Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-07-02-Speech-3-149"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030702.4.3-149"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, beaucoup d’incertitudes planent sur la Conférence de Cancun, dont les négociations préparatoires sont loin d’être abouties, en particulier dans les secteurs censés être favorables aux pays en développement. Révélateur du peu d’engouement des pays riches, et en premier lieu des États-Unis, bien qu’ils soient engagés dans le cycle du développement, à abandonner leurs privilèges, le démantèlement des subventions agricoles reste très limité. L’Union européenne, obnubilée par ses propres intérêts, a également revu à la baisse la réforme de la PAC. Réviser l’accord ADPIC afin d’interdire le brevetage du vivant devrait être une priorité de Cancun. En s’appliquant à toutes formes de vie, les droits de propriété intellectuelle violent la souveraineté des États et des populations à protéger leurs ressources et leur savoir-faire et nient l’existence même de bien public. Messieurs les négociateurs, écoutez l’appel du groupe Afrique, si vous voulez que Cancun soit un succès, et abandonnez les . Quant à l’absence de solutions sur le fameux paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accès aux médicaments, cela prouve que nos gouvernements, sous la pression des firmes pharmaceutiques, tremblent d’adopter une position courageuse et véritablement humaniste. Une fois encore, le risque est grand que l’on encense une solution de compromis que l’on aurait jugée inacceptable a priori. En Égypte, la semaine dernière, les Américains ont semblé faire un pas en avant en renonçant à une liste restrictive des maladies. Subsiste alors le problème des pays éligibles. Qu’entend-on par capacité de production suffisante? Ne devrait-on pas, plutôt que d’accepter un compromis au rabais, repartir sur une base nouvelle de négociations qui débouche sur une solution économique et pratique pour les pays en développement? N’oublions pas l’esprit de Doha. Rien ne doit empêcher les pays de protéger la santé de leur population. Surtout, rien ne doit empêcher un quelconque membre de prendre part équitablement et dans la transparence aux négociations de l’OMC. Présents à Cancun, nous y serons particulièrement vigilants. Monsieur le Commissaire, je vous demande de ne pas renier nos engagements. Le cycle de Doha doit être celui des pays en développement. La nature et les êtres humains ne sont pas des marchandises. L’environnement et la santé sont plus importants que les règles de l’OMC. N’altérez pas la crédibilité et la bonne foi de l’Union européenne. Œuvrez à Cancun pour des solutions durables et équitables."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, der hersker stor uvished om konferencen i Cancún, og de forberedende forhandlinger er langtfra afsluttet. Det gælder ikke mindst de områder, der menes at være fordelagtige for udviklingslandene. Reduktionen af landbrugsstøtten er således fortsat meget begrænset, hvilket er et vidnesbyrd om, hvor lidt tilbøjelige de rige lande og især USA er til at opgive deres privilegier, uagtet deres deltagelse i udviklingsrunden. EU, som har blikket stift rettet mod egne interesser, har også slækket på ambitionerne, når det gælder reformen af den fælles landbrugspolitik. Et af de prioriterede områder i forbindelse med konferencen i Cancún burde være en revision af TRIPs-aftalen med henblik på at forbyde patentering af liv. Intellektuelle rettigheder, som finder anvendelse på alle former for liv, betegner en krænkelse af staternes og befolkningernes suveræne ret til at beskytte deres ressourcer og deres knowhow og anerkender ikke eksistensen af offentlige goder. Kære forhandlere, lyt til den afrikanske gruppes appel, hvis De ønsker, at Cancún skal blive en succes, og opgiv Singapore-emnerne. Der savnes en løsning på de problemer, der rejses, i den meget omtalte paragraf 6 i Doha-erklæringen om adgang til lægemidler, hvilket vidner om, at vores regeringer, presset af medicinalindustrien, er bange for at indtage en modig og virkelig human holdning. Endnu en gang er der stor risiko for, at man roser en kompromisløsning, som man a priori ville have anset for uacceptabel. I sidste uge syntes USA i Egypten at tage et skridt i den rigtige retning, idet man opgav kravet om en restriktiv liste over sygdomme. Tilbage står så spørgsmålet om, hvilke lande man finder støtteberettigede. Hvad forstår man ved tilstrækkelig produktionskapacitet? Burde man ikke hellere, i stedet for at acceptere et middelmådigt kompromis, starte på en frisk og indlede forhandlinger, som munder ud i en økonomisk og praktisk løsning for udviklingslandene? Lad os ikke glemme Doha-ånden. Intet bør forhindre landene i at beskytte befolkningens sundhed. Og især bør intet forhindre et medlemsland i at deltage i WTO-forhandlingerne på behørig vis og i åbenhed. Vi vil i forbindelse med vores tilstedeværelse i Cancún være særligt opmærksomme på dette forhold. Hr. kommissær, jeg beder Dem om ikke at fornægte vores forpligtelser. Doha-runden bør være udviklingslandenes runde. Naturen og skabningen er ikke varer. Miljø og sundhed er vigtigere end WTO's regler. Lad os ikke svække EU's troværdighed og den gode tro. Lad os i Cancún arbejde for bæredygtige og retfærdige løsninger."@da1
"Herr Präsident, es bestehen noch zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich der Konferenz von Cancún, deren vorbereitende Verhandlungen insbesondere in den als vorteilhaft für die Entwicklungsländer bewerteten Bereichen noch lange nicht abgeschlossen sind. Die Tatsache, dass der Abbau von Agrarsubventionen nach wie vor sehr begrenzt ist, deutet darauf hin, wie wenig geneigt die reichen Länder und insbesondere die USA trotz ihrer Beteiligung an der Verhandlungsrunde sind, ihre Privilegien aufzugeben. Die Europäische Union, die von ihren Eigeninteressen besessen ist, hat zudem die GAP-Reform nach unten korrigiert. Eine Änderung des TRIPS-Übereinkommens zur Aufnahme eines Verbots der Patentierung von Lebewesen sollte ebenfalls eine der Prioritäten von Cancún darstellen. Wenn das Recht auf geistiges Eigentum für alle Lebewesen gilt, wird die Souveränität von Staaten und Bevölkerungen beim Schutz ihrer Ressourcen und ihres Know-hows verletzt sowie die bloße Existenz eines Gemeinwohls geleugnet. Meine Herren Verhandlungsführer, wenn Sie wollen, dass Cancún ein Erfolg wird, dann hören Sie auf den Appell der Gruppe aus Afrika und vergessen Sie die . Das Fehlen einer Lösung für den viel zitierten Absatz 6 der Erklärung von Doha über den Zugang zu Arzneimitteln beweist, dass unsere Regierungen unter dem Druck der Pharmakonzerne stehen und es nicht wagen, einen mutigen und wirklich humanistischen Standpunkt einzunehmen. Wieder einmal besteht große Gefahr, dass man sich zum Abschluss einer Kompromisslösung rühmt, die man zu Beginn als inakzeptabel betrachtet hätte. Die USA scheinen in der vergangenen Woche in Ägypten einen Schritt nach vorn gemacht zu haben, indem sie auf eine abschließende Liste anerkannter Krankheiten verzichtet haben. Bleibt also noch das Problem, welche Länder über eine Berechtigung verfügen. Was ist unter ausreichenden Produktionskapazitäten zu verstehen? Wäre es nicht besser, anstatt einen mittelmäßigen Kompromiss zu akzeptieren, zu einer neuen Verhandlungsgrundlage zurückkehren, die in einer wirtschaftlichen und praktischen Lösung für die Entwicklungsländer mündet? Wir dürfen den Geist von Doha nicht vergessen. Nichts darf ein Land daran hindern, die Volksgesundheit zu schützen. Und vor allem darf nichts ein Mitglied daran hindern, gleichberechtigt und unter transparenten Bedingungen an den WTO-Gesprächen teilzuhaben. Darauf werden wir in Cancún ganz besonders achten. Herr Kommissar, ich möchte Sie bitten, unsere Verpflichtungen nicht zu verleugnen. Die Doha-Runde soll die Runde der Entwicklungsländer sein. Natur und Menschen sind keine Ware. Umwelt und Gesundheit sind wichtiger als WTO-Vorschriften. Schaden Sie nicht der Glaubwürdigkeit und der Loyalität der Europäischen Union. Bemühen Sie sich in Cancún um dauerhafte und gerechte Lösungen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πολλές αβεβαιότητες πλανώνται σε σχέση με τη Διάσκεψη του Κανκούν, οι δε σχετικές προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις κάθε άλλο παρά έχουν ολοκληρωθεί, ιδίως στους τομείς που θεωρείται ότι ευνοούν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το γεγονός ότι η σταδιακή κατάργηση των γεωργικών επιδοτήσεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη είναι ενδεικτικό του ελάχιστου ενθουσιασμού των πλουσίων χωρών να απεμπολήσουν τα προνόμιά τους· οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραβάτης, μολονότι συμμετέχουν στον γύρο διαπραγματεύσεων για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδεικνύει περίεργη εμμονή όσον αφορά τα ίδια της τα συμφέροντα, κατέληξε επίσης σε μια μεταρρύθμιση της ΚΓΠ προς τα κάτω. Η αναθεώρηση της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου προκειμένου να απαγορευτεί η ευρεσιτεχνιακή κατοχύρωση των έμβιων όντων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο Κανκούν. Βρίσκοντας εφαρμογή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών και των πληθυσμών σε σχέση με την προστασία των πόρων τους και την τεχνογνωσία τους, αρνούνται δε την ίδια την ύπαρξη του δημοσίου αγαθού. Κύριοι διαπραγματευτές, εισακούστε το κάλεσμα της ομάδας Αφρική, αν θέλετε το Κανκούν να στεφθεί από επιτυχία, και αφήστε τα “θέματα της Σιγκαπούρης”. Όσον αφορά την απουσία λύσεων στην περίφημη παράγραφο 6 της Δήλωσης της Ντόχα σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα, αποδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις μας, υπό την πίεση των φαρμακευτικών εταιρειών, τρέμουν να υιοθετήσουν μια σθεναρή και πραγματικά ανθρωπιστική στάση. Για μια ακόμα φορά, ο κίνδυνος είναι μεγάλος να εκθειάσουμε στην τελική έκβαση μια συμβιβαστική λύση, που στην αρχή θα την είχαμε κρίνει απαράδεκτη. Την περασμένη εβδομάδα, στην Αίγυπτο, φάνηκε ότι οι Αμερικανοί έκαναν ένα βήμα προόδου απορρίπτοντας μια περιοριστική λίστα ασθενειών. Τίθεται, λοιπόν, το πρόβλημα των επιλέξιμων χωρών. Τι εννοούμε λέγοντας επαρκή ικανότητα παραγωγής; Δεν θα έπρεπε, άραγε, αντί να δεχθούμε έναν συμβιβασμό στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, να εκκινήσουμε από νέα βάση τις διαπραγματεύσεις, ώστε να καταλήξουν σε μια οικονομική και πρακτική λύση για τις αναπτυσσόμενες χώρες; Ας μην λησμονούμε το πνεύμα της Ντόχα. Τίποτα δεν πρέπει να εμποδίσει τις χώρες από το να προστατεύουν την υγεία του πληθυσμού τους. Κυρίως, τίποτα δεν πρέπει να εμποδίσει την οποιαδήποτε χώρα μέλος να συμμετάσχει ισότιμα και με πλήρη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα αυτό κατά την παρουσία μας στο Κανκούν. Κύριε Επίτροπε, σας ζητώ να μην απαρνηθείτε τις δεσμεύσεις μας. Ο γύρος της Ντόχα πρέπει να είναι ο γύρος των αναπτυσσόμενων χωρών. Η φύση και ο άνθρωπος δεν είναι εμπορεύματα. Το περιβάλλον και η υγεία είναι σημαντικότερα από τους κανόνες του ΠΟΕ. Μην διακυβεύετε την αξιοπιστία και την καλή πίστη της Ένωσης. Εργαστείτε στο Κανκούν για βιώσιμες και ισότιμες λύσεις."@el8
"Mr President, there is a lot of uncertainty surrounding the Cancun conference and the preparatory talks are far from being completed, especially in the sectors thought to be favourable to the developing countries. The fact that the dismantling of agricultural subsidies remains very limited shows the lack of enthusiasm on the part of the rich countries for giving up their privileges; the US is the worst offender, despite having joined in the development round. The European Union, obsessed by its own interests, has also revised CAP reform downwards. Revising the TRIPS agreement to ban the patenting of living things ought to be a priority at Cancun. If intellectual property rights are applied to all forms of life, they violate the sovereign rights of states and populations to protect their resources and skills and deny the very existence of public good. Negotiators, if you want Cancun to be a success, then listen to the call from the Africa group and drop the Singapore issues. The absence of solutions to the famous paragraph 6 of the Doha declaration on access to medicines proves that our governments are under pressure from the pharmaceuticals firms and are afraid to adopt a bold and truly humane stance. Once again, there is a great risk that in the outcome a compromise solution will be vaunted that would have been considered unacceptable at the outset. In Egypt last week, the US seemed to take a step forward by dropping a restrictive list of diseases. There then remains the problem of which countries are eligible. What is meant by sufficient manufacturing capacity? Rather than accept a second-rate compromise, should we not rather start again with a new basis for negotiations that will result in an economic and practical solution for the developing countries? Let us not forget the spirit of Doha. Nothing must prevent countries from protecting their population’s health. In particular, nothing must prevent any member from taking part in the WTO talks fairly and transparently. We will be particularly vigilant about this when we are in Cancun. Commissioner, I am asking you not to go back on our commitments. The Doha round must be the round of the developing countries. Nature and human beings are not commodities. The environment and health are more important than the WTO rules. Do not undermine the European Union’s credibility and good faith. Work for sustainable and fair solutions in Cancun."@en3
"Señor Presidente, sobre la Conferencia de Cancún planean muchas incertidumbres, y las negociaciones preparatorias están lejos de alcanzarse, en particular en los sectores considerados favorables a los países en desarrollo. El desmantelamiento de las subvenciones agrícolas sigue siendo muy limitado, lo que revela el poco entusiasmo de los países ricos, y en primer lugar de los Estados Unidos, aunque se hayan comprometido en el ciclo del desarrollo a abandonar sus privilegios. La Unión Europea, obnubilada por sus propios intereses, ha revisado igualmente a la baja la reforma de la PAC. La revisión del acuerdo ADPIC para prohibir las patentes de los seres vivos debería ser una prioridad de Cancún. Al aplicarse a todas las formas de vida, los derechos de propiedad intelectual violan la soberanía de los Estados y las poblaciones de proteger sus recursos y su conocimiento y niegan la existencia misma del bien público. Señores negociadores, si quieren que Cancún sea un éxito escuchen el llamamiento del grupo África, y abandonen los temas de Singapur. Respecto de la ausencia de soluciones sobre el famoso apartado 6 de la declaración de Doha sobre el acceso a los medicamentos, esto demuestra que nuestros gobiernos, bajo la presión de las empresas farmacéuticas, temen adoptar una posición valiente y verdaderamente humanista. Una vez más, existe un gran riesgo de aceptar una solución de compromiso que a priori se habría considerado inaceptable. Parece que la semana pasada en Egipto los americanos avanzaron un paso al renunciar a una lista restrictiva de enfermedades. El problema de los países elegibles subsiste. ¿Qué entendemos por capacidad de producción suficiente? ¿No deberíamos, en lugar de aceptar un compromiso con rebaja, volver a comenzar con una base nueva de negociaciones que llegue a una solución económica y práctica para los países en desarrollo? No olvidemos el espíritu de Doha. Nada debe impedir a los países proteger la salud de su población. Sobre todo, nada debe impedir que cualquier diputado tome parte equitativamente y en la transparencia en las negociaciones de la OMC. Presentes en Cancún, seremos particularmente vigilantes. Señor Comisario, le pido que no se desdiga de nuestros compromisos. La ronda de Doha debe ser la de los países en desarrollo. La naturaleza y los seres humanos no son mercancías. El medio ambiente y la salud son más importantes que las normas de la OMC. No altere la credibilidad y la buena fe de la Unión Europea. Trabaje en Cancún para alcanzar soluciones duraderas y equitativas."@es12
"Arvoisa puhemies, Cancúnin kokoukseen liittyy paljon epätietoisuutta, ja valmistavat keskustelut ovat vielä pahasti kesken etenkin kehitysmaille edullisilla aloilla. Se, että maataloustukien poistaminen on jäämässä hyvin rajalliseksi, on osoitus rikkaiden maiden haluttomuudesta luopua etuoikeuksistaan. Yhdysvallat on tässä suhteessa pahin rikollinen siitä huolimatta, että maa on liittynyt kehityskierrokseen. Omiin etuihinsa tuijottaen myös Euroopan unioni on tarkistanut YMP:tä koskevaa uudistusta kielteisellä tavalla. Cancúnin kokouksessa olisi asetettava etusijalle muun muassa TRIPS-sopimuksen tarkistaminen siten, että siinä kiellettäisiin elävien olentojen patentoiminen. Jos tekijänoikeuksia sovelletaan elämän kaikkiin muotoihin, niillä loukataan valtioiden ja kansojen suvereenia oikeutta suojata resurssejaan ja taitojaan sekä kielletään yhteinen etu. Arvoisat neuvottelijat, mikäli haluatte Cancúnin kokouksen onnistuvan, kuunnelkaa Afrikan ryhmän pyyntöjä ja unohtakaa Singaporen kysymykset. Dohan julistuksen kuuluisassa 6 kohdassa käsitellään lääkkeiden saatavuutta, ja kappaleeseen liittyvien ongelmien jääminen ratkaisematta osoittaa, että hallituksemme ovat lääkevalmistajien painostuksen kohteina ja etteivät ne uskalla valita rohkeaa ja aidosti ihmisläheistä lähestymistapaa. Jälleen kerran on olemassa suuri riski, että mahtailemme lopulta kompromissiratkaisulla, jota olisi ennen neuvotteluja pidetty mahdottomana hyväksyä. Yhdysvallat näytti ottavan edistysaskeleen viime viikolla Egyptissä, kun se luopui sairauksia koskevasta rajoittavasta luettelosta. Jäljelle jää kuitenkin kysymys siitä, mitkä maat ovat tukikelpoisia. Mitä tarkoitetaan riittävällä tuotantokapasiteetilla? Eikö meidän olisi keskinkertaisen kompromissin hyväksymisen sijaan syytä aloittaa uudelle pohjalle rakentuvat neuvottelut, joiden tavoitteena olisi kehitysmaita koskevan taloudellisen ja käytännöllisen ratkaisun saavuttaminen? Älkäämme unohtako Dohan henkeä. Mikään ei saa estää maita suojelemasta kansalaistensa terveyttä, ja ennen kaikkea meidän on muistettava, ettei mikään saa estää mitä tahansa jäsentä osallistumasta WTO-neuvotteluihin tasapuolisesti ja avoimesti. Cancúnissa olemme erityisen valppaina tämän suhteen. Arvoisa komission jäsen, pyydän, ettette riko antamiamme lupauksia. Dohan kierroksen on oltava kehitysmaiden kierros. Luonto ja ihminen eivät ole kauppatavaroita, ja ympäristö ja terveys ovat tärkeämpiä kuin WTO:n säännöt. Älkää heikentäkö Euroopan unionin uskottavuutta ja vilpittömyyttä vaan pyrkikää Cancúnissa kestäviin ja tasapuolisiin ratkaisuihin."@fi5
"Signor Presidente, calano molte incertezze sulla Conferenza di Cancún, i cui negoziati preparatori sono lungi dall’essere conclusi, soprattutto nei settori ritenuti favorevoli ai paesi in via di sviluppo. Il limitatissimo smantellamento delle sovvenzioni agricole dimostra lo scarso entusiasmo dei paesi ricchi a rinunciare ai propri privilegi, Stati Uniti in prima fila, nonostante la loro partecipazione al ciclo dello sviluppo. L’Unione europea, obnubilata dai suoi interessi, ha inoltre rivisto verso il basso la riforma della PAC. Rivedere l’accordo TRIPS onde vietare il brevetto di organismi viventi dovrebbe essere una delle priorità di Cancún. Dal momento che si applicano a ogni forma di vita, i diritti di proprietà intellettuale violano la sovranità degli Stati e delle popolazioni sulla protezione delle loro risorse e del loro e negano l’esistenza stessa del bene pubblico. Signori negoziatori, ascoltate l’appello del gruppo Africa, se volete che Cancún sia un successo, e lasciate da parte le cosiddette questioni di Singapore. L’assenza di soluzioni sul famigerato paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull’accesso ai farmaci prova che i nostri governi, a causa delle pressioni delle ditte farmaceutiche, hanno paura di adottare una posizione coraggiosa e autenticamente umanitaria. Ancora una volta è forte il rischio di finire per lodare una soluzione di compromesso che sarebbe stata giudicata inaccettabile. In Egitto, la settimana scorsa, sembrava che gli americani avessero compiuto un passo avanti rinunciando a una lista restrittiva delle malattie. Resta quindi il problema dei paesi ammissibili. Che cosa si intende per capacità di produzione sufficiente? Anziché accettare un compromesso al ribasso, non sarebbe meglio ricominciare su una nuova base negoziale in grado di fornire una soluzione economica e pratica ai paesi in via di sviluppo? Non dimentichiamo lo spirito di Doha. Niente deve impedire ai paesi di tutelare la salute della loro popolazione. Soprattutto niente deve impedire a un qualunque membro di prendere parte in modo equo e trasparente ai negoziati dell’OMC. A Cancún, dove saremo presenti, saremo particolarmente vigili in proposito. Signor Commissario, le chiedo di non rinnegare i nostri impegni. Il ciclo di Doha deve essere dedicato ai paesi in via di sviluppo. La natura e gli esseri umani non sono delle merci. L’ambiente e la salute sono più importanti delle regole dell’OMC. Non pregiudichi la credibilità e la buona fede dell’Unione. A Cancún dovrà lavorare per soluzioni durature ed eque."@it9
"Mr President, there is a lot of uncertainty surrounding the Cancun conference and the preparatory talks are far from being completed, especially in the sectors thought to be favourable to the developing countries. The fact that the dismantling of agricultural subsidies remains very limited shows the lack of enthusiasm on the part of the rich countries for giving up their privileges; the US is the worst offender, despite having joined in the development round. The European Union, obsessed by its own interests, has also revised CAP reform downwards. Revising the TRIPS agreement to ban the patenting of living things ought to be a priority at Cancun. If intellectual property rights are applied to all forms of life, they violate the sovereign rights of states and populations to protect their resources and skills and deny the very existence of public good. Negotiators, if you want Cancun to be a success, then listen to the call from the Africa group and drop the Singapore issues. The absence of solutions to the famous paragraph 6 of the Doha declaration on access to medicines proves that our governments are under pressure from the pharmaceuticals firms and are afraid to adopt a bold and truly humane stance. Once again, there is a great risk that in the outcome a compromise solution will be vaunted that would have been considered unacceptable at the outset. In Egypt last week, the US seemed to take a step forward by dropping a restrictive list of diseases. There then remains the problem of which countries are eligible. What is meant by sufficient manufacturing capacity? Rather than accept a second-rate compromise, should we not rather start again with a new basis for negotiations that will result in an economic and practical solution for the developing countries? Let us not forget the spirit of Doha. Nothing must prevent countries from protecting their population’s health. In particular, nothing must prevent any member from taking part in the WTO talks fairly and transparently. We will be particularly vigilant about this when we are in Cancun. Commissioner, I am asking you not to go back on our commitments. The Doha round must be the round of the developing countries. Nature and human beings are not commodities. The environment and health are more important than the WTO rules. Do not undermine the European Union’s credibility and good faith. Work for sustainable and fair solutions in Cancun."@lv10
"Geachte Voorzitter, er zijn nogal wat ongewisheden rondom de conferentie van Cancun, waarvan de voorbereidende onderhandelingen nog lang niet afgerond zijn, met name in de sectoren die gunstig heten te zijn voor de ontwikkelingslanden. De landbouwsubsidies worden grotendeels gehandhaafd, waaruit blijkt hoe weinig de rijke landen en met name de Verenigde Staten bereid zijn hun privileges op te geven, hoewel ze betrokken zijn bij de ontwikkelingsronde. Ook de Europese Unie, die verblind wordt door haar eigen belangen, heeft de hervorming van het GLB afgezwakt. De herziening van het TRIPS-akkoord teneinde de octrooiering van levende wezens te verbieden zou een prioriteit moeten zijn in Cancun. Als intellectuele eigendomsrechten worden toegepast op alle vormen van leven, schenden ze de soevereiniteit van de lidstaten en de volken om hun hulpbronnen en hun knowhow te beschermen en gaan ze voorbij aan het bestaan van collectieve goederen. Heren onderhandelaars, luister naar de oproep van de Afrika-groep als u wilt dat Cancun een succes wordt, en laat de Singapore-onderwerpen varen. Wat betreft het ontbreken van oplossingen inzake de fameuze paragraaf 6 van de verklaring van Doha over de toegang tot geneesmiddelen, dit bewijst dat onze regeringen er onder druk van de farmaceutische industrie voor terugdeinzen een moedig en werkelijk humanistisch standpunt in te nemen. Eens te meer bestaat het gevaar dat we uiteindelijk een compromis gaan bewieroken dat we vooraf als onaanvaardbaar zouden hebben bestempeld. In Egypte lijken de Amerikanen vorige week een stap vooruit te hebben gezet door af te zien van een restrictieve lijst van ziekten. Blijft over het probleem van de landen die voor gratis toegang tot geneesmiddelen in aanmerking komen. Wat verstaan we onder toereikende productiecapaciteit? Moeten we in plaats van een afgekloven compromis te accepteren de onderhandelingen niet op een nieuwe leest schoeien om te komen tot een economische en praktische oplossing voor de ontwikkelingslanden? Laten we de intentie van Doha niet uit het oog verliezen. Niets mag landen verhinderen de gezondheid van hun bevolking te waarborgen. En vooral mag niets een lidstaat verhinderen op billijke en transparante wijze deel te nemen aan de onderhandelingen van de WTO. Daarop zullen wij als deelnemer in Cancun nauwlettend toezien. Geachte commissaris, zorg ervoor dat de Unie haar verplichtingen nakomt. De in Doha gestarte handelsbesprekingen moeten in de eerste plaats de ontwikkelingslanden ten goede komen. De natuur en de mens zijn geen handelsgoederen. Het milieu en de volksgezondheid zijn belangrijker dan de regels van de WTO. Laat de geloofwaardigheid en de oprechtheid van de Europese Unie intact. Maak u in Cancun sterk voor duurzame en eerlijke oplossingen."@nl2
"Senhor Presidente, muitas incertezas planam sobre a Conferência de Cancum, cujas negociações preparatórias estão longe de estar concluídas, sobretudo nos sectores supostamente favoráveis aos países em desenvolvimento. Revelador do pouco entusiasmo dos países ricos, e em primeiro lugar dos Estados Unidos, embora se tenham comprometido no ciclo do desenvolvimento a abandonar os seus privilégios, o desmantelamento dos subsídios agrícolas continua muito limitado. A União Europeia, obcecada com os seus próprios interesses, reviu também em baixa a reforma da PAC. Rever o Acordo ADPIC a fim de proibir a possibilidade de patentear o ser vivo deveria constituir uma prioridade de Cancum. Ao serem aplicados a todas as formas de vida, os direitos de propriedade intelectual violam a soberania dos Estados e das populações de protegerem os seus recursos e o seu saber-fazer e negam a própria existência do bem público. Senhores negociadores, ouçam o apelo do grupo África, se querem que Cancum seja um sucesso, e abandonem os temas se Singapura. Quanto à ausência de soluções sobre o famoso nº 6 da Declaração de Doha relativo ao acesso aos medicamentos, só prova que os nossos governos, sob a pressão das firmas farmacêuticas, tremem com medo de adoptarem uma posição corajosa e verdadeiramente humanista. Mais uma vez, corremos o enorme risco de acabarmos por gabar uma solução de compromisso que no início considerávamos inaceitável. No Egipto, na semana passada, os Americanos pareceram dar um passo em frente renunciando a uma lista restritiva de doenças. Subsiste então o problema dos países elegíveis. O que é que se entende por capacidade de produção suficiente? Em vez de aceitarmos um compromisso em saldo, não deveríamos voltar a partir do início sobre uma nova base de negociações que levasse a uma solução económica e prática para os países em desenvolvimento? Não esqueçamos o espírito de Doha. Nada deve impedir os países de protegerem a saúde das suas populações. Sobretudo, nada deve impedir um membro, seja ele qual for, de tomar parte com equidade e transparência nas negociações da OMC. Estaremos presentes em Cancum, e estaremos particularmente vigilantes a essa questão. Senhor Comissário, peço-lhe que não renegue os nossos compromissos. O ciclo de Doha deve ser o dos países em desenvolvimento. A natureza e os seres humanos não são mercadorias. O ambiente e a saúde são mais importantes do que as regras da OMC. Não altere a credibilidade e a boa fé da União Europeia. Trabalhe em Cancum por soluções sustentáveis e justas."@pt11
"Herr talman! Många osäkerheter hotar konferensen i Cancún, och de förberedande förhandlingarna är långt ifrån avslutade, särskilt i frågor som är avsedda att gynna utvecklingsländerna. Avvecklingen av jordbruksbidragen är fortfarande mycket begränsad, vilket tyder på att de rika länderna och i första hand Förenta staterna inte är särskilt förtjusta i att överge sina privilegier, trots att de deltar i utvecklingsrundan. Europeiska unionen, som är besatt av sina egna intressen, har också inskränkt reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Att revidera TRIPs-avtalet för att förbjuda möjligheten att ta patent på levande organismer bör vara prioriterat i Cancún. Om immaterialrätten tillämpas på alla former av liv kränks staternas och befolkningarnas suveräna befogenhet att skydda sina resurser och sitt kunnande, och själva existensen av det allmänna bästa förnekas. Mina herrar förhandlare! Lyssna till Afrikagruppens vädjan om ni vill att Cancún skall bli en framgång, och överge Singapore-frågorna. Avsaknaden av lösningar när det gäller den berömda punkt 6 i Dohaförklaringen om tillgång till läkemedel bevisar att våra regeringar darrar under läkemedelsföretagens påtryckningar och därför tvekar att inta en modig och sant humanistisk ståndpunkt. Än en gång är risken stor för att man till slut hyllar en kompromisslösning som man från början skulle ha betraktat som oacceptabel. I Egypten i förra veckan verkade amerikanerna ta ett steg framåt genom att säga nej till en begränsad lista över sjukdomar. Då kvarstår problemet om vilka länder som kan komma i fråga. Vad avser man med tillträcklig produktionskapacitet? I stället för att godta en undermålig kompromiss, bör man inte utgå från nya förhandlingsgrunder som resulterar i en ekonomisk och praktisk lösning för utvecklingsländerna? Vi får inte glömma Doha-andan. Ingenting får hindra ett land att skydda sin befolknings hälsa. Och absolut ingenting får hindra en medlem att på rättvisa grunder och i öppenhet delta i förhandlingarna vid WTO. På plats i Cancún kommer vi att vara särskilt uppmärksamma på detta. Herr kommissionär! Jag ber er att inte förneka vårt engagemang. Doharundan bör vara utvecklingsländernas runda. Natur och människor är inte handelsvaror. Miljö och hälsa är viktigare än WTO:s regler. Förstör inte Europeiska unionens trovärdighet och goda tro. Arbeta för hållbara och rättvisa lösningar i Cancún."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"in fine"1,12,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph