten vaatimusten mukainen koulutus ja pätevyys. Ehdotus on erityisen merkittävä, erityisesti kun muistamme vielä Erika- ja Prestige-alusten onnettomuudet. Inhimilliset tekijät ovat tärkeä osa meriturvallisuutta. Samalla ehdotuksella pyritään turvaamaan myös meriympäristön suojelu. Tämän vuoksi yhteisön aluksilla työskentelevän miehistön on oltava asianmukaisesti koulutettua. Haluan vielä kommentoida lyhyesti ehdotuksen keskeisimpiä kohtia. Ensinnäkin ehdotuksella otettaisiin käyttöön yhdenmukaistettu eurooppalainen järjestelmä, joka mahdollistaisi kolmansien maiden antaman merenkulkualan koulutuksen ja pätevyyskirjojen myöntämisjärjestelmien tunnustamisen yhteisössä, edellyttäen, että ne täyttävät merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan kansainvälisen yleissopimuksen eli STCW-yleissopimuksen vaatimukset. Toiseksi haluan muistuttaa, että ehdotus tarjoaa tehokkaan keinon vastata kolmansien maiden koulutusjärjestelmissä ja pätevyyskirjojen myöntämisessä tapahtuneisiin muutoksiin. Tilanteen seuranta ja tunnustamisen mahdollinen peruuttaminen tarpeen vaatiessa ovat kaksi keskeistä kohtaa ehdotuksessa. Mikä vielä tärkeämpää, ehdotus edellyttää kaikkien tunnustettujen maiden uudelleenarviointia viiden vuoden välein. Kolmas keskeinen osa ehdotusta on uusi Euroopan meriturvallisuusvirasto, joka asiantuntijalausunnoillaan ja ammattimaisella otteellaan auttaa komissiota näissä erittäin tärkeissä tehtävissä. Tämä uusi lainsäädäntöön perustuva käytäntö parantaisi ja tehostaisi merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustamista yhtenäisen yhteisön järjestelmän puitteissa. Liikenneministerit pääsivät maaliskuussa yksimieliseen poliittiseen sopuun ehdotuksesta. Ehdotuksen tarkastelu neuvostossa antoi meille mahdollisuuden tehdä joitakin tarkistuksia, jotka parantavat alkuperäistä ehdotusta. Esimerkiksi kolmannen maan tunnustaminen säilyy voimassa, ellei ole todisteita siitä, ettei kyseinen maa enää täytä vaatimuksia, jolloin tunnustaminen peruutetaan. Hyvät parlamentin jäsenet, tämä on ehdotuksemme keskeinen sisältö. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unionin ulkopuolisista maista lähtöisin oleva miehistö on ammatillisesti pätevää."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mr President, ladies and gentlemen, the proposal we are debating recommends establishing a European quality system for third country seafarers with certificates of competency issued outside the Community working on Community ships. The purpose of this proposal is to ensure that foreign crews working on ships sailing under the flag of a Member State of the Union have been trained and certified in all cases in accordance with international requirements. The proposal is particularly important if examined in the light of the maritime disasters involving the and the . The human factor is a very serious aspect of safety at sea; at the same time, however, it safeguards the marine environment. Thus, all types of crews serving on Community ships must be adequately trained. Allow me to comment briefly on the main elements of the proposal. First, the proposal introduces a harmonised European system for recognising at Community level third country maritime training and certification systems which meet all the requirements of the SΤCW Convention, the Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers. My second point concerns the provision of an efficient procedure for direct action as regards changes to the training and certification system of third countries. The tactic of monitoring and possibly withdrawing recognition, where there is cause to do so, are two vital elements in the text. More importantly, the proposal makes provision for the tactic of re-evaluating all recognised countries every five years. Thirdly, the key to the proposal is the new European Maritime Safety Agency, the expert opinions and professionalism of which will assist the Commission in these vitally important duties. This new legislative practice will improve the quality and efficiency of the system for recognising seafarers’ certificates under a single Community system. The Ministers for Transport unanimously reached political agreement on this proposal in March. The examination on the part of the Council allowed us to introduce certain amendments which improve our initial proposal. For example, the recognition of a third country will remain in force unless there is evidence of non-compliance by that third country, in which case recognition will be withdrawn. Ladies and gentlemen, this is the essence of our proposal, the primary concern of which is to ensure that third country crews are professionally competent."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, det forslag, vi behandler, anbefaler, at der indføres et europæisk kvalitetssystem for søfolk fra tredjelande med erhvervscertifikater, der er udstedt uden for Fællesskabet, som arbejder som besætning på fællesskabsskibe. Formålet med forslaget er at sikre, at udenlandske besætningsmedlemmer, som er beskæftiget på skibe, der sejler under EU-medlemsstaters flag, er uddannet og har erhvervet et certifikat i overensstemmelse med de internationale krav. Forslaget har særlig betydning, når det ses i lyset af skibskatastroferne med skibene og Den menneskelige faktor udgør et meget alvorligt aspekt, når det gælder sikkerheden til søs, som imidlertid samtidig værner om havmiljøet. Derfor bør alle besætningsmedlemmer på fællesskabsskibe være tilstrækkeligt uddannede. Jeg vil ganske kort gennemgå de vigtigste punkter i forslaget. For det første foreslås det, at der indføres et europæisk harmoniseret system til anerkendelse på fællesskabsplan af tredjelandes søfartsuddannelses- og bevisudstedelsessystemer, som skal opfylde alle kravene i STCW-konventionen, den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold. Det andet punkt drejer sig om bestemmelsen om en effektiv procedure for direkte handling vedrørende ændringer i tredjelandes uddannelses- og bevisudstedelsessystemer. Regelmæssig overvågning og eventuelt inddragelse af anerkendelsen, hvor dette anbefales, er to vigtige elementer i forslaget. Især skal der ifølge forslaget regelmæssigt foretages en ny vurdering af alle anerkendte lande hvert femte år. For det tredje det centrale element i forslaget, nemlig det nyoprettede Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, som skal stille sin sagkundskab og professionelle viden til rådighed for at støtte Kommissionen i udførelsen af disse pligter, der er af afgørende betydning. Denne nye praksis vil betyde en forbedring af kvaliteten og effektiviteten af systemet til anerkendelse af søfolks beviser inden for et samlet fællesskabssystem. I marts nåede transportministrene til enstemmig politisk enighed om dette forslag. Rådets behandling af det gav os mulighed for at foretage nogle ændringer, som forbedrer det oprindelige forslag. Anerkendelsen af et tredjeland skal f.eks. stadig gælde, medmindre der er beviser for, at det pågældende land ikke opfylder kravene. I så fald inddrages anerkendelsen. Mine damer og herrer, dette er essensen af vores forslag, som først og fremmest tager sigte på at sikre, at søfolk fra tredjelande er fagligt kompetente."@da1
lpv:translated text
". Mr President, ladies and gentlemen, the proposal we are debating recommends establishing a European quality system for third country seafarers with certificates of competency issued outside the Community working on Community ships. The purpose of this proposal is to ensure that foreign crews working on ships sailing under the flag of a Member State of the Union have been trained and certified in all cases in accordance with international requirements. The proposal is particularly important if examined in the light of the maritime disasters involving the and the . The human factor is a very serious aspect of safety at sea; at the same time, however, it safeguards the marine environment. Thus, all types of crews serving on Community ships must be adequately trained. Allow me to comment briefly on the main elements of the proposal. First, the proposal introduces a harmonised European system for recognising at Community level third country maritime training and certification systems which meet all the requirements of the SΤCW Convention, the Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers. My second point concerns the provision of an efficient procedure for direct action as regards changes to the training and certification system of third countries. The tactic of monitoring and possibly withdrawing recognition, where there is cause to do so, are two vital elements in the text. More importantly, the proposal makes provision for the tactic of re-evaluating all recognised countries every five years. Thirdly, the key to the proposal is the new European Maritime Safety Agency, the expert opinions and professionalism of which will assist the Commission in these vitally important duties. This new legislative practice will improve the quality and efficiency of the system for recognising seafarers’ certificates under a single Community system. The Ministers for Transport unanimously reached political agreement on this proposal in March. The examination on the part of the Council allowed us to introduce certain amendments which improve our initial proposal. For example, the recognition of a third country will remain in force unless there is evidence of non-compliance by that third country, in which case recognition will be withdrawn. Ladies and gentlemen, this is the essence of our proposal, the primary concern of which is to ensure that third country crews are professionally competent."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:translated text
". Señor Presidente, Señorías, la propuesta que estamos debatiendo recomienda el establecimiento de un sistema de calidad europeo para los profesionales marítimos de terceros países con certificados de cualificación emitidos fuera de la Comunidad que trabajan en barcos comunitarios. El objetivo de esta propuesta es garantizar que las tripulaciones extranjeras que trabajan en barcos con bandera de un Estado miembro de la Unión han sido formadas y certificadas en todos los casos conforme a los requisitos internacionales. La propuesta es especialmente importante si se examina a la luz de las catástrofes marítimas del y el . El factor humano es un aspecto muy serio de la seguridad en el mar; al mismo tiempo salvaguarda el medio marino. Por lo tanto, las tripulaciones de todo tipo que trabajen en barcos comunitarios deben estar suficientemente formadas. Permítanme comentar brevemente los principales elementos de la propuesta. En primer lugar, la propuesta introduce un sistema europeo armonizado para el reconocimiento a nivel comunitario de sistemas de certificación y formación marítima de terceros países, los cuales cumplirán todos los requisitos del Convenio SΤCW, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. Mi segundo comentario tiene que ver con el establecimiento de un procedimiento eficaz para la acción directa con respecto a los cambios del sistema de formación y certificación de terceros países. La táctica de controlar y en su caso retirar el reconocimiento, si hay motivos para ello, son dos elementos esenciales del texto. Sobre todo, la propuesta contempla la táctica de reevaluar a todos los países reconocidos cada cinco años. En tercer lugar, la clave para la propuesta es la nueva Agencia Europea de Seguridad Marítima, cuyas opiniones expertas y profesionalidad serán de gran ayuda para la Comisión en esta importantísima tarea. Esta nueva práctica legislativa mejorará la calidad y la eficacia del sistema para reconocer los certificados de los profesionales marítimos conforme a un único sistema comunitario. Los Ministros de Transporte unánimemente alcanzaron un acuerdo político sobre esta propuesta en marzo. El examen por parte del Consejo nos permitió introducir determinadas enmiendas que mejoran nuestra propuesta inicial. Por ejemplo, el reconocimiento de un tercer país seguirá en vigor salvo que existan pruebas de incumplimiento por parte de dicho país, en cuyo caso se retirará el reconocimiento. Señorías, esta es la esencia de nuestra propuesta, cuya principal preocupación es garantizar que las tripulaciones de terceros países sean profesionalmente competentes."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:translated text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Der von uns diskutierte Vorschlag empfiehlt die Einführung eines europäischen Qualitätssicherungssystems für Seeleute aus Drittländern, die im Besitz eines außerhalb der Gemeinschaft ausgestellten Befähigungszeugnisses sind und auf Schiffen der Gemeinschaft Dienst leisten. Ziel dieses Vorschlages ist es zu gewährleisten, dass die ausländischen Besatzungsmitglieder, die auf Schiffen unter der Flagge eines Mitgliedstaates der Union beschäftigt werden, auf jeden Fall nach Maßgabe der internationalen Bestimmungen ausgebildet sind und über entsprechende Befähigungszeugnisse verfügen. Der Vorschlag erhält unter dem Gesichtspunkt der Schiffskatastrophen, von denen die und die betroffen waren, besondere Bedeutung. Der menschliche Faktor stellt einen sehr ernsten Aspekt bezüglich der Sicherheit auf See dar, gleichzeitig schützt er jedoch auch die Meeresumwelt. Deshalb müssen jedwede Besatzungen, die auf Schiffen der Gemeinschaft Dienst tun, eine adäquate Ausbildung haben. Gestatten Sie mir, kurz auf die Hauptpunkte des Vorschlags einzugehen. Erstens führt der Vorschlag auf Gemeinschaftsebene ein harmonisiertes europäisches System zur Anerkennung der Systeme für die maritime Ausbildung und für die Erteilung von Befähigungszeugnissen, die den Anforderungen des STCW-Übereinkommens, des internationalen Übereinkommens über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten, entsprechen, ein. Mein zweiter Punkt betrifft die Festlegung eines effizienten Verfahrens für ein unmittelbares Handeln bei Änderungen in den Ausbildungs- und Zertifikationssystemen der Drittländer. Die regelmäßige Überwachung und der eventuell erforderliche Entzug der Anerkennung stellen zwei entscheidende Elemente des Textes dar. Der Vorschlag sieht insbesondere die regelmäßige Überprüfung sämtlicher anerkannter Länder vor, die alle fünf Jahre erfolgen soll. Drittens bildet den Schlüssel zum Vorschlag die neu eingerichtete Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, deren Sachverständnis und Professionalität der Kommission bei diesen enorm wichtigen Pflichten helfen werden. Diese neue legislative Praxis wird die Qualität und Effizienz des Systems für die Anerkennung der Befähigungszeugnisse der Seeleute durch ein einheitliches Gemeinschaftssystem verbessern. Die Verkehrsminister sind im März zu einer einhelligen politischen Übereinkunft zu diesem Vorschlag gelangt. Die durch den Rat vorgenommene Überprüfung gab uns die Möglichkeit, bestimmte Änderungsvorschläge einzufügen, die zur Verbesserung unseres ursprünglichen Vorschlags beitragen. Zum Beispiel bleibt die Anerkennung eines Drittlandes gültig, außer wenn es Anzeichen dafür gibt, dass dieses Drittland die Anforderungen nicht erfüllt; in diesem Fall wird die Anerkennung entzogen. Meine Damen und Herren, dies sind die wesentlichen Punkte unseres Vorschlags, dessen vorrangiges Anliegen darin besteht, die professionelle Kompetenz der Besatzungen aus Drittländern sicherzustellen."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:translated text
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, a proposta em debate recomenda a criação de um sistema de qualidade europeu para os marítimos de países terceiros que são titulares de certificados de competência emitidos fora da Comunidade e que trabalham em navios comunitários. A finalidade desta proposta é garantir que em todo o caso as tripulações estrangeiras dos navios que arvoram o pavilhão de um Estado-Membro da União possuam formação e estejam certificados em conformidade com os requisitos da legislação internacional. A proposta adquire um importância especial se examinada à luz dos desastres marítimos que envolveram o e o . O factor humano é um elemento muito sério da segurança marítima mas é também ele que garante a protecção do ambiente marinho. Assim, todos os tipos de tripulações ao serviço de navios comunitários devem receber uma formação adequada. Permitam-me que comente rapidamente os principais elementos da proposta. Em primeiro lugar, a proposta introduz um sistema europeu harmonizado para o reconhecimento, a nível comunitário, dos sistemas de formação e certificação dos marítimos de países terceiros que satisfaçam todos os requisitos da Convenção SΤCW, a qual estabelece as normas de formação, certificação e serviço de quartos para os marítimos. A segunda questão que quero referir diz respeito à disposição relativa a um procedimento eficaz para uma intervenção directa na introdução de alterações nos sistemas de formação e de certificação de países terceiros. O controlo e a eventual retirada do reconhecimento, sempre que existam motivos que a justifiquem, são dois elementos vitais do texto. Mais importante ainda, a proposta prevê uma reavaliação regular de todos os países reconhecidos, de cinco em cinco anos. Em terceiro lugar, a chave da proposta é a nova Agência Europeia da Segurança Marítima, cujos peritos, com os seus pareceres e profissionalismo, irão ajudar a Comissão no desempenho desta importantes funções. Esta nova prática legislativa irá melhorar a qualidade e eficiência do sistema de reconhecimento dos certificados dos marítimos no âmbito de um sistema comunitário único. Os Ministros dos Transportes chegaram por unanimidade a um acordo político sobre esta proposta em Março passado. A apreciação da proposta pelo Conselho permitiu a introdução de certas alterações que melhoram a nossa proposta inicial. Por exemplo, o reconhecimento de um país terceiro continuará em vigor até haver provas de incumprimento por esse país e só depois será retirado. Senhoras e Senhores, eis o essencial da nossa proposta que tem como principal preocupação assegurar a competência profissional das tripulações de países terceiros."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, la proposta in discussione raccomanda l’istituzione di un sistema di qualità per i marittimi dei paesi terzi imbarcati a bordo di navi comunitarie in possesso di certificati di abilitazione rilasciati al di fuori della Comunità. Scopo della proposta è garantire che gli equipaggi stranieri a bordo di imbarcazioni battenti bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione, in tutti i casi, abbiano una formazione e una certificazione conforme ai requisiti internazionali. La proposta riveste particolare importanza se esaminata nell’ottica dei naufragi che hanno coinvolto l’ e la . Il fattore umano è un aspetto serissimo della sicurezza in mare: al contempo, però, assicura la salvaguardia dell’ambiente marino. Pertanto, tutti i tipi di equipaggio in servizio a bordo delle imbarcazioni comunitarie devono avere una formazione adeguata. Mi sia consentito commentare brevemente i punti principali della proposta. Primo, la proposta introduce un sistema armonizzato europeo per il riconoscimento a livello comunitario dei sistemi di formazione e certificazione marittima dei paesi terzi che sono conformi a tutti i requisiti della Convenzione STCW, la Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia. La seconda osservazione riguarda l’introduzione di una procedura efficace per l’azione diretta, in relazione alle modifiche che intervengono nel sistema di formazione e certificazione dei paesi terzi. La proposta di vigilare e eventualmente ritirare il riconoscimento, laddove giustificato, introduce due elementi vitali nel testo. Aspetto ancora più importante, si prevede di procedere ogni cinque anni a una nuova valutazione di tutti i paesi che hanno già ottenuto il riconoscimento. Terzo, la chiave della proposta è la nuova Agenzia europea per la sicurezza marittima, che con i pareri dei suoi esperti e la sua professionalità assisterà la Commissione in questi compiti di importanza cruciale. Questa nuova procedura legislativa migliorerà la qualità e l’efficienza del sistema di riconoscimento delle qualifiche dei marittimi all’interno di un unico sistema comunitario. I ministri dei Trasporti hanno raggiunto un accordo politico unanime sulla proposta a marzo. L’esame da parte del Consiglio ci ha consentito di introdurre taluni emendamenti che migliorano la nostra proposta iniziale. Ad esempio, il riconoscimento di un paese terzo rimarrà valido fin tanto che non vi siano prove d’inottemperanza da parte del paese terzo in questione, nel qual caso il riconoscimento viene revocato. Onorevoli parlamentari, questa è l’essenza della nostra proposta, la cui principale preoccupazione è garantire che gli equipaggi dei paesi terzi siano professionalmente competenti."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,1,10,3,12,11,7,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Prestige"2,10,3,12,11,7,9,6
lpv:translated text
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la proposition dont nous débattons recommande d’instaurer un système de qualité européen applicable aux gens de mer de pays tiers qui travaillent sur des navires communautaires et détiennent des brevets d’aptitude délivrés hors de la Communauté européenne. Cette proposition a pour objectif de veiller à ce que dans tous les cas, les équipages étrangers actifs sur les bateaux battant pavillon d’un État membre de l’Union aient été formés et aient obtenu leur brevet dans le respect des exigences internationales. Cette proposition est d’autant plus importante si on l’examine à la lumière des catastrophes maritimes de l’ et du . Si le facteur humain est un aspect très sérieux de la sécurité en mer, il est toutefois aussi garant de l’environnement marin. C’est la raison pour laquelle il convient de former de manière adéquate tous les équipages à bord de navires communautaires. Permettez-moi de commenter brièvement les principaux éléments de la proposition. Tout d’abord, elle introduit un système européen harmonisé visant à reconnaître au niveau communautaire les systèmes de formation et de délivrance de brevets des pays tiers qui respectent toutes les dispositions de la convention STCW, la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille. Mon deuxième commentaire porte sur la mise en œuvre d’une procédure efficace d’action directe concernant les modifications à apporter aux systèmes de formation et de délivrance de brevets des pays tiers. La surveillance et la révocation éventuelle de la reconnaissance, dans les cas où elle se justifie, représentent deux éléments essentiels du texte. Plus important encore, la proposition prévoit la réévaluation tous les cinq ans de tous les pays reconnus. Troisièmement, la clé de la proposition réside dans la nouvelle Agence européenne pour la sécurité maritime, dont les avis experts et le professionnalisme épauleront la Commission dans ces missions d’une importance vitale. Cette nouvelle pratique législative renforcera la qualité et l’efficacité du système de reconnaissance des brevets des gens de mer en le fondant dans un système communautaire unique. Au mois de mars dernier, les ministres des transports ont conclu un accord politique à l’unanimité sur cette proposition. L’examen du Conseil nous a permis d’introduire plusieurs amendements qui viennent améliorer la proposition initiale. Ainsi, la reconnaissance d’un pays tiers restera valable à moins que l’on démontre que ce pays ne se conforme pas aux exigences en vigueur, auquel cas la reconnaissance sera révoquée. Mesdames et Messieurs, telle est l’essence même de notre proposition, dont la préoccupation première consiste à garantir le professionnalisme des équipages des pays tiers."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030902.4.2-071"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph