Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-18-Speech-3-163"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030618.12.3-163"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I should like to thank the European Parliament and, of course, in particular, the rapporteur, Mrs González Álvarez for the work that has gone into this report and the motion for a resolution. I welcome the overall positive tone and the fact that the report broadly endorses the approach and objectives set out by the Commission in this communication. I am particularly pleased that Parliament explicitly recognises the need for an integrated approach, a robust environmental assessment and the application of a regional approach, underlined now when the marine strategy is being implemented. I am convinced that, without a regional approach with full stakeholder input, we will not be in a position to deliver on the commitment we entered into in Johannesburg in this regard. The Commission will therefore continue to work closely with Member States, the marine conventions and the Arctic Council. Although we can have common principles and objectives, we must recognise that the situations differ between the European seas from the Baltic to the Mediterranean and the Black Sea. I would also like to stress that the Commission intends to develop the so-called ecosystem approach to human activities and this will definitely be one of the main pillars in the strategy. In conclusion I would like to underline that I consider Parliament's resolution to be a positive signal overall, and that the Commission will closely consider your suggestions. It will help us to move forward on a solid basis to the next phase in the development of a marine strategy."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil takke Europa-Parlamentet og selvfølgelig i særdeleshed ordføreren, fru González Álvarez, for indsatsen med denne betænkning og beslutningsforslaget. Jeg glæder mig over den generelt positive tone og det faktum, at betænkningen i det store og hele støtter den strategi og de mål, som Kommissionen opstillede i denne meddelelse. Det glæder mig specielt, at Parlamentet klart anerkender behovet for en åben samordning, en solid miljømæssig vurdering og anvendelsen af en regional tilgang, hvilket understreges med gennemførelsen af strategien for havmiljøet. Jeg er overbevist om, at vi uden en regional tilgang med fuldt aktørbidrag ikke vil kunne leve op til de forpligtelser, vi indgik i Johannesburg i denne henseende. Kommissionen vil derfor fortsætte det tætte arbejde med medlemsstaterne, konventionerne om havmiljøet og Det Arktiske Råd. Skønt vi kan have fælles principper og mål, må vi erkende, at forholdene er forskellige i de europæiske have fra Østersøen til Middelhavet og Sortehavet. Jeg vil også understrege, at Kommissionen agter at udvikle den såkaldte økosystemtilgang til menneskelige aktiviteter, og det vil bestemt blive en af de væsentligste søjler i strategien. Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg mener, at Parlamentets beslutning generelt er et positivt signal, og at Kommissionen nøje vil overveje Deres forslag. Det vil hjælpe os med at rykke fremad på et solidt grundlag til næste fase i udviklingen af en strategi for havmiljøet."@da1
". Herr Präsident, ich möchte dem Europäischen Parlament sowie natürlich ganz besonders der Berichterstatterin Laura González Álvarez für die Arbeit an diesem Bericht und dem Entschließungsantrag danken. Ich begrüße den generell positiven Ton sowie die Tatsache, dass der Bericht weitgehend den Ansatz und die Zielsetzungen, die die Kommission in dieser Mitteilung festlegt, unterstützt. Besonders freut mich, dass das Parlament die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes, einer gründlichen Umweltverträglichkeitsprüfung und der Umsetzung eines regionalen Ansatzes, der mit der Umsetzung der Meeresstrategie jetzt hervorgehoben wird, ausdrücklich anerkennt. Ich bin überzeugt, dass wir ohne einen regionalen Ansatz unter vollständiger Einbeziehung der Interessengruppen nicht in der Lage sein werden, den diesbezüglich in Johannesburg eingegangenen Verpflichtungen gerecht zu werden. Aus diesem Grund wird die Kommission weiterhin eng mit den Mitgliedstaaten, den Meeresschutzübereinkommen und dem Arktis-Rat kooperieren. Auch wenn wir gemeinsame Grundsätze und Zielsetzungen haben, müssen wir berücksichtigen, dass die Situation der europäischen Meere von der Ostsee zum Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer unterschiedlich ist. Zudem möchte ich betonen, dass die Kommission den so genannten Ökosystem-Ansatz für menschliche Tätigkeiten entwickeln will und dieser ganz klar eine der Hauptsäulen der Strategie darstellen wird. Abschließend möchte ich hervorheben, dass ich die Entschließung des Parlaments insgesamt als positives Signal werte und dass die Kommission Ihre Vorschläge genau prüfen wird. Die Entschließung wird uns dabei helfen, auf einer soliden Grundlage in die nächste Phase der Entwicklung einer Meeresstrategie einzutreten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, φυσικά, την εισηγήτρια, κ. González Álvarez, για την εργασία της σε αυτήν την έκθεση και την πρόταση ψηφίσματος. Χαιρετίζω τον εν γένει θετικό τόνο και το γεγονός ότι η έκθεση γενικά προσυπογράφει την προσέγγιση και τους στόχους που έθεσε η Επιτροπή στην επικοινωνία αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ρητά την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, μιας ακμαίας περιβαλλοντικής εκτίμησης, καθώς και της εφαρμογής μιας περιφερειακής προσέγγισης, η οποία υπογραμμίζεται τώρα που υλοποιείται η στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είμαι πεπεισμένη ότι, χωρίς περιφερειακή προσέγγιση με πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών, δεν θα είμαστε σε θέση να φανούμε συνεπείς στη σχετική δέσμευση που αναλάβαμε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επομένως να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, τις συμβάσεις για τη θάλασσα και το Αρκτικό Συμβούλιο. Αν και μπορούμε να έχουμε κοινές αρχές και στόχους, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση στις ευρωπαϊκές θάλασσες ποικίλλει από τη Βαλτική στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αναπτύξει την επονομαζόμενη προσέγγιση οικοσυστήματος στις ανθρώπινες δραστηριότητες και αυτό θα αποτελέσει σίγουρα έναν από τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θεωρώ πως το ψήφισμα του Κοινοβουλίου είναι ένα εν γένει θετικό μήνυμα και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει με προσοχή της προτάσεις σας. Θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση στην ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής έχοντας μια σταθερή βάση."@el8
"Señor Presidente, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo y, en particular, a su ponente, la Sra. González Álvarez, el trabajo que ha realizado con este informe y la propuesta de resolución. Celebro el tono positivo de conjunto y el hecho de que el informe apoye en términos generales el enfoque y los objetivos establecidos por la Comisión en esta comunicación. Celebro, en particular, que el Parlamento haya reconocido expresamente la necesidad de un enfoque integrado, una evaluación medioambiental seria y la aplicación de un enfoque regional, una necesidad recalcada ahora que se está aplicando la estrategia marina. Estoy convencida de que, sin un enfoque regional con plena participación de todos los afectados, no podremos cumplir el compromiso que adquirimos en Johanesburgo en este sentido. Por lo tanto, la Comisión seguirá colaborando estrechamente con los Estados miembros, las convenciones marinas y el Consejo del Ártico. Aunque tengamos unos principios y unos objetivos comunes, tenemos que reconocer que la situación no es la misma en los mares europeos desde el Báltico hasta el Mediterráneo y el Mar Negro. Me gustaría insistir también en que la Comisión pretende aplicar lo que se denomina un enfoque basado en los ecosistemas a las actividades humanas y este será definitivamente uno de los principales pilares de la estrategia. Para terminar, me gustaría reiterar que la resolución del Parlamento es para mí una señal positiva en términos generales y que la Comisión considerará a fondo sus sugerencias. Nos ayudará a avanzar sobre una base sólida a la siguiente etapa en el desarrollo de una estrategia marina."@es12
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja tietenkin erityisesti esittelijä González Álvarezia mietinnön ja päätöslauselmaesityksen parissa tehdystä työstä. Olen tyytyväinen yleiseen myönteiseen sävyyn ja siihen, että mietinnössä hyväksytään pääpiirteissään lähestymistapa ja tavoitteet, jotka komissio tässä tiedonannossa esitti. Olen erityisesti tyytyväinen siihen, että parlamentti nimenomaisesti tunnustaa integroidun lähestymistavan ja laajan ympäristöarvion tarpeen sekä tarpeen soveltaa alueellista lähestymistapaa, jonka tarpeellisuus korostuu nyt, kun meristrategiaa ollaan panemassa täytäntöön. Olen vakuuttunut siitä, että ilman alueellista lähestymistapaa, jossa asianosaiset ovat täysipainoisesti mukana, emme kykene täyttämään sitoumusta, jonka tämän asian osalta teimme Johannesburgissa. Tästä syystä komissio jatkaa läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, meriympäristön suojelua koskevien yleissopimusten noudattamista ja toimintaa Arktisessa neuvostossa. Vaikka meillä on yhteiset periaatteet ja tavoitteet, meidän on myönnettävä, että tilanne Euroopassa vaihtelee merikohtaisesti Itämereltä Välimerelle ja Mustallemerelle. Haluan myös korostaa, että komissiolla on aikomus ottaa käyttöön ihmisen toimintaa varten niin kutsuttu ekosysteemipohjainen lähestymistapa, josta tulee varmasti yksi strategian kulmakivistä. Lopuksi haluan korostaa, että pidän parlamentin päätöslauselmaa yleisesti ottaen myönteisenä signaalina ja että komissio pohtii tarkasti ehdotuksianne. Tämä auttaa meitä etenemään vakaalta pohjalta seuraavaan vaiheeseen meristrategian suunnittelussa."@fi5
". Monsieur le Président, je tiens à remercier le Parlement européen et, en particulier bien sûr, le rapporteur, Mme González Álvarez, pour le travail fourni dans le cadre de ce rapport et de la proposition de résolution. J’applaudis le ton général de positivité et le fait que le rapport appuie largement l’approche et les objectifs fixés par la Commission dans cette communication. Je suis particulièrement satisfaite que le Parlement reconnaisse explicitement la nécessité d’une approche intégrée, d’une solide évaluation environnementale et de l’application d’une approche régionale, nécessité soulignée maintenant que la stratégie marine est mise en œuvre. Je suis convaincue que, sans une approche régionale impliquant la pleine participation des intéressés, nous ne serons pas en mesure de satisfaire à l’engagement que nous avons contracté sur ce plan à Johannesburg. La Commission continuera donc à travailler en étroite collaboration avec les États membres, les conventions maritimes et le Conseil de l’Arctique. Bien que nous puissions avoir des principes et des objectifs communs, nous devons reconnaître que les situations des mers européennes varient de la Baltique à la Méditerranée, en passant par la mer Noire. Je voudrais aussi insister sur le fait que la Commission a l’intention d’étendre l’approche fondée sur l’écosystème aux activités humaines, ce qui ne manquera pas d’être l’un des piliers de la stratégie. Pour terminer, je voudrais souligner que je considère la résolution du Parlement comme un message globalement positif, et que la Commission va étudier vos suggestions de près. Elles nous aideront à passer sur une base solide à la phase suivante de l’élaboration d’une stratégie marine."@fr6
". Signor Presidente, desidero ringraziare il Parlamento europeo e, naturalmente, in particolare la relatrice, l’onorevole González Álvarez, per l’impegno profuso nell’elaborare la relazione e la proposta di risoluzione. Sono compiaciuta del taglio positivo della relazione nel suo complesso e del fatto che essa avalla ampiamente l’impostazione e gli obiettivi proposti dalla Commissione nella sua comunicazione. Apprezzo in modo particolare il fatto che il Parlamento riconosca esplicitamente l’esigenza di un approccio integrato, di una incisiva valutazione ambientale e dell’applicazione di un’impostazione regionale, che ha assunto ulteriore rilievo al momento attuale, con l’attuazione della strategia marina. Sono convinta che, senza un’impostazione regionale che tenga conto dell’apporto di tutte le categorie coinvolte, non saremo in grado di tenere fede agli impegni assunti in proposito al Vertice mondiale di Johannesburg. La Commissione, pertanto, continuerà ad agire di concerto con gli Stati membri, le convenzioni marittime e il Consiglio artico. Se è vero che possiamo avere principi ed obiettivi comuni, dobbiamo riconoscere che la situazione dei mari europei, dal Baltico al Mediterraneo fino al Mar Nero, è diversa. Vorrei sottolineare, inoltre, che la Commissione ha intenzione di sviluppare, nei confronti delle attività umane, il cosiddetto approccio basato sugli ecosistemi, che diventerà certamente uno dei pilastri fondamentali della strategia. Concludendo, desidero ribadire che considero la risoluzione del Parlamento un segnale complessivamente positivo e che la Commissione vaglierà accuratamente le vostre osservazioni. Questo documento contribuirà a fornirci una solida base per avviarci alla prossima fase dello sviluppo di una strategia marina."@it9
". Mr President, I should like to thank the European Parliament and, of course, in particular, the rapporteur, Mrs González Álvarez for the work that has gone into this report and the motion for a resolution. I welcome the overall positive tone and the fact that the report broadly endorses the approach and objectives set out by the Commission in this communication. I am particularly pleased that Parliament explicitly recognises the need for an integrated approach, a robust environmental assessment and the application of a regional approach, underlined now when the marine strategy is being implemented. I am convinced that, without a regional approach with full stakeholder input, we will not be in a position to deliver on the commitment we entered into in Johannesburg in this regard. The Commission will therefore continue to work closely with Member States, the marine conventions and the Arctic Council. Although we can have common principles and objectives, we must recognise that the situations differ between the European seas from the Baltic to the Mediterranean and the Black Sea. I would also like to stress that the Commission intends to develop the so-called ecosystem approach to human activities and this will definitely be one of the main pillars in the strategy. In conclusion I would like to underline that I consider Parliament's resolution to be a positive signal overall, and that the Commission will closely consider your suggestions. It will help us to move forward on a solid basis to the next phase in the development of a marine strategy."@lv10,10
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Europees Parlement bedanken en natuurlijk vooral de rapporteur, González Álvarez, voor het werk dat zij in het verslag en de ontwerpresolutie hebben gestoken. Ik juich de algehele positieve toonzetting toe, en ook het feit dat het verslag in grote lijnen instemt met de benadering en doelstellingen die de Commissie in de betreffende mededeling heeft vastgelegd. Ik ben bijzonder ingenomen met het feit dat het Parlement uitdrukkelijk de noodzaak erkent van een geïntegreerde benadering, een degelijke milieubeoordeling en een regionale aanpak, zaken waarvan het belang extra wordt onderstreept nu de mariene strategie ten uitvoer wordt gelegd. Ik ben ervan overtuigd dat het zonder een regionale benadering met volledige betrokkenheid van de belanghebbenden niet mogelijk zal zijn om de toezeggingen die we op dit gebied in Johannesburg hebben gedaan, waar te maken. De Commissie zal daarom nauw blijven samenwerken met de lidstaten, de mariene conventies en de Arctische Raad. Hoewel we er gemeenschappelijke beginselen en doelstellingen op na kunnen houden, moeten we inzien dat er verschillende situaties gelden in de Europese zeeën, bijvoorbeeld de Oostzee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee. Ik wil ook graag vermelden dat de Commissie van plan is een zogenaamde ecosysteemaanpak ten aanzien van menselijke activiteiten te ontwikkelen. Dit zal zonder twijfel een van de belangrijkste pijlers worden waarop onze strategie berust. Tot slot wil ik onderstrepen dat ik de resolutie van het Parlement over de hele linie beschouw als een positief signaal, en dat de Commissie uw suggesties zorgvuldig in overweging zal nemen. Wij beschikken nu over een stevige basis waarmee we vooruit kunnen naar de volgende fase in de ontwikkeling van een mariene strategie."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu e, evidentemente, em especial à relatora, a senhora deputada González Álvarez, pelo trabalho que desenvolveu na elaboração deste relatório e da proposta de resolução. Congratulo-me com o tom geralmente positivo e com o facto de o relatório endossar, em termos gerais, a abordagem e os objectivos estabelecidos pela Comissão nesta comunicação. Estou particularmente satisfeita com o facto de o Parlamento reconhecer explicitamente a necessidade de uma abordagem integrada, de uma importante avaliação ambiental e da aplicação de uma abordagem regional, evidenciada agora que está a ser implementada uma estratégia para o meio marinho. Estou convicta de que, sem uma abordagem regional, que conte com o contributo total dos interessados, não estaremos em posição de cumprir o compromisso que, a este respeito, assumimos em Joanesburgo. A Comissão continuará, por conseguinte, a trabalhar de perto com os Estados-Membros, as Convenções marítimas e o Conselho Árctico. Embora possamos ter princípios e objectivos comuns, deveremos reconhecer que as situações diferem entre os mares europeus, do Báltico ao Mediterrâneo e ao Mar Negro. Gostaria ainda de salientar que a Comissão tenciona desenvolver e aplicar às actividades humanas a chamada abordagem orientada para os ecossistemas, e este deverá ser um dos principais pilares da estratégia. Para concluir, gostaria de salientar que considero a resolução do Parlamento um sinal positivo geral e que a Comissão estudará de perto as vossas sugestões. Ajudar-nos-ão a avançar, assentes numa base sólida, na próxima fase do desenvolvimento de uma estratégia de protecção e de conservação do meio marinho."@pt11
". Herr talman! Jag vill tacka Europaparlamentet och, naturligtvis, i synnerhet föredraganden González Álvarez för det arbete som har lagts ned på detta betänkande och förslag till resolution. Jag välkomnar den positiva tonen överlag och det faktum att betänkandet i huvudsak stöder den strategi och de målsättningar som kommissionen anger i detta meddelande. Det gläder mig särskilt att parlamentet uttryckligen erkänner behovet av en helhetsstrategi, en robust miljöbedömning och tillämpningen av en regional strategi, vilket understryks nu när den marina strategin genomförs. Jag är övertygad om att utan en regional strategi, med fullt deltagande från intressenterna, kommer vi inte att kunna leva upp till vårt åtagande från Johannesburg i detta avseende. Kommissionen kommer därför att fortsätta att arbeta nära samman med medlemsstaterna, havskonventionerna och Arktiska rådet. Vi måste erkänna att även om vi kan ha gemensamma principer och mål så skiljer sig situationerna mellan de europeiska vattnen från Östersjön till Medelhavet och Svarta havet. Jag vill även understryka att kommissionen har för avsikt att utveckla en så kallad ekosystembaserad strategi för människans aktiviteter och detta kommer utan tvekan att vara en av de viktigaste stöttepelarna i strategin. Avslutningsvis vill jag understryka att jag anser att parlamentets resolution på det hela taget är en positiv signal och att kommissionen kommer att beakta era förslag ingående. Det kommer att hjälpa oss att gå framåt på en solid grundval till nästa fas i utvecklingen av en marin strategi."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph