Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-07-01-Speech-2-099"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030701.5.2-099"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, οι δύο κανονισμοί για τους οποίους συζητούμε σήμερα έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά νομοθετημάτων της Ένωσης για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που αφορούν όχι μόνο την περιορισμένη χρήση τους, αλλά και τη σκόπιμη ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων, την υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων στην επισήμανση σπόρου σόγιας και γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου. Οι κανονισμοί αυτοί προσδίδουν μια πανοπλία νομοθετικών ρυθμίσεων, παρέχοντας κανόνες που αφορούν την κυκλοφορία και τη διάθεση προϊόντων τροφίμων και ζωοτροφών που συνίστανται, περιέχουν ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Επιπλέον, δίδεται η απαραίτητη ενημέρωση προς τους καταναλωτές, ώστε να είναι ενήμεροι όταν θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν. Έτσι, όταν ένα τρόφιμο αποτελείται, περιέχει ή παράγεται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς οι λέξεις ότι το παρόν προϊόν αποτελείται, περιέχει, παράγεται από ΓΤΟ θα υπάρχει και θα αναγράφεται στη συσκευασία του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψήφιση ενός κειμένου που θα είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στις θέσεις του Συμβουλίου. Η κοινή θέση του Συμβουλίου έρχεται να ενισχύσει την πρόταση κανονισμού για την οποία είμαι εισηγητής σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και την πρόταση της Επιτροπής, ειδικά τις διατάξεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Μ’ αυτό τον τρόπο το Συμβούλιο επιχειρεί, στηριζόμενο κυρίως στην ιχνηλασιμότητα, να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς, το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για το διαχωρισμό μεταξύ συμβατικών προϊόντων και προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ με τα ακόλουθα στοιχεία: την εισαγωγή συστημάτων αναγνώρισης ταυτότητας των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών με την απόδοση μοναδικού ταυτοποιητή, την υποχρέωση των επιχειρήσεων να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προϊόντος, την υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρούν περαιτέρω πληροφορίες για τουλάχιστον πέντε έτη. Επομένως, θεωρώ ότι η ταχεία υιοθέτηση αυτού του κανονισμού χωρίς να προχωρήσουμε στη διαδικασία συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο ζητούμε. Με την αποδοχή από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ορισμένων μόνο τροπολογιών που καθιστούν, θα έλεγα, ελαφρά αυστηρότερες τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, είναι δυνατή η θέσπιση κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, σε ό,τι αφορά το θέμα της μίξης των καλλιεργειών, θέλω να τονίσω ότι εδώ μιλούμε για τρόφιμα και ζωοτροφές και, για το λόγο αυτό, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων και συμβατικών οργανικών καλλιεργειών. Τέλος, θεωρώ χρήσιμη την προσθήκη για τη δημιουργία ενός μητρώου –αυτό υπάρχει μέσα στην τροπολογία– για τη δημοσίευση των τεχνικών και κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις δειγματοληψίες και τις δοκιμές για τις μεθόδους, γιατί αφενός μεν ενισχύει τη διαφάνεια, αφετέρου υποβοηθά τη συντονισμένη προσέγγιση και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Η ταχεία έγκριση του εν λόγω κανονισμού, καθώς και του κανονισμού σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξασφαλίζει την ενημέρωση στους καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, ώστε αυτοί να μπορούν να επιλέγουν ένα προϊόν αφού προηγουμένως ενημερωθούν. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει και στην άρση του ντε φάκτο μορατόριουμ για έγκριση και νέων ΓΤΟ και την αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αργεντινή, την Αίγυπτο και άλλα κράτη. Είμαι βασικά της γνώμης ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στις νέες αυτές τεχνολογίες και στη βιοτεχνολογία, όπως περιγράφεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του χάρτη πορείας και η σημασία της εξέλιξης αυτής, με τις δύο αυτές εκθέσεις σήμερα και την ψηφοφορία αύριο, θα είναι σημαντική για την Ευρώπη, διότι υστερούμε αισθητά ως προς την ελπιδοφόρο αυτή τεχνολογία του 21ου αιώνα έναντι των ανταγωνιστών μας, με αρνητικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, κοινωνικό αλλά ακόμη και περιβαλλοντικό. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία γι’ αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες δεν αλλάζουν επί της ουσίας το νομοθετικό κείμενο, και επομένως να αποφύγουμε τη συνδιαλλαγή και να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ισχύ τους δύο αυτούς κανονισμούς. Το πρόβλημα της αδυναμίας να παρακολουθήσουμε την ταχύτητα της ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας ήταν που οδήγησε ουσιαστικά στις επιφυλάξεις, και νομίζω ότι είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με θετικό τρόπο προς αυτή την τεχνολογία. Αυτό επιδιώκουν οι δύο αυτοί κανονισμοί, ώστε να δοθεί στους καταναλωτές η ευκαιρία να είναι ενημερωμένοι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει επιτέλους σ’ αυτή την τεχνολογία έναντι των ανταγωνιστών της."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, de to forordninger, vi drøfter i dag, føjer sig til en række EU-retsakter vedrørende genetisk modificerede organismer, ikke blot i forbindelse med indesluttet anvendelse, men også i forbindelse med bevidst udledning af GMO'er i miljøet, nye fødevarer og nye ingredienser samt obligatorisk oplysning om sojafrø og genetisk modificeret majs. Forordningerne indfører et større antal juridiske bestemmelser - regler om markedsføring og salg af fødevarer og foderstoffer, der består af, indeholder eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer. Desuden får forbrugerne de nødvendige oplysninger, så de er informerede, når de ønsker at købe et produkt. Når et produkt består af, indeholder eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, skal dette således anføres på emballagen. Jeg synes, vi skal stemme for en tekst, der ligger så tæt som muligt på Rådets holdning. Rådets fælles holdning underbygger det forslag om en forordning, som jeg fungerer som ordfører for, vedrørende sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og produkter samt sporbarhed af fødevarer og foderstoffer, Europa-Parlamentets ændringsforslag til direktiv 2001/18 og Kommissionens forslag, ikke mindst de bestemmelser, der skal sikre, at forordningen gennemføres mere effektivt. Rådet forsøger således, hovedsageligt på grundlag af sporbarhed, at sikre, at markedet fungerer uden problemer, og at opnå en høj grad af forbrugerbeskyttelse i tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende analytiske metoder til at skelne mellem konventionelle produkter og produkter, der er fremstillet på grundlag af GMO'er. Det sker på følgende måder: indførelse af systemer, der kan genkende GMO'ers identitet via en entydig identifikator, krav om, at virksomheder skal overføre oplysninger om produktets identitet, samt et krav om, at virksomheder skal opbevare yderligere oplysninger i mindst fem år. Jeg mener derfor, at vi skal sikre en hurtig vedtagelse af forordningen, uden at der er behov for en forligsprocedure med Rådet. Hvis Rådet og Kommissionen blot godkender visse ændringsforslag, som gør kravene til genetisk modificerede organismers sporbarhed og mærkning en lille smule strengere, vil det være muligt at indføre regler på europæisk plan. Hvad angår blandede afgrøder, vil jeg også godt understrege, at der her er tale om fødevarer og foderstoffer, og det er derfor, vi opfordrer Europa-Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for sameksistens mellem genetisk modificerede og konventionelle afgrøder. Endelig mener jeg, at det nye ændringsforslag vedrørende oprettelse af et register til offentliggørelse af tekniske retningslinjer for udtagning af prøver og testning i forbindelse med metoderne er brugbart, fordi det både støtter gennemsigtigheden og bidrager til en koordineret holdning og effektiv gennemførelse af forordningen. Hvis den pågældende forordning og forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer godkendes hurtigt, vil det sikre, at forbrugerne er informeret om fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af genetisk modificerede organismer, så de har et grundlag for at træffe et valg. Det vil medføre en ophævelse af de facto-moratoriet vedrørende godkendelse af nye GMO'er og forhindre en handelskrig med USA, Canada, Argentina, Egypten og andre lande. Jeg er grundlæggende af den opfattelse, at Europa halter bagud, når det gælder disse nye teknologier og bioteknologien, som beskrevet i Rådets konklusioner og køreplanen, og denne udvikling - med disse to betænkninger i dag og afstemningen i morgen - vil få væsentlig betydning for Europa, fordi vi halter klart bagefter i forhold til vores konkurrenter med hensyn til denne lovende teknologi i det 21. århundrede. Det har negative konsekvenser på alle områder: økonomisk socialt og endda miljømæssigt. Jeg foreslår derfor, at vi stemmer for disse ændringsforslag, som ikke ændrer ved substansen i lovteksten, og at vi således undgår forligsproceduren, så de to forordninger kan træde i kraft så hurtigt som muligt. De forbehold, der har været, skyldes i høj grad den manglende mulighed for at holde trit med den bioteknologiske udvikling, og jeg tror, det er på tide, at EU udvikler en mere positiv holdning til denne teknologi. Det er hensigten med de to forskrifter, at forbrugerne skal have mulighed for at være informerede, og EU skal have mulighed for endelig at gøre fremskridt med denne teknologi i forhold til konkurrenterne."@da1
"Frau Präsidentin! Die zwei von uns heute diskutierten Verordnungen ergänzen eine Reihe von gemeinschaftlichen Gesetzgebungen zu genetisch veränderten Organismen, die nicht nur ihre eingeschränkte Verwendung, sondern auch ihre absichtliche Freisetzung in die Umwelt, die neuen Lebensmittel sowie die neuen Bestandteile und die obligatorische Information bei der Kennzeichnung von Sojasamen und genetisch verändertem Mais betreffen. Diese Verordnungen bieten zudem einen vollständigen Schutz der gesetzlichen Bestimmungen und umfassen Vorschriften über das Inverkehrbringen und den Verkauf von Lebens- und Futtermittelprodukten, die aus genetisch veränderten Organismen bestehen, solche enthalten oder aus diesen hergestellt sind. Darüber hinaus erhalten die Verbraucher die notwendigen Informationen, so dass sie aufgeklärt sind, wenn sie ein Produkt kaufen. Wenn demnach ein Produkt aus genetisch veränderten Organismen besteht, solche enthält oder aus diesen hergestellt ist, muss der Hinweis, dass dieses Erzeugnis aus GVO besteht, solche enthält oder aus diesen hergestellt ist, auf die Verpackung geschrieben werden. Ich denke, wir sollten einem Text, der so eng wie möglich an der Position des Rates ist, unsere Zustimmung geben. Der gemeinsame Standpunkt des Rates stärkt den Vorschlag für eine Verordnung, für den ich als Berichterstatter benannt worden bin, im Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und Produkten, der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und Futtermitteln sowie der Änderung der Richtlinie 2001/18 und des Kommissionsvorschlags durch das Europäische Parlament, und er stärkt insbesondere die Bestimmungen zur wirksamen Anwendung der Verordnung. Auf diese Weise versucht der Rat, gestützt vor allem auf die Rückverfolgbarkeit, das reibungslose Funktionieren des Marktes und ein hohes Niveau des Verbraucherschutzes in den Fällen zu gewährleisten, in denen die Anwendung analytischer Methoden zur Unterscheidung zwischen konventionellen Erzeugnissen und Erzeugnissen, die aus GVO hergestellt werden, nicht möglich ist. Dabei geht es um folgende Elemente: die Einführung von Systemen zur Ermittlung von GVO durch Zuweisung eines spezifischen Erkennungsmarkers, die Verpflichtung der Unternehmen, Informationen über die Identität eines Pro-dukts bereitzustellen und die Verpflichtung der Unternehmen, bestimmte Informationen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren zu speichern. Folglich bin ich der Ansicht, dass die schnelle Umsetzung der Verordnung, ohne das Vermittlungsverfahren mit dem Rat weiter zu verfolgen, das ist, was wir anstreben. Wenn der Rat und die Kommission lediglich bestimmte Änderungsanträge annehmen, die aus meiner Sicht die Forderungen nach Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen noch etwas verschärfen, dann wird es möglich sein, Vorschriften auf europäischem Niveau einzuführen. Was nun noch die Frage von Mischkulturen betrifft, so möchte ich betonen, dass wir hier von Lebensmitteln und Futtermitteln sprechen, weshalb wir die Europäische Kommission auffordern, Leitlinien für die Koexistenz von genetisch veränderten und konventionellen Kulturen zu entwickeln. Schließlich halte ich den neu hinzugefügten Änderungsantrag hinsichtlich der Einrichtung eines Registers zur Veröffentlichung technischer Leitlinien für die Erprobung und Überprüfung von Methoden für nützlich, da dies ja sowohl die Transparenz fördert als auch dazu beiträgt, eine koordinierte Herangehensweise und eine wirksame Anwendung der Verordnung zu gewährleisten. Die zügige Annahme der betreffenden Verordnung sowie der Verordnung über genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel wird sicherstellen, dass die Verbraucher über Lebens- und Futtermittel informiert werden, die aus genetisch veränderten Organismen hergestellt sind, so dass sie ein Produkt auswählen können, nachdem sie vorher darüber aufgeklärt worden sind. Dies wird zur Aufhebung des De-facto-Moratoriums für die Zulassung neuer GVO führen und einem Handelskrieg mit den USA, Kanada, Argentinien, Ägypten und anderen Ländern vorbeugen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Europa im Hinblick auf diese neuen Technologien und die Biotechnologie zurückliegt, wie es auch in den Schlussfolgerungen des Rates und im Fahrplan beschrieben wird, und die Bedeutung dieser Entwicklung, mit den heute diskutierten Berichten und der morgigen Abstimmung, wird für Europa enorm sein, da wir bezüglich dieser hoffnungsträchtigen Technologie des 21. Jahrhunderts gegenüber unseren Konkurrenten spürbar ins Hintertreffen geraten sind, was sich in allen Bereichen, d. h. auf wirtschaftlicher, sozialer und sogar ökologischer Ebene, nachteilig bemerkbar macht. Deshalb schlage ich vor, dass wir für diese Änderungsanträge stimmen, die den legislativen Text im Grundsatz unberührt lassen, dass wir die Vermittlung vermeiden und dafür sorgen, dass diese beiden Verordnungen so rasch wie möglich in Kraft treten. Im Grunde lag es ja daran, nicht mit der Schnelligkeit der Entwicklungen in der Biotechnologie mithalten zu können, dass es zu den Vorbehalten kam, und ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Europäische Union positiv an diese Technologie herangeht. Das ist das Anliegen dieser beiden Verordnungen: den Verbrauchern die Möglichkeit geben, informiert zu sein, und der Europäischen Union die Chance bieten, bei dieser Technologie gegenüber ihren Konkurrenten endlich Fortschritte zu erzielen."@de7
". Madam President, the two regulations we are debating today add to a series of Community legislative acts on genetically modified organisms relating not only to the restricted use, but also to the deliberate release of GMOs into the environment, new foodstuffs and new ingredients and compulsory information on soya seed and genetically modified corn labels. These regulations add a panoply of legislative arrangements, with rules on the marketing and sales of food and feed products which consist of, contain or are produced from genetically modified organisms. In addition, consumers are given the necessary information, so that they are informed when they want to buy a product. Thus, when a product consists of, contains or is produced from genetically modified organisms, the words that this product consists of, contains or is produced from GMOs must be written on the packaging. I think that we should proceed to vote for a text which is as close as possible to the Council's position. The Council's common position reinforces the proposal for a regulation for which I am acting as rapporteur in connection with the traceability and labelling of genetically modified organisms and products and the traceability of foods and feed, the European Parliament's amendment to Directive 2001/18 and the Commission proposal, particularly those provisions designed to ensure the regulation is implemented more efficiently. Thus the Council attempts, mainly on the basis of traceability, to ensure that the market will function smoothly and to achieve a high level of consumer protection in cases where it is not possible to use analytical methods to distinguish between conventional products and products produced from GMOs, in the following ways: introduction of systems to recognise the identity of GMOs by assigning a unique identifier, a requirement for undertakings to transmit information on identity of the product, a requirement for undertakings to retain additional information for at least five years. Consequently, I think that the fast adoption of this regulation without proceeding to the conciliation procedure with the Council is what we are asking for. If the Council and the Commission accept just certain amendments which, I would say, make traceability and labelling requirements for genetically modified organisms slightly stricter, it will be possible to introduce rules at European level. Similarly, as far as the question of mixed crops is concerned, I would like to emphasise that we are talking here of foods and feed, which is why we call on the European Commission to develop guidelines for the coexistence of genetically modified and conventional crops. Finally, I think the added amendment concerning the creation of a register for the publication of technical guidelines on sampling and testing for the methods is useful, because this both reinforces transparency and helps to achieve a coordinated approach and efficient implementation of the regulation. Fast approval of the regulation in question and of the regulation on genetically modified food and feed will ensure consumers are informed about foods and feed produced from genetically modified organisms, so that they can make an informed choice of products. This will result in the lifting of the moratorium on the approval of new GMOs and prevent a trade war with the USA, Canada, Argentina, Egypt and other countries. I am basically of the opinion that Europe is lagging behind in these new technologies and in biotechnology, as described in the Council's conclusions and the road map and the significance of this development, with these two reports today and the vote tomorrow, will be considerable for Europe, because we are noticeably lagging behind our competitors as regards this promising technology of the twenty-first century, with adverse consequences at all levels: economic, social and even environmental. I therefore propose that we proceed to vote for these amendments, which do not change the substance of the legislative text and, consequently, that we avoid conciliation and that we have these two regulations in force as quickly as possible. The problem of being unable to keep up with the speed of developments in biotechnology was what basically resulted in reservations and I think that it is time the European Union moved in a positive way towards this technology. That is the intention of these two regulations, so as to give consumers the chance to be informed and the European Union the chance to make progress at last in this technology compared with its competitors."@en3
". Señora Presidenta, los dos Reglamentos que estamos debatiendo hoy se añaden a una serie de actos normativos comunitarios sobre los organismos modificados genéticamente en relación no solo con su uso restringido, sino también con la liberación intencionada de estos orgnanismos al medio ambiente, nuevos productos alimenticios, nuevos ingredientes y la información obligatoria sobre las semillas de soja y las etiquetas de maíz modificado genéticamente. Estos Reglamentos se añaden a la panoplia de medidas legislativas que afectan a la comercialización y venta de alimentos y piensos que consisten en organismos modificados genéticamente, los contienen o se producen a partir de tales organismos. Por otra parte, a los consumidores se facilita la información necesaria, para que estén bien informados cuando quieran comprar un producto. Así pues, cuando un producto consista en organismos modificados genéticamente, los contanga o se produzca a partir de ellos, así deberá indicarse con palabras claras en el envase. Creo que deberíamos proceder a votar a favor de un texto lo más cercano posible a la posición del Consejo. La Posición Común del Consejo refuerza la propuesta de Reglamento para la que soy ponente en relación con la trazabilidad y el etiquetado de los organismos y productos modificados genéticamente y la trazabilidad de los alimentos y piensos, la enmienda del Parlamento Europeo a la Directiva 2001/18 y la propuesta de la Comisión, en particular las disposiciones concebidas para garantizar que el Reglamento se aplique de forma más eficaz. Por lo tanto, el Consejo pretende, basándose principalmente en la trazabilidad, garantizar que el mercado funcione de forma fluida y conseguir un alto nivel de protección del consumidor en los casos en que no sea posible utilizar métodos analíticos para distinguir entre productos convencionales y productos derivados de OMG, de las siguientes maneras: esatablecimiento de sistemas para reconocer la identidad de los OMG mediante la asignación de un único identificador, la exigencia a las empresas a que transmitan información sobre la identidad de un producto, la exigencia a las empresas a conservar información adicional durante al menos cinco años. Por consiguiente, lo que pedimos es la rápida adopción de este Reglamento prescindiendo del procedimiento de conciliación con el Consejo. Si el Consejo y la Comisión aceptan únicamente algunas enmiendas que, digamos, refuerzas un poco las exigencias de trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente, será posible introducir normas a escala europea. De modo similar, en cuanto a la cuestión de los cultivos mixtos, quisiera hacer hincapié en que de lo que estamos tratando aquí es de alimentos y piensos, razón por la cual pedimos a la Comisión Europea que elabore directrices sobre la coexistencia de cultivos modificados genéticamente y cultivos convencionales. Por último, creo que la enmienda añadida sobre la creación de un registro para la publicación de directrices técnicas sobre el muestreo y la verificación de los métodos resulta muy útil, ya que no solo refuerza la transparencia, sino que contribuye a conseguir un enfoque coordinado y una aplicación eficaz del Reglamento. La rápida aprobación del Reglamento en cuestión y del Reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente garantizará la información a los consumidores sobre los alimentos y piensos producidos a partir de organismos modificados genéticamente, de forma que puedan llevar a cabo una elección informada de los productos. El resultado de ello será la retirada de la moratoria de hecho sobre la aprobación de los nuevos organismos modificados genéticamente y evitar la guerra comercial con los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Egipto y otros países. Fundamentalmente, pienso que Europa se está quedando atrás en estas tecnologías y en biotecnología, como se describe en la conclusiones y en el mapa de carretera del Consejo. Este avance, con los dos informes de hoy y la votación de mañana, será muy significativo para Europa, ya que nos estamos quedando atrás de forma notoria con respecto a nuestros competidores en esta prometedora tecnología del siglo XXI, con consecuencias adversas en todos los niveles: el económico, el social y el medioambiental. Por lo tanto, propongo que votemos a favor de estas enmiendas, que no modifican la esencia del texto legislativo y, por consiguiente, que evitemos la conciliación y que pongamos en vigor estos dos reglamentos lo antes posible. El problema de nuestra incapacidad para seguir el rápido ritmo de los avances tecnológicos fue el que básicamente provocó reservas y creo que es el hora de que la Unión Europea avance de forma positiva hacia esta tecnología. Esa es la intención de estos dos rReglamentos: dar a los consumidores la oportunidad de estar informados y a la Unión Europea la oportunidad de avanzar por fin en esta tecnología con respecto a sus competidores."@es12
". Arvoisa puhemies, ne asetukset, joista tänään keskustelemme, kuuluvat muuntogeenisiä organismeja koskeviin yhteisön säädöksiin, jotka eivät liity ainoastaan käytön rajoittamiseen, vaan myös GMO:ien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön, uusiin elintarvikkeisiin ja ainesosiin sekä soijan siemeniä ja geneettisesti muunnettuja viljalajikkeita koskeviin pakollisiin tietoihin. Nämä asetukset ovat osa mittavaa säädöskokonaisuutta, jossa säädetään sellaisten elintarvikkeiden ja rehujen markkinoinnista ja myynnistä, jotka koostuvat muuntogeenisistä organismeista, sisältävät niitä tai on valmistettu niistä. Lisäksi kuluttajille annetaan tarvittavaa tietoa, jotta he ovat selvillä asioista halutessaan ostaa tuotteita. Kun tuote siis koostuu GMO:ista, sisältää niitä tai on valmistettu niistä, pakkauksessa on oltava siitä merkintä. Mielestäni meidän tulisi äänestää mahdollisimman lähellä neuvoston kantaa olevan mietinnön puolesta. Neuvoston yhteinen kanta vahvistaa ehdotusta asetukseksi, jonka esittelijänä toimin ja joka liittyy muuntogeenisten organismien ja niitä sisältävien tuotteiden jäljitettävyyteen ja merkitsemiseen sekä elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyyteen, Euroopan parlamentin direktiiviin 2001/18/EY tekemään tarkistukseen sekä komission ehdotukseen, varsinkin niihin säännöksiin, joiden tavoitteena on varmistaa asetuksen tehokkaampi täytäntöönpano. Näin ollen neuvosto yrittää pääasiassa jäljitettävyyden avulla varmistaa markkinoiden joustavan toiminnan ja saavuttaa korkeatasoisen kuluttajien suojelun niissä tapauksissa, joissa ei ole mahdollista analyyttisin menetelmin erottaa tavanomaisia tuotteita GMO:ista valmistetuista tuotteista. Kyseisiin tavoitteisiin pyritään seuraavin keinoin: ottamalla käyttöön GMO:ien tunnistetietojärjestelmä, joissa niille osoitetaan yksilölliset tunnisteet, vaatimalla yrityksiä toimittamaan tuotteiden tunnistetiedot ja vaatimalla yrityksiä säilyttämään lisätietoja vähintään viisi vuotta. Haluamme, että tämä asetus annetaan nopeasti turvautumatta sovittelumenettelyyn neuvoston kanssa. Jos neuvosto ja komissio hyväksyvät vain määrätyt tarkistukset, jotka mielestäni hieman tiukentavat muuntogeenisiä organismeja koskevia vaatimuksia, on mahdollista ottaa käyttöön koko unionia koskevia sääntöjä. Kun on kyse sekaviljelmistä, haluaisin korostaa, että käsittelemme nyt elintarvikkeita ja rehuja, ja siksi vaadimme Euroopan komissiota laatimaan suuntaviivat geneettisesti muunnettujen ja tavanomaisten viljelykasvien rinnakkaiseloa varten. Olen myös sitä mieltä, että ehdotukseen lisätty tarkistus rekisterin perustamisesta näytteenotto- ja testausmenetelmiä koskevien teknisten ohjeiden julkaisemista varten on järkevä, sillä se lisää avoimuutta ja auttaa saavuttamaan johdonmukaisen lähestymistavan sekä panemaan asetuksen tehokkaasti täytäntöön. Kyseessä olevan asetuksen sekä geneettisesti muunnettuja elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen nopea hyväksyminen takaa, että kuluttajat saavat tietoa muuntogeenisistä organismeista valmistetuista elintarvikkeista ja rehuista voidakseen tehdä tuotteita koskevia tietoisia valintoja. Tämä johtaa uusien GMO:ien hyväksymistä koskevan käytännön moratorion poistamiseen ja estää kauppasodan Yhdysvaltojen, Kanadan, Argentiinan, Egyptin ja muiden valtioiden kanssa. Olen pohjimmiltani sitä mieltä, että Eurooppa on jäänyt jälkeen näissä uusissa tekniikoissa ja biotekniikassa, kuten neuvoston päätelmissä ja etenemissuunnitelmassa kuvattiin. Näiden alojen kehittäminen sekä tänään käsitellyt mietinnöt ja huominen äänestys ovat ratkaisevia Euroopan kannalta, koska olemme jäämässä kilpailijoistamme huomattavasti jälkeen tässä lupaavassa 21. vuosisadan tekniikassa. Tällä on haitallinen vaikutus niin talouteen, sosiaalisiin kysymyksiin kuin ympäristöönkin. Siksi ehdotankin, että äänestämme näiden tarkistusten puolesta, sillä ne eivät muuta säädöksen sisältöä, ja vältämme tällä tavoin sovittelun ja saamme asetukset mahdollisimman pian voimaan. Varauksellinen suhtautuminen johtui pääasiassa kyvyttömyydestä pysyä mukana biotekniikan kehitysvauhdissa, ja mielestäni Euroopan unionin on aika muuttaa myönteisemmäksi suhtautumistaan tähän tekniikkaan. Tämä on näiden asetusten tavoite. Niillä pyritään myös antamaan kuluttajille mahdollisuus tiedonsaantiin ja Euroopan unionille tilaisuus vihdoinkin edistyä tässä tekniikassa kilpailijoihinsa nähden."@fi5
". Madame la Présidente, les deux règlements dont nous débattons aujourd’hui viennent s’ajouter à une série d’actes législatifs communautaires sur les organismes génétiquement modifiés portant non seulement sur leur usage restreint mais aussi sur la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, sur de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients et sur les informations obligatoires requises sur les étiquettes des semences de soja et du maïs génétiquement modifié. Ces règlements proposent une panoplie de dispositions législatives, avec des règles sur la mise sur le marché et la vente de denrées alimentaires et aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés, en contiennent ou sont produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. De plus, les consommateurs reçoivent les informations nécessaires de sorte qu’ils choisissent en connaissance de cause lorsqu’ils souhaitent acheter un produit. Ainsi, lorsqu’un produit consiste en organismes génétiquement modifiés, en contient ou est produit à partir d’organismes génétiquement modifiés, l’indication que ce produit consiste en organismes génétiquement modifiés, en contient ou est produit à partir d’OGM doit figurer sur l’étiquette de l’emballage. Je pense que nous devrions passer au vote d’un texte qui soit aussi proche que possible de la position du Conseil. La position commune du Conseil renforce la proposition de règlement pour laquelle je remplis la fonction de rapporteur et qui concerne la traçabilité et l’étiquetage des organismes et produits génétiquement modifiés et la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux, l’amendement du Parlement européen à la directive 2001/18 et la proposition de la Commission, en particulier les dispositions visant à garantir une application plus efficace du règlement. Le Conseil tente de cette manière, principalement par le biais de la traçabilité, de garantir le bon fonctionnement du marché ainsi qu’un niveau élevé de protection du consommateur dans des cas où il n’est plus possible d’utiliser des méthodes analytiques pour distinguer les produits conventionnels des produits à base d’OGM. Il propose pour ce faire l’introduction de systèmes de reconnaissance de l’identité des OGM par l’attribution d’identificateurs uniques, l’obligation pour les entreprises de diffuser des informations sur l’identité du produit et l’obligation pour les entreprises de conserver des informations supplémentaires durant au moins cinq ans. Par conséquent, je pense qu’une adoption rapide de ce règlement sans procédure de concertation avec le Conseil est notre souhait à tous. Si le Conseil et la Commission acceptent ne fût-ce que certains amendements qui, je dirais, augmentent légèrement les exigences en matière de traçabilité et d’étiquetage, l’introduction de règles au niveau européen sera envisageable. De même, en ce qui concerne la question des cultures mixtes, je voudrais insister sur le fait que nous débattons ici des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et que c’est la raison pour laquelle nous demandons à la Commission européenne d’élaborer des lignes directrices pour la coexistence des cultures génétiquement modifiées et conventionnelles. Enfin, je pense que le nouvel amendement relatif à la création d’un registre pour la publication de lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et d’analyses pour les méthodes est utile car il renforce la transparence et contribue à obtenir une approche coordonnée et une application efficace du règlement. Une adoption rapide du règlement en question et du règlement sur les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés veillera à ce que les consommateurs soient informés des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés afin qu’ils puissent choisir ces produits en connaissance de cause. Cela se soldera par la levée du moratoire sur l’approbation de nouveaux OGM et empêchera une guerre commerciale avec les États-Unis, le Canada, l’Argentine, l’Égypte et d’autres pays. Je pense vraiment que l’Europe est à la traîne au niveau de ces nouvelles technologies et de la biotechnologie, tel que l’indiquent les conclusions du Conseil et le feuille de route, et la portée de l’évolution, avec ces deux rapports et le vote de demain, sera considérable pour l’Europe car nous accusons un retard manifeste sur nos concurrents dans cette technologie prometteuse du XXIe siècle, avec des conséquences néfastes à tous les niveaux: économique, social, et même environnemental. Dès lors, je propose que nous passions au vote de ces amendements, qui ne modifient pas la substance du texte législatif, et, par conséquent, que nous évitions une procédure de concertation et que ces deux règlements entrent en vigueur le plus rapidement possible. Le problème posé par notre incapacité à suivre le rythme de l’évolution biotechnologiques a été la raison principale des réserves émises et je pense qu’il est grand temps que l’Union européenne réalise un progrès décisif dans ce domaine. C’est l’objectif visé par ces deux règlements, afin de donner la chance aux consommateurs de s’informer et à l’Union européenne d’enfin réaliser des progrès vis-à-vis de ses concurrents dans le cadre de cette technologie."@fr6
"Signora Presidente, i due regolamenti di cui stiamo discutendo oggi si aggiungono ad una serie di atti legislativi della Comunità sugli organismi geneticamente modificati che riguardano non solo il loro uso limitato, ma anche l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente, nuovi prodotti alimentari e nuovi ingredienti e informazioni obbligatorie sulle etichette di semi di soia e cereali geneticamente modificati. Questi regolamenti si aggiungono ad una panoplia di dispositivi legislativi, contenenti regole sulla commercializzazione e la vendita di alimenti e mangimi che sono composti, contengono o sono ottenuti da organismi geneticamente modificati. Inoltre, ai consumatori vengono fornite le informazioni necessarie, affinché siano informati quando intendono acquistare un prodotto. In questo modo, quando un prodotto è composto, contiene o è ottenuto da organismi geneticamente modificati, la dicitura che precisa che questo prodotto è composto, contiene o è ottenuto da OGM deve essere riportata sulla confezione. Credo dovremmo votare a favore di un testo il più vicino possibile alla posizione del Consiglio. La posizione comune del Consiglio rafforza la proposta di regolamento per la quale sono relatore, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi e prodotti geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi, la modifica del Parlamento europeo della direttiva 2001/18 e la proposta della Commissione, in particolare le disposizioni tese ad assicurare un’attuazione più efficace del regolamento. Il Consiglio cerca in questo modo, soprattutto sulla base della tracciabilità, di garantire che il mercato funzioni senza difficoltà e di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore nei casi in cui non sia possibile utilizzare metodi analitici per distinguere tra prodotti convenzionali e prodotti ottenuti da OGM, con le modalità seguenti: introduzione di sistemi di identificazione degli OGM, tramite l’assegnazione di un identificatore unico, obbligo per le imprese di trasmettere informazioni riguardanti l’identità del prodotto, obbligo per le imprese di conservare, per almeno cinque anni, informazioni addizionali. Pertanto, quello che chiediamo è la rapida adozione di questo regolamento senza ricorrere alla procedura di conciliazione con il Consiglio. Se il Consiglio e la Commissione accettano solo alcuni emendamenti che, a mio avviso, rendono lievemente più severi i requisiti per gli organismi geneticamente modificati, sarà possibile introdurre regole a livello europeo. Analogamente, per quanto riguarda la questione delle produzioni miste, desidero segnalare che qui stiamo parlando di alimenti e mangimi, e per questo chiediamo alla Commissione europea di sviluppare orientamenti relativi alla coesistenza di produzioni geneticamente modificate e convenzionali. Infine, credo che l’emendamento aggiunto relativo alla creazione di un registro per la pubblicazione di orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e analisi sia utile, poiché rafforza la trasparenza e contribuisce a realizzare un approccio coordinato e un’attuazione efficiente del regolamento. La rapida approvazione del regolamento in questione e del regolamento sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati garantirà che i consumatori siano informati sugli alimenti e i mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, affinché possano operare una scelta informata dei prodotti. Questo determinerà la revoca della moratoria sull’autorizzazione di nuovi OGM ed impedirà una guerra commerciale con Stati Uniti, Canada, Argentina, Egitto e altri paesi. Sono sostanzialmente dell’idea che l’Europa sia in ritardo nell’ambito di queste nuove tecnologie e della biotecnologia, come descritto nelle conclusioni del Consiglio e nella tabella di marcia e l’evoluzione, grazie alle due relazioni in esame oggi e alla votazione di domani, avrà una grande importanza per l’Europa, poiché registriamo un sensibile ritardo rispetto ai nostri concorrenti per quanto riguarda questa promettente tecnologia del XXI secolo, con conseguenze negative a tutti i livelli: economico, sociale e anche ambientale. Propongo quindi di votare a favore di questi emendamenti che non modificano la sostanza del testo legislativo, evitando così la conciliazione, e che questi due regolamenti entrino in vigore al più presto. Il problema dell’incapacità di tenere il passo con il ritmo degli sviluppi della biotecnologia è quello che ha sostanzialmente determinato le riserve e credo che sia giunto il momento che l’Unione europea si orienti positivamente verso questa tecnologia. Questa è l’intenzione dei due regolamenti, che mirano a dare ai consumatori la possibilità di essere informati e all’Unione europea la possibilità di progredire finalmente nell’ambito di questa tecnologia rispetto ai suoi concorrenti."@it9
". Madam President, the two regulations we are debating today add to a series of Community legislative acts on genetically modified organisms relating not only to the restricted use, but also to the deliberate release of GMOs into the environment, new foodstuffs and new ingredients and compulsory information on soya seed and genetically modified corn labels. These regulations add a panoply of legislative arrangements, with rules on the marketing and sales of food and feed products which consist of, contain or are produced from genetically modified organisms. In addition, consumers are given the necessary information, so that they are informed when they want to buy a product. Thus, when a product consists of, contains or is produced from genetically modified organisms, the words that this product consists of, contains or is produced from GMOs must be written on the packaging. I think that we should proceed to vote for a text which is as close as possible to the Council's position. The Council's common position reinforces the proposal for a regulation for which I am acting as rapporteur in connection with the traceability and labelling of genetically modified organisms and products and the traceability of foods and feed, the European Parliament's amendment to Directive 2001/18 and the Commission proposal, particularly those provisions designed to ensure the regulation is implemented more efficiently. Thus the Council attempts, mainly on the basis of traceability, to ensure that the market will function smoothly and to achieve a high level of consumer protection in cases where it is not possible to use analytical methods to distinguish between conventional products and products produced from GMOs, in the following ways: introduction of systems to recognise the identity of GMOs by assigning a unique identifier, a requirement for undertakings to transmit information on identity of the product, a requirement for undertakings to retain additional information for at least five years. Consequently, I think that the fast adoption of this regulation without proceeding to the conciliation procedure with the Council is what we are asking for. If the Council and the Commission accept just certain amendments which, I would say, make traceability and labelling requirements for genetically modified organisms slightly stricter, it will be possible to introduce rules at European level. Similarly, as far as the question of mixed crops is concerned, I would like to emphasise that we are talking here of foods and feed, which is why we call on the European Commission to develop guidelines for the coexistence of genetically modified and conventional crops. Finally, I think the added amendment concerning the creation of a register for the publication of technical guidelines on sampling and testing for the methods is useful, because this both reinforces transparency and helps to achieve a coordinated approach and efficient implementation of the regulation. Fast approval of the regulation in question and of the regulation on genetically modified food and feed will ensure consumers are informed about foods and feed produced from genetically modified organisms, so that they can make an informed choice of products. This will result in the lifting of the moratorium on the approval of new GMOs and prevent a trade war with the USA, Canada, Argentina, Egypt and other countries. I am basically of the opinion that Europe is lagging behind in these new technologies and in biotechnology, as described in the Council's conclusions and the road map and the significance of this development, with these two reports today and the vote tomorrow, will be considerable for Europe, because we are noticeably lagging behind our competitors as regards this promising technology of the twenty-first century, with adverse consequences at all levels: economic, social and even environmental. I therefore propose that we proceed to vote for these amendments, which do not change the substance of the legislative text and, consequently, that we avoid conciliation and that we have these two regulations in force as quickly as possible. The problem of being unable to keep up with the speed of developments in biotechnology was what basically resulted in reservations and I think that it is time the European Union moved in a positive way towards this technology. That is the intention of these two regulations, so as to give consumers the chance to be informed and the European Union the chance to make progress at last in this technology compared with its competitors."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, de onderhavige verordeningen zijn twee nieuwe onderdelen van de wetgeving van de Unie inzake genetisch gemodificeerde organismen. Het gaat bij deze wetgeving niet alleen om de beperkingen in het gebruik van GGO’s, maar ook om de doelbewuste introductie in het milieu, om nieuwe levensmiddelen en nieuwe levensmiddeleningrediënten, om verplichte vermelding van bepaalde gegevens bij de etikettering van sojazaad en genetisch gemodificeerde maïs. Deze regelingen geven ons een flink arsenaal aan wetsinstrumenten en behelzen voorschriften voor het vrije verkeer en de afzet van levensmiddelen en diervoeders die bestaan uit of geproduceerd zijn met genetisch gemodificeerde organismen of deze bevatten. Ook wordt de noodzakelijke informatie verschaft aan de consumenten, opdat zij weten wat zij kopen. Als bijvoorbeeld een levensmiddel bestaat uit, of geproduceerd is met genetisch gemodificeerde organismen of deze bevat, zal dit op de verpakking moeten worden vermeld. Ik geloof dat wij deze tekst moeten aannemen, want deze komt dicht in de buurt van de standpunten van de Raad. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is een versterking van de ontwerpverordening waarvoor ik rapporteur ben. Het gaat hierbij om traceerbaarheid en etikettering van genetische gemodificeerde organismen of producten, traceerbaarheid van levensmiddelen en diervoeders, de wijziging van richtlijn 2001/18 van het Europees Parlement en het voorstel van de Commissie, en van met name de voorschriften inzake de efficiënte toepassing van de verordening. Op deze manier probeert de Raad, uitgaande van met name de traceerbaarheid, een soepele werking van de markt en een hoog niveau van bescherming van de consumenten te verzekeren in de gevallen waarin de analysemethoden ter onderscheiding van conventionele producten en met GGO’s vervaardigde producten niet toegepast kunnen worden. Daarbij gaat het om de volgende maatregelen: de invoering van stelsels voor erkenning van de identiteit van genetisch gemodificeerde organismen via de vaststelling van een lijst met eenduidige identificatienummers, de verplichting voor ondernemingen om inlichtingen te verschaffen over de identiteit van het product, en de verplichting voor ondernemingen om de overige inlichtingen tenminste vijf jaar lang te bewaren. Ik ben derhalve van mening dat een snelle aanneming van deze verordening zonder bemiddeling met de Raad datgene is wat wij wensen. Als de Raad en de Commissie instemmen met een aantal amendementen waarmee mijns inziens de voorschriften inzake traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde producten enigszins worden aangescherpt, kunnen wij voorschriften uitvaardigen op Europees vlak. Wat het vraagstuk van gemengde teelten betreft, wilde ik vermelden dat wij het hier hebben over levensmiddelen en diervoeders. Daarom vragen wij de Commissie richtsnoeren uit te werken voor de coëxistentie van genetische gemodificeerde organismen en conventionele teelten. Tot slot ben ik van mening dat - zoals in het amendement wordt voorgesteld - het nuttig is een register in te stellen voor de publicatie van de technische richtsnoeren voor bemonstering en beproeving. Enerzijds zal daarmee de transparantie worden verbeterd en anderzijds een gecoördineerde aanpak en een efficiënte toepassing van de verordening worden bevorderd. We moeten de onderhavige verordening en de verordening inzake de genetische gemodificeerde levensmiddelen en veevoeders snel aannemen, zodat de consumenten goed worden ingelicht over levensmiddelen en veevoeders met genetisch gemodificeerde organismen en aan de hand van deze informatie een keuze kunnen maken. Dit leidt de facto ook tot de beëindiging van het moratorium op de toelating van nieuwe GGO’s en wordt een handelsoorlog met de VS, Canada, Argentinië, Egypte en andere landen voorkomen. In ben van mening dat Europa een achterstand heeft opgelopen op het gebied van deze nieuwe technologieën en de biotechnologie. Dit staat ook in de conclusies van de Raad en in het draaiboek. Deze ontwikkeling zal, met de twee verslagen die morgen in stemming worden gebracht, zeer belangrijk blijken te zijn voor Europa. Wij lopen namelijk ver achter bij onze concurrenten op het gebied van deze hoopgevende technologie van de 21ste eeuw, met alle economische, sociale en ecologische gevolgen van dien. Ik stel derhalve voor deze amendementen aan te nemen. In feite wordt daarmee niet getornd aan de inhoud van de wetgevingstekst en bemiddeling voorkomen. Deze twee verordeningen zullen dan ook snel van kracht kunnen worden. Het feit dat wij de snelle ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie niet konden bijbenen was volgens mij de oorzaak van de bezwaren. Het is nu hoog tijd dat de Europese Unie deze technologie op positieve wijze benadert. Dat is het doel van deze twee verordeningen: wij willen de kans geven aan de consumenten om zich te informeren en aan de Europese Unie om eindelijk deze technologie tot ontwikkeling te brengen en het hoofd te bieden aan haar concurrenten."@nl2
". Senhora Presidente, os dois regulamentos que hoje debatemos vêm juntar-se a uma série de actos legislativos comunitários sobre os organismos geneticamente modificados relacionados não só com o uso restrito mas também com a libertação deliberada no ambiente de OGM, novos géneros alimentares e novos ingredientes e informação obrigatória sobre sementes de soja e rotulagem de cereais geneticamente modificados. Estes regulamentos acrescentam uma panóplia de disposições legislativas, com regras sobre a comercialização e venda de alimentos para consumo humano e animal constituídos por, que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. Além disso, é proporcionada aos consumidores a informação de que necessitam para estarem informados quando quiserem comprar um produto. Assim, sempre que um produto é constituído por, contém ou é produzido a partir de organismos geneticamente modificados, essas informações devem vir indicadas no respectivo rótulo. Penso que deveríamos votar um texto que se aproxime o mais possível da posição do Conselho. A posição comum do Conselho reforça a proposta de regulamento sobre o qual sou relator em conexão com a rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados bem como com a rastreabilidade de alimentos para consumo humano e animal, a alteração do Parlamento Europeu à Directiva 2001/18 e a proposta da Comissão, especialmente as disposições tendentes a assegurar uma aplicação mais eficaz do regulamento. O Conselho procura assegurar deste modo, sobretudo com base na rastreabilidade, o correcto funcionamento do mercado e um elevado nível de protecção dos consumidores naqueles casos em que não é possível recorrer a métodos analíticos para fazer a distinção entre produtos convencionais e produtos à base de OGM, através das seguintes medidas: introdução de sistemas de reconhecimento da identidade dos OGM mediante a atribuição de um identificador único, a obrigação de as empresas transmitirem informações sobre a identidade do produto, a obrigação de as empresas conservarem outras informações durante pelo menos cinco anos. Consequentemente, penso que aquilo que nós pretendemos é a rápida adopção do presente regulamento sem recurso ao processo de conciliação com o Conselho. Se o Conselho e a Comissão aceitarem apenas algumas alterações que, diria eu, fazem exigências ligeiramente mais rigorosas em matéria de rastreabilidade e rotulagem dos organismos geneticamente modificados, será possível introduzir regras a nível europeu. De modo semelhante, no que respeita à questão de culturas mistas, gostaria de frisar que estamos aqui a falar de alimentos para consumo humano e animal, razão pela qual solicitamos à Comissão Europeia que desenvolva directrizes para a coexistência de culturas geneticamente modificadas e convencionais. Por último, considero que é útil a nova alteração que visa a criação de um registo para a publicação das orientações técnicas relativas à colheita de amostras e às análises, não só porque reforça a transparência mas também porque contribui para assegurar uma abordagem coordenada e a aplicação efectiva do regulamento. A rápida aprovação do presente regulamento sobre alimentos para consumo humano e animal geneticamente modificados irá garantir a informação dos consumidores sobre este tipo de produtos e permitir que eles possam escolher os produtos de forma documentada. Em consequência disso, teremos o levantamento da moratória relativa à aprovação de novos OGM e será evitada uma guerra comercial com os EUA, o Canadá, a Argentina, o Egipto e outros países. Sou fundamentalmente de opinião que a Europa está a ficar para trás nestas novas tecnologias e na biotecnologia, como se diz nas conclusões do Conselho e o roteiro e o significado deste desenvolvimento, com estes dois relatórios que hoje debatemos e que vamos votar amanhã, será considerável para a Europa, porque é evidente que estamos a ficar para trás dos nossos concorrentes relativamente a esta promissora tecnologia do século XXI, com consequências nefastas a todos os níveis: económico, social e até ambiental. Proponho, por isso, que votemos estas alterações, que não modificam o essencial do texto legislativo, evitando assim o processo de conciliação e possibilitando a rápida entrada em vigor destes dois regulamentos. O facto de não conseguirmos acompanhar a rápida evolução da biotecnologia é a principal causa das reservas levantadas e penso que já é tempo de a União Europeia avançar de maneira positiva para esta tecnologia. É esse o propósito destes dois regulamentos que visam dar aos consumidores a possibilidade de estarem informados e à União Europeia a possibilidade de finalmente realizar progressos nesta tecnologia em comparação com os seus concorrentes."@pt11
". Fru talman! De båda förordningar vi diskuterar i dag utgör ett tillägg till unionens omfattande lagstiftning om genetiskt modifierade organismer, som gäller inte bara en begränsning av deras användning utan även avsiktlig utsättning av dem i miljön, de nya livsmedlen och de nya livsmedelssubstanserna, obligatoriska uppgifter vid märkning av utsäde från soja och genetiskt modifierad majs. Dessa förordningar innehåller en mycket omfattande lagstiftning med regler för handel med och distribution av livsmedelsprodukter och djurfoder, som består av, innehåller eller framställs av genetiskt modifierade organismer. Dessutom ges den nödvändiga informationen till konsumenterna, så att de är informerade, när de vill köpa en viss produkt. När ett livsmedel består av, innehåller eller framställs av genetiskt modifierade organismer, kommer det alltså att finnas en text på förpackningen om att denna produkt består av, innehåller eller är framställd av GMO. Jag anser att vi bör rösta om en text, som ligger så nära rådets ståndpunkter som möjligt. Rådets gemensamma ståndpunkt stöder det förslag till förordning som jag är föredragande för om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och produkter och spårbarhet av livsmedel och djurfoder, liksom även Europaparlamentets ändringsförslag 2001/18 och kommissionens förslag, i synnerhet de bestämmelser som syftar till ett effektivare genomförande av förordningen. På detta sätt eftersträvar rådet, framför allt med utgångspunkt från spårbarheten, att få marknaden att fungera väl och att skapa en hög skyddsnivå för konsumenterna i det fall då det inte är möjligt att använda analysmetoder för att skilja mellan konventionella produkter och produkter som framställs av GMO genom följande åtgärder: införande av system för identifiering av de genetiskt modifierade organismerna genom angivande av den unika identitetsbeteckningen, skyldighet för företagen att informera om produktens identitet, skyldighet för företagen att bevara ytterligare information i minst fem år. Jag anser därför att vad vi behöver är ett snabbt antagande av denna förordning, så att vi inte behöver tillgripa något förlikningsförfarande. Det är möjligt att införa regler på europeisk nivå, om rådet och kommissionen godkänner vissa ändringsförslag, som jag menar innebär en viss skärpning av kraven på spårbarhet och märkning av de genetiskt modifierade organismerna. När det gäller frågan om blandning av grödor, vill jag betona att vi här talar om livsmedel och djurfoder, och därför uppmanar vi Europeiska kommissionen att utarbeta riktlinjer för samexistensen av genetiskt modifierade och konventionella grödor. Avslutningsvis, jag anser det värdefullt med tillägget om skapandet av ett register – detta ingår i ändringsförslaget – för publicering av riktlinjer kring stickprov och provmetoder, för dels leder detta till ökad öppenhet, dels underlättar det ett samordnat och effektivt genomförande av förordningen. Om denna förordning, liksom även förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder, kan antas snabbt, så skapas garantier för att konsumenterna skall få information om de livsmedel och djurfoder som framställs av genetiskt modifierade organismer, så att de kan välja en produkt efter att först ha fått information om den. Detta kommer också att leda till att man kan upphäva det faktiska moratoriet för godkännande av nya GMO och att man undviker ett handelskrig med Förenta staterna, Kanada, Argentina, Egypten och andra stater. Jag anser faktiskt att Europa har släpat efter i fråga om denna nya teknik och bioteknik, såsom det också står i rådets slutsatser, och denna utveckling, med dessa båda betänkanden i dag och omröstningen i morgon, kommer att få stor betydelse för Europa, för vi ligger långt efter våra konkurrenter i fråga om denna hoppingivande teknik i det 21:a århundradet, och det kommer att få negativa konsekvenser på alla nivåer: ekonomiskt och socialt men också för miljön. Jag föreslår därför att vi skall gå vidare och rösta om dessa ändringsförslag, som inte innebär någon ändring i sak i lagtexten, så att vi undgår förlikningsförfarandet och kan få de båda förordningarna att träda i kraft så snabbt som möjligt. Det är problemet med att vi inte har hunnit med i den snabba utvecklingen av biotekniken som har föranlett reservationerna, och jag anser att det är dags för Europeiska unionen att på ett positivt sätt gå vidare med denna teknik. Detta är syftet med de båda förordningarna, att konsumenterna skall få möjlighet till information, men också att Europeiska unionen skall gå vidare med denna teknik för att kunna hävda sig mot sina konkurrenter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"10,3,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph