Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-18-Speech-3-085"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030618.7.3-085"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία εδώ των δύο εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, τους οποίους βαθύτατα εκτιμώ, είναι αποτέλεσμα ανάγκης της τωρινής λειτουργίας της Ένωσης και όχι κάτι σαν ένα ιδιόμορφο σύνδρομο Διοσκούρων. Αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής για δημιουργία “Υπουργού Εξωτερικών” της Ένωσης, που ελπίζω να μη λειτουργήσει αργότερα σαν Ιανός, που κατά τη μυθολογία άλλαζε το πρόσωπό του κατά περίπτωση. Την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε τη διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ΗΠΑ για σημαντικά θέματα. Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρίση στη Μέση Ανατολή, κρίση στο Ιράκ, γενικότερη αντίληψη για τον προληπτικό πόλεμο κ.ο.κ. Αυτό στην πράξη δίνει την ανάγκη να καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την δική της αυτόνομη στρατηγική ώστε, με βάση αυτήν την αυτονομία, να επανακαθορίσει τις σχέσεις της με την Αμερική, να διορθώσει τα σφάλματά της. Αυτός ο επανακαθορισμός είναι αναγκαίος, εκ των ων ουκ άνευ, διότι ο άξονας της στρατηγικής της Ένωσης πρέπει να στηριχθεί πάλι στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Πού πρέπει όμως να στηριχθεί αυτή η στρατηγική; Σε ορισμένες θέσεις αρχών και μια σχέση ισοτιμίας. Η ισοτιμία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ταυτίζεται με την ισοδυναμία. Ισοδυναμία τι σημαίνει; Ότι έχεις τη δική σου την άποψη, αλλά έχεις και τις δικές σου δυνατότητες ώστε, αν χρειαστεί, την άποψή σου να μπορείς να τη διαμορφώσεις ως πολιτική, να τη διαπραγματευθείς και να δώσεις αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Οι λεγόμενες ασύμμετρες απειλές συμπληρώνουν παλαιότερες διαδικασίες και συνθήκες κρίσεων και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να παίξει ένα νέο διεθνή ρόλο. Και ο νέος διεθνής ρόλος ακριβώς απαιτεί προσωπικότητα στα ζητήματα στρατηγικής. Αυτή η προσωπικότητα δεν μπορεί να προκύψει από μικροκινήσεις. Πρέπει να προκύψει από μια διεθνή ανάλυση, ένα διεθνή καθορισμό της προσωπικότητάς της και των αρχών της. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά και οι προτάσεις του κ. Σολάνα θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα για να αποκτήσει στη συνέχεια η Ένωση αυτονομία στις σχέσεις της με όλες τις δυνάμεις του κόσμου."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det at EU's to udenrigspolitiske repræsentanter, som jeg nærer dyb respekt for, er til stede her i dag, er udslag af EU's nuværende funktionelle behov og ikke en særlig form for frelsersyndrom. Det bekræfter, at det er et korrekt valg at indføre en EU-udenrigsminister, men jeg håber ikke, han senere kommer til at fungere som Janus, der ifølge mytologien skiftede ansigt efter omstændighederne. Vi har i de sidste 10 år i stigende grad konstateret en forskel mellem EU og USA i vigtige spørgsmål. Den Internationale Domstol for forbrydelser mod menneskeheden, krisen i Mellemøsten, krisen i Irak, den generelle opfattelse med hensyn til forebyggende krigsførelse osv. I praksis skaber dette et behov for, at EU fastlægger sin egen selvstændige strategi og på grundlag af denne selvstændighed genetablerer sine forbindelse med Amerika og retter op på sine fejl. En sådan genetablering er nødvendig og uundværlig, fordi hovedhjørnestenen i EU's strategi igen bør være forholdet til USA. Rene linjer giver gode venner. Men hvad skal denne strategi baseres på? På bestemte principielle holdninger og et ligeværdigt forhold. I dette tilfælde er ligeværdighed det samme som jævnbyrdighed. Hvad betyder jævnbyrdighed? Det betyder, at man har sin egen mening, men også sine egne muligheder, så man om nødvendigt kan formulere sin mening som en politik, forhandle og opnå resultater. Vi befinder os i en ny tid. De såkaldte ensidede trusler erstatter ældre procedurer og kriseomstændigheder, og EU må derfor, tvunget af omstændighederne, spille en ny international rolle. Og den nye internationale rolle kræver netop personlighed i strategiske spørgsmål. Denne personlighed kan ikke opstå af små bevægelser. Den er nødt til at opstå ud fra en international analyse, en international definition af EU's personlighed og principper. Jeg tror, det lykkes for os, og at hr. Solanas forslag er det første skridt mod EU's erhvervelse af selvstændighed i dets forbindelser med magter i hele verden."@da1
"Herr Präsident! Der Grund für die heutige Anwesenheit der beiden Vertreter der europäischen Außenpolitik, die ich beide sehr schätze, ist die mangelhafte Arbeitsweise der Europäischen Union in diesem Bereich. Es handelt sich nicht etwa um ein seltsames Dioskuren-Zweigespann. Das bestätigt die Richtigkeit der Entscheidung, das Amt eines Europäischen Außenministers zu schaffen, von dem ich hoffe, dass er sein Gesicht nicht je nach Situation ändert, wie es Janus in der Mythologie tut. Im vergangenen Jahrzehnt traten die unterschiedlichen Auffassungen der Europäischen Union und der USA in wichtigen Fragen immer deutlicher zutage: der Internationale Gerichtshof für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Krise im Nahen Osten, die Krise im Irak, die allgemeine Einstellung zu einem Präventivkrieg und vieles mehr. In der Praxis führt dies notwendigerweise dazu, dass die Europäische Union eine autonome Strategie verfolgen muss, um auf der Grundlage dieser Unabhängigkeit die Beziehung zu den USA neu zu definieren und ihre Fehler zu berichtigen. Diese Neudefinition ist unerlässlich, denn die strategische Achse der Union muss auf ihren Beziehungen mit den USA beruhen. Wenn erst reiner Tisch gemacht ist, können wir auch wieder auf freundschaftlichem Fuß miteinander umgehen. Worauf sollte diese Strategie jedoch beruhen? Auf einer festen Positionierung und einer gleichberechtigten Beziehung. Gleichberechtigung bedeutet in diesem Fall Gleichheit. Was bedeutet Gleichheit? Dass man einen eigenen Standpunkt hat und gleichzeitig über die Möglichkeit verfügt, diesen gegebenenfalls als Konzept zu formulieren, darüber zu verhandeln und Ergebnisse zu erzielen. Wir befinden uns in einer neuen Epoche. Zu den früheren Prozessen und krisenhaften Erscheinungen kommen jetzt die so genannten asymmetrischen Bedrohungen hinzu, und daher ist die Europäische Union verpflichtet, eine neue internationale Rolle zu übernehmen. Für diese neue internationale Rolle bedarf es eben in Bezug auf strategische Fragen einer Persönlichkeit. Dabei ist es nicht mit halbherzigen Entscheidungen getan. Das erfordert eine Analyse auf internationaler Ebene sowie eine Definition dieses Amtes und seiner Funktionsprinzipien. Ich glaube, dass wir das schaffen werden und dass Herr Solanas Vorschläge einen ersten Schritt darstellen, damit Europa in seinen Beziehungen zu allen Mächten der Welt Unabhängigkeit erlangen kann."@de7
"Mr President, the presence here of the European Union's two representatives for foreign policy, for whom I have a great deal of respect, is the result of the current operating requirements of the Union, not a peculiar sort of Dioscuri syndrome. This confirms that the choice to create an EU 'minister for foreign affairs' is the right choice, but I hope that he will not function later on like Janus who, according to mythology, changed his face to suit the circumstances. During the last decade, we have increasingly noticed the difference between the European Union and the USA on important issues. The International Court for crimes against humanity, the Middle East crisis, the crisis in Iraq, the general perception about preventive war and so on. In practice, this gives rise to the need for the European Union to define its own independent strategy so that, on the basis of this independence, it can redefine its relations with America and correct its mistakes. This redefinition is a because the axis of the Union's strategy must again rest on its relations with the USA. Good accounts make good friends. What, however, should this strategy rest on? On certain positions in principle and an equal footing. And an equal footing, in this particular case, means parity. What does parity mean? That you have your own opinion, but you also have your own capabilities so that, if necessary, you can formulate your opinion as a policy, negotiate it and obtain results. We are in a new era. So-called one-sided threats are completing older procedures and crisis conditions and thus the European Union is obliged to play a new international role. And personality on strategy issues is precisely what the new international role calls for. This personality cannot result from minor moves. It must be the result of an international analysis, an international definition of its personality and its principles. I believe that we shall do well and that Mr Solana's proposals will be the first step towards the Union's subsequently acquiring independence in its relations with all the powers of the world."@en3
"Señor Presidente, la presencia aquí de los dos representantes de la Unión Europea para la política exterior, a quienes debo mucho respeto, es fruto de las necesidades funcionales actuales de la Unión, no una variante peculiar de síndrome Dioscuri. Esto confirma que la decisión de crear la figura de un Ministro de Asuntos Exteriores de la UE es correcta, pero espero que más tarde no funcione como Jano, que según la mitología cambiaba su cara según las circunstancias. Durante la última década, cada vez nos hemos dado más cuenta de las diferencias entre la Unión Europea y los Estados Unidos en cuestiones importantes. La Corte Internacional para crímenes contra la humanidad, la crisis de Oriente Próximo, la crisis del Iraq, la percepción general sobre la guerra preventiva, etc. En la práctica, esto plantea la necesidad de que la Unión Europea defina su propia estrategia independiente para que, sobre la base de esta independencia, pueda redefinir sus relaciones con América y corregir sus errores. Esta redefinición es imprescindible porque el eje de la estrategia de la Unión debe descansar en sus relaciones con los Estados Unidos de América. Las cuentas buenas hacen buenos amigos. Sin embargo, ¿sobre que debería descansar esta estrategia? Sobre ciertas posiciones de principio y la igualdad. Y la igualdad, en este caso particular, significa paridad. ¿Qué quiere decir paridad? Que cada uno tiene su propia opinión pero también sus propias capacidades para poder formular, si es necesario, su opinión en forma de política, negociarla y obtener resultados. Estamos en una nueva era. Las llamadas amenazas unilaterales complementan procedimientos más antiguos y situaciones de crisis, y por lo tanto la Unión Europea está obligada de hecho a desempeñar un nuevo papel internacional. Y lo que el nuevo papel internacional exige es precisamente personalidad en cuestiones estratégicas. Esta personalidad no puede derivarse de iniciativas menores. Debe ser fruto de un análisis internacional, una definición internacional de su personalidad y sus principios. Creo que lo haremos bien y que las propuestas del Sr. Solana serán el primer paso adelante hacia la posterior adquisición de la independencia por parte de la Unión en sus relaciones con todas las potencias del mundo."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin kahden ulkopoliittisen edustajan, joita suuresti kunnioitan, läsnäolo täällä on EU:n nykyisten toimintavaatimusten tulos, eikä erikoinen ilmentymä antiikin dioskuureihin, kuuluisiin kaksospoikiin, liitetystä syndroomasta. Tämä vahvistaa sen, että päätös luoda EU:n ulkoministerin virka on oikea päätös, mutta toivon, ettei kyseiseen tehtävään valittava henkilö toimi myöhemmin kuin mytologian Janus, joka muutti kasvojaan muuttuvien tilanteiden mukaisesti. Viime vuosikymmenen kuluessa olemme tulleet yhä tietoisemmiksi Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen erilaisesta suhtautumisesta tärkeisiin kysymyksiin. Tämä on tullut esille seuraavien asioiden yhteydessä: rikoksia ihmisyyttä vastaan käsittelevä kansainvälinen tuomioistuin, Lähi-idän kriisi, Irakin kriisi, yleinen käsitys ennakoivasta sotilaallisesta voimankäytöstä ja niin edelleen. Käytännössä tämä luo Euroopan unionille tarpeen määritellä oma riippumaton strategiansa, jotta se voi tämän riippumattomuuden pohjalta määritellä suhteensa Yhdysvaltoihin uudelleen ja korjata virheensä. Tämä uudelleenmäärittely on välttämätöntä, koska EU:n strategiassa suhde Yhdysvaltoihin on keskeisessä asemassa. Tilien selvittäminen auttaa saamaan ystäviä. Strategian olisi perustuttava tiettyihin periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen. Tässä tapauksessa yhdenvertaisuus tarkoittaa pariteettia. Pariteetti puolestaan tarkoittaa, että oman mielipiteen lisäksi osaamme myös tarvittaessa laatia mielipiteisiimme perustuvan oman politiikkamme, neuvotella siitä ja saavuttaa tuloksia. Olemme siirtyneet uuteen aikakauteen. Vanhojen menettelyjen ja kriisiolosuhteiden lisänä ovat niin sanotut yksipuoliset uhkat, ja tämän vuoksi Euroopan unionin on omaksuttava uusi kansainvälinen rooli. Uusi kansainvälinen rooli edellyttää unionilta luonnetta strategisten kysymysten ratkaisemisessa. Huomaamaton toiminta ei tule kysymykseen. Määrätietoisen toiminnan on perustuttava kansainväliseen analyysiin, kansainväliseen määritelmään unionin luonteesta ja periaatteista. Luotan siihen, että toimimme hyvin ja että Solanan ehdotukset ovat ensimmäinen askel kohti sitä riippumattomuutta, jonka unioni saavuttaa suhteissaan maailmanmahteihin."@fi5
"Monsieur le Président, la présence ici des deux représentants de l’Union européenne pour la politique étrangère, pour lesquels j’ai un profond respect, est le résultat du mode de fonctionnement courant de l’Union, et non une sorte particulière de syndrome de Dioscure. Cela confirme que la décision de créer un ministre européen des affaires étrangères est le bon choix, mais j’espère qu’il ne fonctionnera pas par la suite comme Janus qui, selon la mythologie, changeait de visage pour s’adapter aux circonstances. Ces dix dernières années, nous avons pu constater une croissance des divergences entre l’Union européenne et les États-Unis sur des questions importantes: la Cour pénale internationale pour les crimes contre l’humanité, la crise au Moyen-Orient, la crise en Irak, la conception générale sur la guerre préventive, etc. Dans la pratique, le besoin d’une stratégie indépendante et propre à l’Union européenne s’est fait plus fortement sentir, si bien que, sur la base de cette indépendance, elle peut redéfinir ses relations avec l’Amérique et corriger ses erreurs. C’est une redéfinition car l’axe de la stratégie européenne doit à nouveau reposer sur ses relations avec les États-Unis. Les bons comptes font les bons amis. Cependant, sur quoi devra reposer cette stratégie? Sur certaines positions de principe et sur un pied d’égalité. Dans ce cas précis, égalité signifie parité. Que signifie la parité? Cela signifie que l’on a sa propre opinion, mais également ses propres capacités de telle sorte que, si nécessaire, on peut formuler une opinion sous forme de politique, la négocier et obtenir des résultats. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Les menaces que l’on nomme unilatérales complètent les procédures et les conditions de crise plus anciennes et l’Union européenne est donc obligée de jouer un nouveau rôle sur la scène internationale. Et ce nouveau rôle international exige justement de la personnalité sur les problèmes stratégiques. Cette personnalité n’émergera pas de changements mineurs. Elle doit être le fruit d’une analyse internationale et d’une définition internationale de sa nature et de ses principes. Je crois que nous ferons bien, et que la proposition de M. Solana sera le premier pas vers une indépendance accrue de l’Union dans ses relations avec toutes les puissances du monde."@fr6
"Signor Presidente, la presenza in Aula dei due rappresentanti dell’Unione europea per la politica estera, per i quali nutro profondo rispetto, è il risultato delle attuali esigenze operative dell’Unione, non una particolare forma della sindrome dei Dioscuri. Tali esigenze confermano che l’idea di creare un “ministro degli Affari esteri” dell’Unione europea è la scelta giusta, ma mi auguro che poi non operi come Giano che, secondo la mitologia, cambiava faccia per adeguarsi alle circostanze. Durante l’ultimo decennio, abbiamo notato sempre più differenze tra l’Unione europea e gli Stati Uniti su questioni importanti: il Tribunale internazionale per i crimini contro l’umanità, la crisi in Medio Oriente, la crisi in Iraq, l’opinione generale sulle guerre preventive, eccetera. Nella pratica, emerge la necessità che l’Unione europea definisca una sua strategia indipendente, in modo che, sulla base di tale indipendenza, essa possa ridefinire i rapporti con l’America e correggere i propri errori. Tale ridefinizione è una condizione perché l’asse della strategia dell’Unione deve poggiare sulle sue relazioni con gli Stati Uniti. Patti chiari, amicizia lunga. Su che cosa deve basarsi questa strategia? Su alcune posizioni di principio e su un piano di parità. Un piano di parità in questo caso specifico significa uguaglianza. Che cosa significa uguaglianza? Che si hanno le proprie opinioni, ma anche le proprie capacità, in modo da riuscire, se necessario, a formulare pareri sotto forma di politica, farne oggetto di negoziati e ottenere risultati. Siamo in una nuova era. Le cosiddette minacce unilaterali stanno esaurendo procedure e condizioni di crisi più vecchie e l’Unione europea è quindi di fatto obbligata a svolgere un nuovo ruolo internazionale. Il nuovo ruolo internazionale richiede temperamento sulle questioni strategiche. Tale temperamento non può scaturire da piccoli passi. Dev’essere frutto di un’analisi internazionale, di una definizione internazionale della personalità e dei principi europei. Ritengo che otterremo buoni risultati e che le proposte dell’Alto rappresentante Solana saranno il primo passo verso l’acquisizione, da parte dell’Unione, dell’indipendenza nei suoi rapporti con tutte le potenze del mondo."@it9
"Mr President, the presence here of the European Union's two representatives for foreign policy, for whom I have a great deal of respect, is the result of the current operating requirements of the Union, not a peculiar sort of Dioscuri syndrome. This confirms that the choice to create an EU 'minister for foreign affairs' is the right choice, but I hope that he will not function later on like Janus who, according to mythology, changed his face to suit the circumstances. During the last decade, we have increasingly noticed the difference between the European Union and the USA on important issues. The International Court for crimes against humanity, the Middle East crisis, the crisis in Iraq, the general perception about preventive war and so on. In practice, this gives rise to the need for the European Union to define its own independent strategy so that, on the basis of this independence, it can redefine its relations with America and correct its mistakes. This redefinition is a because the axis of the Union's strategy must again rest on its relations with the USA. Good accounts make good friends. What, however, should this strategy rest on? On certain positions in principle and an equal footing. And an equal footing, in this particular case, means parity. What does parity mean? That you have your own opinion, but you also have your own capabilities so that, if necessary, you can formulate your opinion as a policy, negotiate it and obtain results. We are in a new era. So-called one-sided threats are completing older procedures and crisis conditions and thus the European Union is obliged to play a new international role. And personality on strategy issues is precisely what the new international role calls for. This personality cannot result from minor moves. It must be the result of an international analysis, an international definition of its personality and its principles. I believe that we shall do well and that Mr Solana's proposals will be the first step towards the Union's subsequently acquiring independence in its relations with all the powers of the world."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het feit dat wij hier vandaag de aanwezigheid hebben van de twee - overigens door mij zeer gewaardeerde - vertegenwoordigers van de Europese Unie die bevoegd zijn voor het buitenlandse beleid is het resultaat van de huidige werking van de Unie en niet van een soort Dioscuren-syndroom. Daaruit blijkt al hoe terecht wordt voorgesteld een “minister van Buitenlandse Zaken” van de Unie in te stellen, alhoewel naar ik hoop deze minister niet als Ianos zal fungeren, die volgens de mythologie zijn gezicht veranderde al naar gelang de omstandigheden. Wij hebben de afgelopen tien jaar kunnen vaststellen dat de standpunten van de Europese Unie en de Verenigde Staten bij belangrijke vraagstukken steeds meer uiteenlopen: het Internationaal Strafhof voor de misdaden tegen de menselijkheid, de crisis in het Midden-Oosten, de crisis in Irak, de algemene opvattingen over preventieve oorlogen, enzovoort. Dat betekent in de praktijk dat de Europese Unie haar eigen autonome strategie moet vaststellen, opdat zij uitgaande van deze autonomie haar betrekkingen met de VS opnieuw kan bepalen en haar fouten kan corrigeren. Deze herziening is noodzakelijk, een absolute voorwaarde, daar de spil van de strategie van de Unie weer de betrekkingen met de VS moet zijn: effen rekening maakt goede vrienden. Waar moet deze strategie echter op gebaseerd zijn? Op bepaalde principiële standpunten en op gelijkheid. Gelijkheid betekent in dit geval gelijkwaardigheid. Maar wat is gelijkwaardigheid? Gelijkwaardigheid is dat je je eigen mening hebt en tevens de mogelijkheden om deze mening, indien nodig, om te zetten in beleid, om daarover te onderhandelen en met resultaten te verbinden. Wij zitten in een nieuw tijdperk. De zogenaamde asymmetrische bedreigingen zijn een aanvulling op processen en crisisomstandigheden uit vroegere tijden en dus moet de Europese Unie wel een nieuwe rol in de wereld spelen. Deze nieuwe internationale rol vereist een bepaalde persoonlijkheid als het om strategische vraagstukken gaat. Die persoonlijkheid kan echter niet het resultaat zijn van kleine veranderingen, maar zal moeten voortvloeien uit een internationale analyse, uit de internationale vaststelling van deze persoonlijkheid en de daarmee verbonden beginselen. Mijns inziens zal dit proces goed verlopen. De voorstellen van de heer Solana zullen in ieder geval de eerste stap zijn. Daarvan uitgaande kan de Unie autonomie verwerven in haar betrekkingen met alle mogendheden van de wereld."@nl2
"Senhor Presidente, a presença aqui dos dois representantes da União Europeia para a política externa, os quais me merecem muito respeito, é o resultado dos actuais requisitos operacionais da União e não uma espécie peculiar da síndrome de Dioscuri. Isto vem confirmar que a opção de criar um ministro dos Negócios Estrangeiros da União é a opção certa, mas espero que ele mais tarde não venha a fazer como Jano que, como reza a mitologia, mudava de rosto consoante as circunstâncias. Durante a última década, fomo-nos apercebendo cada vez mais das divergências entre a União Europeia e os EUA em matérias questões. O Tribunal Internacional para os crimes contra a humanidade, a crise do Médio Oriente, a crise no Iraque, a percepção geral sobre guerra preventiva, etc. Na prática, isto cria a necessidade de a União Europeia definir a sua própria estrangeira independente de modo a que, com base nessa independência, possa redefinir as suas relações com a América e corrigir os seus erros. Esta redefinição é uma condição porque o eixo da estratégia da União deve mais uma vez assentar nas suas relações com os EUA. As boas contas fazem os bons amigos. Mas em que bases deverá assentar essa estratégia? Em certas posições de princípio e numa relação de igualdade. E uma relação de igualdade, neste caso específico, significa paridade. O que é que se entende por paridade? Que cada um tem a sua opinião, mas tem também capacidade para, em caso de necessidade, poder formular a sua opinião como uma política, negociá-la e obter resultados. Estamos numa nova era. As chamadas ameaças unilaterais estão a completar processos e condições de crise mais antigos, o que obriga a União Europeia a desempenhar um novo papel internacional. E personalidade nas questões estratégicas é precisamente aquilo que este novo papel lhe exige. Essa personalidade não pode resultar de pequenos movimentos. Tem de ser o resultado de uma análise internacional, de uma definição internacional da sua personalidade e dos seus princípios. Penso que vamos agir bem e que as propostas de Javier Solana serão os primeiros passos para em seguida a União ganhar autonomia nas suas relações com todas as potências mundiais."@pt11
"Herr talman! Att Europeiska unionens båda representanter för utrikespolitiken, som båda har min djupaste aktning, befinner sig här är en nödvändig konsekvens av unionens nuvarande sätt att fungera och inte något specialbesök av två dioskurer. Detta bekräftar att det är riktigt att inrätta en post som unionens ”utrikesminister”, och jag hoppas att denna post inte kommer att fungera som Janus, som enligt mytologin vände sitt ansikte åt olika håll allt efter omständigheterna. Vi kan konstatera att Europeiska unionen under det senaste decenniet i en rad viktiga frågor har intagit en självständig ståndpunkt i förhållande till Förenta staterna. Internationell domstol för brott mot mänskligheten, kris i Mellersta Östern, kris i Irak, en mera allmän uppfattning om förebyggande av krig osv. Detta innebär i själva verket att Europeiska unionen måste fastställa sin egen självständiga strategi, så att man utifrån den kan ompröva sina relationer med Förenta staterna och rätta till misstagen. Denna omprövning är absolut nödvändig, eftersom unionens strategi huvudsakligen måste bygga på relationerna med Förenta staterna. Klara besked är viktiga för goda vänner. Men vad skall denna strategi bygga på? På vissa principiella ståndpunkter och på ett jämbördigt förhållande. Ett jämbördigt förhållande är i det här fallet det samma som lika möjligheter. Vad betyder lika möjligheter? Att var och en har sin egen ståndpunkt, men också att man har egna möjligheter så att man, om det behövs, kan utforma sin ståndpunkt till en politik som man kan förhandla om och som kan leda till resultat. Vi lever i en ny tid. De så kallade ensidiga hoten har kommit som ett komplement till tidigare kriser och krissituationer, och därför ligger det i sakens natur att Europeiska unionen måste spela en ny internationell roll. Och den nya internationella rollen kräver en klar linje i strategifrågorna. Denna klara linje kan inte skapas enbart genom små åtgärder. Den måste vara frukten av en internationell analys, ett internationellt fastställande av unionens inriktning och dess principer. Jag tror att det kommer att gå bra, och att Solanas förslag kommer att utgöra det första steget på vägen mot att unionen i framtiden kan spela en självständig roll i sina relationer med alla krafter i världen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"10,3,7,11
"sine qua non"10,11,3,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph