Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-07-02-Speech-3-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030702.1.3-029"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Mr President-in-Office, I want to begin by offering you our unqualified good wishes for a successful presidency. Recently the debate over the structure, the powers and the institutions of the European Union has come to dominate almost every European discussion. It therefore comes as a breath of fresh air to see that you have put the pursuit of the Lisbon strategy at the forefront of your policy objectives. We need to face up to the challenges of economic change and reform. At a time when Europe is facing deflation and stagnation, it is encouraging to see that you recognise the need to revive the process of major liberalisation of European economies. We need real action on the Lisbon strategy rather than empty rhetoric. The millions of unemployed throughout Europe want sustainable jobs, rather than our apparent obsession with institutional design and architecture. Jobs and prosperity will have a more direct and real impact on the lives of the people that we are here to represent than tinkering with EU institutions. Turning then to the IGC and the prospective new constitutional treaty, I urge you and your fellow Heads of State to return to the objectives that were set out in Laeken. You were amongst the European leaders who called for the Convention to bring the EU closer to the citizens. Some of us seriously question whether the outcome really achieves that. The European governments should have that Laeken statement firmly in their minds when they begin the negotiations in the IGC. Our political élites have always assumed that the only way that Europe can succeed is by regular, institutional change. But our enlarged Europe of 25 states should be a place where proper respect for the diversity of nation states is upheld and defended. Imposing a straitjacket of uniformity can only damage the true interests of unity in the EU. I also applaud the statement that you made in your priority objectives, in which you say your desire to complete the work of the IGC is dictated by respect for the values of democracy and transparency. We trust that you will keep to this in the intergovernmental negotiations that lie ahead. I would also like to clarify a matter I raised in Parliament with President Cox yesterday. The accession countries will be affected by the outcome of the IGC in the same way as the current 15 EU states. I note that they will participate in the IGC on an equal footing with current Member States. President Cox repeated that statement to me yesterday after my speech. But what does it really mean in practice? Surely it should mean that the accession countries have a full and equal right to vote in the Council on the outcome of the IGC? Perhaps you can confirm whether that is also your understanding. I also welcome your clear commitment to revive and reinvigorate the transatlantic relationship. Recent events have damaged the strong ties that exist between Europe and the USA. In a newspaper yesterday, you said that the West must be united. There cannot be competition between us and America. Given the growing strains between America and some countries in recent times, we are looking to you to take this priority forward as a high priority. We must ensure that the European Union in the defence field does not pursue objectives that lead to antagonism with the institutions of the NATO Alliance."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, jeg vil indlede med at give udtryk for vores uforbeholdne ønske om, at De må få et succesfuldt formandskab. På det seneste har debatten om EU's struktur, beføjelser og institutioner domineret næsten enhver europæisk diskussion. Derfor er det et frisk pust, at De har gjort forfølgelsen af Lissabon-strategien til Deres vigtigste politiske mål. Vi må være parate til udfordringerne ved økonomiske ændringer og reformer. På et tidspunkt, hvor Europa har deflation og stagnation, er det opmuntrende at se, at De erkender nødvendigheden af at puste nyt liv i processen med større liberalisering af de europæiske økonomier. I forbindelse med Lissabon-strategien har vi brug for reel handling i stedet for tom retorik. De millioner af arbejdsløse i hele Europa ønsker varige job snarere end vores tilsyneladende besættelse af institutionel design og arkitektur. Job og velstand vil få mere direkte og reel indflydelse på hverdagen for de borgere, som vi er her for at repræsentere, end vores roden rundt med EU's institutioner. Med hensyn til regeringskonferencen og den fremtidige nye forfatningstraktat vil jeg opfordre Dem og de øvrige statschefer indtrængende til at vende tilbage til de mål, der blev fastsat i Laeken. De var blandt de europæiske ledere, der mente, at konventet skulle bringe EU nærmere på borgerne. Nogle af os tvivler alvorligt på, at det bliver resultatet. De europæiske regeringer bør være meget bevidste om den erklæring fra Laeken, når de indleder forhandlingerne under regeringskonferencen. Vores politiske eliter har altid antaget, at Europa kun kan blive en succes i kraft af regelmæssige institutionelle forandringer. Men vores udvidede Europa med 25 stater bør være et sted, hvor behørig respekt for nationalstaternes mangfoldighed støttes og forsvares. At påtvinge en spændetrøje af ensartethed kan kun skade enhedens sande interesser i EU. Jeg bifalder også Deres erklæring i forbindelse med Deres vigtigste mål, hvor De siger, at det er vigtigt, at afslutte regeringskonferencens arbejde af hensyn til respekten for demokrati og gennemsigtighed. Vi har tiltro til, at De vil overholde det under de kommende regeringsforhandlinger. Jeg vil også gerne have afklaret et spørgsmål, som jeg rejste over for vores formand, hr. Cox, i går i Parlamentet. Tiltrædelseslandene vil blive berørt af resultatet af regeringskonferencen på samme måde som de nuværende 15 medlemsstater. Jeg mærker mig, at de vil deltage i regeringskonferencen på lige fod med de nuværende medlemsstater. Hr. Cox gentog den erklæring over for mig i går efter min tale. Men hvad betyder det i praksis? Det må betyde, at tiltrædelseslandene har fuld og lige ret til at stemme i Rådet om resultatet af regeringskonferencen. Måske kan De bekræfte, at det også er Deres opfattelse. Jeg bifalder også Deres klare ønske om at puste nyt liv og ny styrke i de transatlantiske forbindelser. De seneste begivenheder har svækket de stærke forbindelser mellem Europa og USA. De sagde i går til en avis, at Vesten skal være forenet. Der kan ikke være konkurrence mellem os og USA. På grund af den seneste tids stigende spændinger mellem USA og nogle lande forventer vi, at De vil give dette en høj prioritet. Vi må sikre os, at EU på forsvarsområdet ikke forfølger mål, som fører til et modsætningsforhold til NATO's institutioner."@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, ich möchte Ihnen zu Beginn unsere besten Wünsche für einen erfolgreichen Ratsvorsitz übermitteln. In letzter Zeit wird fast jede Diskussion über europäische Fragen von der Debatte über die Struktur, die Befugnisse und die Organe der Europäischen Union dominiert. Daher ist es sehr wohltuend zu sehen, dass Sie die Umsetzung der Lissabonner Strategie zu einem Ihrer wichtigsten politischen Ziele erklärt haben. Wir müssen uns den Herausforderungen des wirtschaftlichen Wandels und der Reformen stellen. In einer Zeit, in der Europa mit Deflation und Stagnation zu kämpfen hat, ist es ermutigend zu sehen, dass Sie erkennen, dass der Prozess der weitreichenden Liberalisierung der europäischen Volkswirtschaften wieder aufgenommen werden muss. Wir brauchen praktische Maßnahmen zur Umsetzung der Lissabonner Strategie, nicht nur leere Worte. Die Millionen Arbeitslosen in Europa wollen langfristige Arbeitsplätze und können nur schwer nachvollziehen, dass wir so offensichtlich auf die Gestaltung und Architektur der europäischen Institutionen fixiert sind. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand wird sehr viel direktere und realere Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben, die wir hier vertreten sollen, als das Herumbasteln an den EU-Organen. Als Nächstes möchte ich auf die Regierungskonferenz und den möglichen neuen Vertrag über die Verfassung eingehen. Ich fordere Sie und die anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf, sich wieder den Zielen zuzuwenden, die in Laeken festgelegt wurden. Sie gehörten zu den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die den Konvent aufgerufen haben, die EU den Bürgern näher zu bringen. Einige von uns zweifeln ernsthaft daran, ob dieses Ziel mit dem Ergebnis des Konvents erreicht worden ist. Die europäischen Regierungen sollten an diese Erklärung von Laeken denken, wenn sie in der Regierungskonferenz mit ihren Verhandlungen beginnen. Von unseren politischen Eliten wurde schon immer die Auffassung vertreten, dass Europa nur erfolgreich sein wird, wenn sich ein kontinuierlicher institutioneller Wandel vollzieht. Unser erweitertes Europa mit 25 Staaten sollte jedoch ein Ort sein, an dem die Vielfalt der Nationalstaaten geachtet und geschützt wird. Eine erzwungene Uniformität kann den wahren Interessen der Einheit in der EU nur schaden. Ich begrüße außerdem Ihre Erklärung über Ihre vorrangigen Ziele, in der Sie sagten, dass Sie die Arbeit der Regierungskonferenz vollenden wollen, weil sie die Werte der Demokratie und Transparenz achten. Wir vertrauen darauf, dass Sie dies bei den anstehenden zwischenstaatlichen Verhandlungen beherzigen werden. Ich möchte darüber hinaus eine Sache klarstellen, die ich gestern im Parlament bei Präsident Cox bereits angesprochen habe. Die Beitrittsländer werden vom Ergebnis der Regierungskonferenz ebenso betroffen sein wie die derzeitigen 15 EU-Mitgliedstaaten. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Länder auf der gleichen Basis an der Regierungskonferenz teilnehmen werden wie die derzeitigen Mitgliedstaaten. Präsident Cox hat dies gestern nach meiner Wortmeldung erneut bekräftigt. Was bedeutet das aber in der Praxis? Bedeutet dies, dass die Beitrittsländer dasselbe uneingeschränkte Stimmrecht im Rat zum Ergebnis der Regierungskonferenz haben, wie dies der Fall sein sollte? Vielleicht können Sie bestätigen, dass dies auch Ihre Meinung ist. Ich begrüße außerdem Ihr klares Engagement für die Erneuerung und Stärkung der transatlantischen Beziehungen. Durch die jüngsten Ereignisse wurden die starken Bande zwischen Europa und den USA beschädigt. Sie sagten gestern in einem Zeitungsinterview, dass der Westen eine Einheit bilden muss. Es darf keine Konkurrenz zwischen uns und Amerika bestehen. Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Amerika und einigen Ländern in letzter Zeit hoffen wir darauf, dass Sie dieser Aufgabe hohe Priorität widmen. Wir müssen sicherstellen, dass die Europäische Union im Bereich der Verteidigungspolitik keine Ziele verfolgt, die im Gegensatz zu den Institutionen des NATO-Bündnisses stehen."@de7,7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντάς σας τις αμέριστες ευχές μας για μια επιτυχημένη Προεδρία. Τελευταία, η συζήτηση για τη δομή, τις εξουσίες και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριάρχησε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές μας συζητήσεις. Είναι, επομένως, σαν μια αναζωογονητική αύρα το ότι η επιδίωξη της στρατηγικής της Λισαβόνας αποτελεί την αιχμή του δόρατος των πολιτικών στόχων σας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της οικονομικής αλλαγής και μεταρρύθμισης. Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει αποπληθωρισμό και στασιμότητα, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι αναγνωρίζετε την ανάγκη επανεκκίνησης της διαδικασίας μείζονος απελευθέρωσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Χρειαζόμαστε πραγματική δράση στη στρατηγική της Λισαβόνας και όχι κενά ρητορικά σχήματα. Τα εκατομμύρια των ανέργων στην Ευρώπη θέλουν βιώσιμες θέσεις εργασίας, και όχι την προφανή εμμονή μας στον θεσμικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική. Οι θέσεις εργασίας και η ευημερία θα έχουν πιο άμεσο και πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών που εκπροσωπούμε εδώ από ό,τι η ενασχόληση με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Όσον αφορά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη και τη μελλοντική νέα συνταγματική συνθήκη, καλώ εσάς και τους συναδέλφους σας αρχηγούς κρατών να επιστρέψετε στους στόχους που τέθηκαν στο Λάακεν. Υπήρξατε ένας εκ των ευρωπαίων ηγετών οι οποίοι ζήτησαν να συγκληθεί η Συνέλευση, προκειμένου να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες. Ορισμένοι από εμάς διατυπώνουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η έκβαση στην πραγματικότητα επιτυγχάνει αυτό ακριβώς. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν αυτήν τη δήλωση του Λάακεν σταθερά υπόψη τους, όταν θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις στη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Οι πολιτικές μας ελίτ θεωρούσαν πάντα ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει η Ευρώπη είναι η σταθερή, θεσμική αλλαγή. Η διευρυμένη, όμως, Ευρώπη μας των 25 κρατών θα πρέπει να είναι ένα μέρος στο οποίο διατηρούμε και υπερασπιζόμαστε τον γνήσιο σεβασμό της πολυμορφίας των εθνικών κρατών. Το να επιβάλλουμε ομοιομορφία δεν μπορεί παρά να ζημιώσει το πραγματικό ενδιαφέρον για ενότητα στην ΕΕ. Επικροτώ επίσης τη δήλωση που κάνατε στους στόχους προτεραιότητάς σας, στην οποία λέτε ότι η επιθυμία σας να ολοκληρώσετε το έργο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης υπαγορεύεται από τον σεβασμό για τις αξίες της δημοκρατίας και της διαφάνειας. Ελπίζουμε ότι θα εμμείνετε σε αυτό στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που επίκεινται. Θα ήθελα επίσης να αποσαφηνίσω ένα ζήτημα που έθεσα στο Κοινοβούλιο εχθές ενώπιον του Προέδρου Cox. Οι υπό ένταξη χώρες θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης κατά τον ίδιο τρόπο που θα επηρεαστούν τα υφιστάμενα 15 κράτη της ΕΕ. Σημειώνω ότι θα συμμετέχουν στη Διακυβερνητική Διάσκεψη επί ίσοις όροις με τα υφιστάμενα κράτη μέλη. Ο Πρόεδρος Cox μου επανέλαβε τη δήλωση αυτή εχθές, μετά την ομιλία μου. Όμως, τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό στην πράξη; Σίγουρα, θα πρέπει να σημαίνει ότι οι υπό ένταξη χώρες έχουν πλήρες και ίσο δικαίωμα να ψηφίσουν στο Συμβούλιο για την έκβαση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης; Ίσως μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι και εσείς αυτό καταλαβαίνετε. Χαιρετίζω επίσης τη σαφή σας δέσμευση να αναζωογονήσετε και να τονώσετε τη διατλαντική εταιρική σχέση. Τα πρόσφατα γεγονότα έπληξαν τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Είπατε εχθές σε μια εφημερίδα ότι η Δύση πρέπει να είναι ενωμένη. Δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ημών και της Αμερικής. Δεδομένης της αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Αμερικής και ορισμένων χωρών πρόσφατα, προσβλέπουμε σε εσάς να το θέσετε αυτό ως υψηλή προτεραιότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιδιώξει στόχους στο πεδίο της άμυνας οι οποίοι οδηγούν σε ανταγωνισμό με τους θεσμούς της νατοϊκής Συμμαχίας."@el8
"Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, quiero empezar ofreciéndole nuestros mejores deseos incondicionales para su Presidencia. Recientemente el debate sobre la estructura, los poderes y las instituciones de la Unión Europea ha llegado a dominar casi todas las discusiones europeas. Por lo tanto, llega como un soplo de aire fresco el hecho de que haya puesto usted la consecución de la estrategia de Lisboa al frente de nuestros objetivos políticos. Debemos hacer frente a los retos del cambio económico y la reforma. En un momento en que Europa se enfrenta a la deflación y el estancamiento, resulta alentador ver que se reconoce la necesidad de recuperar el proceso de mayor liberalización de las economías europeas. Necesitamos una acción real sobre la estrategia de Lisboa en vez de retórica vacía. Los millones de desempleados de toda Europa quieren puestos de trabajo sostenibles, en vez de nuestra aparente obsesión por el diseño y la arquitectura institucional. Los puestos de trabajo y la prosperidad tendrán un impacto más directo y real en las vidas de los ciudadanos a quienes representamos aquí que si nos entretenemos jugando con las instituciones. Volviendo a la CIG y a las perspectivas de un nuevo tratado constitucional, le insto a usted y a los demás Jefes de Estado a volver a los objetivos que se fijaron en Laeken. Usted se hallaba ente los líderes europeos que pidieron que la Convención acercara la UE a los ciudadanos. Algunos de nosotros tenemos serias dudas de si el resultado ha sido realmente este. Los Gobiernos europeos deberían tener muy presente la declaración de Laeken cuando emprendan las negociaciones en la CIG. Nuestras elites políticas siempre han dado por sentado que la única forma de que Europa pueda tener éxito es con un cambio institucional regular. Pero nuestra Europa ampliada de 25 Estados debería ser un lugar donde se mantenga y se defienda el debido respeto de la diversidad de los Estados nacionales. Imponer una camisa de fuerza de uniformidad sólo puede perjudicar a los verdaderos intereses de unidad en la UE. También aplaudo la declaración que ha hecho en sus objetivos prioritarios, cuando dice que su deseo de completar el trabajo de la CIG proviene del respeto de los valores de la democracia y la transparencia. Confiamos en que se atendrá a ello en las negociaciones intergubernamentales que tiene por delante. También me gustaría aclarar un tema que ayer planteé en el Parlamento con el Presidente Cox. Los países en vías de adhesión se verán afectados por los resultados de la CIG de la misma forma que los 15 Estados actuales de la UE. Entiendo que participarán en la CIG en las mismas condiciones que los Estados miembros actuales. El Presidente Cox me dijo lo mismo ayer después de mi discurso. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Sin duda debería significar que los países candidatos tengan el mismo derecho a voto en el Consejo sobre los resultados de la CIG. Espero que pueda confirmar usted que también lo ve así. También me complace su claro compromiso con la recuperación y el refuerzo de la relación transatlántica. Los acontecimientos recientes han deteriorado los sólidos vínculos que existen entre Europa y los Estados Unidos. En un periódico de ayer, usted dijo que Occidente debe estar unido. No puede haber competencia entre nosotros y América. Dado que últimamente la tensión ha aumentado entre los Estados Unidos y algunos países, esperamos que otorgue la máxima prioridad a este punto. Debemos asegurar que en el terreno de la defensa, la Unión Europea no persiga objetivos que comporten un antagonismo con las instituciones de la Alianza Atlántica."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan ensimmäiseksi toivottaa teille vilpittömästi menestyksekästä puheenjohtajakautta. Viime aikoina Euroopan unionin rakennetta, toimivaltuuksia ja toimielimiä koskevat kysymykset ovat hallinneet lähes jokaista eurooppalaista keskustelua. Tämän vuoksi on kuin tuulahdus raikasta ilmaa huomata, että olette asettanut Lissabonin strategian toteuttamisen yhdeksi ensisijaisista poliittisista tavoitteistanne. Meidän on kohdattava talouden muutokseen ja uudistamiseen liittyvät haasteet. Hetkellä, jolloin deflaatio ja stagnaatio uhkaavat Eurooppaa, on kannustavaa huomata, että tunnustatte tarpeen aloittaa uudelleen Euroopan maiden talouksien huomattava vapauttaminen. Tarvitsemme todellisia toimia Lissabonin strategian toteuttamiseksi emmekä tyhjää retoriikkaa. Euroopan miljoonat työttömät kaipaavat pysyviä työpaikkoja eivätkä meidän ilmeistä pakkomiellettämme, joka koskee toimielinten suunnittelua ja rakennetta. Työpaikat ja vauraus vaikuttavat suoremmin ja todellisemmin meidän täällä edustamiemme ihmisten elämään kuin EU:n toimielinten kanssa puuhastelu. Hallitustenvälisen konferenssin ja uuden perustuslaillisen sopimuksen osalta kehotan teitä ja muita valtionpäämiehiä palaamaan Laekenissa asetettuihin tavoitteisiin. Te olitte niitä Euroopan päättäjiä, jotka vaativat valmistelukuntaa lähentämään EU:ta kansalaisiin. Jotkut meistä kyseenalaistavat vakavasti sen, toteutuuko tämä valmistelukunnan lopputuloksen myötä. Euroopan hallitusten olisi pidettävä Laekenin julistus tiukasti mielessään aloittaessaan hallitustenvälisen konferenssin neuvottelut. Maidemme poliittinen eliitti on aina olettanut, että Eurooppa menestyy ainoastaan muuttamalla säännöllisesti toimielinrakennettaan. Laajentuneessa 25 jäsenvaltion Euroopassa kansallisvaltioiden monimuotoisuuden asianmukaista kunnioittamista olisi kuitenkin ylläpidettävä ja puolustettava. Yhdenmukaisuuteen pakottaminen ainoastaan vahingoittaa todellisia yhtenäisyyden etuja EU:ssa. Suhtaudun myönteisesti myös siihen, mitä totesitte ensisijaisissa tavoitteissanne, nimittäin että hallitustenvälisen konferenssin työskentely saatetaan loppuun demokratian ja avoimuuden arvoja kunnioittaen. Luotamme siihen, että pidätte tästä kiinni tulevissa hallitustenvälisissä neuvotteluissa. Haluaisin myös selventää erästä seikkaa, jonka otin eilen parlamentissa esille puhemies Coxin kanssa. Hallitustenvälisen konferenssin lopputulos vaikuttaa liittymiseen valmistautuviin maihin samalla tavoin kuin nykyisiin 15 jäsenvaltioon. Huomautan, että ne osallistuvat hallitustenväliseen konferenssiin tasavertaisina nykyisten jäsenvaltioiden kanssa. Puhemies Cox toisti sen minulle eilisen puheenvuoroni jälkeen. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Eikö sen pitäisi tarkoittaa, että liittymiseen valmistautuvilla mailla on täysi ja tasavertainen oikeus äänestää neuvostossa hallitustenvälisen konferenssin lopputuloksesta? Kenties voitte vahvistaa, ymmärrättekö tekin tämän samalla tavalla. Suhtaudun myönteisesti myös sitoutumiseenne elvyttää transatlanttinen kumppanuus ja piristää sitä. Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi Euroopan ja Yhdysvaltojen lujat siteet ovat vahingoittuneet. Eilisessä sanomalehdessä totesitte, että lännen on oltava yhtenäinen. Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ei voi olla kilpailua. Koska Yhdysvaltojen ja joidenkin muiden maiden väliset jännitteet ovat viime aikoina kasvaneet, luotamme siihen, että teette tästä tavoitteesta ensisijaisen tavoitteen. Meidän on varmistettava, ettei Euroopan unioni aseta puolustusalalla itselleen tavoitteita, jotka johtavat vastakkainasetteluun Naton toimielinten kanssa."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice, je tiens à commencer par vous présenter nos vœux sans réserve pour une présidence réussie. Ces derniers temps, le débat sur la structure, les pouvoirs et les institutions de l’Union européenne a dominé presque toutes les discussions européennes. C’est donc comme une véritable bouffée d’air frais qu’est perçue votre décision de placer la poursuite de la stratégie de Lisbonne au premier plan de vos objectifs politiques. Nous devons relever les défis du changement économique et de la réforme. À l’heure où l’Europe est en proie à la déflation et à la stagnation, il est encourageant de voir que vous reconnaissez la nécessité de raviver le processus des grandes libéralisations des économies européennes. C’est d’action et non de rhétorique vide que nous avons besoin pour la stratégie de Lisbonne. Les millions de chômeurs aux quatre coins de l’Europe préfèrent des emplois durables à notre apparente obsession vis-à-vis de la conception et de l’architecture institutionnelles. Emploi et prospérité auront sur la vie des citoyens que nous représentons ici un impact plus direct et plus tangible que tout ce bricolage autour des institutions européennes. Pour en venir à présent à la CIG et à la perspective d’un nouveau Traité constitutionnel, je vous prierai, ainsi que les autres chefs d’État, de revenir aux objectifs définis à Laeken. Vous faisiez partie de ces chefs européens qui demandaient à la Convention de rapprocher l’UE des citoyens. Certains parmi nous se demandent si elle y est réellement parvenue. La déclaration de Laeken devrait être bien présente dans les esprits des gouvernements européens lorsque ceux-ci entameront les négociations à la CIG. Nos élites politiques ont toujours estimé que la seule chance que l’Europe avait de réussir passait par un changement institutionnel régulier. Mais notre Europe élargie à 25 États devrait être un lieu où le respect adéquat de la diversité des États-nations est soutenu et défendu. Imposer une camisole de force uniforme ne peut que léser les intérêts réels de l’unité au sein de l’UE. J’applaudis également à la déclaration que vous avez faite dans vos objectifs prioritaires et selon laquelle votre désir de terminer la tâche de la CIG est dicté par le respect des valeurs de la démocratie et de la transparence. Nous avons la conviction que vous maintiendrez cette position dans le cadre des négociations intergouvernementales à venir. Je souhaiterais également clarifier une question que j’ai soulevée en cette Assemblée avec le président Cox hier. Le résultat de la CIG influera sur les pays candidats à l’adhésion de la même manière que sur les 15 États membres actuels. Je sais qu’ils prendront part à la CIG sur un pied d’égalité avec les États membres actuels. Le président Cox me l’a répété hier après mon discours. Mais que cela signifie-t-il vraiment dans la pratique? Cela devrait certainement vouloir dire que les pays candidats auront un droit de vote entier et égal au sein du Conseil quant au résultat de la CIG. Vous pourriez peut-être confirmer que c’est également votre avis. Je me félicite également de votre engagement clair en vue de raviver et de revigorer les relations transatlantiques. Les événements récents ont endommagé les liens étroits qui unissent l’Europe et les États-Unis. Vous avez déclaré hier dans un journal que l’Occident devait être uni. La compétition n’a pas sa place entre nous et l’Amérique. Étant donné les tensions croissantes entre les États-Unis et certains pays ces derniers temps, nous espérons que vous considérerez cette priorité comme étant de la plus haute importance. Nous devons veiller à ce que, en matière de défense, l’Union européenne ne poursuive pas d’objectif qui pourrait mener à une opposition avec les institutions de l’OTAN."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, vorrei cominciare porgendole senza riserve i nostri migliori auguri per il successo della sua Presidenza. Ultimamente, il dibattito sulla struttura, i poteri e le Istituzioni dell’Unione europea sembra dominare quasi tutte le discussioni a livello europeo. Giunge quindi come una boccata d’aria fresca apprendere che ha posto il proseguimento della strategia di Lisbona in cima ai suoi obiettivi programmatici. Dobbiamo affrontare le sfide del cambiamento e della riforma economica. In un’epoca in cui l’Europa è minacciata dalla deflazione e dal ristagno, è incoraggiante che lei riconosca la necessità di rilanciare l’importante processo di liberalizzazione delle economie europee. E’ necessaria un’azione reale sulla strategia di Lisbona, anziché vuota retorica. I milioni di disoccupati in tutta Europa vogliono posti di lavoro sostenibili e non considerano prioritaria la nostra evidente ossessione per il modello e l’architettura istituzionale. La creazione di posti di lavoro e prosperità avrà un impatto più diretto e reale sulla vita dei cittadini da noi rappresentati che il nostro cincischiare sulle Istituzioni dell’Unione. Per passare alla CIG e al futuro nuovo trattato costituzionale, esorto lei e i suoi colleghi capi di Stato a riprendere gli obiettivi fissati a Laeken. Lei era tra i europei che hanno chiesto alla Convenzione di ravvicinare l’Unione europea ai cittadini. Alcuni di noi dubitano seriamente che la Convenzione raggiunga davvero questo risultato. I governi europei dovranno avere ben presente la dichiarazione di Laeken quando cominceranno i negoziati in seno alla CIG. Le nostre politiche sono sempre partite dal presupposto che l’unica possibilità di successo per l’Europa fosse una regolare riforma istituzionale. Tuttavia, la nostra Europa allargata di 25 Stati dovrà essere un luogo in cui promuovere e difendere il dovuto rispetto della diversità degli Stati nazionali. Imporre una camicia di forza di uniformità può solo danneggiare gli interessi reali dell’unità in seno all’Unione europea. Mi compiaccio della dichiarazione inserita nei suoi obiettivi prioritari, in cui afferma che il suo desiderio di completare il lavoro della CIG è dettato dal rispetto per i valori della democrazia e della trasparenza. Confidiamo sul fatto che si atterrà a tali valori durante i futuri negoziati intergovernativi. Vorrei inoltre chiarire una questione che ho sollevato ieri in Parlamento con il Presidente Cox. Il risultato della CIG interesserà i paesi in via di adesione tanto quanto gli attuali 15 Stati membri. Noto che essi parteciperanno alla CIG a parità di condizioni con gli attuali Stati membri. Il Presidente Cox ha ribadito tale dichiarazione ieri, dopo il mio intervento. Ma che cosa significa precisamente nella pratica? Senza dubbio, dovrebbe significare che i paesi in via di adesione avranno pieno titolo e pari diritto di votare in seno al Consiglio sul risultato della CIG. Forse può confermare se anche lei ha inteso così. Accolgo infine con favore il suo chiaro impegno a rilanciare e rafforzare le relazioni transatlantiche. I recenti avvenimenti hanno danneggiato i forti legami che esistono tra Europa e Stati Uniti. In un quotidiano di ieri, lei affermava che l’Occidente deve essere unito. Non deve esistere rivalità tra noi e l’America. Alla luce delle crescenti tensioni tra l’America e alcuni paesi negli ultimi mesi, contiamo su di lei per portare avanti questa presa di posizione come alta priorità. Dobbiamo assicurare che l’Unione europea nel settore della difesa non persegua obiettivi che portino ad un antagonismo con le istituzioni dell’alleanza NATO."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office, I want to begin by offering you our unqualified good wishes for a successful presidency. Recently the debate over the structure, the powers and the institutions of the European Union has come to dominate almost every European discussion. It therefore comes as a breath of fresh air to see that you have put the pursuit of the Lisbon strategy at the forefront of your policy objectives. We need to face up to the challenges of economic change and reform. At a time when Europe is facing deflation and stagnation, it is encouraging to see that you recognise the need to revive the process of major liberalisation of European economies. We need real action on the Lisbon strategy rather than empty rhetoric. The millions of unemployed throughout Europe want sustainable jobs, rather than our apparent obsession with institutional design and architecture. Jobs and prosperity will have a more direct and real impact on the lives of the people that we are here to represent than tinkering with EU institutions. Turning then to the IGC and the prospective new constitutional treaty, I urge you and your fellow Heads of State to return to the objectives that were set out in Laeken. You were amongst the European leaders who called for the Convention to bring the EU closer to the citizens. Some of us seriously question whether the outcome really achieves that. The European governments should have that Laeken statement firmly in their minds when they begin the negotiations in the IGC. Our political élites have always assumed that the only way that Europe can succeed is by regular, institutional change. But our enlarged Europe of 25 states should be a place where proper respect for the diversity of nation states is upheld and defended. Imposing a straitjacket of uniformity can only damage the true interests of unity in the EU. I also applaud the statement that you made in your priority objectives, in which you say your desire to complete the work of the IGC is dictated by respect for the values of democracy and transparency. We trust that you will keep to this in the intergovernmental negotiations that lie ahead. I would also like to clarify a matter I raised in Parliament with President Cox yesterday. The accession countries will be affected by the outcome of the IGC in the same way as the current 15 EU states. I note that they will participate in the IGC on an equal footing with current Member States. President Cox repeated that statement to me yesterday after my speech. But what does it really mean in practice? Surely it should mean that the accession countries have a full and equal right to vote in the Council on the outcome of the IGC? Perhaps you can confirm whether that is also your understanding. I also welcome your clear commitment to revive and reinvigorate the transatlantic relationship. Recent events have damaged the strong ties that exist between Europe and the USA. In a newspaper yesterday, you said that the West must be united. There cannot be competition between us and America. Given the growing strains between America and some countries in recent times, we are looking to you to take this priority forward as a high priority. We must ensure that the European Union in the defence field does not pursue objectives that lead to antagonism with the institutions of the NATO Alliance."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter, om te beginnen wil ik u oprecht succes wensen met uw voorzitterschap. Op dit moment wordt bijna iedere Europese discussie overheerst door het debat over de structuur, de bevoegdheden en de instellingen van de Europese Unie. Het is daarom zeer verfrissend dat u het uitvoeren van de strategie van Lissabon als belangrijkste uitgangspunt voor uw beleid kiest. We moeten de uitdagingen van economische veranderingen en hervormingen onder ogen zien. Op een moment dat Europa te maken heeft met deflatie en stagnatie is het bemoedigend dat u onderkent dat het noodzakelijk is het proces van grootschalige liberalisering van de Europese economieën nieuw leven in te blazen. We hebben met betrekking tot de strategie van Lissabon namelijk behoefte aan echte actie en niet aan holle retoriek. De miljoenen werklozen overal in Europa willen een baan met toekomstperspectief en hebben geen boodschap aan onze schijnbare obsessie voor het ontwerp en de structuur van onze instellingen. Banen en welzijn zullen immers directer van invloed zijn op de levens van de mensen die we hier vertegenwoordigen dan dit gesleutel aan de instellingen van de EU. Met betrekking tot de IGC en het verwachte nieuwe constitutioneel verdrag verzoek ik u en uw collega-regeringsleiders dringend zich opnieuw te concentreren op de doelstellingen zoals die in Laken zijn bepaald. U was een van de Europese leiders die opriep tot de Conventie teneinde de EU dichter bij de burgers te brengen. Een aantal van ons betwijfelt of het geboekte resultaat daadwerkelijk voldoet aan die doelstelling. De Europese regeringen moeten goed doordrongen raken van die verklaring van Laken, alvorens de onderhandelingen in de IGC van start gaan. Onze politieke elites zijn er altijd vanuit gegaan dat Europa alleen tot een succes gemaakt kan worden door middel van gelijkmatige veranderingen binnen de instellingen. Maar ons uitgebreide Europa van 25 lidstaten moet een gebied zijn waar het nodige respect aan de dag wordt gelegd voor de diversiteit van natiestaten en waar deze diversiteit ook in ere wordt gehouden en verdedigd. Het van bovenaf opleggen van een uniform keurslijf kan niet anders dan schadelijk zijn voor de echte belangen die verbonden zijn met eenheid binnen de EU. Ik sta ook volledig achter de verklaring die u heeft afgelegd over uw belangrijkste doelstellingen, waarin u zei dat uw wens om het werk van de IGC af te ronden allereerst voortkomt uit eerbied voor waarden als democratie en transparantie. Wij vertrouwen erop dat u zich hieraan zult houden tijdens de intergouvernementele onderhandelingen die in het verschiet liggen. Verder zou ik een zaak willen ophelderen die ik gisteren bij Voorzitter Cox aan de orde heb gesteld. De resultaten van de IGC zullen voor de toetredende landen net zulke grote gevolgen hebben als voor de huidige vijftien lidstaten. Ik teken hierbij aan dat zij tijdens hun deelname aan de IGC op gelijke voet staan met de huidige lidstaten. Voorzitter Cox heeft die verklaring na mijn bijdrage van gisteren bevestigd. Maar wat houdt dit in de praktijk nu eigenlijk in? Het zou natuurlijk moeten betekenen dat de toetredende landen volledig en gelijkwaardig stemrecht hebben in de Raad over het resultaat van de IGC. Misschien zou u kunnen bevestigen dat u dezelfde mening bent toegedaan. Ik juich ook uw duidelijke doelstelling toe de transatlantische betrekkingen nieuw leven in te blazen en opnieuw aan te halen. Door de recente gebeurtenissen zijn de sterke banden tussen Europa en de VS beschadigd geraakt. U heeft gisteren in een krant gezegd dat het Westen verenigd dient te zijn. Er kan geen sprake zijn van concurrentie tussen ons en Amerika. Gezien de toenemende spanning tussen Amerika en diverse landen de afgelopen tijd, hopen wij dat u deze prioriteit hoog op uw lijstje zet. We moeten er namelijk voor zorgen dat de Europese Unie op defensiegebied geen doelstellingen nastreeft die leiden tot botsingen met de instellingen van het NAVO-bondgenootschap."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício, desejo começar por lhe apresentar os nossos melhores desejos de uma Presidência bem sucedida. Recentemente, o debate sobre a estrutura, os poderes e as Instituições da União Europeia tem dominado quase todos os debates europeus. Por isso, é uma verdadeira lufada de ar fresco ver que colocou o prosseguimento da estratégia de Lisboa em primeiro plano, nos seus objectivos de política. Precisamos de fazer face aos desafios da mudança e da reforma económicas. Numa altura em que a Europa enfrenta a deflação e a estagnação, é animador ver que reconhece a necessidade de reavivar o processo de profunda liberalização das economias europeias. Precisamos de actuar mesmo, em relação à estratégia de Lisboa, e não de retórica vazia. Os milhões de desempregados espalhados por toda a Europa querem empregos sustentáveis e não a nossa aparente obsessão com a concepção e a arquitectura institucionais. Empregos e prosperidade terão um impacto mais directo e real sobre a vida das pessoas que estamos aqui a representar do que andar a dar retoques nas instituições da UE. Passando agora à CIG e ao provável novo tratado constitucional, exorto o Senhor Presidente e os seus colegas Chefes de Estado a que regressem aos objectivos que foram definidos em Laeken. O Senhor Presidente estava entre os líderes europeus que solicitaram que a Convenção aproximasse mais a UE dos cidadãos. Alguns de nós questionamos seriamente que o resultado da Convenção atinja na verdade esse objectivo. Os governos europeus deviam ter bem presente essa declaração de Laeken quando derem início às negociações na CIG. As nossas elites políticas partem sempre do princípio de que a única maneira de a Europa ser bem sucedida é através duma mudança institucional regular. Mas a nossa Europa alargada, de 25 Estados, devia ser um lugar onde se mantém e se defende o respeito pela diversidade dos Estados-nações. Impor um colete-de-forças de uniformidade só poderá prejudicar os verdadeiros interesses da unidade na UE. Aplaudo também a afirmação que fez no que respeita aos seus objectivos prioritários, em que disse que o seu grande desejo de realizar o trabalho da CIG é ditado pelo respeito pelos valores da democracia e da transparência. Confiamos que se manterá fiel a esta afirmação nas negociações intergovernamentais que se aproximam. Também gostaria de clarificar um assunto que levantei no Parlamento, ontem, junto do Presidente Cox. Os países candidatos à adesão serão afectados pelo resultado da CIG do mesmo modo que os actuais 15 Estados da UE. Chamo a atenção para o facto de que eles irão participar na CIG em pé de igualdade com os actuais Estados-Membros. O Presidente Cox repetiu-me ontem essa afirmação após o meu discurso. Mas, na prática, o que é que isso significa verdadeiramente? De certeza deveria significar que os países candidatos à adesão têm pleno e igual direito a votar no Conselho sobre o resultado da CIG? Talvez possa confirmar que também é assim que entende a questão. Congratulo-me também com o seu claro compromisso de reavivar e revigorar a relação transatlântica. Os acontecimentos recentes prejudicaram os fortes laços existentes entre a Europa e os EUA. Num jornal de ontem, afirmou que o Ocidente se deve unir. Não pode haver competição entre nós e a América. Dadas as tensões crescentes entre a América e alguns países nos últimos tempos, contamos consigo para levar por diante esta prioridade como sendo da máxima importância. Temos de garantir que no campo da defesa a União Europeia não se empenhe em objectivos que conduzam ao antagonismo com as instituições da Aliança da NATO."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande! Jag vill börja med att ge er våra oförbehållsamma lyckönskningar för ett framgångsrikt ordförandeskap. På sista tiden har debatten om Europeiska unionens struktur, förmåga och institutioner kommit att dominera nära nog varje europeisk diskussion. Det kommer därför som en frisk fläkt att se att ni har satt strävan att uppnå Lissabonstrategin i förgrunden av era politiska mål. Vi måste ta itu med de utmaningar som ekonomisk förändring och reformer medför. Vid en tidpunkt då Europa står inför deflation och stagnation är det uppmuntrande att se att ni erkänner behovet av att återuppliva den betydande avregleringsprocessen inom de europeiska ekonomierna. När det gäller Lissabonstrategin behöver vi konkreta åtgärder hellre än tom retorik. De miljontals arbetslösa över hela Europa vill hellre ha varaktiga arbeten än erfara vår uppenbara fixering vid institutionell utformning och arkitektur. Arbetstillfällen och välstånd kommer att ha mer direkta och verkliga återverkningar på de människors liv som vi är här för att företräda än förbättrade EU-institutioner. För att sedan gå vidare till regeringskonferensen och det framtida nya konstitutionella fördraget uppmanar jag er och era kolleger stadsöverhuvuden att återgå till de målsättningar som fastställdes i Laeken. Ni var en av de europeiska ledare som anmodade konventet att föra EU närmare medborgarna. En del av oss ifrågasätter allvarligt om resultatet verkligen innebär det. De europeiska regeringarna bör klart och tydligt ha detta uttalande från Laeken i åtanke när de inleder förhandlingarna inom ramen för regeringskonferensen. Vår politiska elit har alltid ponerat att det enda sättet för Europa att lyckas är genom regelbunden institutionell förändring. Men vårt utvidgade Europa med 25 stater bör bli en plats där man upprätthåller och försvarar en vederbörlig respekt för nationalstaternas mångfald. Att införa krav på likformighet kan inte leda till någonting annat än att EU:s verkliga intressen för enighet skadas. Jag berömmer också det uttalande ni gjorde i fråga om era prioriterade målsättningar, där ni sade att er önskan att avsluta regeringskonferensens arbete dikteras av respekten för demokratins och öppenhetens värden. Vi litar på att ni kommer att hålla fast vid detta under de mellanstatliga förhandlingar som ligger framför oss. Jag skulle också vilja förtydliga en fråga som jag tog upp med talman Cox i parlamentet i går. Anslutningsländerna kommer att påverkas av slutsatserna från regeringskonferensen på samma sätt som de nuvarande 15 EU-staterna. Jag har noterat att de kommer att delta i regeringskonferensen på samma villkor som de nuvarande medlemsstaterna. Talman Cox upprepade det uttalandet för mig efter mitt anförande i går. Men vad innebär det egentligen i praktiken? Säkerligen bör det innebära att anslutningsländerna har en fullständig och likvärdig rättighet att i rådet rösta om regeringskonferensens slutsatser? Kanske ni skulle kunna bekräfta huruvida det också är er uppfattning. Jag välkomnar även ert tydliga löfte att återuppliva och stärka de transatlantiska förbindelserna. Den senaste tidens händelser har skadat de starka band som finns mellan Europa och Förenta staterna. I en tidning i går sade ni att väststaterna måste enas. Det bör inte finnas någon konkurrens mellan oss och Förenta staterna. Mot bakgrund av den senaste tidens ökade spänningar mellan Förenta staterna och vissa länder väntar vi oss att ni för fram denna fråga som en fråga av hög prioritet. Vi måste se till att man inom Europeiska unionens försvarsområde inte ägnar sig åt målsättningar som leder till antagonism mot Natoalliansens institutioner."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph